ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi szkoleniowej w ramach realizacji projektu Informatyk doskonały WND-POKL /12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi szkoleniowej w ramach realizacji projektu Informatyk doskonały WND-POKL.08.01.01-24-094/12"

Transkrypt

1 Od: Infonet Projekt S.A. Ul. Armii Krajowej Bielsko Biała Bielsko Biała dn ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi szkoleniowej w ramach realizacji projektu Informatyk doskonały WND-POKL /12 Szanowni Państwo! Spółka Infonet Projekt S.A. z siedzibą w Bielsku Białej przy ulicy Armii Krajowej 220, Bielsko Biała, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Z poważaniem

2 I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej w ramach realizacji projektu Informatyk doskonały WND-POKL /12, który jest podzielony na zadania: Zadanie 1 - GRUPA I Tytuł szkolenia opis czas ilość Prince Foundation Szkolenie akredytowane z egzaminem 1. Wstęp, 2. Wprowadzenie do metodyki PRINCE2, 3. Zasady PRINCE2, 4. Uzasadnienie Biznesowe, 5. Organizacja, 6. Wprowadzenie do procesów, Przygotowanie Projektu, 7. Ćwiczenie 1. Opis Produktu Końcowego, 8. Podsumowanie omówionego materiału, 9. Omówienie przykładowego testu egzaminacyjnego, 10. Ćwiczenie 2 Podstawowe pojęcia metodyki PRINCE2, 11. Zarządzanie Strategiczne Projektem, 12. Jakość, 13. Plany, 14. Ćwiczenie 3 Diagram następstwa produktów, 15. Inicjowanie Projektu, 16. Ryzyko, 17. Podsumowanie omówionego materiału - ćwiczenia konsolidujące, 18. Omówienie przykładowego testu egzaminacyjnego, 19. Zmiana, 20. Ćwiczenie 4 sekcje dokumentów zarządczych, 21. Sterowanie Etapem, 22. Zarządzanie Dostarczaniem Produktów, 23. Postępy, 24. Zarządzanie Końcem Etapu, 25. Zamykanie Projektu, 26. Ćwiczenie 5 dokumenty zarządcze, 27. Strategia zdawania egzaminu, 28. Egzamin Foundation (2 godziny, w tym egzamin 1 godzina). 3 dni 9 osób

3 Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases - certyfikat DataSnap - aplikacje wielowarstwowe - certyfikat Zaawansowane techniki programowania w języku C++ - certyfikat Tworzenie niezawodnego oprogramowania w języku C++ - certyfikat 1. Wstęp do SQL Server 2012 i jego narzędzi 2. Praca z typami danych 3. Projektowanie i implementacja tablic 4. Zapewnianie integralności danych przy użyciu ograniczeń 5. Planowanie indeksowania 6. Implementacja struktur tablic 7. Odczytywanie planów wykonania zapytania 8. Zwiększanie wydajności przy użyciu indeksów nieklastrowych 9. Projektowanie i implementacja widoków 10. Projektowanie i implementacja procedur składowanych 11. Scalanie tablic i przekazywanie danych 12. Projektowanie i implementacja funkcji użytkownika 13. Tworzenie wysoko współbieżnych aplikacji 14. Obsługa błędów w kodzie T-SQL 15. Reagowanie na manipulacje danymi przez wyzwalacze 16. Implementacja kodu zarządzalnego w SQL Server Przechowywanie danych XML w SQL Server Odpytywanie danych XML 19. Praca z danymi przestrzennymi 20. Praca z indeksami i zapytaniami pełnotekstowymi 1. Wprowadzenie do architektury wielowarstwowej 2. Serwer DataSnap: Tworzenie serwera, rodzaje serwera: DataSnap, DataSnap WebBroker, DataSnap REST. Tworzenie kontenera dla udostępnianych metod i zbiorów danych. Definiowanie zdalnie wywoływanych metod. Cykl życia metody. Logowanie i autentykacja. 3. Klient DataSnap: Klient JavaScript REST/JSON 1. Biblioteka STL. 2. Wielokrotne użycie kodu w C RTTI. 4. Kanony wiedzy programistycznej. 5. Wybrane problemy programowania C Co to jest programowanie współbieżne i wielowątkowe. 2. Abstrakcja programowania współbieżnego. 3. Współpraca procesów. 4. Problem wzajemnego wykluczania. 5. Operacje semaforowe. 6. Modyfikacje operacji semaforowych. 5 dni 3 osoby 4 dni 1 osoba 2 dni 2 osoby 2 dni 2 osoby

4 Visual Studio 2010: Windows Communication Fundation certyfikat Warsztaty Cisco - konfiguracja urządzeń - certyfikat Podstawy telekomunikacji - certyfikat 7. Strukturalne mechanizmy synchronizacji. 8. Monitory. 9. Porównanie metod synchronizacji. 10. Testowanie aplikacji wielowątkowych. 1. Podstawy pracy z usługami WCF 2. Różne typy bindingu i endpointów 3. Uruchamianie usług WCF na IIS 4. Uruchamianie WCF jako usługi Windows 5. Uruchamianie usługi WCF na Windows Azure 6. Wydajność usług WCF 7. Bezpieczeństwo usług WCF 8. Zarządzanie stanem sesji w usługach WCF 9. Komunikacja dwukierunkowa w WCF 10. Transakcje w WCF 11. Obsługa błędów i debugowanie 12. Uruchamianie usług WCF z poziomu aplikacji w przeglądarce 13. Współpraca WCF i WF 14. Współpraca WCF i MSMQ 15. Budowa skalowalnej aplikacji wielowarstwowej z wykorzystaniem WCF 16. Integracja WCF z funkcjonalnością Web Services i technologiami firm trzecich 1.Środowisko IOS 2. Podstawy funkcjonowania sieci; modele OSI oraz TCP/IP 3. Switching i bridging 4. Protokół IP 5. Translacja adresów sieciowych 6. Kontrola ruchu sieciowego 7. Klasyfikacja trasowania IP (routing) 8. Trasowanie dynamiczne 9. Technologie WAN 1. Telekomunikacja pojęcia podstawowe. 2. Początki telekomunikacji. 3. Współczesne formy telekomunikacji. 4. Telekomunikacja przewodowa. 5. Telekomunikacja bezprzewodowa. 6. Podstawy teletransmisji. 7. Podstawy telekomutacji. 8. Usługi. 9. Internet. 10. Przyszłość telekomunikacji. 5 dni 2 osoby 5 dni 3 osoby 2 dni 4 osoby

5 Zadanie 2 - GRUPA II Tytuł szkolenia opis czas ilość Prince Foundation Szkolenie akredytowane z egzaminem Wprowadzenie modelu usługowego przy użyciu procesów ITIL (F) - Szkolenie z egzaminem 1. Wstęp, 2. Wprowadzenie do metodyki PRINCE2, 3. Zasady PRINCE2, 4. Uzasadnienie Biznesowe, 5. Organizacja, 6. Wprowadzenie do procesów, Przygotowanie Projektu, 7. Ćwiczenie 1. Opis Produktu Końcowego, 8. Podsumowanie omówionego materiału, 9. Omówienie przykładowego testu egzaminacyjnego, 10. Ćwiczenie 2 Podstawowe pojęcia metodyki PRINCE2, 11. Zarządzanie Strategiczne Projektem, 12. Jakość, 13. Plany, 14. Ćwiczenie 3 Diagram następstwa produktów, 15. Inicjowanie Projektu, 16. Ryzyko, 17. Podsumowanie omówionego materiału - ćwiczenia konsolidujące, 18. Omówienie przykładowego testu egzaminacyjnego, 19. Zmiana, 20. Ćwiczenie 4 sekcje dokumentów zarządczych, 21. Sterowanie Etapem, 22. Zarządzanie Dostarczaniem Produktów, 23. Postępy, 24. Zarządzanie Końcem Etapu, 25. Zamykanie Projektu, 26. Ćwiczenie 5 dokumenty zarządcze, 27. Strategia zdawania egzaminu, 28. Egzamin Foundation (2 godziny, w tym egzamin 1 godzina). 1. Zarządzanie usługami jako praktyka. 2. Cykl życia usług. 3. Strategia usług. 4. Projektowanie usług. 5. Przekazanie usług. 6. Eksploatacja usług. 7. Ustawiczne doskonalenie usług. 3 dni 10 osób 2 dni 6 osób

6 Warsztaty SCRUM - Szkolenie z egzaminem Metodyka SIX-SIGMA - modelowanie i optymalizacja procesów - certyfikat 8. Podstawowe funkcje : Centrum obsługi użytkowników (Service Desk), Zarządzanie wsparciem technicznym, Zarządzanie eksploatacją systemów informatycznych, Zarządzanie aplikacjami 1.Studium przypadku - Scrum w praktyce. 2. Praktyki Scrum i efekty ich stosowania zademonstrowane na konkretnych projektach. 3. Wprowadzenie do Scrum - podstawowe pojęcia, praktyki i wartości Scrum. 4. Sposób działania Scrum. Różnice w stosunku do innych metodyk. 5. Praktyki Scrum. Szczegółowy przegląd praktyk - metodyka. Ćwiczenia. 6. Praktyki zarządzania potrzebne do skutecznego stosowania Scrum. 7. Case study w zakresie stosowania praktyk. 8. Filozofia Scrum i innych metodyk adaptacyjnych. Agile Manifesto - filozofia metodyk "agile". 9. Podstawy teoretyczne i filozofia Scrum. Przegląd metodyk adaptacyjnych. 10. Zaawansowane zagadnienia w stosowaniu Scrum. 11. Studium przypadku. 12. Scrum w projektach różnej skali. 13. Scrum a inne metodyki, w tym metodyki "twarde". 14. Scrum w organizacji. 1. Sigma procesu 2. Fazy cyklu (DMAIC, DMADV) 3. Faza Definiuj 4. Faza Mierz 5. Faza Analizuj 6. Faza Usprawniaj (DMAIC) lub Projektuj (DMADV) 7. Faza Kontroluj (DMAIC), Weryfikuj (DMADV) 8. Inne modyfikacje cyklu w Six Sigma 9. Aspekty ekonomiczne wdrożenia Six Sigma 10. Znaczenie statystyki w Six Sigma 11. Przewodnik po narzędziach i technikach Six Sigma 2 dni 3 osoby 3 dni 1 osoba W ramach wykonania usługi Zamawiający zapewni: wykładowców posiadających wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z tematyką szkolenia,

7 sale komputerowe, wyposażone w osobny komputer z dostępem do Internetu dla każdego z kursantów z zainstalowanymi i skonfigurowanymi programami niezbędnymi do realizacji szkolenia, sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia np. tablica, laptop z rzutnikiem i ekranem do prezentacji multimedialnych, komplet podręczników do nauki obsługi programów komputerowych objętych szkoleniem oraz ewentualnie inne materiały szkoleniowe oznakowane zgodnie z wytycznymi POKL dla każdego z kursantów i 1 komplet do dokumentacji projektu, wyżywienie dla uczestników szkoleń: obiad (ciepły posiłek) w połowie zajęć, serwis kawowy w przerwach szkolenia (kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, ciastka). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych. II. Termin realizacji zamówienia: Termin realizacji zadań Zadanie 1 czerwiec 2013 styczeń 2014 Zadanie 2 czerwiec 2013 styczeń 2014 III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym; Dysponują lub będą dysponować pracownikami zdolnymi do wykonania usługi szkolenia; Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

8 W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w dziale III ust. 1 pkt 1 i 6 niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty: aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]; dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych; oświadczenie o spełnieniu wymagań oświadczenie Wykonawcy, iż nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. V. Opis sposobu przygotowania oferty: Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga wykorzystania przekazanych formularzy. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostaną odrzucone. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy. VI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się i informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami: W sprawie przedmiotu zamówienia Pani Anna Zielińska, tel , mail: Sposoby porozumiewania się Stron: Zamawiający wymaga by przekaz dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną lub faksem, potwierdzony był osobnym dokumentem w treści, którego wyszczególnione będą: osoba wymieniona z imienia, nazwiska oraz pełnionej funkcji, data otrzymania pisma i ilość załączników.

9 Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobu przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na wskazany wyżej adres. VII. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników: Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. VIII. Termin związania ofertą wynosi: przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. IX. Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia. X. Ofertę należy przesłać do Zamawiającego w formie elektronicznej na adres mailowy: do dnia 22 maja 2013r. do godz. 10:00. Oferta przesłane po w/w terminie nie będą brane pod uwagę przy wyborze Wykonawcy. XI. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie WYCOFANIE : Koperty oznakowane w ten sposób będą odczytane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą

10 otwierane. Koperta oznakowana dopiskiem ZAMIANA zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostanie ona dołączona do oferty. XII. Pozostałe informacje Zamawiający nie przewiduje prowadzenie aukcji elektronicznej celem wyboru najkorzystniejszej oferty, nie ustanowi też dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje zawarcia z wykonawcą umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. XIII. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 maja 2013r. o godz. 10:15, w Bielsku Białej, ul. Armii Krajowej 220. XIV. Opis sposobu przedstawienia ceny oferty: Cenę oferty należy podać dla każdego zadania odrębnie, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). XV. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: Cena zostanie wybrana oferta z najniższą kwotą; W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający powiadomi faksem, drogą elektroniczną lub listownie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

11 Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. XVI. Ogłoszenia wyników zapytania ofertowego: Wyniki postępowania zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o wyborze oferty w formie pisemnej faksem, drogą elektroniczną lub listownie. Załączniki do specyfikacji: 1. Formularz oferty.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr 3/2012 z dnia 03.sierpnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/08/2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/08/2015 Warszawa, dnia.10.06.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dostawę: komputerowej

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.271.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo