REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki 37, Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , z kapitałem zakładowym w wysokości zł w całości opłaconym, o numerach NIP , REGON , prowadzi Portal Stacja 7, w ramach którego nieodpłatnie umożliwia Użytkownikom założenie i prowadzenie Blogów z wykorzystaniem przestrzeni i narzędzi Portalu Stacja 7 oraz udostępnianie Blogów do przeglądania i komentowania innym osobom mającym dostęp do Internetu. 2. Regulamin niniejszy określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy świadczenia usługi udostępniania Bloga i korzystania z Bloga. 3. Regulamin niniejszy jest zamieszczony na stronie internetowej pdf i dostępny nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 4. Przystępując do wykonania w ramach portalu Stacja 7 czynności zmierzających do prowadzenia Bloga Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje w całości jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 5. Przystępując do wykonania w ramach portalu Stacja 7 czynności zmierzających do prowadzenia Bloga Użytkownik potwierdza tym samym także, że zapoznał się z treścią Regulaminu Portalu Stacja 7 zamieszczonego na stronie akceptuje w całości jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 2 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie poniższe pojęcia należy rozumieć w następujący sposób: a) Portal Stacja 7 internetowy serwis udostępniony na stronie internetowej pod adresem: lub w innych rozszerzeniach domenowych zarządzanych przez Administratora, oferujący i dostarczający Użytkownikom treści związane z rozwojem społeczno-religijnym, w tym również przestrzeń i narzędzia umożliwiające prowadzenie Bloga; b) Administrator administrator Portalu Stacja 7, którym jest Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie; c) Użytkownik osoba korzystająca z Portalu Stacja 7; d) Użytkownik Prowadzący Bloga Użytkownik posiadający zarejestrowane w Portalu Stacja 7 konto oraz przyznany przez Administratora status osoby uprawnionej do dokonywania wpisów i zamieszczania innych materiałów w Blogu. e) Blog założony i prowadzony w ramach Portalu Stacja 7 dziennik internetowy udostępniony do przeglądania i komentowania przez inne osoby; f) Usługi świadczone przez Administratora nieodpłatne usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikom założenie i prowadzenie Blogów z wykorzystaniem przestrzeni i narzędzi Portalu Stacja 7 oraz na udostępnianiu Blogów do przeglądania i komentowania. 3 Warunki techniczne korzystania z Usług 1. Warunkami koniecznymi dla korzystania z Usług są: posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet łącznie z programem służącym do przeglądania jego zasobów, umożliwiającym zapisywanie plików Cookies i akceptacja tego faktu przez Użytkownika, oraz posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty , Facebook lub Google+.

2 2. W przypadku korzystania z nietypowych lub niestosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Portal Stacja 7 lub Blog mogą nie być dostępne, lub ich działanie może być ograniczone lub utrudnione. 3. Administrator informuje, że podczas korzystania z Portalu Stacja 7 lub Bloga w komputerze Użytkownika zapisywane są pliki Cookies, które umożliwiają prawidłowe działanie Portalu Stacja 7. Informacje na ten temat zawiera dokument Polityka Ochrony Prywatności stanowiący załącznik do Regulaminu Portalu Stacja 7. 4 Zasady korzystania i prowadzenia Bloga 1. Przeglądanie Blogów zamieszczonych w Portalu Stacja 7 jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne, dostępne dla wszystkich Użytkowników Portalu Stacja 7 i nie wymaga logowania. 2. Komentowanie Blogów zamieszczonych w Portalu Stacja 7 jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne, dostępne dla Użytkowników Portalu Stacja 7 po zalogowaniu. 3. Prowadzić Bloga może wyłącznie Użytkownik zarejestrowany w Portalu Stacja 7 (tj. posiadający Konto Użytkownika), któremu Administrator przyznał status Użytkownika Prowadzącego Bloga. 4. W celu ubiegania się o status Użytkownika Prowadzącego Bloga należy zaprezentować Administratorowi próbkę tekstu, przesyłając ją Administratorowi za pomocą interfejsu zamieszczonego na stronie 5. Administrator w ciągu 3 dni poinformuje Użytkownika o przyznaniu, bądź nieprzyznaniu statusu Użytkownika Prowadzącego Bloga. 6. Założenie i prowadzenie Bloga Portalu Stacja 7 jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne, po zalogowaniu się Użytkownika Prowadzącego Bloga. 7. Zamieszczanie w ramach Bloga materiałów i treści jest dopuszczalne zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik oświadcza, że przysługują mu prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie i/lub prawa pokrewne) do wszystkich treści i materiałów, które zamieszcza w ramach Bloga; a w przypadku zamieszczenia przez Użytkownika ewentualnych danych lub informacji dotyczących innych osób, nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą. Zamieszczenie jakichkolwiek treści lub materiałów jest tożsame ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że takie zamieszczenie nie wiąże się z naruszeniem praw autorskich i/lub praw pokrewnych ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich. W razie wątpliwości należy przyjmować, że wprowadzając do Bloga jakiekolwiek treści lub materiały stanowiące własność intelektualną Użytkownik udzielił Administratorowi bezpłatnej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na ich rozpowszechnianie, a to w celu umożliwienia Administratorowi wykonania Usługi. 8. Administrator jest uprawniony do zamieszczania reklam i dowolnego zagospodarowania treściowego i wizualnego obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na stronach, na których prowadzone są Blogi. Działania reklamowe i marketingowe Administratora będą podejmowane bez ingerencji w treść Blogów, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam i treści wprowadzonych przez Administratora od treści Blogów. 9. Administrator ma prawo wykorzystywania treści wpisów dokonywanych na Blogach poprzez umieszczenie ich w serwisach internetowych będących własnością Administratora lub jego partnerów oraz publikację we wszelkich materiałach promujących Usługi. Zapis zawarty w zdaniu poprzedzającym należy w razie wątpliwości traktować jako bezpłatną i nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję udzielaną Administratorowi przez Użytkownika na korzystanie z treści zamieszczonych przez niego w ramach Bloga, a to w celu umożliwienia promowania Usług. 10. Użytkownik Prowadzący Bloga jest świadom, że Blog może być komentowany przez inne osoby i wyraża na to zgodę. 11. Użytkownik Prowadzący Bloga jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu Stacja 7 regulujących korzystanie z Portalu Stacja 7 oraz zamieszczanie w nim treści oraz materiałów.

3 12. Użytkownik Prowadzący Bloga ponosi odpowiedzialność prawną za wszelkie treści umieszczone przez siebie w ramach Bloga i zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką może ponieść Administrator wskutek roszczeń osób trzecich związanych z treściami lub materiałami zamieszczonymi w ramach Bloga. 13. Administrator nie ma obowiązku sprawdzania treści lub innych materiałów umieszczonych w ramach Blogów, ma jednak prawo zastosowania środków regulaminowych w przypadku, gdy poweźmie informację o tym, że treści lub materiały lub ich wykorzystanie jest niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Portalu Stacja Administrator ma prawo: a) moderować wszelkie treści zamieszczone w Portalu Stacja 7, w tym w ramach Blogów; b) tymczasowo lub definitywnie usunąć treści lub inne materiały umieszczone w ramach Portalu Stacja 7, w tym w ramach Blogów; c) zablokować Konto Użytkownika lub Bloga do czasu wyjaśnienia sprawy, d) zablokować Konto Użytkownika lub Bloga na czas nieokreślony, e) skasować Konto Użytkownika lub Bloga, w zależności od charakteru, rozmiaru i stopnia naruszenia Regulaminu lub obowiązującego prawa. 15. Użytkownik Prowadzący Bloga ma prawo w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usługi, zlikwidować swoje Konto Użytkownika lub zamknąć swojego Bloga. 16. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: 5 Ochrona danych osobowych 1. Prowadzenie Bloga w ramach Portalu Stacja 7 może się wiązać z podaniem przez Użytkownika danych stanowiących dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 2. Z chwilą rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, w celu i na zasadach określonych w Regulaminie. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz ze zm.). 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Administrator Portalu Stacja 7 przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania usług Portalu Stacja 7 i w zakresie niezbędnym do ich wykonania. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celach marketingowych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Administratora. 5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. 6. Administrator nie będzie udostępniać zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą Użytkownika i w zakresie określonym w tej zgodzie. Administrator uprawniony jest do ujawnienia i udostępnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów obowiązującego prawa.

4 7. Zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przy tworzeniu Konta Użytkownika niezwłocznie po każdej zmianie tych danych osobowych. 8. Administrator ma prawo uzależnić korzystanie z Portalu Stacja 7 lub prowadzenie Bloga od weryfikacji danych osobowych podanych przez Użytkownika oraz od weryfikacji legalności przetwarzania przez Użytkownika danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich lub legalności innych danych zamieszczanych lub udostępnianych przez Użytkownika w Portalu Stacja Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie przez Administratora na podany przez Użytkownika przy rejestracji adres poczty elektronicznej treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Administratora lub jego partnerów. 10. Wniosek usunięcie danych osobowych jest równoznaczny z żądaniem likwidacji Konta Użytkownika. 6 Reklamacje i notyfikacje 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w sprawach związanych ze świadczeniem Usług, a także notyfikację w przypadku, gdy materiały umieszczone w ramach Blogów nie spełniają warunków określonych w Regulaminie. 2. Reklamacje i notyfikacje składa się do Administratora drogą elektroniczną na adres: 3. Administrator rozpatruje reklamację terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 4. Administrator ma prawo wystąpić do wnioskodawcy o wyjaśnienia lub podanie dodatkowych informacji, jeżeli są one niezbędne do identyfikacji autora reklamacji lub notyfikacji albo zweryfikowania jej zasadności. W takim przypadku termin określony w ust. 3 powyżej biegnie od dnia przekazania przez wnioskodawcę informacji, o które zwrócił się Administrator. 7 Ograniczenie odpowiedzialności Administratora 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: a) zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu Stacja 7 i szkody wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, wynikające z błędów, niewłaściwej konfiguracji systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych lub odtwarzaczy multimedialnych, lub wynikające z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie; b) szkody wywołane niedozwolonym działaniem Użytkowników (jak np. włamania, przejęcia haseł przez osoby nieuprawnione, zainfekowanie szkodliwym oprogramowaniem); c) jakiekolwiek szkody wynikające z działań Użytkownika niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu; d) informacje pobrane z Internetu, w tym z Portalu Stacja 7, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników lub ich przydatność dla Użytkowników. 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu Stacja 7, ani za treści (informacje, komentarze i inne materiały) zamieszczone przez Użytkowników; Administrator zastrzega sobie prawo do ich moderowania, redagowania, skracania bądź usunięcia w przypadku, jeśli będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, bez konieczności powiadamiania o tym Użytkownika. 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu Stacja 7 w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub obowiązującym prawem.

5 8 Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania. 2. Regulamin jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania ze strony pdf. Zmiany Regulaminu będą publikowane pod tym samym adresem w formie ujednoliconego tekstu Regulaminu. 3. Regulamin Portalu Stacja 7 jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania ze strony pdf. Zmiany Regulaminu będą publikowane pod tym samym adresem w formie ujednoliconego tekstu Regulaminu. 4. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Regulaminu Portalu Stacja 7 lub Polityki Ochrony Prywatności, lub braku akceptacji ich zmian, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu Stacja 7 oraz Bloga, a także ma prawo zlikwidować Konto Użytkownika lub zamknąć Bloga. 5. Portal Stacja 7, Usługi oraz Blogi podlegają prawu polskiemu.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, określa zasady funkcjonowania serwisu społecznościowego prowadzonego w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Systemu mobilet Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu mobilet i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Serwisu Comarch ERP ifaktury24 przez Comarch Spółkę Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne Regulamin www.praca.gov.pl 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.Definicje Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

REGULAMIN SERWISU. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.Definicje Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia: REGULAMIN SERWISU Regulamin Serwisu www.przepisynakawe.pl, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w systemie afiliacyjnym leadaff. 2. Właścicielem systemu afiliacyjnego leadaff

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi.

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi. Załącznik nr 1 Regulamin Świadczenia Usług 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM. Postanowienia wstępne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM. Postanowienia wstępne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa warunki zwierania umów z TradeDoubler AB, spółką akcyjną zarejestrowaną pod numerem 556575-7423 według prawa szwedzkiego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo