Raport kwartalny: Q3 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport kwartalny: Q3 2011"

Transkrypt

1 Raport kwartalny: Q3 2011

2 Motoricus S.A. Spółka Akcyjna Raport kwartalny Za okres od dnia 1 lipca 2011 do 30 września 2011 r. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Spółce. 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe. 3. Wybrane skonsolidowane dane finansowe. 4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 5. Komentarz Zarządu na temat aktywności Emitenta w obszarze prowadzonej działalności. 2

3 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa (firma): Motoricus Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Wał Miedzeszyński 438, Warszawa Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: REGON Telefon: Fax.: Poczta elektroniczna: Strona internetowa: Zarząd w raportowanym okresie: Witold Janusz Gazda - Członek Zarządu Katarzyna Górska Członek Zarządu Zarząd w momencie emisji raportu: Witold Janusz Gazda - Prezes Zarządu Katarzyna Górska Członek Zarządu Andrzej Wojno Członek Zarządu Rada Nadzorcza w raportowanym okresie: do dnia 29 lipca 2011 r.: Andrzej Wojno Maciej Hajduk Grzegorz Świerżewski od dnia 29 lipca 2011 r.: Jaroslaw Marczewski Vishnu Mirpuri Arkadiusz Bogdan Krzysztof Dziedzic Tomasz Litwiniuk Rada Nadzorcza w momencie emisji raportu: Jaroslaw Marczewski Vishnu Mirpuri Arkadiusz Bogdan Krzysztof Dziedzic Tomasz Litwiniuk Kapitał Zakładowy: Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł i dzieli się na: akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od do , o wartości nominalnej 0,50 gr za. każdą akcję, akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od do , o wartości nominalnej 0,50 gr za. każdą akcję, 3

4 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od do 40000, o wartości nominalnej 0,50 gr za. każdą akcję, akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od do , o wartości nominalnej 0,50 gr za. każdą akcję, akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od do , o wartości nominalnej 0,50 gr za. każdą akcję, Spółka Motoricus S.A. została utworzona na podstawie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Buka w Warszawie w dniu 03 października 2008 roku. Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 21 października 2008 roku. Kapitał zakładowy w dniu rejestracji wynosił zł Przedmiot działalności Spółek należących do Grupy dzieli się na dwie podstawowe branże: Motoryzacja - sprzedaż artykułów motoryzacyjnych takich jak: opony, felgi, bagażniki i łańcuchy samochodowe - świadczenie usług mechaniki samochodowej Marketingowa: - tworzenie aplikacji internetowych, e-commerce, e-marketing - poligrafia offsetowa produkcja druków reklamowych 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe Poniżej zaprezentowane zostały wybrane dane finansowe Motoricus S.A. za trzeci kwartał 2011 roku łącznie z danymi porównywalnymi oraz za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego i dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim. Wybrane dane finansowe z Jednostkowego Bilansu w PLN Wyszczególnienie Dane okresu sprawozdawczego dotyczące MOTORICUS S.A Dane porównywalne dotyczące MOTORICUS S.A. Aktywa trwałe , ,40 Aktywa obrotowe , ,93 Aktywa razem , ,33 Środki pieniężne i inne aktywa , ,96 pieniężne Należności krótkoterminowe , ,83 Należności długoterminowe Zobowiązania , ,15 krótkoterminowe Zobowiązania , ,33 długoterminowe Kapitał własny , ,85 Kapitał podstawowy , ,00 4

5 Wybrane dane finansowe z Jednostkowego Rachunku Zysków i Strat w PLN Wyszczególnienie Dane jednostkowe 2010 Dane jednostkowe Amortyzacja , , , ,05 Przychody netto ze sprzedaży , , , ,61 Koszty działalności , , , ,80 operacyjnej bez amortyzacji Zysk/strata ze sprzedaży , , , ,24 Pozostałe przychody 5,48 64,58 0, ,56 operacyjne Pozostałe koszty operacyjne 14,26 17,06 0, ,60 Zysk/strata z działalności , , , ,28 operacyjnej Przychody finansowe , , ,73 Koszty finansowe 3.905, , , ,45 Zysk/strata brutto , , , ,00 Zysk/strata netto , , , ,00 3. Wybrane skonsolidowane dane finansowe W danych skonsolidowanych ujęte są dane za III kwartał obrachunkowy poszczególnych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Bilansu w PLN Wyszczególnienie Dane okresu sprawozdawczego dotyczące Grupy Kapitałowej MOTORICUS S.A Dane porównywalne dotyczące Grupy Kapitałowej MOTORICUS S.A. Aktywa trwałe , ,49 Aktywa obrotowe , ,62 Aktywa razem , ,11 Środki pieniężne i inne aktywa , ,21 pieniężne Należności krótkoterminowe , ,46 Należności długoterminowe , Zobowiązania , ,56 krótkoterminowe Zobowiązania , ,97 długoterminowe Kapitał własny , ,10 Kapitał podstawowy , ,00 5

6 Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Rachunku Zysków i Strat w PLN Wyszczególnienie Dane skonsolidowane 2010 Dane skonsolidowane Amortyzacja , , , ,87 Przychody netto ze sprzedaży , , , ,96 Koszty działalności , , , ,47 operacyjnej bez amortyzacji Zysk/strata ze sprzedaży , , , ,38 Pozostałe przychody , , , ,34 operacyjne Pozostałe koszty operacyjne 6.477, , , ,72 Zysk/strata z działalności , , , ,76 operacyjnej Przychody finansowe , , , ,79 Koszty finansowe , , , ,97 Zysk/strata brutto , , , ,29 Zysk/strata netto , , , ,32 4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Realizując decyzję dotyczącą zmiany w modelu konsolidacji wyników (raport bieżący EBI nr 50/2011 z dnia 6 października 2011), skonsolidowany wynik Grupy Motoricus S.A. jest tworzony na podstawie danych z 4 spółek, przy założeniu okresu obrachunkowego spółki dominującej. W związku ze zmianą w grupie okresów sprawozdawczych (o czym raportowano w wyżej wspomnianym komunikacie nr 50/2011 z dnia 6 października 2011 r.) pewnemu zakłóceniu uległa porównywalność danych pomiędzy poszczególnymi kwartałami. W ramach raportu rocznego dla lepszego obrazu przeliczone będą wszystkie kwartały roku w ten sposób, by uwzględnić w porównywalności zmianę okresów. Analizując dane finansowe, wynikające ze sprawozdania jednostkowego Motoricus S.A. należy zwrócić uwagę, iż działalność operacyjna związana z prowadzeniem sprzedaży przekazywana została do spółek zależnyc 5. Komentarz Zarządu na temat aktywności Emitenta w obszarze prowadzonej działalności. W dniach września 2011r. odbyła się Konferencja Grupy Motoricus. W Konferencji udział wzięli przedstawiciele spółek zależnych Grupy: Motoricus.com, Aaltonen, Motoricus Service, HBZ oraz Grist 99 a także Kierownicy oraz Właściciele serwisów partnerskich współpracujący z Motoricus Service na zasadach franchisingu. Wśród uczestników konferencji byli także reprezentanci firm współpracujących z Grupą oraz przedstawiciel prasy branżowej. 6

7 Głównym celem spotkania było podsumowanie wyników ostatnich dwunastu miesięcy Grupy Motoricus, omówienia perspektyw dalszego rozwoju ogólnopolskiej sieci serwisów Motoricus.com oraz współpracy z dostawcami towarów i usług. Wśród prelegentów konferencji byli partnerzy biznesowi Grupy, m.in. Banner Polska, Pirelli Polska, Anzio Wheels, Driver Polska. Wystąpienia prelegentów skupione były wokół tematu współpracy z siecią franchisingową serwisów Motoricus.com. W okresie objętym niniejszym raportem Spółka zależna Motoricus.com Sp. z o.o. rozpoczęła projekt mający na celu doradztwo w zakresie doboru i obsługi akcesoriów samochodowych. Program obejmuje m.in. tworzenie filmów poradnikowych umieszczanych w Internecie, zarówno na stronach spółek jak i na portalach społecznościowych. Okres wakacyjny sprzyjał obecności na imprezach plenerowych o profilu motoryzacyjnym m.in. w dniach 9 10 lipca 2011r. serwis mobilny Motoricus.com był obecny na organizowanej w Olsztynie imprezie plenerowej: Night Power. Na legalne nocne wyścigi przybyło ponad 100 zawodników i około widzów, którzy mogli przyglądać się zmaganiom kierowców do 3:00 w nocy. Wyścigi to jednak nie jedyna atrakcja jaką przygotowali organizatorzy. W parku maszyn zlokalizowana była scena, na której odbywały się koncerty, oraz stoiska wielu teamów rajdowych i wystawców a wśród nich również nasz mobilny serwis i stoisko, na którym jak zawsze można było znaleźć gadżety Top Gear, akcesoria MOMO jak również opony sportowe i cywilne. Podjęte działania umożliwiły promocję marki Motoricus.com wśród grupy docelowej naszych klientów czyli kierowców samochodowych. Przewidujemy, iż działania marketingowe przełożą się na wzrost sprzedaży w nadchodzącym sezonie zimowym. W okresie lipiec - wrzesień 2011 r. spółki z Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. kontynuowały ubieganie się o pozyskanie dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości. W dniu 3 sierpnia 2011 r. Spółka 100% zależna Aaltonen Sp. z o.o. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8, Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki. Projekt ten został zgłoszony do dofinansowania w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B". Szczegółowy opis podejmowanych działań będzie przedmiotem kolejnych raportów. W okresie opisanym niniejszym raportem doszło do istotnych zmian w składzie zarządu Motoricus S.A. Do zarządu Motoricus S.A. wybrany został Pan Andrzej Wojno jako Członek Zarządu, natomiast Pan Witold Gazda został mianowany Prezesem Zarządu Spółki. Zmianie uległ także skład osobowy rady nadzorczej Motoricus S.A. Z funkcji członków Rady Nadzorczej odwołani zostali pan Grzegorz Świerżewski oraz Pan Maciej Hajduk. Na stanowiska członków Rady Nadzorczej powołani zostali natomiast Pan Jarosław Marczewski, Pan Vishnu Mirpuri, Pan Arkadiusz Bogdan, Pan Krzysztof Dziedzic oraz Pan Tomasz Litwiniuk. 7

8 W dniu 29 lipca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia następujących punktów porządku obrad: 1) punktów oznaczonych tam numerami: 7, 11 i 12, z uwagi na fakt, iż do dnia 29 lipca 2011 r. nie zostało ukończone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 oraz dostarczona opinia biegłego rewidenta, 2) punktu oznaczonego numerem 9, z uwagi na to, iż do dnia 29 lipca 2011 r. nie zostało złożone Spółce sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku. W najbliższym czasie zostanie również opublikowane pełne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za 2010 rok wraz z opinią biegłego rewidenta. Wraz z niniejszym raportem Emitent nie umieszcza komentarzy do prognoz, jak to miało miejsce w przypadku raportu za Q r. Dla okresu objętego niniejszym raportem nie publikowano bowiem prognoz. Ostatnie opublikowane prognozy dotyczyły okresu do 31 marca 2011 r. Witold Gazda Prezes Zarządu Motoricus S.A. Katarzyna Górska Członek Zarządu Motoricus S.A. 8

9

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012

Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Załączony raport został zatwierdzony przez: Mariusz Potaczała - Prezes Zarządu Jarosław Mikołajczyk Członek Zarządu Tomasz Uściński

Bardziej szczegółowo

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku Wrocław, 14 lutego 2013 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe Tabela 1 Dane teleadresowe NAZWA FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GRUPA HRC S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2011 Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści Pismo Prezesa Zarządu... 2 Wybrane informacje finansowe... 3 Sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Midven S.A. raport roczny za 2013 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013. Midven S.A.

Midven S.A. raport roczny za 2013 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013. Midven S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013 Midven S.A. Warszawa, maj 2014 Spis treści: I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Spółki za rok 2013... 4 III. Roczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny GEO-TERM POLSKA S.A. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014

Raport roczny GEO-TERM POLSKA S.A. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 Raport roczny GEO-TERM POLSKA S.A. za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 OŚWIĘCIM, 3 CZERWCA 2015 R. Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Pismo zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Oświadczenie zarządu w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 ELZAB skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Jantar Development S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 r. Szanowni Państwo, niniejszym

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE Niniejszy raport zawiera 10 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części: Strona I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Komentarz do skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012r.

Komentarz do skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012r. Komentarz do skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012r. I. Zasady rachunkowości Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo