URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R."

Transkrypt

1 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania r. Kontakt: tel faks Internet: warszawa.stat.gov.pl ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. Przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego prosimy o podanie źródła. Źródło informacji stanowiły wyniki przeprowadzonych w 2013 r. badań z zakresu użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, zużycia nawozów mineralnych lub chemicznych oraz wapniowych, wynikowego szacunku plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodniczych oraz pogłowia zwierząt gospodarskich. Dane opracowano na podstawie badań reprezentacyjnych prowadzonych w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych, zbiorczych wyników sprawozdawczości z gospodarstw osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz ocen i ekspertyz rzeczoznawców GUS 1. W związku z wprowadzeniem od 2010 r. stopniowych zmian metodologii badań rolniczych, mających na celu dostosowanie do standardów unijnych oraz uwzględnienie przemian dokonujących się w polskim rolnictwie, a także szersze wykorzystanie źródeł administracyjnych, zmianie uległa definicja gospodarstwa rolnego, zgodnie z którą gospodarstwa rolne nie obejmują posiadaczy użytków rolnych nieprowadzących działalności rolniczej oraz posiadaczy poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzących działalność rolniczą o małej skali (poniżej określonych progów). Konsekwencją zmiany definicji jest zmniejszenie liczby gospodarstw rolnych oraz ogólnej powierzchni gospodarstw, powierzchni użytków rolnych ogółem i użytków rolnych pozostałych. Dane za 2012 r. prezentowane są zgodnie z nową definicją, w związku z czym są w pełni porównywalne z iem Dane za 2012 r. zmieniono w stosunku do opublikowanych w poprzedniej edycji. Powierzchnię, zbiory i plony ziemniaków, warzyw gruntowych, owoców z drzew i krzewów owocowych oraz plantacji jagodowych podano łącznie z uprawą w ogrodach przydomowych. Dane prezentuje się według siedziby użytkownika. W danych (wyrażonych w liczbach bezwzględnych i względnych) mogą wystąpić drobne rozbieżności w sumowaniu na ogółem wynikające z automatycznych zaokrągleń. Liczby te są poprawne merytorycznie. UŻYTKOWANIE GRUNTÓW * * * W 2013 r. ogólna powierzchnia gospodarstw rolnych, których użytkownicy mieli siedzibę na terenie województwa mazowieckiego wynosiła 2207,9 tys. ha i w porównaniu z danymi za 2012 r. była mniejsza o 131,4 tys. ha, tj. o 5,6%. W użytkowaniu gospodarstw indywidualnych znajdowało się 2160,5 tys. ha, przez co należało do nich prawie 98% powierzchni gospodarstw rolnych ogółem. użytków rolnych w gospodarstwach rolnych zajmowała 1901,9 tys. ha i w porównaniu z 2012 r. zmniejszyła się o 109,6 tys. ha (o 5,5%). W 2013 r. udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych wyniósł 86,1%. Z ogólnej ich powierzchni 1879,8 tys. ha (98,8%) znajdowało się w dobrej kulturze rolnej, a 22,1 tys. ha (1,2%) zajmowały użytki rolne pozostałe (tj. wyłączone z produkcji rolniczej). W 2013 r. łączna powierzchnia upraw trwałych wyniosła 117,6 tys. ha i stanowiła 6,2% powierzchni użytków rolnych. W ogólnej powierzchni upraw trwałych znaczący udział miały sady, które zajmowały powierzchnię 109,9 tys. ha, stanowiąc 5,8% powierzchni użytków rolnych oraz 93,4% areału upraw trwałych. 1 Dane w zakresie użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, zużycia nawozów mineralnych lub chemicznych oraz wapniowych opracowano na podstawie wyników reprezentacyjnego badania Struktury Gospodarstw Rolnych przeprowadzonego zgodnie z wymogami Eurostatu w dniach 1 czerwca 8 lipca 2013 r.

2 Struktura użytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych w 2013 r. Stan w czerwcu 52,9% 2,9% 0,2% 5,3% 19,3% 4,6% 8,8% 1,0% 5,0% Użytki rolne w dobrej kulturze: pod zasiewami grunty ugorowane uprawy trwałe ogrody przydomowe łąki trwałe pastwiska trwałe Pozostałe użytki rolne Lasy i grunty leśne Pozostałe grunty Trwałe użytki zielone zajmowały powierzchnię 526,2 tys. ha i stanowiły 27,7% powierzchni użytków rolnych, z czego łąki trwałe 22,4%, pastwiska trwałe 5,3%. gruntów ugorowanych w gospodarstwach rolnych wynosiła 63,2 tys. ha, tj. 3,3% areału użytków rolnych. W województwie mazowieckim w 2013 r. łączna liczba gospodarstw rolnych wynosiła 212,2 tys., w tym gospodarstw indywidualnych było 211,9 tys. W ogólnej liczbie gospodarstw 98,3% (208,5 tys.) stanowiły podmioty, w których powierzchnia użytków rolnych wynosiła powyżej 1 ha. W grupie tych gospodarstw 44,8% stanowiły gospodarstwa posiadające 1 5 ha użytków rolnych, 46,6% gospodarstwa posiadające 5 20 ha UR, 7,4% gospodarstwa posiadające ha UR i 1,2% gospodarstwa mające 50 ha i więcej użytków rolnych. Średnia powierzchnia ogólna gospodarstwa rolnego w 2013 r. wynosiła 10,41 ha, a gospodarstwa indywidualnego 10,20 ha. Przeciętna powierzchnia użytków rolnych przypadająca na jedno gospodarstwo rolne wyniosła 8,96 ha, w tym gospodarstwa o areale powyżej 1 ha UR 9,11 ha. Gospodarstwa rolne według grup obszarowych użytków rolnych w 2013 r. Stan w czerwcu 2

3 ŚRODKI PRODUKCJI Pod zbiory 2013 r. w województwie mazowieckim wysiano 175,6 tys. ton nawozów mineralnych (NPK) w przeliczeniu na czysty składnik, tj. o 39,4 tys. ton (o 18,3%) mniej niż przed iem. Zużycie nawozów mineralnych w poszczególnych grupach asortymentowych przedstawiało się następująco: azotowe (N) 119,4 tys. ton, tj. więcej o 1,3 tys. ton (o 1,1%) w stosunku do u gospodarczego 2011/2012, fosforowe (P 2 O 5 ) 22,2 tys. ton, tj. mniej o 24,6 tys. ton (o 52,6%), potasowe (K 2 O) 34,0 tys. ton, tj. mniej o 16,1 tys. ton (o 32,1%). Średnie zużycie nawozów mineralnych w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych pod zbiory 2013 r. wyniosło 92,3 kg NPK, w tym na 1 ha UR w dobrej kulturze rolnej 93,4 kg (podobnie w gospodarstwach indywidualnych). W ogólnym zużyciu nawozów mineralnych w przeliczeniu na czysty składnik azot (N) stanowił 68,0%, fosfor (P 2 O 5 ) 12,7%, a potas (K 2 O) 19,4% (przed iem odpowiednio: 54,9%, 21,8% i 23,3%). Zużycie nawozów wapniowych (CaO) pod zbiory 2013 r. wynosiło ogółem 56,2 tys. ton (o 83,3% więcej niż w u gospodarczym 2011/12), natomiast w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych 29,6 kg (w tym na 1 ha UR w dobrej kulturze rolnej 29,9 kg). W u gospodarczym 2012/2013 nawozy mineralne lub wapniowe stosowało 149,6 tys. gospodarstw rolnych, tj. 70,5% ogółu gospodarstw prowadzących działalność rolniczą. Wśród tych gospodarstw 94,1% stosowało nawozy azotowe, 20,9% nawozy wieloskładnikowe, 10,3% nawozy fosforowe, 9,5% nawozy wapniowe i 6,5% nawozy potasowe. PRODUKCJA ROŚLINNA Ogólna powierzchnia zasiewów w 2013 r. wynosiła 1168,6 tys. ha i była o 100,9 tys. ha (o 7,9%) mniejsza niż w 2012 r. zasiewów w gospodarstwach indywidualnych wynosiła 1144,1 tys. ha i w porównaniu z ubiegłym iem zmniejszyła się o 101,7 tys. ha (o 8,2%). zasiewów zbóż ogółem (875,6 tys. ha) stanowiła 74,9% ogólnej powierzchni zasiewów (o 0,8 p. proc. mniej niż przed iem) i w porównaniu z 2012 r. zmniejszyła się o 85,0 tys. ha (o 8,9%). Łączną powierzchnię uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oszacowano na 807,5 tys. ha, tj. o 108,4 tys. ha (o 11,8%) mniej niż wcześniej. Struktura powierzchni zasiewów zbóż w 2013 r. Stan w czerwcu 3

4 W porównaniu z iem poprzednim zwiększyła się m.in. powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno o 22,8 tys. ha (o 66,2%), ziemniaków o 1,2 tys. ha (o 2,7%) oraz rzepaku i rzepiku ogółem o 2,7 tys. ha (o 6,5%). Natomiast zmniejszenie areału zanotowano m.in. dla buraków cukrowych o 1,1 tys. ha (o 10,5%), oraz warzyw gruntowych o 5,8 tys. ha (o 24,8%). Wyniki produkcji podstawowych upraw rolnych i ogrodniczych osiągnięte w 2013 r. przedstawiały się następująco: zbiory zbóż ogółem 2624,4 tys. ton, tj. o 199,2 tys. ton (o 7,1%) mniej w porównaniu z 2012 r., w tym zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi 2292,1 tys. ton, tj. o 295,7 tys. ton (o 11,4%) mniej niż przed iem, zbiory rzepaku i rzepiku ogółem 111,7 tys. ton, tj. o 5,6 tys. ton (o 5,3%) więcej niż w 2012 r., produkcja ziemniaków 963,0 tys. ton, tj. o 52,7 tys. ton (o 5,2%) mniej w porównaniu z 2012 r., produkcja buraków cukrowych 601,3 tys. ton, tj. o 30,6 tys. ton (o 4,8%) mniej niż przed iem, produkcja warzyw gruntowych 666,1 tys. ton, tj. o 37,7 tys. ton (o 6,0%) więcej niż w 2012 r., zbiory owoców z drzew 1606,7 tys. ton, tj. o 302,8 tys. ton (o 23,2%) więcej niż w 2012 r., zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych 99,3 tys. ton, tj. o 31,4 tys. ton (o 46,3%) więcej w porównaniu z 2012 r. Plony głównych ziemiopłodów rolnych 4

5 Struktura zbiorów warzyw gruntowych Struktura zbiorów owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych a Pietruszka, pory, selery, rzodkiewka, sałata, rabarbar i inne. a Łącznie z poziomkami. b łącznie z jeżyną bezkolcową. c Aronia, borówka wysoka, leszczyna i inne. POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W grudniu 2013 r. pogłowie bydła ogółem wynosiło 1022,7 tys. sztuk i zwiększyło się o 36,8 tys. sztuk (o 3,7%) w stosunku do stanu notowanego w analogicznym okresie 2012 r., natomiast w porównaniu z czerwcem 2013 r. zmniejszyło się o 61,5 tys. sztuk (o 5,7%). Pogłowie krów w omawianym okresie wynosiło 510,5 tys. sztuk i zwiększyło się w odniesieniu do grudnia 2012 r. o 5,8 tys. sztuk (o 1,1%), a w porównaniu z czerwcem 2013 r. zmniejszyło się o 31,1 tys. sztuk (o 5,7%). Sektor prywatny utrzymywał 99,7% wojewódzkiego pogłowia bydła, w tym gospodarstwa indywidualne 99,3%. W strukturze pogłowia bydła ogółem w skali u zwiększył się udział cieląt w wieku poniżej 1 u (o 1,7 p. proc.) i młodego bydła w wieku 1 2 lat (o 0,6 p. proc.), natomiast zmniejszył się udział bydła dorosłego w wieku 2 lat i więcej (o 2,3 p. proc.) w tym krów (o 1,3 p. proc.). Obsada bydła ogółem, w tym krów, na 100 ha użytków rolnych wynosiła odpowiednio 53,8 szt. i 26,8 szt. wobec 49,0 szt. i 25,1 szt. w grudniu 2012 r. Struktura pogłowia bydła według grup wiekowo-użytkowych Stan w grudniu 5

6 Pogłowie trzody chlewnej według stanu w końcu listopada 2013 r. wynosiło 942,9 tys. sztuk i zwiększyło się w porównaniu ze stanem notowanym przed iem o 30,8 tys. sztuk (o 3,4%), a w odniesieniu do lipca 2013 r. zmniejszyło się o 8,8 tys. sztuk (o 0,9%). Stado loch na chów w omawianym okresie wynosiło 80,4 tys. sztuk, tj. mniej o 1,5 tys. sztuk (o 1,8%) niż w listopadzie 2012 r. i o 8,8 tys. sztuk (o 9,8%) niż w lipcu 2013 r. Sektor prywatny utrzymywał 99,9% wojewódzkiego pogłowia trzody chlewnej, w tym gospodarstwa indywidualne 96,7%. W strukturze pogłowia trzody chlewnej ogółem w skali u zwiększył się udział prosiąt (o 0,7 p. proc.) i trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na ubój (o 1,6 p. proc.), natomiast zmniejszył się udział trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na chów (o 0,4 p. proc.) oraz warchlaków (o 1,8 p. proc.). Obsada trzody chlewnej ogółem, w tym loch na chów, na 100 ha użytków rolnych wynosiła odpowiednio 49,6 szt. i 4,2 szt., a w listopadzie 2012 r. 45,3 szt. i 4,1 szt. Struktura trzody chlewnej według grup produkcyjno-użytkowych Stan w końcu listopada Pogłowie owiec w grudniu 2013 r. wynosiło 6,4 tys. sztuk i zwiększyło się w porównaniu ze stanem notowanym przed iem o 0,6 tys. szt. (o 9,9%), natomiast w porównaniu z czerwcem 2013 r. zmniejszyło się o 1,3 tys. szt. (o 16,4%). Sektor prywatny utrzymywał 98,5% wojewódzkiego pogłowia owiec, w tym gospodarstwa indywidualne 98,2%. Obsada owiec na 100 ha użytków rolnych, podobnie jak przed iem, wynosiła 0,3 szt. W strukturze stada owiec ogółem 54,0% stanowiły maciorki. W skali u populacja maciorek zmniejszyła się o 8,9%. Pogłowie kóz w czerwcu 2013 r. wynosiło 6,3 tys. sztuk i w porównaniu z czerwcem 2012 r. zwiększyło się o 0,2 tys. sztuk (o 2,7%). Gospodarstwa indywidualne utrzymywały 95,1% wojewódzkiego pogłowia kóz. Obsada kóz na 100 ha użytków rolnych wynosiła 0,3 szt. (tak jak przed iem). W strukturze pogłowia kóz ogółem samice, które miały już potomstwo stanowiły 62,6%. W czerwcu 2013 r. pogłowie koni w gospodarstwach rolnych wynosiło 31,8 tys. sztuk i było o 4,8 tys. sztuk (o 13,2%) mniejsze niż w czerwcu poprzedniego u. Gospodarstwa indywidualne utrzymywały 98,7% wojewódzkiego pogłowia koni. Obsada koni na 100 ha użytków rolnych wynosiła 1,7 szt. (przed iem 1,8 szt.). W strukturze pogłowia koni ogółem sztuki 3-letnie i starsze stanowiły 62,7%, a ich populacja w skali u zmniejszyła się o 8,8%. Pogłowie drobiu ogółem (w wieku powyżej 2 tygodni) w grudniu 2013 r. wynosiło 24750,4 tys. sztuk i było mniejsze o 148,4 tys. sztuk (o 0,6%) w odniesieniu do grudnia 2012 r. i o 5671,9 tys. sztuk (o 29,7%) większe w odniesieniu do czerwca 2013 r. Sektor prywatny utrzymywał blisko 100% wojewódzkiego pogłowia drobiu, w tym gospodarstwa indywidualne 96,2%. W strukturze pogłowia drobiu ogółem 95,3% stanowił drób kurzy razem (w tym nioski 36,6%), 0,5% gęsi, 3,5% indyki, 0,7% kaczki i drób pozostały. Obsada drobiu ogółem na 100 ha użytków rolnych wynosiła 1301 szt., wobec 1238 w grudniu 2012 r. 6

7 Tabl.1. Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych według rodzaju użytków rolnych i użytkowników w 2013 r. Stan w czerwcu Użytki rolne ogólna razem pod zasiewami w dobrej kulturze rolnej grunty ugorowane uprawy trwałe ogrody przydomowe łąki i pastwiska trwałe pozostałe a Lasy b Pozostałe grunty c W hektarach O g ó ł e m W tym gospodarstwa indywidualne W odsetkach O g ó ł e m ,0 86,1 52,9 2,9 5,3 0,2 23,8 1,0 8,8 5,0 W tym gospodarstwa indywidualne ,0 86,3 53,0 2,9 5,3 0,2 24,0 1,0 8,9 4,8 a Użytki rolne nieużytkowane i nieutrzymywane w dobrej kulturze rolnej. b Łącznie z gruntami związanymi z gospodarką leśną. c Pod zabudowaniami, podwórzami, drogi, wody i inne grunty użytkowe oraz nieużytki. Tabl. 2. Gospodarstwa rolne oraz powierzchnia użytków rolnych według grup obszarowych użytków rolnych w 2013 r. Stan w czerwcu Przeciętna powierzchnia użytków rolnych a w gospodarstwie Grupy obszarowe użytków rolnych Gospodarstwa użytków rolnych ogółem uprawy trwałe w tym łąki trwałe pod zasiewami pastwiska trwałe w tys. w odsetkach w tys. ha w odsetkach w hektarach i arach O g ó ł e m ,2 100,0 1901,9 100,0 8,98 6,68 3,33 2,96 3,17 W tym gospodarstwa indywidualne ,9 99,9 1863,6 98,0 8,81 6,55 3,27 2,92 3,10 o powierzchni użytków rolnych: do 1 ha... 3,6 1,7 3,1 0,2 0,95 0,83 0,83 0,66 1,00 powyżej 1 ha ,3 98,2 1860,5 97,8 8,93 6,61 3,30 2,94 3,10 1,01 1, ,2 15,2 47,2 2,5 1,47 1,16 0,83 0,82 0,64 2,00 2, ,2 10,9 56,0 2,9 2,41 1,81 1,33 1,09 0,61 3,00 4, ,1 17,9 150,7 7,9 3,96 2,87 1,91 1,49 0,80 5,00 9, ,5 27,6 418,0 22,0 7,14 4,96 3,69 2,11 1,47 10,00 14, ,3 12,4 316,4 16,6 12,01 8,05 5,24 3,51 2,36 15,00 19, ,2 5,7 208,5 11,0 17,13 11,44 6,21 4,86 3,73 20,00 29, ,1 4,7 239,8 12,6 23,83 15,51 6,93 6,76 5,08 30,00 49, ,4 2,5 201,5 10,6 37,38 25,37 7,22 9,90 7,46 50,00 ha i więcej 2,3 1,1 222,3 11,7 95,96 67,82 23,51 21,86 21,64 a W gospodarstwach posiadających dany rodzaj użytku. 7

8 Tabl. 3. Produkcja wybranych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2013 r. w ha Plony z 1 ha w dt Zbiory w dt Plony 2012 Zbiory O g ó ł e m Zboża , ,1 102,0 92,9 zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi , ,2 100,4 88,6 zboża podstawowe , ,0 101,0 96,7 pszenica , ,6 104,0 99,5 ozima , ,2 104,4 120,2 jara , ,8 96,7 59,8 żyto , ,0 100,0 100,2 jęczmień , ,1 102,6 82,4 ozimy , ,0 107,7 109,9 jary , ,5 100,0 73,6 owies , ,3 93,3 91,7 pszenżyto , ,4 102,0 98,4 ozime , ,7 102,0 102,7 jare , ,5 99,3 68,2 mieszanki zbożowe , ,6 97,8 65,1 ozime , ,5 105,6 142,9 jare , ,5 95,9 58,9 gryka , ,2 91,1 63,5 proso , ,5 69,6 98,4 pozostałe zbożowe , ,3 118,1 347,6 kukurydza na ziarno , ,2 86,0 142,9 Strączkowe jadalne , ,4 71,6 118,0 Ziemniaki ,7 92,3 94,8 Buraki cukrowe ,5 106,4 95,2 Oleiste , ,1 98,0 107,7 rzepak i rzepik , ,5 98,8 105,3 ozimy , ,8 92,6 107,2 jary , ,7 246,9 58,4 inne oleiste , ,8 118,8 443,2 Okopowe pastewne (bez wysadków) ,8 94,7 46,4 Kukurydza na zielonkę ,9 92,7 85,1 Strączkowe pastewne na zielonkę ,4 98,0 158,1 Strączkowe pastewne na ziarno a , ,8 96,8 73,3 Nawozy zielone x x 91,3 x x Warzywa gruntowe x ,2 x 106,0 kapusta ,0 134,5 103,5 kalafiory ,0 149,3 122,3 cebula ,1 132,8 106,1 marchew jadalna ,3 136,1 114,7 buraki ćwikłowe ,8 140,7 105,4 ogórki ,4 131,7 106,0 pomidory ,0 153,7 124,4 pozostałe b ,9 149,4 95,5 Owoce z drzew x ,0 x 123,2 jabłonie , ,5 134,0 122,6 grusze , ,9 154,3 157,1 śliwy , ,0 107,7 106,7 wiśnie , ,6 127,3 122,0 czereśnie , ,1 160,3 167,1 pozostałe c , ,3 207,5 208,2 Owoce z krzewów owocowych i plantacji jagodowych... x x x x 146,3 truskawki d , ,8 106,4 132,9 maliny e , ,5 69,9 140,8 porzeczki , ,6 104,5 179,3 agrest , ,0 110,9 176,4 pozostałe f , ,5 68,8 153,3 a Z mieszankami zbożowo-strączkowymi. b Pietruszka, pory, selery, rzodkiewka, sałata, rabarbar i inne. c Brzoskwinie, morele, orzechy włoskie. d Łącznie z poziomkami. e Łącznie z jeżyną bezkolcową. f Aronia, borówka wysoka, leszczyna i inne. 8

9 Tabl. 3. Produkcja wybranych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2013 r. (dok.) w ha Plony z 1 ha w dt Zbiory w dt Plony 2012 Zbiory W tym gospodarstwa indywidualne Zboża , ,8 101,7 92,6 zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi , ,8 100,0 87,9 zboża podstawowe , ,7 100,4 96,0 pszenica , ,3 102,9 98,2 ozima , ,4 103,1 117,9 jara , ,2 97,2 60,5 żyto , ,5 100,0 99,5 jęczmień , ,8 101,9 80,4 ozimy , ,6 106,6 105,1 jary , ,7 99,7 72,5 owies , ,3 93,3 91,7 pszenżyto , ,3 102,0 98,2 ozime , ,6 102,0 102,6 jare , ,3 99,3 67,8 mieszanki zbożowe , ,6 97,8 65,0 ozime , ,0 105,6 142,6 jare , ,4 95,9 58,9 gryka , ,0 91,1 60,2 proso , ,2 68,7 95,0 pozostałe zbożowe , ,8 118,1 347,1 kukurydza na ziarno , ,4 87,0 151,8 Strączkowe jadalne , ,1 87,8 163,0 Ziemniaki ,1 92,7 96,2 Buraki cukrowe ,5 107,2 97,1 Oleiste , ,7 96,3 105,7 rzepak i rzepik , ,7 97,6 103,0 ozimy , ,2 90,9 103,7 jary , ,1 313,0 81,8 inne oleiste , ,0 118,6 448,8 Okopowe pastewne (bez wysadków) ,7 94,8 46,1 Kukurydza na zielonkę ,8 92,3 84,7 Strączkowe pastewne na zielonkę ,5 98,0 157,7 Strączkowe pastewne na ziarno a , ,4 98,2 73,2 Nawozy zielone x x 90,8 x x Warzywa gruntowe x ,6 x 107,3 kapusta ,9 134,5 103,5 kalafiory ,9 149,3 122,3 cebula ,2 132,8 109,1 marchew jadalna ,2 139,7 117,6 buraki ćwikłowe ,8 141,1 105,4 ogórki ,5 131,7 106,0 pomidory ,9 153,9 124,3 pozostałe b ,7 145,8 98,9 Owoce z drzew x ,8 x 123,2 jabłonie , ,3 134,4 122,6 grusze , ,0 155,6 157,1 śliwy , ,0 107,7 106,6 wiśnie , ,6 127,5 122,0 czereśnie , ,7 161,3 167,2 pozostałe c , ,3 207,5 208,3 Owoce z krzewów owocowych i plantacji jagodowych... x x x x 146,1 truskawki d , ,1 107,2 132,8 maliny e , ,5 69,9 140,9 porzeczki , ,7 104,5 179,1 agrest , ,0 110,9 176,4 pozostałe f , ,5 73,1 153,0 a Z mieszankami zbożowo-strączkowymi. b Pietruszka, pory, selery, rzodkiewka, sałata, rabarbar i inne. c Brzoskwinie, morele, orzechy włoskie. d Łącznie z poziomkami. e Łącznie z jeżyną bezkolcową. f Aronia, borówka wysoka, leszczyna i inne. 9

10 Tabl. 4. Bydło, owce, konie, kozy, drób w 2013 r. Ogółem W tym gospodarstwa indywidualne czerwiec grudzień czerwiec grudzień poprzedni poprzedni poprzedni poprzedni Bydło , , , ,7 cielęta w wieku poniżej 1 u , , , ,7 młode bydło w wieku 1 2 lat , , , ,3 bydło w wieku 2 lat i więcej , , , ,5 w tym krowy , , , ,1 w tym mleczne , , , ,6 Owce , , , ,6 w tym maciorki , , , ,0 Konie ,8 x x ,6 x x w tym 3-letnie i starsze ,2 x x ,1 x x Kozy ,7 x x ,8 x x Drób a , , , ,5 w tym drób kurzy , , , ,0 w tym nioski , , , ,1 a W wieku powyżej 2 tygodni; drób kurzy, indyki, gęsi, kaczki oraz drób pozostały (np. strusie, perliczki itp.). Tabl. 5. Trzoda chlewna w 2013 r. Stan w końcu miesiąca Marzec Lipiec Listopad poprzedni = poprzedni = poprzedni = O g ó ł e m O g ó ł e m , , ,4 Prosięta o wadze do 20 kg , , ,0 Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg , , ,2 Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej , , ,1 Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej , , ,2 w tym lochy , , ,2 w tym lochy prośne , , ,8 W tym gospodarstwa indywidualne R a z e m , , ,0 Prosięta o wadze do 20 kg , , ,9 Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg , , ,2 Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej , , ,0 Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej , , ,2 w tym lochy , , ,2 w tym lochy prośne , , ,5 Tabl. 6. Pogłowie zwierząt gospodarskich na 100 ha użytków rolnych a Stan w końcu II półrocza ogółem w tym gospodarstwa indywidualne ogółem w tym gospodarstwa indywidualne Bydło... 49,0 50,0 53,8 54,5 w tym krowy... 25,1 25,6 26,8 27,2 Trzoda chlewna... 45,3 45,1 49,6 48,9 w tym lochy... 4,1 3,8 4,2 4,0 Owce... 0,3 0,3 0,3 0,3 w tym maciorki... 0,2 0,2 0,2 0,2 Konie a... 1,8 1,8 1,7 1,7 w tym 3-letnie i starsze... 1,1 1,1 1,0 1,1 Kozy a... 0,3 0,3 0,3 0,3 Drób kurzy b ,3 1089,2 1240,1 1214,9 w tym nioski ,4 384,2 476,1 465,3 a Stan w czerwcu. b W wieku powyżej 2 tygodni. 10

11 Tabl. 7. Udział województwa w produkcji niektórych artykułów rolnych w kraju w 2013 r. A., plony i zbiory wybranych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych a powierzchnia w ha b plony z 1 ha w dt c zbiory w dt Ogółem W tym gospodarstwa indywidualne Polska województwo Polska województwo w liczbach bezwzględnych Polska w liczbach bezwzględnych Polska Zboża ogółem... a , ,6 b 38,0 30,0 x 36,1 29,6 x c , ,4 w tym: zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi a , ,8 b 35,9 28,4 x 34,2 28,1 x c , ,5 w tym: pszenica ogółem... a , ,6 b 44,4 36,6 x 41,1 35,6 x c , ,6 żyto... a , ,0 b 28,6 22,6 x 27,7 22,5 x c , ,8 kukurydza na ziarno... a , ,9 b 65,8 55,2 x 64,2 55,1 x c , ,3 Strączkowe jadalne... a , ,2 b 21,3 18,4 x 20,6 17,2 x c , ,4 Ziemniaki... a , ,0 b x x c , ,9 Buraki cukrowe... a , ,8 b x x c , ,2 Rzepak i rzepik ogółem... a , ,0 b 29,1 24,9 x 27,0 24,1 x c , ,4 Warzywa gruntowe... a , ,8 c , ,1 w tym kapusta... a , ,9 b x x c , ,7 Owoce z drzew... a , ,5 c , ,0 w tym jabłka... a , ,2 b 159,5 197,3 x 160,9 197,7 x c , ,1 Owoce z krzewów owocowych i plantacji jagodowych... c , ,5 w tym truskawki a... a , ,5 b 35,0 26,6 x 35,3 26,8 x c , ,9 a Łącznie z poziomkami B. Zwierzęta gospodarskie Stan w końcu II półrocza Ogółem W tym gospodarstwa indywidualne Polska województwo Polska województwo w liczbach bezwzględnych Polska w liczbach bezwzględnych Polska Bydło w szt , ,2 w tym krowy , ,9 na 100 ha użytków rolnych... 38,3 53,8 x 39,8 54,5 x w tym krowy... 16,7 26,8 x 17,4 27,2 x Udział krów w pogłowiu bydła w %... 43,7 49,9 x 43,8 50,0 x Trzoda chlewna w szt , ,4 w tym lochy , ,6 na 100 ha użytków rolnych... 75,3 49,6 x 66,3 48,9 x w tym lochy... 6,5 4,2 x 5,8 4,0 x Udział loch w pogłowiu trzody chlewnej w %... 8,7 8,5 x 8,8 8,1 x Owce w szt , ,1 w tym maciorki , ,6 na 100 ha użytków rolnych... 1,5 0,3 x 1,5 0,3 x w tym maciorki... 1,0 0,2 x 1,0 0,2 x Opracowanie: Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, tel

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 12.06.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

WYNIKI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - luty 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 2 PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW. Warunki agrometeorologiczne

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW. Warunki agrometeorologiczne UŻYTKOWANIE GRUNTÓW Ogólna powierzchnia gospodarstw rolnych województwa lubuskiego według stanu na koniec czerwca 2013 r. wynosiła 456,7 tys. ha, z tego areał użytków rolnych stanowił 89,3%, lasy i grunty

Bardziej szczegółowo

TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA

TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA GRUPY OBSZAROWE UŻYTKÓW ROLNYCH ogólna Powierzchnia w ha w tym użytków rolnych O G Ó Ł E M... 140 335,91 301,74 do 1 ha...

Bardziej szczegółowo

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015 Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu Rzeszów, 20 listopada 2015 Ogólna powierzchnia województwa podkarpackiego wynosi 1784,6 tys. ha i stanowi 5,7% powierzchni kraju. Struktura powierzchni województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2014 r.

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2014 r. 1 UŻYTKOWANIE GRUNTÓW Ogólna powierzchnia gospodarstw rolnych województwa lubuskiego według stanu na koniec czerwca 2014 r. wynosiła 469,0 tys. ha, z tego areał użytków rolnych stanowił 93,6%, lasy i grunty

Bardziej szczegółowo

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. Wrzesień 2004 Dorota Stankiewicz Informacja

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR)

załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR) załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR) Załącznik wypełniają wyłączne gospodarstwa posiadające grunty na obszarze kilku gmin i przekazują tylko do gminy właściwej

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002)

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Imię i Nazwisko/Nazwa W-1.2_121/135 Adres Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Do wniosku należy dołączyć wyliczenie

Bardziej szczegółowo

POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2012 R. 1

POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2012 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Jana H. Dąbrowskiego 79, 60-959 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2013 Kontakt: e-mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 1/ WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Informacja sygnalna http://www.stat.gov.pl/urzedy/lodz/index.htm

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE... 19

UWAGI ANALITYCZNE... 19 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 3 UWAGI METODYCZNE... 9 Wprowadzenie... 9 Zakres i tematyka Powszechnego Spisu Rolnego... 10 Ważniejsze definicje, pojęcia spisowe i zasady spisywania... 12 Ważniejsze grupowania

Bardziej szczegółowo

POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2014 R. 1

POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2014 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: marzec 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Gmina. Gmina. Gmina. 4)

Gmina. Gmina. Gmina. 4) załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR) Załącznik wypełniają wyłączne gospodarstwa posiadające grunty na obszarze kilku gmin i przekazują tylko do gminy właściwej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacje i opracowania statystyczne maj 2009 Opracowanie publikacji: pod kierownictwem: pracownicy Wydziału Statystyki Gospodarczej Urzędu Statystycznego w Opolu Janiny Kuźmickiej

Bardziej szczegółowo

R-CzBR. Czerwcowe badanie rolnicze. według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. WZÓR

R-CzBR. Czerwcowe badanie rolnicze. według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. WZÓR GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl R-CzBR Czerwcowe badanie rolnicze według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl do 23

Bardziej szczegółowo

Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto

Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto NAZWA Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto jare na ziarno Żyto ozime na ziarno Jęczmień ogółem

Bardziej szczegółowo

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax ,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Spis treści: INFORMACJE OGÓLNE 3-8

Bardziej szczegółowo

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax ,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Spis treści Informacje ogólne 3 8

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Informacja o wstępnych wynikach Powszechnego spisu rolnego 2010 Warszawa, 2011-06-30 Powszechny Spis Rolny z 2010 r. (PSR 2010) był pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia

Bardziej szczegółowo

ROLNYCH I OGRODNICZYCH W 1997 R.

ROLNYCH I OGRODNICZYCH W 1997 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LEGNICY INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W 1997 R. Legnica marzec 1998 r. ZNAKI UMOWNE Kreska (-) że zjawisko nie wystąpiło. Zero

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do wniosku

Załącznik Nr 2 do wniosku Załącznik Nr 2 do wniosku W-1.2_121/N Imię i Nazwisko, Adres, seria i numer dokumentu tożsamości, NIP*/ Nazwa, Adres siedziby, NIP, REGON Ustalenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Krystyna Maciejak 04.10.2016 r. Spis rolny z 2010 roku - woj. Lubuskie na tle kraju Rolnictwo lubuskie na tle kraju w 2010 roku. Dane powszechnego

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie gruntów i produkcja ziemiopłodów rolnych w województwie śląskim w 2011 r.

Użytkowanie gruntów i produkcja ziemiopłodów rolnych w województwie śląskim w 2011 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Użytkowanie gruntów i produkcja

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. oszacowania zakresu

Komisja ds. oszacowania zakresu W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych)...

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU

URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU OPRACOWANIA SYGNALNE Gdańsk, marzec 2005 r. Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie pomorskim w grudniu 2004 r. Bydło W grudniu 2004 r. pogłowie bydła wyniosło 167,2

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. osób pozostających na utrzymaniu Wnioskodawcy. 2. Czy Wnioskodawcami ubezpieczył mienie w gospodarstwie? tak nie 3. Czy między Wnioskodawcami

Bardziej szczegółowo

Wydział Rolnictwa w... za pośrednictwem Urzędu Gminy w Wnioskodawca:...

Wydział Rolnictwa w... za pośrednictwem Urzędu Gminy w Wnioskodawca:... załącznik Nr I WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE ROLNYM MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Rolnictwa w... za pośrednictwem Urzędu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składany do ARiMR (dotyczy

Bardziej szczegółowo

wsp. przeliczeniowy TUZ II 0 1,60 0 1,30 IIIa 1 1,45 IIIb 2 1,25

wsp. przeliczeniowy TUZ II 0 1,60 0 1,30 IIIa 1 1,45 IIIb 2 1,25 1 1. Oblicz powierzchnię przeliczeniową oraz wskaźnik bonitacji gleb na podstawie poniższych danych Powierzchnia przeliczeniowa, Wskaźnik bonitacji gleb, Informacje i powierzchni i użytkowaniu gruntów

Bardziej szczegółowo

POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2011 R. 1

POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2011 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: październik 2011 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Do niniejszego wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok przez ARiMR i zachować zgodność danych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY DOPIEWO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:......

URZĄD GMINY DOPIEWO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna Wniosek naleŝy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Data wpływu do urzędu Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 30.09.2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) :

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) :

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

»» ą. PRODUKCJA ZpME>PŁODOU ROLNYCH OGRODNICZKI! 1995 iü. Legnica marzec 1996 r.

»» ą. PRODUKCJA ZpME>PŁODOU ROLNYCH OGRODNICZKI! 1995 iü. Legnica marzec 1996 r. »» ą PRODUKCJA ZpME>PŁODOU ROLNYCH 1/ OGRODNICZKI! 1995 iü Legnica marzec 1996 r. * V * < * ) /»"» " f V f.. *» URZĄD STATYSTYCZNY W LEGNICY PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W 1995 R.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek OGŁOSZENIE Urząd Gminy Sobienie-Jeziory informuje, że rolnicy u których wystąpiły szkody w gospodarstwach rolnych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, tj. spowodowane przez grad,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami. W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot.

Bardziej szczegółowo

Rolnicy gminy. Brańszczyk

Rolnicy gminy. Brańszczyk Rolnicy gminy Brańszczyk W związku ze szkodami w rolnictwie powstałymi na skutek utrzymującej się od dłuższego czasu suszy, informujemy zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:....

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 234 Wojewody Mazowieckiego z dnia

Bardziej szczegółowo

Produkcja roślinna w Polsce

Produkcja roślinna w Polsce Produkcja roślinna w Polsce Produkcja zbóż Około 75% powierzchni gruntów ornych obejmują zasiewy zbóż (największą powierzchnię zasiewów ma pszenica 20% powierzchni gruntów ornych) Powierzchnia zasiewów

Bardziej szczegółowo

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 30.09.2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 69,23 111,9 97,5. Żyto... 54,43 50,34 60,92 60,56 116,7 99,4. Jęczmień... 59,49 57,82 66,23 57,87 101,5 87,4

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 69,23 111,9 97,5. Żyto... 54,43 50,34 60,92 60,56 116,7 99,4. Jęczmień... 59,49 57,82 66,23 57,87 101,5 87,4 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.08.2017 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w lipcu 2017 r. W lipcu 2017 r., w skupie odnotowano spadek cen większości podstawowych produktów rolnych, wzrosły

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice

Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice . imię i nazwisko.. miejscowość, data. adres. nr telefonu kontaktowego PESEL: fffffffffff Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice WNIOSEK Zwracam się z prośbą o oszacowanie

Bardziej szczegółowo

R o g o w o, g m. R o g o w o

R o g o w o, g m. R o g o w o S T A R O Ś C I N A D O Ż Y N E K B o g u s ł a w a Ś w i e ż a w s k a R o g o w o, g m. R o g o w o Przez wiele lat prowadziła z mężem gospodarstwo rolne. Obecnie pomaga synowi w prowadzeniu rodzinnego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU... IMIĘ I NAZWISKO KREDYTBIORCY/PORĘCZYCIELA......... ORGAN WYDAJĄCY...

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU... IMIĘ I NAZWISKO KREDYTBIORCY/PORĘCZYCIELA......... ORGAN WYDAJĄCY... Załącznik nr 3 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej cz. I KREDYTOBIORCA/PORĘCZYCIEL* BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU INFORMACJA KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA* PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE IMIĘ

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Plan konferencji prasowej 12.06.2012 r. Szkolnictwo wyższe

Bardziej szczegółowo

Informacja o prowadzonej działalności rolniczej

Informacja o prowadzonej działalności rolniczej 1 (wypełnia Bank BGŻ BNP ParibasS.A.) I I - - Data wpływu do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (rrrr-mm-dd) Bank BGŻ BNP Paribas SPÓŁKA AKCYJNA I I / I / I I / I I / I I Nr Wniosku Informacja o prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 68,21 65,95 62,54 63,36 97,3 101,3. Żyto... 50,79 51,72 53,80 54,51 103,8 101,3. Jęczmień... 59,07 61,60 59,43 59,09 105,3 99,4

Pszenica... 68,21 65,95 62,54 63,36 97,3 101,3. Żyto... 50,79 51,72 53,80 54,51 103,8 101,3. Jęczmień... 59,07 61,60 59,43 59,09 105,3 99,4 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.07.2016 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w czerwcu 2016 r. Na rynku rolnym w czerwcu 2016 r., w porównaniu z majem 2016 r., wzrosły ceny większości produktów

Bardziej szczegółowo

Na terenie gmin/y:...

Na terenie gmin/y:... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE Ul. Poznańska 115 62-080 Tarnowo Podgórne

Bardziej szczegółowo

Statystyczne badania rolne

Statystyczne badania rolne URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU 60-624 Poznań, ul. Wojska Polskiego 27/29, tel. +48 61 279 82 00 Statystyczne badania rolne Jaki mają charakter statystyczne badania rolne? Badaniami rolnymi objęte są wylosowane

Bardziej szczegółowo

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2016 r.

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.12.2016 Opracowanie sygnalne Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2016 r. Wynikowy szacunek produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych

Bardziej szczegółowo

R-05. Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach

R-05. Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej R-05 Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Plan wystąpienia Czynniki pływające na rolnictwo polskie od roku 2002 Gospodarstwa rolne Użytkowanie gruntów Powierzchnia zasiewów Zwierzęta gospodarskie Maszyny

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskodawca: Adres zamieszkania: Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y:...

1. Wnioskodawca: Adres zamieszkania: Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y:... MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Rolnictwa w... za pośrednictwem Urzędu Gminy w... 1. Wnioskodawca:... 2. Adres zamieszkania:... 3. Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y:... 4. PESEL: 5. NIP:

Bardziej szczegółowo

R-05. Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach

R-05. Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej R-05 Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim.

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Przedstawione wyniki, obliczone na podstawie danych FADN zgromadzonych w komputerowej

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2013 r. CENY SKUPU. Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3 80,5. Żyto... 81,12 72,74 53,12 44,22 60,5 83,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2013 r. CENY SKUPU. Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3 80,5. Żyto... 81,12 72,74 53,12 44,22 60,5 83,2 Warszawa,.09.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU r. 2012 I-VI VII-XII VII w złotych CENY SKUPU 2012 = 100 VII = 100 Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 97,02 71,59 63,81 63,71 90,4 99,8

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 97,02 71,59 63,81 63,71 90,4 99,8 Warszawa, 2014.10.20 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r. 2013 2014 I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU IX 2013 = 100 VIII 2014= 100 Pszenica...

Bardziej szczegółowo

Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad

Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad OSN to obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącego ze źródeł rolniczych, na których występują wody zanieczyszczone

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY/ PORĘCZYCIELA*

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY/ PORĘCZYCIELA* BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY/ PORĘCZYCIELA* Nazwa Firmy 1 / Imię i nazwisko osoby fizycznej*:.......... REGON/ PESEL*:.. I. INFORMACJE PODSTAWOWE (dane wypełniane tylko

Bardziej szczegółowo

TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN KAZIMIERZ WALECZEK STANISŁAW STOBIECKI WOJCIECH ŚLIWIŃSKI INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ SOŚNICOWICE e-mail: ior@ior.gliwice.pl 1 TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW, POWIERZCHNIA ZASIEWÓW I POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW, POWIERZCHNIA ZASIEWÓW I POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ POWSZECHNY SPIS ROLNY 2002 UŻYTKOWANIE GRUNTÓW, POWIERZCHNIA ZASIEWÓW I POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SIERPIEŃ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO (DO 12 MIESIĘCY) NA ZAKUP RZECZOWYCH ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO (DO 12 MIESIĘCY) NA ZAKUP RZECZOWYCH ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ Załącznik nr I.3 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I Data wpływu Numer. miejscowość i data BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO (DO 12 MIESIĘCY)

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 2011 r I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 210,2 104,6

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 2011 r I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 210,2 104,6 Warszawa, 211.6.17 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 211 r. 211 I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU V = 1 IV 211= 1 Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 21,2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE NA TERENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO. Pleszew, dnia 20.09.2012r.

INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE NA TERENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO. Pleszew, dnia 20.09.2012r. INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE NA TERENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO Pleszew, dnia 20.09.2012r. STRUKTURA UŻYTKÓW W POWIECIE PLESZEWSKIM grunty zabudowane i zurbanizowane 4,10% wody 0,35% użytki

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE SYSTEMATYKA I CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Styczeń 2004 Nr 2

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE SYSTEMATYKA I CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Styczeń 2004 Nr 2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - styczeń 2004 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak SYSTEMATYKA

Bardziej szczegółowo

... Adres gospodarstwa rolnego

... Adres gospodarstwa rolnego PROTOKÓŁ NR.. z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego Dane producenta rolnego:....

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WERBKOWICACH KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY / PORĘCZYCIELA* 1. Wykształcenie:...

BANK SPÓŁDZIELCZY W WERBKOWICACH KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY / PORĘCZYCIELA* 1. Wykształcenie:... BANK SPÓŁDZIELCZY W WERBKOWICACH KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY / PORĘCZYCIELA* Imię i nazwisko:....... PESEL:.. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Kredytobiorca: 1. Wykształcenie:... 2. Miejsce pracy Kredytobiorcy

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo i leśnictwo

Rolnictwo i leśnictwo Rolnictwo i leśnictwo 1.Charakterystyka ogólna ROLNICTWO Powiat Kaliski jest regionem rolniczym. Posiada duże zróżnicowanie pod względem budowy gleb jak i ich wartości użytkowej. Są to gleby różnych typów

Bardziej szczegółowo

Powszechny Spis Rolny 2010

Powszechny Spis Rolny 2010 KARNIOWICE M ODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Powszechny Spis Rolny 2010 Województwo Malopolskie - Karniowice 2012 Opracowanie: Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich MODR Karniowice

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 3) :

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 3) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

I-VI VII-XII IV V w złotych. Pszenica... 68,21 65,95 62,37 62,54 96,6 100,3. Żyto... 50,79 51,72 54,35 53,80 108,2 99,0

I-VI VII-XII IV V w złotych. Pszenica... 68,21 65,95 62,37 62,54 96,6 100,3. Żyto... 50,79 51,72 54,35 53,80 108,2 99,0 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.06.2016 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w maju 2016 r. Na rynku rolnym w maju 2016 r., w porównaniu z kwietniem 2016 r., odnotowano zarówno w skupie,

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z kwietniem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, za wyjątkiem cen żywca wołowego na targowiskach.

W porównaniu z kwietniem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, za wyjątkiem cen żywca wołowego na targowiskach. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.05.2015 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w kwietniu 2015 r. Na rynku rolnym w kwietniu 2015 r., w porównaniu z marcem 2015 r. odnotowano zarówno w skupie,

Bardziej szczegółowo

Potencjał biomasy do produkcji biogazu w województwie wielkopolskim

Potencjał biomasy do produkcji biogazu w województwie wielkopolskim Potencjał biomasy do produkcji biogazu w województwie wielkopolskim Józef Lewandowski Stefan Pawlak Wielkopolska? Substraty pochodzenia rolniczego jaki potencjał? Wielkopolska Podział administracyjny:

Bardziej szczegółowo

POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W LISTOPADZIE 2013 R. 1

POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W LISTOPADZIE 2013 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z marcem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, z wyjątkiem cen żywca wołowego.

W porównaniu z marcem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, z wyjątkiem cen żywca wołowego. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.04.2015 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w marcu 2015 r. Na rynku rolnym w marcu 2015 r., w porównaniu z lutym 2015 r. odnotowano zarówno w skupie, jak

Bardziej szczegółowo

4. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE CHARAKTERYZUJĄCE GMNĘ ha tj. 56,8 km 2. - lasy

4. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE CHARAKTERYZUJĄCE GMNĘ ha tj. 56,8 km 2. - lasy 4. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE CHARAKTERYZUJĄCE GMNĘ 4.1. Powierzchnia ogólna z tego: - użytki rolne - 5680 ha tj. 56,8 km 2 - lasy - 2907 ha tj. 51,2% pow. ogólnej - 2471 ha tj. 43,5% pow. ogólnej w tym

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2011 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 75,48 76,77 111,5 101,7

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2011 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 75,48 76,77 111,5 101,7 Warszawa, 211.1.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 211 r. 21 211 I-VI VII-XII VIII w złotych CENY SKUPU 21 = 1 VIII 211= 1 Pszenica... 47,95 67,15 75,48

Bardziej szczegółowo

WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH UPRAW PASTEWNYCH I OGRODNICZYCH W 1993 ROKU

WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH UPRAW PASTEWNYCH I OGRODNICZYCH W 1993 ROKU WOJEWODZKI URZĄD STATYSTYCZNY w BIELSKU - BIAŁEJ WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH UPRAW PASTEWNYCH I OGRODNICZYCH W 1993 ROKU O PR A C O W A N O : M ARZEC 1994 R. SPIS TREŚCI Strona

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w Bielsku - Białej

URZĄD STATYSTYCZNY w Bielsku - Białej URZĄD STATYSTYCZNY w Bielsku - Białej WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH UPRAW PASTEWNYCH I OGRODNICZYCH W 1995 R. Opracowano : kwiecień 1996 r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 Uwagi

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE BANK SPÓŁDZIELCZY W ZGIERZU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Wnioskodawca Imię i nazwisko PESEL : Numer dowodu tożsamości :. Adres zamieszkania..

Bardziej szczegółowo

Ankieta do wniosku o zawarcie umowy finansowania sprzętu rolniczego - podejście uproszczone

Ankieta do wniosku o zawarcie umowy finansowania sprzętu rolniczego - podejście uproszczone Ankieta do wniosku o zawarcie umowy finansowania sprzętu rolniczego - podejście uproszczone - leasing - poŝyczka - poŝyczka z refinansowaniem z PROW - nazwa działania: - procent i kwota dofinansowania:.....

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

osiąga dochód...zł. miesięczny netto z tytułu... Czy istnieje rozdzielność majątkowa: TAK/NIE*

osiąga dochód...zł. miesięczny netto z tytułu... Czy istnieje rozdzielność majątkowa: TAK/NIE* Załącznik Nr 5 OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY* PORĘCZYCIELA* PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I. Oświadczenie kredytobiorcy* poręczyciela* Ja, niżej podpisany/a imiona rodziców urodzony/a

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY UPRAWY ROLNE 2002

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY UPRAWY ROLNE 2002 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY UPRAWY ROLNE 2002 Warszawa, wrzesień 2003 KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO PRZEWODNICZĄCY Tadeusz Toczyński REDAKTOR GŁÓWNY Halina Dmochowska CZŁONKOWIE Wojciech

Bardziej szczegółowo

Adam Maciak Marta Kuśmierczyk MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA NA CELE ERGETYCZNE BIOMASY ODPADOWEJ Z PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA OWOCÓW

Adam Maciak Marta Kuśmierczyk MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA NA CELE ERGETYCZNE BIOMASY ODPADOWEJ Z PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA OWOCÓW Adam Maciak Marta Kuśmierczyk MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA NA CELE ERGETYCZNE BIOMASY ODPADOWEJ Z PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA OWOCÓW Warszawa 13 14 września 2016 Sady to plantacje drzew owocowych, krzewów owocowych

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE 1. metodą rodzaju działalności 2. Sektor prywatny Sektor publiczny 3. 4. powierzchni województwa według granic administracyjnych

UWAGI METODYCZNE 1. metodą rodzaju działalności 2. Sektor prywatny Sektor publiczny 3. 4. powierzchni województwa według granic administracyjnych UWAGI METODYCZNE 1. Prezentowane informacje opracowano metodą rodzaju działalności i dotyczą działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej prowadzonej przez podmioty gospodarcze niezależnie

Bardziej szczegółowo

AK-R. Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym. według stanu w dniu 1czerwca, 1 grudnia 2013 r.

AK-R. Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym. według stanu w dniu 1czerwca, 1 grudnia 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl od 1 do 23 czerwca 2013 r./ od 1 do 10 grudnia 2013 r. lub Ankieter statystyczny

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU 2011 r I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,07 186,9 99,8

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU 2011 r I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,07 186,9 99,8 Warszawa,.7.2 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU r. I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU VI = 1 V = 1 Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,7 186,9 99,8 Żyto...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko PESEL :... Numer dowodu tożsamości :...

BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko PESEL :... Numer dowodu tożsamości :... BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców wypełnia oddzielnie) I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/35

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/35 3.7.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/35 SPROSTOWANIA Sprostowanie do decyzji Komisji 2003/369/WE z dnia 16 maja 2003 r. zmieniającej decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię

Bardziej szczegółowo