Zero (0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5. (0,0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zero (0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5. (0,0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05"

Transkrypt

1

2 Objaśnienia znaków umownych Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło Zero (0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5 (0,0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05 Kropka (.) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych Znak X - wypełnianie pozycji ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe W tym - oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy Ważniejsze skróty kg - kilogram szt - sztuka t tona r. - rok d t(q )- decytona (kwintal) tys. - tysiąc ha - hektar dok. - dokończenie tj. - to jest tzn. - to znaczy Przy publikowaniu danych GUS prosim y o podanie źródła

3 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE V PRODUKCJA ROŚLINNA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2001 R. ISBN Katowice, czerwiec 2002

4 Opracowanie inż. Renata ŚLUSARZ Skład komputerowy, wykresy Agnieszka KAIM Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, Katowice Nakład 68 egz. Papier offsetowy, 80 g. Format B5 Oddano do druku: czerwiec 2002 Wydział Poligrafii Urzędu Statystycznego w Katowicach, ul. Kossutha 7, Katowice Zam. 74/ 2002

5 Spis treści Str. WYJAŚNIENIA METODYCZNE... 5 UWAGI ANALITYCZNE... 7 Wyniki produkcji na tle warunków agrometeorologicznych... 7 Produkcja głównych ziemiopłodów rolnych Produkcja z trwałych użytków zielonych i polowych upraw pastewnych Produkcja ogrodnicza PRZEBIEG SIEWÓW ORAZ OCENA STANU ZASIEWÓW W LISTOPADZIE 2001 R. 17 Spis tablic Tabl. Str. Powierzchnia, plony i zbiory w rolnictwie ogółem w 2001 r Powierzchnia, plony i zbiory w sektorze prywatnym w 2001 r Powierzchnia, plony i zbiory w gospodarstwach indywidualnych w 2001 r Powierzchnia, plony i zbiory w spółdzielniach produkcji rolniczej w 2001 r Powierzchnia, plony i zbiory w sektorze publicznym w 2001 r Zbiory zielonek według form własności w 2001 r Powierzchnia, plony i zbiory z łąk trwałych według pokosów i form własności w 2001 r Powierzchnia, plony i zbiory upraw pastewnych według form własności w 2001 r Struktura użytkowania powierzchni łąk trwałych w 2001 r

6 Spis tablic (dok.) Tabl. Str. Struktura zbioru z łąk trwałych w 2001 r Zbiory pasz dodatkowych według form własności w 2001 r Powierzchnia, plony i zbiory warzyw gruntowych w rolnictwie ogółem w 2001 r Powierzchnia, plony i zbiory warzyw gruntowych w gospodarstwach indywidualnych w 2001 r Powierzchnia, plony i zbiory z drzew owocowych oraz plantacji jagodowych w rolnictwie ogółem w 2001 r Powierzchnia, plony i zbiory z drzew owocowych oraz plantacji jagodowych w gospodarstwach indywidualnych w 2001 r Spis wykresów Str. Struktura powierzchni zasiewów ważniejszych grup upraw według sektorów w 2001 r Powierzchnia upraw podstawowych gatunków zbóż (2000, 2001) Plony podstawowych gatunków zbóż ( , 2000, 2001) Udział zbiorów ważniejszych gatunków zbóż w ogólnej produkcji zbóż w 2001 r 13 Struktura zbiorów z łąk trwałych według pokosów w 2001 r Struktura zbioru warzyw gruntowych w 2001 r Struktura zbioru owoców w 2001 r... 16

7 WYJAŚNIENIA METODYCZNE Publikacja zawiera podstawowe dane opracowane na podstawie wynikowego szacunku produkcji roślinnej. Do obliczenia wielkości produkcji roślinnej wykorzystano: wyniki źródłowego badania reprezentacyjnego plonów i zbiorów, przeprowadzonego w październiku 2001 r. na wylosowanej jednoprocentowej próbie gospodarstw indywidualnych, uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów i pogłowia zwierząt gospodarskich przeprowadzonego w czerwcu 2001 r. w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych, (3,0% ogółu gospodarstw), wyniki sprawozdawczości z gospodarstw państwowych, spółdzielczych i pozostałych, oceny i ekspertyzy rzeczoznawców do spraw produkcji roślinnej z listopada 2001 r. W publikacji informacje prezentowane są w podziale na sektory własności - sektor prywatny i sektor publiczny. Do sektora prywatnego zaliczono następujące formy własności: własność prywatną krajową (m in. gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa spółdzielcze i spółki prywatne), własność zagraniczną i własność mieszaną (spółki z przewagą sektora prywatnego). Sektor publiczny natomiast obejmuje: gospodarstwa własności państwowej (Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych), gospodarstwa będące własnością samorządową (gmin) oraz gospodarstwa stanowiące własność mieszaną (z przewagą mienia publicznego). W niniejszej publikacji dane w ramach sektora prywatnego opracowano dla: gospodarstw indywidualnych spółdzielni produkcji rolniczej, które obejmują rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych i inne gospodarstwa spółdzielcze o przeważającej działalności rolniczej. Powierzchnia paszowa obejmuje powierzchnię łąk, pastwisk i pastewnych upraw polowych przeznaczonych na paszę (okopowe pastewne, kukurydza na zielonkę, strączkowe pastewne na zielonkę i motylkowe łącznie z innymi pastewnymi oraz trawami polowymi na zielonkę). W powierzchni tej nie uwzględniono areału zbóż, ziemniaków i innych upraw, z których część zbiorów bezpośrednio lub pośrednio przeznaczono na paszę.

8 Powierzchnia zasianych pastewnych upraw potowych obejmuje powierzchnię uprawy okopowych pastewnych, strączkowych pastewnych, łubinu gorzkiego, motylkowych drobnonasiennych z innymi pastewnymi i trawami oraz kukurydzy uprawianej na zielonkę. Przy szacowaniu plonów obowiązuje zasada obliczania plonów przeciętnych jako średnich ważonych, gdzie wagą jest powierzchnia danej uprawy. Uwzględniona jest tutaj także powierzchnia, z której uzyskano wysokie, jak też niskie plony oraz powierzchnia, z której plonów nie zebrano, gdyż np. zostały zniszczone w wyniku gradobicia, powodzi itp. W rolnictwie i ogrodnictwie pod pojęciem plon" przyjmuje się ilość jednostek wagowych (dt) danego ziemiopłodu (tzw. plon netto) zebranych z jednostki powierzchni (ha). Do przeliczenia zielonek na siano przyjęto, że 5 dt zielonki odpowiada 1 dt siana. Przy szacowaniu plonów zbóż uwzględnia się ziarno półsuche, tj. zawierające 15,1% - 16,0% wody, a przy szacowaniu plonów rzepaku - nasiona o zawartości 13,0% wody. Produkcję ziemniaków, warzyw i truskawek ujęto łącznie z produkcją z działek pracowników gospodarstw państwowych i członków gospodarstw spółdzielczych. Lata gospodarcze dotyczą okresu od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego (np. rok gospodarczy 2000/2001 dotyczy okresu od 1 lipca 2000 r. do 30 czerwca 2001 r.). Ocenę stanu upraw ozimin podano w stopniach kwalifikacyjnych. Skala ocen jest pięciopunktowa, a poszczególne stopnie określają stan upraw następująco: > 1 - stan zły, klęskowy (kwalifikujący do zaorania), > 2 - stan słaby, zasiewy poniżej przeciętnych, > 3 - stan dostateczny, zasiewy normalne, przeciętne, > 4 - stan dobry, zasiewy znacznie lepsze od przeciętnych, > 5 - stan bardzo dobry, zasiewy wyborowe, bardzo rzadko spotykane. W tablicach ujmujących sumaryczne dane dotyczące powierzchni upraw i zbiorów mogą wystąpić nieścisłości rachunkowe wynikające z zaokrągleń. Liczby te są poprawne pod względem merytorycznym.

9 UWAGI ANALITYCZNE 1. W yniki produkcji na tle w arunków agrom eteorologicznych Powierzchnia zasiewów w 2001 r. wyniosła 327,3 tys. ha i była o 3,1 tys. ha, tj. o 0,9%, mniejsza niż w roku ubiegłym. Wzrosła głównie powierzchnia uprawy zbóż o 1,4 tys. ha, tj. o 0,6%, przy czym większa niż w roku ubiegłym była powierzchnia uprawy żyta o 9,8% oraz pszenżyta o 1,9%. Dla pozostałych gatunków zbóż powierzchnia uprawy była mniejsza niż w ubiegłym roku, a największy spadek zanotowano w uprawie mieszanek zbożowych o 8,2%. Zmniejszyła się także powierzchnia uprawy ziemniaków o 3,2 tys. ha, tj. 7,8%, oraz upraw przemysłowych o 2,0%. W strukturze powierzchni zasiewów w 2001 r. zboża stanowiły 69,9% ogólnej powierzchni zasiewów, tj. o 1,0 pkt procentowego więcej niż w roku ubiegłym. W uprawie zbóż zwiększył się głównie udział powierzchni żyta o 1,4 pkt procentowego, a zmalał udział powierzchni uprawy pszenicy i mieszanek zbożowych - dla każdej z upraw o 0,9 pkt procentowego. Udział powierzchni uprawy ziemniaków w ogólnej powierzchni zasiewów w 2001 r. zmniejszył się w porównaniu do roku poprzedniego o 0,9 pkt procentowego i wyniósł 11,7%. Powierzchnia zasiewów według ważniejszych upraw rolnych w hektarach 2000 = 100 w odsetkach OGÓŁEM ,1 100,0 w tym: Zboża ,6 69,9 w tym: pszenica ,2 20,8 żyto ,8 13,8 jęczm ień ,8 10,3 owies ,5 4,0 pszenżyto ,9 6,5 mieszanki zbożowe ,8 10,7 Ziemniaki ,2 11,7 Przemysłowe ,0 4,4 w tym: buraki cukrowe ,1 1,0 rzepak i rzepik ,0 3,2

10 Wyniki produkcji podstawowych upraw rolnych w 2001 r. przedstawiają się następująco: zbóż ogółem zebrano 738,0 tys. t, tj. 59,4 tys. t (8,8%) więcej niż w roku ubiegłym, rzepaku i rzepiku zebrano 26,1 tys. t, tj. o 0,9 tys. t (3,5%) mniej niż w 2000 r., ziem niaków zebrano 586,1 tys. t, tj. o 232,4 tys. t (28,4%) mniej niż w roku ubiegłym, buraków cukrowych zebrano 117,6 tys. I, tj. o 39,9 tys. t (25,3%) mniej niż w 2000 r., zbiory z trwałych użytków zielonych (po przeliczeniu na siano) wyniosły 531,4 tys. t, tj. o 12,8 tys. t (2,5%) więcej niż w 2000 r. Na wielkość produkcji roślinnej w 2001 r. wpływ miały głównie warunki termicznowilgotnościowe, które charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem. Układ warunków agrometeorologicznych w okresie wzrostu i rozwoju roślin, tj. od kwietnia do początku lipca, korzystnie wpłynął na wielkość produkcji roślinnej szczególnie zbóż i rzepaku. Natomiast w lipcu w okresie zbiorów nastąpiło pogorszenie warunków pogodowych, wystąpiły gwałtowne burze i ulewy, którym towarzyszyły silne wiatry. Lokalnie wystąpiły gradobicia 0 średnim nasileniu oraz podtopienie pól. Trudne warunki pogodowe opóźniły przeprowadzenie żniw. Nastąpił wzrost wylęgania roślin, a w konsekwencji gorsze wykształcenie ziarna i większe straty podczas zbioru. Zebrane w takich warunkach ziarno miało obniżoną jakość. Ciepła i bardzo wilgotna pogoda sprzyjała rozwojowi chorób grzybowych, co przyczyniło się m in. do wzrostu porażenia roślin zarazą ziemniaka i tym samym do przedwczesnego zakończenia wegetacji. W konsekwencji wydajność ziemniaków z 1 ha była stosunkowo niska. Poprawa pogody w sierpniu umożliwiła zakończenie żniw. Na początku września nastąpiło ponowne pogorszenie warunków pogodowych dla wzrostu 1 rozwoju roślin oraz przeprowadzania zbiorów. Niskie temperatury powietrza oraz obfite i częste opady utrudniały zbiory roślin okopowych i pastewnych. Taki układ warunków pogodowych spowodował trudności w przeprowadzeniu jesiennych prac polowych, a tym samym opóźnienia w dotrzymywaniu agrotechnicznych terminów siewu zbóż ozimych. W późniejszym okresie warunki pogodowe uległy poprawie. Ciepła i sucha pogoda w październiku sprzyjała jesiennym pracom polowym i wegetacji roślin, co przyczyniło się do nadrobienia opóźnień we wzroście roślin uprawnych. W takich warunkach wykopki przebiegały sprawnie, ale stan zdrowotny bulw ziemniaka nie był zadowalający, co miało wpływ na ich trwałość przechowalniczą.

11 Zużycie nawozów mineralnych (NPK) w przeliczeniu na czysty składnik na 1 ha użytków rolnych w roku gospodarczym 2000/2001 wyniosło 75,6 kg i było wyższe o 3,0% od ubiegłorocznego. Spadek zużycia nawozów o 7,1% odnotowano w gospodarstwach rolnych sektora publicznego. Zużycie to wyniosło 40,5 kg na 1 ha użytków rolnych. Zużycie nawozów wapniowych w przeliczeniu na czysty składnik na 1 ha użytków rolnych wyniosło w tym okresie 157,8 kg tzn. o 4,0% mniej niż w roku ubiegłym. Wzrost zużycia tych nawozów o 71,4% w stosunku do niskiego zużycia w roku ubiegłym zanotowano w gospodarstwach rolnych sektora publicznego. Na 1 ha użytków rolnych w gospodarstwach sektora publicznego zużyto średnio 52,1 kg nawozów wapniowych, aż o 105,7 kg mniej niż średnie zużycie tych nawozów w województwie. Zużycie nawozów m ineralnych (NPK) w przeliczeniu na czysty składnik na 1 ha użytków rolnych według sektorów w łasności 1999/ /2001 w kilogramach 1999/2000= 100 OGÓŁEM... 73,4 75,6 103,0 Sektor prywatny... 74,9 77,2 103,1 Sektor publiczny... 43,6 40,5 92,9 Zużycie nawozów wapniowych (CaO) w przeliczeniu na czysty składnik na 1 ha użytków rolnych według sektorów w łasności OGÓŁEM ,4 1999/ /2001 w kilogramach 1999/2000= 100 / 157,8 96,0 Sektor prywatny ,2 162,7 95,0 Sektor publiczny... 30,4 52,1 171,4 W strukturze zużycia poszczególnych grup nawozów mineralnych w przeliczeniu na czysty składnik na 1 ha użytków rolnych nastąpił wzrost zużycia nawozów azotowych (N) o 10,9%, oraz spadek zużycia nawozów fosforowych (P2 O5) o 12,9%. Wyniosło ono odpowiednio 44,8 kg i 12,1 kg na 1 ha użytków rolnych. W ogólnym zużyciu nawozów mineralnych w przeliczeniu na czysty składnik w roku gospodarczym 2000/2001 azot (N) stanowił 59,3%, fosfor ( P 2 O 5 ) 16,0% i potas ( K 2 O ) 24,7%.

12 Zużycie nawozów mineralnych w przeliczeniu na czysty składnik na 1 ha użytków rolnych według grup nawozów 1999/ /2001 w kilogramach 1999/2000= 100 OGÓŁEM NPK... 73,4 75,6 103,0 Nawozy azotowe - N... 40,4 44,8 110,9 Nawozy fosforowe - P2O ,9 12,1 87,1 Nawozy potasowe - K 2O... 19,1 18,7 97,9 Struktura powierzchni zasiewów ważniejszych grup upraw według sektorów w 2001 r. sektor prywatny sektor publiczny 100% zboża I I ziemniaki przemysłowe Г I pozostałe Powierzchnia uprawy podstawowych gatunków zbóż pszenica О 2000 Ш Ш 2001 jęczmień pszenżyto owies tys. ha

13 2. Produkcja głównych ziem iopłodów rolnych Zbiory większości upraw rolnych w 2001 r. były wyższe od stosunkowo niskich zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym. Produkcja ważniejszych ziem iopłodów rolnych w decytonach = = = 100 Zboża ,1 108,8 w tym: zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi ,7 105,3 pszenica ,5 101,1 żyto ,0 121,0 jęczmień ,7 103,4 owies ,1 101,8 pszenżyto ,3 112,4 mieszanki zbożowe ,2 99,2 Ziemniaki ,9 71,6 Buraki cukrowe ,9 74,7 Rzepak i rzepik ,2 96,5 a Przeciętne roczne. Produkcja ziarna zbóż w 2001 r. wyniosła 738,0 tys. t i była o 8,8% wyższa od uzyskanej w ubiegłym roku, ale tylko o 1,1% wyższa od przeciętnej produkcji z lat Wzrost produkcji wynikał głównie ze zwiększenia plonowania w stosunku do roku ,4 dt/ha, tj. o 8,1%. Wyniosło ono 32,2 dt/ha i było wyższe o 2,9% od średniej z lat Największy wzrost produkcji w porównaniu do ubiegłego roku wystąpił w uprawie żyta o 21,0% oraz pszenżyta o 12,4%. Na wzrost produkcji żyta i pszenżyta miało wpływ głównie wyższe plonowanie, które wyniosło odpowiednio 25,6 dt/ha oraz 31,6 dt/ha 1kształtowało się na poziomie średniej z lat Spadek produkcji w stosunku do roku 2000 zanotowano tylko w uprawie mieszanek zbożowych o 0,9 tys. t, tj. o 0,8%. Do zmniejszenia produkcji mieszanek zbożowych przy wzroście plonowania o 7,9% przyczynił się spadek powierzchni uprawy o 8,2%.

14 W roku 2001 zanotowano spadek produkcji ziemniaków w porównaniu do roku poprzedniego, na co wpłynęły głównie niesprzyjające warunki pogodowe zarówno podczas wzrostu jak i zbiorów ziemniaków. Silne porażenie plantacji chorobami bakteryjnymi, grzybowymi wywarło znaczący wpływ na plonowanie, które wyniosło 153 dt/ha i było o 22,3% niższe od ubiegłorocznego. Przy spadku powierzchni uprawy o 7,8% produkcja ziemniaków w porównaniu do 2000 r. wyniosła 586,1 tys. t i była niższa o 232,4 tys. t, tj. o 28,4%. W porównaniu do średniej z lat produkcja ziemniaków była niższa o ponad 31,1%. Zbiory buraków cukrowych w 2001 r. wyniosły 117,6 tys. t, tj. o 39,9 tys. t mniej od produkcji uzyskanej w 2000 r. i o 39,5 tys. t mniej w porównaniu do średniej z lat Przy powierzchni uprawy nieznacznie większej od ubiegłorocznej, plonowanie buraków cukrowych kształtowało się na poziomie 370 dt/ha i było niższe o 25,4% od ubiegłorocznego. Niższe plonowanie było główną przyczyną zmniejszenia zbiorów w porównaniu do ubiegłego roku i do średniej z lat Niskie plony w 2001 r. były wynikiem niekorzystnych warunków agrometeorologicznych dla wzrostu i rozwoju roślin w okresie wegetacyjnym. W uprawie rzepaku i rzepiku zanotowano nieznaczny spadek plonowania o 0,4% i zmniejszenie powierzchni uprawy o 3,0%. W konsekwencji zbiory rzepaku i rzepiku w 2001 r. wyniosły 26,1 tys. t i były niższe o 3,5% od ubiegłorocznych i o 12,8% od średnich z lat Plony podstawowych gatunków zbóż dt/ha a Przeciętne roczne. pszenica żyto jęczmień pszenżyto owies

15 Udział zbiorów ważniejszych gatunków zbóż w ogólnej produkcji zbóż w 2001 r. pozostałe zboża 10,0% mieszanki zbożowe pszenica -32,3% owies 4,8% 9, jęczmień 3. Produkcja z trwałych użytków zielonych i polowych upraw pastewnych Powierzchnia paszowa upraw pastewnych w plonie głównym łącznie z powierzchnią trwałych użytków zielonych w 2001 r. wyniosła 156,4 tys. ha i była o 2,0 tys. ha mniejsza (1,2%) od ubiegłorocznej. Powierzchnia trwałych użytków zielonych była nieco wyższa od powierzchni w 2000 r. i wyniosła 129,5 tys. ha, co stanowiło 23,6% ogólnej powierzchni użytków rolnych tj. o 0,5 pkt procentowego więcej niż w ubiegłym roku. Udział polowych upraw pastewnych na gruntach ornych użytkowanych na paszę w ogólnej powierzchni zasiewów w 2001 r. wyniósł 8,2% i był niższy od ubiegłorocznego o 1,2 pkt procentowego. Powierzchnia tej grupy upraw w 2001 r. wyniosła 26,9 tys. ha, tj. o 4,0 tys. ha (12,9%) mniej niż w 2000 r. Powierzchnia paszowa w ha w % użytków rolnych w ha w % użytków rolnych 2000 = 100 OGÓŁEM , ,5 98,8 Trwałe użytki zielone , ,6 101,6 Polowe uprawy pastewne użytkowane na paszę ,4 a a 87,1 a W % powierzchni zasiewów.

16 Powierzchnia łąk i pastwisk trwałych w 2001 r. wyniosła 129,5 tys. ha, tj. była o 1,6% większa niż w ubiegłym roku. Zbiory siana były wyższe od zbiorów w poprzednim roku o 12,8 tys. t (2,5%) i wyniosły 531,4 tys. t. Siano z łąk trwałych zebrano z powierzchni 92,6 tys. ha - większej o 1,5% od ubiegłorocznej. Zbiory siana w 2001 r. były o 0,8% niższe niż w roku ubiegłym i wyniosły 356,4 tys. t. Łączny plon siana z trzech pokosów w 2001 r. oszacowano na 38,5 dt/ha, tj. o 2,3% niżej jak w roku poprzednim. Powierzchnia pastwisk trwałych kształtowała się na poziomie roku ubiegłego i wyniosła 36,9 tys. ha, natomiast średnie plony zielonej masy w przeliczeniu na siano oceniono na 47,4 dt/ha, tj. o 7,7% wyżej niż w roku ubiegłym. Wyższe plony i nieznaczny wzrost powierzchni pastwisk trwałych (o 1,7%) przyczynił się do zwiększenia produkcji siana o 9,8%, która wyniosła 175,0 tys. t. Struktura zbiorów z łąk trwałych według pokosów w 2001 r. I pokos II pokos NI pokos 1 * 1 zbiory w postaci siana jako zielonka na: 1 I bieżące skarmianie Ш kiszenie I użytkowane jako pastwiska 0% 20% 40% 60% 80% 100% Powierzchnia uprawy okopowych pastewnych w 2001 r. wyniosła 2,6 tys. ha i była niższa od ubiegłorocznej o 4,4%. Zebrano 112,1 tys. t korzeni okopowych pastewnych tj. o 11,8% mniej niż w ubiegłym roku. Mniejsze zbiory spowodowane były oprócz nieco niższej powierzchni uprawy, głównie niższym o 7,8% plonowaniem w porównaniu do 2000 r., które wyniosło 436 dt/ha. Zbiory kukurydzy na zielonkę w 2001 r. wyniosły 248,9 tys. t i były niższe od ubiegłorocznych o 75,6 tys. t, tj. 23,3%. Spadek produkcji zielonki wynikał głównie ze zmniejszenia powierzchni uprawy o 20,9%, która w 2001 r. wyniosła 4,9 tys. ha. Średnie plony kukurydzy na zielonkę wyniosły 505 dt/ha i były o 3,1% mniejsze w porównaniu do roku ubiegłego.

17 Zielonkę z roślin strączkowych pastewnych w 2001 r. zebrano w ilości 10,8 tys. t. Średnie plony utrzymały się na poziomie ubiegłego roku i wyniosły 198 dt/ha z powierzchni 0,5 tys. ha. Powierzchnia uprawy m otylkowych drobnonasiennych z trawami w 2001 r. wyniosła 18,9 tys. ha i była o 2,8 tys. ha mniejsza w porównaniu do ubiegłego roku. Średnie plony zielonki z 1 ha kształtowały się na poziomie roku ubiegłego i wyniosły 290 dt. Zebrano 547,3 tys. t zielonki, tj. o 76,1 tys. t (12,2%) mniej niż w 2000 r. Ziarno roślin pastewnych tj. strączkowych z łubinem i motylkowych drobnonasiennych z trawami w 2001 r. zebrano w wysokości 1,0 tys. t, z powierzchni 0,7 tys. ha. Plony nasion strączkowych pastewnych były niższe o 15,1% od ubiegłorocznych i wyniosły 19,1 dt/ha. Rośliny motylkowe drobnonasienne, inne pastewne i trawy plonowały na poziomie roku ubiegłego - 5,0 dt/ha. 4. Produkcja ogrodnicza Zbiory warzyw gruntowych w 2001 r. wyniosły 160,6 tys. t. Plony prawie wszystkich gatunków warzyw były niższe od plonów uzyskanych w 2000 r. Największy spadek plonowania wystąpił w uprawie ogórków i pomidorów odpowiednio o 19,5% i 18,9%. Wyniosło ono dla ogórków 153 dt/ha, a dla pomidorów 137 dt/ha. Na obniżenie plonowania tych gatunków warzyw miał wpływ niekorzystny układ warunków agrometeorologicznych w okresie wegetacji (niskie temperatury i wysoka wilgotność powietrza). Na poziomie roku ubiegłego plonowała cebula, osiągając średni plon w wysokości 177 dt/ha, tj. o 1,1% wyższy od ubiegłorocznego. Łączna produkcja owoców w 2001 r. wyniosła 128,3 tys. t i była o 40,3 tys. t, tj. o 23,9%, mniejsza od ubiegłorocznej. Utrzymująca się niekorzystna pogoda w okresie wegetacji wpłynęła na obniżenie plonowania prawie wszystkich gatunków drzew owocowych w porównaniu do ubiegłego roku. Produkcja jabłek wyniosła 64,6 tys. t, tj. o 24,4% mniej od zbiorów ubiegłorocznych. Gruszek zebrano 12,2 tys. t, śliwek 11,8 tys. t, wiśni 9,5 tys. t, a czereśni 6,7 tys. t. Łączna produkcja owoców jagodowych wyniosła 21,1 tys. t, tj. o 4,1% mniej od ubiegłorocznej produkcji. Truskawki plonowały w wysokości 51 dt/ha, tj. o 21,5% niżej jak w poprzednim roku. Deszcze w okresie zbiorów truskawek utrudniały systematyczne zbieranie owoców. Nie zebrane owoce gniły, zmniejszając tym samym wydajność truskawek z 1 ha. Przy wzroście powierzchni uprawy truskawek o 11,0%, zebrano w 2001 r. 9,9 tys. t owoców, tj. o 12,0% mniej niż w ubiegłym roku. Zbiory porzeczek i agrestu były wyższe od ubiegłorocznych o odpowiednio 6,2% i 4,1% i wyniosły dla porzeczek 5,8 tys. t, a agrestu 3,7 tys. t. Wpływ na większą produkcję w 2001 r. dla tych gatunków krzewów owocowych miało wyższe jak w ubiegłym roku plonowanie krzewów, które wyniosło dla porzeczek 49 dt/ha, a dla agrestu 62 dt/ha i było wyższe o odpowiednio 4,3% i 3,3%.

18 Struktura zbioru warzyw gruntow ych w 2001 r. G 14,7% A 43,2% A - kapusta В -marchewjadalna С - buraki ćwikłowe D - ogórki E - pomidory F - cebula G - pozostałe warzywa 17,3% Struktura zbioru owoców w 2001 r. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% pozostałe jagodowe porzeczki truskaw ki 10% 0% A - jabłka В - gruszki С -śliwki D - wiśnie E - czereśnie F - owoce jagodowe G - pozostałe owoce

19 PRZEBIEG SIEWÓW ORAZ OCENA STANU ZASIEWÓW W LISTOPADZIE 2001 R. Opady deszczu oraz chłodna pogoda we wrześniu utrudniały zakończenie żniw i zbiory pozostałych upraw rolnych. W takich warunkach agrometeorologicznych utrudnione i opóźnione były prace polowe związane z przedsiewną uprawą gleby i siewem ozimin. Poprawa pogody w październiku wpłynęła na polepszenie warunków wykonywania prac potowych i zwiększenie ich tempa. Poprawiły się także warunki wzrostu i rozwoju ozimin, które przed zimą zdążyły dostatecznie wyrosnąć i rozkrzewić się. Wegetacja roślin zakończyła się ok. 20 listopada, kiedy średnia dobowa temperatura spadła poniżej 5 stopni C. W końcu listopada wystąpiły słabe opady śniegu oraz przymrozki. Stopniowe spadki temperatur i wystąpienie pokrywy śnieżnej sprzyjało zahartowaniu ozimin. Stan zasiewów zbóż ozimych i rzepaku oceniono na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego. Tylko stan zasiewów pszenicy i rzepaku oceniono nieco wyżej jak w roku poprzednim. Stan plantacji ozimin w stopniach kwalifikacyjnych w listopadzie według oceny rzeczoznawców W YSZCZEGÓLNIENIE Województwo Pszenica... 3,1 3,2 3,6 Ż yto... 3,5 3,5 3,5 Jęczmień... 3,4 3,4 3,5 Pszenżyto... 3,5 3,5 3,5 Rzepak i rzepik... 3,2 3,5 3,5 Kraj

20 Tabi. 1. POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY W ROLNICTWIE OGÓŁEM W 2001 R. Powierzchnia Plony z 1 ha Zbiory w ha w decytonach 2000 = 100 Zboża , ,8 zboża podstawowe z mieszankami , ,3 zboża podstawowe , ,5 pszenica , ,1 ozim a , ,3 jara , ,5 żyto , ,0 jęczmień , ,4 ozimy , ,6 jary , ,3 owies , ,8 pszenżyto , ,4 ozim e , ,7 jare , ,8 mieszanki zbożowe , ,2 gryka, proso i inne zbożowe , ,5 kukurydza na ziarno , ,0 Strączkowe jadalne (groch, fasola, bób i inne) , ,9 Ziemniaki ,6 Buraki cukrowe (bez wysadków) ,7 Rośliny oleiste , ,0 w tym rzepak i rzepik , ,5

21 Tabi. 1. POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY W ROLNICTWIE OGÓŁEM W 2001 R. (dok.) Powierzchnia Plony z 1 ha Zbiory w ha w decytonach 2000 = 100 Tytoń , ,1 Okopowe pastewne (bez wysadków) ,2 Strączkowe pastewne na zielonkę ,8 Strączkowe pastewne na nasiona , ,6 Łubin gorzki na nasiona , ,1 Motylkowe drobnonasienne i trawy na zielonkę ,8 koniczyna, lucerna i esparceta ,9 seradela ,9 inne pastewne i trawy nasienne ,4 pastwiska polowe ,5 Motylkowe drobnonasienne i trawy na nasiona , ,9 koniczyna, lucerna i esparceta , ,3 seradela , ,0 inne pastewne i trawy nasienne , ,6 Kukurydza na zielonkę ,7 Pastwiska trwałe ,8 Nawozy zielone X X X Poplony i wsiewki na paszę ,1 Poplony i wsiewki na przyoranie X X X

22 Tabi. 2. POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY W SEKTORZE PRYWATNYM W 2001 R. Powierzchnia Plony z 1 ha Zbiory w ha w decytonach 2000 = 100 Zboża , ,3 zboża podstawowe z mieszankami , ,6 zboża podstawowe , ,9 pszenica , ,7 ozim a , ,0 jara , ,1 żyto , ,8 jęczmień , ,2 ozim y , ,5 jary , ,4 owies , ,1 pszenżyto , ,9 ozim e , ,4 jare , ,8 mieszanki zbożowe , ,2 gryka, proso i inne zbożowe , ,5 kukurydza na ziarno , ,1 Strączkowe jadalne (groch, fasola, bób i inne) , ,7 Ziemniaki ,6 Buraki cukrowe (bez wysadków) ,5 Rośliny oleiste , ,0 w tym rzepak i rzepik , ,6

23 Tabi. 2. POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY W SEKTORZE PRYWATNYM W 2001 R. (dok.) Powierzchnia Plony z 1 ha Zbiory w ha w decytonach 2000= 100 Tytoń , ,1 Okopowe pastewne (bez wysadków) ,2 Strączkowe pastewne na zielonkę ,8 Strączkowe pastewne na nasiona , ,7 Łubin gorzki na nasiona , ,1 Motylkowe drobnonasienne i trawy na zielonkę ,1 koniczyna, lucerna i esparceta ,0 seradela ,9 inne pastewne i trawy nasienne ,6 pastwiska polowe ,4 Motylkowe drobnonasienne i trawy na nasiona , ,0 koniczyna, lucerna i esparceta 97 3, ,5 seradela , ,0 inne pastewne i trawy nasienne , ,8 Kukurydza na zielonkę ,4 Pastwiska trwałe ,0 Nawozy zielone X X X Poplony i wsiewki na paszę ,1 Poplony i wsiewki na przyoranie X X X

24 Tabi. 3. POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH W 2001 R. Powierzchnia w ha Plony z 1 ha Zbiory w decytonach 2000 = 100 Zboża , ,9 zboża podstawowe z mieszankami , ,2 zboża podstawowe , ,8 pszenica , ,0 ozim a , ,1 jara , ,5 żyto , ,4 jęczmień , ,9 ozim y , ,3 jary , ,6 owies , ,8 pszenżyto , ,8 ozim e , ,9 jare , ,8 mieszanki zbożowe , ,3 gryka, proso i inne zbożowe , ,7 kukurydza na ziarno , ,5 Strączkowe jadalne (groch, fasola, bób i inne) , ,6 Ziemniaki ,6 Buraki cukrowe (bez wysadków) ,2 Rośliny oleiste , ,5 w tym rzepak i rzepik , ,3

25 Tabi. 3. POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH W 2001 R. (dok.) Powierzchnia Plony z 1 ha Zbiory w ha w decytonach 2000= 100 Tytoń , ,1 Okopowe pastewne (bez wysadków) ,1 Strączkowe pastewne na zielonkę ,6 Strączkowe pastewne na nasiona , ,8 Łubin gorzki na nasiona , ,1 Motylkowe drobnonasienne i trawy na zielonkę ,2 koniczyna, lucerna i esparceta ,4 seradela ,9 inne pastewne i trawy nasienne ,7 pastwiska polowe ,8 Motylkowe drobnonasienne i trawy na nasiona , ,0 koniczyna, lucerna i esparceta , ,5 seradela , ,0 inne pastewne i trawy nasienne , ,8 Kukurydza na zielonkę ,7 Pastwiska trwałe ,0 Nawozy zielone X X X Poplony i wsiewki na paszę ,1 Poplony i wsiewki na przyoranie X X X

26 Tabi. 4. POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCJI ROLNICZEJ W 2001 R. W YSZCZEGÓLNIENIE Powierzchnia Plony z 1 ha Zbiory w ha w decytonach 2000= 100 Zboża , ,9 zboża podstawowe z mieszankami , ,6 zboża podstawowe , ,7 pszenica , ,7 ozim a , ,3 jara , ,0 żyto , ,9 jęczmień , ,9 ozimy , ,5 jary , ,6 owies , ,9 pszenżyto , ,3 ozim e , ,8 jare , ,4 mieszanki zbożowe , ,2 gryka, proso i inne zbożowe , ,9 kukurydza na ziarno , ,4 Strączkowe jadalne (groch, fasola, bób i inne) , ,7 Ziemniaki ,9 Buraki cukrowe (bez wysadków) ,4 Rośliny oleiste , ,6 w tym rzepak i rzepik , ,1 Okopowe pastewne (bez wysadków) ,9

27 Tabi. 4. POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCJI ROLNICZEJ W 2001 R. (dok.) Powierzchnia Plony z 1 ha Zbiory w ha w decytonach 2000 = 100 Motylkowe drobnonasienne i trawy na zielonkę ,4 koniczyna, lucerna i esparceta ,3 inne pastewne i trawy nasienne ,4 Kukurydza na zielonkę ,4 Pastwiska trwałe ,7 Nawozy zielone X X X Poplony i wsiewki na przyoranie X X X Tabi. 5. POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2001 R. Powierzchnia Plony z 1 ha Zbiory w ha w decytonach 2000 = 100 Zboża , ,5 zboża podstawowe z mieszankami , ,6 zboża podstawowe , ,3 pszenica , ,4 ozim a , ,2 jara , ,4 żyto , ,0 jęczmień , ,8 ozimy , ,8 jary , ,5 owies , ,5 pszenżyto , ,9 ozim e , ,9 mieszanki zbożowe ,0 70 8,0 kukurydza na ziarno , ,8

28 Tabi. 5. POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2001 R. (dok.) Powierzchnia Plony z 1 ha Zbiory w ha w decytonach 2000= 100 Strączkowe jadalne (groch, fasola, bób i inne) , ,1 Ziemniaki ,2 Buraki cukrowe (bez wysadków) ,9 Rośliny oleiste , ,1 w tym rzepak i rzepik , ,2 Okopowe pastewne (bez wysadków) 2 0,0 О X Strączkowe pastewne na zielonkę ,5 Strączkowe pastewne na nasiona , ,4 Motylkowe drobnonasienne i trawy na zielonkę ,9 koniczyna, lucerna i esparceta ,7 pastwiska polowe ,5 Motylkowe drobnonasienne i trawy na nasiona , ,5 inne pastewne i trawy nasienne ,6 Kukurydza na zielonkę ,5 Pastwiska trwałe ,9 Nawozy zielone X X X Poplony i wsiewki na przyoranie X X X

29 Tabi. 6. ZBIORY ZIELONEK WEDŁUG FORM WŁASNOŚCI W 2001 R. Motylkowe grubonasienne drobnonasienne i trawy nasienne Zbiory z pastwisk trwałych i polowych Poplony i wsiewki Kukurydza w decytonach OGÓŁEM SEKTOR PRYWATNY w tym: Gospodarstwa indywidualne Spółdzielnie produkcji rolniczej SEKTOR PUBLICZNY Tabi. 7. POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY Z ŁĄK TRWAŁYCH WEDŁUG POKOSÓW I FORM WŁASNOŚCI W 2001 R. W YSZC ZE GÓLNIENIE Powierzchnia w ha plony z 1 ha Ogółem 1pokos II pokos III pokos zbiory plony z 1 ha zbiory plony z 1 ha w decytonach zbiory plony z 1 ha zbiory OGÓŁEM , , , , SEKTOR PRYWATNY , , , , w tym: Gospodarstwa indywidualne , , , , Spółdzielnie produkcji rolniczej , , , , SEKTOR PUBLICZNY , , , ,2 979

30 Tabi. 8. POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY UPRAW PASTEWNYCH WEDŁUG FORM WŁASNOŚCI W 2001 R. Strączkowe pastewne i motylkowe drobnonasienne z trawami na paszę Trwałe użytki zielone w przeliczeniu na siano powierzchnia z 1 ha rzchnia z 1 ha plon zbiory powie plon zbiory w ha w decytonach w ha w decytonach OGÓŁEM , SEKTOR PRYWATNY , w tym: Gospodarstwa indywidualne , Spółdzielnie produkcji rolniczej , SEKTOR PUBLICZNY , Tabi. 9. STRUKTURA UŻYTKOWANIA POWIERZCHNI ŁĄK TRWAŁYCH W 2001 R. Łąki Ogółem z których trawę zebrano w postaci siana jako zielonkę na kiszenie bieżące skarmianie użytkowane jako pastwiska skoszone, lecz nie zebrane nie eksploatowane w% I pokos ,0 54,2 4,2 5,9 6,7 2,6 26,4 II pokos ,0 37,8 3,1 8,8 8,8 2,2 39,3 III pokos ,0 15,4 3,2 15,5 18,6 1,5 45,8

31 Tabi. 10. STRUKTURA ZBIORU Z ŁĄK TRWAŁYCH W 2001 R. Łąki z których trawę zebrano W YSZCZEGÓLNIENIE Ogółem w postaci siana jako zielonkę z przeznaczeniem na kiszenie bieżące skarmianie użytkowane jako pastwiska w % OGÓŁEM ,0 66,5 6,3 13,0 14,2 1pokos ,0 78,1 5,8 7,4 8,7 II pokos ,0 67, ,6 1 2,6 III pokos ,0 33,6 7,0 27,4 32,0 Tabi. 11. ZBIORY PASZ DODATKOWYCH WEDŁUG FORM WŁASNOŚCI W 2001 R. W YSZCZEGÓLNIENIE W y słodki buraczane ogółem Liście okopowych Plewy m otylkowych buraków cukrowych pastewnych Słoma strączkowych Ziarno strączkowych w tonach OGÓŁEM SEKTOR PRYWATNY w tym: Gospodarstwa indywidualne Spółdzielnie produkcji rolniczej SEKTOR PUBLICZNY

32 Tabi. 12. POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY WARZYW GRUNTOWYCH W ROLNICTWIE OGÓŁEM W 2001 R. Powierzchnia Plony z 1 ha Zbiory w ha w decytonach OGÓŁEM X Kapusta Kalafiory Cebula Marchew jadalna Buraki ćwikłowe Ogórki Pomidory Warzywa pozostałe a Pietruszka, por, seler, rzodkiewka, sałata, rabarbar i inne. Tabi. 13. POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY WARZYW GRUNTOWYCH W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH W 2001 R. Powierzchnia Plony z 1 ha Zbiory w ha w decytonach OGÓŁEM X Kapusta Kalafiory Cebula Marchew jadalna Buraki ćwikłowe Ogórki Pomidory Warzywa pozostałe a a Pietruszka, por, seler, rzodkiewka, sałata, rabarbar i inne.

33 Tabi. 14. POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY Z DRZEW OWOCOWYCH ORAZ PLANTACJI JAGODOWYCH W ROLNICTWIE OGÓŁEM W 2001 R. Powierzchnia Plony z 1 ha Zbiory w ha w decytonach OGÓŁEM... X X DRZEWA OWOCOWE RAZEM X Jabłonie Grusze Śliwy W iśnie Czereśnie Pozostałe owoce a KRZEWY OWOCOWE I PLANTACJE JAGODOWYCH RAZEM... X X Truskawki Maliny b Porzeczki Agrest Jagodowe pozostałec

34 Tabi. 15. POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY Z DRZEW OWOCOWYCH ORAZ PLANTACJI JAGODOWYCH W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH W 2001 R. Powierzchnia Plony z 1 ha Zbiory w ha w decytonach OGÓŁEM... X X DRZEWA OWOCOWE RAZEM X Jabłonie Grusze Śliwy W iśnie Czereśnie Pozostałe owoce a KRZEWY OWOCOWE I PLANTACJE JAGODOWYCH RAZEM... X X Truskawki Maliny b Porzeczki Agrest Jagodowe pozostałe

35 KATOWICE j URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH oferuje do sprzedaży tom I. WOJEWÓDZTWO tom II. POWIATY I GMINY Publikacja zawiera dane dotyczące takich dziedzin jak: ludność rynek pracy rolnictwo ochrona środowiska infrastruktura komunalna i mieszkania handel, transport i łączność edukacja i wychowanie ochrona zdrowia kultura i turystyka finanse rachunki regionalne Termin wydania: listopad 2002 Cena kompletu: 50,00 zł Zamówienia U r z q d S t a t y s t y c z n y prosimy i O w ocow a 3 nadsyłać na adres: Katowice

36 Cena zł 15,00 KATOWICE U rząd S ta ty s ty c zn y w K a to w ic a c h ul. O w o c o w a 3, K a to w ic e i C e n tra la : (O p refiks 32) d o 06 Fax: (0 prefiks 32) , a Informacje w sprawie sprzedaży publikacji Wydział Udostępniania Informacji teł. (0 prefiks 32) In tern et: w w w.s ta t.g o v.p l E -m ail: D y re k c ja K C s ta t.g o v.p l Ш ISBN

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. Wrzesień 2004 Dorota Stankiewicz Informacja

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 12.06.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 1/ WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Informacja sygnalna http://www.stat.gov.pl/urzedy/lodz/index.htm

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

WYNIKI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - luty 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 2 PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 06.10.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

ROLNYCH I OGRODNICZYCH W 1997 R.

ROLNYCH I OGRODNICZYCH W 1997 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LEGNICY INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W 1997 R. Legnica marzec 1998 r. ZNAKI UMOWNE Kreska (-) że zjawisko nie wystąpiło. Zero

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW. Warunki agrometeorologiczne

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW. Warunki agrometeorologiczne UŻYTKOWANIE GRUNTÓW Ogólna powierzchnia gospodarstw rolnych województwa lubuskiego według stanu na koniec czerwca 2013 r. wynosiła 456,7 tys. ha, z tego areał użytków rolnych stanowił 89,3%, lasy i grunty

Bardziej szczegółowo

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2016 r.

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.12.2016 Opracowanie sygnalne Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2016 r. Wynikowy szacunek produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych

Bardziej szczegółowo

»» ą. PRODUKCJA ZpME>PŁODOU ROLNYCH OGRODNICZKI! 1995 iü. Legnica marzec 1996 r.

»» ą. PRODUKCJA ZpME>PŁODOU ROLNYCH OGRODNICZKI! 1995 iü. Legnica marzec 1996 r. »» ą PRODUKCJA ZpME>PŁODOU ROLNYCH 1/ OGRODNICZKI! 1995 iü Legnica marzec 1996 r. * V * < * ) /»"» " f V f.. *» URZĄD STATYSTYCZNY W LEGNICY PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W 1995 R.

Bardziej szczegółowo

Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto

Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto NAZWA Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto jare na ziarno Żyto ozime na ziarno Jęczmień ogółem

Bardziej szczegółowo

Większa produkcja roślinna w Polsce w 2017 r.

Większa produkcja roślinna w Polsce w 2017 r. .pl https://www..pl Większa produkcja roślinna w Polsce w 2017 r. Autor: Ewa Ploplis Data: 6 lutego 2018 Większa produkcja roślinna w Polsce w 2017 r. Wyższe zbiory głównych ziemiopłodów. W jakich działach

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie gruntów i produkcja ziemiopłodów rolnych w województwie śląskim w 2011 r.

Użytkowanie gruntów i produkcja ziemiopłodów rolnych w województwie śląskim w 2011 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Użytkowanie gruntów i produkcja

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o oszacowanie strat w uprawach powstałych w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r. Nr identyfikacyjny producenta rolnego (ARIMR)...

Wniosek. o oszacowanie strat w uprawach powstałych w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r. Nr identyfikacyjny producenta rolnego (ARIMR)... ... data... miejscowość Wniosek BURMISTRZ LUBRAŃCA o oszacowanie strat w uprawach powstałych w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r. Nazwisko i imię rolnika... adres zamieszkania... telefon kontaktowy...

Bardziej szczegółowo

R-CzBR. Czerwcowe badanie rolnicze. według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. WZÓR

R-CzBR. Czerwcowe badanie rolnicze. według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. WZÓR GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl R-CzBR Czerwcowe badanie rolnicze według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl do 23

Bardziej szczegółowo

Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2017 r.

Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 28.09.2017 r. Opracowanie sygnalne: Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2017 r. Szacunek przedwynikowy produkcji głównych upraw

Bardziej szczegółowo

WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH UPRAW PASTEWNYCH I OGRODNICZYCH W 1993 ROKU

WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH UPRAW PASTEWNYCH I OGRODNICZYCH W 1993 ROKU WOJEWODZKI URZĄD STATYSTYCZNY w BIELSKU - BIAŁEJ WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH UPRAW PASTEWNYCH I OGRODNICZYCH W 1993 ROKU O PR A C O W A N O : M ARZEC 1994 R. SPIS TREŚCI Strona

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2014 r.

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2014 r. 1 UŻYTKOWANIE GRUNTÓW Ogólna powierzchnia gospodarstw rolnych województwa lubuskiego według stanu na koniec czerwca 2014 r. wynosiła 469,0 tys. ha, z tego areał użytków rolnych stanowił 93,6%, lasy i grunty

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w Bielsku - Białej

URZĄD STATYSTYCZNY w Bielsku - Białej URZĄD STATYSTYCZNY w Bielsku - Białej WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH UPRAW PASTEWNYCH I OGRODNICZYCH W 1995 R. Opracowano : kwiecień 1996 r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad

Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad OSN to obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącego ze źródeł rolniczych, na których występują wody zanieczyszczone

Bardziej szczegółowo

WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH UPRAW PASTEWNYCH I OGRODNICZYCH W 1994 R

WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH UPRAW PASTEWNYCH I OGRODNICZYCH W 1994 R WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY w Bielsku - Białej WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH UPRAW PASTEWNYCH I OGRODNICZYCH W 1994 R Opracowano : kwiecień 1995 r. SPIS TREŚCI W stęp...3

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002)

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Imię i Nazwisko/Nazwa W-1.2_121/135 Adres Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Do wniosku należy dołączyć wyliczenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacje i opracowania statystyczne maj 2009 Opracowanie publikacji: pod kierownictwem: pracownicy Wydziału Statystyki Gospodarczej Urzędu Statystycznego w Opolu Janiny Kuźmickiej

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR)

załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR) załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR) Załącznik wypełniają wyłączne gospodarstwa posiadające grunty na obszarze kilku gmin i przekazują tylko do gminy właściwej

Bardziej szczegółowo

Opracował Wydział Statystyki Gospodarczej. Publikacja składa się z 2 części: Części 1 "Wyniki Spisu Rolnego 1995 r." obejmuje:

Opracował Wydział Statystyki Gospodarczej. Publikacja składa się z 2 części: Części 1 Wyniki Spisu Rolnego 1995 r. obejmuje: Publikacja składa się z 2 części: Części 1 "Wyniki Spisu Rolnego 1995 r." obejmuje: - użytkowanie gruntów - powierzchnie zasiewów - zwierzęta gospodarskie Część 2 "Produkcja Ziemiopłodów Rolnych i Ogrodniczych

Bardziej szczegółowo

Produkcja roślinna w Polsce

Produkcja roślinna w Polsce Produkcja roślinna w Polsce Produkcja zbóż Około 75% powierzchni gruntów ornych obejmują zasiewy zbóż (największą powierzchnię zasiewów ma pszenica 20% powierzchni gruntów ornych) Powierzchnia zasiewów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J Warszawa, 25.04.2008 WSTĘPNA OCENA PRZEZIMOWANIA

Bardziej szczegółowo

R-05. Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach

R-05. Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej R-05 Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

Zbiorczy protokół strat

Zbiorczy protokół strat Zbiorczy protokół strat Sporządzony na okoliczność wystąpienia klęski żywiołowej spowodowanej suszą na terenie gminy Moszczenica. Komisja Gminna ds. szacowania szkód spowodowanych klęską żywiołową, powołana

Bardziej szczegółowo

Prognozy zbiorów rzepaku i zbóż w ciągu ostatnich 10 lat oraz rzeczywiste wielkości zbiorów w tym samym okresie

Prognozy zbiorów rzepaku i zbóż w ciągu ostatnich 10 lat oraz rzeczywiste wielkości zbiorów w tym samym okresie Warszawa, 10 stycznia 2017 r. BAS- WASGiPU - 2404/16 Pan Poseł Jarosław Sachajko Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prognozy zbiorów rzepaku i zbóż w ciągu ostatnich 10 lat oraz rzeczywiste

Bardziej szczegółowo

R-05. Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach

R-05. Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej R-05 Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I UPRAW PASTEWNYCH W1991 R.

WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I UPRAW PASTEWNYCH W1991 R. WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I UPRAW PASTEWNYCH W1991 R. Legnica kwiecień 1992 Znaki umowne Kreska (-) oznacza, że zjawisk nie wystąpiło Zero (0) oznacza, że

Bardziej szczegółowo

TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA

TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA GRUPY OBSZAROWE UŻYTKÓW ROLNYCH ogólna Powierzchnia w ha w tym użytków rolnych O G Ó Ł E M... 140 335,91 301,74 do 1 ha...

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. oszacowania zakresu

Komisja ds. oszacowania zakresu W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych)...

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 29.05.2014 r. Informacja sygnalna WIOSENNA OCENA STANU UPRAW ROLNYCH I OGRODNICZYCH 1) w 2014 r. Wstępnie szacuje się, że w bieżącym roku powierzchnia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J Warszawa, 30.05.2008 r. WIOSENNA OCENA STANU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I UPRAW PASTEWNYCH W 1993 R.

WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I UPRAW PASTEWNYCH W 1993 R. r / WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W LEGNICY WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I UPRAW PASTEWNYCH W 1993 R. LEGNICA MARZEC 1994 R. Druk : OP WUS we Wrocławiu zam. j

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:....

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 234 Wojewody Mazowieckiego z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH Warszawa,25.07.2006 r. B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych

Bardziej szczegółowo

Ozima 300 Pszenica Jara 650

Ozima 300 Pszenica Jara 650 INFORMACJA DOTYCZĄCA AKTUALNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE W GMINIE WIĘCBORK Stan na 21 sierpnia 2013r. I. Dane o UR na terenie gm. Więcbork: (Dane GUS, UM Więcbork). W gminie Więcbork jest 13 820 ha gruntów

Bardziej szczegółowo

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015 Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu Rzeszów, 20 listopada 2015 Ogólna powierzchnia województwa podkarpackiego wynosi 1784,6 tys. ha i stanowi 5,7% powierzchni kraju. Struktura powierzchni województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY DOPIEWO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:......

URZĄD GMINY DOPIEWO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ZBOŻA... 11 1. Biologia zbóż... 11 1.1. Pochodzenie i udomowienie zbóż... 11 1.1.1. Pszenica... 13 1.1.2. Jęczmień... 14 1.1.3. Żyto... 15 1.1.4. Owies... 15 1.1.5. Pszenżyto...

Bardziej szczegółowo

Na terenie gmin/y:...

Na terenie gmin/y:... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE Ul. Poznańska 115 62-080 Tarnowo Podgórne

Bardziej szczegółowo

Rolnicy gminy. Brańszczyk

Rolnicy gminy. Brańszczyk Rolnicy gminy Brańszczyk W związku ze szkodami w rolnictwie powstałymi na skutek utrzymującej się od dłuższego czasu suszy, informujemy zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Technologie produkcji roślinnej praca zbiorowa. Rok wydania 1999 Liczba stron 437. Okładka ISBN Spis treści

Technologie produkcji roślinnej praca zbiorowa. Rok wydania 1999 Liczba stron 437. Okładka ISBN Spis treści Tytuł Technologie produkcji roślinnej Autor praca zbiorowa Wydawca PWRiL Rok wydania 1999 Liczba stron 437 Wymiary 235x165 Okładka miękka ISBN 83-09-01629 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii produkcji

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. oszacowania zakresu

Komisja ds. oszacowania zakresu W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych)...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Do niniejszego wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok przez ARiMR i zachować zgodność danych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Gmina. Gmina. Gmina. 4)

Gmina. Gmina. Gmina. 4) załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR) Załącznik wypełniają wyłączne gospodarstwa posiadające grunty na obszarze kilku gmin i przekazują tylko do gminy właściwej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek OGŁOSZENIE Urząd Gminy Sobienie-Jeziory informuje, że rolnicy u których wystąpiły szkody w gospodarstwach rolnych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, tj. spowodowane przez grad,

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 3) :

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 3) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE... 19

UWAGI ANALITYCZNE... 19 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 3 UWAGI METODYCZNE... 9 Wprowadzenie... 9 Zakres i tematyka Powszechnego Spisu Rolnego... 10 Ważniejsze definicje, pojęcia spisowe i zasady spisywania... 12 Ważniejsze grupowania

Bardziej szczegółowo

RYNEK NASION Raport rynkowy

RYNEK NASION Raport rynkowy RYNEK NASION 2017 Raport rynkowy Dr inż. Tadeusz Oleksiak 1. Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego Według danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) łączna ilość materiału

Bardziej szczegółowo

Cena zboża - jakiej można się spodziewać po zbiorach?

Cena zboża - jakiej można się spodziewać po zbiorach? .pl https://www..pl Cena zboża - jakiej można się spodziewać po zbiorach? Autor: Ewa Ploplis Data: 17 września 2017 W br. zostało zebrane więcej ziarna niż w roku ubiegłym. Więcej będzie: pszenicy, jęczmienia

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I PASTEWNYCH W 1994 R.

PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I PASTEWNYCH W 1994 R. 9 fii» SMPfe WAŁBRZYCH WOJEWODZI URZĄD STA ITS IK ZM w m> W WAŁBRZYCHU PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I PASTEWNYCH W 1994 R. X;X'X;X;X: >lai:/,i!c 1995 r. > ' 4» WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Rolnictwa i Środowiska

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Rolnictwa i Środowiska GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Rolnictwa i Środowiska Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA INFORMACJE OGÓLNE. Nazwa handlowa: siarkomax agro. nawóz WE siarkowo-wapniowy dwuwodny siarczan wapnia CaSO 4 2 H 2O.

KARTA INFORMACYJNA INFORMACJE OGÓLNE. Nazwa handlowa: siarkomax agro. nawóz WE siarkowo-wapniowy dwuwodny siarczan wapnia CaSO 4 2 H 2O. KARTA INFORMACYJNA INFORMACJE OGÓLNE Nazwa handlowa: Produkt: Dostępne formy: Przeznaczenie: Rośliny: Szczególnie polecany: Dokumenty potwierdzające jakość: siarkomax agro nawóz WE siarkowo-wapniowy dwuwodny

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskodawca: Adres zamieszkania: Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y:...

1. Wnioskodawca: Adres zamieszkania: Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y:... MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Rolnictwa w... za pośrednictwem Urzędu Gminy w... 1. Wnioskodawca:... 2. Adres zamieszkania:... 3. Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y:... 4. PESEL: 5. NIP:

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice

Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice . imię i nazwisko.. miejscowość, data. adres. nr telefonu kontaktowego PESEL: fffffffffff Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice WNIOSEK Zwracam się z prośbą o oszacowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami. W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2011

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2011 INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA PRACOWNIA EKONOMIKI NASIENNICTWA I HODOWLI ROŚLIN Radzików, 05-870 Błonie RYNEK NASION 2011 Raport

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do wniosku

Załącznik Nr 2 do wniosku Załącznik Nr 2 do wniosku W-1.2_121/N Imię i Nazwisko, Adres, seria i numer dokumentu tożsamości, NIP*/ Nazwa, Adres siedziby, NIP, REGON Ustalenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) :

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) :

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD. 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD. 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J Warszawa, 29.04.2011 r. WSTĘPNA OCENA PRZEZIMOWANIA UPRAW OZIMYCH 1)

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 lipca 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 lipca 2015 r. (OR. en) ada Unii Europejskiej Bruksela, 15 lipca 2015 r. (O. en) 10936/15 ADD 1 AGI 400 STATIS 63 DELACT 95 PISMO PZEWODNIE Od: Data otrzymania: 13 lipca 2015 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składany do ARiMR (dotyczy

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja plantacji

Pielęgnacja plantacji PRODUKCJA ROŚLINNA CZĘŚĆ III TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik Praca zbiorowa pod redakcją prof. Witolda Grzebisza WYDANIE I HORTPRESS

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NAWOZY Z GDAŃSKA

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NAWOZY Z GDAŃSKA KATALOG PRODUKTOWY 2015 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NAWOZY Z GDAŃSKA W produkcji naszych nawozów używamy mniejsze ilości kwasów przez co otrzymujemy fosforyty częściowo rozłożone, które zawierają fosfor rozpuszczalny

Bardziej szczegółowo

RYNEK NASION Raport rynkowy

RYNEK NASION Raport rynkowy RYNEK NASION 2016 Raport rynkowy Dr inż. Tadeusz Oleksiak 1. Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego Według danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) łączna ilość materiału

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna Wyniki wstępne Warszawa, 2011-09-23 B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J PRZEDWYNIKOWY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH

Bardziej szczegółowo

b) gospodarstwa indywidualne o powierzchni do 1 ha użytków rolnych (działki rolne, w tym np. działki służbowe) użytkowane rolniczo przez osoby fizyczn

b) gospodarstwa indywidualne o powierzchni do 1 ha użytków rolnych (działki rolne, w tym np. działki służbowe) użytkowane rolniczo przez osoby fizyczn UWAGI METODYCZNE 1. Prezentowane informacje opracowano metodą rodzaju działalności i dotyczą działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej prowadzonej przez podmioty gospodarcze niezależnie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Informacja o wstępnych wynikach Powszechnego spisu rolnego 2010 Warszawa, 2011-06-30 Powszechny Spis Rolny z 2010 r. (PSR 2010) był pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J Warszawa, 26.07.2011 r. WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2012

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2012 INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA PRACOWNIA EKONOMIKI NASIENNICTWA I HODOWLI ROŚLIN Radzików, 05-870 Błonie RYNEK NASION 2012 Raport

Bardziej szczegółowo

RYNEK NASION Raport Rynkowy

RYNEK NASION Raport Rynkowy RYNEK NASION 2015 Raport Rynkowy Dr inż. Tadeusz Oleksiak 1. Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego Według danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) łączna masa materiału

Bardziej szczegółowo

Zbiory warzyw gruntowych - jesienią podobnie jak w zeszłym roku

Zbiory warzyw gruntowych - jesienią podobnie jak w zeszłym roku .pl https://www..pl Zbiory warzyw gruntowych - jesienią podobnie jak w zeszłym roku Autor: Ewa Ploplis Data: 10 października 2017 Zbiory warzyw gruntowych tej jesieni są zbliżone do ubiegłorocznych zbiorów.

Bardziej szczegółowo

... Adres gospodarstwa rolnego

... Adres gospodarstwa rolnego PROTOKÓŁ NR.. z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego Dane producenta rolnego:....

Bardziej szczegółowo

... Adres gospodarstwa rolnego

... Adres gospodarstwa rolnego .. PROTOKÓŁ NR DLA REGIONU FADN A... (gmina) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

Bardziej szczegółowo

TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN KAZIMIERZ WALECZEK STANISŁAW STOBIECKI WOJCIECH ŚLIWIŃSKI INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ SOŚNICOWICE e-mail: ior@ior.gliwice.pl 1 TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

W WAŁBuz, fchu ROLNICTWO WAŁBRZYSKIE W LICZBACH

W WAŁBuz, fchu ROLNICTWO WAŁBRZYSKIE W LICZBACH URZĄD SI TYCZNY W WAŁBuz, fchu ROLNICTWO WAŁBRZYSKIE W LICZBACH WAŁBRZYCH Kwiecień 1997 URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU ROLNICTWO WAŁBRZYSKIE W LICZBACH WAŁBRZYCH Kwiecień 1997 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STATYSTYCZNA 0 SPISIE ROLNICZYM STAN W CZERWCU 1974 R.

INFORMACJA STATYSTYCZNA 0 SPISIE ROLNICZYM STAN W CZERWCU 1974 R. f Hj 1/' MIEJSKI URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU V ixm1u Do użytku służbowego Eg z. Nr 5J30 IhB INFORMACJA STATYSTYCZNA 0 SPISIE ROLNICZYM STAN W CZERWCU 1974 R. (^BIBLIOTEKA V\\ V : Zeszyt Nr. 10 Wrocław

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r.

UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r. UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia dnia zakończenia okresu zbioru

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ ENERGETYCZNY ROLNICTWA GMINY BEJSCE

POTENCJAŁ ENERGETYCZNY ROLNICTWA GMINY BEJSCE POTENCJAŁ ENERGETYCZNY ROLNICTWA GMINY BEJSCE Andrzej Pacocha Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ZASOBY GRUNTOWE CZYLI CZYM

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2010

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2010 INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA PRACOWNIA EKONOMIKI NASIENNICTWA I HODOWLI ROŚLIN Radzików, 05-870 Błonie RYNEK NASION 2010 Raport

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania dawek nawozów

Zasady ustalania dawek nawozów Zasady ustalania dawek nawozów Celem nawożenia jest uzyskanie w określonych warunkach glebowo -agrotechnicznych największego plonu roślin o określonych parametrach jakości, z zachowaniem optymalnego poziomu

Bardziej szczegółowo

ogółem pastewne jadalne

ogółem pastewne jadalne Znaczenie roślin strączkowych w polskim rolnictwie Powierzchnia uprawy Powierzchnia zasiewów roślin strączkowych w Polsce w okresie ostatnich 25 lat ulegała dużym zmianom, największą powierzchnię, (ponad

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ 52/2016 (26-31 GRUDNIA 2016)

TYDZIEŃ 52/2016 (26-31 GRUDNIA 2016) Strona 1 z 6 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Wysłano: 27 grudnia 2016 11:16 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw w Polsce i na świecie - 52/2016 TYDZIEŃ 52/2016

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY UPRAWY ROLNE 2002

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY UPRAWY ROLNE 2002 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY UPRAWY ROLNE 2002 Warszawa, wrzesień 2003 KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO PRZEWODNICZĄCY Tadeusz Toczyński REDAKTOR GŁÓWNY Halina Dmochowska CZŁONKOWIE Wojciech

Bardziej szczegółowo

Wyniki spisu rolnego i produkcja ziemiopłodów

Wyniki spisu rolnego i produkcja ziemiopłodów Urząd Statystyczny ------------------------------------------------------------------------------------------------- Wyniki spisu rolnego i produkcja ziemiopłodów r o l n y c h i ogrodniczyc w województwie

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE ROLNICZE 2014r.

KALKULACJE ROLNICZE 2014r. KALKULACJE ROLNICZE 2014r. Kalkulacje rolnicze są podstawowym narzędziem rachunku ekonomicznego, które pozwalają na określenie efektywności wytwarzania określonych produktów. Kalkulacje pokazują nam nie

Bardziej szczegółowo

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Rok: 2015; okres: 09 (21.VI - 20.VIII) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia

Bardziej szczegółowo