PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA"

Transkrypt

1 Zał. nr 1 do uchwały nr 98/2011 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA kierunek studiów ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Plan studiów z dnia 27 września 2007 roku z późniejszymi zmianami tekst jednolity Dziekan BIAŁYSTOK 2007

2 INFORMACJE OGÓLNE Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej oferuje studentom dwustopniowe studia stacjonarne na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Absolwenci studiów pierwszego oraz drugiego stopnia kierunku Elektronika i Telekomunikacja są przygotowani do pracy zawodowej w zakresie elektroniki i telekomunikacji, zarówno w sferze konstrukcji, produkcji jak i usług serwisowych. Mogą również podejmować pracę na wyższych uczelniach technicznych. W ramach kierunku Elektronika i Telekomunikacja oferowane są następujące specjalności (podział odbywa się po trzecim semestrze studiów): Aparatura Elektroniczna, Teleinformatyka i optoelektroniki. W specjalności Aparatura Elektroniczna istnieje możliwość pogłębienia profilu wykształcenia na ścieżkach Telekomunikacja Bezprzewodowa lub Elektronika Przemysłowa. W specjalności Teleinformatyka i optoelektroniki istnieje możliwość pogłębienia profilu wykształcenia na ścieżkach Teleinformatyka lub Optoelektronika. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Studia pierwszego stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja przygotowują do prowadzenia szeroko rozumianej działalności inżynierskiej w zakresie elektroniki i telekomunikacji, zarówno w sferze konstrukcji, produkcji jak i różnego rodzaju usług. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Elektronika i Telekomunikacja posiada wymagany zasób wiedzy z dyscyplin podstawowych, takich jak matematyka, fizyka, teoria obwodów i sygnałów, metodyka i technika programowania oraz technika obliczeniowa i symulacyjna. Zna również język angielski na poziomie B2. Wiedza ta jest uzupełniona wiadomościami specjalistycznymi z zakresu inżynierii materiałowej i konstrukcji urządzeń, techniki analogowej, cyfrowej i mikroprocesorowej, przetwarzania sygnałów, metrologii, telekomunikacji, techniki bezprzewodowej i techniki bardzo wysokich częstotliwości oraz optoelektroniki, a także wzbogacona o umiejętności tworzenia i posługiwania się profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym. Wiedza absolwenta specjalności Aparatura Elektroniczna jest wzbogacona o wiadomości z zakresu miernictwa elektronicznego, techniki mikroprocesorowej i regulacji, programowalnych struktur logicznych, a także radioelektroniki, elektroniki mocy i ochrony przeciwzakłóceniowej. W ramach ścieżki dyplomowania Telekomunikacja Bezprzewodowa wiedza absolwenta jest poszerzona o wiadomości z zakresu układów elektroniki profesjonalnej, systemów radiokomunikacji mobilnej, techniki telewizyjnej i radiowej, a także wspomaganego komputerowo projektowania aparatury elektronicznej. Wiedza absolwenta ścieżki dyplomowania Elektronika Przemysłowa umożliwia przygotowanie do pracy w zakresie eksploatacji urządzeń i systemów elektroniki i automatyki przemysłowej, takich jak: sterowniki, energoelektroniczne układy zasilania i przetwarzania energii elektrycznej, układy pomiarowe techniki mikroprocesorowej, systemy komputerowe i układy automatyki, diagnostyki i nadzoru w procesach przemysłowych. Duża ilość zajęć laboratoryjnych i projektowych zapewnia absolwentowi nabycie praktycznych umiejętności profesjonalnego wykonywania zadań związanych z tworzeniem i technicznym zarządzaniem współczesną infrastrukturą tele- i radiokomunikacyjną w zakresie wdrażania systemów radiokomunikacyjnych i ich serwisowania, a także tworzenia 1

3 i utrzymania przemysłowych systemów automatyki i sterowania. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie m.in. u operatorów sieci telekomunikacyjnych (w tym telefonii komórkowej), w miejskich sieciach teleinformatycznych (w tym sieciach telewizji kablowej), u dostawców usług internetowych i multimedialnych, w różnorodnych zakładach przemysłowych, bankowości, administracji państwowej, oraz wszędzie tam gdzie stosowane są nowoczesne systemy elektroniczne. Wiedza absolwenta specjalności Teleinformatyka i optoelektroniki jest wzbogacona o wiadomości z zakresu systemów komputerowych, kodowania i transmisji sygnałów, sieci telekomunikacyjnych, w tym technologii internetowych, a także optyki i sieci światłowodowych. W ramach ścieżki dyplomowania Teleinformatyka wiedza absolwenta jest poszerzona o wiadomości z zakresu zarządzania i ochrony danych w sieciach teleinformatycznych, sieci bezprzewodowych oraz systemów multimedialnych. Wiedza absolwenta ścieżki dyplomowania Optoelektronika jest poszerzona o wiadomości z zakresu konstrukcji, projektowania i eksploatacji urządzeń optoelektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii światłowodów i czujników światłowodowych oraz scalonych analizatorów obrazu. Szeroka gama zajęć laboratoryjnych i projektowych umożliwia absolwentowi nabycie praktycznych umiejętności profesjonalnego wykonywania zadań związanych z tworzeniem i technicznym zarządzaniem współczesną infrastrukturą teleinformatyczną w zakresie projektowania, wdrażania i zarządzania systemami sieci komputerowych i telekomunikacyjnych w tym szerokopasmowych sieci optycznych, projektowania multimedialnych sieci wielousługowych, systemów przetwarzania sygnałów, technologii internetowych, a także zagadnień bezpieczeństwa i ochrony informacji w systemach komunikacji elektronicznej. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie m.in. u operatorów sieci telekomunikacyjnych, w miejskich sieciach teleinformatycznych (w tym sieciach telewizji kablowej), u dostawców usług internetowych i multimedialnych, w bankowości, administracji państwowej oraz wszędzie tam gdzie stosowane są nowoczesne systemy przetwarzania, transmisji i udostępniania informacji. Otrzymany zasób wiadomości umożliwia absolwentom wszystkich specjalności rozwiązywanie zadań technicznych, związanych z wytwarzaniem bądź eksploatacją aparatury elektronicznej i teleinformatycznej, jej nadzorem oraz utrzymaniem. W kształtowaniu sylwetki absolwenta duży nacisk kładzie się na dostosowanie wiedzy do wymagań praktyki inżynierskiej. Absolwenci są przygotowani do praktycznej realizacji zadań projektowych i wykonawczych, w tym eksploatacyjnych i serwisowych. Posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny oraz w przedsiębiorstwach operatorskich sieci i usług telekomunikacyjnych. Absolwent może podjąć pracę w tych gałęziach gospodarki, w których wykorzystywane są możliwości współczesnych systemów elektronicznych i teleinformatycznych zarówno w dużych zakładach produkcyjnych i usługowych, zakładach sprzętu kontrolno pomiarowego, szpitalach, w szkolnictwie zawodowym, a także w małych przedsiębiorstwach, gdzie wymagana jest szeroka wiedza ogólnotechniczna. Uzyskane umiejętności pozwalają na prowadzenie samodzielnej działalność gospodarczej w zakresie produkcji i napraw sprzętu elektronicznego, a także tworzenia i administrowania sieci teleinformatycznych. Absolwenci są również w pełni przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia. 2

4 WYJAŚNIENIA DO PLANU STUDIÓW Skróty: W wykład, Ć- ćwiczenia rachunkowe, L laboratorium, P- projektowanie, PS pracownia specjalistyczna, S- seminarium; WE wykład kończący się egzaminem; PHEM przedmioty z grupy przedmiotów humanistycznych, ekonomicznych i menedżerskich. Inne: W każdym semestrze jest 15 tygodni zajęć. Każdy przedmiot trwa tylko jeden semestr. Przedmioty poprzedzające przedmioty, które należy mieć obowiązkowo zaliczone przed rozpoczęciem realizacji danego przedmiotu. Forma zaliczenia: E egzamin na zakończenie wykładu i zaliczenie z oceną pozostałych form zajęć z danego przedmiotu. Z zaliczenie z oceną każdej formy zajęć z danego przedmiotu. Punkty za przedmiot () student uzyskuje po zaliczeniu przedmiotu, tzn. uzyskaniu pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć. Nominalna liczba punktów w każdym semestrze wynosi 30. Studenci kierunku Elektronika i telekomunikacja wszystkich specjalności mają obowiązek odbyć 4 tygodniową praktykę kierunkową po VI semestrze studiów. Student w czasie trwania studiów powinien złożyć egzamin z języka obcego na poziomie biegłości B2, Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, na zasadach ustalonych w Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej. Szczegółowe zasady zaliczania semestru studiów, wpisywania na kolejny semestr oraz pozostałe sprawy związane z tokiem studiów regulują: Regulamin Studiów Politechniki Białostockiej oraz zarządzenia Rektora PB i Dziekana WE. 3

5 4 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Kierunek studiów: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Studia stacjonarne I stopnia Plan z dnia r. z póżn. zm. Specjalność: Teleinformatyka i optoelektroniki. Ścieżka dydaktyczna: Teleinformatyka Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Semestr V Semestr VI Semestr VII PHEM 1 2 W WF 1 2 C WF 2 2 C Ochrona własności 1 W Systemy 2 W Systemy telekomutacji 3 L Seminarium 2 S intelektualnej 1 telekomutacji dyplomowe 2 Matematyka 1 2 WE Matematyka 2 2 WE Inżynieria materiałowa 1 W Systemy i sieci 2 WE Systemy i sieci Ochrona informacji w 2 WE Praca 4 C 2 C i konstrukcja 1 L telekomunikacyjne 1 1 L telekomunikacyjne 2 systemach dyplomowa 10 6 urządzeń komunikacji elektronicznej 3 inżynierska 15 Fizyka 1 1 WE Metrologia 1 W Fizyka teoria pola 1 W Obiektowe 2 W Technologie 2 WE Technologie Szerokopasmow 2 W 2 C 2 C programowanie 2 Ps internetowe 1 1 Ps internetowe 2 2 Ps e sieci 1 C aplikacji światłowodowe 5 Technologia 2 PS Metodyki i 1 W Metodyki i techniki 1 W Architektura 1 W Zarządzanie sieciami 1 W Zarządzanie sieciami Informatyzacja 2 W informacyjna techniki 2 PS programowania 2 2 PS systemów teleinformatycznymi 1 teleinformatycznymi 2 przedsiębiorstw 3 programowania komputerowych Teoria obwodów 1 1 WE Obwody i sygnały 2 WE Techniki 2 W Technika bardzo 2 W Techniki 1 W Systemy baz 2 W Systemy baz 2 C 2 2 C L obliczeniowe i symulacyjne 1 PS wysokich częstotliwości 1 1 C bezprzewodowe 1 1 L i hurtowni danych 1 i hurtowni danych 2 1 Ps Bezpieczeństwo 1 W Wstęp do technik 2 W Elementy 1 WE Układy 2 W Układy Automatyka w 2 WE i higiena pracy multimedialnych 1 PS elektroniczne elektroniczne 1 elektroniczne 2 systemach 2 Ps oraz ergonomia telekomunikacyjnych 4 PHEM 2 2 W Język obcy 1 4 C Język obcy 2 4 C Język obcy 3 2 C Podstawy fotometrii 1 1 W Podstawy fotometrii 2 1 L Przetwarzanie 2 WE Przetwarzanie Architektura i programowanie 2 WE Sieci korporacyjne 2 P sygnałów 1 sygnałów 2 procesorów 3 L 3 2 sygnałowych 5 2 Technika cyfrowa 2 WE Technika cyfrowa 2 Kodowanie i 2 WE Sieci bezprzewodowe 2 W Technika 2 W 1 1 P transmisja sygnałów 2 Ps fotowoltaiczna 1 C Pogrubionw - przedmioty ze standardów Ramka - przedmioty wspólne Kursywa przedmioty na ścieżce dydaktycznej Podstawy 2 WE Podstawy optyki 1 2 W Podstawy optyki 2 Pracownia telekomunikacji 1 L 2 C technologiczna Optoelektronika 1 W Światłowody 1 2 WE Światłowody 2 Techniki 1 W 1 C multimedialne 1 Ps Źródła i detektory 2 WE Źródła i detektory promieniowania 1 1 C promieniowania Suma Godziny tyg Godziny sem Razem liczba godzin na studiach I stopnia 2520

6 5 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Kierunek studiów: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Studia stacjonarne I stopnia Plan z dnia r. z póżn. zm. Specjalność: Teleinformatyka i optoelektroniki. Ścieżka dydaktyczna: Optoelektronika Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Semestr V Semestr VI Semestr VII PHEM 1 2 W WF 1 2 C WF 2 2 C Ochrona własności 1 W Systemy 2 W Systemy 3 L Seminarium 2 S intelektualnej 1 telekomutacji 1 2 telekomutacji 2 3 dyplomowe 2 Matematyka 1 2 WE Matematyka 2 2 WE Inżynieria 1 W Systemy i sieci 2 WE Systemy i sieci Fotonika 2 WE Praca 4 C 2 C materiałowa i 1 L telekomunikacyjne 1 1 L telekomunikacyjne 2 1 C dyplomowa 10 6 konstrukcja urządzeń inżynierska 15 Fizyka 1 1 WE Metrologia 1 W Fizyka teoria pola 1 W Obiektowe 2 W Technologie 2 WE Lasery 2 W Szerokopasmow 2 W 2 C 2 C programowanie 2 Ps internetowe 1 1 Ps 1 C e sieci 1 C aplikacji światłowodowe 5 Technologia 2 PS Metodyki i techniki 1 W Metodyki i techniki 1 W Architektura systemów 1 W Konstrukcje 2 W informacyjna programowania 1 2 PS programowania 2 2 PS komputerowych urządzeń optoelektronicznych 2 Teoria obwodów 1 1 WE Obwody i sygnały 2 WE Techniki 2 W Technika bardzo 2 W Techniki 1 W Technika 2 W 2 C 2 C obliczeniowe 1 PS wysokich 1 C bezprzewodowe 1 1 L fotowoltaiczna 1 C i symulacyjne częstotliwości Bezpieczeństwo i 1 W Wstęp do technik 2 W Elementy 1 WE Układy elektroniczne 2 W Układy Scalone analizatory 2 WE Projektowanie 2 C higiena pracy multimedialnych 1 PS elektroniczne 1 elektroniczne 2 obrazu urządzeń 2 P oraz ergonomia optoelektroniczn 1 ych 8 PHEM 2 2 W Język obcy 1 4 C Język obcy 2 4 C Język obcy 3 2 C Podstawy fotometrii 1 1 W Podstawy fotometrii 2 1 L Przetwarzanie 2 WE Przetwarzanie Architektura i programowanie 2 WE Czujniki 2 W sygnałów 1 sygnałów 2 procesorów 3 L światłowodowe 3 2 sygnałowych 5 4 Technika cyfrowa 2 WE Technika cyfrowa 2 Kodowanie i 2 WE Technologia 2 W Technologia 1 1 P transmisja sygnałów 2 Ps światłowodów 1 światłowodów 2 Pogrubione - przedmioty ze standardów Ramka - przedmioty wspólne Kursywa przedmioty na ścieżce dydaktycznej Podstawy 2 WE Podstawy optyki 1 2 W Podstawy optyki 2 Pracownia telekomunikacji 1 L 2 C technologiczna Optoelektronika 1 W Światłowody 1 2 WE Światłowody 2 1 C Źródła i detektory 2 WE Źródła i detektory promieniowania 1 1 C promieniowania Suma Godziny tyg Godziny sem Razem liczba godzin na studiach I stopnia 2520

7 6 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Kierunek studiów: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Studia stacjonarne I stopnia Plan z dnia r. z póżn. zm. Specjalność: Aparatura elektroniczna; ścieżka dydaktyczna: Telekomunikacja bezprzewodowa Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Semestr V Semestr VI Semestr VII PHEM 1 2 W WF 1 2 C WF 2 2 C Ochrona własności 1 W Układy elektroniki 2 W Układy elektroniki Seminarium 2 S intelektualnej 1 profesjonalnej 1 2 profesjonalnej 2 2 dyplomowe 2 Matematyka 1 2 WE Matematyka 2 2 WE Inżynieria 1 W Systemy i sieci 2 WE Układy 2 WE Układy 1 C Praca 4 C 2 C materiałowa i 1 L telekomunikacyjne 1 1 L radioelektroniczne 1 radioelektroniczne 2 dyplomowa 10 6 konstrukcja urządzeń inżynierska 15 Fizyka 1 1 WE Metrologia 1 W Fizyka teoria pola 1 W Programowalne 2 W Technika telewizyjna 1 W Urządzenia 2 W 2 C 2 C struktury logiczne 1 L radiowotelewizyjne 2 PS Technologia 2 PS Metodyki 1 W Metodyki i techniki 1 W Ochrona przeciwzakłóceniowa 2 WE Ochrona przeciw- Urządzenia 3 WE informacyjna i techniki 2 PS programowania 2 2 PS 1 zakłóceniowa 2 telekomunikacyjne 2 P 3 programowania Teoria 1 WE Obwody 2 WE Techniki 2 W Technika bardzo 2 W Technika bardzo Wybrane zagadnienia 1 W obwodów 1 2 C i sygnały 2 C obliczeniowe i 1 PS wysokich 1 C wysokich z linii transmisyjnych symulacyjna częstotliwości 1 częstotliwości Bezpieczeństwo 1 W Wstęp do technik 2 W Elementy 1 WE Układy elektroniczne 2 W Układy elektroniczne Komputerowe 2 W i higiena pracy multimedialnych 1 PS elektroniczne 1 2 projektowanie 2 PS oraz ergonomia aparatury 1 elektronicznej 4 PHEM 2 2 W Język obcy 1 4 C Język obcy 2 4 C Język obcy 3 2 C Miernictwo 2 WE Miernictwo elektroniczne 1 3 elektroniczne 2 2 Przetwarzanie 2 WE Przetwarzanie Techniki 1 W Techniki sygnałów 1 sygnałów 2 bezprzewodowe 1 1 L bezprzewodowe Technika 2 WE Technika Technika 2 WE Technika Systemy 2 WE cyfrowa 1 1 P cyfrowa 2 mikroprocesorowa 1 mikroprocesorowa 2 radiokomunikacyjne Podstawy telekomunikacji 2 WE Technika regulacji 1 2 W Technika regulacji 2 1 L Optoelektronika 1 W Elektronika mocy 1 2 W Elektronika mocy Pogrubione - przedmioty ze standardów Eksploatacja urządzeń 2 W Technika 1 W Ramka - przedmioty wspólne elektronicznych 1 L mikroprocesorowa w Kursywa przedmioty na ścieżce dydaktycznej 3 elektronice 3 przemysłowej Oprogramowanie inżynierskie 1 W 2 Ps 2 Suma Godziny tyg Godziny sem Razem liczba godzin na studiach I stopnia 2520

8 7 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Kierunek studiów: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Studia stacjonarne I stopnia Plan z dnia r. z póżn. zm. Specjalność: Aparatura elektroniczna; ścieżka dydaktyczna: Elektronika Przemysłowa Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Semestr V Semestr VI Semestr VII PHEM 1 2 W WF 1 2 C WF 2 2 C Ochrona własności 1 W Sterowniki i regulatory 1 W Sterowniki i regulatory Seminarium 2 S intelektualnej dyplomowe 2 Matematyka 1 2 WE Matematyka 2 2 WE Inżynieria 1 W Systemy i sieci 2 WE Układy 2 WE Projekt przejściowy Praca 4 C 2 C materiałowa i 1 L telekomunikacyjne 1 1 L radioelektroniczne 1 2 P dyplomowa 10 6 konstrukcja urządzeń inżynierska 15 Fizyka 1 1 WE Metrologia 1 W Fizyka teoria pola 1 W Programowalne 2 W Programowanie 2 C 2 C struktury logiczne obiektowe 2 PS Technologia 2 PS Metodyki 1 W Metodyki i techniki 1 W Ochrona przeciwzakłóceniowa 2 WE Ochrona przeciw- Podzespoły elektroniki 1 W Przemysłowe 1 W informacyjna i techniki 2 PS programowania 2 2 PS 1 zakłóceniowa 2 przemysłowej 2 PS systemy 3 programowania cyfrowe 5 Teoria 1 WE Obwody 2 WE Techniki 2 W Technika bardzo 2 W Technika bardzo Mechatronika 1 2 W Mechatronika 2 obwodów 1 2 C i sygnały 2 C obliczeniowe i symulacyjna 1 PS wysokich częstotliwości 1 1 C wysokich częstotliwości Bezpieczeństwo 1 W Wstęp do technik 2 W Elementy 1 WE Układy elektroniczne 2 W Układy elektroniczne Elementy 2 W Elementy i higiena pracy multimedialnych 1 PS elektroniczne 1 2 automatyki 1 automatyki 2 oraz ergonomia PHEM 2 2 W Język obcy 1 4 C Język obcy 2 4 C Język obcy 3 2 C Miernictwo 2 WE Miernictwo elektroniczne 1 3 elektroniczne 2 2 Przetwarzanie 2 WE Przetwarzanie Techniki 1 WE Techniki sygnałów 1 sygnałów 2 bezprzewodowe 1 1 L bezprzewodowe Technika cyfrowa 2 WE Technika cyfrowa 2 Technika 2 WE Technika Elektronika 1 W 1 1 P mikroprocesorowa 1 mikroprocesorowa 2 samochodowa Podstawy 2 WE Technika regulacji 1 2 W Technika regulacji 2 Cyfrowe systemy 1 W telekomunikacji 1 L pomiarowe Optoelektronika 1 W Elektronika mocy 1 2 W Elektronika mocy 2 Przemysłowe 2 W zastosowania energoelektroniki 4 Wytłuszczenie - przedmioty ze standardów Eksploatacja urządzeń 2 W Technika 1 W Ramka - przedmioty wspólne elektronicznych 1 L mikroprocesorowa Kursywa przedmioty na ścieżce dydaktycznej 3 w elektronice 3 przemysłowej Systemy CAD w elektronice 1 W 2 PS 2 Suma Godziny tyg Godziny sem Razem liczba godzin na studiach I stopnia 2520

9 LISTA PRZEDMIOTÓW PRZEWIDZIANYCH DLA KIERUNKU PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE WSPÓLNE DLA KIERUNKU STUDIÓW TS1A Matematyka 1 2E TS1A Fizyka 1 1E TS1A Technologia informacyjna TS1A Teoria obwodów 1 1E TS1A Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia TS1A Wychowanie fizyczne TS1A Matematyka 2 2E TS1A Metrologia TS1A Metodyki i techniki programowania TS1A Obwody i sygnały 2E TS1A Wstęp do technik multimedialnych TS1A Technika cyfrowa 1 2E TS1A Wychowanie fizyczne TS1A Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń TS1A Fizyka teoria pola TS1A Metodyki i techniki programowania TS1A Techniki obliczeniowe i symulacyjne TS1A Elementy elektroniczne 1E TS1A Przetwarzanie sygnałów 1 2E TS1A Technika cyfrowa TS1A Podstawy telekomunikacji 2E TS1A Optoelektronika TS1A Ochrona własności intelektualnej TS1A Systemy i sieci telekomunikacyjne 1 2E TS1A Technika bardzo wysokich częstotliwości TS1A Układy elektroniczne TS1A Przetwarzanie sygnałów TS1A Techniki bezprzewodowe TS1A Układy elektroniczne TS1A Praca dyplomowa inżynierska

10 PRZEDMIOTY DO WYBORU WSPÓLNE DLA KIERUNKU STUDIÓW Języki obce KOD Nazwa przedmiotu Przedmioty poprzedzające Liczba godzin TS1A Język angielski TS1A Język angielski TS1A Język angielski TS1A Język niemiecki TS1A Język niemiecki TS1A Język niemiecki TS1A Język rosyjski TS1A Język rosyjski TS1A Język rosyjski TS1A Język francuski TS1A Język francuski TS1A Język francuski Przedmioty humanistyczne, ekonomiczne i menedżerskie (PHEM) KOD Nazwa przedmiotu Przedmioty poprzedzające Liczba godzin TS1A Historia kultury TS1A Podstawy ochrony i konserwacji zabytków TS1A Historia kultury i sztuki TS1A Podstawy użytkowania i ochrony środowiska TS1A Filozofia TS1A Globalistyka - spory o przyszłość świata TS1A Ergonomia TS1A Ekonomia TS1A Przedsiębiorczość TS1A Organizacja i zarządzanie TS1A Zarządzanie jakością TS1A Podstawy marketingu TS1A Finanse i bankowość TS1A Przedsiębiorczość innowacyjna

11 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE WSPÓLNE NA SPECJALNOŚCI TELEINFORMATYKA I OPTOELEKTRONIKI TS1A Obiektowe programowanie aplikacji TS1A Architektura systemów komputerowych TS1A Kodowanie i transmisja sygnałów 2E TS1A Podstawy optyki TS1A Światłowody 1 2E TS1A Systemy telekomutacji TS1A Systemy i sieci telekomunikacyjne TS1A Technologie internetowe 1 2E TS1A Podstawy fotometrii TS1A Architektura i programowanie procesorów 2E sygnałowych TS1A Podstawy optyki TS1A Światłowody TS1A Źródła i detektory promieniowania 1 2E TS1A Systemy telekomutacji TS1A Podstawy fotometrii TS1A Szerokopasmowe sieci światłowodowe TS1A Pracownia technologiczna TS1A Źródła i detektory promieniowania TS1A Technika fotowoltaiczna TS1A Seminarium dyplomowe PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE NA ŚCIEŻCE TELEINFORMATYKA TS1A Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi TS1A Sieci bezprzewodowe TS1A Ochrona informacji w systemach komunikacji elektronicznej 2E TS1A Technologie internetowe TS1A Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi TS1A Systemy baz i hurtowni danych TS1A Automatyka w systemach telekomunikacyjnych 2E TS1A Sieci korporacyjne TS1A Techniki multimedialne TS1A Informatyzacja przedsiębiorstw TS1A Systemy baz i hurtowni danych

12 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE NA ŚCIEŻCE OPTOELEKTRONIKA TS1A Technologia światłowodów TS1A Fotonika 2E TS1A612 28asery TS1A Konstrukcje urządzeń optoelektronicznych TS1A Scalone analizatory obrazu 2E TS1A Czujniki światłowodowe TS1A Projektowanie urządzeń optoelektronicznych TS1A Technologia światłowodów PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE WSPÓLNE NA SPECJALNOŚCI APARATURA ELEKTRONICZNA TS1A Programowalne struktury logiczne TS1A Ochrona przeciwzakłóceniowa 1 2E TS1A Technika mikroprocesorowa 1 2E TS1A Technika regulacji TS1A Elektronika mocy TS1A Eksploatacja urządzeń elektronicznych TS1A Układy radioelektroniczne 1 2E TS1A Ochrona przeciw-zakłóceniowa TS1A Technika bardzo wysokich częstotliwości TS1A Miernictwo elektroniczne 1 2E TS1A Technika mikroprocesorowa TS1A Technika regulacji TS1A Elektronika mocy TS1A Technika mikroprocesorowa w elektronice przemysłowej TS1A Miernictwo elektroniczne TS1A Techniki bezprzewodowe TS1A Seminarium dyplomowe PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE NA ŚCIEŻCE TELEKOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA TS1A Układy elektroniki profesjonalnej TS1A Oprogramowanie inżynierskie TS1A Układy radioelektroniczne TS1A Technika telewizyjna TS1A Urządzenia telekomunikacyjne 3E TS1A Wybrane zagadnienia z linii transmisyjnych TS1A Komputerowe projektowanie aparatury elektronicznej TS1A Systemy radiokomunikacyjne 2E TS1A Urządzenia radiowo-telewizyjne TS1A Układy elektroniki profesjonalnej

13 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE NA ŚCIEŻCE ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA TS1A Sterowniki i regulatory TS1A Systemy CAD w elektronice TS1A Sterowniki i regulatory TS1A Projekt przejściowy TS1A Programowanie obiektowe TS1A Podzespoły elektroniki przemysłowej TS1A Mechatronika TS1A Elementy automatyki TS1A Elektronika samochodowa TS1A Cyfrowe systemy pomiarowe TS1A Przemysłowe zastosowania energoelektroniki TS1A Przemysłowe systemy cyfrowe TS1A Mechatronika TS1A Elementy automatyki

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA kierunek studiów ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Studia stacjonarne Plan studiów z dnia 29 marca 2012

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Zał. nr 1 do uchwały nr 77/2009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 24.09.2009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA Zał. nr do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA Plan studiów

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA Zał. nr 3 do uchwały nr 42/202 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 29.03.202 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Kod Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mikroelektronika w technice i medycynie Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne.

Kierunek: Mikroelektronika w technice i medycynie Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Mikroelektronika w technice i medycynie Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna Semestr I Organizacja pracy i zarządzanie 30 30-1 Matematyka 1 20 20 40-6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Teleinformatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Teleinformatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 ITE-1-108-s

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE ROCZNYM Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna ROK I E/- Organizacja pracy i zarządzanie 30 30 1 Matematyka 1 20 20 40 6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne I stopnia Przedmioty wspólne dla kierunku Wydz.lektroniki i Telekom. 1 Wychowanie fizyczne 60 60 2 2 2 J. angielski 1//1//3 1 120 120 4 4 3 lementy socj. i etyki 1 30 30 2

Bardziej szczegółowo

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska Politechnika Białostocka 15.03.2017 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (INŻ.) Plan obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Inżynieria procesowa w ochronie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w systemach produkcyjnych

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w systemach produkcyjnych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w systemach prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku:

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki. Strona 1 z 5

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki. Strona 1 z 5 Uniwersytet Zielonogórski Plan studiów Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki kierunek Automatyka i robotyka studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/18 Uwaga: zajęcia na specjalnościach

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Technologie internetowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Technologie internetowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Technologie internetowe prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku:

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l

Bardziej szczegółowo

Niektóre informacje podane w tej gablocie można znaleźć także w innych.

Niektóre informacje podane w tej gablocie można znaleźć także w innych. Program Zocznych Studiów Inżynierskich Program studiów Ustalenia ogólne Niektóre informacje podane w tej gablocie można znaleźć także w innych. Rok akademicki podzielony jest na 4 półsemestry: jesienny,

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki rok akademicki 2014/2015 Opole, marzec 2014 r. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjne Sieci

Telekomunikacyjne Sieci Telekomunikacyjne Sieci Szerokopasmowe Dr inż. Jacek Oko Wydział Elektroniki Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Katedra Radiokomunikacji i Teleinformatyki Pracownia Sieci Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Załącznik 3 Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 E Z Σh

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2011/2012

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2011/2012 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (studia I stopnia) Rok akademicki 2011/2012 Europejski System

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia stacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie produkcją i usługami Od roku akademickiego 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy)

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Informatyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia stacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie jakością Od roku akademickiego 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) * A. y kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 RME-1-103-s Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 05/06 Semestr Język angielski I 30 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR VI. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie, inżynierskie) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

PLAN STUDIÓW NR VI. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie, inżynierskie) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY Załącznik nr 4 godzin w semestrze (semestr I VII po 8. zjazdów w semestrze) Razem A. PRZEDMIOTY OGÓLNE Język obcy kontynuowany 4 4 5 72 0 0 72 0 20 20 20 12 2. Stosunki międzynarodowe 3. Filozofia 4. Ochrona

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu Załacznik 1. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, grafika

Bardziej szczegółowo

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓ PIERSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) NA KIERUNKU INFORMATYKA Nabór 2013/2014 Obowiązuje A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. JĘZYKI OBCE 180 210 60 150 14 120 120 0 120 5 1 Język

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Systemy telekomunikacyjne

Systemy telekomunikacyjne Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej Systemy telekomunikacyjne prezentacja specjalności Łódź, maja 006 r. Sylwetka absolwenta Studenci specjalności Systemy telekomunikacyjne zdobywają wiedzę z zakresu

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil ksałcenia : ogólnoakademicki SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU kierunek: zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 217/218 Język wykładowy: Polski Semestr 1 IIN-1-13-s

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia niestacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie jakością Od roku akademickiego 2011/2012 Rok I, semestr I (zimowy) * A. y

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Informatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 IIN-1-103-s

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (obowiązuje od roku akad. 2007/2008; ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Specjalność: Logistyka Specjalność: Transport i spedycja Specjalność: Inżynieria ruchu Studia stacjonarne - I stopień A. Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych pełnych informacji dla lepszego

Bardziej szczegółowo

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 017/01 Semestr 1 1 Język angielski I 0 1 Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2009/2010

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2009/2010 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia I stopnia Rok akademicki 2009/2010 Europejski System

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA WYBIERALNE KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA STUDIA NIESTACJONARNE

ZAJĘCIA WYBIERALNE KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA STUDIA NIESTACJONARNE ZAJĘCIA WYBIERALNE KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA STUDIA NIESTACJONARNE I-go STOPNIA maj 2016 STRUKTURA WYBORU sem. V sem. VI sem. VII sem. VIII p r z e d m i o t y k i e r u n k o w e blok obieralny

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w CKI w Rybniku

Program studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w CKI w Rybniku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/1/1/1 Program studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w CKI w Rybniku wg Rozporządzenia MNiSW poz. 170 z dnia.10.01 r Nazwa kierunku studiów: Poziom

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka Semestr 1 1 Algebra liniowa 20 20 40 4 egz. 2 Analiza matematyczna 40 40 80 8 egz. 3 Ergonomia i BHP

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA Zał. nr 1 do uchwały nr 76/2014 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 15.10.2014 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w CKI w Rybniku

Program studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w CKI w Rybniku Załącznik nr do Uchwały Nr XXVIII/1/11 Program studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w CKI w Rybniku wg Rozporządzenia MNiSW poz. 170 z dnia.10.01 r Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

I Podstawy prawne i merytoryczne

I Podstawy prawne i merytoryczne Załącznik nr do Uchwały nr 74/0 RWE z dnia 16.09.0 Kwalifikacje i kompetencje absolwentów studiów inżynierskich pierwszego stopnia ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku Elektronika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (obowiązuje od roku akad. 2007/2008; ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA Zał. nr 1 do uchwały nr 42/2016 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 25.05.2016 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE** KIERUNEK: specjalność/i: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2013/2014 Język

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr Semestr 4 E Z Sh W C L S P W

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3.

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3. semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka Semestr 1 1 Algebra liniowa 12 12 24 4 egz. 2 Analiza matematyczna 24 24 48 8 egz. 3 Ergonomia i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA (INŻYNIERSKICH) KIERUNEK ZARZĄDZANIE

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA (INŻYNIERSKICH) KIERUNEK ZARZĄDZANIE 1 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI A Z 30 30 2 2 MATEMATYKA I A E 6 60 30 30 2 2 3 PODSTAWY ZARZĄDZANIA A E 5 60 45 15 3 1 4 WPROWADZENIE DO MIKRO I MAKROEKONOMII A Z 3 30 30 2 5 MATEMATYKA II A E 6 60

Bardziej szczegółowo

Nazwa kursu/ grupy kursów. Prawo inżynierskie i. Podstawy inżynierii. materiałowej 2

Nazwa kursu/ grupy kursów. Prawo inżynierskie i. Podstawy inżynierii. materiałowej 2 Wymagania wstępne (prerekwizyty) do zapisów na kursy dla Kierunku Elektrotechnika studia NZ I stopnia (dotyczy studentów rozpoczynających studia przed 1.10.2012) SEMESTR 1 SEMESTR 2 Prawo inżynierskie

Bardziej szczegółowo

9 Eksploatacja maszyn produkcyjnych Zarządzanie projektem W-F 15 1 Razem

9 Eksploatacja maszyn produkcyjnych Zarządzanie projektem W-F 15 1 Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne drugiego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 Semestr 1 przedmiot w ćw. lab. proj. inne egz ECTS

Bardziej szczegółowo

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki rok akademicki 2012/2013 Opole, czerwiec 2012 r. Tekst jednolity po zmianach uchwalonych

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w działalności biznesowej prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia niestacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie Od roku akademickiego 2011/2012 Rok I, semestr I (zimowy) * A. y kształcenia

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I SEMESTR: I 1. Język angielski Z 18 1 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Analiza matematyczna i algebra liniowa E Z 30 15 5 2. Podstawy elektrotechniki Z 10 1 3. Podstawy elektroniki i miernictwa 1 Z 10 2 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki w Mławie

Wydział Elektroniki w Mławie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE Wydział Elektroniki w Mławie www.elektronikawmlawie.pl WYDZIAŁ ELEKTRONIKI W MŁAWIE 06-500 Mława ul. Warszawska 52 tel. (23) 654 98 08 SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 70/2016/2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z dnia r.

Nazwa przedmiotu. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 70/2016/2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z dnia r. Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

EiT_S_I_O2. Elektronika i Telekomunikacja I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr III semestr zimowy

EiT_S_I_O2. Elektronika i Telekomunikacja I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr III semestr zimowy KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu EiT_S_I_O2 Nazwa modułu Optoelektronika 2 Optoelectronics Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w działalności biznesowej prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

Systemy telekomunikacyjne

Systemy telekomunikacyjne Systemy telekomunikacyjne Prezentacja specjalności Łódź, 27 maja 2009 Sylwetka absolwenta Studenci specjalności Systemy telekomunikacyjne zdobywają wiedzę z zakresu teorii telekomunikacji, a także poznają

Bardziej szczegółowo

9 Eksploatacja maszyn produkcyjnych Zarządzanie projektem Razem

9 Eksploatacja maszyn produkcyjnych Zarządzanie projektem Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia niestacjonarne drugiego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 Semestr 1 1 Zarządzanie strategiczne 9 18 1 2

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia inŝynierskie Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Program studiów: okres: 4 lata Sumaryczne punkty kredytowe: 240 ECTS Stopień zawodowy: inŝynier elektronik Lp. Nazwa kursu / przedmiot Semestr

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Fizyka Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Fizyka Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Techniczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2013/2014 Język wykładowy: Polski Semestr 1 JFT-1-104-s Mechanika

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

II. Wydział Elektroniki

II. Wydział Elektroniki INFORMATORECTS WYDZIAŁElektroniki StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Redakcja: Opracowanie: Korekta: Zespółredakcyjnypodkierunkiemprodziekanadrinż.I.Poźniak-Koszałka

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. laboratoryjne projektowe.

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. laboratoryjne projektowe. Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 17/18 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka RAR-1-1-s

Bardziej szczegółowo