Metodyka programowania. Podstawy C#

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metodyka programowania. Podstawy C#"

Transkrypt

1 Metodyka programowania Podstawy C#

2 Platforma.NET Platforma.NET (.NET Framework) Platforma programistyczna Microsoft, Obejmuje - środowisko uruchomieniowe CLR (Common Language Runtime) - biblioteki klas Programy mogą być pisane w jednym z wielu języków (C++, C#, F#, J#, Delphi, Visual Basic) Umożliwia uruchamianie programów na serwerze IIS (Internet Information Services) oraz na systemach z implementacją.net Zgłoszony standard EMCA, powstają niezależne wdrożenia, np. Mono (UNIX, Linux, Android, )

3 Platforma.NET Struktura.NET Biblioteki Windows.Forms WebServices ADO.NET ASP.NET XML, SQL BCL (Base Class Library) Środowisko uruchomieniowe CLR (Common Language Runtime)

4 Platforma.NET Środowisko uruchomieniowe CLI C# J# C++ Kod IL Biblioteki.NET Obsługa wykonywania Kompilator JIT (Just in Time) Bezpieczeństwo Zarządzanie pamięcią Kod maszynowy Procesor

5 Platforma.NET Wersje.NET 1.0 (2002 r.) 2.0 (2005 r.), Windows Server (2006 r.), Windows Server 2008, Windows Vista 3.5 (2007 r.), Windows (2010 r.) 4.5 (2012 r.), Windows Server 8, Windows 8

6 C# Najważniejsze cechy C# Obiektowość kod programu jest zbiorem klas; typy proste (int, double, itd.) również są strukturami Odśmiecanie pamięci zarządzaniem pamięcią zajmuje się środowisko uruchomieniowe Wiele nowoczesnych rozwiązań właściwości, indeksery, delegacje, zdarzenia, refleksje, (wiele zapożyczonych z języka Java) Bogate biblioteki klas dla aplikacji konsolowych (System), okienkowych (Windows.Forms), bazodanowych (ADO.NET), sieciowych (System.Net), w architekturze rozproszonej (WebServices), dynamicznych aplikacji internetowych (ASP.NET) oraz multimediów (Silverlight).

7 C# Wspólny system typów CTS Obiekt Klasa Typy proste Interfejs Typy wyliczeniowe Tablica Struktury Typy referencyjne Typy wartościowe

8 C# Typy wartościowe Deklaracja deklarowany (tworzony) jest obiekt Int32 x; x = 7; Przypisanie obiekt jest kopiowany Int32 a, b; a = 13; b = a; (są dwa obiekty Int32, oba zawierają wartość 13)

9 C# Typy referencyjne Deklaracja deklarowana (tworzona) jest referencja, obiekt nie istnieje dopóki nie zostanie utworzony operatorem new Button b1; b1 = new Button(); Przypisanie kopiowany jest nie obiekt, tylko referencja do niego Button b2; b2 = b1; (jest jeden obiekt Button, obie referencje wskazują na niego)

10 Typy proste C# Typy proste: Boolean (alias: bool) wartości logiczne true i false Int32 (alias: int) wartości całkowite ze znakiem: SByte, Int16, Int32, Int64 bez znaku: Byte, UInt16, UInt32, UInt64 Double (alias: double) Single (alias: single, float) Char (alias: char) znak Unicode, 16-bitowy String (alias: string)

11 Typy proste C# Typy proste są strukturami; dostarczają wiele użytecznych metod: ToString konwersja na łańcuch zanków Parse konwersja z łańcucha znaków TryParse jak Parse, ale z obsługą błędów Int32 a; a = Int32.Parse("32"); Double x, y; x = Double.Parse("4,1"); y = 1.25; Boolean ok; ok = Int32.TryParse("abc", a);

12 Typy proste C# Metody typów prostych - Int32 Statyczne (klasy) Int32 MinValue Int32 MaxValue Int32 Parse (String s) Boolean TryParse (String s, Int32 v) Instancji Int32 CompareTo (Int32 v) Boolean Equals (Int32 v) String ToString () String ToString (String format)

13 Typy proste C# Metody typów prostych - Int32 Statyczne (klasy) Double MinValue Double MaxValue Double NaN Double Epsilon Double NegativeInfinity Double PositiveInfinity Double Parse (String s) Boolean TryParse (String s, Double v) Instancji Int32 CompareTo Double v) Boolean Equals Double v) Boolean IsNaN () Boolean IsInfinity () String ToString () String ToString (String format)

14 Typy proste C# Konwersje typów prostych Konwersja automatyczna jest możliwa, gdy nie ma ryzyka utraty wartości lub pogorszenia precyzji: Int32 a; Int16 b = 77; a = b; w przeciwnym razie jest błędem składniowym: b = a; // błąd: Int16 <- Int32 Single y = 1.25; // błąd: Single <- Double Można stosować konwersje wymuszone: b = (Int16) a;

15 Typy wyliczeniowe C# Typy wyliczeniowe Służą do definiowania zbioru dopuszczalnych wartości enum Color { Red, Green, Blue } Color color = Color.Red; Dzięki ścisłej kontroli typów w C# gwarantują używanie zawsze poprawnych wartości

16 Tablice C# Tablice są typami referencyjnymi Po deklaracji musi następować utworzenie tablicy: Int32[] ti; ti = new Int32[3]; Utworzeniu może towarzyszyć nadanie wartości: Double[] td; td = new Double[3] { 1.0, 2.0, 3.5 }; Dostęp do elementów tablicy umożliwia indeksowanie Indeksy elementów: od 0 do rozmiar-1 for (i=0; i<3; i++) s += td[i];

17 Klasy C# Klasa definicja typu obiektu Obiekt instancja klasy; zmienna, której definicją jest klasa Pole element składowe klasy (obiektu), służący do przechowywania danych może być typu wartościowego lub referencyjnego

18 Klasy C# Metoda funkcja będąca elementem składowym klasy może być typu wartościowego lub referencyjnego mogą być przeciążone istnieją funkcje o specjalnym przeznaczeniu: konstruktor (można przeciążać) i destruktor Właściwość połączenie pola i dwóch metod (służących do odczytu i zmiany wartości pola)

19 Klasy C# Pola (inaczej: atrybuty) klasy Składnia: [Modyfikator] typ nazwa; [Modyfikator] typ nazwa = wartość; - Pola statyczne należą do klasy (a nie do instancji); pola prywatne są dostępne tylko dla metod danej klasy, natomiast nie są dostępne spoza tej klasy; - Pola typu referencyjnego należy pamiętać o konieczności utworzenia obiektów operatorem new Przykłady static Double InchCmRatio = 2.54; private Int32 x = 0;

20 Klasy C# Metody (inaczej: operacje) klasy Składnia: [Modyfikator] typ nazwa (argumenty) { // ciało metody } - Typ rezultatu dowolny typ C# lub void (ang. brak); Metoda powinna dostarczać rezultat przy pomocy instrukcji return (nie dotyczy funkcji z typem rezultatu void) - Na ogół metody wykonują operacje w obrębie własnej klasy (np. zmieniają wartość pól obiektu) Przykłady public Double ToCm() { return inches * InchCmRatio; }

21 Klasy C# Modyfikatory dostępu klasy i elementów składowych public - element dostępny bez ograniczeń, internal - dostępny tylko wewnątrz danego zestawu (ang. assembly), np. tylko dla innych klas tego samego projektu private (domyślny!) - niedostępny z zewnątrz static - element należący do klasy a nie do instancji (obiektu) - klasa, dla której nie można utworzyć obiektów const - element, którego wartość jest nadawana w deklaracji i nie może być później zmieniona

22 Klasy C# Przykład klasy public class Inch { public static Double InchCmRatio = 2.54; public static Double InchToCm(Double inch) { return inch * InchCmRatio; } } private Double val; public Inch(Double v) { val = v; } public Double ToCm() { return val * InchCmRatio; } public Double Cm { get { return ToCm(); } set {val = value / InchCmRatio; } }

23 Klasy C# Przykład klasy public class Inch { } [ ] - Klasa jest publiczna (tj. dostępna bez ograniczeń; - Nazwa klasy (Inch) funkcjonuje jak nazwa typu zmiennych, podobnie jak Int32, Double czy String

24 Klasy C# Przykład klasy Pole oraz metoda statyczne public static Double InchCmRatio = 2.54; public static Double InchToCm(Double inch) { return inch * InchCmRatio; } [ ] Przykład użycia Double lencm = Inch.InchToCm (10); Double leninch = lencm * Inch.InchCmRatio;

25 Klasy C# Przykład klasy Pole (prywatne) private Double val; [ ] Pole nie jest dostępne z zewnątrz (tj. spoza klasy), ale może być modyfikowane oraz odczytywane przez medody należące do klasy; Pole nie jest statyczne, zatem należy do obiektów (instancji), a nie do klasy jako całości Wartość pól powinna być podana przy ich deklaracji lub nadawana przez konstruktor klasy

26 Klasy C# Przykład klasy Konstruktor metoda używana do tworzenia obiektu (podczas działania operatora new) public Inch(Double v) { } [ ] val = v; Przykład użycia Każda klasa definiuje typ referencyjny użycie new jest konieczne, inaczej istnieje tylko referencja, a nie obiekt! Inch inch; inch = new Inch(3);

27 Klasy C# Przykład klasy Metoda (publiczna) public Double ToCm() { return inches * InchCmRatio; } [ ] Przykład użycia (metoda nie jest statyczn może być wywołana tylko na rzecz obiektu, nie klasy) Inch inch; Double lencm; inch = new Inch(3); lencm = inch.tocm();

28 Klasy C# Przykład klasy Właściwość (publiczna) public Double Cm { get { return ToCm(); } set {val = value / InchCmRatio; } } Przykład użycia (właściwości używa się jak pola, choć kryją się za nim operacje, zdefiniowane w sekcjach get oraz set definicji) Inch inch = new Inch(3); Double lencm; lencm = inch.cm; inch.cm = 15;

29 Aplikacje konsolowe C# Aplikacje konsolowe Środowisko MSVS umożliwia tworzenie aplikacji konsolowych - uruchamianych w klasycznym, czarnym oknie konsoli Kreator MSVS tworzy projekt zawierający: - włączenie typowych bibliotek - przestrzeń nazw (można w niej umieszczać własne klasy) - klasę Program - statyczną metodę Main

30 Aplikacje konsolowe C# Funkcja główna programu Każdy program musi zawierać funkcję główną (jak w C++); wykonanie programu polega na wykonaniu funkcji głównej.

31 Aplikacje konsolowe C# Przydatne klasy C# Math - klasa definiująca statyczne metody matematyczne, jak pierwiastek, potęga, logarytm, sinus itd. itp Double Sqrt (Double x); Double Pow (Double b, Double e); - oraz dwie stałe: liczby Π oraz e public const Double PI = ; public const Double e = ;

32 Aplikacje konsolowe C# Przydatne klasy C# Console - klasa definiująca szereg statycznych metod do obsługi konsoli (odpowiednik strumieni cin oraz cout w C++) - najważniejsze metody: void WriteLine (String line); String ReadLine (); ConsoleKeyInfo ReadKey (Boolean noecho);

33 Aplikacje konsolowe C# Metody klasy Console WriteLine wyświetla tekst i przechodzi do nowej linii - wyświetlenie łańcucha znaków Console.WriteLine ("Hello"); - wyświetlenie wartości zmiennej Console.WriteLine (x.tostring()); - wyświetlenie kilku informacji Console.WriteLine ("Wynik = " + x); Console.WriteLine ( String.Format("Suma {0} i {1} = {2}",a,b,s) );

34 Aplikacje konsolowe C# Metody klasy Console ReadLine wczytuje tekst wpisany z klawiatury (do naciśnięcia <Enter>) - wczytanie łańcucha znaków i konwersja na liczbę String ln; Double x; ln = Console.ReadLine (); x = Double.Parse(ln); - jw., ale z wykrywaniem błędów Boolean ok; ok = Double.TryParse(ln, out x);

35 Aplikacje konsolowe C# Przykład aplikacji konsolowej C#

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wprowadzenie Platforma.NET (.NET Framework) stanowi zintegrowane, niezależne od języka programowania środowisko programistyczne służące do wytwarzania i uruchamiania aplikacji lokalnych, internetowych

Bardziej szczegółowo

Wykłady 1, 2. Wstęp do programowania w środowisku Visual C++ Autor: Zofia Kruczkiewicz

Wykłady 1, 2. Wstęp do programowania w środowisku Visual C++ Autor: Zofia Kruczkiewicz Wykłady 1, 2 Wstęp do programowania w środowisku Visual C++ Autor: Zofia Kruczkiewicz 1 Zagadnienia 1. Podstawowe pojęcia 2. Tworzenie aplikacji w Windows Forms 3. Zawartość projektu 4. Podstawowe cechy

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski

Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski e-mail: t.jeleniewski@neostrada.pl tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl http://www.tjeleniewski.wstt.edu.pl Treści kształcenia: Paradygmaty

Bardziej szczegółowo

Jak działa Microsoft.NET

Jak działa Microsoft.NET Łukasz Rajchel KEN Solutions 29 maja 2009 1 / 71 Abstrakt Historia.NET i C# Zasada działania.net Assembly CIL CTS CLS CLR Podstawy programowania w C# 2 / 71 Programowanie przed.net C/Win32 C++/MFC Visual

Bardziej szczegółowo

Java-wykład. Dorota Pylak

Java-wykład. Dorota Pylak Java-wykład Dorota Pylak BIBLIOGRAFIA Barteczko, JAVA Programowanie praktyczne od podstaw, PWN, 2014 C. S. Horstmann, G. Cornell, Java. Podstawy, Helion, Gliwice 2008 C.S. Horstmann, G. Cornell, Core.

Bardziej szczegółowo

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I 29 listopada 2005 Kurs C# cz. I Daniel Celeda Wersja off-line Junkers 29 listopada 2005 Spis treści 01. "Programowanie" - z czym to się je?... 3 Programowanie czyli tworzenie aplikacji... 3 Algorytm...

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++

Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++ Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++ Wykład 8 Użyte przykłady częściowo zaczerpnięte z książki: T. Lis: "Java - Ćwiczenia praktyczne", Helion 2004 - wszystkie można

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 01 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów. Wprowadzenie teoretyczne.

Bardziej szczegółowo

Logika prezentacji II

Logika prezentacji II Logika prezentacji II Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Logika prezentacji 1 Plan wykładu Server Side Includes (SSI) Active Server Pages (ASP) ASP.NET PHP Logika prezentacji II (2) Celem wykładu jest

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika II

Interfejs użytkownika II Interfejs użytkownika II wykład prowadzi Mikołaj Morzy Interfejs użytkownika 1 Plan wykładu Formularze HTML Wprowadzenie do języka JavaScript Zmienne, wyrażenia i operatory Struktury kontrolne, instrukcje

Bardziej szczegółowo

Podstawy otwartych języków programowania Język Java

Podstawy otwartych języków programowania Język Java Podstawy otwartych języków programowania Język Java Wiktor Wandachowicz Platforma Java Stworzona przez Sun Microsystems, Inc. J2SE Java 2 Standard Edition (platforma ogólnego przeznaczenia/desktop) J2EE

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie. Java

Programowanie w Internecie. Java Programowanie w Internecie Java Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz Literatura: L. Lemay, R. Cadenhead P. Naughton Krzysztof Barteczko Boone Barry Java 2 dla każdego Podręcznik Języka Programowania Java

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

2. Składnia, środowisko i konwencje w Javie

2. Składnia, środowisko i konwencje w Javie Gdańsk, 2014 Ogólnie o Javie Środowisko Java jest językiem programowania, którego podstawowym celem jest realizacja zasady write once, run anywhere. Oznacza to możliwość wykonania tego samego programu,

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb C#. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Java jest językiem stosowanym w Internecie. Aby zrozumieć jego ważność, można przyjąć, że ma on tak samo duże znaczenie dla programowania w Internecie, jak C++ dla programowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tematyka książki...i...i...25. Historia informatyki...f...f. 29 Czym jest programowanie?...f... 30 Języki programowania...f...

Spis treści. Tematyka książki...i...i...25. Historia informatyki...f...f. 29 Czym jest programowanie?...f... 30 Języki programowania...f... Spis treści Tematyka książki...i...i...25 Część I...7...7...27 Rozdział 1. Wstęp do programowania...i...i...29 Historia informatyki...f...f. 29 Czym jest programowanie?...f... 30 Języki programowania...f...

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 3 Programowanie w C# Część 1/3. Spis treści. Plan wykładu tydzień po tygodniu. Plan wykładu tydzień po tygodniu. Notatki.

Platforma.NET Wykład 3 Programowanie w C# Część 1/3. Spis treści. Plan wykładu tydzień po tygodniu. Plan wykładu tydzień po tygodniu. Notatki. Platforma.NET Wykład 3 Programowanie w C# Część 1/3 Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 29 marca 2012 V1.1 1/ 63 Spis treści Wprowadzenie Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM]

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] 1 / 38 JAVA - OOP Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] Plan wykładu 2 / 38 Obiektowa analiza i projektowanie - wstęp do programowania obiektowego w Javie Paradygmaty programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Język programowania Java. Marek Wojciechowski

Język programowania Java. Marek Wojciechowski 1 Język programowania Java Marek Wojciechowski 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Konstrukcja kodu

Rozdział 2 Konstrukcja kodu Rozdział 2 Konstrukcja kodu 2.1 Metody konstrukcji kodu programów 2.1.1 Literały 2.1.2 Identyfikatory i słowa kluczowe. 2.1.3 Zmienne 2.1.4 Typy danych 2.1.5 Operatory 2.1.6 Instrukcje sterujące 2.2 Informacja

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania (JIPP)

Języki i paradygmaty programowania (JIPP) Języki i paradygmaty programowania (JIPP) dr hab. inż. Adam Niewiadomski, prof. nadzw. Informatyka, III sem. studia dzienne inżynierskie PWSZ we Włocławku Program przedmiotu 1 część semestru (ok. 4-5 wykładów)

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY JĘZYKI I PARADYGMATY JĘZYKI I PROGRAMOWANIA PARADYGMATY PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY Plan Translatory Zmienne Wiązania Wiązanie typu Wiązanie pamięci Sprawdzanie zgodności typów Języki silnie

Bardziej szczegółowo