WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I UPRAW PASTEWNYCH W1991 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I UPRAW PASTEWNYCH W1991 R."

Transkrypt

1 WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I UPRAW PASTEWNYCH W1991 R. Legnica kwiecień 1992

2 Znaki umowne Kreska (-) oznacza, że zjawisk nie wystąpiło Zero (0) oznacza, że zjawisko istniało jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi Kropka (.) oznacza zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych Znak (x) oznacza, że wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe Znak (*) oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do już opublikowanych W tym" oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy Ważniejsze skróty kg - kilogram dt - decytona (q) - kwintal t - tona ha - hektar

3 PRZEDMOWA Prezentowana publikacja zawiera podstawowe informacje dotyczące plonów głównych ziemiopłodów rolnych, ogrodniczych i upraw pastewnych w 1991 roku. Materiałami źródłowymi były informacje uzyskane: - ze spisu rolniczego (powierzchnia zasiewów) - z wynikowego szacunku plonów przeprowadzonego przez gminnych rzeczoznawców d/s szacunków rolnych (plony i zbiory w gospodarstwach indywidualnych) - ze sprawozdawczości statystycznej (plony i zbiory w sektorze państwowym, spółdzielniach produkcyjnych, kółkach rolniczych)., Wykorzystano także bieżące obserwacje prowadzone pizez sieć rzeczoznawców gminnych, wojewódzkich oraz innych osób zainteresowanych produkcją rolniczą. Publika cja zawiera uwagi metodyczne, analityczne, informacje o plonach i zbiorach w układzie analitycznym oraz w układzie miast i gmin. W uwagach metodycznych omówiono metodologię badań statystycznych a w uwagach analitycznych podstawowe tendencje zaobserwowane w produkcji rolniczej i ogrodniczej Prezentowane w tablicach dane obrazują dynamikę zmian w latach Wojewódzki Urząd Statystyczny wyraża nadzieję, że aktualne wydanie publikacji pt. "Szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych", będzie przydatne do oceny produkcji roślinnej w województwie legnickim. mgr Edward Nir DYREKTOR Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Legnicy

4 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 3 str. UWAGI METODYCZNE... 7 UWAGI ANALITYCZNE... 8 I. Wynikowy szacunek ziemiopłodów rolnych Zboża Rzepak Ziemniaki Buraki cukrowe...15 II. Wynikowy szacunek produkcji ogrodniczej Warzywnictwo Sadownictwo Owoce jagodowe III. Produkcja z trwałych użytków zielonych oraz potowych upraw pastewnych Powierzchnia paszowa IV. Główne kierunki rozchodów zbóż i ziemniaków w gospodarstwach indywidualnych...30 SPIS TABLIC Struktura powierzchni zasiewów zbóż... Plony zbóż Plony zbóż w gospodarstwach indywidualnych w przedziałach wielkości Powierzchnia, plony i zbiory rzepaku w 1991 r... Powierzchnia, plony i zbiory rzepaku w latach Powierzchnia, plony i zbiory ziemniaków w latach Plony ziemniaków w gospodarce indywidualnej w przedziałach wielkości Powierzchnia, plony i zbiory buraków cukrowych w latach Powierzchnia, plony i zbiory buraków cukrowych w 1991 r... Powierzchnia, plony i zbiory warzyw... Plony i zbiory owoców z drzew Plony i zbiory owoców jagodowych... Powierzchnia paszowa... Zbiory zielonek.... Powierzchnia, plony i zbiory roślin motylkowych... Powierzchnia, plony i zbiory z łąk trwałych... 4

5 V Orientacyjny bilans w gospodarce indywidualnej w roku 1990/ I Produkcja głównych ziemiopłodów Plony zbóż i ziemniaków oraz struktura zasiewów roślin przemysłowych i zbóż w gospodarstwach indywidualnych... v ' 19 Powierzchnia, plony i zbiory zbóż podstawowych w indywidualnych gospodarstwach rolnych Powierzchnia, plony i zbiory zbóż podstawowych w indywidualnych gospoaarstwacg rolnych z mieszankami Powierzchnia, plony i zbiory pszenicy ogółem w indywidualnych gospodarstwach rolnych... Powierzchnia, plony i zbiory pszenicy ozimej i jarej w indywidualnych gospodarstwach rolnych / Powierzchnia, plony i zbiory jęczmienia ogółem w indywidualnych gospodarstwach rolnych ' Powierzchnia, plony i zbiory jęczmienia ozimego i jarego w indywidualnych gospodarstwach rolnych Powierzchnia, plony i zbiory pszenżyta ogółem w indywidualnych gospodarstwach rolnych... Powierzchnia, plony i zbiory pszenżyta ozimego i jarego w indywidualnych gospodarstwach rolnych Powierzchnia, plony i zbiory owsa z jęczmieniem i innych zbożowych mieszanek w indywidualnych gospodarstwach rolnych Powierzchnia, plony i zbiory gryki, prosa i innych zbożowych oraz kukurydzy na ziarno w indywidualnych gospodarstwach rolnych Powierzchnia, plony i zbiory roślin oleistych w indywidualnych gospodarstwach rolnych.... Powierzchnia, plony i zbiory lnu, tytoniu i strączkowych jadalnych w indywidualnych gospodarstwach rolnych Powierzchnia, plony i zbiory strączkowych pastewnych na nasiona i zielonkę w indywidualnych gospodarstwach rolnych Powierzchnia, plony i zbiory ziemniaków w indywidualnych gospodarstwach rolnych... Powierzchnia, plony i zbiory buraków cukrowych (bez wysadków) w indywidualnych gospodarstwach rolnych Powierzchnia, plony i zbiory rzepaku i rzepiku, maku, słonecznika, soji, gorczycy i innych w indywidualnych gospodarstwach rolych... Powierzchnia, plony i zbiory strączkowych pastewnych i motylkowych drobnonasiennych z trawami na pasze w indywidualnych gospodarstwach rolnych... Powierzchnia, plony i zbiory seradeli, innych pastewnych i traw nasiennych na zielonkę w indywidualnych gospodarstwach rolnych... Powierzchnia, plony i zbiory motylkowych drobnonasiennych z trawami, koniczyny, lucerny, esparcety i innych pastewnych na nasiona w indywidualnych gospodarstwach rolnych.... i... Powierzchnia, plony i zbiory koniczyny, lucerny, esparcety na zielonkę oraz poplony i wsiewki na pasze w indywidualnych gospodarstwach rolnych 4 i Powierzchnia plony i zbiory okopowych pastewnych (bez wysadków) oraz kukurydzy na zielonkę w indywidualnych gospodarstwach rolnych... Powierzchnia, plony i zbiory pastwisk trwałych i potowych na zielonkę w indywidualnych gospodarstwach rolnych... Powierzchnia, plony i Zbiory z łąk trwałych w indywidualnych gospodarstwach rolnych... Struktura zbiorów z łąk trwałych (I + II + III pokos) w indywidualnych gospodarstwach rolnych ft

6 SPIS WYKRESÓW # Wykres 1. Struktura użytkowania powierzchni województwa Wykres 2. Struktura użytków w województwie Wykres 3. Struktura zasiewów głównych upraw w województwie Wykres 4. Struktura zasiewów głównych upraw w gospodarstwach indywidualnych Wykres 5. Struktura zasiewów zbóż w województwie Wykres 6. Struktura zasiewów zbóż w gospodarstwach indywidualnych Wykres 7. Plony zbóż w latach Wykres 8. Plony rzepaku w latach Wykres 9. Plony ziemniaków w latach Wykres 10. Plony buiaków cukrowych w latach Wykres 11. Struktura zasiewów warzyw w województwie Wykres 12. Struktura zasiewów warzyw w gospodarstwach indywidualnych Wykres 13. Struktura zbioru warzyw w województwie Wykres 14. Struktura zbioru warzyw w gospodarstwach indywidualnych Wykres 15. Struktura zbioru owoców z drzew w województwie Wykres 16. Struktura zbioru owoców z drzew w gospodarstwach indywidualnych Wykres 17. Struktura zbioru owoców jagodowych w województwie Wykres 18. Struktura zbioru owoców jagodowych w gospodarstwach indywidualny«wykres 19. Udział gospodarstw w produkcji ogrodniczej Wykres 20. Struktura użytkowania powierzchni paszowej Wykres 21. Struktura zasiewów upraw pastewnych Wykres 22. Struktura zbioru z łąk i r n t iii pokos Wykres 23. Struktura rozchodów zbóż w gospodarstwach indywidualnych Wykres 24. Struktura rozet rod ów ziemniaków w gospodarstwach indywidualnych

7 UWAGI METODYCZNE Publikacja "Wynikowy szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolnych, ogrodniczych i upraw pastewnych" zawiera dane o plonach i zbiorach głównych ziemiopłodów oraz powierzchni paszowej w województwie legnickim w roku Podstawę opracowania stanowiły szacunki plonów i zbiorów zawarte w obowiązującej sprawozdawczości ze wszystkich gospodarstw państwowych oraz wyniki ekspertyz i opinii przeprowadzonych przez gminnych i wojewódzkich rzeczoznawców d/s szacunków produkcji rolniczej. W publikacji uwzględniono następujące własności gospodarstw: - państwowe gospodarstwa rolne podporządkowane Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zwane w skrócie pgr podporządkowane Min. R i GŻ, - państwowe gospodarstwa rolne, których organem założycielskim jest wojewoda zwane w skrócie pgr podporządkowane wojewodzie, - pozostałe państwowe gospodarstwa rolne resortów nierolniczych nadzorowane przez Ministerstwa innych resortów i drobne obiekty rolne stanowiące własność państwową i społeczną zwane w skrócie pgr pozostałe", - rolnicze spółdzielnie produkcyjne prowadzące działalność zespołową, zwane w skrócie spółdzielnie produkcyjne", - kółka rolnicze prowadzące zespołową gospodarkę rolną, - gospodarstw indywidualnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych, - działki pracowników państwowych gospodarstw rolnych, - spółki prawa handlowego z przewagą kapitału prywatnego w skrócie spółki prywatne. Dane o plonach w gospodarstwach państwowych, spółdzielniach produkcyjnych i kółkach rolniczych uzyskano ze sprawozdania R-05. Sprawozdanie to wykorzystane jest do spisu rolniczego, a następnie w systemie wahadłowym do kolejnych szacunków plonów i zbiorów. W gospodarstwach indywidualnych przyjęto szacunek plonów opracowanych przez gminnych rzeczoznawców rolnych. Drugim źródłem informacji były badania reprezentacyjne plonów dokonane w ok. 300 gospodarstwach indywidualnych. Do obliczania zbiorów przyjęto powierzchnię według czerwcowego spisu rolniczego. W spisie rolniczym niektóre rośliny są ujmowane zbiorczo w grupach (np. warzywa, strączkowe, przemysłowe itp.) stąd też rozszacowanie powierzchni tych grup dokonane jest dla gospodarstw indywidualnych w opraciu o szacunek przeprowadzony przez rzeczoznawców gminnych, a dla gospodarstw państwowych odpowiednie dane uzyskane ze sprawozdań. Łączna powierzchnia polowych upraw pastewnych użytkowanych na pasze obejmuje: powierzchnię zasiewów kukurydzy na zielonkę, okopowych pastewnych, strączkowych pastewnych, koniczyny, lucerny i esparcety na zielonkę, seradeli na zielonkę, innych pastewnych i traw nasiennych na zielonkę oraz pastwisk polowych na zielonkę. Powierzchnia paszowa obejmuje połowę uprawy pastewne oraz powierzchnię trwałych użytków zielonych. Nie uwzględniono powierzchni zbóż, ziemniaków i innych ziemiopłodów z których część zbiorów bezpośrednio lub pośrednio zostaje przeznaczona na paszę. Do przeliczenia produkcji zielonek na siano przyjęto, że 5 dt zielonki = 1 dt siana. Do obliczania sztuk dużych bydła i owiec przyjęto następujące współczynniki: bydło - 08; owce - 0,08. W publikacji oprócz danych o produkcji poszczególnych upraw podano wielkości dotyczące pewnych grup np: - zboża ogółem, które obejmują: zboża podstawowe z mieszankami, kukurydzę na ziarno, grykę, proso i inne zbożowe - strączkowe jadalne, które obejmują: groch, fasolę, bób i inne. W szacunkach obowiązuje zasada obliczania plonów przeciętnych jako średnich ważonych gdzie wagą jest powierzchnia danej uprawy. Uwzględnione są przy tym powierzchnie, z których uzyskano wysokie, jak też niskie plony oraz powierzchnie, które ujęto w spisie rolniczym, a z których plonów nie zebrano (zostały zniszczone pfzez powódź, grad itp). W rolnictwie pod pojęciem plon" rozumie się ilość jednostek Wagowych (dt) danego ziemiopłodu (tzw netto) z jednostki powierzchni (ha). W 1991 r. dane dotyczące zbiorów rzepaku i rzepiku przyjęto wg wynikowego szacunku plonów. Dane o plonach i zbiorach buraków cukrowych ze sprawozdań ze skupu. Od roku 1984 szacunki ogrodnicze prowadzone są w poszczególnych rejonach ogrodniczych, podległych WSOP w Legnicy. W województwie wyodrębnionych jest 5 rejonów ogrodniczych. Dlatego też dane o warzywach, owocach i krzewach jagodowych opracowano w publikacji dla rolnictwa ogółem tylko w części opisowej. 7

8 UWAGI ANALITYCZNE Użytki rolne w 1991 r. wynosiły ha i stanowiły 61,5% powierzchni ogólnej województwa. We władaniu gospodarstw indywidualnych znajdowało się 54,3% powierzchni użytków rolnych województwa, pgr podporządkowanych Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - 3,7%, pgr podporządkowanych wojewodzie - 33,9%, spółdzielni produkcyjnych 4,2%, kółek rolniczych- 1,4%. Natomiast pozostałe 2,5% powierzchni użytków rolnych są to grunty państwowe i społeczne nie stanowiące gospodarstw rolnych, a także drobne obiekty rolne i pgr resortów nierolniczych. Powierzchnia zasiewów wg spisu czerwcowego z 1991 r. w gospodarce całkowitej wynosiła ha i była o 871 ha (o 0,4%) mniejsza niż w 1990 r. Zmniejszenie się powierzchni zasiewów w stosunku do roku ubiegłego zanotowano w uprawach ziemniaków o 9,3%, rzepa ku i rzepiku o 15,0%, buraków cukrowych o 16,9%, okopowych pastewnych o 4,2% oraz ku kurydzy na ziarno i zielonkę o 29,3%. Zwiększyła się natomiast powierzchnia upraw zbóż o 9,8% oraz warzyw o 5,4% i strączkowych jadalnych o 27,2%. Zużycie nawozów mineralnych w 1991 r. wynosiło 160,9 kg NPK na 1 ha użytków rolnych dla rolnictwa ogółem i było o 35,2% niższe niż 1990 r. W poszczególnych formach własności nawożenie mineralne NPK (w czystym składniku) i CaO na 1 ha użytków rolnych wynosiło od powiednio: - pgr podporządkowanych Min. R i GŻ - 228,9 i 218,0 - pgr podporządkowanych wojewodzie - 222,3 i 396,6 - spółdzielniach produkcyjnyęh - 214,8 i 323,0 - kółkach rolniczych -191,4 i 332,2 - gospodarstwach indywidualnych - 114,8 i 237,8 W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek zużycia naw oz o w NPK we wszystkich formach własności. Zużycie nawozów wapniowych wziosło w kółkach rolniczych o 65.2% i w gospodarstwach indywidualnych o 6,7%. Zbiory głównych ziemiopłodów rolnych, ogrodniczych i upraw pastewnych w województwie w 1991 r. przedstawiają się następująco: - zbóż ogółem zebrano - 526,3 tys ton tj. o 39,5 tys. ton (o 8,1%) więcej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym; - rzepaku i rzepiku - 33,3 tys. ton tj. o 6,9 tys. ton (1 7,2%) mniej od produkcji ubiegłorocznej; -ziemniaków - 250,6 tys. ton tj. o 6,8 tys. ton (2,6%) mniej od produkcji uzyskanej w roku poprzednim; - buraków cukrowych - 279,7 tys. ton tj. o 88,1 tys. ton (24,0) mniej od zbiorów ubiegłorocznych; - warzyw gruntowych - 45,2 tys. ton tj. o 17,3 tys. ton (27,7%) mniej od produkcji ubiegłorocznej; - owoców ogółem -10,4 tys. ton tj. o 4,1 tys. ton (65,1%) więcej s od niskich zbiorów ubiegłorocznych; - zbiory siana łąkowego -132,2 tys. ton tj. o 2,3 tys. ton (1,7%) mniej od roku poprzedniego. V 8

9 Wykres 1. STRUKTURA UŻYTKOWANIA POWIERZCHNI WOJEWÓDZTWA Użytki rolne 61% Pozostałe grunty 14% Lasy 24% Wykres 2. STRUKTURA UŻYTKÓW W WOJEWÓDZTWIE ' osp Indywidualne 54% Spółdzielnie prod 4% m/jßß Wr fk # a fl \ / ß m i I ^ ^ ^ A A A ^ a ^ a ^ a a a a ^ a ^ Ä Ä Ä Ä _ V Kolka rolnicze 1% PGR Min R1GZ 4% PGR pozostałe 3% PGR wojewody 34%

10 Wykres 3.STRUKTURA ZASIEWÓW GŁÓWNYCH UPRAW W WOJEWÓDZTWIE Zbożowe 64% pozostałe uprawy 7% ziemniaki 6% przemysłowe 14% pastewne 9% Wykres 4. STRUKTURA ZASIEWÓW GŁÓWNYCH UPRAW W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH zbożowe 68% pozostałe uprawy 6% ziemniaki 11% przemysłowe 11% pastewne 5%

11 Wykres 5. STRUKTURA ZASIEWÓW ZBÓŻ W WOJEWÓDZTWIE pszenica 50% gryka,proso I Inne 0% żyło 13% Z ( Jeczmlen 22% owies 4% mieszanki zbożowe 4% pszenźylo 7% Wykres 6. STRUKTURA ZASIEWÓW ZBÓŻ W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH gryka.proso t Inne 0% żyto 10% Jęczmień 16% mieszanki z bazowe 6% owies 4% pszenżyto 8%

12 I WYNIKOWY SZACUNEK ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH 1.ZBOŻA Powierzchnia uprawy zbóż ozimych w województwie w 1991r. wynosiła ha i była większa od ubiegłorocznej o 7202 ha tj. o 8,3%. Natomiast zbożami jarymi obsiano ha - więcej od roku ubiegłego o 4004 ha tj. o 15,4%. Wyjątkowo korzystny dla produkcji zbóż układ warunków termicznych i wilgotnościowych w okresie wegetacji i zbiorów, mimo spadku zużycia plonotwórczych środkowy produkcji pod tegoroczne zbiory umożliwił uzyskanie wysokich plonów zbóż. Wśród zbóż ozimych najwyżej plonował jęczmień ozimy 50,9 dt/ha, najniżej żyto 32,6 dt/ha, spośród zbóż jarych najlepiej plonował jęczmień jary 38,5 dt/ha, najsłabiej pszenżyto jare 30,1 dt/ha. Strukturę powierzchni zasiewów zbóż przedstawia tablica 1. Tabł. 1. STRUKTURA POWIERZCHNI ZASIEWÓW ZBÓŻ W tym WYSZCZEGÓLNIE NIE # Ogółem a) rolnictwo pgr Mip. Ri GZ pgr wojewody spółdzielnie produkcyjne kółka rolnicze gosp. indywidualne i spółki prywatne spółki prywatne 199d [,«w * **M«M mm* **«Zboża c* ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 X 100,0 0 Pszenica 48,7 50,2 53,6 53,3 43,6 45,1 39,8 44,5 15,8 21,9 53,0 54,3 X 37,0 Żyto 13,6 13,3 9,1 12,3 17,8 16,4 14,9 15,9 42,6 36,7 10,4 10,6 X 26,7 Jęczmień 20,8 21,7 28,0 28,9 27,2 28,6 24,3 24,1 14,8 18,8 17,2 17,7 X 20,1 Owies 3,9 3,7 1,8 1,6 3,9 43,4 4,5 3,9 8, ,9 3,9 X 10,7 Pszenżyto 8,9 6,8 6,4 2,3 7,5 5,6 13,2 8,0 14,6 9,8 9,2 7,4 X 0,0 Mieszanki zbóż. 3,9 4,1 0,9 1,6 0,0 0,7 3,0 3,6 3,7 4,7 6,1 6,0 X 5,5 Gryka proso i inne 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 X ## a) Łącznie z pgr pozostałymi, b) W 1990 r. występuje jako sektor prywatny, c) Bez kukurydzy na ziarno Plony poszczególnych gatunków zbóż w rolnictwie ogółem w porównaniu z rokiem ubie głym przedstawia poniższa tablica i wykres 7. e Tabl. 2 PLONY ZBÓŻ WYSZCZEGÓLNIENIE Plony /ha z szacunku wynikowego 1990 r r. A. i. A A A A A. Bi A B b B b B ^B.. Różnica do 1990 r. /ha Pszenica ogółem 45,9 45,7 ' -0,2 Pszenica ozima 47,1 46,6-0,5 Pszenica jara 36,5 37,0 0,5 Żyto 34,8 32,6 2,2 Jęczmień ogółem 45,3 44,5 Ö OD V Jęczmień ozimy 50,3 50,9 0,6 isyru % J 39,5 ' 38,5-1,0 Owies 35,f ,8 Pszenżyto ogółem 41,9 39,3-2,6 Pszenżyto ozime 42,1 39,5-2,6 Pszenżyto jare 34,1 30,1-4,0 Mieszanki zbożowe 33,3 33,1-0,2 Kukurydza na ziarno 37,4 47,6 10,2 Gryka, proso i inne zbożowe ' 12,4 10,7-1,7 r 12

13 * Plony poszczególnych gatunków zbóż utrzymywały się na poziomie ubiegłorocznym tylko plony kukurydzy uprawianej na ziarno były wyższe o 27,3% w stosunku do niskich plonów z 1990 r. Analizując plony zbóż w województwie stwierdzono, że nastąpił wzrost plonów w: pgr podległych Min. R i GŻ o 2,5%, kółkach rolniczych o 1,5%, natomiast spadek w pgr wojewody o 1,8%, spółdzielniach produkcyjnych o 2,8% i w gospodarstwach indywidualnych 1,8%. Plony zbóż w gospodarstwach indywidualnych w/g gmin w kolejności narastającej w przedziałach co 2 dt/ha ukształtowały się następująco: Tabl. 3 PLONY ZBÓŻ W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH W PRZEDZIAŁACH WIELKOŚCI MIASTA I GMINY Przedziały wielko ści plonów /ha Polkowice 26,1-28,0 % Przemków, Radwanice Gromadka Chocianów Jerzmanowa, Lubin, Rudna Kotla, Prochowice, Warta Bolesławiecka Chojnów, Ścinawa, Kunice, m. Chojnów Głogów, Grębocice, Krotoszyce, Męcinka, Miłkowice, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Zagrodno Pęcław, Wądroże Wielkie, Żukowice, m. Legnica Gaworzyce, Legnickie Pole, Mściwojów, Udanin, Złotoryja, m. Głogów, m. Jawor, m Lubin , , , , , , , ,0 powyżej 44,1 2. RZEPAK I RZEPIK Przez cały okres wegetacji przebieg pogody był korzystny dla wzrostu i dojrzewania rzepaku. Zebrane nasiona były suche. Powierzchnia uprawy rzepaku w 1991 r była o 2830 ha (tj. o 15,0%) niższa od ubiegłorocznej. W porównaniu do roku poprzedniego plony były niższe o 0,5 dt/ha (tj. o 2,4%). Wysokie plony rzepaku odnotowano w spółdzielniach piodukcyjnych 23,3 dt/ha, niskie natomiast w gospodarstwach indywidualnych 18,6 dt/ha. Tabl. 4 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY RZEPAKU W 1991 R. WYSZCZEGÓLNIENIE Powierzchnia zasiewów w ha 1 Plony /ha Zbiory Ogółem rolnictwo a) 16264, 20, PGR podległych Min, R i GŻ , PGR podległe wojewodzie , Spółdzielnie produkcyjne ,3 ' Kółka rolnicze , Gospodarstwa indywidualne b) , a) Łącznie z pgr pozostałymi, b) Łącznie ze spółkami prywatnymi. Jak wynika z zestawienia nawyższy plon uzyskały spółdzielnie produkcyjne - 23,3 dt/ha, a najniższe gosp. indyw. 18,6 dl/ha. Powierzchnia, plony i zbiory rzepaku na tle danych wieloletnich przedstawia tabela 5 i wykres. &.

14 4 Tabl. 5 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY RZEPAKU W LATACH WYSZCZEGÓLNIENIE =100 Powierzchnia zasiewów w tys. ha 17,2 16,6 16,2 17,7 19,1, 16,3 85,3 Plony z ha 25,6 24,5 25,9 22,6 ' 21,0 20,5 97,6 I Zbiory w tys. ton 44,1 40,7 42,0 40,0 40,2 33,3 i * ZIEMNIAKI y Spis rolniczy w 1991r. wykazał (łącznie z działkami pracowniczymi) spadek powierzchni uprawy ziemniaków o 1378 ha (tj. o 9,3%). Powierzchnia, plony i zbiory ziemniaków w województwie na tle danych wieloletnich przedstawia tablica 6 oraz wykres 9. Tabl. b POWIERZCHNIA, PlONY ' ZBIORY ZIEMNIAKÓW W LATACH i9( J WYSZCZEGÓLNIENIE 1986 L _ =100 Powierzchnia zasiewów w tys.hu 14,1 13,4 13, , Plony z 1 ha Ł ,9 Zbiory w tys. ton 282,6 280,5 305,5 290,3 280,3 j 269,1 96,0 a) Łącznie z danymi dla działek pracowniczych. W miesiącach letnich przebieg pogody nie sprzyjał wegetacji roślin okopowych. Wysokie temperatury oraz niedobór wilgoci w glebie miały niekorzystny wpływ na procesy zawiązywa nia i wzrostu kłębów ziemniaczanych oraz na przyrost masy korzeniowej buraków cukrowych Mimo to plony wzrosły o 5,9% w stosunku do niskiego poziomu ubiegłorocznego Plony zie mniaków wg gmin w 1991 r. w przedziałach wielkości przedstawia taliioa 7. Tabl. 7 PLONY ZIEMNIKÓW W GOSPODARCE INDYWIDUALNEJ W PRZEU ziałacri V ELKOŚCI MIASTA 1 GMINY Przeo/idt wielkości plonów /ha Lubin do 150 Kotla, Pielgrzymka, Prochowice, Przemk Radwanice Jerzmanowa, Legnickie Pole, m. Legnica, Pecław, Polkowice, Żukowice Chocianów, Chojnów, m. Ch^ 'óvy Głogów, m Głogów, Gromadka, m. Lubin, Męcinka, Rudna, Ścinawa, Złotoryje m. Jawor, Krotoszyce, Kunice, Udanin, Wądroże Wielk e Gaworzyce, Grębocice, Mściwojów, Paszowice, Ruja, Warta Bolesławiecka, 1i Zagrodno Miłkowice W porównaniu do poprzedniego roku plony ziemniaków były wyższe tylko w: - gospodarce Indywidualnej o 15 dt/ha (7,6%) Niższe natomiast w - pgr podległych Min R i GŻ u 128 dt/ha (14,3%) - pgr podległych wojewodzie o 22 dt/ha (13,4%) - spółdzielniach produkcyjnych o 40 dt/ha (20,5%) ' - kółkach rolniczych o 160 dt/ha (x) ł 14

15 4. BURAKI CUKROWE Utrzymująca się do połowy października na ogół ciepła, słoneczna i bezdeszczowa pogoda sprzyjała gromadzeniu się cukru w korzeniach buraka cukrowego, ale jednocześnie powodowała pogłębienie się suszy glebowej. Powierzchnia uprawy buraków cukrowych wynosiła ha i była niższa od zasianej 1990 r. o 2105 ha (tj. o 16,8%). Wzrost powierzchni uprawy wystąpił jedynie w: - kółkach rolniczych o 11 ha tj. o 100,0% Spadek w: - pgr podległych Min. R i GŻ o 128 dt/ha (42,7%) - pgr podległych wojewodzie o 503 ha (14,5%) - spółdzielniach produkcyjnych o 39 ha (14,1%) - gospodarstwach indywidualnych i spółkach prywatnych o 1460 ha (17,2%). Jak kształtowała się powierzchnia, plony i zbiory w przekroju wielolecia obiazuje poniższa tabela i wykres 10. Tabl. 8 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY BURAKÓW CUKROWYCH W LATACH WYSZCZEGÓLNIENIE H" =100 Powierzchnia zasiewów w tys. ha 10,1 10,3 9,9 10,8 12,5 10,4 83,2 Plony z 1 ha wdt ,5 Zbiory w tys. ton 340,1 349,5 347,8 322,6 367,8 279,7 76,0 Tabl. 9 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY BURAKÓW CUKROWYCH W 1991 R. # WYSZCZEGÓLNIENIE Powierzchnia w ha Plony /ha Zbiory Ogółem rolnictwo a) '96706 PGR podlegle Min. R i GŻ ii 153 i PGR podlegle wojewodzie Il 1 Spółdzielnie produkcyjne i I 2968 ' i , 213 i 1 ' ' Kółka rolnicze i Gospodarstwa indywidualne ^ 7U24! a) Łącznie z pgr pozostałymi, b) Łącznie ze spółkami prawa handlo"*yn? pr 'ewagą kapitału prywatnego, 15

16 Wykres 7.PLONY ZBÓŻ W LATACH plony w dl/ha 50 Wykres 8. PLONY RZEPAKU W LATACH plony w dl/ha lata

17 Wykres 9. PLONY ZIEMNIAKÓW W LATACH plony w dl/ha lata Wykres 10. PLONY BURAKÓW CUKROWYCH W LATACH / plony w dl/ha lata baraki cukrowe

18 II WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI OGRODNICZEJ 5. WARZYWNICTWO Areał uprawy warzyw ogółem w 1991 r. zwiększył się o 210 ha tj. o 5,4% w porównaniu do roku Wpłynął na to wzrost powierzchni uprawy ogórków i pomidorów. Powierzchnia, plony i zbiory warzyw gruntowych na tle roku poprzedniego przedstawia się następująco: Tabl. 10 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY WARZYW WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem w tym gosp. indywidualne ogółem W tym gosp. indywidualne Ogółem w tym gosp. indywidualne w liczbach bezwzględnych 1990=100 Powierzchnia w tys. ha Warzywa ogółem 3,9 3,1 4,1 3,3 105,1 106,5 Kapusta 0,9 0,8 0,9 0,8 100,0 100,0 Kalafiory 0,1 0,1 0,1 0,1 100,0 100,0 Cebula 0,5 0,4 0,5 0,4 100,0 100,0 Marchew jadalna 0,5 0,4 0,5 0,5 100,0 125,0 Buraki ćwikłowe 0,3 0,2 0,3 0,3 100,0 150,0 Ogórki 0,5 0,5 0,6 0,5 120,0 100,0 Pomidory 0,1 0,1 0,2 0,2 200,0 200,0 Warzywa pozostałe a) 1,0 0,6 1,0 0,5 100,0 83,3 Plony z 1 ha Kapusta ,1 58,5 Kalafiory ,5 57,9 Cebula ,9 40,0 Marchew jadalna ,2 65,0 Buraki ćwikłowe ,9 80,0 Ogórki ,2 100,0 Pomidory ,9 62,5 Warzywa pozostałe ą) ,6 70,0 Zbiory w tys. ton Warzywa ogółem 62,5 56,1 45,2 38,7 72,3 69,0 Kapusta 22,0 21,1 14,0 V 13,5 63,6 64,0 Kalafiory 2,2 1,9 1,5 1,4 68,2 73,7 Cebula 8,1 7,0 4,1 2,9 50,6 41,4 Marchew jadalna 9,6 8,5 6,8 5,9 70,8. 69,4 Buraki ćwikłowe 5,1 4,2 4,5 4,0 ' 88,2 95,2 Ogórki 5,7 5,3 6,2 5,5. 108,7 103,8 A Pomidory 2,2 2,0 2,3 1,7 104,5 85,0 Warzywa pozostałe 7,6 6,1 5,8 3,8 76,3 62,3 / a) Pietruszka, brukselka, papry Strukturę zasiewów warzyw przedstawia wykres 11 M2. Wszystkie gatunki warzyw plonowały słabiej niż w 1990 r. Zbiory były niższe i przedstawiają je wykresyl 3 M 4. 18

19 Wykres 11. STRUKTURA ZASIEWÓW WARZYW W WOJEWÓDZTWIE marchew jadalna 12% cebula 11% kalafiory 3% kapusia 22% buraki ćwikłowe 7% ogórki 14% pozostałe 25% pomidory 5% Wykres 12. STRUKTURA ZASIEWÓW WARZYW W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH kalafiory 4% cebula 11% kapusta 26% marchew Jadalna 14% buraki ćwikłowe 8% pozostałe 17% ogórki 15% pomidory 5%

20 Wykres 13. STRUKTURA ZBIORU WARZYW W WOJEWÓDZTWIE kalafiory 3% kapusta 31% cebula 9% marchew Jadalna 15% pozostałe 13% buraki ćwikłowe 10% pomidory 5% ogórki 14% Wykres 14. STRUKTURA ZBIORU WARZYW W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH kalafiory 4% kapusta 35% cebula 8% marchew Jadalna 15% pozostałe 10% buraki ćwikłowe 10% ogorkt 14% pomidory 4%

21 6. SADOWNICTWO W roku 1991 nastąpiło zwiększenie liczby drzew owocujących w sadach o około 20,8%. Produkcję owoców z drzew, w porównaniu do roku ubiegłego, przedstawia poniższa tablica i wykresy 15 I 16. Tabl. 11 PLONY I ZBIORY OWOCÓW Z DRZEW WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem w tym gosp. indywidualne ogółem w tym gosp. indywidualne ogółem W tym gosp. indywidualne w liczbach bezwzględnych 1990=100 Liczba drzew owocujących w tys. szt. OGÓŁEM 581,6 528,4 702,3 581,0 120,8 110,0 Jabłonie 233,4 187,5 297,5 198,0 127,5 105,6 Grusze 56,8 54,0 69,7 57,0 122,7 105,6 Śliwy 130,0 130,0 151,7 147,0 116,7 113,1 Wiśnie 111,5 107,0 118,5 115,0 106,3 107,5 Czereśnie 39,5 39,5 45,9 45,0 116,2 113,9 Pozostałe a) 10,4 10,4 19,0 19,0 182,7 182,7 z ' Plony z drzewa owocującego w kg. < Jabłka 18,0 17,8 18,0 17,9 100,0 100,6 Gruszki 9,8 9,7 20,5 20,4 209,2 '210,3 Śliwki 4,7 4,7 16,8 16,8 357,4 357,4 Wiśnie 6,8 7,1 6,5 6,5 95,6 91,5 Czereśnie 4,1 <1 7,2 7,2 175,6.175,6 Pozostałe 1,1 1,1 1,2 1,2 109,1 109,1 Zbiory w tys. ton OGÓŁEM 6,3 5,4 10,4 8,3 165,1 153,7 Jabłka 4,2 3,3 5,4 3,5 128,6 106,1 # Gruszki 0,5 0, ,2 280,0 240,0 Śliwki - * 0,6 0,6 2,5 2,5 416,7 416,7 Wiśnie 0,8 0,8 0,8 0,8 100,0 100,0 Czereśnie 0,2 \ 0,2 0,3 0,3 150,0 150,0 Pozostałe 6) 0,0 0,0 0,0 0,0 X X a) Brzoskwinie, morele, orzechy włoskie. Jak wynika z zestawienia wzrost plonów owoców wystąpił w następujących gatunkach: - gruszki o 109,2% - śliwki o 257,4% - czereśnie o 75,6% - pozostałe o 9,1% Spadek: - wiśnie o 4,4% Plony jabłek utrzymywały się na poziomie ubiegłorocznym. Zbiory owoców ogółem były wyższe od ubiegłego roku o 65,1%. 21

22 Wykres 15. STRUKTURA ZBIORU OWOCÓW Z DRZEW W WOJEWÓDZTWIE Jabłonie 51% grusze 14% śliwy 24% czereśnie 3% wiśnie 7% Wykres 16. STRUKTURA ZBIORU OWOCÓW Z DRZEW W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH Jabłonie 43% pozostałe 0% śliwy 30% grusze 14% wiśnie 9% czereśnie 4%

23 7. OWOCE JAGODOWE W 1991 r. powierzchnia uprawy truskawek wzrosła o 100,0%. Liczba krzewów jagodowych zwiększyła się - agrestu 0,4% - porzeczek o 35,1%. W porównaniu do roku 1990 uzyskano niższe plony: truskawek o 14,4%, porzeczek o 13,6%, malin o 21,2%. Ogółem zbiory owoców jagodowych były wyższe od ubiegłorocznych o 22,7%. Produkcję owoców jagodowych w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia poniższa tablica i wykresy 17 i 18.. Tabl. 12 PLONY I ZBIORY OWOCÓW JAGODOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem w tym gosp. indywidualne ogółem w tym gosp. indywidualne ogółem w tym gosp. indywidualne w liczbach bezwzględnych Plantacje jagodowe w tys. ha Truskawki 0,2 0,2 0,4 0,4 200,0 200,0 Maliny 0,0 0,0 0,0 0,0 X X Liczba krzewów owocowych w tys szt Porzeczki 526,7 523,0 711,5 525,5 135,1,100,5 Agrest 116,0 116,0 116,5 116,5-100,4 100,4 Plony z 1ha Truskawki 29,8 30,0 25,5 25,7 85,6 85,7 Maliny 26,0 26,0 20,5 20,5 78,8 78,8 Plony z 1 krzewu w kg Porzeczki 2, ,9 2,6 86,4 118,2 Agrest" 2.6 2,6 2,9 2,9 111,5 1 11,5 Zbiory w tys. ton Ogółem 2,2 2,1 2,7 1 2,7 122,7 126,6 Truskawki 0,7 0,6 1,0 1,0 142,9 166,7 Maliny 0,0 0,0 0,0 0,0 X X Porzeczki 1,2 1,2 1,4 1,4 1 16,7 1 16,7 Agrest 0,3 0,3 0,3 0,3 100,0 100,0 23

24 Wykres 17. STRUKTURA ZBIORU OWOCÓW JAGODOWYCH W WOJEWÓDZTWIE porzeczki 49% agrest 12% maliny 2% truskawki 37% Wykres 18. STRUKTURA ZBIORU OWOCÓW JAGODOWYCH W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH / porzeczki 50% agrest 13% maliny 2% truskawki 36%

25 Wykres 19. UDZIAŁ GOSPODARSTW W PRODUKCJI OGRODNICZEJ * procenty warzywa owoce i drzew owoce Jagodowe Wykres 20. STRUKTURA UŻYTKOWANIA POWIERZCHNI PASZOWEJ PGR wojewody 40% PGR pozostałe 2% Spółdzielnie prod. 3% % PGR Min R1GŻ 6% Kolka rolnicze 1% i f Gosp. Indywidualne 49%

26 III PRODUKCJA Z TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH ORAZ POLOWYCH UPRAW PASTEWNYCH 8. POWIERZCHNIA PASZOWA W 1991 r. powierzchnia trwałych użytków zielonych oraz powierzchnia zasiewów upraw pastewnych wynosiła ha i stanowiła 26,2% użytków rolnych. W porównaniu do 1990 r. była mniejsza o ha tj. o 15,1%. * Tabl. 13 POWIERZCHNIA PASZOWA Ogółem a) Trwałe użytki zielone b) Polowe uprawy pastewne użytkowane na pasze WYSZCZEGÓLNIENIE w ha w % użytków rolnych na 1 SD bydła i owiec w ha w ha w% użytków rolnych w ha w % powierzchni zasiewów OGÓŁEM ,2 0, , ' 8,9 PGR podległe Min. R i GŻ ,5 0, , ,4 PGR podległe wojewodzie ,2 1, ,3 PGR pozostałe ,4 50, ,6 31 9,3 Spółdzielnie produkcyjne ,4 3, , Kółka rolnicze , ,9 4 0,1 Gospodarstwa indywidualne ,5 0, , ,4 Spółki prywatne ,7 1, , ,8 a) Powierzchnia paszowa ogółem obejmuje powierzchnię trwałych użytków zielonych oraz powierzchnię potowych upraw pastewnych użytkowanych na pasze, b) Bez gruntów państwowych i społecznych nie stanowiących gospodarstw rolnych. Powierzchnia zasiewów potowych upraw pastewnych była mniejsza o ha (tj. o 36,9%) od ubiegłorocznej. Natomiast udział tych upraw w powierzchni zasiewów wynosił 8,9%. Zbiory zielonek przedstawia poniższa tablica. Tabl. 14 ZBIORY ZIELONEK WYSZCZEGÓLNIENIE grubonasienne Motylkowe drobnonasienne i trawy nasienne Zbiory z pastwisk trwałych i połowych Poplony i wsiewki Kukurydza * W decytonach OGÓŁEM PGR podległe Min. R i GŻ PGR podległe wojewodzie PGR pozostałe Spółdzielnie produkcyjne Kółka rolnicze Gospodarstwa indywidualne a) Spółki prywatne a) Łącznie ze spółkami prawa handlowego z przewagą kapitału prywatnego. Z powierzchni dodatkowej (poplony i wsiewki) uzyskano 46,3 tys. ton pasz tj, mniej od roku 1990 o 28,6 tys. ton (38,2%). 26

27 Tabl. 15 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY ROŚLIN MOTYLKOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE Strączkowe pastewne na ziarno łącznie z łubinem gorzkim Motylkowe drobnonasienne i trawy na ziarno Motylkowe drobnonasienne i trawy na pasze Strączkowe pastewne i motylkowe drobnonasienne z trawami na pasze Trwałe ^ użytki zielone w przeliczniu na siano OGÓŁEM Powierzchnia w ha Plony z 1 ha 20,7 3, ,6 Zbiory PGR podległe Min. R i GŻ % Powierzchnia w ha Plony z 1 ha 28, ,9 Zbiory PGR podległe wc)jewodzie Powierzchnia w ha Plony z 1 ha 20,6 0, ,4 Zbiory PGR pozostałe Powierzchnia w ha Plony z 1 ha 26, ,1 Zbiory Spółdzielnie produkcyjne / Powierzchnia w ha W Plony z 1 ha 21, ,4 Zbiory Kółka rolnicze Powierzchnia w ha Plony z 1ha wdt 25,0 i ,2 Zbiory 100 * Powierzchnia w ha Gospodarstwa indywidualne 6 i s Plony z 1 ha 18,1 3,6 i ,0 Zbiory Spółki prywatne Powierzchnia w ha Plony z 1 ha 25, ,0 Zbiory ^ u». -.. x 1 a) Z powodu przeliczania zielonej masy na siano mogą wystąpić pewne nieścisłości rachunkowe liczby te są poprawne pod względem merytorycznym, b) Łącznie ze spółkami prawa handlowego z przewagą kapitału prywatnego. % Powierzchnia nawozów zielonych w województwie legnickim w 1991 r. wynosiła 1570 ha, w tym: strączkowych pastewnych na przyoranie 207 ha, motylkowych drobnonasiennych, innych pastewnych i traw na przyoranie 354 ha, łubinu gorzkiego na przyoranie 1009 ha. 27

28 Tabl. 16 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY Z ŁĄK TRWAŁYCH Ogółem *) PGR podporządkowane Min. R i GZ PGR podporządkowane wojewodzie PGR pozostałe POKOS pow. w ha plon w dt/ha zbiór pow. w ha plon w dt/ha zbiór pow. w ha plon w dt/ha zbiór pow. w ha plon w dt/ha zbiór I , , , , Ił , , , , III , , , ,0 0 l + II * III , , , , Tabl. 16 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY Z ŁĄK TRWAŁYCH (dok.) Spółdzielnie produkcyjne Kółka rolnicze Gospodarstwa indywidualne Spółki prywatne POKOS pow. w ha plon w dt/ha zbiór pow. w ha plon w dt/ha zbiór pow. w ha plon w dt/ha % zbiór pow. w ha plon w dt/ha zbiór w dt I , , , , II , % 244 6, , ,6 800 III , , , ,0 0 I+II + III , , , , i a) Bez gruntów w użytkowaniu państwowym i społecznym nie stanowiących gospodarstw rolnych. Późniejsze ruszenie wegetacji, utrzymujące się chłody, słabe nawożenie spowodowały, że stan roślinności łąkowej był gorszy od ubiegłorocznej. Sianokosy były wydłużone w czasie z powodu zmiennych warunków atmosferycznych. Pokos III był praktycznie niewykorzystany gospodarczo tj. nieeksploatowany lub skoszony i niezebrany. Strukturę zasiewów upraw pastewnych oraz strukturę zbioru z łąk przedstawiają wykresy 21 i

29 Wykres 21. STRUKTURA ZASIEWÓW UPRAW PASTEWNYCH Okopowe pastewne 6% _ Kukurydza 34% Strączkowe 17% Inne pastewne 9% Pastwiska połowę. 6% Seradela 0% Koniczyna,lucerna 27% Wykres 22. STRUKTURA ZBIORU Z ŁĄK I + II + III POKOS k 1 szon ka 9% bieżące skarmianie 29% siano 62%

30 IV GŁÓWNE KIERUNKI ROZCHODÓW ZBÓŻ I ZIEMNIAKÓW W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH Głównymi kierunkami rozchodów zbóż jest skup - 34,4% i spasanie 34,5%. Natomiast w przypadku ziemniaków największy udział procentowy ma spasanie i stanowi ono 52,4% w stosunku do uzyskanych przychodów. Pozostałe pozycje w rozchodach ziemniaków to: straty 15,0%, sprzedaż 13,2%, na sadzenie 11,6% i samozaopatrzenie 7,8% Spożycie (samozaopatrzenie) wyszacowano na podstawie norm zużycia na 1 mieszkańca: zbóż - 70 kg i ziemniaków kg, wynosiło to dla województwa w ciągu roku odpowiednio tys. ton i tys. ton. Na siew i sadzenie przyjęto następujące normy: zbóż - 2,8 dt/ha i ziemniaków - 25 dt/ha. Orientacyjne bilanse zbóż i ziemniaków w gospodarstwach indywidualnych, w roku gospodarczym 1990/1991 przedstawia poniższa tablica. Tabl. 17 ORIENTACYJNY BILANS W GOSPODARCE INDYWIDUALNEJ W ROKU 1990/1991 x Przychody zapasy z roku ubiegłego zbiory z danego roku zakupy # pasz treściwych materiału siewnego wolnorynkowe i darowizny razem suma rubryk od 1-5 W tonach 1 ' I 2 II II 5 6 ZBOŻA ZIEMNIAKI X X Tabl. 17 ORIENTACYJNY BILANS W GOSPODARCE INDYWIDUALNEJ W ROKU 1990/1991 (dok.) Rozchody... na siew i sadzenie spożycie (samozaopatrzenie) w punktach skupu sprzt&daż wolnorynkowa i darowizna V spasanie straty razem suma rubryk od 7-12 Zapasy różnica rubryk (13 6) w tonach 7 1L i... w W* ww -W......«_...JL ZBOZA / ZIEMNIAKI % / Główne kierunki rozchodów zbóż i ziemniaków w yosp. indywidualnych w roku gospodar- /m 1990/91 przedstawione są na wykresach 23 i 24. # 30

31 X Wykres 23. STRUKTURA ROZCHODÓW ZBÓŻ W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH Skup 36% Spożycie 2% Slew 6% Wolny rynek 16% \ Straty 4% Spasanie 36% Wykres 24. STRUKTURA ROZCHODÓW ZIEMNIAKÓW W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH Wolny rynek 9% Skup 5% Spożycie 8% Sadzenie 12% Spasanie 52% Straty 15% i

32 Tabl. 18 PRODUKCJA GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW WYSZCZEGÓLNIENIE Dane ostateczne Dane estate cznwe Różnica w liczbach bezwzględnych 1990=100 Zboża ogółem ^ OGÓŁEM ROLNICTWO Powierzchnia w ha ,8 Plony z 1 ha 42,9 42,3-0,6 98,6 Zbjory w tonach ,1 Zboża podst. z mieszankami zbożowymi Powierzchnia w ha ,9 Plony z 1 ha 43,0 42,3-0,7 98,4 Zbiory w tonach ,1 Pszenica ogółem Powierzchnia w ha ,3 Plony z 1ha 45,9 45,7-0,2 99,6 Zbiory w tonach ,7 Żyto Powierzchnia w ha ,8 Plony z 1 ha wdt 34,8 32,6-2,2 93,7 Zbiory w tonach Jęczmień ogółem ,7 Powierzchnia w ha ,7 Plony z 1 ha 45, ,8 98,2 Zbiory w tonach ,9 Owies Powierzchnia w ha ,9 Plony z 1 ha 35,4 33,6-1,8 94,9 Zbiory w tonach ,7 Pszenżyto ogółem Powierzchnia w ha ,7 Plony z 1 ha wdt 41,9 39,3-2,6 93,8 Zbiory w tonach ,4 Kukurydza na ziarno Powierzchnia w ha ,5 Plony z 1 ha wdt 37,4 47,6 10,2 127,3 Zbiory w tonach ,7 Ziemniaki b- Powierzchnia w ha ,7 Plony z 1 ha ,4 Zbiory z 1 ha ,3 Rzepak I rzepik Powierzchnia w ha ,0 Plony z 1 ha wdt 21,0 20,5-0,5 97,6 Zbiory w tonach ,7 ł Buraki cukrowe ä Powierzchnia w ha # ,2 Plony z 1 ha ,5 Zbiory w tonach ,0 a) Zboża ogółem obejmują: zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi, grykę, proso i inne zbożowe oraz kukurydzę na ziarno, b) Bez działek pracowniczych. ' i 32

33 Tab«. 13 PRODUKCJA GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW (cd.) WYSZCZEGÓLNIENIE Dane ostateczne Dane ostatecznwe Różnica w liczbach bezwzględnych 1990=100 PGR PODLEGŁE MIN. R I GŻ Zboża ogółem a'j Powierzchnia w ha ,8 Plony z 1 ha 55,4 56,8 1,4 102,5 Zbiory w tonach ,6 Zboża podst. z mieszankami zbożowymi Powierzchnia w ha ,3 Plony z 1 ha 55,6 56,7 1,1 102,0 Zbiory w tonach ,7 Pszenica ogółem Powierzchnia w ha ,4 Plony z 1 ha 58,4 60,3 1,9 103,3 1 Zbiory w tonach ,1 Żyto Powierzchnia w ha ,8 Plony z 1 ha 37,1 41,6 4,5 112,1 Zbiory w tonach I 172,2 Jęczmień ogółem Powierzchnia w ha ,4 Plony z 1 ha 59,8 58,5-1,3 97,8 Zbiory w tonach ,9 Owies Powierzchnia w ha ,0 Plony z 1 ha 47,2 48,0 0,8 101,7 Zbiory w tonach ,7 Pszenżyto ogółem Powierzchnia w ha ,4 Plony z 1 ha 43, ,2 105,0 Zbiory w tonach ,5 Kukurydza na ziarno ' 1 Powierzchnia w ha ,0 Plony z 1 ha 50,0 60,0 10,0 120,0 Zbiory w tonach Ziemniaki ^ 9 i i <!! ,0 Powierzchnia w ha ,7 Plony z 1 ha 296 i ,8 Zbiory w tonach ,0 Rzepak 1 rzepik Powierzchnia w ha ,1 Plony z 1 ha 24,9 22,2-2,7 89,2 Zbiory w tonach ,1 \. Buraki cukrowe Powierzchnia w ha 267 % ,3 PLony z 1 ha ,9 Zbiory w tonach ,4 a) Zboża ogółem obejmują: zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi, grykę, proso i inne zbożowe oraz kukurydzę na ziarno, b) Bez działek pracowniczych. 33

34 Tabl. 18 PRODUKCJA GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW (cd.) WYSZCZEGÓLNIENIE Dane ostateczne Dane ostatecznwe Różnica f liczbach bezwzględnych 1990=100 PGR PODLEGŁE WOJEWODZIE Zboża ogółem ^ Powierzchnia w ha ,0 Plony z 1 ha I 48,9 48,0-0,9 98,2 Zbiory w tonach ,1 Zboża podst. z mieszankami zbożowymi Powierzchnia w ha ,8 Plony z 1 ha 49,1 48,1-1,0 98,0 Zbiory w tonach ,6 Pszenica ogółem Powierzchnia w ha ,7 Plony z 1ha wdt 53,4 52, ,6 Zbiory w tonach ,8 Żyto Powierzchnia w ha ,7 Plony z 1 ha 37,8 37,1-0,7 98,1 Zbiory w tonach ,8 Jęczmień ogółem Powierzchnia w ha ,9 Plony z 1 ha 51,8 51,0-0,8 98,5 Zbiory w tonach I ,0 Owies I Powierzchnia w ha ,3 Plony z 1 ha 41,5 37,2 *4,3 89,6 Zbiory w tonach ,2 Pszenżyto ogółem Powierzchnia w ha ,2 Plony z 1 ha 44,4 42,1-2,3 94,8 Zbiory w tonach ,9 Kukurydza na ziarno 'I I : Powierzchnia w ha 494, ,5 Plony z 1 ha! 39,6 go ,0 Zbiory w tonach ,3 Ziemniaki» i Powierzchnia w ha ,3 Plony z 1 ha 164! ,6 Zbiory w tonach ,3 Rzepak I rzepik Powierzchnia w ha ,7 Plony z 1 ha 22,5 20, ,9 Zbiory w tonach ,0 Buraki cukrowe s Powierzchnia w ha 3461 % ,5 Plony z 1 ha I ,6 Zbiory w tonach ,4 a) Zboża ogółem obejmują: zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi, grykę, proso i Inne zbożowe oraz kukurydzę na ziarno, b) Bez działek pracowniczych. 34

35 Tabl. 18 PRODUKCJA GŁÓWNYCH ZIEM IOPŁODÓW (cd.) WYSZCZEGÓLNIENIE Dane ostateczne Dane ostatecznwe Różnica w liczbach bezwzględnych 1990=100 SPÓŁDZIELNIE PRODUKCYJNE Zboża ogółem ^ Powierzchnia w ha ,5 Plony z 1 ha 39,5 38,4-1,1 97,2 Zbiory w tonach ,2 Zboża podst. z mieszankami zbożowymi> s Powierzchnia w ha ,2 Plony z 1 ha 39,9 38,3-1,6 95,9 Zbiory w tonach ,4 : Pszenica ogółem Powierzchnia w ha ,8 Plony z 1 ha - 45,6 44,9-0,7 98,5 Zbiory w tonach T30,8 Żyto w Powierzchnia w ha ,5 Plony z 1 ha 31,5 27,8-3,7 88,3 Zbiory w tonach ,5 Jęczmień ogółem Powierzchnia w ha ,0 Plony z 1 ha 40,3 37,6-2,7 93,3 Zbiory w tonach ,2 Owies Powierzchnia w ha ,4 Plony z 1 ha 32,4 30,6-1,8 94,4 Zbiory w tonach ,6 Pszenżyto ogółem Powierzchnia w ha ,8 Plony z 1 ha 35,9 30,9 v ,1 Zbiory w tonach ,7 Kukurydza na ziarno Powierzchnia w ha ,5 Plony z 1 ha 36, ,9 124,7 Zbiory w tonach ,2 Ziemniaki b) Powierzchnia w ha ,0 Plony z 1 ha 195 i ,5 I;: l, i Zbiory w tonach ! Rzepak I rzepik ,3 Powierzchnia w ha ,5 Plony z 1 ha 17,8 23,3 5,5 130,9 Zbiory w tonach ,9 Buraki cukrowe Powierzchnia w ha % ,9 Plony z 1 ha ,8 Zbiory w tonach ,6 a) Zboża ogółem obejmują: zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi, gryką, proso i inne zbożowe oraz kukurydzę na ziarno, b) Bez działek pracowniczych. * ' 35 \

36 Tabl. 18 PRODUKCJA GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW (cd.) WYSZCZEGÓLNIENIE Dane ostateczne Dane ostatecznwe Różnica w liczbach bezwzględnych =100 KÓŁKA ROLNICZE Zboża ogółem ^ Powierzchnia w ha Plony z 1 ha wdt Zbiory w tonach Zboża podst. z mieszankami zbożowymi Powierzchnia w ha Plony z 1 ha wdt Zbiory w tonach Pszenica ogółem Powierzchnia w ha Plony z 1 ha wdt Zbiory w tonach Żyto Powierzchnia w ha Plony z 1 ha wdt Zbiory w tonach Jęczmień ogółem Powierzchnia w ha Piony z 1 ha wdt Zbiory w tonach Owies Powierzchnia w ha Plony z 1 ha wdt Zbiory w tonach Pszenżyto ogółem Powierzchnia w ha Plony z 1 ha wdt Zbiory w tonach Kukurydza na ziarno Powierzchnia w ha Plony z 1 ha ,9 32, ,0 32, ,6 36, ,0 28, ,5 35, ,0 30, ,0 36, ' i ,8 0,5 101, , ,1 0,4 101, , ,1-0,7 98, , ,8 0, , ,4-3,5 90,9 % , ,7 2,0 107, , ,3 0,0 100, ,4 Zbiory w tonach Ziemniaki b) Powierzchnia w ha 21 #. f» r - X Plony z 1 ha wdt Zbiory w tonach Rzepak I rzepik I / V:. ł: 1 1 % X X Powierzchnia w ha Plony z 1 ha wdt Zbiory w tonach Buraki cukrowe ,5 21, ,9 4,5 127, ,2 % Powierzchnia w ha Plony z 1 ha wdt Zbiory w tonach a) Zboża ogółem obejmują: zboża podstawowe ziarno, b) Bez działek pracowniczych , , ,0 z mieszankami zbożowymi, grykę, proso i inne zbożowe oraz kukurydzę, na 36

37 Tabl. 18 PRODUKCJA GŁÓWNYCH ZIEM IOPŁODÓW (dok.) WYSZCZEGÓLNIENIE Dane ostateczne Dane ostatecznwe Różnica w liczbach bezwzględnych 1990=100 Zboża ogółem a} GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE C> Powierzchnia w ha X X Plony z 1 ha wdt 39,8 39,1 X X Zbiory w tonach X X Zboża podst z mieszankami zbożowymi Powierzchnia w ha X X Plony z 1 ha wdt 39,9 39,2 ' X X Zbiory w tonach X X e Pszenica ogółem Powierzchnia w ha X X Plony z 1 ha wdt 42,2 42,3 X X Zbiory w tonach X X Żyto Powierzchnia w ha X X Plony z 1 ha wdt 33,5 29,5 X X Zbiory w tonach X X Jęczmień ogółem Powierzchnia w ha X X Plony z 1 ha wdt 39,4 39,0 X X Zbiory w tonach X X Owies Powierzchnia w ha X X Plony z 1 ha wdt 32,9 32,2 X X Zbiory w tonach X X % Powierzchnia w ha X X Plony z 1 ha wdt 41,9 39,0 X X Zbiory w tonach X X * Kukurydza na ziarno i; Powierzchnia w ha X 1 I. X Plony z 1 ha wdt 33,4 ' 38,3 X X Zbiory w tonach X X Ziemniaki,1 Powierzchnia w ha X X X Plony z 1 ha X Zbiory w tonach X X Rzepak 1 rzepik j" Powierzchnia w ha X X Plony z 1 ha wdt 18,9 18,6 X X Zbiory w tonach X X Buraki cukrowe i! Powierzchnia w ha X X Plony z 1 ha wdt % X X Zbiory w tonach X X a) Zboża ogółem obejmują: zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi, grykę, proso i inne zbożowe oraz kukurydzę na ziarno, b) Bez działek pracowniczych, c) Od 1991 roku gosp. indywidualne podawane są łącznie ze spółkami prawa handlowego z przewagą kapitału prywatnego, w związku z tym wyliczenie różnicy i dynamiki jest niemożliwe. t 37

38 Tabl. 19 PLONY ZBÓŻ I ZIEMNIAKÓW ORAZ STRUKTURA ZASIEWÓW ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I ZBÓŻ W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH GMINY a) zboża ogółem c) Plony /ha ziemniaki Wskaźnik bonitacji gleb Udział w ogólnej powierzchni zasiewów b) roślin przenjysłozbóż ogółem WOJEWÓDZTWO 39, ,09 12,5 67,0 f Mściwojów 47, ,30 22,3 57,0 Udanin 44, ,25 29,1 58,6 Gaworzyce 44, ,11 8,1 65,0 Legnickie Pole 44, ,21 17,1 65,3 Złotoryja e) 44, ,22 21,2 60,9 Żukowice 43, ,25 14,2 68,6 Wądroże Wielkie 43, ,5 55,0 Pęcław 42, ,00 7,1 67,0 Grębocice 42, ,11 18,0 62,5 Ruja 41, ,12 12,7 72,2 Miłkowice 41, ,05 8,1 56,8 Męcinka 41, ,07 15,6 " 67,0 Krotoszyce 41, ,22 16,5 r 70,1 Zagrodno 41, » 20,0 56,9 Pielgrzymka 40, ,15 13,3 66,2 Paszowice 40, ,19 14,5 65,5 Głogów 40, ,14 10,6 68,1 Kunice 39, ,05 ' ,7 Chojnów 38, ,99 10,9 67,5 Ścinawa 0) 38,1 210 V 1,02 7,5 72,4 Warta Bolesław. 37, ,09 10,3 67,1 / i Prochowice e) 37, ,97 3,5 76,2 Kotla 36,3 160 * 0,99 6,9 71,9 Jerzmanowa 34,5 180 I 1,06 11,9 69,6 Rudna 33, ,99 5,3 72,7 Lubin 33,5 150 I i; 0,97 4,3 76,1 Chocianów e) 32, , ,8 Gromadka 30,7 210 'j! 0,85 2,0 74,5 Przemków e* 28, ,84 0,5 76,4 Radwanice 28, ,88 4,4 % 71,1 Polkowice ^ 26, ,80 1,5 70,0 a) Gminy uporządkowane wg malejących plonów zbóż. b) Dotyczy każdej gminy z osobna, c) Zboża ogółem: zboża podst. z mieszankami zbożowymi, gryką, prosem i innymi zbożowymi, d) Rośliny przemysłowe: buraki cukrowe, rzepa i rzepik, len, konopie, mak, słonecznik, soja, gorczyca i inne przemysłowe, e) Łącznie z danymi dla miasta. 38

39 Tabl. 20 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY ZBÓŻ PODSTAWOWYCH W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH MIASTA/GMINY Powierzchnia w ha Plony z ha Zbiory = = =100 WOJEWÓDZTWO a) oę 106,3 40,3 39,6 98, ,4 Miasta-razem ,0 41,9 44,1 105, ,6 Legnica ,0 38,6 41,1 106, ,0 Chojnów 393 X 39,9 X X Głogów # 44,7 45,3 101, ,8 Jawor ,1 42,7 49,6 116, ,8 Lubin ,4 42,2 45,2 107, ,3 Gmlny-razem ,1 40,2 39,3 97, ,8 Chocianów b) ,4 34,4-32,2 93, ,7 Chojnów c) X " 42,3 38,5 X X Gaworzyce ,4 45,9 45,5 99, ,2 Głogów ,8 41,9 40,9 97, ,2 Grębocice ,1 ' 43,0 42,2 98, ,4 Gromadka ,4 32,6 30,6 93, ,8 Jerzmanowa ,4 36,2 34,9 96, ,7 Kotla ,1 39,5 36,6 92, ,3 Krotoszyce ,7 46,3 41,3 89, ,1 Kunice ,4 43,5 39,2 90, V ,3 Legnickie Role ,4 45,0 44,2 98, ,5 Lubin ,5 36,3 33,1 91, ,4 Męcinka ,4 34,0 41,6 122, ,9 Miłkowice ,1 40,7 42,0 103, ,2 Mściwojów ,0 43,9 48,0 109, ,9 Paszowice ,9 34,7 40,8 117, ,4 Pęcław I ,7 43,6 42,7 97, ,7 Pielgrzymka ,8 42,1 41,0 97, ,4 Polkowice b) ,5 29,7 26,6 89, ,5 Prochowice b) ,0 35,9 37,2 103, ,8 Przemków b* ,8 33,5 29,4 87, ,5 Radwanice ,6 32,3 28,9 89, ,3 Rudna ,0 36,5 33,6 92, ,4 Ruja ,7 42,9 41,7 97, ,9 Ścinawa b) ,2 39,4 38,8 98, ,6 Udanin ,8 42,9 44,7 104, ,0 Warta Bolesław ,0 44,5 38,2 85, ,6 Wądroże Wielkie ,7 42,3 43,3 102, ,7 Zagrodno ,3 39,7 41,2 103, ,2 Złotoryja ^ ,4 44,8 44,2 98, ,9 Żukowice I ,4 47,8 43,9 91, ,0 I a) Wyniki uogólnione z próby reprezentacyjnej dla województwa, b) Łącznie z danymi dla miasta, c) Od 1991 r. dane dotyczą tylko gminy. 39

40 Tabl. 21 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY ZBÓŻ PODSTAWOWYCH Z MIESZANKAMI W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH MIASTA/GMINY Powierzchnia w ha Plony z 1 ha Zbiory = = =100 WOJEWÓDZTWO a> ,1 39,9 39,2 98, ,4 Mlasta-razem ,0 41,6 44,0 105, ,9 Legnica ,3 38,6 41,0 106, ,2 Chojnów 393 X 39,9 X X Głogów ,3 44,5 45,1 101, ,7 Jawor ,7 42,7 49,5 115, ,4 Lubin ,9 41,1 44,5 108, ,9 Gmlny-razem ,1 39,8 38,9 97, ,8 Chocianów b) ,8 34,1 32,3 94, ,3 Chojnów c) X 42,1 38,4 X X Gaworzyce ,5 45,4 44,6 98, ,5 Głogów ,9 41,0 40,3 98, ,0 Grębocice ,9 42,6 42,0 98, ,4 Gromadka ,8 32,4 30, ,3 Jerzmanowa ,3 35,6 34,5 96, ,0 Kotla ,0 39,3 36,4 92, ,1 Krotoszyce ,0 46,3 41,3 89, ,2 Kunice ,4 43,2 39,2 90, ,4 Legnickie Role ,1 45,0 44,2 98, ,3 Lubin ,4 36,1 33,5 92, ,6 Męcinka ,2 33,9 41,5 122, ,5 Miłkowice ,3 40,4 41,6 103, ,3 Mściwojów ,6 43,8 47,9 109, ,3 Paszowice ,2 34,6 40,7 117, y 117,8 Pęcław ,7 43,5 42,6 97, ,4 Pielgrzymka ,2 41,9 40,9 97, ,9 Polkowice b) ,8 29,3 2tij5 I 90, ,0 Prochowice b) ,5 35,9 37,2 103, ,2 Przemków b ,6 33,2 29,2 88, ,2 Radwanice ,5 31,8 :^8,3 89, ,3 Rudna % ,6 36,3 33,7 92, ,5 Ruja ,0 43,0 41,8 Ścinawa b) ,4 38,6 38,1 98, ,2! 1 97, ,1 Udanin ,8 42,9 44,7 104, ,0 Warta Bolesław ,9 44,3 38,1 86, ,7 Wądroże Wielkie ,7 42,3 43,3 102, ,7 Zagrodno , ,1 103, ,3 Złotoryja b) ,4 44,7 44,1 98, ,0 Żukowice , ,6 91, ,3 a) Wyniki uogólnione z próby reprezentacyjnej dla województwa, b) Łącznie z danymi dla miasta, c) Od 1991 r. dane dotyczą tylko gminy. 40

41 Tabl. 22 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY PSZENICY OGÓŁEM W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH MIASTA/GMINY Powierzchnia w ha Plony z 1 ha Zbiory = = =100 WOJEWÓDZTWO a) ,5 42,2 42,2 100, ,7 Mlasta-razem ,1 43,7 46,8 107, ,7 Legnica ,9 39,7 43,3 109, ,3 Chojnów 15 X 38,0 X 570 X Głogów ,3 46,4 46,9 101, ,4 Jawor ,2 43,8 50,0 114, ,1 Lubin ,1 47,5 48,7 102, ,8 Gminy-razem ,9 42,1 42,1 100, ,8 Chocianów b* ,1 35,5 35,6 100, ,3 Chojnów b) X 44,7 39,8 X X Gaworzyce ,3 49,3 48,4 98, ,1 Głogów ,6 45,4 44,0 96, ,0 Grębocice ,2 44,4 43,6 98, ,3 Gromadka ,5 36,6 34,4 94, ,6 Jerzmanowa ,0 39,0 37,5 96, ,7 Kotla ,6 40,0 37,6 94, ,8 Krotoszye ,9 46,7 42,2 90, ,9 Kunice ,2 46,7 40,7 87, ,2 Legnickie Pole ,2 45,4 44,6 98, ,1 Lubin ,0 37,0 38,2 103, ,3 Męcinka ,5 35,3 42,3 119, ,1 Miłkowice ,6 40,7 42,3 103, ,5 Mściwojów ,4 43,9 48,8 111, ,8 Paszowice ,9 35,9 42,4 118, ,4 Pęcław ,8 45,1 44,4 98, ,1 Pielgrzymka ,5 44,1 43,4 I 98, ,0 Polkowice ^ ,8 31,2 28,6 91, ,0 Prochowice b* ,1 36,8 39,9 108, ,5 Przemków ^ ,0 32,4 Radwanice ,0 32,0 Rudna ,9 37,4 1 i 35,4 32,5 100, ,5 30,2 94, ,5 94, ,3 Ruja ,7 41,1 41,9 101, ,7 i Ścinawa b* ,4 42,6 I Udanin ,4 43,0 i 45,0 42,9 100, ,1 104, ,0 Warta Bolesław ,3 44,7 38,5 86, ,5 Wądroże Wielkie ,0 43,0 44,0 102, ,0 Zagrodno ,2 40,4 42,4 105, ,3 Złotoryja b) ,0 46,2 45,6 98, ,8 Żukowice ,5 47,7 47,0 98, * 103,0 a) Wyniki uogólnione z próby reprezentacyjnej dla województwa, b) Łącznie z danymi dla miasta, c) Od 1991 r. dane dotyczą tylko gminy. f 41

42 Tabl. 23 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH Pszenica ozima Pszenica jara MIASTA/GMINY powierzchnia w ha. plony z 1 ha zbiory powierzchnia w ha plony z 1 ha zbiory WOJEWÓDZTWO a) , , Mlasta-razem , , Legnica , , Chojnów 15 38,0 570 Głogów 310 ' 48, , Jawor , ,2 878 Lubin , , Gmlny-razem , , Chocianów b) , , Chojnów c) , , Gaworzyce , , Głogów , , Grębocice , , Gromadka , , Jerzmanowa , , Kotla , , Krotoszye , , Kunice , , Legnickie Role , , Lubin , , Męcinka , , Miłkowice , , Mściwojów , , Paszowice , , Pęcław , , Pielgrzymka , , Polkowice h) , , Prochowice , , Przemków b} 42 29, , Radwanice , , Rudna , , Ruja , ,0 1 i 40 Ścinawa b) , , Udanin , m Warta Bolesław , ' 35, Wądroże Wielkie , Zagrodno , , Złotoryja b) , , Żukowice , * , a) Wyniki uogólnione z próby reprezentacyjna! dla województwa, b) Łącznie z danymi dla miasta, c) Od 1991r. dane dotyczą tylko gminy. k 42

43 Tabl. 24 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY ŻYTA W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH MIASTA/GMINY Powierzchnia w ha Plony z 1 ha Zbiory = = I 1990=100 WOJEWÓDZTWO a) ,4 33,5 29,4 87, ,8 Mlasta-razem ,1 37,1 38,7 104, ,8 Legnica ,9 32,0 35,0 109, Chojnów X X X Głogów ,4 32,0 35,0 109,4 ' ,1 Jawor X X X Lubin ,5 39,1 40,0 102, ,1 Gmlny-razem ,6 33,5 29,2 87, ,0 Chocianów ^ ,8 34,0 28,0 82, ,3 Chojnów c* X 32,0 30,0 X X Gaworzyce ,3 39,5 38,5 97, ,6 Głogów ,7 30,0 28,0 93, ,9 Grębocice ,7 36,5 33,0 90, ,9 Gromadka ,4-30,0 27,0 90, ,7 Jerzmanowa ,7 30,0 30,0 100, ,7 Kotla ,2 25,0 25,2 100, I 93,9 Krotoszye ,3 42,0 37,0 88, ,4 Kunice ,6 40,0 36,9 92, ,1 Legnickie Pole ,0 39,0 39,0 100, ,0 Lubin ,7 33,0 26,0 78, ,8 Męcinka ,0 25,0 29,0 116, ,0 Miłkowice ,1 34,5-31,0 89, I 51,3 Mściwojów 5 X 40,0 X 200 X Paszowice ,0 25,0 30,0 120, ,0 Pęcław ,0 ' 35,0 36,0 102, ,0 Pielgrzymka ,0 35,0 37,0 i i * 105, , 55,0 Polkowice b* ,6 29,0 26,0 89, ,4 Prochowice ' ,0 32,0 33,0 103, ,8 Przemków b) ,1 35,0 29,0 Radwanice ,2 32,0 «i * , ,8 90, ,1 Rudna ,6 35,0 1,1' , ,1 Ruja ,0 32,0 ; 3o,o 93, ,8 Ścinawa b) ,1 37,0 30,0 81, ,3 Udanin X X * Warta Bolesław ,6 40,0 37,0 92, ,1 Wądroże Wielkie ,0 39,0 40,0 102, ,7 Zagrodno ,3 38,0 38,6 101, ,8 Złotoryja X i X X Żukowice ,7 42,0 38,5 91, ,8 a) Wyniki uogólnione z próby reprezentacyjnej dla województwa, b) Łącznie z danymi dla miasta, c) Od 1991r. dane dotyczą tylko gminy. 1 ' X 43

44 Tabl. 25 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY JĘCZMIENIA OGÓŁEM W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH MIASTA/GMINY Powierzchnia w ha I Plony z 1 ha Zbiory = = =100 WOJEWÓDZTWO a) ,8 39,4 38,9 98, ,4 Mlasta-razem ,1 38,6 39,7 102,8 / ,1 Legnica ,1 34,7 34,9 100, ,7 Chojnów 378 X 40,0 X X Głogów ,4 43,2 104, ,1 Jawor ,4 41,0 47,7 116, ,9 Lubin ,5 36,5 36,2 99, ,7 Gmłny-razem # ,4 39,4 38,8 98, ,1 Chocianów b) ,1 32,5 33,6 103, ,8 Chojnów c) X 45,2 40,9 X X Gaworzyce ,4 36,9 36,3 98, ,8 Głogów ,6 38,2 38,1 99, ,4 Grębocice 388»385 99,2 40,1 41,5 103, ,8 Gromadka ,8 30,2 32,23 107, ,2 Jerzmanowa ,0 30,0 28,4 94, ,5 Kotla ,7 44,6 39,0 87, ,6 Krotoszyce ,1 44, , ,2 Kunice ,8 38,3 36,24 95, » ,8 Legnickie Pole ,0 44,0 42,9 97, ,2 Lubin ,4 40,7 37,0 90, ,0 Męcinka ,8 32,1 41,0 127, ,3 Miłkowice ,1 39,5 42,3 107, ,8 Mściwojów ,2 44,1 45,9 104, ,6 Paszowice ,0 32,6 38,3 117, ,1 Pęcław ,0 44,7 43,7 i i ' 97, ,8 Pielgrzymka ,4 38,2 37,2 97, ,3 Polkowice b* ,5 28,2 26,2 92, ,0 Prochowice b) ,9 37,0 39,6 96, ,8 Przemków b) ,8 30,0 29,1 97, ,0 Radwanice ,0 32,2 38,8 1 89, ,8 Rudna ,8 37,1 3^7,1 100, ,7 Ruja ,1 46,9 40,1 85, ,1 Ścinawa ^ ,4 33,5 36,5 109, ,7 Udanin ,5 41,7 43,8 105, ,8 Warta Bolesław ,9 45,3 37,5 i 82, , ,9 Wądroże Wielkie ,3 40,1 41,9 104, ,5 Zagrodno s ,5 38,2 38,8 101, ,4 Złotoryja b* ,9 42,4 40,7 96, ,7 Żukowice ,6 40,1 36,3 90, ,5 tylko gminy u 9<^n*one 2 Pr^by reprezentacyjnej dla województwa, b) Łącznie z danymi dla miasta, c) Od 1991r. dane dotyczą 44

45 Tabl. 26 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH Jęczmień ozimy Jęczmień jary MIASTA/GMINY powierzchnia w ha plony z 1 ha zbiory powierzchnia w ha plony z 1 ha zbiory WOJEWÓDZTWO a) , , Mlasta-razem , ,7 * Legnica 25 39, , Chojnów , Głogów , , Jawor 20 48, , Lubin 40 39, , Gmlny-razem , , Chocianów b* 62 35, , Chojnów c* , , Gaworzyce 60 43, , Głogów 30 39, , Grębocice 95 46, , Gromadka 10 25, , Jerzmanowa 45 30, , Kotla 96 42, , Krotoszye 65 40, , Kunice , , Legnickie Pole 13 40, , Lubin , , Męcinka 20 42, , Miłkowice , *0 41, Mściwojów 56 45, , Paszowice 40 42, , Pęcław 75 48, , Pielgrzymka 7 40, , Polkowice b) 30 27, , Prochowice b* , , Przemków b) 5 30, , Radwanice 55 32, p , Rudna , , Ruja 25 42, , Ścinawa b) 80 40, , Udanin , , Warta Bolesław , , Wądroże Wielkie 25 41, , Zagrodno , , Złotoryja b) 60 46, , Żukowice 45 46, , a) Wyniki uogólnione z próby reprezentacyjnej dla województwa, b) Łącznie z danymi dla miasta, c) Od 1991r. dane dotyczą tylko gminy. 45

46 Tabl. 27 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY OWSA W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH MIASTA/GMINY WOJEWÓDZTWO a> ,7 Powierzchnia w ha Plony z 1 ha Zbiory = = =100 32,9 32,6 99, ,0 Mlasta-razem ,0 32,1 33,3 103, ,3 Legnica ,0 30,0 30,0 100, ,0 Chojnów # Głogów ,0 36,0 36,0 100, ,0 Jawor ,0 40,0 45,5 113, ,3 Lubin ,3 30,5 28,0 91, ,8 Gmlny-razem ,3 32,9 32,6 99, ,5 Chocianów b) ,1 33,0 32,0 97, ,0 Chojnów c) ,5 31,0 30,0 96, ,6 Gaworzyce ,0 50,0 131, ,3 Głogów vi 137,5 30,0 29,0 96, ,9 Grębocice ,4 33,5 36,0 107, ,9 Gromadka ,4 27,0 28,0 103, ,7 Jerzmanowa ,9 29,0 28,0 96, ,3 Kotla ,0 35,8 35,6 99, ,4 Krotoszyce ,0 43,0 35,0 81, ,0 Kunice ,0 36,6 34,2 93, ,0 Legnickie Role ,2 39,6 38,0 96, ,1 Lubin ,2 32,0 33,0 103, ,2 Męcinka ,6 25,0 34,0 136, ,1 Miłkowice ,2 32,7 32,0 97, ,4 Mściwojów ,7 37,0 39,0 105, ,9 Paszowice ,0 27,0 32,0 118, ,5 Pęcław ,7 43,0-38,0 88, ,7 Pielgrzymka ,3 40,0 37,0 92, ,3 Polkowice ^ ,3 28,0 25,0 89, ,0 Prochowice b) ,0 28,0 ' 34,0 121, ,4 Przemków b) 59 * ,1 28, , ,7 Radwanice ,3 29,0 24,0 82, ,7 Rudna ,4 32,0 28,0 87, ,0 Ruja ,0 44,0 40,0 90, ,5 Ścinawa b) ,6 29,0 30,0 103, ,4 Udanin ,9 36,0 39,0 108, ,7 Warta Bolesław ,9 40,0 38,0 95, ,1 Wądroże Wielkie ,9 39,0 38,0 97, ,1 Zagrodno ,5 36,4 ; 37,4 102, ,6 Złotoryja b) ,7 36,0 37,0 102, *4 Żukowice ,3 35,0 32,0 91, ,2 tylko gminy u 9,nione z próby reprezentacy ne dla województwa, b) Łącznie z danymi dla miasta, c) Od 1991 r. dane dotyczą 46 /

47 «Tabl. 28 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY PSZENŻYTA OGÓŁEM W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH MIASTA/GMINY Powierzchnia w ha Plony z 1 ha Zbiory = = =100 WOJEWÓDZTWO a) ,1 41,ę 39,0 93, ,0 Mlasta-razem ,4 43,8 48,9 111, ,6 Legnica ,4 42,8 44,6 104, ,6 Chojnów Głogów ,3 44,8 44,8 100, ,3 Jawor ,7 41,2 50,0 121, ,4 Lubin ,9 44,0 55,7 126, ,6 Gmlny-razem ,7 41,8 38,3 91, ,6 Chocianów b) ,5 34,8 32,8 94, ,5 Chojnów c) ' ,7 44,0 36,0 81, ,3 Gaworzyce ,7 49,5 49,0 99, ,9 Głogów ,8 42,0 40,0 95, ,0. y Grębocice ,1 45,6 42,0 92, ,9 Gromadka ,0 34,4 29,7 86, ,6 Jerzmanowa ,0 38,0 36,0.94, ,7 Kotla ,9 43,3 38,4 88, ,6 Krotoszyce ,8-48,0 41,0 85, ,5 Kunice ,2 42,0 40,0 95, ,5 Legnickie Pole ,1 45,5 45,0 98, ,0 Lubin ,9 47,0 36,0 76, ,7 Męcinka ,6 33,0 38,0 115, ,6 Miłkowice ,7 47,0 44,0 93, ,4 Mściwojów ,0 45,0 50,0 111, ,9 Paszowice ,9 34,9 38,0 108, ,9 Pęcław ,9 41,0 40,0 97, ,3 Pielgrzymka ,9 44,0 i 41,8 95, ,0 Polkowice b) ,4 30,9 26,9 87, ,7 Prochowice b/) ,5 39,0 35,0 89, ,0 Przemków b} ,9 34,0 26,5 77, ,5 Radwanice ,4 34,8 28,7 82, ,1 Rudna ,2 37,0 34,8 94, ,0 Ruja ,3 46,0 45,0 97, ,0 Ścinawa b) ,3 37,8 35,0 92, ,3 Udanin ,5 48,0 45,0 93, ,5 Warta Bolesław ,7 45,0 40,0 88, ,5 Wądroże Wielkie ,5 42,0 42,0 100, ,5 Zagrodno ,3 39,2 38,1 97, ,6 Złotoryja b) ,6 43,0 42,0 97, ,9 Żukowice ,7 57,0 45,0 78, ,8 a) Wyniki uogólnione z próby reprezentacyjnej dla województwa, b) Łącznie z danymi dla miasta, c) Od 1991r. dane dotyczą tylko gminy. 47

48 Tabl. 29 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH MIASTA/GMINY powierzchnia w ha Pszenżyto ozime plony z 1 ha zbiory powierzchnia w ha Pszenżyto jare piony z 1 ha j zbiory WOJEWÓDZTWO a) , , Miasta-razem I , , Legnica 75 45, ,0 420 Chojnów Głogów 98 45, ,0 160 Jawor 16 50,0 800 Lubin 65 60, , Gminy-razem , , Chocianów b) , ,0 600 Chojnów c) , Gaworzyce 80 49, * Głogów , Grębocice , # * Gromadka 90 30, ,0 60 Jerzmanowa 90 36, Kotla , Krotoszyce 85 41, * Kunice ,0 6560» m Legnickie Pole 1 ; , m# Lubin j , Męcinka 50 38, Miłkowice I , «# Mściwojów 75 50, w Paszowice 80 38, Pęcław , * Pielgrzymka ,8 711 % Polkowiceb* I , ,0 260 Prochowice b) , Przemków b} 39 27, , Radwanice , ,0 192 Rudna , ,0 640 Ruja , %# Ścinawab) , Udanin , Warta Bolesław , w Wądroże Wielkie 187 i 42,0 i 7854 Zagrodno 81 Złotoryja b) # % 38, w , Żukowice , a) Wyniki uogólnione z próby reprezentacyjnej dla województwa, b) Łącznie z danymi dla miasta, c) Od 1991r. dane dotyczą tylko gminy. ## 48

49 Tabl. 30 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY OWSA Z JĘCZMIENIEM I INNYCH ZBOŻOWYCH MIESZANEK W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH MIASTA/GMINY 1 1 Powierzchnia w ha, m / i Plony z 1 ha Zbiory = = =100 WOJEWÓDZTWO a) u4,1 I 33,6 33,4 99, ,5 Mlasta-razem j ,8 38,6 110, ,9 Legnica ,9 38,0 39,0 102, ,9 Chojnów X I X X Głogów 15 % ,0 35,0 35,0 100, ,0 Jawor ,0 42,0 47,6 113, ,0 Lubin ,0 30,2 36,0 119, ,5 Gminy-razem ,7 33,5 33,3 99, ,9 Chocianów b) ,4 33,0 33,0 100, ,4 Chojnów c) ,9 36,0 32,0 88, ,6 Gaworzyce ,8 36,0 35,0 97, ,3 Głogów c o 33,0 34,0 103, ,2 Grębocice ,8 36,5 38,0 104, ,6 Gromadka ,9 31,0 32,0 103, ,2 Jerzmanowa ,0 30,0 100, ,2 Kotla ,7 33,7 33,5 99, ,6 Krotoszyce ,0 43,0 36,0 83, ,6 Kunice ,6 38,0 35,8 94, ,7 Legnickie Pole 6 X 39,3 X 236 X Lubin ,2 34,0 36,0 105, ,9 Męcinka ,0 30,0 34,0 113, ,3 Miłkowice ,0 36,0 105, ,1 Mściwojów ,0 43,0 102, ,3 Paszowice ,5 28,0 35,0 125, ,6 Pęcław ,0 42,0 38,0 90, ,0 Pielgrzymka ,0 38,5 98, ,7 Polkowice b) ,0 28,0 26,0 92, ,1 Prochowice b) ,3 36, , ,5 Przemków b) ,8 32,0 28,0 87, ,2 Radwanice ,1 30,0 26,0 86, ,4 Rudna ,3 35,0 34,0 97, ,0 Ruja ,3 45,0 42,0 93, ,8 Ścinawa bj ; ,0 30,0 100, ,7 Udanin ,0 37,0 39,0 105, ,4 Warta Bolesław ,3 40,0 37,0 92, ,4 Wądroże Wielkie 1 X 40,0 X 40» X Zagrodno ,2 '! 37,1 37,3 100, ,8 Złotoryja b* i x\o 38,0 38,0 100, ,0 Żukowice o7«41,0 39,0 95, ,9 a> Wyniki uogólnione próby reprezentacyjne! «il*i >. > wództwa. b) Łącznie z danymi dla miasta, c) Od 1991r. dane dotyczą tylko gminy 49

50 * Tabl. 31 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH Gryka, proso i inne zbożowe Kukurydza na ziarno MIASTA/GMINY powierzchnia w ha plony z 1 ha zbiory powierzchnia w ha plony z 1 ha zbiory WOJEWÓDZTWO a) , , Mlasta-razem Legnica Chojnów Głogów ** Jawor Lubin W Gminy-razem , % , Chocianów b) 14 9, ,0 780 Chojnów c* 20 35,0 700 Gaworzyce 6 36,0 216 Głogów # Grębocice Gromadka ,0 245 Jerzmanowa Kotla w 2 5,0 10 Krotoszye i 13 45,0 585 Kunice % Legnickie Pole 4 42,0 168 Lubin Męcinka «1 36,0 36 Miłkowice ,0 370 Mściwojów m 10 50,0 500 Paszowice * Pęcław Pielgrzymka 10 10,0 100» # Polkowice b* 10 15, ,0 200 Prochowice 5 9, ,0 800 y Przemków b) 41 15,0 615 Radwanice Rudna I 20 30,0 600 Ruja l Ścinawa b) % ,0 190 Udanin 10 46,0 460 Warta Bolesław ,0 80 Wądroże Wielkie e 10 55,0 550 Zaarodno 9 10, ,0 440 Złotoryja b* 1 Żukowice 1 a) Wyniki uogólnione z próby reprezentacyjnej dla województwa, b) Łącznie z danymi d!a miasta, c) Od 1991r. dane dotyczą tylko gminy.. - w 50

51 Tabl. 32 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY ROŚLIN OLEISTYCH W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH MIASTA/GMINY Powierzchnia w ha Plony z 1 ha Zbiory = = =100 WOJEWÓDZTWO a> ,6 18,8 18,3 97, ,8 Mlasta-razem ,1 16,0 19,7 123, ,7 Legnica ,6 10,0 15,0 150, ,5 22,0 X X Chojnów 10! i x Głogów '' 110,0 23,0 22,0 95,7 115v ,2 Jawor ,5 15,8 20,0 126, ,1» X X Lubin Gmlny-razem ,7 18,9 18,3 96, ,3 Chocianów b) ,7 15,0 15,0 100, ,7 Chojnów X 17,4 22,0 X X Gaworzyce ,6 25,0 24,0 96, ,8 Głogów ,6 20,0 20,0 100, ,6 Grębocice ,5 25,0 23,0 92, ,5 Gromadka , ,0 121, ,5 Jerzmanowa ,0 21,0 20,0 95, ,7 Kotla 52^ 50 96, ,7 121, ,9 Krotoszyce ,9 13,0 18,0 138, ,1 Kunice , ,4 97, ,8 Legnickie Pole ,2 19,0 13,0 68, ,3 Lubin ,1 21,0 19,5 92, ,3 Męcinka ,6 14,0 13,0 92, ,3 Miłkowice , ,0 95, ,9 Mściwojów ,3 19,0 18,0 94, ,9 Paszowice ,0 14,0 18,0 128, ,6 Pęcław ,7 21,0 23,0 109, ,0 Pielgrzymka ,0 22,9 17,5 76, \ ,4 Polkowice b) ,2 22,0 21,0 95, ,3 Prochowice b) ,0 13,0 16,0 138, ,7 Przemków b) X X X Radwanice ,0 23,7 22,3 94, ,1 Rudna ,8 22,0 16,0 72, ,2 X Ruja ,0 14,0 i I 14,0 100, X Ścinawa b) ,3 16,4 i 21,1 128, % , ,4 Udanin ,1 18,0 20,0 111, ,6 Warta Bolesław ,0 25,5 20,0 78, ,3 Wądroże Wielkie ,7 12,5 20,0 160, ,3 Zagrodno ,4 22,9 18,0 78, ,4 Złotoryja b) ,8 21,5 16,0 74, ,1 Żukowice, i ,0 20,0 21,0 105, ,2 *0 Wyniki uogólnione r próby reprezentacyjnej dla województwa, b) Łącznie z danymi dla miasta, c) Od 1991r. dane dotyczą tylko gminy.

52 Tabl. 33 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH Len (słoma i ziarno) Tytoń Strączkowe jadalne (groch, fasola, bób i inne) MIASTA/GMINY powierzchnia w ha plony z 1 ha zbiory powierz-. chnia w ha plony z 1 ha zbiory powierzchnia w ha plony z 1 ha zbiory WOJEWÓDZTWO a> 78 48, , , Miasta-razem 2 30, ,0 200 Legnica Chojnów Głogów» Jawor 8 25,0 200 Lubin 2 30,0 60 Gminy-razem 78 48, , , Chocianów b) 40 60, ,5 3 Chojnów c) Gaworzyce ~ 9 ii ** ee \ 25 20, C 500 i Głogów M Grębocice 13 26,0 338 Gromadka. «Jerzmanowa «#» Kotla Krotoszye Kunice Legnickie Pole / Lubin «Męcinka 8 12,0 96 Miłkowice 7 18, ,0 264 Mściwojów «* 70 25, & Paszowice «59 22, Pęcław 2 21,0 42 Pielgrzymka 15 10,0 150 Polkowice b) 5 50,0 250 # Prochowice b) Przemków b) w w 10 22, ,0 50 Radwanice 1 8,0 i 8 Rudna 10 14, ,0 250 Ruja Ścinawa b) 6 20, ,0 90 Udanin 10 70, , Warta Bolesław. 8 35, , ,0 342 Wądroże Wielkie 51 22, Zagrodno 14 23,1 323 Złotoryja b) 3 17,0 51 Żukowice 13 32,0 416 a) Wyniki uogólnione z próby reprezentacyjnej dla województwa, b) Łącznie z danymi dla miasta, c) Od 1991r. dane dotyczą tylko gminy. 52

53 Tabl. 34 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH i MIASTA/GMINY Strączkowe pastewne na nasiona powierzchnia w ha plony z 1 ha zbiory Strączkowe pastewne na zielonkę powierzchnia w ha plony z 1 ha zbiory WOJEWÓDZTWO a> , Mlasta-razem 2 26,0 52 Legnica Chojnów ## Głogów, # Jawor 2 26,0 52 Lubin Gminy-razem , Chocianów b- 80 0, Chojnów c) Gaworzyce Głogów Grębocice *» Gromadka / Jerzmanowa «, Kotla *» t k Krotoszyce ## am mm Kunice w w Legnickie Pole 78 28, Lubin ** Męcinka 2 21, Miłkowice» & Mściwojów 102 2, Paszowice 96 33, Pęcław w Pielgrzymka 38 25,0 950 am «# Polkowice b* # Prochowice b* m Przemków b) Radwanice 4 18,0 72 > St «* / I ' Rudna * # Ruja 20 25,0 500 Ścinawa b} Udanin Warta Bolesław ,0 270 Wądroże Wielkie , "19600 Zagrodno * w Złotoryja b) 12 19,0 228 W Żukowice a) Wyniki uogólnione z próby reprezentacyjnej dla województwa, b) Łącznie z danymi dla miasta, c) Od 1991r. dane dotyczą tylko gminy. 53

54 Tabl. 35 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY ZIEMNIAKÓW W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH % MIASTA/GMINY Powierzchnia w ha Plony z 1 ha Zbiory = = =100 WOJEWÓDZTWO a) , , ,7 Miasta-razem , , ,4 Legnica , , ,0 Chojnów 96 X 196 X» X Głogów , , ,9 Jawor , , ,0 Lubin , , ,8 Gmlny-razem , , ,1 Chocianów b) , , ,3 Chojnów c) X X X Gaworzyce , , ,3 Głogów , , ,3 Grębocice , , ,6 Gromadka , , ,1 Jerzmanowa , , ,0 Kotla , , ,1 Krotoszyce , , ,7 Kunice , , ,3 Legnickie Pole , , ,9 Lubin , , ,6 Męcinka , % 110, ,2 Miłkowice , , ,9 Mściwojów / , , ,3 Paszowice , , ,6 Pęcław , , ,2 Pielgrzymka , , ,0 Polkowice ^ , , ,8 Prochowice b) , p1 126, ,2 Przemków b) , ,0, ,8 Radwanice , i 97, ,3 Rudna , , ,7 Ruja , , ,6 Ścinawa b) , , ,2 Udanin , , ,8 W. Bolesławiecka , , ,2 Wądroże Wielkie , , ,7 Zagrodno , , ,9 Złotoryja b) , , ,0 Żukowice , , ,5 a) Wyniki uogólnione z próby reprezentacyjnej dla województwa, b) Łącznie z danymi dla miasta, c) Od 1991r. dane dotyczą tylko gminy.

55 Tabl. 36 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY BURAKÓW CUKROWYCH (BEZ WYSADKÓW) W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH MIASTA/GMINY Powierzchnia w ha Plony z 1 ha Zbiory = = I =100 WOJEWÓDZTWO a) , , ,2 Miasta-razem , , ,2 Legnica , , ,8 Chojnów 11» X i 280 X 3080 X Głogów , , ,2 Jawor , ,5 Lubin 34 X 300 X X Gmlny-razem , , ,0 Chocianów b) , , ,5 Chojnów c) X X X Gaworzyce , , ,8 Głogów , , I 91,9 Grębocice , , ,8 Gromadka , , ,6 Jerzmanowa , , Kotla , , ,6 a Krotoszyce , , ,9 Kunice , , ,2 Legnickie Pole , , ,4 Lubin , , ,5 Męcinka , , ,9 Miłkowice , , ,2 Mściwojów , , ,9 Paszowice , , ,9 Pęcław , , ,2 Pielgrzymka , , ,7 Polkowice , , ,4 Prochowice ^ , , ,2 Przemków ^ X z X ** I X Radwanice «ś , , ,5 Rudna , , ,6 Ruja , , ,8 Ścinawa h) , , ,3 Udanin , , ,2 Warta Bolesław , , ,2 Wądroże Wielkie , , ,3 Zagrodno , , ,8 Złotoryja b) , , ,7 Żukowice , , I I 108,2 a) Wyniki uogólnione z próby reprezentacyjnej dla województwa, b) Łącznie z danymi dla miasta, c) Od 1991r. dane dotyczą tylko gminy. 55

56 Tabl. 37 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH Rzepak i rzepik Mak, słonecznki, soja, gorczyca i inne MIASTA/GMINY powierzchnia w ha plony z 1 ha zbiory powierzchnia w ha plony z 1 ha zbiory WOJEWÓDZTWO a> , ,8 189 Mlasta-razem ,7 I M ^ 2955 Legnica 35 15,0 525 % f w Chojnów 10 22,0 220» Głogów 55 22, Jawor 50 20, «P Lubin i Gmlny-razem 4994! 18, ,6 * ,0 Chocianów b) Chojnów ^ ,0 550C Gaworzyce 45 24, Głogów 20 20,0 400 Grębocice , #i Gromadka 21 28,0 588 i i - 1 i M ; Jerzmanowa 28 20,0 560 ## Kotla 50 23, Krotoszyce 76 18, Kunice , ,0 HO Legnickie Pole , Lubin 77 19, Męcinka , #» Miłkowice 71 19, m Mściwojów 200 i! 18, ^ ##» Paszowice 200! i 18, # c Pęcław 10 L 23,0 230 Pielgrzymka , Polkowice b) 12 21,0 252 «# Prochowiceb) I Przemków b) a# Radwanice > 10 I 8,0 180 ## j 4i i 22,3 914 m ## B# V* Rudna \ , Ruja , Ścinawa b) , Udanin , Warta Bolesław , i m Wądroże Wielkie , ## Zagrodno , ,2 109 Złotoryja b) , w Żukowice , Bi w a) Wyniki uogólnione z próby reprezentacyjnej dla województwa, b) Łącznie z danymi dla miasta, c) Od 1991r. dane dotyczą tylko gminy. 56

57 Tabl. 38 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH MIASTA/GMINY Strączkowe pastewne i motylkowe drobnonasienne z trawami na pasze powierzchnia w ha plony z 1 ha zbiory Motylkowe drobnonasienne i trawy na pasze powierzchnia w ha plony z 1 ha zbiory WOJEWÓDZTWO a> Mlasta-razem Legnica , 400 Chojnów «$ 6800 Głogów Jawor Lubin Gminy-razem Chocianów b* Chojnów c) Gaworzyce Głogów Grębocice Gromadka Jerzmanowa Kotla Krotoszye Kunice Legnickie Role Lubin Męcinka Miłkowice Mściwojów Paszowice Pęcław Pielgrzymka Polkowice b* Prochowice b) Przemków ^ #«e Radwanice Rudna Q Ruja V ## Ścinawa b) Udanin * Warta Bolesław Wądroże Wielkie Zagrodno Złotoryja b} ' Żukowice a) Wyniki uogólnione z próby reprezentacyjnej dla województwa, b) Łącznie z danymi dla miasta, c) Od 1991 r dane dotyczą tylko gminy. 57

58 Tabl. 39 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH \ Seradela na zielonkę Inne pastewne i trawy nasienne na zielonkę MIASTA/GMINY powierzchnia w ha plony z 1 ha zbiory powierzchnia w ha plony z 1 ha zbiory WOJEWÓDZTWO a) Mlasta-razem Legnica Chojnów «Aft f e W ## \ Głogów Z60 Jawor A Lubin Grnlny-razem Chocianów h-. * Chojnów Gaworzyce "». * Głogów Grębocice ł 750 ' # Gromadka w Jerzmanowa S * Kotla Krotoszye % % X # Kunice l egnickie Pole # #0 1? Lubin Męcinka Miłkowice M Mściwojów Paszowice Pęcław li>( >o % Pielgrzymka Polkowice M ś Prochowice M * Przemków ^ < Ftadwanice # Rudna w Ruja AU Ścinawa h) %# «Udanin ## Warta Bolesław ## «A# ## Wądroże Wielkie * Zagrodno I Złotoryja b) Żukowice yp ## 4 * A# A 1 - t a) Wyniki uogólnione z próby reprezentacyjnej dla województwa, b) bacznie z danymi dla miasta c) Od h dane dotyczą tylko gminy. : 58

59 Tabl. 40 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH Motylkowe drobnonasienne i trawy na ziarno Koniczyna, lucerna, esparceta na nasiona Inne pastewne i trawy pastewne na nasiona MIASTA/GMINY powierzchnia w ha plony z 1 ha zbiory powierzchnia w ha # plony z 1 ha zbiory powierzchnia w ha plony z 1 ha zbiory b ^^^a, a ^a a ^a a aa ^a WOJEWÓDZTWO a) 70 3, , ,1 179 Mlasta-razem m I Legnica Chojnów \ < Głogów Jawor ## ## «# Lubin W W Gmłny-razem 67 3, , ,1 169 Chocianów h) ,0 15 Chojnów c} Gaworzyce w ## % Głogów Grębocice # fc % # Gromadka Jerzmanowa ##. i %# Kotla m ^# Krotoszye 5 OB # 4 5 0,8 4 Kunice Legnickie Pole ## 9 1 1,0 99 Lubin i ' ,0 6 Męcinka I ,0 9 Miłkowice < Mściwojów 15 2, ,0 30 Paszowice ## Pęcław i Pielgrzymka Polkowice h) Prochowice bf ». 2 3,0 6 ## Przemków b) ## ## a# Radwanice V» Rudna *# Ruja # ## ## \ Ścinawa h) k w \ \ # Udanin ## Warta Bolesław 2 3, ,5 7 Wądroże Wielkie 4# w W # Zagrodno 9 0,4 4 * ## 9 0,4 4 Złotoryja b) 14 4,4% , ,5 44 Żukowice w» «4 w a) Wyniki uogólnione z próby reprezentacyjnej dla województwa b) Łącznie z danymi dla miasta, c) Od 1991 r. dane dotyczą tylko gminy. 59

60 Tab!. 41 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH MIASTA/GMINY Koniczyna, lucerna, esparceta na zielonkę powierzchnia w ha plony z 1 ha zbiory powierzchnia w ha Poplony i wsiewki na pasze plony z 1 ha zbiory WOJEWÓDZTWO a) Miasta-razem Legnica Chojnów # % 2400 Głogów Jawor Lubin % Gmlny-razem Chocianów P Chojnów c) Gaworzyce Głogów Grębocice # Gromadka Jerzmanowa Kotla Krotoszyce Kunice *' Legnickie Pole » Lubin m Męcinka w Miłkowice Mściwojów Paszowice %# 40 Pęcław Pielgrzymką ## «Polkowice ł)) Prochowice b' Przemków b) ## Radwanice Rudna Ruja w Ścinawa b) Udanin Warta Bolesław Wądroże Wielkie s %» * Zagrodno Złotoryja h) Żukowice, a) Wyniki uogólnione z próby reprezentacyjnej dla województwa, b) Łącznie z danymi dla miasta, c) Od 199Ir. dane dotyczą tylko gminy. I 60 4

61 Tabl. 42 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH MIASTA /GMINY Okopowe pastewne (bez wysadków) powierzchnia w ha plony z 1 ha zbiory powierzchnia w ha Kukurydza na zielonkę plony z 1 ha zbiory WOJEWÓDZTWO a) Miasta-razem Legnica t 350 < Chojnów 1400 Głogów Jawor Lubin Gmlrty-razem Chocianów b) Chojnów Gaworzyce Głogów Grębocice Gromadka Jerzmanowa Kotla Krotoszyce Kunice Legnickie Pole Lubin Męcinka Miłkowice Mściwojów Paszowice Pęcław , Pielgrzymka ' 3000 Polkowice b) Prochowice b) Przemków b) *» t Radwanice Rudna Ruja Ścinawa b) Udanin () Warta Bolesław Wądroże Wielkie Zagrodno Złotoryja b' Żukowice a) Wyniki uogólnione z tylko gminy. próby reprezentacyjnej dla województwa, b) Łącznie z danymi dla miasta, c) Od 1991r. dane dotyczą ' * 61 f

62 Tabl. 43 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH Pastwiska połowę na zielonkę Pastwiska trwałe MIASTA/GMINY powierzchnia w ha plony z 1 ha zbiory powierzchnia w ha plony z 1 ha zbiory WOJEWÓDZTWO a) Mlasta-razem Legnica Chojnów te ł Głogów # Jawor Lubin Gmlny-razem Chocianów l,) Chojnów c) / Gaworzyce ' i oo Głogów /o Grębocice MO Gromadka 2/H Jerzmanowa /H Kotla Krotoszyce 280 3( ) Kunice Legnickie Role Lubin /0 Męcinka Miłkowice Mściwojów 1 1 / ) Paszowice 28/ Pęcław 2 OH t K) Pielgrzymka Z 2ZO 1 64 O l14/70 Polkowice łi) (H) 1/Z 31 >( i Prochowice h} 29/ Przemków ^ 1 MM 200 3/600 Radwanice I2H 2/ Rudna 30 ' U ) Ruja w Ścinawa l>) () Udanin Warta Bolesław. Se Wądroże Wielkie 274 2/ Zagrodno * V Złotoryja ll) Żukowice a) Wyniki uogólnione z próby reprezentacyjnej dla województwa, b) Łącznie z danymi dla miasta, c) Od 1991». dane dotyczą tylko gminy. 62

63 Tabl. 44 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY Z ŁĄK TRWAŁYCH W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH * Ogółem 1 Pokos II Pokos III Pokos MIASTA/GMINY Powierzchnia w ha ogólny zbiór plony z 1 ha zbiór plony z 1 ha zbiór plony z 1 ha zbiór plony z 1 ha w dt w przeliczeniu na siano WOJEWÓDZTWO a> , , ,9 f ,7 Młasta-razem , , , ,9 Legnica , , , ,0 Chojnów , , ,5 16 0,6 Głogów , , , ,3 Jawor # , , , ,0 Lubin , , , Gmłny-razem , , , ,8 Chocianów H) , , ,3 Chojnów b) , , , ,0 Gaworzyce , , , ,9 Głogów , , , ,0 Grębocice , , , ,0 Gromadka , , , ,0 Jerzmanowa , , , ,0 Kotla , , , ,7 Krotoszyce , , , Kunice # , , , ,3 Legnickie Pole , , , Lubin , , % 24, ,0 Męcinka , , , ,0 Miłkowice , , ,6 Mściwojów , , , ,0 Paszowice , , , ,0 Pęcław , , , ,0 Pielgrzymka , , , ,7 Polkowice a) , , , ,5 Prochowice a) , , , ,7 Przemków a) , , /, ,8 Radwanice , , , ,0 Rudna , , , ,9 Ruja , , , ,0 Ścinawa a) , , ,0 Udanin , , , ,0 Warta Bolesław , , , ,7 Wądroże Wielkie , , , ,0 Zagrodno , , ,8 Złotoryja a) , , I 8, ,1 Żukowice 252 # a) Łącznie z danymi dla miasta, b) Od 199U. dane dotyczą tylko gminy , , , ,0 / 63

64 64 Tabl. 45 STRUKTURA ZBIORÓW Z ŁĄK TRWAŁYCH (I + II + III POKOS) W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH z tego łąki z których trawę zebrano MIASTA/GMINY WOJEWÓDZTWO a) Mlasta-razem Legnica Chojnów Głogów Ogółem jako zielonkę z przeznaczeniem na: bieżące skarmianie w procentach zbiorów z łąk 00,0 70,1 1,3 28,6 1 00,0 67,6 0,9 31, ,0 20, , ,0 50,8 49,2 Jawor 100,0 90,4 ## 9.6 Lubin Gmlny-razem Chocianów ^ 100,0 60,3 4,9 34,8 00,0 70,1 1,3 28,6 100,0 75,2 0,2 24,6 Chojnów ^ 100,0 83,6 * 16,4 Gaworzyce Głogów Grębocice Gromadka Jerzmanowa Kotla 100,0 54,4 5,1 40,5 100,0 49,1 50,9 100,0 73,9 26,1 100,0 65, ,0 63,3 36,7 100,0 53,2 46,8 Krotoszye 100,0 65,0 % 35,0 Kunice 100,0 90,4 9,6 legnickie Pole 100,0 85,8 * 14.2 Lubin Męcinka Miłkowice 100,0 51,3 ' 48,7 100,0 68,9 31,1 100,0 84,8 0,4 14,8 Mściwojów 100,0 77,5 22,5 Paszowice 100,0 52,5 0,8 46,7 Pęcław 100,0 60,0 ## 40,0 Pielgrzymka Polkowice rt) Prochowice Przemków Radwanice 100,0 57,7 0,8 41,5 100, ,6 33,2 100,0 87,7 12,3 100,0 71, ,7 100,0 51,9 1,6 46,5 Rudna 100, ,1 Ruja 100,0 49,5 50,5 Ścinawa a) 100,0 76,7 m 23,3 Udanin 100,0 75, Warta Bolesław. 100,0 62,8»» 37,2 Wądroże Wielkie 100,0 68,6 17,9 13,5 Zagrodno Złotoryja a) # Żukowice 100,0 a) Łącznie z danymi dla miasta, b) Od 1991r. dane dotyczą tylko gminy % 100,0 66,7 100,0 51,1 81,9 18,1 m 33,3 48,9 I

65 v*?.r<* w LEGNICY ŚWIADCZY NAJTANIEJ USŁUGI - kserograficzne - małej poligrafii * druki jedno i wielobarwne * listowniki * wizytówki * akcydensy i inne druki wg zamówienia - nowoczesne techniki oprawiania dokumentów * grzbietowanie * termosklejanie * foliowanie - skanowanie techniką komputerową - profesjonalny skład komputerowy PONADTO ORGANIZUJE KURSY KOMPUTEROWE - obsługi mikrokomputerów IMB PC - edytory tekstów - bazy danych Zamówienia i zgłoszenia przyjmuje Wydział Koordynacji Legnica, ul.jaworzyńska 65 tel do 55 wew. 249

66 Cena zł. * to Druk: OP WUS we Wrocławiu. Zam. 93, Nakł. 50

»» ą. PRODUKCJA ZpME>PŁODOU ROLNYCH OGRODNICZKI! 1995 iü. Legnica marzec 1996 r.

»» ą. PRODUKCJA ZpME>PŁODOU ROLNYCH OGRODNICZKI! 1995 iü. Legnica marzec 1996 r. »» ą PRODUKCJA ZpME>PŁODOU ROLNYCH 1/ OGRODNICZKI! 1995 iü Legnica marzec 1996 r. * V * < * ) /»"» " f V f.. *» URZĄD STATYSTYCZNY W LEGNICY PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W 1995 R.

Bardziej szczegółowo

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. Wrzesień 2004 Dorota Stankiewicz Informacja

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 12.06.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

WYNIKI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - luty 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 2 PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 1/ WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Informacja sygnalna http://www.stat.gov.pl/urzedy/lodz/index.htm

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie gruntów i produkcja ziemiopłodów rolnych w województwie śląskim w 2011 r.

Użytkowanie gruntów i produkcja ziemiopłodów rolnych w województwie śląskim w 2011 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Użytkowanie gruntów i produkcja

Bardziej szczegółowo

R-CzBR. Czerwcowe badanie rolnicze. według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. WZÓR

R-CzBR. Czerwcowe badanie rolnicze. według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. WZÓR GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl R-CzBR Czerwcowe badanie rolnicze według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl do 23

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2014 r.

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2014 r. 1 UŻYTKOWANIE GRUNTÓW Ogólna powierzchnia gospodarstw rolnych województwa lubuskiego według stanu na koniec czerwca 2014 r. wynosiła 469,0 tys. ha, z tego areał użytków rolnych stanowił 93,6%, lasy i grunty

Bardziej szczegółowo

R-05. Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach

R-05. Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej R-05 Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

R-05. Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach

R-05. Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej R-05 Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad

Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad OSN to obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącego ze źródeł rolniczych, na których występują wody zanieczyszczone

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002)

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Imię i Nazwisko/Nazwa W-1.2_121/135 Adres Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Do wniosku należy dołączyć wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Zbiorczy protokół strat

Zbiorczy protokół strat Zbiorczy protokół strat Sporządzony na okoliczność wystąpienia klęski żywiołowej spowodowanej suszą na terenie gminy Moszczenica. Komisja Gminna ds. szacowania szkód spowodowanych klęską żywiołową, powołana

Bardziej szczegółowo

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ZBOŻA... 11 1. Biologia zbóż... 11 1.1. Pochodzenie i udomowienie zbóż... 11 1.1.1. Pszenica... 13 1.1.2. Jęczmień... 14 1.1.3. Żyto... 15 1.1.4. Owies... 15 1.1.5. Pszenżyto...

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I PASTEWNYCH W 1994 R.

PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I PASTEWNYCH W 1994 R. 9 fii» SMPfe WAŁBRZYCH WOJEWODZI URZĄD STA ITS IK ZM w m> W WAŁBRZYCHU PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I PASTEWNYCH W 1994 R. X;X'X;X;X: >lai:/,i!c 1995 r. > ' 4» WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR)

załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR) załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR) Załącznik wypełniają wyłączne gospodarstwa posiadające grunty na obszarze kilku gmin i przekazują tylko do gminy właściwej

Bardziej szczegółowo

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015 Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu Rzeszów, 20 listopada 2015 Ogólna powierzchnia województwa podkarpackiego wynosi 1784,6 tys. ha i stanowi 5,7% powierzchni kraju. Struktura powierzchni województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:....

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 234 Wojewody Mazowieckiego z dnia

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja plantacji

Pielęgnacja plantacji PRODUKCJA ROŚLINNA CZĘŚĆ III TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik Praca zbiorowa pod redakcją prof. Witolda Grzebisza WYDANIE I HORTPRESS

Bardziej szczegółowo

Technologie produkcji roślinnej praca zbiorowa. Rok wydania 1999 Liczba stron 437. Okładka ISBN Spis treści

Technologie produkcji roślinnej praca zbiorowa. Rok wydania 1999 Liczba stron 437. Okładka ISBN Spis treści Tytuł Technologie produkcji roślinnej Autor praca zbiorowa Wydawca PWRiL Rok wydania 1999 Liczba stron 437 Wymiary 235x165 Okładka miękka ISBN 83-09-01629 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii produkcji

Bardziej szczegółowo

Na terenie gmin/y:...

Na terenie gmin/y:... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE Ul. Poznańska 115 62-080 Tarnowo Podgórne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice

Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice . imię i nazwisko.. miejscowość, data. adres. nr telefonu kontaktowego PESEL: fffffffffff Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice WNIOSEK Zwracam się z prośbą o oszacowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE... 19

UWAGI ANALITYCZNE... 19 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 3 UWAGI METODYCZNE... 9 Wprowadzenie... 9 Zakres i tematyka Powszechnego Spisu Rolnego... 10 Ważniejsze definicje, pojęcia spisowe i zasady spisywania... 12 Ważniejsze grupowania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Rolnictwa i Środowiska

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Rolnictwa i Środowiska GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Rolnictwa i Środowiska Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH

Bardziej szczegółowo

b) gospodarstwa indywidualne o powierzchni do 1 ha użytków rolnych (działki rolne, w tym np. działki służbowe) użytkowane rolniczo przez osoby fizyczn

b) gospodarstwa indywidualne o powierzchni do 1 ha użytków rolnych (działki rolne, w tym np. działki służbowe) użytkowane rolniczo przez osoby fizyczn UWAGI METODYCZNE 1. Prezentowane informacje opracowano metodą rodzaju działalności i dotyczą działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej prowadzonej przez podmioty gospodarcze niezależnie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY DOPIEWO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:......

URZĄD GMINY DOPIEWO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Do niniejszego wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok przez ARiMR i zachować zgodność danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do wniosku

Załącznik Nr 2 do wniosku Załącznik Nr 2 do wniosku W-1.2_121/N Imię i Nazwisko, Adres, seria i numer dokumentu tożsamości, NIP*/ Nazwa, Adres siedziby, NIP, REGON Ustalenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE ROLNICZE 2014r.

KALKULACJE ROLNICZE 2014r. KALKULACJE ROLNICZE 2014r. Kalkulacje rolnicze są podstawowym narzędziem rachunku ekonomicznego, które pozwalają na określenie efektywności wytwarzania określonych produktów. Kalkulacje pokazują nam nie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek OGŁOSZENIE Urząd Gminy Sobienie-Jeziory informuje, że rolnicy u których wystąpiły szkody w gospodarstwach rolnych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, tj. spowodowane przez grad,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r.

UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r. UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia dnia zakończenia okresu zbioru

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskodawca: Adres zamieszkania: Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y:...

1. Wnioskodawca: Adres zamieszkania: Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y:... MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Rolnictwa w... za pośrednictwem Urzędu Gminy w... 1. Wnioskodawca:... 2. Adres zamieszkania:... 3. Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y:... 4. PESEL: 5. NIP:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami. W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot.

Bardziej szczegółowo

Rolnicy gminy. Brańszczyk

Rolnicy gminy. Brańszczyk Rolnicy gminy Brańszczyk W związku ze szkodami w rolnictwie powstałymi na skutek utrzymującej się od dłuższego czasu suszy, informujemy zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Zebranie sekcji zbóż i roślin strączkowych. kwiecień, 2013 roku

Zebranie sekcji zbóż i roślin strączkowych. kwiecień, 2013 roku Zebranie sekcji zbóż i roślin strączkowych kwiecień, 2013 roku Plan spotkania:. 1. Podsumowanie sytuacji popytowo-podażowej na rynku zbóż jarych i roślin strączkowych w sezonie wiosna 2013 roku. 2. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Krystyna Maciejak 04.10.2016 r. Spis rolny z 2010 roku - woj. Lubuskie na tle kraju Rolnictwo lubuskie na tle kraju w 2010 roku. Dane powszechnego

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ ENERGETYCZNY ROLNICTWA GMINY BEJSCE

POTENCJAŁ ENERGETYCZNY ROLNICTWA GMINY BEJSCE POTENCJAŁ ENERGETYCZNY ROLNICTWA GMINY BEJSCE Andrzej Pacocha Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ZASOBY GRUNTOWE CZYLI CZYM

Bardziej szczegółowo

RYNEK NASION Raport Rynkowy

RYNEK NASION Raport Rynkowy RYNEK NASION 2015 Raport Rynkowy Dr inż. Tadeusz Oleksiak 1. Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego Według danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) łączna masa materiału

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) :

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) :

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych.

informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych. Poznań, 2014-03-09 Concordia Polska TUW Biuro Ubezpieczeń Rolnych Oddziały Przedstawicielstwa Pośrednicy Concordia Polska TUW Szanowni Państwo, informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIENNYCH KOSZTÓW PRODUKCJI. Opracowanie Andrzej Rychłowski

ANALIZA ZMIENNYCH KOSZTÓW PRODUKCJI. Opracowanie Andrzej Rychłowski ANALIZA ZMIENNYCH KOSZTÓW PRODUKCJI Opracowanie Andrzej Rychłowski Szepietowo 2010 Wydawca Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 18-210 Szepietowo, tel. (086) 275 89 00 fax (086) 275 89 20

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składany do ARiMR (dotyczy

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE 1. metodą rodzaju działalności 2. Sektor prywatny Sektor publiczny 3. 4. powierzchni województwa według granic administracyjnych

UWAGI METODYCZNE 1. metodą rodzaju działalności 2. Sektor prywatny Sektor publiczny 3. 4. powierzchni województwa według granic administracyjnych UWAGI METODYCZNE 1. Prezentowane informacje opracowano metodą rodzaju działalności i dotyczą działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej prowadzonej przez podmioty gospodarcze niezależnie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. osób pozostających na utrzymaniu Wnioskodawcy. 2. Czy Wnioskodawcami ubezpieczył mienie w gospodarstwie? tak nie 3. Czy między Wnioskodawcami

Bardziej szczegółowo

Informacja o prowadzonej działalności rolniczej

Informacja o prowadzonej działalności rolniczej 1 (wypełnia Bank BGŻ BNP ParibasS.A.) I I - - Data wpływu do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (rrrr-mm-dd) Bank BGŻ BNP Paribas SPÓŁKA AKCYJNA I I / I / I I / I I / I I Nr Wniosku Informacja o prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY UPRAWY ROLNE 2002

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY UPRAWY ROLNE 2002 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY UPRAWY ROLNE 2002 Warszawa, wrzesień 2003 KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO PRZEWODNICZĄCY Tadeusz Toczyński REDAKTOR GŁÓWNY Halina Dmochowska CZŁONKOWIE Wojciech

Bardziej szczegółowo

TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN KAZIMIERZ WALECZEK STANISŁAW STOBIECKI WOJCIECH ŚLIWIŃSKI INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ SOŚNICOWICE e-mail: ior@ior.gliwice.pl 1 TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J Warszawa, 25.04.2008 WSTĘPNA OCENA PRZEZIMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw polowych

Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw polowych PZU Uprawy Zmiana OWU od 18.09.2015 wynikająca ze zmiany ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Dz.U. z 2015 poz. 577 z późn.zm) Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw

Bardziej szczegółowo

wsp. przeliczeniowy TUZ II 0 1,60 0 1,30 IIIa 1 1,45 IIIb 2 1,25

wsp. przeliczeniowy TUZ II 0 1,60 0 1,30 IIIa 1 1,45 IIIb 2 1,25 1 1. Oblicz powierzchnię przeliczeniową oraz wskaźnik bonitacji gleb na podstawie poniższych danych Powierzchnia przeliczeniowa, Wskaźnik bonitacji gleb, Informacje i powierzchni i użytkowaniu gruntów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Strona Wstęp... 2 Metodyka... 2

SPIS TREŚCI: Strona Wstęp... 2 Metodyka... 2 SPIS TREŚCI: Strona Wstęp... 2 Metodyka... 2 Kalkulacje uprawy roślin i zwierząt hodowlanych Pszenica ozima... 5 Jęczmień ozimy... 6 Pszenżyto ozime... 7 Żyto ozime... 8 Pszenica jara... 9 Jęczmień jary...10

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Informacja o wstępnych wynikach Powszechnego spisu rolnego 2010 Warszawa, 2011-06-30 Powszechny Spis Rolny z 2010 r. (PSR 2010) był pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia

Bardziej szczegółowo

AK-R. Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym. według stanu w dniu 1czerwca, 1 grudnia 2013 r.

AK-R. Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym. według stanu w dniu 1czerwca, 1 grudnia 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl od 1 do 23 czerwca 2013 r./ od 1 do 10 grudnia 2013 r. lub Ankieter statystyczny

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE szkody spowodowanej przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne w gospodarstwie rolnym położonym na terenie Gminy Mikstat

ZGŁOSZENIE szkody spowodowanej przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne w gospodarstwie rolnym położonym na terenie Gminy Mikstat .., dnia.... ZGŁOSZENIE szkody spowodowanej przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne w gospodarstwie rolnym położonym na terenie Gminy Mikstat co miało miejsce : a) w dniu. b) w okresie od dnia..... do

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J Warszawa, 26.07.2011 r. WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH

Bardziej szczegółowo

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim.

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Mechanizm dopłat do materiału siewnego wykorzystywanego w produkcji od samego początku funkcjonowania tj. od 2007 roku cieszy

Bardziej szczegółowo

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2015 r.

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.12.2015 Opracowanie sygnalne Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2015 r. Wynikowy szacunek produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych

Bardziej szczegółowo

Nawadnianie roślin - red. S. Karczmarczyk, L. Nowak

Nawadnianie roślin - red. S. Karczmarczyk, L. Nowak Nawadnianie roślin - red. S. Karczmarczyk, L. Nowak Spis treści Przedmowa CZĘŚCI. GOSPODARKA WODNA W PRODUKCJI ROŚLINNE J 1. Rozwój nawodnień na świecie i w Polsce 1.1. Nawadnianie w staroŝytności 1.2.

Bardziej szczegółowo

Wieloskładnikowy płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością mikro i makroelementów do zasilania ziemniaka.

Wieloskładnikowy płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością mikro i makroelementów do zasilania ziemniaka. MICROPLAN ZIEMNIAK Nawóz Dolistny Wieloskładnikowy płynny nawóz dolistny z wysoką zawartością mikro i makroelementów do zasilania ziemniaka. Zawartość w litrze: Fosfor(P) 10g, Potas(K) 65g, Siarka(S) 5g,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna Wyniki wstępne Warszawa, 2011-09-23 B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J PRZEDWYNIKOWY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna Wniosek naleŝy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Data wpływu do urzędu Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 29.05.2014 r. Informacja sygnalna WIOSENNA OCENA STANU UPRAW ROLNYCH I OGRODNICZYCH 1) w 2014 r. Wstępnie szacuje się, że w bieżącym roku powierzchnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE NA TERENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO. Pleszew, dnia 20.09.2012r.

INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE NA TERENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO. Pleszew, dnia 20.09.2012r. INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE NA TERENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO Pleszew, dnia 20.09.2012r. STRUKTURA UŻYTKÓW W POWIECIE PLESZEWSKIM grunty zabudowane i zurbanizowane 4,10% wody 0,35% użytki

Bardziej szczegółowo

COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY. Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów.

COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY. Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów. COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów. GIMNAZJUM 20 GDAŃSK POLSKA Maj 2006 SCENARIUSZ LEKCJI GEOGRAFII Z WYKORZYSTANIEM METODY STACJI UCZENIA

Bardziej szczegółowo

Monitoring Suszy Rolniczej w Polsce (susza w 2016 r.) Andrzej Doroszewski

Monitoring Suszy Rolniczej w Polsce (susza w 2016 r.) Andrzej Doroszewski Monitoring Suszy Rolniczej w Polsce (susza w 2016 r.) Andrzej Doroszewski Puławy, Czerwiec 2016 r. Indeksy suszy (wg expertów WMO) 1. Światowa Organizacja Meteorologiczna - World Meteorological Organization

Bardziej szczegółowo

COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY. Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów.

COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY. Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów. COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów. GIMNAZJUM 20 GDAŃSK POLSKA Maj 2006 SCENARIUSZ LEKCJI GEOGRAFII Z WYKORZYSTANIEM METODY STACJI UCZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o uŝytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach

Sprawozdanie o uŝytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej R-05 Sprawozdanie o uŝytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

Zasady deklarowania działek we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku 2009

Zasady deklarowania działek we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku 2009 Zasady deklarowania działek we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku 2009 Płatności obszarowe, płatność cukrowa, płatność do pomidorów oraz pomoc do rzepaku, są

Bardziej szczegółowo

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2015 r.

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 30.07.2015 Opracowanie sygnalne Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2015 r. Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Rolnictwa w Krakowie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Wydział Rolnictwa w Krakowie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE ROLNYM MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI załącznik Nr I Wydział Rolnictwa w Krakowie za pośrednictwem Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia upraw u przykładowych ubezpieczycieli

Zakres ubezpieczenia upraw u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia upraw u przykładowych ubezpieczycieli Konstrukcja ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia PZU S.A. TUW Concordia TUW TUZ Ubezpieczenie upraw polowych Ubezpieczeniem mogą być objęte rośliny

Bardziej szczegółowo

Potencjał biomasy do produkcji biogazu w województwie wielkopolskim

Potencjał biomasy do produkcji biogazu w województwie wielkopolskim Potencjał biomasy do produkcji biogazu w województwie wielkopolskim Józef Lewandowski Stefan Pawlak Wielkopolska? Substraty pochodzenia rolniczego jaki potencjał? Wielkopolska Podział administracyjny:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia...2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

USTAWA z dnia...2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich USTAWA z dnia....2015 r. Projekt o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Bardziej szczegółowo

Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę

Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę Czesław Rzekanowski, Jacek Żarski, Stanisław Rolbiecki Katedra Melioracji i Agrometeorologii Wydział Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Wyniki spisu rolnego

Wyniki spisu rolnego Urzqd Statystyczny w Katowicach Wyniki spisu rolnego w województwie katowickim w 1997 r. v. v Informacje i opracowania statystyczne _ H 1997 roln ictw a Katowice, listopad 1997 Przy publikowaniu danych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU Załącznik nr I.2A do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU BANK SPÓŁDZIELCZY W EŁKU ODDZIAŁ W... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO

Bardziej szczegółowo

Adam Maciak Marta Kuśmierczyk MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA NA CELE ERGETYCZNE BIOMASY ODPADOWEJ Z PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA OWOCÓW

Adam Maciak Marta Kuśmierczyk MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA NA CELE ERGETYCZNE BIOMASY ODPADOWEJ Z PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA OWOCÓW Adam Maciak Marta Kuśmierczyk MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA NA CELE ERGETYCZNE BIOMASY ODPADOWEJ Z PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA OWOCÓW Warszawa 13 14 września 2016 Sady to plantacje drzew owocowych, krzewów owocowych

Bardziej szczegółowo

Susza rolnicza w Polsce w 2015 roku Andrzej Doroszewski

Susza rolnicza w Polsce w 2015 roku Andrzej Doroszewski Susza rolnicza w Polsce w 2015 roku Andrzej Doroszewski Warszawa, 24 luty 2016 r. Indeksy suszy (wg expertów WMO) 1. Standaryzowany indeks opadu, Standarized Precipitation Index (SPI) powinien być wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania produkcyjno-rynkowe produkcji rolniczej w 2005 roku

Uwarunkowania produkcyjno-rynkowe produkcji rolniczej w 2005 roku Uwarunkowania produkcyjno-rynkowe produkcji rolniczej w 2005 roku Relacje cen produktów rolnych do cen środków produkcji mają zasadniczy wpływ na zmiany wyników ekonomicznych produkcji rolnej, w tym również

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I PASTEWNYCH W GOSPODARCE NIEUSPOŁECZNIONEJ W 1989 ROKU

PRODUKCJA GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I PASTEWNYCH W GOSPODARCE NIEUSPOŁECZNIONEJ W 1989 ROKU PRODUKCJA GŁÓWNYCH ZEMOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNCZYCH PASTEWNYCH W GOSPODARCE NEUSPOŁECZNONEJ W 1989 ROKU Opracowano 1990-02 - 09 3 P 3 T R E Ś C U1VA0 OObliNK... Uwagi wstępne... Uwagi metodyczne... Tabl.

Bardziej szczegółowo

MAKROPLON. Linia produktowa rolniczych, specjalistycznych, nawozów dolistnych

MAKROPLON. Linia produktowa rolniczych, specjalistycznych, nawozów dolistnych CERTYFIKAT ISO 9001:2008 NR CERT. 80803789/3 certyfikat wydany przez: DEKRA Certification Sp. z o.o. JMJ MAKROPLON Linia produktowa rolniczych, specjalistycznych, nawozów dolistnych zawierających azot,

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Plan konferencji prasowej 12.06.2012 r. Szkolnictwo wyższe

Bardziej szczegółowo

Wydział Rolnictwa w... za pośrednictwem Urzędu Gminy w Wnioskodawca:...

Wydział Rolnictwa w... za pośrednictwem Urzędu Gminy w Wnioskodawca:... załącznik Nr I WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE ROLNYM MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Rolnictwa w... za pośrednictwem Urzędu

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Zawartość składników pokarmowych oraz wartość pokarmowa w wybranych paszach dla przeżuwaczy

Tabela 3. Zawartość składników pokarmowych oraz wartość pokarmowa w wybranych paszach dla przeżuwaczy Tabela 3. Zawartość składników pokarmowych oraz wartość pokarmowa w wybranych paszach dla przeżuwaczy Nr () ZIELONKI 1 Koniczyna czerwerwona 153,6 135 30 36 19 3,8 0,13 0,12 7 19 15 0,14 0,15 0,14 zielonka,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek OGŁOSZENIE Urząd Gminy Sobienie-Jeziory informuje, że rolnicy u których wystąpiły szkody w uprawach rolnych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, tj. szkody spowodowane przez ujemne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J Warszawa, 29.04.2011 r. WSTĘPNA OCENA PRZEZIMOWANIA UPRAW OZIMYCH 1)

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE BANK SPÓŁDZIELCZY W ZGIERZU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Wnioskodawca Imię i nazwisko PESEL : Numer dowodu tożsamości :. Adres zamieszkania..

Bardziej szczegółowo

Typ rolniczy gospodarstw rolnych

Typ rolniczy gospodarstw rolnych Typ rolniczy gospodarstw rolnych Typ rolniczy gospodarstw rolnych określany jest udziałem wartości Standardowej Produkcji z poszczególnych grup działalności rolniczych w całkowitej wartości Standardowej

Bardziej szczegółowo

195. Ministra f\prowizacji

195. Ministra f\prowizacji N!! 33. Dziennik Ustaw. Poz. 194 i 195. 503 o ile lekarstwa te są dla celów leczenia osoby ubogiej potrzebne, oraz oznaczyć receptę adnotacją pro paupere oraz nazwiskiem i adresem chorego.. \rt. 4. F\ptekl

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo i gospodarka żywieniowa

Rolnictwo i gospodarka żywieniowa Rolnictwo i gospodarka żywieniowa dane z roku sprawozdawczego 26 Saksonia dane z roku sprawozdawczego 26 POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ WYKORZYSTANIE POWIERZCHNI POWIERZCHNIA Powierzchnia ogółem 1. ha 1.842 35.75

Bardziej szczegółowo

Kondycja upraw i przebieg prac polowych w Polsce

Kondycja upraw i przebieg prac polowych w Polsce Strona 1 z 5 Sparks Polska Od: "Sparks Polska" Do: "Sparks Polska" Wysłano: 13 września 2016 00:27 Temat: Raport pogodowy Sparks Polska i kondycja upraw

Bardziej szczegółowo

Zmiany agroklimatu w Polsce

Zmiany agroklimatu w Polsce Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce ocena zagrożeń i sposoby adaptacji Warszawa, 30.09.2009 r. Zmiany agroklimatu w Polsce Jerzy Kozyra Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo