Rolnictwo w województwie lubuskim w 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rolnictwo w województwie lubuskim w 2014 r."

Transkrypt

1 1

2 UŻYTKOWANIE GRUNTÓW Ogólna powierzchnia gospodarstw rolnych województwa lubuskiego według stanu na koniec czerwca 2014 r. wynosiła 469,0 tys. ha, z tego areał użytków rolnych stanowił 93,6%, lasy i grunty leśne 2,1%, a pozostałe grunty 4,3%. W porównaniu z rokiem 2013 powierzchnia gospodarstw rolnych zwiększyła się o 12,2 tys. ha (o 7,6%). Wykres 1. Struktura użytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych w 2014 r. Stan w czerwcu, według siedziby użytkownika W 2014 r. gospodarstwa indywidualne użytkowały 372,7 tys. ha użytków rolnych, co stanowiło 84,9% ogólnej powierzchni użytków rolnych województwa lubuskiego. Powierzchnia wszystkich użytków rolnych wynosiła 439,1 tys. ha, z tego 99,1% stanowiły użytki rolne w dobrej kulturze rolnej. Warunki agrometeorologiczne Jesienią 2013 r. temperatura powietrza była wyższa od średniej wieloletniej, a przelotne deszcze i poranne mgły dostarczały odpowiedniej ilości wilgoci stwarzając sprzyjające warunki do kiełkowania ziarna, wschodów i krzewienia roślin. Długa i ciepła jesień oraz łagodna zima 2013/2014 spowodowały, że wegetacja roślin trwała prawie do końca grudnia 2013 r. W uprawach polowych i sadowniczych nie wystąpiły żadne uszkodzenia zimowe a ich stan był bardzo dobry. Ocieplenie pod koniec lutego ub. roku spowodowało, że sezon wegetacyjny rozpoczął się w pierwszej dekadzie marca, czyli półtora miesiąca wcześniej w stosunku do ub. roku. Drzewa i krzewy zawiązały bardzo dużo, prawidłowo uformowanych jesienią pąków kwiatowych, a pod koniec marca zaczęły kwitnąć najwcześniejsze odmiany drzew owocowych. Ograniczeniem w wegetacji roślin była niedostateczna ilość wilgoci w glebie, ze względu na całkowity brak okrywy śnieżnej w okresie zimowym i niewielkie ilości opadów wiosną, które spowodowały bardzo niski stan poziomu wód gruntowych. W ostatniej dekadzie marca spadło więcej deszczu jednak nadal istniało jeszcze duże zapotrzebowanie na wodę w glebie. W marcu ub. roku rolnicy zakończyli siewy zbóż jarych i kończyli sadzenie ziemniaków. Pod 2

3 koniec marca rozpoczął kwitnienie rzepak ozimy, który był siany wczesną jesienią. Od połowy kwietnia ub. roku drzewa owocowe kwitły bardzo obficie, a warunki atmosferyczne sprzyjały zapylaniu kwiatów i zawiązywaniu owoców. W maju 2014 r. wilgotność gleby i powietrza była wyjątkowo wysoka, ponieważ suma opadów atmosferycznych prawie trzykrotnie przekraczała średnią wieloletnią. Występowały one w postaci częstych, przelotnych, drobnych deszczy, a w trzeciej dekadzie miesiąca w postaci silnych, ulewnych deszczy z burzami oraz lokalnie opadów gradu. Słoneczne dni i umiarkowane ilości opadów w czerwcu i lipcu 2014 r. korzystnie wpływały na rozwój zbóż, roślin oleistych, okopowych i pastewnych. W korzystnych warunkach trwało dojrzewanie rzepaku i rzepiku oraz zbóż ozimych i jarych. Wysokie temperatury w lipcu spowodowały szybsze i równoczesne dojrzewanie wszystkich zbóż. Żniwa rozpoczęły się po 15 lipca 2014 r. i pomimo dużego spiętrzenia prac (równocześnie przeprowadzano zbiór rzepaku oraz zbóż ozimych i jarych), żniwa przebiegały sprawnie i pod koniec sierpnia zostały zakończone. Ubiegły rok był sprzyjający do uprawy zbóż podczas całego okresu wegetacji. W sierpniu ub. roku wielkość opadów atmosferycznych była znacznie wyższa od średniej wieloletniej, ale praktycznie połowa sumy opadów wystąpiła w ciągu jednej nocy z 4 na 5 sierpnia 2014 r.. Ciepła pogoda od września do listopada 2014 r., częste, niewielkie opady deszczu, mżawki i poranne mgły pozwalały na sprawne przygotowanie pól i zakończenie siewów - około 80% zbóż i 86% rzepaku wysiano w optymalnym terminie agrotechnicznym. Oziminy kiełkowały i wschodziły równomiernie, dojrzewała kukurydza na ziarno i zielonkę. Rolnicy kończyli wykopki ziemniaków i rozpoczęli zbiór kukurydzy na zielonkę. Wysokie temperatury w październiku i listopadzie 2014 r. (średnia 6,6 0 C) powodowały, że wegetacja roślin ciągle trwała, zboża ozime rosły i krzewiły się. Długi okres wegetacji sprzyjał wzrostowi rzepaku, dlatego rolnicy musieli stosować środki hamujące ich wzrost tzw. regulatory wzrostu, ponieważ rośliny były nadmiernie wyrośnięte. W listopadzie ub. roku kończył się zbiór kukurydzy na ziarno, przeprowadzano orki zimowe i dosiewano zboża. Niewielkie przymrozki pod koniec miesiąca naturalnie zahamowały wegetację roślin. PRODUKCJA GŁÓWNYCH UPRAW ROLNYCH POWIERZCHNIA ZASIEWÓW Powierzchnia zasiewów w 2014 r. wyniosła 281,2 tys. ha i zwiększyła się o 6,2 tys. ha (o 2,2%) w stosunku do 2013 r. W strukturze zasiewów zboża ogółem stanowiły 70,9% ogólnej powierzchni zasiewów i zajmowały 199,4 tys. ha, strączkowe konsumpcyjne na ziarno 1,3% (3,6 tys. ha), ziemniaki 1,1% (3,0 tys. ha), natomiast grupa roślin przemysłowych stanowiła 14,1% ogólnej powierzchni zasiewów, zajmując 39,7 tys. ha. Powierzchnia uprawy roślin pastewnych (łącznie z mieszankami zbożowo-strączkowymi na ziarno) wyniosła 29,8 tys. ha, co stanowiło 10,6% ogólnej powierzchni zasiewów, natomiast rośliny zaliczane do grupy pozostałe stanowiły 2,0% powierzchni upraw i zajmowały 5,7 tys. ha. Zboża W 2014 r. powierzchnia uprawy zbóż ogółem wyniosła 199,4 tys. ha i była o 3,5 tys. ha (o 1,8%) większa od notowanej w 2013 r. Plony zbóż ogółem kształtowały się na poziomie 47,1 dt/ha, tj. o 4,1 dt/ha (o 9,5%) wyższym od uzyskanego w roku poprzednim. Zbiory zbóż ogółem wyniosły 939,6 tys. ton i były o 97,0 tys. ton (tj. o 11,5%) wyższe w porównaniu z 2013 r. 3

4 Wykres 2. Struktura powierzchni zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi Łączna powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosła 168,5 tys. ha, tj. o 4,6 tys. ha (o 2,8%) więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Tabl. 1.Powierzchnia zbóż podstawowych 2013=100 w ha Pszenica ,0 Żyto ,9 Jęczmień ,3 Owies ,2 Pszenżyto ,6 Mieszanki zbożowe ,2 Plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi osiągnęły poziom 46,2 dt/ha, o 3,5 dt/ha (o 8,2%) wyższy od uzyskanego rok wcześniej. Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oszacowano na 778,7 tys. ton, tj. o 78,9 tys.t (11,2%) więcej niż w roku poprzednim. Szacuje się, że w porównaniu z plonami uzyskanymi w 2013 r. wyżej plonowały w 2014 r. wszystkie zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi. Tabl. 2. Plony i zbiory zbóż podstawowych 2013= =100 plony w dt/ha zbiory w dt Pszenica... 53,0 54,5 102, ,2 Żyto... 33,9 37,0 109, ,0 Jęczmień... 40,1 44,1 110, ,9 Owies... 29,9 33,2 111, ,8 Pszenżyto... 44,5 47,8 107, ,9 Mieszanki zbożowe... 32,8 35,8 109, ,4 4

5 Rzepak i rzepik W 2014 r. powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku wyniosła 37,0 tys. ha i była wyższa od notowanej w 2013 r. o 2,9 tys. ha (o 8,4%). Plony były wyższe o 5,3 dt/ha od uzyskanych w poprzednim roku i wyniosły 36,0 dt/ha. Natomiast zbiory wynosiły 133,3 tys. ton, co oznacza wzrost o 28,4 tys. ton (o 27,1%) w stosunku do uzyskanych w 2013 r. Tabl. 3. Produkcja rzepaku i rzepiku w liczbach bezwzględnych 2013=100 Powierzchnia w ha ,4 Plony z 1 ha w dt... 30,7 36,0 117,3 Zbiory w dt ,1 Ziemniaki W 2014 r. powierzchnia uprawy ziemniaka (łącznie z powierzchnią upraw w ogrodach przydomowych) wyniosła 3,0 tys. ha i była niższa niż w 2013 r. o 1,0 tys. ha, czyli o 25,5%. Plon ziemniaków wyszacowano na poziomie 313 dt/ha, tj o 34,3% wyżej od uzyskanego przed rokiem. Zbiory ziemniaków wyniosły 93,8 tys. ton i były zbliżone do uzyskanych w 2013 r. Tabl. 4. Produkcja ziemniaków w liczbach bezwzględnych 2013=100 Powierzchnia w ha ,5 Plony z 1 ha w dt ,3 Zbiory w dt ,1 Buraki cukrowe Powierzchnia uprawy buraków cukrowych wyniosła 1,6 tys. ha i była o 0,4 tys. ha (o 34,1%) wyższa od notowanej w 2013 r. Plony buraków cukrowych ukształtowały się na poziomie 768 dt/ha, co oznacza wzrost o 17,8% w stosunku do 2013 r. Zbiory buraków cukrowych natomiast określono na poziomie 119,7 tys. ton, czyli o 43,9 tys. ton (o 57,9%) więcej niż rok wcześniej. Tabl. 5. Produkcja buraków cukrowych w liczbach bezwzględnych 2013=100 Powierzchnia w ha ,1 Plony z 1 ha w dt ,8 Zbiory w dt ,9 Rośliny pastewne W 2014 r. ogólna powierzchnia paszowa roślin pastewnych uprawianych w plonie głównym, łącznie z areałem trwałych użytków zielonych, wyniosła 137,1 tys. ha i była wyższa o 21,5 tys. ha (o 18,6%) w porównaniu z poprzednim rokiem. 5

6 W stosunku do roku poprzedniego zwiększeniu o 19,6 tys. ha (o 20,3%) uległa powierzchnia trwałych użytków zielonych i wyniosła 116,2 tys. ha oraz polowych upraw pastewnych o 1,9 tys. ha, (o 10,1%), która wyniosła 21,0 tys. ha. Tabl. 6. Powierzchnia paszowa Stan w czerwcu w ha 2013 = 100 OGÓŁEM ,6 Trwałe użytki zielone ,3 Polowe uprawy pastewne ,1 W porównaniu z 2013 r. w grupie polowych upraw pastewnych spadła powierzchnia uprawy roślin okopowych pastewnych i kukurydzy na zielonkę odpowiednio o 63,2% i 0,9% natomiast wzrosła prawie dwukrotnie powierzchnia strączkowych na zielonkę oraz motylkowych pastewnych na zielonkę o 13,3%. Tabl. 7. Produkcja roślin pastewnych na paszę w dt 2013 = 100 Okopowe pastewne ,9 Strączkowe pastewne ,0 Motylkowe drobnonasienne a ,8 Kukurydza na zielonkę ,4 Trwałe użytki zielone b ,0 łąki trwałe ,2 pastwiska trwałe ,2 a Łączne z innymi pastewnymi trawami i pastwiskami polowymi. b W przeliczeniu na siano. Zbiory upraw pastewnych z 2014 r. były wyższe niż w 2013 r. i wyniosły: - okopowych pastewnych 2,8 tys. ton, tj. o 3,6 tys. ton (o 56,1%) mniej niż w roku poprzednim, - strączkowych pastewnych 16,1 tys. ton, o 12,4 tys. ton (ponad czterokrotnie) więcej, - motylkowych drobnonasiennych 300,5 tys. ton, o 65,3 tys. ton (o 27,8%) więcej, - kukurydzy na zielonkę 281,3 tys. ton, o 33,3 tys. ton (o 13,4%) więcej, - trwałych użytków zielonych 510,4 tys. ton, o 126,7 tys. ton (o 33,0%) więcej. 6

7 PRODUKCJA GŁÓWNYCH UPRAW OGRODNICZYCH Warzywa gruntowe W 2014 r. powierzchnia uprawy warzyw gruntowych kształtowała się na poziomie 3,7 tys. ha i była ponad dwukrotnie wyższa od notowanej przed rokiem Warunki atmosferyczne panujące w poprzednim okresie wegetacji były bardziej korzystne dla warzyw niż w sezonie wegetacyjnym 2013/2014 i dlatego plony warzyw są niższe. W 2014 r. zebrano łącznie 96,5 tys. ton warzyw gruntowych, tj. dwukrotnie więcej niż przed rokiem. Zbiór na takim poziomie był efektem wzrostu powierzchni uprawy wszystkich gatunków warzyw. Tabl. 8. Zbiory warzyw gruntowych w dt 2013 = 100 OGÓŁEM ,7 Kapusta ,3 Kalafiory ,9 Cebula ,1 Marchew jadalna ,4 Buraki ćwikłowe ,2 Ogórki ,7 Pomidory ,5 Pozostałe a ,8 a Pietruszka, pory, selery, rzodkiewka, sałata, rabarbar, szparagi, koper i inne. W 2014 r. kapustę uprawiano na powierzchni 0,6 tys. ha, która była wyższa o 95,1% od powierzchni z roku poprzedniego. Plonowanie wyszacowane na 498 dt/ha było o 1,4% niższe niż przed rokiem. Zebrano 27,6 tys. ton, tj. prawie dwukrotnie więcej w porównaniu z 2013 r. Kalafiory uprawiano na powierzchni ok. 0,1 tys. ha, która była o 60,0% wyższa od zanotowanej w 2013 r. Przy plonie w wysokości 241 dt/ha, który był niższy o 20,2% zebrano 2,5 tys. ton kalafiorów, tj. o 27,9% więcej niż rok wcześniej. Powierzchnia uprawy cebuli w 2014 r. wyniosła 0,5 tys. ha i na przestrzeni roku zwiększyła się ponad dwukrotnie. Zebrano 14,5 tys. ton cebuli, tj. dwukrotnie więcej niż przed rokiem, przy plonie na poziomie 265 dt/ha, czyli niższym o 26,4%. Powierzchnia uprawy marchwi jadalnej wzrosła trzykrotnie i wynosiła 0,5 tys. ha, natomiast plon w wysokości 343 dt/ha był niższy od uzyskanego w poprzednim roku o 18,3%. Zbiory marchwi jadalnej wyniosły 15,7 tys. ton i były ponad dwukrotnie wyższe od uzyskanych w 2013 r. Przy większym ponad dwukrotnie areale uprawy buraków ćwikłowych wynoszącym 0,2 tys. ha i niższych o 22,0% plonach na poziomie 301 dt/ha uzyskano zbiory w wysokości 6,9 tys. ton, tj. o 79,2% więcej niż w 2013 r. 7

8 Na przestrzeni roku zanotowano ponad trzykrotny wzrost areału uprawy ogórków. Z powierzchni 0,3 tys. ha i plonie 203 dt/ha, który był niższy o 24,8% niż w roku poprzednim zebrano 6,7 tys. ton ogórków, tj. ponad dwukrotnie więcej w porównaniu z 2013 r. W 2014 r. pomidory uprawiane były na powierzchni 0,1 tys. ha (większej o 76,0% niż przed rokiem). Szacowany plon był na poziomie 166 dt/ha tj. o 30,8% niższy od uzyskanego w 2013 r., natomiast produkcja określona wielkością 2,2 tys. ton była o 21,5% wyższa od zanotowanej w poprzednim roku. Powierzchnia uprawy warzyw zaliczanych do grupy pozostałe ( pietruszka, pory, selery, rzodkiewka, sałata, rabarbar, szparagi, koper i inne) wyniosła 1,3 tys. ha, natomiast plon 156 dt/ha. Łączne zbiory wyniosły 20,4 tys. ton i były ponad dwukrotnie wyższe od zebranych rok wcześniej. Wzrost produkcji spowodowany był zwiększeniem powierzchni uprawy i plonu odpowiednio o 98,3% i 16,4%. Owoce z drzew W 2014 r. produkcja z drzew owocowych kształtowała się na poziomie 27,6 tys. ton i była o 32,7% wyższa od uzyskanej w 2013 r. Tabl. 9. Zbiory owoców z drzew w dt 2013=100 OGÓŁEM ,7 Jabłonie ,7 Grusze ,9 Śliwy ,5 Wiśnie ,6 Czereśnie ,9 Pozostałe a ,0 w tym orzechy włoskie ,4 a Morele, brzoskwinie, orzechy włoskie. Według szacunku zbiory jabłek w 2014 r. wyniosły 21,2 tys. ton tj. o 32,1% więcej od uzyskanych w 2013 r., a plony wyszacowane na 98,8 dt/ha były wyższe o 37,6% od ubiegłorocznych. Powierzchnia sadów jabłoniowych była niższa o 3,5% w stosunku do 2013 r. i wyniosła 2,1 tys. ha. W 2014 r. zebrano 0,9 tys. ton gruszek, tj. o 32,9% więcej niż przed rokiem. Plonowanie było wyższe o 16,5% i wyniosło 63,0 dt/ha, natomiast powierzchnia nasadzeń wyniosła 0,1 tys. ha i była o 14,3% wyższa niż w ubiegłym roku. Zbiór śliwek określony na poziomie 1,9 tys. ton był wyższy o 50,5% od uzyskanego w 2013 r. przy wzroście powierzchni nasadzeń i plonów odpowiednio o 29,2% i 16,2%. Plony wzrosły do poziomu 63,0 dt/ha, a powierzchnia drzew wyniosła 0,3 tys. ha. 8

9 W 2014 r. zebrano 2,0 tys. ton wiśni, tj. o 60,6% więcej niż w 2013 r., przy zwiększonej o 7,8% powierzchni nasadzeń wynoszącej 0,3 tys. ha i plonie w wysokości 59,7 dt/ha, który był wyższy od ubiegłorocznego o 48,9%. Zbiór czereśni został wyszacowany na poziomie 1,1 tys. ton, czyli o 28,9% wyższy od zanotowanego rok wcześniej, przy jednoczesnym wzroście powierzchni nasadzeń o 27,6%, wynoszącym 0,2 tys. ha i porównywalnym do ubiegłorocznego plonie czereśni wynoszącym 59,1 dt/ha. Łączna produkcja owoców z drzew pozostałych (moreli, brzoskwiń i orzechów włoskich) wyniosła 0,5 dt/ha i była o 36,0% niższa od uzyskanej w 2013 r. Powierzchnia uprawy drzew pozostałych zmniejszyła się w 2014 r. o 20,6%, a średni plon wynosił 33,4 dt/ha, i był o 19,5% niższy niż w poprzednim roku. Owoce z krzewów owocowych i plantacji jagodowych Łączne zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w 2014 r. wyniosły 11,6 tys. ton i były o 11,7% niższe od zbiorów z roku poprzedniego. Tabl. 10. Zbiory owoców z krzewów owocowych w dt 2013=100 OGÓŁEM ,3 Truskawki ,6 Maliny a ,3 Porzeczki ,6 Agrest ,7 Pozostałe b ,0 a Łącznie z jeżyną bezkolcową. b Aronia, borówka wysoka, winorośl, leszczyna i inne. Na plantacjach truskawek łącznie zebrano 8,8 tys. ton owoców, czyli na podobnym poziomie jak przed rokiem. Plony wyszacowane w 2014 r. na 31,4 dt/ha były o 9,4% wyższe niż rok wcześniej a w powierzchni truskawek wynoszącej 2,8 tys. ha wystąpił nieznaczny spadek o 7,1%. Zebrano 0,3 tys. ton owoców malin, czyli o 71,3% więcej w porównaniu z 2013 r. przy plonach wyższych o 35,4% wynoszących 32,5 dt/ha. Wzrosła również powierzchnia uprawy malin o 27,0% do poziomu 0,1 tys. ha dzięki systematycznemu wzrostowi udziału w strukturze uprawy malin odmian jesiennych. Według szacunków zbiory i plony porzeczek były o połowę niższe od uzyskanych w 2013 r. wyniosły odpowiednio 1,6 tys. ton i 36,9 dt/ha. Powierzchnia uprawy porzeczki utrzymała się na podobnym poziomie i wyniosła 0,4 tys. ha. Zbiór agrestu, wynoszący 0,2 tys. ton, i plony w wysokości 44,1 dt/ha były o połowę niższe od zanotowanych w 2013 r. Areał uprawy agrestu był niewielki i zmniejszył się jeszcze w 2014 r. o 17,1%. Łączne zbiory pozostałych owoców (aronii, borówki wysokiej, winorośli, leszczyny i pozostałych jagodowych) były na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego i kształtowały się na poziomie 0,8 tys., a plony były niższe o 29,2% i wyniosły 29,8 dt/ha, natomiast powierzchnia nasadzeń owoców pozostałych przewyższyła powierzchnię z poprzedniego roku o 43,8% i wyniosła 0,3 tys. ha. 9

10 ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE W województwie lubuskim stan zwierząt gospodarskich w 2014 r. wynosił: - bydło 79,7 tys. szt., - owce 5,4 tys. szt., - drób 5171,1 tys. szt., - świnie 155,8 tys. szt. Ponad 70% zwierząt utrzymywanych było w gospodarstwach indywidualnych. Tabl. 11. Pogłowie zwierząt gospodarskich w 2014 r. Stan w czerwcu Ogółem w szt. w tym gospodarstwa indywidualne Czerwiec 2013 = 100 Grudzień 2013 = 100 Bydło ,7 112,9 w tym krowy ,1 112,7 Owce ,5 128,7 w tym maciorki ,8 131,0 Drób ogółem a ,1 116,3 Świnie c ,9 b 100,6 c w tym lochy ,2 b 99,7 c a W wieku powyżej 2 tygodni (kury, gęsi, kaczki, indyki i drób pozostały łącznie). b Lipiec 2013 = 100. c Marzec 2014 = 100. Bydło W czerwcu 2014 r. pogłowie bydła wyniosło 79,7 tys. szt. i było o 1,4 tys. szt. (o 1,7%) wyższe od stanu notowanego w analogicznym miesiącu 2013 r., a w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2013 r. zwiększyło się o 9,1 tys. szt. (o 12,9%). W gospodarstwach indywidualnych, w których utrzymuje się 81,2% pogłowia bydła, w czerwcu 2014 r. spisano 64,8 tys. szt., tj. więcej niż przed rokiem o 1,1 tys. szt. (o 1,7%) i o 8,8 tys. szt. (o 15,8%) więcej niż w grudniu poprzedniego roku. Pogłowie krów wyniosło 30,9 tys. szt., co oznacza spadek liczebności stada w stosunku do stanu w czerwcu 2013 r. o 0,9 tys. szt. (o 2,9%), a w porównaniu z grudniem 2013 r. wzrost o 3,5 tys. szt. (o 12,7%). W czerwcu 2014 r. obsada bydła ogółem na 100 ha użytków rolnych wyniosła 18,1 szt., wobec 19,2 szt. rok wcześniej. W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w czerwcu 2014 r. wyniósł: - cielęta w wieku poniżej 1 roku 28,3%, - młode bydło w wieku 1-2 lat 25,1%, - bydło w wieku 2 lat i więcej 46,6%, w tym krowy 38,7%. 10

11 Wykres 3. Struktura pogłowia bydła W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła notowaną w czerwcu 2013 r. zwiększył się udział cieląt w wieku do 1 roku (o 0,5 p. proc.) i młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 1,0 p. proc.), natomiast zmniejszył się udział bydła w wieku 2 lat i więcej (o 1,5 p. proc.), przy jednoczesnym spadku udziału krów o 0,9 p. proc. Owce Pogłowie owiec w czerwcu 2014 r. wyniosło 5,4 tys. szt. i w porównaniu ze stanem notowanym w czerwcu 2013 r. zwiększyło się o 1,1 tys. szt. (o 26,5%) a w porównaniu z grudniem 2013 r. wzrosło o 1,2 tys. szt. (o 28,7%). W gospodarstwach indywidualnych utrzymywano 5,1 tys. szt. owiec, tj. 94,4% pogłowia w województwie lubuskim, a roczny wzrost liczebności stada w tej grupie gospodarstw wyniósł 1,1 tys. szt. (26,0%). Liczebność maciorek owczych zwiększyła się w analizowanym okresie odpowiednio o 0,8 tys. szt. (o 31,8%) i o 0,7 tys. szt. (o 31,0%) do poziomu 3,1 tys. szt. Maciorki stanowiły 57,5% stada owiec (w czerwcu 2013 r. 55,1%, w grudniu 2013 r. 56,5%). W czerwcu 2014 r. obsada owiec na 100 ha użytków rolnych wyniosła 1,2 szt., natomiast przed rokiem 1,0 szt. Drób Pogłowie drobiu ogółem (w wieku powyżej 2 tygodni) w czerwcu 2014 r. wyniosło 5171,1 tys. szt. i było wyższe o 1002,9 tys. szt., tj. o 24,1% niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku, a w porównaniu ze stanem notowanym w grudniu 2013 r. zwiększyło się o 725,7 tys. szt. (o 16,3%). 11

12 W gospodarstwach indywidualnych utrzymywano 4831,6 tys. szt. drobiu, tj. 93,4% pogłowia w województwie lubuskim, a roczny wzrost liczebności stada w tej grupie gospodarstw wyniósł 963,8 tys. szt. (24,9%). Struktura gatunkowa pogłowia drobiu ogółem w czerwcu 2014 r. przedstawiała się następująco: - 70,2% stanowił drób kurzy razem (w czerwcu 2013 r. 56,2%), w tym nioski 22,0% (w czerwcu 2013 r. 22,3%), - 2,3% kaczki i drób pozostały (w czerwcu poprzedniego roku 1,3%), - 23,4% indyki (przed rokiem 26,6%), - 4,0% gęsi (15,9% w czerwcu 2013 r.). Obsada drobiu ogółem na 100 ha użytków rolnych wyniosła 1177,5 szt., wobec 1021,8 szt. w czerwcu 2013 r. Świnie Według stanu w czerwcu 2014 r. pogłowie świń wyniosło 155,8 tys. szt. i było wyższe od stanu notowanego w lipcu 2013 r. i w marcu 2014 r. odpowiednio o 10,0 tys. szt. (o 6,9%) i o 0,9 tys. szt. ( 0,6%). W gospodarstwach indywidualnych utrzymywano 110,8 tys. szt. świń, tj. 71,7% pogłowia w województwie lubuskim, a roczny wzrost liczebności stada w tej grupie gospodarstw wyniósł 6,9 tys. szt. (6,7%). W czerwcu 2014 r. również stado loch zwiększyło się w stosunku do lipca 2013 r. o 0,8 tys. szt. (o 6,2%) do poziomu 13,0 tys. szt., w tym liczebność stada loch prośnych wzrosła o 0,1 tys. szt. (o 1,6%) do poziomu 8,6 tys. szt. W porównaniu z marcem 2014 r. odnotowano zmniejszenie stada loch na chów o 35 szt. (o 0,3%), w tym pogłowie loch prośnych zmniejszyło się o 0,2 tys. szt. (o 2,0%). W czerwcu 2014 r. obsada świń na 100 ha użytków rolnych wyniosła 35,5 szt., w tym 3,0 szt. loch, wobec odpowiednio 36,1 szt. i 3,0 szt. przed rokiem. W strukturze stada świń ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych w czerwcu 2014 r. wyniósł: - prosięta o wadze do 20 kg 26,4%, - warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg 24,4%, - świnie na chów o wadze 50 kg i więcej 8,6%, w tym lochy na chów razem 8,4%, w tym prośne 5,5%, - tuczniki 40,6%. 12

13 Wykres 4. Struktura pogłowia świń W porównaniu ze strukturą pogłowia świń rejestrowaną na koniec lipca 2013 r. zmniejszył się udział prosiąt i warchlaków odpowiednio o 0,7 i 2,9 p. proc, natomiast wzrósł udział tuczników o 3,6 p. proc. Udział świń na chów o wadze 50 kg i więcej, w tym loch, pozostał na poziomie sprzed roku. SKUP PRODUKTÓW ROLNYCH Wartość skupu produktów rolnych ogółem w 2014 r. wyniosła 1389,6 mln zł i była o 0,9% wyższa od wartości odnotowanej w 2013 r. W porównaniu z poprzednim rokiem nastąpił wzrost wartości skupu produktów roślinnych o 2,0% i zwierzęcych o 0,2%. Wykres 5. Wartość skupu produktów rolnych 13

14 Wartość skupu produktów rolnych od gospodarstw indywidualnych w 2014 r. osiągnęła poziom 1251,8 mln zł, co oznacza wzrost o 12,3% w stosunku do 2013 r. Zwiększenie wartości skupu odnotowano w odniesieniu do produktów roślinnych o 18,3%, i zwierzęcych o 9,3%. Skup zbóż w 2014 r. wyniósł 4641 tys. ton i w porównaniu z 2013 r. był wyższy o 37,9%. Największy wzrost dotyczył skupu pszenicy (o 66,0%), pszenżyta (o 51,8%) i jęczmienia (o 9,6%). Zanotowano spadek skupu żyta o 12,5% i owsa z mieszankami zbożowymi o 6,7%. Ilość żywca rzeźnego w wadze żywej skupionego w 2014 r. wyniosła 148,9 tys. ton i była wyższa o 4,7% w porównaniu z 2013 r., przy wyższym niż rok wcześniej skupie bydła (o 5,5%), koni (o 83,3%) i drobiu (o 11,8%) a jednocześnie niższym skupie świń (o 15,9%). W 2014 r. skupiono 94,1 mln l mleka krowiego, tj. o 4,4% mniej niż w 2013 r. Ilość skupionych jaj kurzych konsumpcyjnych była mniejsza niż w roku poprzednim (o 14,1%) i wyniosła 58,5 mln szt. Wykres 6. Skup podstawowych produktów rolnych CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W 2014 r. odnotowano spadek w porównaniu z rokiem poprzednim średniej ceny skupu zbóż podstawowych łącznie z mieszankami zbożowymi, w tym największy dotyczył cen skupu 1 dt jęczmienia (o 19,3%) i pszenicy (o 11,0%). Jedynie cena żyta była wyższa niż przed rokiem o 2,4%. W 2014 r. średnia cena skupu żywca rzeźnego była niższa niż przed rokiem, przy czym największy spadek dotyczył cen skupu cieląt (o 19,8%) i świń (o 14,0%). Ceny skupu koni i drobiu pozostały na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku. 14

15 Wykres 7. Przeciętne ceny skupu żywca rzeźnego (w zł za kg) Średnia cena skupu ziemniaków ogółem kształtowała się w 2014 r. na poziomie 28,58 zł za 1 dt i była niższa od ceny z poprzedniego roku o 25,7%. W stosunku do 2013 r. odnotowano wzrost ceny skupu ziemniaków jadalnych (bez wczesnych) o 1,8% i spadek ceny ziemniaków przemysłowych o 11,8%. Średnia cena skupu 1 dt buraków cukrowych osiągnęła poziom 10,59 zł i była niższa od ceny z poprzedniego roku o 18,9%. Za 1 dt rzepaku i rzepiku przemysłowego płacono w skupie 136,63 zł, tj. o 12,8% mniej niż rok wcześniej. W 2014 r. przeciętne ceny ziarna zbóż na targowiskach kształtowały się na wyższym poziomie niż w skupie. Największe różnice odnotowano w przypadku jęczmienia, owsa i pszenicy, dla których ceny targowiskowe były wyższe od cen skupu odpowiednio o 35,9%, 31,4% i 28,7%. Ceny targowiskowe ziemniaków jadalnych przewyższały ceny skupu o 52,1%. Hodowcy bydła mlecznego osiągali znacznie wyższe ceny za mleko sprzedając je na targowiskach. Wykres 8. Ceny skupu i ceny targowiskowe podstawowych produktów rolnych w 2014 r. ŚRODKI PRODUKCJI W ROLNICTWIE Zużycie nawozów mineralnych lub chemicznych w przeliczeniu na czysty składnik w roku gospodarczym 2013/2014 wyniosło 43,0 tys. ton i w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku było niższe o 33,9 tys. ton, tj. o 44,1%. Największą dynamikę spadku zanotowano w grupie 15

16 nawozów fosforowych o 12,1 tys. ton (o 61,9%). Nawozów potasowych zastosowano mniej o 9,5 tys. ton (o 46,5%), a azotowych o 12,3 tys. ton (o 33,3%). W przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych w roku gospodarczym 2013/2014 zastosowano średnio 98,0 kg nawozów mineralnych lub chemicznych, o 90,5 kg mniej niż rok wcześniej. Ponad połowę masy tych nawozów (56,2 kg na 1 ha użytków rolnych) stanowiły nawozy azotowe. W roku gospodarczym 2013/2014 zużycie nawozów wapniowych pod zbiory 2014 r. wyniosło 19,6 tys. ton i było wyższe niż pod zbiory 2013 r. o 9,8 tys. ton, tj. o 100,6%. W przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych zużyto 44,7 kg nawozów wapniowych, o 20,7 kg (o 86,3%) więcej niż rok wcześniej. Wykres 9. Zużycie nawozów mineralnych lub chemicznych i wapniowych w przeliczeniu na czysty składnik na 1 ha użytków rolnych w kg 16

17 Tabl. 12. Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych a według rodzaju użytków i użytkowników Stan w czerwcu WYSZCZEGÓLNIENIE Powierzchnia ogólna ogółem razem W HEKTARACH pod zasiewami Użytki rolne w dobrej kulturze rolnej grunty ugorowane uprawy trwałe OGÓŁEM W tym gospodarstwa indywidualne W ODSETKACH OGÓŁEM ,0 93,6 92,8 60,0 6,8 1,1 0,9 W tym gospodarstwa indywidualne ,0 93,5 92,8 57,3 7,8 1,2 1, = 100 OGÓŁEM ,7 107,6 107,9 102,2 140,8 60,7 109,0 W tym gospodarstwa indywidualne ,4 109,4 109,6 103,6 148,2 68,3 109,2 w ha razem w tym sady (dok.) Użytki rolne WYSZCZEGÓLNIENIE ogrody przydomowe w dobrej kulturze rolnej łąki trwałe pastwiska trwałe pozostałe Lasy i grunty leśne Pozostałe grunty W HEKTARACH OGÓŁEM W tym gospodarstwa indywidualne W ODSETKACH OGÓŁEM... 0,1 19,3 5,5 0,9 2,1 4,3 W tym gospodarstwa indywidualne... 0,2 20,0 6,3 0,7 2,3 4, = 100 OGÓŁEM ,5 115,4 141,7 88,7 33,1 104,1 W tym gospodarstwa indywidualne ,5 111,5 149,8 90,4 115,2 106,6 a Według siedziby użytkownika. w ha Tabl. 13. Powierzchnia zasiewów według grup ziemiopłodów i użytkowników Stan w czerwcu WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Zboża a Ziemniaki Strączkowe konsumpcyjne Przemysłowe Pastewne b Pozostałe W HEKTARACH OGÓŁEM W tym gospodarstwa indywidualne W ODSETKACH OGÓŁEM ,0 70,9 1,3 1,1 14,1 10,6 2,0 W tym gospodarstwa indywidualne ,0 71,7 1,5 1,3 12,8 10,7 1,9 a Zboża podstawowe, owies z jęczmieniem i inne zbożowe mieszanki, kukurydza na ziarno, gryka, proso i inne zbożowe. b Łącznie z mieszankami zbożowo-strączkowymi na ziarno. 17

18 Tabl. 14. Zwierzęta gospodarskie Stan w czerwcu Bydło Świnie Owce Drób b WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem w tym krowy ogółem w tym lochy ogółem w tym maciorki ogółem w tym drób kurzy w sztukach OGÓŁEM OGÓŁEM a a W tym gospodarstwa indywidualne a 7874 a NA 100 ha UŻYTKÓW ROLNYCH OGÓŁEM ,2 7,8 36,1 a 3,0 a 1,0 0,6 1021,8 574, ,1 7,0 35,5 3,0 1,2 0,7 1177,5 826,7 W tym gospodarstwa indywidualne ,7 7,3 30,5 a 2,3 a 1,2 0,7 1135,4 678,2 a Stan w końcu lipca. b W wieku powyżej 2 tygodni ,4 6,4 29,7 2,2 1,4 0,8 1296,5 956,9 Tabl. 15. Bydło według użytkowników w 2014 r. WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Cielęta w wieku poniżej 1 roku Młode bydło w wieku 1-2 lata razem Bydło w wieku 2 lata i więcej w tym krowy W SZTUKACH OGÓŁEM... czerwiec grudzień W tym gospodarstwa indywidualne... czerwiec grudzień W ODSETKACH OGÓŁEM... czerwiec 100,0 28,2 25,1 46,6 38,7 grudzień 100,0 24,4 25,9 49,7 38,3 W tym gospodarstwa indywidualne... czerwiec 100,0 29,2 25,4 45,4 37,1 grudzień 100,0 24,0 26,5 49,5 37,6 ROK POPRZEDNI = 100 OGÓŁEM... czerwiec 101,7 103,3 106,2 68,6 97,1 grudzień 106,7 88,4 117,4 112,9 106,8 W tym gospodarstwa indywidualne... czerwiec 101,7 104,1 105,8 98,1 96,6 grudzień 106,5 85,3 119,6 113,6 107,0 18

19 Tabl. 16. Świnie według użytkowników w 2014 r. Świnie o wadze 50 kg i więcej WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Prosięta o wadze do 20 kg Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg razem razem w tym na chów razem w tym lochy w tym prośne W SZTUKACH OGÓŁEM...marzec czerwiec grudzień W tym gospodarstwa indywidualne..marzec czerwiec grudzień W ODSETKACH OGÓŁEM...marzec 100,0 23,4 30,1 46,5 8,6 8,4 5,7 czerwiec 100,0 26,4 24,4 49,2 8,6 8,4 5,5 grudzień 100,0 23,2 27,2 49,6 8,1 7,9 5,4 W tym gospodarstwa indywidualne..marzec 100,0 20,0 33,0 47,1 7,8 7,6 5,1 czerwiec 100,0 25,0 24,8 50,2 7,8 7,5 5,0 grudzień 100,0 20,9 29,5 49,6 7,3 7,1 4,9 ROK POPRZEDNI = 100 OGÓŁEM...marzec 105,5 78,9 135,9 108,2 101,0 100,5 103,6 czerwiec 106,9 104,1 95,5 115,3 107,2 106,2 101,6 grudzień 126,8 102,9 147,6 130,8 114,6 114,7 103,9 W tym gospodarstwa indywidualne..marzec 106,1 67,9 156,2 107,5 100,2 99,5 103,0 czerwiec 106,7 107,7 93,5 114,1 106,6 105,9 99,1 grudzień 135,6 102,5 177,3 135,0 120,8 121,1 131,4 Tabl. 17. Wartość skupu produktów rolnych (ceny bieżące a ) W tys. zł Na 1 ha użytków rolnych w zł WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem w tym od gospodarstw indywidualnych ogółem w tym od gospodarstw indywidualnych OGÓŁEM Produkty: roślinne zwierzęce a Płacone dostawcom; bez podatku VAT. 19

20 Tabl. 18. Skup ważniejszych produktów rolnych PRODUKTY ROLNE ogółem 2013 = 100 z liczby ogółem od gospodarstw indywidualnych Zboża w t , w tym zboża podstawowe a , pszenica , żyto , jęczmień , owies i mieszanki zbożowe , pszenżyto , w tym zboża konsumpcyjne i paszowe , w tym zboża podstawowe a , pszenica , żyto , jęczmień , owies i mieszanki zbożowe , pszenżyto , Strączkowe konsumpcyjne b w t x 1 Ziemniaki w t , Buraki cukrowe w t , Rzepak i rzepik b w t , Warzywa w t , Owoce w t , Żywiec rzeźny c w t , bydło (bez cieląt) , cielęta ,0 11 świnie , konie ,3 143 drób , Żywiec rzeźny w przeliczeniu na mięso (łącznie z tłuszczami) w t , Mleko krowie w tys. l , Jaja konsumpcyjne w tys. szt , a Łącznie z mieszankami zbożowymi. b Bez ziarna siewnego. c W wadze żywej. 20

21 Tabl. 19. Przeciętne ceny skupu ważniejszych produktów rolnych WYSZCZEGÓLNIENIE w zł 2013 = 100 Ziarno zbóż konsumpcyjnych i paszowych za 1 dt: pszenicy... 76,02 67,66 89,0 żyta... 52,70 53,95 102,4 jęczmienia... 72,33 58,40 80,7 owsa i mieszanek zbożowych... 52,47 48,03 91,5 pszenżyta... 64,58 58,20 90,1 Ziemniaki za 1dt... 38,46 28,58 74,3 w tym: jadalne (bez wczesnych)... 71,96 73,27 101,8 przemysłowe... 23,79 20,98 88,2 Buraki cukrowe za 1 dt... 13,05 10,59 81,1 Rzepak i rzepik przemysłowy za 1 dt ,72 136,63 87,2 Żywiec rzeźny za 1 kg: bydło (bez cieląt)... 5,87 5,49 93,5 cielęta... 7,44 5,97 80,2 świnie... 5,49 4,72 86,0 konie... 6,02 6,01 99,8 drób... 5,01 5,02 100,2 Mleko krowie za 1 l... 1,42 1,44 101,4 Jaja kurze konsumpcyjne za 1 szt.... 0,22 0,22 100,0 Tabl. 20. Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach Ziarno zbóż za 1 dt: WYSZCZEGÓLNIENIE w zł 2013 = 100 pszenicy... 99,88 87,05 87,2 żyta... 85,46 68,34 80,0 jęczmienia... 91,44 79,35 86,8 owsa... 68,57 63,12 92,1 Ziemniaki (bez jadalnych wczesnych) za 1 dt ,02 111,44 92,9 Mleko krowie za 1 l... 2,50 2,45 98,0 Jaja kurze konsumpcyjne za 1 szt.... 0,65 0,63 96,9 Tabl. 21. Zużycie nawozów mineralnych lub chemicznych i wapniowych w przeliczeniu na czysty składnik WYSZCZEGÓLNIENIE 2012/ /2014 w tym ogółem gospodarstwa indywidualne W TONACH 2012/2013=100 Nawozy mineralne lub chemiczne a ,9 Azotowe ,7 Fosforowe ,1 Potasowe ,5 Nawozy wapniowe b ,6 NA 1 ha UŻYTKÓW ROLNYCH w kg Nawozy mineralne lub chemiczne a ,5 98,0 91,8 52,0 Azotowe... 90,6 56,2 53,6 62,0 Fosforowe... 47,9 17,0 14,5 35,5 Potasowe... 50,0 24,8 23,7 49,6 Nawozy wapniowe b... 24,0 44,7 40,0 186,3 a Łącznie z wieloskładnikowymi. b Przeważnie w postaci wapna palonego; łącznie z wapnem defekacyjnym. 21

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW. Warunki agrometeorologiczne

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW. Warunki agrometeorologiczne UŻYTKOWANIE GRUNTÓW Ogólna powierzchnia gospodarstw rolnych województwa lubuskiego według stanu na koniec czerwca 2013 r. wynosiła 456,7 tys. ha, z tego areał użytków rolnych stanowił 89,3%, lasy i grunty

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 12.06.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 06.10.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

WYNIKI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - luty 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 2 PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. Wrzesień 2004 Dorota Stankiewicz Informacja

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 1/ WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Informacja sygnalna http://www.stat.gov.pl/urzedy/lodz/index.htm

Bardziej szczegółowo

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2016 r.

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.12.2016 Opracowanie sygnalne Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2016 r. Wynikowy szacunek produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych

Bardziej szczegółowo

Większa produkcja roślinna w Polsce w 2017 r.

Większa produkcja roślinna w Polsce w 2017 r. .pl https://www..pl Większa produkcja roślinna w Polsce w 2017 r. Autor: Ewa Ploplis Data: 6 lutego 2018 Większa produkcja roślinna w Polsce w 2017 r. Wyższe zbiory głównych ziemiopłodów. W jakich działach

Bardziej szczegółowo

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015 Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu Rzeszów, 20 listopada 2015 Ogólna powierzchnia województwa podkarpackiego wynosi 1784,6 tys. ha i stanowi 5,7% powierzchni kraju. Struktura powierzchni województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR)

załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR) załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR) Załącznik wypełniają wyłączne gospodarstwa posiadające grunty na obszarze kilku gmin i przekazują tylko do gminy właściwej

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o oszacowanie strat w uprawach powstałych w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r. Nr identyfikacyjny producenta rolnego (ARIMR)...

Wniosek. o oszacowanie strat w uprawach powstałych w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r. Nr identyfikacyjny producenta rolnego (ARIMR)... ... data... miejscowość Wniosek BURMISTRZ LUBRAŃCA o oszacowanie strat w uprawach powstałych w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r. Nazwisko i imię rolnika... adres zamieszkania... telefon kontaktowy...

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r I-VI VII-XII VI VII w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 93,17 76,10 90,69 90,83 105,4 100,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r I-VI VII-XII VI VII w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 93,17 76,10 90,69 90,83 105,4 100,2 Warszawa, 2012.08.17 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r. 2011 2012 I-VI -XII VI w złotych CENY SKUPU 2011 = 100 VI 2012= 100 Pszenica... 93,17 76,10 90,69

Bardziej szczegółowo

Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto

Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto NAZWA Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto jare na ziarno Żyto ozime na ziarno Jęczmień ogółem

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacje i opracowania statystyczne maj 2009 Opracowanie publikacji: pod kierownictwem: pracownicy Wydziału Statystyki Gospodarczej Urzędu Statystycznego w Opolu Janiny Kuźmickiej

Bardziej szczegółowo

TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA

TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA GRUPY OBSZAROWE UŻYTKÓW ROLNYCH ogólna Powierzchnia w ha w tym użytków rolnych O G Ó Ł E M... 140 335,91 301,74 do 1 ha...

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 97,02 71,59 63,81 63,71 90,4 99,8

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 97,02 71,59 63,81 63,71 90,4 99,8 Warszawa, 2014.10.20 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r. 2013 2014 I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU IX 2013 = 100 VIII 2014= 100 Pszenica...

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU 2011 r I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,07 186,9 99,8

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU 2011 r I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,07 186,9 99,8 Warszawa,.7.2 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU r. I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU VI = 1 V = 1 Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,7 186,9 99,8 Żyto...

Bardziej szczegółowo

POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2012 R. 1

POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2012 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Jana H. Dąbrowskiego 79, 60-959 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2013 Kontakt: e-mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

R-CzBR. Czerwcowe badanie rolnicze. według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. WZÓR

R-CzBR. Czerwcowe badanie rolnicze. według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. WZÓR GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl R-CzBR Czerwcowe badanie rolnicze według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl do 23

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie gruntów i produkcja ziemiopłodów rolnych w województwie śląskim w 2011 r.

Użytkowanie gruntów i produkcja ziemiopłodów rolnych w województwie śląskim w 2011 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Użytkowanie gruntów i produkcja

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20. 02. 2017 r. Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w styczniu 2017 r. Na rynku rolnym w styczniu 2017 r., zarówno w skupie jak i na targowiskach w skali miesiąca

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2013 r. CENY SKUPU. Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3 80,5. Żyto... 81,12 72,74 53,12 44,22 60,5 83,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2013 r. CENY SKUPU. Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3 80,5. Żyto... 81,12 72,74 53,12 44,22 60,5 83,2 Warszawa,.09.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU r. 2012 I-VI VII-XII VII w złotych CENY SKUPU 2012 = 100 VII = 100 Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2011 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 75,48 76,77 111,5 101,7

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2011 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 75,48 76,77 111,5 101,7 Warszawa, 211.1.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 211 r. 21 211 I-VI VII-XII VIII w złotych CENY SKUPU 21 = 1 VIII 211= 1 Pszenica... 47,95 67,15 75,48

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 2011 r I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 210,2 104,6

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 2011 r I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 210,2 104,6 Warszawa, 211.6.17 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 211 r. 211 I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU V = 1 IV 211= 1 Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 21,2

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 63,45 61,14 69,23 63,66 106,9 92,0. Żyto... 54,43 50,34 60,56 53,13 108,1 87,7. Jęczmień... 59,49 57,82 57,87 60,47 108,2 104,5

Pszenica... 63,45 61,14 69,23 63,66 106,9 92,0. Żyto... 54,43 50,34 60,56 53,13 108,1 87,7. Jęczmień... 59,49 57,82 57,87 60,47 108,2 104,5 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.09. Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w sierpniu r. W sierpniu r., zarówno w skupie, jak i na targowiskach odnotowano spadek cen większości produktów roślinnych,

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 68,21 65,95 62,54 63,36 97,3 101,3. Żyto... 50,79 51,72 53,80 54,51 103,8 101,3. Jęczmień... 59,07 61,60 59,43 59,09 105,3 99,4

Pszenica... 68,21 65,95 62,54 63,36 97,3 101,3. Żyto... 50,79 51,72 53,80 54,51 103,8 101,3. Jęczmień... 59,07 61,60 59,43 59,09 105,3 99,4 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.07.2016 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w czerwcu 2016 r. Na rynku rolnym w czerwcu 2016 r., w porównaniu z majem 2016 r., wzrosły ceny większości produktów

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 69,23 111,9 97,5. Żyto... 54,43 50,34 60,92 60,56 116,7 99,4. Jęczmień... 59,49 57,82 66,23 57,87 101,5 87,4

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 69,23 111,9 97,5. Żyto... 54,43 50,34 60,92 60,56 116,7 99,4. Jęczmień... 59,49 57,82 66,23 57,87 101,5 87,4 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.08.2017 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w lipcu 2017 r. W lipcu 2017 r., w skupie odnotowano spadek cen większości podstawowych produktów rolnych, wzrosły

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 70,98 112,0 100,0. Żyto... 54,43 50,34 60,08 60,92 111,8 101,4. Jęczmień... 59,49 57,82 63,83 66,23 112,1 103,8

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 70,98 112,0 100,0. Żyto... 54,43 50,34 60,08 60,92 111,8 101,4. Jęczmień... 59,49 57,82 63,83 66,23 112,1 103,8 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.07.2017 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w czerwcu 2017 r. W czerwcu 2017 r., w skupie i na targowiskach utrzymywał się wzrost cen większości podstawowych

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU 2010 r. CENY SKUPU

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU 2010 r. CENY SKUPU Warszawa,.10.19 CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU r. Produkty I-VI VII-XII VIII w złotych = 100 VIII = 100 CENY SKUPU Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: Pszenica... 50,55 46,22 64,78 68,83 148,9 106,3

Bardziej szczegółowo

Gmina. Gmina. Gmina. 4)

Gmina. Gmina. Gmina. 4) załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR) Załącznik wypełniają wyłączne gospodarstwa posiadające grunty na obszarze kilku gmin i przekazują tylko do gminy właściwej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU

URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU OPRACOWANIA SYGNALNE Gdańsk, marzec 2005 r. Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie pomorskim w grudniu 2004 r. Bydło W grudniu 2004 r. pogłowie bydła wyniosło 167,2

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002)

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Imię i Nazwisko/Nazwa W-1.2_121/135 Adres Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Do wniosku należy dołączyć wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Zero (0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5. (0,0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05

Zero (0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5. (0,0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05 Objaśnienia znaków umownych Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło Zero (0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5 (0,0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05 Kropka (.) - zupełny brak

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21. 03. 2017 r. Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w lutym 2017 r. Na rynku rolnym w lutym 2017 r., zarówno w skupie, jak i na targowiskach w skali miesiąca

Bardziej szczegółowo

I-VI VII-XII IV V w złotych. Pszenica... 68,21 65,95 62,37 62,54 96,6 100,3. Żyto... 50,79 51,72 54,35 53,80 108,2 99,0

I-VI VII-XII IV V w złotych. Pszenica... 68,21 65,95 62,37 62,54 96,6 100,3. Żyto... 50,79 51,72 54,35 53,80 108,2 99,0 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.06.2016 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w maju 2016 r. Na rynku rolnym w maju 2016 r., w porównaniu z kwietniem 2016 r., odnotowano zarówno w skupie,

Bardziej szczegółowo

POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2014 R. 1

POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2014 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: marzec 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2017 r.

Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 28.09.2017 r. Opracowanie sygnalne: Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2017 r. Szacunek przedwynikowy produkcji głównych upraw

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z kwietniem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, za wyjątkiem cen żywca wołowego na targowiskach.

W porównaniu z kwietniem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, za wyjątkiem cen żywca wołowego na targowiskach. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.05.2015 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w kwietniu 2015 r. Na rynku rolnym w kwietniu 2015 r., w porównaniu z marcem 2015 r. odnotowano zarówno w skupie,

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z marcem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, z wyjątkiem cen żywca wołowego.

W porównaniu z marcem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, z wyjątkiem cen żywca wołowego. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.04.2015 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w marcu 2015 r. Na rynku rolnym w marcu 2015 r., w porównaniu z lutym 2015 r. odnotowano zarówno w skupie, jak

Bardziej szczegółowo

Produkcja roślinna w Polsce

Produkcja roślinna w Polsce Produkcja roślinna w Polsce Produkcja zbóż Około 75% powierzchni gruntów ornych obejmują zasiewy zbóż (największą powierzchnię zasiewów ma pszenica 20% powierzchni gruntów ornych) Powierzchnia zasiewów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J Warszawa, 25.04.2008 WSTĘPNA OCENA PRZEZIMOWANIA

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2011 r. 2010 2011 I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2011 r. 2010 2011 I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2 Warszawa,.03.18 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM r. I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU II = 100 I = 100 Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO W LICZBACH. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

ROLNICTWO W LICZBACH. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 83-422 Nowy Barkoczyn tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45 e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl ROLNICTWO W LICZBACH

Bardziej szczegółowo

POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2011 R. 1

POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2011 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: październik 2011 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Bardziej szczegółowo

ROLNYCH I OGRODNICZYCH W 1997 R.

ROLNYCH I OGRODNICZYCH W 1997 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LEGNICY INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W 1997 R. Legnica marzec 1998 r. ZNAKI UMOWNE Kreska (-) że zjawisko nie wystąpiło. Zero

Bardziej szczegółowo

Ozima 300 Pszenica Jara 650

Ozima 300 Pszenica Jara 650 INFORMACJA DOTYCZĄCA AKTUALNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE W GMINIE WIĘCBORK Stan na 21 sierpnia 2013r. I. Dane o UR na terenie gm. Więcbork: (Dane GUS, UM Więcbork). W gminie Więcbork jest 13 820 ha gruntów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Rolnictwa i Środowiska

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Rolnictwa i Środowiska GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Rolnictwa i Środowiska Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH

Bardziej szczegółowo

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax ,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Spis treści: INFORMACJE OGÓLNE 3-8

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we wrześniu 2007 r. CENY SKUPU

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we wrześniu 2007 r. CENY SKUPU Warszawa, 27.1.17 CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we wrześniu 27 r. Produkty 26 27 I-VI VII-XII VIII w złotych 26 = 1 VIII 27 = 1 CENY SKUPU Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: Pszenica... 39,56 48,17 67,86 83,73

Bardziej szczegółowo

Cena zboża - jakiej można się spodziewać po zbiorach?

Cena zboża - jakiej można się spodziewać po zbiorach? .pl https://www..pl Cena zboża - jakiej można się spodziewać po zbiorach? Autor: Ewa Ploplis Data: 17 września 2017 W br. zostało zebrane więcej ziarna niż w roku ubiegłym. Więcej będzie: pszenicy, jęczmienia

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH Warszawa,25.07.2006 r. B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE... 19

UWAGI ANALITYCZNE... 19 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 3 UWAGI METODYCZNE... 9 Wprowadzenie... 9 Zakres i tematyka Powszechnego Spisu Rolnego... 10 Ważniejsze definicje, pojęcia spisowe i zasady spisywania... 12 Ważniejsze grupowania

Bardziej szczegółowo

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax ,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Spis treści Informacje ogólne 3 8

Bardziej szczegółowo

Prognozy zbiorów rzepaku i zbóż w ciągu ostatnich 10 lat oraz rzeczywiste wielkości zbiorów w tym samym okresie

Prognozy zbiorów rzepaku i zbóż w ciągu ostatnich 10 lat oraz rzeczywiste wielkości zbiorów w tym samym okresie Warszawa, 10 stycznia 2017 r. BAS- WASGiPU - 2404/16 Pan Poseł Jarosław Sachajko Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prognozy zbiorów rzepaku i zbóż w ciągu ostatnich 10 lat oraz rzeczywiste

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. oszacowania zakresu

Komisja ds. oszacowania zakresu W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych)...

Bardziej szczegółowo

847,9 904,6 837,2 873,3 1090, ,2 1071,6 1083, ,00 255,4 293,5 277,8 320,2 350,1 374,9 330,7 403, ,1 566,4 658,6

847,9 904,6 837,2 873,3 1090, ,2 1071,6 1083, ,00 255,4 293,5 277,8 320,2 350,1 374,9 330,7 403, ,1 566,4 658,6 Produkcja Wartość zwierzęcej produkcji globalnej osiągnęła w 2012 roku 1201,8 mln zł i maleje trzeci rok z rzędu. Drób. Produkcja związana z hodowlą drobiu, czyli realizowana przez gospodarstwa posiadające

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STATYSTYCZNA 0 SPISIE ROLNICZYM STAN W CZERWCU 1974 R.

INFORMACJA STATYSTYCZNA 0 SPISIE ROLNICZYM STAN W CZERWCU 1974 R. f Hj 1/' MIEJSKI URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU V ixm1u Do użytku służbowego Eg z. Nr 5J30 IhB INFORMACJA STATYSTYCZNA 0 SPISIE ROLNICZYM STAN W CZERWCU 1974 R. (^BIBLIOTEKA V\\ V : Zeszyt Nr. 10 Wrocław

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składany do ARiMR (dotyczy

Bardziej szczegółowo

Zmiany cen wybranych produktów rolnych w latach Krystyna Maciejak Dz. ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym r.

Zmiany cen wybranych produktów rolnych w latach Krystyna Maciejak Dz. ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym r. Zmiany cen wybranych produktów rolnych w latach 2010-2016 Krystyna Maciejak Dz. ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym 15.12.2017 r. Na podstawie przeciętnych cen wybranych produktów rolnych uzyskiwanych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

»» ą. PRODUKCJA ZpME>PŁODOU ROLNYCH OGRODNICZKI! 1995 iü. Legnica marzec 1996 r.

»» ą. PRODUKCJA ZpME>PŁODOU ROLNYCH OGRODNICZKI! 1995 iü. Legnica marzec 1996 r. »» ą PRODUKCJA ZpME>PŁODOU ROLNYCH 1/ OGRODNICZKI! 1995 iü Legnica marzec 1996 r. * V * < * ) /»"» " f V f.. *» URZĄD STATYSTYCZNY W LEGNICY PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W 1995 R.

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 75,76 64,45 66,68 64,58 101,2 96,9. Żyto... 57,36 50,50 50,55 50,36 96,1 99,6. Jęczmień... 73,38 60,41 60,85 63,19 102,5 103,8

Pszenica... 75,76 64,45 66,68 64,58 101,2 96,9. Żyto... 57,36 50,50 50,55 50,36 96,1 99,6. Jęczmień... 73,38 60,41 60,85 63,19 102,5 103,8 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 18.09.2015 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w sierpniu 2015 r. Na rynku rolnym w sierpniu 2015 r., w porównaniu z lipcem 2015 r., obniżyły ceny większości

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:....

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 234 Wojewody Mazowieckiego z dnia

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Krystyna Maciejak 04.10.2016 r. Spis rolny z 2010 roku - woj. Lubuskie na tle kraju Rolnictwo lubuskie na tle kraju w 2010 roku. Dane powszechnego

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY DOPIEWO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:......

URZĄD GMINY DOPIEWO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J Warszawa, 30.05.2008 r. WIOSENNA OCENA STANU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. osób pozostających na utrzymaniu Wnioskodawcy. 2. Czy Wnioskodawcami ubezpieczył mienie w gospodarstwie? tak nie 3. Czy między Wnioskodawcami

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Do niniejszego wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok przez ARiMR i zachować zgodność danych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Informacja o wstępnych wynikach Powszechnego spisu rolnego 2010 Warszawa, 2011-06-30 Powszechny Spis Rolny z 2010 r. (PSR 2010) był pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 68,21 65,95 64,18 63,04 90,9 98,2. Żyto... 50,79 51,72 55,78 54,37 105,6 97,5. Jęczmień... 59,07 61,60 61,10 59,81 98,6 97,9

Pszenica... 68,21 65,95 64,18 63,04 90,9 98,2. Żyto... 50,79 51,72 55,78 54,37 105,6 97,5. Jęczmień... 59,07 61,60 61,10 59,81 98,6 97,9 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 19.04.2016 Ceny produktów rolnych w marcu 2016 r. Na rynku rolnym w marcu 2016 r., w porównaniu z lutym 2016 r. odnotowano w skupie spadek większości

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 29.05.2014 r. Informacja sygnalna WIOSENNA OCENA STANU UPRAW ROLNYCH I OGRODNICZYCH 1) w 2014 r. Wstępnie szacuje się, że w bieżącym roku powierzchnia

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2013 r. 2012 2013 I-VI VII-XII I II w złotych CENY SKUPU. Jęczmień... 80,22 82,76 88,52 86,20 107,0 97,4

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2013 r. 2012 2013 I-VI VII-XII I II w złotych CENY SKUPU. Jęczmień... 80,22 82,76 88,52 86,20 107,0 97,4 Warszawa, 2013.03.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2013 r. 2012 2013 I-VI VII-XII I II w złotych CENY SKUPU II 2012 = 100 I 2013= 100 Pszenica... 84,88 92,49

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. oszacowania zakresu

Komisja ds. oszacowania zakresu W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych)...

Bardziej szczegółowo

Na terenie gmin/y:...

Na terenie gmin/y:... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE Ul. Poznańska 115 62-080 Tarnowo Podgórne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

Ceny rolnicze rok korzystny dla rolników pod względem cenowym!

Ceny rolnicze rok korzystny dla rolników pod względem cenowym! .pl https://www..pl Ceny rolnicze - 2017 rok korzystny dla rolników pod względem cenowym! Autor: Ewa Ploplis Data: 2 lutego 2018 Jak kształtowały się ceny rolnicze w 2017 r.? Jakie były ceny skupu podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim.

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Przedstawione wyniki, obliczone na podstawie danych FADN zgromadzonych w komputerowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIENNYCH KOSZTÓW PRODUKCJI. Opracowanie Andrzej Rychłowski

ANALIZA ZMIENNYCH KOSZTÓW PRODUKCJI. Opracowanie Andrzej Rychłowski ANALIZA ZMIENNYCH KOSZTÓW PRODUKCJI Opracowanie Andrzej Rychłowski Szepietowo 2011 Wydawca Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 18-210 Szepietowo, tel. (86) 275 89 00 fax (86) 275 89 20

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek OGŁOSZENIE Urząd Gminy Sobienie-Jeziory informuje, że rolnicy u których wystąpiły szkody w gospodarstwach rolnych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, tj. spowodowane przez grad,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

Wydział Rolnictwa w... za pośrednictwem Urzędu Gminy w Wnioskodawca:...

Wydział Rolnictwa w... za pośrednictwem Urzędu Gminy w Wnioskodawca:... załącznik Nr I WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE ROLNYM MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Rolnictwa w... za pośrednictwem Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 3) :

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 3) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna Wniosek naleŝy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Data wpływu do urzędu Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Rolnicy gminy. Brańszczyk

Rolnicy gminy. Brańszczyk Rolnicy gminy Brańszczyk W związku ze szkodami w rolnictwie powstałymi na skutek utrzymującej się od dłuższego czasu suszy, informujemy zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw polowych

Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw polowych PZU Uprawy Zmiana OWU od 18.09.2015 wynikająca ze zmiany ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Dz.U. z 2015 poz. 577 z późn.zm) Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD. 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD. 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami. W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA INFORMACJE OGÓLNE. Nazwa handlowa: siarkomax agro. nawóz WE siarkowo-wapniowy dwuwodny siarczan wapnia CaSO 4 2 H 2O.

KARTA INFORMACYJNA INFORMACJE OGÓLNE. Nazwa handlowa: siarkomax agro. nawóz WE siarkowo-wapniowy dwuwodny siarczan wapnia CaSO 4 2 H 2O. KARTA INFORMACYJNA INFORMACJE OGÓLNE Nazwa handlowa: Produkt: Dostępne formy: Przeznaczenie: Rośliny: Szczególnie polecany: Dokumenty potwierdzające jakość: siarkomax agro nawóz WE siarkowo-wapniowy dwuwodny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do wniosku

Załącznik Nr 2 do wniosku Załącznik Nr 2 do wniosku W-1.2_121/N Imię i Nazwisko, Adres, seria i numer dokumentu tożsamości, NIP*/ Nazwa, Adres siedziby, NIP, REGON Ustalenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Zbiorczy protokół strat

Zbiorczy protokół strat Zbiorczy protokół strat Sporządzony na okoliczność wystąpienia klęski żywiołowej spowodowanej suszą na terenie gminy Moszczenica. Komisja Gminna ds. szacowania szkód spowodowanych klęską żywiołową, powołana

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn

Raport na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn Raport na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn Opracował: Sebastian Ludwiczak Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Spis treści 1. Koniunktura w rolnictwie...

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) :

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2016 r.

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 08.09.2017 r. Opracowanie sygnalne Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2016 r. W 2016 r. uzyskano następujący poziom produkcji podstawowych produktów zwierzęcych:

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) :

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH UPRAW PASTEWNYCH I OGRODNICZYCH W 1993 ROKU

WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH UPRAW PASTEWNYCH I OGRODNICZYCH W 1993 ROKU WOJEWODZKI URZĄD STATYSTYCZNY w BIELSKU - BIAŁEJ WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH UPRAW PASTEWNYCH I OGRODNICZYCH W 1993 ROKU O PR A C O W A N O : M ARZEC 1994 R. SPIS TREŚCI Strona

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J Warszawa, 29.04.2011 r. WSTĘPNA OCENA PRZEZIMOWANIA UPRAW OZIMYCH 1)

Bardziej szczegółowo