WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH UPRAW PASTEWNYCH I OGRODNICZYCH W 1994 R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH UPRAW PASTEWNYCH I OGRODNICZYCH W 1994 R"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY w Bielsku - Białej WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH UPRAW PASTEWNYCH I OGRODNICZYCH W 1994 R Opracowano : kwiecień 1995 r.

2 SPIS TREŚCI W stęp...3 Uwagi metodyczne...4 Uwagi analityczne...6 Wykresy...39 Strona TABLICE Tabl. Str. Produkcja głównych ziemiopłodów rolnych Produkcja głównych ziemiopłodów według własności gospodarstw Powierzchnie, plony i zbiory ziemiopłodów rolnych wg użytkowników gospodarstw w 1994 r Struktura zasiewów zbóż Plony zbóż w rolnictwie ogółem Struktura uprawy i produkcji zbóż ogółem wg form własności Udział wybranych gatunków w ogólnej powierzchni zasiewów Struktura powierzchni upraw i produkcji wg użytkowników Produkcja zbóż i ziemniaków w przeliczeniu na jednostki zbożowe wg użytkowników Plony ziemniaków w gospodarstwach indywidualnych wg grup gmin Produkcja warzyw gruntowych Produkcja owoców z drzew Produkcja owoców jagodowych Jesienna ocena zasiewów ozimych w 1994 r Powierzchnia upraw pastewnych wg użytkowników Plony trwałych użytków zielonych i polowych upraw pastewnych wg użytkowników Zbiór z trwałych użytków zielonych i upraw pastewnych wg użytkowników Powierzchnia, plony i zbiory z łąk trwałych - województwo Struktura użytkowania łąk - rolnictwo ogółem Struktura zbiorów z łąk - rolnictwo ogółem Plony z łąk wg sposobów użytkowania - rolnictwo ogółem Powierzchnia łąk trwałych (gospodarstwa indywidualne) - wg użytkowania Zbiory z łąk trwałych (gospodarstwa indywidualne) - wg użytkowania Plony z łąk trwałych (gospodarstwa indywidualne) - wg użytkowania Zbiory zielonek Zbiory pasz dodatkowych Powierzchnia paszowa Wykonano w 1 egz W ykonał: Wydział Statystyki Gospodarczej WUS Dodatkowo powielono w 20 egz nr pow. 10

3 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA BIELSKIEGO woj. katow ickie woj. krakow skie woj. now osądeckie S ło w a c ja Legenda : Chełmek - miasto lub miasto-gmina Zawoja - gmina S ło w a c ja

4 WSTĘP Niniejsza publikacja jest kolejnym opracowaniem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Bielsku - Białej o kształtowaniu się poziomu plonowania oraz wielkości produkcji głównych ziemiopłodów rolnych, ogrodniczych i upraw pastewnych. Prezentowane w publikacji informacje są przeznaczone dla określonego kręgu odbiorców, a w szczególności dla wojewódzkich i gminnych władz administracyjnych, a także dla służby doradztwa rolniczego. Ponadto publikacja winna służyć rzeczoznawcom GUS d/s produkcji rolniczej w ich pracy przy ustalaniu poziomu plonowania roślin uprawnych oraz szacowaniu wielkości produkcji. Publikacja składa się z następujących cz ęśc i: uwagi metodyczne. uwagi analityczne, wykresy, część tabelaryczna Tematycznie w publikacji omówione zostały następujące zagadnienia : wynikowy szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolnych, wynikowy szacunek produkcji ogrodniczej, produkcja trwałych użytków zielonych oraz polowych upraw pastewnych

5 UWAGI METODYCZNE SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH Informację opracowano na podstawie danych z wynikowego szacunku produkcji ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych, przeprowadzonego przez Wydział Statystyki Gospodarczej Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego według stanu na początek listopada 1994 roku. Szacunek wynikowy plonów opracowano na podstawie ustaleń gminnych rzeczoznawców, dokonanych w oparciu o wyniki badań reprezentacyjnych, przeprowadzonych przez ankieterów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w około 3.0 % indywidualnych gospodarstwach rolnych, danych sprawozdawczych gospodarstw państwowych i spółdzielczych oraz uogólnionych wyników reprezentacyjnego spisu rolnego, przeprowadzonego w pierwszych dniach lipca według stanu na dzień 30 czerwca 1994 r. Do analiz wydajności plonów wykorzystano również oceny rzeczoznawców wojewódzkich. W publikacji uwzględniono następujce sektory : sektor publiczny sektor prywatny Do sektora publicznego zaliczono gospodarstwa własności państwowej ( Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych ), gospodarstwa będące własnością komunalną ( gmin ) oraz gospodarstwa stanowiące własność mieszaną ( spółki z przewagą mienia państwowego ). W sektorze prywatnym podstawowymi formami są : własność prywatna krajowa ( m in. gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa spółdzielcze i spółki prywatne ), własność zagraniczna i własność mieszana ( spółki z przewagą mienia prywatnego). W publikacji, w ramach sektora publicznego prezentuje się dane dla : - państwowych gospodarstw rolnych podporządkowanych Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, - gospodarstw rolnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, - jednostek pozostałych, do których zaliczono m.in. państwowe gospodarstwa rolne resortów nierolniczych i spółki własności państwowej, W ramach sektora prywatnego dane opracowano dla : - spółdzielni produkcji rolniczej, która obejmuje rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych, - spółki sektora prywatnego, - gospodarstw indywidualnych, w skład których wchodzą indywidualne gospodarstwa rolne o powierzchni użytków rolnych powyżej 1,0 ha, indywidualne działki rolne do 1,0 ha, ogrody działkowe i grunty gminne.

6 W pozycji rolnictwo ogółem ( w przypadku ziemniaków, warzyw i owoców ) - niezależnie od wyżej wymienionych form własności - włączono także działki pracowników gospodarstw rolnych oraz działki przyzagrodowe pracowników rolniczych spółdzielni produkcyjnych i kółek rolniczych 5 W szacunku obowiązują następujące zasady : - do wyliczeń przyjmuje się powierzchnię zasiewów według spisu rolniczego, w tym także i powierzchnię, z której plonów nie zebrano ( grad, powódź itp. ), - pod pojęciem plon rozumieć należy ilość jednostek wagowych ( dt - decytona ) netto danego ziemiopłodu z jednostki powierzchni ( ha ), - plony przeciętnie oblicza się średnią ważoną, gdzie wagą jest powierzchnia danej uprawy, - przy szacowaniu plonów w produkcji zbóż uwzględnia się tzw. ziarno półsuche, tj. zawierające 15.1 % % wody, a przy szacowaniu produkcji rzepaku - nasiona o zawartości 11.1 % % wody. Do ustalenia wielkości produkcji, a w szczególności rzepaku i buraków cukrowych, służą również wyniki uzyskane ze skupu produktów rolnych. Niniejsze opracowanie obejmuje także produkcję ogrodniczą. Szacunku warzyw i owoców dokonali rzeczoznawcy, specjaliści do spraw ogrodnictwa z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bielsku -Białej. Do wyliczenia produkcji ogrodniczej przyjęto : Według spisu rolniczego : - ogólną powierzchnię warzyw gruntowych, - powierzchnię truskawek Według wojewódzkiego i rejonowych rzeczoznawców ogrodniczych : - powierzchnię poszczególnych gatunków warzyw w gospodarstwach indywidualnych i na działkach członków spółdzielni produkcyjnych i pracowników państwowych gospodarstw rolnych, - ogólną liczbę drzew i krzewów owocowych oraz drzew zdolnych do owocowania i owocujących w gospodarstwach indywidualnych i na działkach pracowników gospodarstw państwowych oraz członków spółdzielni produkcyjnych. W ogrodnictwie pod pojęciem plon rozumie się : - dla upraw warzyw gruntowych, truskawek i malin - ilość jednostek wagowych (dt) danego gatunku zebranych z jednostek powierzchni (ha), - dla owoców z drzew - ilość jednostek wagowych (kg) danego gatunku zebranych z jednego drzewa owocującego, - dla owoców porzeczek, agrestu i jagodowych pozostałych - ilość jednostek wagowych (kg) danego gatunku zebranych z jednego krzewu ogółem ( owocujących i me owocujących). Do obliczenia wielkości upraw pastewnych przyjęto dane o powierzchni upraw uzyskane ze spisu rolniczego, szacunki plonów gminnych rzeczoznawców rolnych w gospodarstwach indywidualnych i

7 dane o plonach z obowiązującej sprawozdawczości w gospodarstwach państwowych, spółdzielni produkcyjnych, kółek rolniczych. Ogólna powierzchnia paszowa obejmuje : łąki, pastwiska naturalne i powierzchnię polowych upraw pastewnych na paszę, w skład której wchodzą : strączkowe pastewne, koniczyna, lucerna, seradela, inne pastewne i trawy, kukurydza na zielonkę oraz okopowe pastewne i pastwiska polowe. Wynikowy szacunek produkcji z łąk trwałych uwzględnia wszystkie kierunki użytkowania traw ( siano, susz, kiszonka, bieżące skarmianie ) podając zbiory i plony w przeliczeniu na siano. Do przeliczenia zielonek na siano przyjęto, że 5 dt zielonki = 1 dt siana. Do łąk zmeliorowanych zaliczono łąki o czynnych urządzeniach melioracyjnych i łąki, których warunki naturalne są takie, że nie zachodzi potrzeba regulacji wodnych, a do łąk pozostałych - powierzchnie wymagające melioracji oraz łąki zmeliorowane o nieczynnych urządzeniach melioracyjnych Do wyliczenia sztuk dużych bydła i owiec przyjęto następujące współczynniki przeliczeniowe : - cielęta do 0,5 roku - 0,12 - byczki, jałówki od 0,5 roku - 0,40 -jałowiznaod 1 do 2 lat - 0,70 -krowy - 1,00 - buhaje, bukaty, wólce, opasy - 1,20 - owce - 0,08 UWAGI ANALITYCZNE WARUNKI WEGETACJII ZBIORU W 1993/1994 Okres wegetacyjny w 1994 roku charakteryzował dużym zróżnicowaniem warunków agrometeorologicznych. Częste i dość obfite deszcze wiosną oraz nadmierne uwilgotnienie gleby spowodowały opóźnienie siewów, a długo utrzymujące się chłody i częste przymrozki opóźniały wschody i hamowały dalszą wegetację. Wyraźne ocieplenie w czerwcu przyspieszyło tempo wzrostu i rozwoju roślin, ale jednocześnie na skutek znacznego niedoboru opadów następowało szybkie przesychanie wierzchniej warstwy gleby. Długotrwały niedobór opadów przy niezwykle wysokich temperaturach i wyjątkowo intensywnym nasłonecznieniu w lipcu i w I dekadzie sierpnia spowodował wystąpienie silnej i głębokiej suszy glebowej. Nastąpiło drastyczne pogorszenie warunków wegetacji, co w konsekwencji negatywnie wpłynęło na plonowanie roślin uprawnych. Skutki suszy szczególnie

8 mocno odczuły zboża jare, okopowe, użytki zielone a także wcześniej kończące wegetację uprawy sadownicze i warzywnicze. Od II połowy sierpnia obserwowano stopniową poprawę warunków agrometeorologicznych. Ochłodzenie i występujące opady złagodziły lub zlikwidowały długotrałą suszę, poprawiając znacznie warunki wegetacji roślin, zwłaszcza okopowych, a także później zbieranych warzyw i owoców. Padające deszcze poprawiły uwilgoceme gleby, dzięki czemu uprawa pożniwna i przedsiewna pod rzepak i zboża ozime przebiegała prawidłowo. 7 LWYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH Powierzchnia zasiewów w 1994 r. w województwie bielskim wyniosła ogółem ha. Wynikowy szacunek produkcji podstawowych ziemiopłodów rolnych przeprowadzony w listopadzie 1994 roku przedstawia się następująco : - zbóż ogółem zebrano 1446 tys. dt, w tym zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi 1397 tys. dt, - rzepaku i rzepiku 21.7 tys. dt, - ziemniaków tys. dt, - buraków cukrowych tys. dt. W 1994 roku produkcja zbóż była niższa od ubiegłorocznej. Spadek produkcji zbóż spowodowały niekorzystne warunki agrometeorologiczne w okresie wegetacji. Brak deszczu i wysokie temeperatury spowodowały w pierwszym okresie utrudnienie wschodów (zaskorupienie gleby), następnie zmniejszenie krzewienia roślin a później przyśpieszenie i skrócenie poszczególnych faz rozwojowych roślin. Taki układ pogody wpłynął na plonowanie zbóż, zwłaszcza jarych i obniżył jego jakość ( niska masa 1000 ziaren ). Przyczynił się również do ograniczenia efektywności nawożenia mineralnego, które było wyższe niż w roku ubiegłym o 9.8 %.

9 TABL. 1. PRODUKCJA GŁÓWNYCH ZIEMIOPLC ÓW ROLNYCH Wyszczególnienie OGOLEM Zboża ogółem' a/ Powierzchnia w ha Plony z 1 ha w dt Zbiory w dt , , Powierzchnia w ha Plony z 1 ha w dt Zbiory w dt... w tym zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi , , Rzepak i rzepik^ Powierzchnia w ha Plony z 1 ha w dt Zbiory w dt , , Buraki cukrowe Powierzchnia w ha Plony z 1 ha w dt Zbiory w dt a/ Zboża ogółem obejmują zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi, kukurydzą na ziarno, gryką, proso i inne zbożowe. b/ W przeliczeniu na wilgotność normatywną 13,0 %.

10 ZBOŻA W 1994 r. powierzchnia zasiewów zbóż ogółem w gospodarce całkowitej wynosiła ha Z tego w sektorze publicznym uprawiano 1673 ha zbóż ogółem, w tym najwięcej w pgr Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 910 ha. W sektorze prywatnym powierzchnia zajęta pod uprawę zbóż wynosiła ha, z czego na gospodarstwa indywidualne prz>padało ha ( według uogólnionych wyników reprezentacyjnego spisu rolnego ). Udział powierzchni uprawy poszczególnych zbóż w łącznej powierzchni zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami przedstawiał się następująco : pszenicy 42,0 %, żyta 6,8 %, jęczmienia 14,4 %, owsa 13,9 %, pszenżyta 7,1 %, mieszanek zbożowych 15,8 %. W roku 1994 roku plony zbóż ogółem w gospodarce całkowitej osiągnęły poziom 29,0 dt/ha Z analizy plonowania poszczególnych gatunków zbóż wynika, że najwyżej plonował jęczmień ozimy (32,7 dt/ha) i pszenica ozima (32,0 dt/ha). Najsłabiej natomiast plonował owies (23,0 dt/ha) i żyto 25,5 dt/ha). Najwyżej w minionym roku zboża ogółem plonowały w gospodarstwach rolnych AWRSP (37,3 dt/ha) a najniżej w gospodarstwach indywidualnych ( 28,1 dt/ha ). Pszenica ozima najwyżej plonowała w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych (43,5 dt/ha), pszenica jara w pgr Min. Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (37,4 dt/ha ), żyto w gospodarstwach indywidualnych ( 25,5 dt/ha ), jęczmień ozimy w gospodarstwach rolnych AWRSP ( 52,3 dt/ha ), jęczmień jary w gospodarstwach rolnych AWRSP ( 28,4 dt/ha ), owies w spółkach sektora prywatnego ( 28,9 dt/ha ), pszenżyto w spółkach sektora prywatnego (41,5 dt/ha ), mieszanki zbożowe w gospodarstwach indywidualnych ( 29,1 dt/ha ). Porównując plony zbóż w rolnictwie ogółem z plonami ubiegłorocznymi zaobserwowano, że wszystkie zboża oprócz jęczmienia ozimego dały niższy plon. Spadek ten był spowodowany dymi warunkami wilgotnościowo - termicznymi w okresie wegetacji.

11 10 TABL. 2. PRODUKCJA GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW WEDŁUG WŁASNOŚCI GOSPODARSTW Wyszczególnienie PGR podporządkowane Min. Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Zboża ogółem3/ Powierzchnia w ha Piony z 1 ha w dt... 43,4 36,5 Zbiory w dt w tym zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi Powierzchnia w ha Plony z 1 ha w dt... 41,6 35,1 Zbiory w d t Rzepak i rzepik*3/ Powierzchnia w ha Plony z 1 ha w dt... 22,6 20,9 Zbiory w dt Buraki cukrowe Powierzchnia w ha Plony z 1 ha w dt Zbiory w dt Gospodarstwa rolne AWRSP Zboża ogółem3/ Powierzchnia w ha Plony z 1 ha w dt... 41,6 37,3 Zbiory w dt w tym zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi Powierzchnia w ha Plony z 1 ha w dt... 40,9 37,3 Zbiory w dt Rzepak i rzepik*3/ Powierzchnia w ha Piony z 1 ha w dt... 16,4 22,8 Zbiory w dt

12 TABL. 2. PRODUKCJA GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW WEDŁUG WŁASNOŚCI GOSPODARSTW (cd) Wyszczególnienie PGR pozostałe Zboża ogółem3/ Powierzchnia w ha. Plony z 1 ha w dt. Zbiory w dt... Powierzchnia w ha. Plony z 1 ha w dt. Zbiory w dt , w tym zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi , Spółdzielnie produkcyjne Zboża ogółem3/ Powierzchnia w ha. Plony z 1 ha w dt. Zbiory w dt , Powierzchnia w ha. Plony z 1 ha w dt. Zbiory w dt... w tym zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi , Rzepak i rzepik*3/ Powierzchnia w ha. Plony z 1 ha w dt. Zbiory w dt , , Powierzchnia w ha. Plony z 1 ha w dt. Zbiory w dt... Buraki cukrowe Kółka rolnicze Zboża ogółem3/ Powierzchnia w ha. Plony z 1 ha w dt. Zbiory w dt , Powierzchnia w ha. Plony z 1 ha w dt. Zbiory w dt... w tym zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi ,9 3223

13 12 TABL. 2. PRODUKCJA GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW WEDŁUG WŁASNOŚCI GOSPCOARSTW (dok.) Wyszczególnienie Kółka rolnicze (dok.) Rzepak i rzepik*3/ Powierzchnia w ha Plony z 1 ha w dt. Zbiory w dt... 12, ,9 311 Gospodarstwa indywidualne Zboża ogółem3/ Powierzchnia w ha Plony z 1 ha w dt. 29,0 28,1 Zbiory w dt Powierzchnia w ha. Plony z 1 ha w dt. Zbiory w dt... w tym zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi , , Rzepak i rzepik*3/ Powierzchnia w ha. Plony z 1 ha w dt. Zbiory w dt , , Buraki cukrowe Powierzchnia w ha. Plony z 1 ha w dt. Zbiory w dt Spółki sektora prywatnego Powierzchnia w ha. Plony z 1 ha w dt. Zbiory w dt... Zboża ogółem3/ 98 37, Powierzchnia w ha. Plony z 1 ha w dt. Zbiory w dt... w tym zboża podstawcwe z mieszankami zbożowymi Powierzchnia w ha. Plony z 1 ha w dt. Zbiory w dt... Rzepak i rzepik*3/ a/ Zboża ogółem obejmują zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi, kukurydzą na ziarno,grykę,proso i inne zbożowe, b/ W przeliczeniu na wilgotność normatywną 13,0%.

14 TABL. 3. POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH WEDŁUG UŻYTKOWNIKÓW GOSPCOARSTW W 1994 R.a/ 1994 w tym Wyszczególnienie 1993 Ogółem pgr Min. Rolnictwa i Gospodarki Żyw nościowej gospodarstwa rolne AWRSP spółdziel nie produkcyjne gospodar stwa indywidualne POWIERZCHNIA w ha Zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi Zboża podstawowe pszenica ozima j a r a żyto jęczmień ozimy jary pszenżyto ozime Mieszanki zbożowe na Strączkowe jadalne Okopowe pastewne Strączkowe pastewne (nasiona) Koniczyna, lucerna i esparceta na zielonkę Kukurydza na zielonkę Siano łąkowe Siano z pastwisk trwatych

15 14 TABL. 3. POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH WEDŁUG UŻYTKOWNIKÓW GOSPODARSTW W 1994 R.a/ ( cd.) 1994 w tym Wyszczególnienie 1993 Ogółem pgr Min. Rolnictwa i Gospodarki Żyw nościowej gospodarstwa rolne AWRSP spółdziel nie produkcyjne gospodar stwa indywidualne PLONY Z 1 HA w dt Zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi.. 29,9 28,7 35,1 37,3 34,7 27,9 Zboża podstawowe... 29,8 28,6 35,2 39,6 34,8 27,3 pszenica... 33,0 31,4 41,2 41,2 40,0 29,8 ozima... 33,6 32,0 42,1 42,1 43,6 30,2 jara... 30,2 28,0 37,4 19,0 30,7 27,1 ż y t o... 25,5 25, ,0 25,5 jęczmień... 30,4 28,1 28,5 36,4 25,0 28,3 ozimy... 32,2 32,7 49,7 52,3 36,3 29,7 jary... 29,9 26,9 23,9 28,4 20,3 28,0 owies... 24,2 23,0 22,3 19,0 17,8 23,0 pszenżyto... 28,0 27,4 27,9-21,6 27,5 ozime... 28,1 27,5 25,0-21,6 27,6 jare... 24,7 24,8 30, ,5 Mieszanki zbożowe na ziarno... 30,1 29,0 25,0 11,2 27,8 29,1 Strączkowe jadalne... 18,3 14, ,6 OKopowe pastewne Strączkowe pastewne (nasiona )... 26,9 17,5 26,8 18,9 15,2 - Koniczyna, lucerna i esparceta na zielonkę Kukurydza na zielonkę Siano łąkowe... 59, ,7 51,5 30,1 58,3 Siano z pastwisk trwałych 50,0 49,4 56,5 68,2 41,2 49,2

16 TABL. 3. POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY ZIEMIOPLODOW ROLNYCH WEDŁUG UŻYTKOWNIKÓW GOSPODARSTW W 1994 R.a/ ( dok.) w tym Wyszczególnienie 1993 Ogółem pgr Min. Rolnictwa i Gospodarki Żyw nościowej gospodarstwa rolne AKRSP spółdziel nie produkcyjne gospodar stwa indywidualne ZBIORY w at Zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi Zboża podstawowe. pszenica.... ozima.... jara.... ż y t o... jęczmień... ozimy... jary... owies... pszenżyto... ozime... jare... Mieszanki zbożowe na ziarno... Strączkowe jadalne OKopowe pastewne... Strączkowe pastewne (nasiona)... Koniczyna, lucerna i esparceta na zielonkę. Kukurydza na zielonkę.. Siano łąkowe... Siano z pastwisk trwałych a/dane dotyczące zbóż ogółem, rzapaku i buraków cukrowych zostały w tablicy nr 1. zamieszczone

17 16 TABL. 4. STRUKTURA ZASIEWÓW ZBÓŻ W tym Wyszczególnienie Ogółem rolnictwo pgr Min.Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej spółdzielnie produkcyjne gospodarstwa indywidualne OGÓŁEM ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Pszenica : ozima... 31,3 34,9 35,8 35,8 39,6 41,8 30,2 33,9 jara... 5,7 6,2 6,0 8,4 18,6 16,1 4,7 5,4 Ż y t o... 6,8 6, ,7 0,5 7,6 7,5 Jęczmień : ozimy... 4,0 2,8 14,8 6,5 5,6 7,6 3,6 2,2 jary... 14,3 11,3 30,0 28,5 20,6 18,4 13,5 10,1 Owies... 15,0 13,6 0,7 2,1 1,9 1,0 16,5 15,1 Pszenżyto... 8,1 6,9 2,7 1,3 1,6 1,6 8,8 7,6 Mieszanki zbożowe.. 13,4 15,5 5,6 0,6 1,2 1,0 14,5 17,2 Kukurydza (ziarno).. 1,4 2,2 4,4 16,8 10,2 12,0 0,6 1,0 TABL. 5. PLONY ZBÓŻ W ROLNICTWIE OGÓŁEM 1994 Wyszczególnienie 1993 województwo bielskie różnica do 1993 średnia krajowa plony z 1 ha w dt Zboża podstawowe z mieszankami... 29,9 28,7-1,2 25,7 Pszenica ogółem... 33,0 31,4-1,6 31,8 Pszenica ozima... 33,6 32,0-1,6 34,5 Pszenica jara... 30,2 28,0-2,2 25,5 Żyto... 25,5 25,5 0,0 21,8 Jęczmień ogółem... 30,4 28,1-2,3 26,0 Jęczmień ozimy... 32,2 32,7 +0,5 34,6 Jęczmień jary... 29,9 26,9-3,0 24,8 Owies... 24,2 23,0-1,2 20,1 Pszenżyto ogółem... 28,0 27,4-0,6 27,8 Mieszanki zbożowe... 30,1 29,0-1,1 23,1 Kukurydza (ziarno)... 56,0 45,6-10,4 37,5

18 TABL. 6. STRUKTURA UPRAWY I PRODUKCJI ZBÓŻ OGÓŁEM WEDŁUG FORM WŁASNOŚCI 17 Struktura uprawy zbóż Struktura produkcji zbóż Wyszczególnienie w procentach OGÓŁEM ,0 100,0 100,0 100,0 Pgr Min. Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej... 1,2 1,8 1,7 2,3 Gospodarstwa rolne AWRSP... 1,7 1,3 2,3 1,7 PGR pozostałe... 0,2 0,2 0,3 0,2 Rolnicze spółdzielnie produkcyjne... 7,0 7,7 9,6 9,6 Kółka rolnicze... 0,2 0,2 0,2 0,2 Gospodarstwa indywidualne... 89,5 88,6 85,7 85,8 Spółki sektora prywatnego... 0,2 0,2 0,2 0,2 ZIEMNIAKI W 1994 roku powierzchnia ziemniaków w województwie bielskim wyniosła ha, z tego 99.6 % uprawia się w gospodarstwach indywidualnych. Warunki agrometeorologiczne w okresie wegetacji były niekorzystne dla roślin okopowych. Wschody ziemniaków tak odmian bardzo wczesnych jak i średniopóźnych były wyrównane. Początkowy okres wzrostu przebiegał prawidłowo, przy dostatecznej ilości wilgoci i w miarę sprzyjających temperaturach. Bardzo wysokie temperatury latem przyspieszyły fazy rozwojowe i dojrzewanie roślin, zwłaszcza odmian bardzo wczesnych. Odmiany średruowczesne i późne, przy braku dostatecznej ilości wody skróciły swój okres wegetacyjny, przy dużym spadku plonu, zwłaszcza plonu handlowego. W okresie września opady i wzrost wilgoci w glebie spowodował wtórną wegetację i wytworzenie nowych kłębów. Ogólnie plon ziemniaków był niski do średniego o niskiej jakości. W rolnictwie ogółem ziemniaki plonowały w wysokości 147 dt/ha. Najwyższy plon ziemniaków zanotowano w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych - średnio 260 dt/ha, a najniższy w pgr Min. Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - 70,0 dt/ha. Jednak o wysokości plonów ziemniaków w naszym województwie decydują tylko gospodarstwa indywidualne. Plony w tych gospodarstwach kształtowały się na poziomie 147 dt/ha.

19 18 TABL. 7. UDZIAŁ WYBRANYCH GATUNKÓW W OGÓLNEJ POWIERZCHNI ZASIEWÓW Wyszczególnienie w procentach Ziemniaki... 14,91 14,47 14,61 21,87 Rzepak i rzepik... 1,17 0,96 0,94 0,66 Buraki cukrowe... 0,25 0,15 0,16 0,21 TABL. 8. STRUKTURA POWIERZCHNI UPRAW I PRODUKCJI WEDŁUG UŻYTKOWNIKÓW Ziemniaki3// Rzepak ] rzepik Buraki u!s o Wyszczególnienie powierz chnia powierz chnia powierz chnia produkcja produkcja produkcja w odsetkach OGÓŁEM ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 PGR Min.Rolnictwa i Gospodarki Żyw. 0,0 0,0 5,2 4,6 1,3 1,2 Gospodarstwa rolne AWRSP... 0,1 0,0 11,6 11,2 0,0 0, Rolnicze spółdzielnie produkcyjne.. 0,1 0,2 68,8 70,4 12,1 13,9 0,0 0,0 1,4 1, ,8 99,8 11,0 10,7 86,6 84, ,0 1,7 - - a/ Bez ziemniaków na działkach pracowniczych. TABL. 9. PRODUKCJA ZBÓŻ I ZIEMNIAKÓW3^ W PRZELICZENIU NA JEDNOSTKI ZBOŻOWE WEDŁUG UŻYT KOWNIKÓW Wyszczególnienie w tysiącach ton OGÓŁEM*^ ,5 257,3 PGR Min. Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 3,3 3,4 Gospodarstwa rolne AWRSP... 4,3 2,6 PGR pozostałe... 0,6 0,4 Rolnicze spółdzielnie produkcyjne... 17,4 14,2 Kółka rolnicze... 0,3 0,4 Gospodarstwa indywidualne ,2 236,0 Spółki sektora prywatnego... 0,4 0,3 a/ 1 dt zbóż = 4 dt ziemniaków. B/ Łącznie z ziemniakami na działkach pracowniczych. TABL. 10. PLONY ZIEMNIAKÓW W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH WG GRUP GMIN Przedział wielkoś ci plonów z 1 ha w dt Liczba gmin Gminy Andrychów, Buczkowice, Budzów, Chełmek, Czernichów, Gilowice, Haźlach, Istebna, Jaworze, Jeleśnia, Koszarawa, Kozy, Lanckorona, Łodygowice, Maków Podhalański, Milówka, Porąbka, Przeciszów, Rajcza, Skoczów, Stryszawa, Stryszów, Ślemień, Świnna, Tomice, Ujsoły, Wadowice, Węgierska Górka, Wieprz, Wilkowice, Zawoja, Zembrzyce, miasta

20 TABL. 10. PLONY ZIEMNIAKÓW W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH WG GRUP GMIN ( dok.) Przedział wielkości plonów z 1 ha w dt Liczba gmin Gminy Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Jasienica, Kalwaria Zebrzydowska, Kęty, Lipowa, Łękawica, Mucharz, Osiek, Oświęcim, Radziechowy - Wieprz, Wilamowice Brzeźnica, Polanka Wielka, Spytkowice, Strumień, Zator RZEPAK I RZEPIK Powierzchnia uprawy rzepaku według danych uogólnionych ze spisu lipcowego 1994 r. oraz danych ze sprawozdań ( gospodarstwa państwowe, spółdzielcze ) wynosiła 919 ha. Dość zróżnicowane warunki wilgotnościowe jakie były w okresie sierpnia 1993 roku spowodowały wydłużenie okresu siewów. Rośliny wskutek tego weszły w okres zimy również dość zróżnicowane. Bardzo niskie temperatury w II połowie lutego przy braku okrywy śnieżnej spowodowały częściowe uszkodzenie roślin. Chłodny i mokry marzec a także kwiecień utrudnił wykonanie zabiegu nawożenie azotem. Późniejsze wysokie temperatury przyspieszyły wegetację i ograniczyły pobieranie azotu z gleby. Plony rzepaku były średnie do dobrych, zwłaszcza w gospodarstwach o wysokim poziomie agrotechnicznym, w których zastosowano wysokie nawożenie wiosenne i dokarmiano dolistnie raz lub dwa razy. Średnie plony rzepaku w rolnictwie ogółem wynosiły 23,6 dt/ha. Najwyżej rzepak plonował w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych na poziomie 24.2 dt/ha, a najniżej w pgr Min.Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej - na poziomie 20,9 dt/ha. BURAKI CUKROWE ha. Powierzchnia spisowa uprawy buraków cukrowych w 1994 r. wynosiła w rolnictwie ogółem 298 Siewy buraków zostały wykonane w terminie agrotechnicznym. Wschody roślin były dobre, wyrównane.początkowo wzrost był wolny ale równomierny. Wysokie temperatury i susza glebowa latem ograniczyły a nawet uniemożliwiły pobieranie składników z gleby. Opady w II połowie sierpnia i we wrześniu poprawiły stan roślin umożliwiając roślinom prawidłowy rozwój. Plon korzeni był średni, zawartość cukru niska do średniej. W rolnictwie ogółem buraki cukrowe dały plon w wysokości 357 dt/ha. Najwyższe plony osiągnęły rolnicze spółdzielnie produkcyjne dt/ha, a najniższe pgr Min. Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej dt/ha.

21 II. WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI OGRODNICZEJ WARZYWNICTWO Ogólna powierzchnia uprawy wszyskich warzyw gruntowych w 1994 r. wynosiła 4864 ha ( według wyników reprezentacyjnego spisu rolnego w połączeniu z wynikami ze sprawozdawczości z gospodarstw państwowych i spółdzielczych ). Najwięcej warzyw ( 99.6 % ) uprawiano w gospodarstwach indywidualnych Z analizy struktury uprawy warzyw wynika, że największy udział 26.3 % posiadała kapusta, następnie marchew jadalna 15.3 % i buraki ćwikłowe 13.2 %. Duża część powierzchni przeznaczona była pod uprawę warzyw pozostałych 17.1 %, w skład których wchodzą m.in. pietruszka, pory, selery, rzodkiewka, sałata itp. Najmniej uprawiano w województwie bielskim kalafiorów ( 2.5 % ogólnej powierzchni warzyw ) i cebuli (6.2 % ). Niższe od ubiegłorocznych plony większości podstawowych gatunków warzyw były wynikiem trudnych warunków wilgotnościowo - termicznych występujących wiosną oraz wysokich temperatur i suszy glebowej w okresie lata. Poprawa warunków wilgotnościowych od II dekady sierpnia umożliwiła przyrost masy warzyw korzeniowych i kapustnych w ostatniej fazie ich wegetacji. Średnie plony kapusty w rolnictwie ogółem kształtowały się na poziomie 352 dt/ha (o 13.9 % niższe od plonów ubiegłorocznych ), marchwi jadalnej 232 dt/ha ( o 6.8 % niższe ), a buraków ćwikłowych 243 dt/ha ( o 11.3 % niższe ). OWOCE Z DRZEW I JAGODOWE W 1994 r. plonowanie jabłoni kształtowało się na poziomie 5.1 kg owoców z drzewa ( o 43.3 % słabiej od roku ubiegłego ). Przyczyną tego było słabsze kwitnienie, silny opad zawiązków w okresie suszy, znaczne porażenie liści i owoców chorobami, głównie odmian wrażliwych oraz silniejsze niż w roku ubiegłym uszkodzenie powierzchni asymilacyjnych i owoców przez szkodniki, przede wszystkim w nasadzeniach niechronionych. Plony gruszek wynosiły 3.4 kg owoców z drzewa i były niższe od roku ubiegłego o 32.0 %. Spowodowane to było gorszym zawiązywaniem owoców w wyniku uszkodzeń przymrozkowych a następnie susza spowodowała duży opad zawiązków. Silniejsze w 1994 roku było również żerowanie szkodników, głównie w sadach przydomowych. Śliwy dały plon w wysokości 3.1 kg czyli o 8.8 % gorszy od ubiegłorocznego. Wiśnie i czereśnie, pomimo dobrego kwitnienia także dały niski plon, wiśnie w wysokości 5.1 kg ( o 12.1 % niższe niż w 1993 r. ), a czereśnie w wysokości 6.0 kg ( 20.0 % niżej ). Przyczyną niskiego plonowania było słabe zawiązywanie owoców oraz opadanie zawiązków podobnie jak w przypadku innych drzew.

22 Pozostałe drzewa ( orzechy włoskie, brzoskwinie, morele )również owocowały gorzej niż w poprzednim roku. Z drzew tych uzyskano plon w wysokości 2.2 kg z drzewa ( o 35.3 % słabiej niż w 1993 r.) rok był rokiem dobrym dla produkcji truskawek Występowanie chorób i szkodników było słabsze niż w 1993 r. Plantacje w województwie bielskim dały plon truskawek w wysokości 45.7 dt/ha czyli o 26.9 % wyższy od ubiegłorocznego. Jednak susza letnia spowodowała, że owoce zaczęły drobnieć. Wiosenne przymrozki nie spowodowały strat w uprawach malin, a sprzyjające warunki w maju wpłynęły na dobre wiązanie owoców. Jednak ostateczny plon był niższy od spodziewanego i wynosił 48.5 dt/ha ( na poziomie roku ubiegłego ). Było to spowodowane wysokimi temperaturami pod koniec owocowania malin wskutek czego owoce zasychały i opadały. Plony agrestu były niższe od roku 1993 ( o 15.2 % ) i wynosiły 3.9 kg owoców z krzaka. Spadek ten był spowodowany złymi warunkami atmosferycznymi latem. Porzeczki również obniżyły plonowanie w 1994 r., które kształtowało się na poziomie 4.0 kg z krzaka ( o 7.0 % niżej od 1993 r. ) w przypadku porzeczek kolorowych i 2.2 kg z krzaka w przypadku porzeczek czarnych (o 18.5 % niżej ). Porzeczki czarne wykazały większy spadek plonu w stosunku do ubiegłego roku ponieważ krzewy tego gatunku zostały mocniej uszkodzone podczas przymrozków na przełomie kwietnia i maja, a ponadto później susza i upały pogłębiły niekorzystne tendencje do zrzucania jagód Kwitnienie i zawiązywanie owoców pozostałych jagodowych było dobre. Część zasadzeń wchodzi w pełnię owocowania. Sprzyjające warunki ( wystarczająca wilgotność gleby ) w okresie zawiązywania owoców wpłynęły na wzrost plonów w stosunku do roku poprzedniego, które wyniosło 2.7 kg z krzaka ( o 22.7 % lepiej ). 21 III. PRZEBIEG SIEWÓW ORAZ STAN ZASIEWÓW OZIMIN W 1994 ROKU Przygotowanie pól i siew rzepaku ozimego oraz jęczmienia ozimego przebiegały w trudnych warunkach wilgotnościowych ( zbyt sucho ). W późniejszym okresie uwilgocenie gleby było dostateczne. Miało to dodatni wpływ na wschody i początkowy rozwój rzepaku oraz pozostałych zbóż ozimych W zasadniczej części siewów dokonano w odpowiednich terminach agrotechnicznych. Opóźnienia, które wystąpiły wynikały z terminu zbioru późnych przedplonów. Zaopatrzenie w materiał siewny było dobre, zwłaszcza w pszenicę ozimą i jęczmień ozimy. Nawożenie podstawowe pod rzepak zgodne z zaleceniami, natomiast pod zboża ozime niepełne. Stan ozimin oceniono podobme jak w 1993 roku.

23 r 22 TABL. 11. PRODUKCJA WARZYW GRUNTOWYCH Wyszczególnienie w tym w tym ogółem gospodarstwa ogółem gospodarstwa indywidualne indywidualne POWIERZCHNIA w ha OGÓŁEM KaDusta Kalafiory Cebula Marchew jadalna Buraki ćwikłowe Ogórki PLONY z 1 ha w dt(q) Kapusta Kalafiory Cebula Marchew jadalna Buraki ćwikłowe Ogórki Pomidory Pozostałe3^ ZBIORY w dt (q) OGÓŁEM Kapusta Kalafiory Cebula Marchew jadalna Buraki ćwikłowe Ogórki Pomidory Pozostałe3// a/ Pietruszka, pory, selery, rzodkiewka, sałata i inne.

24 TABL. 12. PRODUKCJA OWOCÓW Z DRZEW Wyszczególnienie ogółem w tym gospodarstwa indywidualne ogółem w tym gospodarstwa indywidualne LICZBA DRZEW OWOCUJĄCYCH w sztukach OGÓŁEM Jabłonie Grusze Śliwy Wiśnie Czereśnie Inne3^ PLONY Z 1 DRZEWA w kg Jabłonie... 9,0 8,9 5,1 Grusze... 5,0 5,0 3,4 Śliwy... 3,4 3,4 3,1 Wiśnie... 5,8 5,8 5,1 Czereśnie... 7,5 7,5 6,0 Innea//... 3,4 3,4 2, , ,0 2.2 ZBIORY w dt (q) OGÓŁEM Jabłonie Grusze Śliwy Wiśnie Czereśnie Innea// a/ Brzoskwinie, morele, orzechy włoskie.

25 24 TABL. 13. PRODUKCJA OWOCÓW JAGODOWYCH Wyszczególnienie ogółem w tym gospodarstwa indywidualne ogółem w tym gospodarstwa indywidualne PLANTACJE JAGODOWE w ha Truskawki Maliny LICZBA KRZEWÓW OWOCOWYCH w szt Porzeczki Agrest PLONY Z 1 HA w dt (q) Truskawki... 36,0 36,0 45,7 45,7 Maliny... 48,5 48,5 48,5 48,5 PLONY Z 1 KRZEWU w kg Porzeczki... 3,6 3,6 3,1 3,1 Acrest... 4,6 4,6 3,9 3,9 ZBIORY w dt (q) OGÓŁEM Truskawki Maliny Porzeczki Agrest TABL. 14. JESIENNA OCENA ZASIEWÓW OZIMYCH W 1994 R. Wyszczególnienie Pszenica Żyto Jęczmień Pszenżyto Rzepak i rzepik Powierczhnia w ha w tym powierzchnia obsiana w optymalnym terminie agrotechmicznym dla naszego rejonu Ocena w stopniach kwalifikacyjnych... 3,4 3,4 3,3 3,4 3,3

26 % IV. PRODUKCJA TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH ORAZ POLOWYCH UPRAW PASTEWNYCH. POWIERZCHNIA PASZOWA Powierzchnię paszową stanowi obszar gruntów wydzielonych pod uprawę roślin przeznaczonych na paszę dla zwierząt gospodarskich. W skład powierzchni paszowej wchodzi powierzchnia trwałych użytków zielonych oraz polowych upraw pastewnych użytkowanych na paszę. W całym rolnictwie ogólna powierzchnia paszowa w 1994 r. wynosiła ha. Powierzchnia ta stanowiła 51.1 % powierzchni użytków rolnych. Powierzchnia polowych upraw pastewnych użytkowanych na paszę stanowiła 46.2 % ogólnej powierzchni paszowej w naszym województwie i wynosiła ha. Polowe uprawy pastewne użytkowane na paszę stanowiły 36.5 % powierzchni zasiewów. Udział trwałych użytków zielonych w ogólnej powierzchni paszowej wyniósł 53.8 % czyli ha. Z ogólnej powierzchni polowych upraw pastewnych użytkowanych na paszę w województwie bielskim 97.6 % znajdowało się w gospodarstwach indywidualnych. W naszym województwie powierzchnia paszowa przypadająca na 1 sztukę dużą bydła i owiec łącznie wynosiła 1.6 ha ( kraj 0.8 ha ). Najwyższy wskaźnik przypada na indywidualne gospodarstwa rolne (1.6 ha). PLONY UPRA W PASTEWNYCH Niekorzystne warunki wilgotnościowo - termiczne w okresie wegetacji spowodowały spadek plonowania upraw pastewnych. Plony z łąk trwałych w 1,13 i DI pokosie łącznie wynosiły 57.5 dt/ha w całym rolnictwie i były o 2.5 % niższe od roku ubiegłego. Najwyższe plony z łąk trwałych uzyskano w I pokosie dt/ha, tj. o 21.6 % lepsze niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednak panująca latem susza nie sprzyjała odrostowi roślinności i plony II oraz HI pokosu gwałtownie spadły. Plony z pastwisk trwałych wynosiły 49.4 dt/ha i były o 0.6 dt/ha ( 1.2 % ) niższe niż w roku poprzednim. Ogółem plony z trwałych użytków zielonych wynosiły 54.6 dt/ha i były o 0.8 dt/ha ( 1.5 % ) wyższe od plonów w 1993 r. Plony uzyskane z polowych upraw pastewnych użytkowanych na paszę były wyższe niż w 1993 r. tylko w przypadku roślin strączkowych pastewnych ( o 21.0 % ). Pozostałe rośliny z tej grupy plonowały gorzej. Koniczyna, lucerna i esparceta wykazała spadek plonu o 9.4 %, inne pastewne i trawy o 5.8 %, kukurydza na zielonkę o 14.2 %, okopowe pastewne o 11.1 %, a poplony i wsiewki o 4.4 %.

27 # 26 TABL. 15. POWIERZCHNIA UPRAW PASTEWNYCH WEDŁUG UŻYTKOWNIKÓW r Wyszczególnienie Ogółem rolnictwo PGR Min. Rolnictwa i Gospodarki Żywnośwej Gospodarstwa rolne AWRSP PGR pozostałe Spółdziel nie produkcyjne Gospodarstwa indywidualne w hektarach UPRAWY PASTEWNE W PLONIE GŁÓWNYCH OGÓŁEM RAZEM Strączkowe pastewne Łubin gorzki Koniczyna, lucerna, esparceta Seradela Inne pastewne i trawy Kukurydza ogółem Okopowe pastewne UPRAWY PASTEWNE W PLONIE GŁÓWNYCH NA PASZE.a/ RAZEM Strączkowe pastewne Komiczyna, lucerna, esparceta Seradela Inne pastewne i trawy Kukurydza na zielonką Okopowe pastewne a/ Bez powierzchni na ziarno i przyoranie.

28 27 TABL. 16. PLONY TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH I POLOWYCH UPRAW PASTEWNYCH WEDŁUG UŻYTKOWNIKÓW WYSZCZEGÓLNIENIE plony z 1 ha w dt OGOŁEM ROLNICTWO Łąki3/ ogółem I + II + III pokos... 59,0 57,5 50,0 49,4 40,0 48,4 Koniczyna, lucerna, esparceta3/... 67,8 61,4-40,0 57,3 54, w tym P(3t podporządkowane Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Łąki3/ ogółem I + II + III pokos... Pastwiska trwałe3/... Strączkowe pastewne3/... Koniczyna, lucerna, esparceta3/... Seradela3/... Inne pastewne i trawy3/... Kukurydza (zielonka)... Okopowe pastewne... Poplony i wsiewki... Gospodarstwa rolne AWRSP Łąki3/ ogółem I + II + III pokos... Pastwiska trwałe3/... Strączkowe pastewne3/... Koniczyna, lucerna, esparceta3/... Seradela3/... Inne pastewne i trawy3/... Kukurydza (zielonka)... Okopowe pastewne... Poplony i wsiewki... 27,2 53,4 90,8 67, ,3 64,7 44,0 82, , , ,5 68,2 76,

29 28 TABL. 16. PLONY TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH I POLOWYCH UPRAW PASTEWNYCH WEDŁUG UŻYTKOWNIKÓW ( dok.) WYSZCZEGÓLNIENIE plony z 1 ha w dt PGR pozostałe Łąki3/ ogółem I + II + III pokos Pastwiska trwałe3/... Strączkowe pastewne3/... Koniczyna, lucerna, esparceta3/.. Seradela3/... Inne pastewne i trawy3/... Kukurydza (zielonka)... Okopowe pastewne... Poplony i wsiewki... Spółdzielnie produkcyjne Łąki3/ ogółem I + II + III pokos... Pastwiska trwałe3/... Strączkowe pastewne3/... Koniczyna, lucerna, esparceta3/... Seradela3/... Inne pastewne i trawy3/... Kukurydza (zielonka)... Okopowe pastewne... Poplony i wsiewki... Gospodarstwa indywidualne Łąki3/ ogółem I + II + III pokos... Pastwiska trwałe3/... Strączkowe pastewne3/... Koniczyna, lucerna, esparceta3/... Seradela3/... Inne pastewne i trawy3/... Kukurydza (zielonka)... Okopowe pastewne... Poplony i wsiewki... Spółki Sektora prywatnego Łąki3/ ogółem I + II + III pokos ,8 38, ,0 49,7 67,6 57, J 20, , ,0 a/ Plony siana lub zielonki w przeliczeniu na siano.

30 TABL,. 17. ZBIÓR Z TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH I UPRAW PASTEWNYCH WEDŁUG UŻYTKOWNIKÓW ogółem na 1 dużą sztuką bydła i owiec łącznie ogółem na 1 dużą sztuką bydła i owiec łącznie zbiory w dt OGÓŁEM ROLNICTWO Łąki3/ , , , , , , , ,2 Koniczyna, lucerna, esparceta3/ , , , , , , , , ,3 PGR M i n. Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej n,o , , , , , Koniczyna, lucerna, esparceta3/ , , , , , , , ,7 Gospodarstwa rolne AWRSP , , , , , , ,3 - - Koniczyna, lucerna, esparceta3/ , , , , , ,7 PGR pozostałe Siana3/ ogółem , , , ,4 Pastwiska trwałe3/ , ,0 Koniczyna, lucerna, esparceta3/ ,7 50 6,2 Okopowe pastewne ,7 - -

31 30 TABL. 17. ZBIĆ«Z TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH I UPRAW PASTEWNYCH WEDŁUG UŻYTKOWNIKÓW IdOK.) WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem na 1 dużą sztukę bydła i owiec łącznie ogółem na 1 dużą sztukę bydła i cwiec łącznie zbiory w dt Spółki własności komunalnej Sianaa/\ Łąki3/ Spółdzielnie produkcyjne Siana3/ ogółem , ,4 Łąki3/ , ,6 Pastwiska trwałe3/ , ,5 Strączkowe pastewne.?/ , ,1 Koniczyna, lucerna, esparceta3/ , ,4 Seradela3/ ,6 Inne pastewne i trawy3/ , ,2 Kukurydza (zielonka) , ,4 OkoTOwe pastewne , ,3 Kółka rolnicze Siana3^ cgółem Koniczyna, lucerna, esparceta3/.., Gospodarstwa indywidualne Siana3/ ogółem... Łąki3/... Pastwiska trwałe3/... Strączkowe pastewne.?/.... Koniczyna, lucerna, esparceta3/-- Inne pastewne i trawy3/... Kukurydza (zielonka)... Okopowe pastewne , , , , , , , , , , , , , , ,5 Spółki sektora prywatnego Sianaa// ogółem. Łąki3/ a/ Plony siana lub zielonki w przeliczeniu na siano.

32 TABL. 18. POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY Z LAK TRWAŁYCH - województwo 31 Wyszczególnienie Powierzchnia w ha plon I pokos zbiór w dt II pokos plon zbiór w dt III pokos plon zbiór w dt I+II+IIIpokos plon zbiór w dt OGOLEM , , , , Sektor publiczny... Własność państwowa Własność Skarbu Państwa , Gospodarstwa rolne AWRSP. PGR podporządkowane Min. Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej... PGR pozostałe ,5 48,2 20, ,6 0, , ,5 20, Własność państwowych osób prawnych 85 8, , , , PGR podporządkowane Min.Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej , , , Własność komunalna. Spółki... 20,0 20, ,0 20, Sektor prywatny , Własność prywatna krajowa , Rolnicze spółdzielnie produkcyjne , , Gospodarstwa indywidualne , , Pozostałe jednostki własności prywatnej krajowej... 30, ,0 30

33 32 TABL. 19. STRUKTURA UŻYTKOWANIA ŁĄK - rolnictwo ogółem ( bez pgr pozostałych i kółek rolniczych ) Łąki Wyszczególnianie z których trawą zebrar.o Ogółem jako zieloake na : w postaci siana kiszenie w procentach bieżące skarmianie skoszone lecz nie zebrane i nie eksploatowane I pokos ,0 92, ,6 1.6 II pokos ,0 62,8 0,1 32,6 4,5 III pokos ,0 36, ,6 6,3 I+II+III pokos... X X X X X TABL. 20. STRUKTURA ZBIORÓW Z ŁĄK - rolnictwo ogółem ( bez pgr pozostałych i kółek rolniczych ) Łąki, z których trawą zebrano jako zielonką na : Wyszczególnienie Ogółem w postaci siana kiszenie bieżące skarmianie w procentach I pokos ,0 94,1 1,6 4,3 II pokos ,0 74,3 0,1 25,6 III pokos ,0 41,9 2,3 55,8 I+II+III pokos ,0 80,7 1,4 17,9

34 TABL. 21. PLONY Z L K WEDŁUG SPOSOBÓW UŻYTKOWNIA - rolnictwo ogółem ( bez pgr pozosstałych i kółek rolniczych ) Łąki, z których trawę zebrano 33 jako zielonkę na : Wyszczególnienie Ogółem w postaci siana kiszenie bieżące skarmianie z 1 ha w dt I pokos... 34,4 35,1 32,6 31,9 II pokos... 13,6 16,1 13,9 10,7 III pokos... 9,6 11,1 13,0 9,7 I+II+III pokos... 57,6 X X X TABL. 22. POWIERZCHNIA Ł>ĄK TRWAŁYCH 1 gospodarstwa indywidualne ) - wg użytkowania Łąki Wyszczególnienie Ogółem z których trawę zebrano w postaci siana jako zielonkę na : kiszenie bieżące skarmianie Skoszone lecz nie zebrane i nie eksploatowane V/ hektarach I pokos II pokoś III pokos I+II+III pokos X X X X

35 r 34 TABL. 23. ZBIORY Z Ł K TOWALYCH (gospodarstwa indywidualne ) - wg użytkowania Łąki, z których trawę zebrano Wyszczególnienie Ogółem w postaci siana jako zielonkę na : kiszenie bieżące skarmianie w decytonach I pokos II pokos III pokos I+II+III pokos TABL. 24. PLONY Z IĄK TRWAŁYCH ( gospodarstwa indywidualne ) - wg użytkowania Łąki, z których trawę zebrano jako zielonkę na : Wyszczególnienie Ogółem w postaci siana kiszenie bieżące skarmianie z 1 ha w dt I pokos... 34,7 35,2 34,1 32,0 II pokos... 13,9 16,1 14,6 10,6 III pokos ,1 10,1 9,5 I+II+III pokos... 58,3 X X X

36 35 TABL. 25. ZBIORY ZIELONEK Wyszczególnienie Motylkowe Zbiory z pastwisk trwałych i połowych Poplony i wsiewki grubonasienne drobnonasienne i trawy nasienne Kukurydza w decytonach OGÓŁEM Sektor publiczny Własność państwowa Własność Skarbu Państwa Gospodarstwa rolne AWRSP PGR podporządkowane Min. Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej... Spółki _ 5200 Własność państwowych osób prawnych... _ PGR podporządkowane Min. Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Sektor prywatny Gospodarstwa indywidualne Spółdzielnie produkcji rolni Rolnicze spółdzielnie produkcji łącznie z pokrewnymi spółdzielniami produkcji rolniczej

37 36 TABL. 26. ZBIORY PASZ DODATKOWYCH Wyszczególnienie Ziarno strączkowych na paszą Wysłodki buraczane ogółem Liście okopowych buraków cukrowych okopowych pastewnych Plewy motylkowych Słoma strączkowych w decytonach OGÓŁEM , Sektor publiczny Własność państwowa Własność Skarbu Państwa Gospodarstwa rolne AWRSP PGR podporządkowane Min.Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Własność państwowych osób prawnych PGR podporządkowane Min. Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Własność prywatna krajowa Gospodarstwa indywidualne Spółdzielnie produkcji rolniczej Rolnicze spółdzielnie produkcyjne łącznie z pokrewnymi spółdzielni produkcji rolniczej

38 TABL. 27. POWIERZCHNIA PASZOWA 37 Wyszczególnienie Ogółem Trwałe użytki zielone Polowe uprawy pastewne użytkowane na paszę w ha w % użytków rolnych na 1 sd bydła i owiec w ha w ha w % użytków rolnych w ha w % powierzchni zasiewów POLSKA OGÓŁEM ,9 0, , Sektor publiczny , , ,0 Własność państwowa ,0 1, , ,1 PGR podporządkowane Min. Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz woje^ wodzie łącznie z AWRSP ,2 1, , ,3 Własność państwowa PGR podporządkowane Min.Rolnictwa i Gospodarki Żywnoścowej ,8 0, , ,0 Własność państwowa PGR podporządkowane wojewodom ,1 1, , ,1 Własność Skarbu Państwa Gospodarstwa rolne AWRSP ,1 1, , ,1 Własność państwowa PGR Min. Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej łącznie z AWRSP ,1 1,' , ,2 Sektor prywatny ,6 0, , ,5 Własność prywatny krajowa - indywidualne gospodarstwa rolne ,0 0, , ,6

39 38 TABL. 27. POWIERZCHNIA PASZOWA ( dok.) Wvszczecrólnienie w ha Ogółem w % użytków rolnych na 1 sd bydła i owiec w ha Trwałe użytki zielone w ha w % użytków rolnych Polowe uprawy pastewne użytkowane na paszą w ha w % powierzchni zasiewów POLSKA ( dok.) Własność prywatna krajowa Spółdzielnie produkcji rol- Własność prywatna krajowa Rolnicze spółdzielnie produkcyjne łącznie z po , , , , , ,6 WOJEWÓDZTWO BIELSKIE OGÓŁEM , ,5 Sektor publiczny ,5 0, , ,9 Własność państwowa ,7 0, , ,1 PGR podporządkowane Min. Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz wojewodzie łącznie z AWRSP ,2 0, , ,2 Własność państwowa PGR podporządkowane Min.Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ,7 0, , ,1 Własność Skarbu Państwa Gospodarstwa rolne AWRSP ,9 0, , ,9 Własność państwowa PGR Min. Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej łącznie z AWRSP ,2 0, , ,2 Sektor prywatny , , ,8 Własność prywatna krajowa Gospodarstwa indywidualne , , ,0 Własność prywatna krajowa Spółdzielnie produkcji rolniczej ,3 1, , ,7 Własność prywatna krajowa Rolnicze spółdzielnie produkcyjne łącznie z pokrewny ,7 1, , ,9

40 DŁUGOŚĆ OKRESU WEGETACJI ( w dniach ) Odchylenia długości okresu wegetacyjnego w 1994 r. od średniej z lat (w dniach) Długość okresu wegetacji - według danych IMGW

41 SUMY OPADÓW W % NORMY ZA OKRES 1 IV - 30 X I 1994 R szz3ż/v//xm \ Według Miesięcznego Przeglądu Agrometeorologicznego EMGW n r 4-11 z 1994 r.

42 PLONY ZBÓŻ OGÓŁEM W ROLNICTWIE ^ 32,00 o 2 30,00 Polska Województwo o 28,00 o> 26, Lata PLONY RZEPAKU I RZEPIKU W ROLNICTW IE 8 22, , Lata

43 PLONY ZIEMNIAKÓW W ROLNICTWIE 215 J5 200 u a 185 Polska Województwo f, 170 u $ O 155 ^ Lata 1994 PLONY BURAKÓW CUKROWYCH W ROLNICTWIE

44 STRUKTURA OWOCÓW Z DRZEW W ROLNICTWIE STRUKTURA ZBIOROW WARZYW W ROLNICTWIE Pomidory 3% Pozostałe 11% Ogórki 4% Buraki ćwikłowe 15% Kapusta 44% Marchew jadalna 17% Cebula 4% Kalafiory 2%

45 STRUKTURA ZBIORÓW W ROLNICTWIE Rzepak i rzepik Buraki cukrowe 5% Ziemniaki 69% Zboża ogółem 25% STRUKTURA ZBIORÓW W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH Buraki cukrowe Ziemniaki 6% Rzepak i rzepik 8% Zboża ogółem 77% STRUKTURA ZBIORÓW W PGR Min.Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej Ziemniaki Buraki cukrowe Zboża ogółem 86%

46 wus Bielsko - Biała

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. Wrzesień 2004 Dorota Stankiewicz Informacja

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

WYNIKI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - luty 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 2 PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 1/ WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Informacja sygnalna http://www.stat.gov.pl/urzedy/lodz/index.htm

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w Bielsku - Białej

URZĄD STATYSTYCZNY w Bielsku - Białej URZĄD STATYSTYCZNY w Bielsku - Białej WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH UPRAW PASTEWNYCH I OGRODNICZYCH W 1995 R. Opracowano : kwiecień 1996 r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 Uwagi

Bardziej szczegółowo

WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH UPRAW PASTEWNYCH I OGRODNICZYCH W 1993 ROKU

WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH UPRAW PASTEWNYCH I OGRODNICZYCH W 1993 ROKU WOJEWODZKI URZĄD STATYSTYCZNY w BIELSKU - BIAŁEJ WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH UPRAW PASTEWNYCH I OGRODNICZYCH W 1993 ROKU O PR A C O W A N O : M ARZEC 1994 R. SPIS TREŚCI Strona

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 12.06.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Zero (0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5. (0,0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05

Zero (0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5. (0,0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05 Objaśnienia znaków umownych Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło Zero (0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5 (0,0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05 Kropka (.) - zupełny brak

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 06.10.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2016 r.

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.12.2016 Opracowanie sygnalne Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2016 r. Wynikowy szacunek produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW. Warunki agrometeorologiczne

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW. Warunki agrometeorologiczne UŻYTKOWANIE GRUNTÓW Ogólna powierzchnia gospodarstw rolnych województwa lubuskiego według stanu na koniec czerwca 2013 r. wynosiła 456,7 tys. ha, z tego areał użytków rolnych stanowił 89,3%, lasy i grunty

Bardziej szczegółowo

ROLNYCH I OGRODNICZYCH W 1997 R.

ROLNYCH I OGRODNICZYCH W 1997 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LEGNICY INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W 1997 R. Legnica marzec 1998 r. ZNAKI UMOWNE Kreska (-) że zjawisko nie wystąpiło. Zero

Bardziej szczegółowo

»» ą. PRODUKCJA ZpME>PŁODOU ROLNYCH OGRODNICZKI! 1995 iü. Legnica marzec 1996 r.

»» ą. PRODUKCJA ZpME>PŁODOU ROLNYCH OGRODNICZKI! 1995 iü. Legnica marzec 1996 r. »» ą PRODUKCJA ZpME>PŁODOU ROLNYCH 1/ OGRODNICZKI! 1995 iü Legnica marzec 1996 r. * V * < * ) /»"» " f V f.. *» URZĄD STATYSTYCZNY W LEGNICY PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W 1995 R.

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o oszacowanie strat w uprawach powstałych w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r. Nr identyfikacyjny producenta rolnego (ARIMR)...

Wniosek. o oszacowanie strat w uprawach powstałych w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r. Nr identyfikacyjny producenta rolnego (ARIMR)... ... data... miejscowość Wniosek BURMISTRZ LUBRAŃCA o oszacowanie strat w uprawach powstałych w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r. Nazwisko i imię rolnika... adres zamieszkania... telefon kontaktowy...

Bardziej szczegółowo

Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto

Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto NAZWA Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto jare na ziarno Żyto ozime na ziarno Jęczmień ogółem

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J Warszawa, 25.04.2008 WSTĘPNA OCENA PRZEZIMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2017 r.

Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 28.09.2017 r. Opracowanie sygnalne: Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2017 r. Szacunek przedwynikowy produkcji głównych upraw

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie gruntów i produkcja ziemiopłodów rolnych w województwie śląskim w 2011 r.

Użytkowanie gruntów i produkcja ziemiopłodów rolnych w województwie śląskim w 2011 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Użytkowanie gruntów i produkcja

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH Warszawa,25.07.2006 r. B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J Warszawa, 30.05.2008 r. WIOSENNA OCENA STANU

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2014 r.

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2014 r. 1 UŻYTKOWANIE GRUNTÓW Ogólna powierzchnia gospodarstw rolnych województwa lubuskiego według stanu na koniec czerwca 2014 r. wynosiła 469,0 tys. ha, z tego areał użytków rolnych stanowił 93,6%, lasy i grunty

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Rolnictwa i Środowiska

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Rolnictwa i Środowiska GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Rolnictwa i Środowiska Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STATYSTYCZNA 0 SPISIE ROLNICZYM STAN W CZERWCU 1974 R.

INFORMACJA STATYSTYCZNA 0 SPISIE ROLNICZYM STAN W CZERWCU 1974 R. f Hj 1/' MIEJSKI URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU V ixm1u Do użytku służbowego Eg z. Nr 5J30 IhB INFORMACJA STATYSTYCZNA 0 SPISIE ROLNICZYM STAN W CZERWCU 1974 R. (^BIBLIOTEKA V\\ V : Zeszyt Nr. 10 Wrocław

Bardziej szczegółowo

TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA

TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA GRUPY OBSZAROWE UŻYTKÓW ROLNYCH ogólna Powierzchnia w ha w tym użytków rolnych O G Ó Ł E M... 140 335,91 301,74 do 1 ha...

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR)

załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR) załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR) Załącznik wypełniają wyłączne gospodarstwa posiadające grunty na obszarze kilku gmin i przekazują tylko do gminy właściwej

Bardziej szczegółowo

WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I UPRAW PASTEWNYCH W 1993 R.

WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I UPRAW PASTEWNYCH W 1993 R. r / WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W LEGNICY WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I UPRAW PASTEWNYCH W 1993 R. LEGNICA MARZEC 1994 R. Druk : OP WUS we Wrocławiu zam. j

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad

Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad OSN to obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącego ze źródeł rolniczych, na których występują wody zanieczyszczone

Bardziej szczegółowo

Produkcja roślinna w Polsce

Produkcja roślinna w Polsce Produkcja roślinna w Polsce Produkcja zbóż Około 75% powierzchni gruntów ornych obejmują zasiewy zbóż (największą powierzchnię zasiewów ma pszenica 20% powierzchni gruntów ornych) Powierzchnia zasiewów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 29.05.2014 r. Informacja sygnalna WIOSENNA OCENA STANU UPRAW ROLNYCH I OGRODNICZYCH 1) w 2014 r. Wstępnie szacuje się, że w bieżącym roku powierzchnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ZBOŻA... 11 1. Biologia zbóż... 11 1.1. Pochodzenie i udomowienie zbóż... 11 1.1.1. Pszenica... 13 1.1.2. Jęczmień... 14 1.1.3. Żyto... 15 1.1.4. Owies... 15 1.1.5. Pszenżyto...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

R-CzBR. Czerwcowe badanie rolnicze. według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. WZÓR

R-CzBR. Czerwcowe badanie rolnicze. według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. WZÓR GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl R-CzBR Czerwcowe badanie rolnicze według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl do 23

Bardziej szczegółowo

Opracował Wydział Statystyki Gospodarczej. Publikacja składa się z 2 części: Części 1 "Wyniki Spisu Rolnego 1995 r." obejmuje:

Opracował Wydział Statystyki Gospodarczej. Publikacja składa się z 2 części: Części 1 Wyniki Spisu Rolnego 1995 r. obejmuje: Publikacja składa się z 2 części: Części 1 "Wyniki Spisu Rolnego 1995 r." obejmuje: - użytkowanie gruntów - powierzchnie zasiewów - zwierzęta gospodarskie Część 2 "Produkcja Ziemiopłodów Rolnych i Ogrodniczych

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002)

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Imię i Nazwisko/Nazwa W-1.2_121/135 Adres Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Do wniosku należy dołączyć wyliczenie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J Warszawa, 29.04.2011 r. WSTĘPNA OCENA PRZEZIMOWANIA UPRAW OZIMYCH 1)

Bardziej szczegółowo

Na terenie gmin/y:...

Na terenie gmin/y:... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE Ul. Poznańska 115 62-080 Tarnowo Podgórne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:....

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 234 Wojewody Mazowieckiego z dnia

Bardziej szczegółowo

Zbiorczy protokół strat

Zbiorczy protokół strat Zbiorczy protokół strat Sporządzony na okoliczność wystąpienia klęski żywiołowej spowodowanej suszą na terenie gminy Moszczenica. Komisja Gminna ds. szacowania szkód spowodowanych klęską żywiołową, powołana

Bardziej szczegółowo

Gmina. Gmina. Gmina. 4)

Gmina. Gmina. Gmina. 4) załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR) Załącznik wypełniają wyłączne gospodarstwa posiadające grunty na obszarze kilku gmin i przekazują tylko do gminy właściwej

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. oszacowania zakresu

Komisja ds. oszacowania zakresu W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych)...

Bardziej szczegółowo

WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I UPRAW PASTEWNYCH W1991 R.

WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I UPRAW PASTEWNYCH W1991 R. WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I UPRAW PASTEWNYCH W1991 R. Legnica kwiecień 1992 Znaki umowne Kreska (-) oznacza, że zjawisk nie wystąpiło Zero (0) oznacza, że

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I PASTEWNYCH W 1994 R.

PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I PASTEWNYCH W 1994 R. 9 fii» SMPfe WAŁBRZYCH WOJEWODZI URZĄD STA ITS IK ZM w m> W WAŁBRZYCHU PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I PASTEWNYCH W 1994 R. X;X'X;X;X: >lai:/,i!c 1995 r. > ' 4» WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY DOPIEWO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:......

URZĄD GMINY DOPIEWO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

Prognozy zbiorów rzepaku i zbóż w ciągu ostatnich 10 lat oraz rzeczywiste wielkości zbiorów w tym samym okresie

Prognozy zbiorów rzepaku i zbóż w ciągu ostatnich 10 lat oraz rzeczywiste wielkości zbiorów w tym samym okresie Warszawa, 10 stycznia 2017 r. BAS- WASGiPU - 2404/16 Pan Poseł Jarosław Sachajko Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prognozy zbiorów rzepaku i zbóż w ciągu ostatnich 10 lat oraz rzeczywiste

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Do niniejszego wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok przez ARiMR i zachować zgodność danych

Bardziej szczegółowo

Technologie produkcji roślinnej praca zbiorowa. Rok wydania 1999 Liczba stron 437. Okładka ISBN Spis treści

Technologie produkcji roślinnej praca zbiorowa. Rok wydania 1999 Liczba stron 437. Okładka ISBN Spis treści Tytuł Technologie produkcji roślinnej Autor praca zbiorowa Wydawca PWRiL Rok wydania 1999 Liczba stron 437 Wymiary 235x165 Okładka miękka ISBN 83-09-01629 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii produkcji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek OGŁOSZENIE Urząd Gminy Sobienie-Jeziory informuje, że rolnicy u których wystąpiły szkody w gospodarstwach rolnych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, tj. spowodowane przez grad,

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice

Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice . imię i nazwisko.. miejscowość, data. adres. nr telefonu kontaktowego PESEL: fffffffffff Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice WNIOSEK Zwracam się z prośbą o oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Rolnicy gminy. Brańszczyk

Rolnicy gminy. Brańszczyk Rolnicy gminy Brańszczyk W związku ze szkodami w rolnictwie powstałymi na skutek utrzymującej się od dłuższego czasu suszy, informujemy zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J Warszawa, 26.07.2011 r. WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacje i opracowania statystyczne maj 2009 Opracowanie publikacji: pod kierownictwem: pracownicy Wydziału Statystyki Gospodarczej Urzędu Statystycznego w Opolu Janiny Kuźmickiej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami. W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot.

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 3) :

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 3) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

Cena zboża - jakiej można się spodziewać po zbiorach?

Cena zboża - jakiej można się spodziewać po zbiorach? .pl https://www..pl Cena zboża - jakiej można się spodziewać po zbiorach? Autor: Ewa Ploplis Data: 17 września 2017 W br. zostało zebrane więcej ziarna niż w roku ubiegłym. Więcej będzie: pszenicy, jęczmienia

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) :

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) :

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J Warszawa, 25.04.2012 r. WSTĘPNA OCENA PRZEZIMOWANIA UPRAW OZIMYCH 1)

Bardziej szczegółowo

Większa produkcja roślinna w Polsce w 2017 r.

Większa produkcja roślinna w Polsce w 2017 r. .pl https://www..pl Większa produkcja roślinna w Polsce w 2017 r. Autor: Ewa Ploplis Data: 6 lutego 2018 Większa produkcja roślinna w Polsce w 2017 r. Wyższe zbiory głównych ziemiopłodów. W jakich działach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składany do ARiMR (dotyczy

Bardziej szczegółowo

R-05. Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach

R-05. Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej R-05 Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA INFORMACJE OGÓLNE. Nazwa handlowa: siarkomax agro. nawóz WE siarkowo-wapniowy dwuwodny siarczan wapnia CaSO 4 2 H 2O.

KARTA INFORMACYJNA INFORMACJE OGÓLNE. Nazwa handlowa: siarkomax agro. nawóz WE siarkowo-wapniowy dwuwodny siarczan wapnia CaSO 4 2 H 2O. KARTA INFORMACYJNA INFORMACJE OGÓLNE Nazwa handlowa: Produkt: Dostępne formy: Przeznaczenie: Rośliny: Szczególnie polecany: Dokumenty potwierdzające jakość: siarkomax agro nawóz WE siarkowo-wapniowy dwuwodny

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna Wyniki wstępne Warszawa, 2011-09-23 B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J PRZEDWYNIKOWY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskodawca: Adres zamieszkania: Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y:...

1. Wnioskodawca: Adres zamieszkania: Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y:... MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Rolnictwa w... za pośrednictwem Urzędu Gminy w... 1. Wnioskodawca:... 2. Adres zamieszkania:... 3. Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y:... 4. PESEL: 5. NIP:

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja plantacji

Pielęgnacja plantacji PRODUKCJA ROŚLINNA CZĘŚĆ III TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik Praca zbiorowa pod redakcją prof. Witolda Grzebisza WYDANIE I HORTPRESS

Bardziej szczegółowo

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015 Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu Rzeszów, 20 listopada 2015 Ogólna powierzchnia województwa podkarpackiego wynosi 1784,6 tys. ha i stanowi 5,7% powierzchni kraju. Struktura powierzchni województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Wieloskładnikowy płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością mikro i makroelementów do zasilania ziemniaka.

Wieloskładnikowy płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością mikro i makroelementów do zasilania ziemniaka. MICROPLAN ZIEMNIAK Nawóz Dolistny Wieloskładnikowy płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością mikro i makroelementów do zasilania ziemniaka. Zawartość w litrze: Fosfor(P) 10g, Potas(K) 65g, Siarka(S) 5g,

Bardziej szczegółowo

R-05. Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach

R-05. Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej R-05 Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. oszacowania zakresu

Komisja ds. oszacowania zakresu W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych)...

Bardziej szczegółowo

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2015 r.

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.12.2015 Opracowanie sygnalne Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2015 r. Wynikowy szacunek produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Informacja o wstępnych wynikach Powszechnego spisu rolnego 2010 Warszawa, 2011-06-30 Powszechny Spis Rolny z 2010 r. (PSR 2010) był pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania dawek nawozów

Zasady ustalania dawek nawozów Zasady ustalania dawek nawozów Celem nawożenia jest uzyskanie w określonych warunkach glebowo -agrotechnicznych największego plonu roślin o określonych parametrach jakości, z zachowaniem optymalnego poziomu

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NAWOZY Z GDAŃSKA

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NAWOZY Z GDAŃSKA KATALOG PRODUKTOWY 2015 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NAWOZY Z GDAŃSKA W produkcji naszych nawozów używamy mniejsze ilości kwasów przez co otrzymujemy fosforyty częściowo rozłożone, które zawierają fosfor rozpuszczalny

Bardziej szczegółowo

Ozima 300 Pszenica Jara 650

Ozima 300 Pszenica Jara 650 INFORMACJA DOTYCZĄCA AKTUALNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE W GMINIE WIĘCBORK Stan na 21 sierpnia 2013r. I. Dane o UR na terenie gm. Więcbork: (Dane GUS, UM Więcbork). W gminie Więcbork jest 13 820 ha gruntów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r.

UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r. UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia dnia zakończenia okresu zbioru

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do wniosku

Załącznik Nr 2 do wniosku Załącznik Nr 2 do wniosku W-1.2_121/N Imię i Nazwisko, Adres, seria i numer dokumentu tożsamości, NIP*/ Nazwa, Adres siedziby, NIP, REGON Ustalenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD. 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD. 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE... 19

UWAGI ANALITYCZNE... 19 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 3 UWAGI METODYCZNE... 9 Wprowadzenie... 9 Zakres i tematyka Powszechnego Spisu Rolnego... 10 Ważniejsze definicje, pojęcia spisowe i zasady spisywania... 12 Ważniejsze grupowania

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna Wniosek naleŝy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Data wpływu do urzędu Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 30.05.2016

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 30.05.2016 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 30.05.2016 Opracowanie sygnalne Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2016 r. Wstępnie szacuje się, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych

Bardziej szczegółowo

... Adres gospodarstwa rolnego

... Adres gospodarstwa rolnego PROTOKÓŁ NR.. z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego Dane producenta rolnego:....

Bardziej szczegółowo

... Adres gospodarstwa rolnego

... Adres gospodarstwa rolnego .. PROTOKÓŁ NR DLA REGIONU FADN A... (gmina) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

Bardziej szczegółowo

wsp. przeliczeniowy TUZ II 0 1,60 0 1,30 IIIa 1 1,45 IIIb 2 1,25

wsp. przeliczeniowy TUZ II 0 1,60 0 1,30 IIIa 1 1,45 IIIb 2 1,25 1 1. Oblicz powierzchnię przeliczeniową oraz wskaźnik bonitacji gleb na podstawie poniższych danych Powierzchnia przeliczeniowa, Wskaźnik bonitacji gleb, Informacje i powierzchni i użytkowaniu gruntów

Bardziej szczegółowo

RYNEK NASION Raport rynkowy

RYNEK NASION Raport rynkowy RYNEK NASION 2017 Raport rynkowy Dr inż. Tadeusz Oleksiak 1. Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego Według danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) łączna ilość materiału

Bardziej szczegółowo

Zbiory warzyw gruntowych - jesienią podobnie jak w zeszłym roku

Zbiory warzyw gruntowych - jesienią podobnie jak w zeszłym roku .pl https://www..pl Zbiory warzyw gruntowych - jesienią podobnie jak w zeszłym roku Autor: Ewa Ploplis Data: 10 października 2017 Zbiory warzyw gruntowych tej jesieni są zbliżone do ubiegłorocznych zbiorów.

Bardziej szczegółowo

TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN KAZIMIERZ WALECZEK STANISŁAW STOBIECKI WOJCIECH ŚLIWIŃSKI INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ SOŚNICOWICE e-mail: ior@ior.gliwice.pl 1 TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wyniki spisu rolnego i produkcja ziemiopłodów

Wyniki spisu rolnego i produkcja ziemiopłodów Urząd Statystyczny ------------------------------------------------------------------------------------------------- Wyniki spisu rolnego i produkcja ziemiopłodów r o l n y c h i ogrodniczyc w województwie

Bardziej szczegółowo

Olecko - grudzień 2015

Olecko - grudzień 2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie PLONY GŁÓWNYCH PŁODÓW ROLNYCH zbiory w 2012 roku roku 2015 1. Zestawienie zbiorcze plonowania upraw upraw z 19 powiatów z woj. 6 powiatów warmińsko-mazurskiego;

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe Jęczmień jary W Polsce uprawia się ponad 1 mln 200 tys. ha jęczmienia, a powierzchnia uprawy nieznacznie, ale stale wzrasta. Ponad 1 mln ha zajmuje uprawa formy jarej. Wynika to ze stosunkowo niskiej mrozoodporności

Bardziej szczegółowo

ogółem pastewne jadalne

ogółem pastewne jadalne Znaczenie roślin strączkowych w polskim rolnictwie Powierzchnia uprawy Powierzchnia zasiewów roślin strączkowych w Polsce w okresie ostatnich 25 lat ulegała dużym zmianom, największą powierzchnię, (ponad

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIENNYCH KOSZTÓW PRODUKCJI. Opracowanie Andrzej Rychłowski

ANALIZA ZMIENNYCH KOSZTÓW PRODUKCJI. Opracowanie Andrzej Rychłowski ANALIZA ZMIENNYCH KOSZTÓW PRODUKCJI Opracowanie Andrzej Rychłowski Szepietowo 2010 Wydawca Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 18-210 Szepietowo, tel. (086) 275 89 00 fax (086) 275 89 20

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. PLONY GŁÓWNYCH PŁODÓW ROLNYCH zbiory w roku 2016

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. PLONY GŁÓWNYCH PŁODÓW ROLNYCH zbiory w roku 2016 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie PLONY GŁÓWNYCH PŁODÓW ROLNYCH zbiory w roku 2016 1. Zestawienie zbiorcze plonowania upraw z 6 powiatów Oddziału W-MODR w Olecku; średnie plony

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2011

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2011 INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA PRACOWNIA EKONOMIKI NASIENNICTWA I HODOWLI ROŚLIN Radzików, 05-870 Błonie RYNEK NASION 2011 Raport

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO W LICZBACH. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

ROLNICTWO W LICZBACH. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 83-422 Nowy Barkoczyn tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45 e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl ROLNICTWO W LICZBACH

Bardziej szczegółowo

b) gospodarstwa indywidualne o powierzchni do 1 ha użytków rolnych (działki rolne, w tym np. działki służbowe) użytkowane rolniczo przez osoby fizyczn

b) gospodarstwa indywidualne o powierzchni do 1 ha użytków rolnych (działki rolne, w tym np. działki służbowe) użytkowane rolniczo przez osoby fizyczn UWAGI METODYCZNE 1. Prezentowane informacje opracowano metodą rodzaju działalności i dotyczą działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej prowadzonej przez podmioty gospodarcze niezależnie

Bardziej szczegółowo

RYNEK NASION Raport rynkowy

RYNEK NASION Raport rynkowy RYNEK NASION 2016 Raport rynkowy Dr inż. Tadeusz Oleksiak 1. Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego Według danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) łączna ilość materiału

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna Wniosek naleŝy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Data wpływu do urzędu Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna WNIOSEK

Bardziej szczegółowo