ROLNYCH I OGRODNICZYCH W 1997 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROLNYCH I OGRODNICZYCH W 1997 R."

Transkrypt

1 URZĄD STATYSTYCZNY W LEGNICY INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W 1997 R. Legnica marzec 1998 r.

2 ZNAKI UMOWNE Kreska (-) że zjawisko nie wystąpiło. Zero (0) zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych od 0,5 Kropka ( ) oznacza zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych Znak (x) wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe Znak O dane zostały zmienione w stosunku do już opublikowanych. "W tym" oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy. Ważniejsze skróty kg dt ha szt SD = kilogram = decytona (kwintal) = hektar = sztuka = sztuka duża

3 URZĄD STATYSTYCZNY W LEGNICY INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W 1997 R. Legnica marzec 1998 r.

4 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Przewodniczący: mgr inż. Stanisław Kubicz Zastępca przewodniczącego: mgr Edward Nir Sekretarz: mgr Halina Matyja Członkowie: Janina Cieślak, mgr Zbigniew Fuczkiewicz, mgr Barbara Kozłowska, mgr inż. Maria Rubin Opracowanie- pracownicy Wydziału Statystyki Gospodarczej i Wydziału Koordynacji Badań i Opracowań Korekta: Janina Cieślak, Jadwiga Tomaszewska Wykonanie wykresów, skład i łamanie komputerowe: mgr inż. Iwona Moczydłowska Przy publikowaniu danych US prosimy o podanie źródła Druk: Urząd Statystyczny w Legnicy zam. 60 /98, nakład 60 egz. format A-4

5 PRZEDMOWA Prezentowana publikacja zawiera podstawowe informacje dotyczące plonów głównych ziemiopłodów rolnych, ogrodniczych i upraw pastewnych w 1997 roku. Materiałami źródłowymi były informacje uzyskane: - ze spisu reprezentacyjnego (powierzchnia zasiewówj, - z wynikowego szacunku plonów przeprowadzonego przez gminnych rzeczoznawców d/s szacunków rolnych (plony i zbiory w gospodarstwach indywidualnych), - ze sprawozdawczości statystycznej (plony i zbiory w sektorze publicznym oraz w sektorze prywatnym). Wykorzystano także bieżące obserwacje prowadzone przez sieć rzeczoznawców gminnych, wojewódzkich oraz innych osób zainteresowanych produkcją rolniczą. Publikacja zawiera uwagi metodyczne, oraz informacje o plonach w układzie miast i gmin. W uwagach metodycznych omówiono metodologię badań statystycznych. Prezentowane w tablicach dane obrazują dynamikę zmian w produkcji rolniczej i ogrodniczej w latach Urząd Statystyczny wyraża nadzieję, że aktualne wydanie publikacji pt. "Produkcja ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych", będzie przydatna do oceny produkcji roślinnej w województwie legnickim. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Legnicy mgr inż. Stanisław Kubicz Legnica, marzec 1998 r.

6 SPIS TREŚCI STR. PRZEDMOWA... 3 UWAGI METODYCZNE... 5 UWAGI ANALITYCZNE... 5 SPIS TABLIC TABL. STR. I Wynikowy szacunek ziemiopłodów rolnych Powierzchnia, plony i zbiory głównych ziemiopłodów - rolnictwo ogółem Plony ziemiopłodów rolnych - rolnictwo ogółem Powierzchnia, plony i zbiory zbóż Powierzchnia, plony i zbiory rzepaku i rzepiku Powierzchnia, plony i zbiory ziemniaków Powierzchnia, plony i zbiory buraków cukrowych Produkcja ziemiopłodów rolnych - rolnictwo ogółem Produkcja ziemiopłodów rolnych - sektor publiczny Produkcja ziemiopłodów rolnych - sektor prywatny Produkcja ziemiopłodów rolnych - gospodarstwa indywidualne II Wynikowy szacunek produkcji ogrodniczej Powierzchnia, plony, zbiory warzyw Plony i zbiory owoców Plony i zbiory owoców jagodowych III Produkcja z trwałych użytków zielonych oraz polowych upraw pastewnych Powierzchnia paszowa Zbiory zielonek Zbiory pasz dodatkowych Powierzchnia nawozów zielonych Powierzchnia, plony i zbiory z łąk trwałych Powierzchnia, plony i zbiory roślin motylkowych i trwałych użytków zielonych IV Plony w gospodarstwach indywidualnych według miast i gmin Plony zbóż w dt z 1 ha Plony pszenicy w dt z 1 ha Plony żyta i jęczmienia w dt z 1 ha Plony jęczmienia w dt z 1 ha - gospodarstwa indywidualne Plony owsa i pszenżyta w dt z 1 ha Plony pszenżyta w dt z 1 ha * gospodarstwa indywidualne Plony mieszanek zbożowych w dt z 1 ha - gospodarstwa indywidualne Plony kukurydzy w dt z 1 ha - gospodarstwa indywidualne Plony oleistych w dt z 1 ha - gospodarstwa indywidualne Plony strączkowych i ziemniaków w dt z 1 ha - gospodarstwa indywidualne Plony lnu i pastewnych w dt z 1 ha - gospodarstwa indywidualne Plony strączkowych pastewnych w dt z 1 ha - gospodarstwa indywidualne Plony innych pastewnych w dt z 1 ha - gospodarstwa indywidualne Plony z łąk trwałych w dt z 1 ha - gospodarstwa indywidualne SPIS WYKRESÓW STR Struktura zasiewów zbóż...10 Plony i zbiory zbóż w latach Plony rzepaku i rzepiku w latach Plony ziemniaków i buraków cukrowych w latach Powierzchnia zasiewów ziemniaków i buraków cukrowych w latach Struktura zasiewów warzyw w latach Plony warzyw w latach Struktura zbiorów owoców w latach Plony owoców drzew owocujących w latach

7 UWAGI METODYCZNE Dane zawarte w niniejszej publikacji opracowano na podstawie wynikowego szacunku produkcji roślinnej. Do obliczenia wynikowych wielkości produkcji roślinnej wykorzystano: - wyniki źródłowego badania reprezentacyjnego plonów i zbiorów przeprowadzonego w październiku 1997 r. w 551 indywidualnych gospodarstwach rolnych; - wyniki dorocznej sprawozdawczości z gospodarstw państwowych, spółdzielczych i pozostałych. Publikację sporządzono w podziale na sektor prywatny i sektor publiczny. W sektorze prywatnym podstawowymi formami są: własność prywatna krajowa (m. in. gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa spółdzielcze i spółki prywatne), własność zagraniczna i własność mieszana (spółki z przewagą mienia prywatnego). Do sektora publicznego zaliczono gospodarstwa własności państwowej (Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych), gospodarstwa będące własnością komunalną (gmin) oraz gospodarstwa stanowiące własność mieszaną (spółki z przewagą mienia państwowego). W szacunkach obowiązuje zasada obliczania plonów przeciętnych jako średnich ważonych, gdzie wagą jest powierzchnia danej uprawy. Uwzględnione są przy tym powierzchnie, z których uzyskano wysokie, jak też niskie plony oraz powierzchnie, z których plonów nie zebrano (zostały zniszczone przez pożar, powódź, grad itp ). W rolnictwie pod pojęciem "plon" rozumie się ilość jednostek wagowych (dt) danego ziemiopłodu (tzw. netto) zebranych z jednostki powierzchni (ha). W ogrodnictwie pod pojęciem "plon" rozumie się: - dla upraw warzyw, truskawek i malin - ilość jednostek wagowych (dt) danego gatunku zebranych z jednostki powierzchni (ha); - dla owoców z drzew - ilość jednostek wagowych (kg) danego gatunku zebranych z jednego drzewa owocującego; - dla owoców porzeczek i agrestu - ilość jednostek wagowych (kg) danego gatunku zebranych z jednego krzewu, w przeliczeniu na ogólną liczbę krzewów porzeczek lub agrestu (owocujących i nie owocujących łącznie). Ogólna powierzchnia paszowa obejmuje powierzchnie łąk, pastwisk i pastewnych upraw polowych przeznaczonych na paszę (okopowych pastewnych, kukurydzy na zielonkę, strączkowych pastewnych na zielonkę i motylkowych łącznie z innymi pastewnymi i trawami potowymi na zielonkę). W powierzchni tej nie uwzględniono areału zbóż, ziemniaków i innych ziemiopłodów, z których część zbiorów bezpośrednio lub pośrednio przeznaczono na paszę. Do przeliczenia zielonek na siano przyjęto, że 5 dt zielonki = 1 dt siana. Przy szacowaniu plonów zbóż uwzględnia się ziarno półsuche, tj. zawierające 15,1%-16,0% wody, a przy szacowaniu plonów rzepaku - nasiona o zawartości 13% wody. W tablicach sektorowych produkcję ziemniaków, warzyw, truskawek, jeżeli nie zaznaczono inaczej ujęto łącznie z produkcją z działek pracowników gospodarstw państwowych i członków gospodarstw spółdzielczych. W tablicach ujmujących sumaryczne dane dotyczące powierzchni upraw i zbiorów mogą wystąpić pewne nieścisłości rachunkowe wynikające z zaokrągleń. Liczby te są poprawne pod względem merytorycznym. 5

8 UWAGI ANALITYCZNE WARUNKI AGROMETEOROLOGICZNE Warunki agrometeorologiczne w okresie wegetacji były bardzo zróżnicowane w poszczególnych okresach. Przedłużające się żniwa w 1996 r. utrudniły właściwe przygotowanie gleby pod zasiewy ozime i spowodowały opóźnienie terminów siewów. W wielu przypadkach terminy agrotechniczne były przekroczone, co miało istotny wpływ na słabe przezimowanie ozimin. Długotrwała, mroźna zima bez okrywy śnieżnej spowodowała znaczne straty zasianych ozimin, zwłaszcza rzepaku i jęczmienia ozimego. Ocieplenie w pierwszej połowie marca 1997 r. sprzyjało ruszeniu wegetacji. W drugiej połowie marca wystąpiły przymrozki i taka niekorzystna aura utrzymywała się do maja. W maju i czerwcu były optymalne warunki dla wegetacji roślin - umiarkowana temperatura powietrza i wystarczająca ilość opadów. Początki lipca były również bardzo dobre i zapowiadały dobre zbiory. Opady deszczu w lipcu przekroczyły w województwach południowej Polski trzy i czterokrotnie normę. Spowodowało to wielką powódź, która również dotknęła wojewdztwo legnickie. Zalanych zostało: ha (9,7%) użytków rolnych, w tym ha (10,6%) pod zasiewami, 4942 ha (13,7%) użytkówzielonych. Pierwsze dwie dekady sierpnia były suche i ciepłe, dla rolników był to bardzo dobry okres do przeprowadzenia żniw. Ogólnie należałoby uznać rok za niekorzystny dla upraw ozimych, natomiast dla jarych bardzo dobry. PRODUKCJA GŁÓWNYCH UPRAW ROLNYCH Zboża Powierzchnia zasiewów zbóż ogółem w województwie w 1997 r. wynosiła 126,9 tys. ha i była o 4,3 tys. ha (3,5%) wyższa niż w 1996 r. Mimo zwiększenia areału zasiewu, zebrano 403,7 tys. ton zbóż, tj. o 7,2% mniej niż roku ubiegłym. Plony zbóż wyniosły 31,8 dt/ha i były niższe od plonów z ostatnich dwóch lat - o 17,6% w porównaniu do 1995 r. i o 10,4% w porównaniu do 1996 r. W gospodarstwach indywidualnych najwyższe plony zbóż były w gminach: Udanin (42,5 dt/ha), Wądroże Wielkie (39,9 dt/ha), Męcinka (39,4 dt/ha), Mściwojów (39,3 dt/ha), Krotoszyce (37,8 dt/ha). Rzepak i rzepik Rzepakiem i rzepikiem ogółem w województwie obsiano 13,8 tys. ha gruntów ornych tj. o 2,4% mniej niż w 1996 r. Jednakże wyższe niż w ubiegłym roku plony (w ,7 dt/ha, w ,8 dt/ha) dały w efekcie zbiory 24,5 tys. ton - wyższe niż w 1996 r. o 9,5%. W gospodarstwach indywidualnych najwyższe plony rzepaku i rzepiku zanotowano w gminach: Wądroże Wielkie (24,0 dt/ha), Udanin (23,5 dt/ha), Ruja (21,0 dt/ha), Męcinka (21,0 dt/ha), Legnickie Pole 21,0 dt/ha). Ziemniaki W 1997 r. areał zasiewów ziemniaków minimalnie (o 0,8%) się zwiększył w porównaniu do 1996 r. i wyniósł 11,4 tys. ha. Znacznie niższe (o 24,2%) plony w wysokości 166 dt/ha, wpłynęły na obniżenie (o 23,3%) zbiorów ziemniaków w województwie, które wyniosły 1897,8 tys. ton. Najwyższe plony ziemniaków w wysokości 220 dt/ha w gospodarstwach indywidualnych wystąpiły w gminach: Miłkowice, Radwanice, Ścinawa, Żukowice. Buraki cukrowe Powierzchnia zasiewów buraków cukrowych ogółem wyniosła 10,7 tys. ha i zmniejszyła się w porównaniu do 1996 r. o 21,4%. Średnie plony buraków cukrowych kształtowały się na poziomie 444 dt/ha i wzrosły o 13,0% w porównaniu do 1996 r. Ogółem w województwie wyprodukowano w 1997 r. 475,2 tys. ton - tj. mniej o 11,1% niż w 1996 r. 6

9 I. WYNIKOWY SZACUNEK ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH TABL. 1. POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW. ROLNICTWO OGÓŁEM LATA Zboża Rzepak 2 i rzepik Buraki cukrowe razem Ziemniaki w tym na działkach pracowniczych POWIERZCHNIA ZASIEWÓW w ha PLONY w dt/ha ,9 21, ,3 20, ,3 15, ,1 18, ,0 19, ,6 24, ,5 15, ,8 17, ZBIORY w dt

10 TABL 2. PLONY ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH - ROLNICTWO OGÓŁEM WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem różnica do 1996 wdt/ha 1996= 100 Zboża ogółem 35,5 31,8-3, Pszenica , ozima 40, , jara ,2-3,0 91,2 Żyto 24,9 23,1-1, Jęczmień ,4-1, ozimy , jary 33, , Owies 28,5 25,9-2, Pszenżyto 32,4 30,4-2, ozime 33,3 30,8-2,5 92,5 jare 21,9 25,2 +3, Mieszanki zbożowe 27,5 27,9 +0,4 101,5 Kukurydza na ziarno 43,2 54,1 +10, Gryka, proso i inne zbożowe 8,6 9,9 +1,3 115,1 Strączkowe jadalne 20,9 18,2-2, Ziemniaki Buraki cukrowe Rzepak i rzepik 15,8 17,7 +1,

11 TABL.3. POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY ZBÓŻ WYSZCZEGÓLNIENIE powierzchnia zasiewów w ha plony w dt/ha zbiory wdt Ogółem ,5 31, Sektor publiczny ,3 36, Sektor prywatny ,2 31, w tym gospodarstwa indywidualne ,8 31, TABL.4. POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY RZEPAKU I RZEPIKU WYSZCZEGÓLNIENIE powierzchnia zasiewów w ha plony w dt/ha zbiory w dt Ogółem ,8 17, Sektor publiczny ,5 18, Sektor prywatny ,1 17, w tym gospodarstwa indywidualne ,6 17, TABL.5 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY ZIEMNIAKÓW WYSZCZEGÓLNIENIE I 1997 powierzchnia zasiewów plony w dt/ha zbiory w dt w ha Ogółem Sektor publiczny Sektor prywatny w tym gospodarstwa indywidualne TABL.6 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY BURAKÓW CUKROWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE 1996 I powierzchnia plony w dt/ha zbiory w dt zasiewów w ha Ogółem Sektor publiczny Sektor prywatny w tym gospodarstwa indywidualne

12 Struktura zasiewów zbóż w 1997 r Rolnictwo ogółem pszenżyto 3,3% mieszanki zbożowe 5,8% pozostałe zbożowe owies 3,4% jęczmień 17,2% pszenica 55,8% żyto 12,1% Gospodarstwa indywidualne mieszanki zbożowe 6,5% pozostałe zbożowe pszenżyto 3,7% owies 3,5% żyto 10,8% pszenica 56,9%

13 dt/ha Plony zbóż w latach T «1 1 I ***+***zboża ogółem pszenica lata Plony rzepaku i rzepiku dt/ha w latach lata

14 Plony ziemniaków i buraków cukrowych w latach dt/ha Ziemniaki Buraki cukrowe lata Powierzchnia zasiewów ziemniaków i buraków cukrowych w latach Ziemniaki Buraki cukrowe lata

15 TABL. 7. PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH - ROLNICTWO OGÓŁEM WYSZCZEGÓLNIENIE Powierzchnia zasiewów w ha 1996= Plony w dt/ha = 100 Zbiory w dt I 1996= 100 Zboża ,5 35,5 31,8 89, ,8 zboża podstawowe z mieszankami ,8 35,5 31,5 88, ,2 zboża podstawowe ,4 35,9 31,7 88, ,7 pszenica ,5 40,2 33,9 84, ,9 ozima ,3 40,9 34,9 85, ,7 jara ,8 34,2 31,2 91, ,3 żyto ,1 24,9 23,1 92, ,5 jęczmień ,1 33,4 32,4 97, ,2 ozimy ,2 33,5 33,2 99, ,7 jary ,6 33,3 32,2 96, ,2 owies ,6 28,5 25,9 90, ,3 pszenżyto ,0 32,4 30,4 93, ,4 mieszanki zbożowe ,9 27,5 27,9 101, ,8 gryka, proso i inne zbożowe ,2 8,6 9,9 115, ,3 kukurydza na ziarno ,2 43,2 54,1 125, ,2 Strączkowe jadalne ,2 20,9 18,2 87, ,6 Ziemniaki , , ,7 Buraki cukrowe , , ,9 Oleiste ,6 15,7 17,6 112, ,4 rzepak i rzepik ,6 15,8 17,7 112, ,5 inne oleiste ,5 10,5 10,8 102, ,4 Len (słoma nie odziarniona) ,5 32,7 30,9 94, ,3 Konopie (słoma nie odziarniona) 52 X 59,3 X 3082 X Tytoń ,2 15,8 10,9 69, ,1 Okopowe pastewne , , ,0 Strączkowe pastewne (ziarno) ,1 18,8 18,4 97, ,2 Łubin gorzki (ziarno) 2 X 21,0 X 42 X Strączkowe pastewne (siano) ,7 35,4 48,1 135, ,2 Motylkowe drobnonasienne (nasiona) ,3 8,6 13,0 151, ,1 koniczyna i lucerna ,0 8,8 9,5 108, ,2 inne pastewne i trawy razy 7,0 15,7 224, razy Motylkowe drobnonasienne (siano) ,9 55,1 57,3 104, ,9 koniczyna i lucerna ,7 56,2 58,6 104, ,6 seradela ,7 44,1 38,0 86, ,8 inne pastewne i trawy ,4 45,8 51,6 112, ,2 Kukurydza na zielonkę , , ,0 Siano łąkowe ,4 47,4 42,8 90, ,9 Siano z pastwisk ,0 38,3 38,6 100, ,6 Siano z upraw polowych ,7 44,0 34,4 78, ,3 Słoma strączkowych X X X X ,4 Plewy motylkowych X X X X ,1 Liście okopowych X X X X ,7 Wysłodki buraczane X X X X ,1 Poplony i wsiewki na pasze , , ,5 Zielone nawozy ,7 X X X X X 13

16 TABL.8. PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH - SEKTOR PUBLICZNY WYSZCZEGÓLNIENIE Powierzchnia zasiewów w ha 1996= Plony w dt/ha = 100 Zbiory w dt = 100 Zboża zboża podstawowe z mieszankami zboża podstawowe pszenica ozima jara żyto jęczmień ozimy jary owies pszenżyto mieszanki zbożowe gryka, proso i inne zbożowe kukurydza na ziarno , , , , , , , , ,0 81, ,0 131, ,2 84,5 123,8 66,2 75,2 90,9 103, ,9 64,9 68,2 61,2 159, , ,7 13, Strączkowe jadalne Ziemniaki , , ,4 Buraki cukrowe , , ,9 Oleiste rzepak i rzepik inne oleiste ,5 63,1 x 23,5 23,5 18,7 18,7 11,2 79,6 79,6 x ,5 50,2 x Len (słoma nie odziarniona) 20 65, Konopie (słoma nie odziarniona) 45 56, Tytoń Okopowe pastewne Strączkowe pastewne (ziarno) ,3 21,1 19,9 94, ,9 Łubin gorzki (ziarno) Strączkowe pastewne (siano) ,5 52,5 34,5 65, ,7 Motylkowe drobnonasienne (nasiona) koniczyna i lucerna inne pastewne i trawy ,5 40, Motylkowe drobnonasienne (siano) koniczyna i lucerna seradela inne pastewne i trawy ,9 94,3 131, ,2 80,1 64,8 118,8 117,3 133, , Kukurydza na zielonkę , , ,2 Siano łąkowe ,7 7,0 39, ,9 Siano z pastwisk ,7 92, ,6 Siano z upraw polowych Słoma strączkowych ,9 Plewy motylkowych 324 Liście okopowych ,0 Wysłodki buraczane ,3 Poplony i wsiewki na pasze Zielone nawozy

17 TABL. 9. PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH - SEKTOR PRYWATNY Powierzchnia zasiewów w ha = 100 Plony w dt/ha Zbiory w dt = 100 Zboża zboża podstawowe z mieszankami zboża podstawowe pszenica ozima jara żyto jęczmień ozimy jary owies pszenżyto mieszanki zbożowe gryka, proso i inne zbożowe kukurydza na ziarno ,6 102,2 105, , , , , ,7 31, , , , , , , Strączkowe jadalne , Ziemniaki , Buraki cukrowe Oleiste rzepak i rzepik I inne oleiste , , Len (słoma nie odziarniona) Konopie (słoma nie odziarniona) Tytoń , , ,1 Okopowe pastewne , ,9 Strączkowe pastewne (ziarno) ,8 18,3 98, ,1 Łubin gorzki (ziarno) Strączkowe pastewne (siano) , ,9 148, ,7 Motylkowe drobnonasienne (nasiona) koniczyna i lucerna inne pastewne i trawy ,4 76,0 10-razy 8,6 8,8 7,0 10,1 9,5 10,8 117,4 108,0 154, , , razy Motylkowe drobnonasienne (siano). koniczyna i lucerna seradela inne pastewne i trawy ,4 53, , ,6 43,5 99,6 101,1 86,2 101, ,2 91,0 30,8 260,8 Kukurydza na zielonkę , , ,6 Siano łąkowe , , ,9 Siano z pastwisk ,7 41,4 41,1 99, ,7 Siano z upraw polowych ,3 42, , ,8 Słoma strączkowych ,3 Plewy motylkowych ,5 Liście okopowych ,6 Wysłodki buraczane -I ,9 Poplony i wsiewki na pasze , , ,5 Zielone nawozy ,6 15

18 TABL.10. PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH - GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE WYSZCZEGÓLNIENIE Powierzchnia zasiewów w ha 1996= Plony w dt/ha = 100 Zbiory w dt = 100 Zboża zboża podstawowe z mieszankami zboża podstawowe pszenica ozima jara żyto jęczmień ozimy jary owies pszenżyto mieszanki zbożowe gryka, proso i inne zbożowe kukurydza na ziarno f03, ,6 270, ,2 130, , , ,1 28, , , ,9 33,4 34,3 31, , , , , , , , , ,8 85,4 101,1 51, , , Strączkowe jadalne , ,6 Ziemniaki , , ,6 Buraki cukrowe , Oleiste rzepak i rzepik inne oleiste , ,3 114,1 114,7 72, ,2 Len (słoma nie odziarniona) , Konopie (słoma nie odziarniona) Tytoń ,2 15, , ,1 Okopowe pastewne , , ,4 Strączkowe pastewne (ziarno) ,6 22, , ,2 Łubin gorzki (ziarno) Strączkowe pastewne (siano) ,9 43,4 48,6 112, ,6 Motylkowe drobnonasienne (nasiona) koniczyna i lucerna inne pastewne i trawy ,4 76,0 10-razy 8,6 8,8 7,0 10,1 9,5 10,8 117,4 108,0 154, ,5 82,2 15-razy Motylkowe drobnonasienne (siano) koniczyna i lucerna seradela inne pastewne i trawy ,9 1 35, , , ,2 125, , , Kukurydza na zielonkę , Siano łąkowe i , , Siano z pastwisk , , Siano z upraw polowych , ,4 78, ,5 Słoma strączkowych ,2 Plewy motylkowych ,5 Liście okopowych Wysłodki buraczane Poplony i wsiewki na pasze , , Zielone nawozy ,7 16

19 II. WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI OGRODNICZEJ TABL.11. POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY WARZYW WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem w tym gospodarstwa indywidualne ogółem w tym gospodarstwa indywidualne ogółem w liczbach bezwzględnych 1996=100 POWIERZCHNIA w ha w tym gospodarstwa indywidualne Ogółem ,0 101,9 Kapusta ,1 91,8 Kalafiory ,0 118,4 Cebula ,6 89,5 Marchew jadalna ,0 103,4 Buraki ćwikłowe ,1 98,4 Ogórki ,6 117,5 Pomidory ,4 109,7 Warzywa pozostałe a) ,1 109,2 PLONY w dt/ha Kapusta ,5 94,8 Kalafiory ,0 89,0 Cebula ,3 95,3 Marchew jadalna ,3 87,6 Buraki ćwikłowe ,2 83,2 Ogórki ,3 94,3 Pomidory ,3 94,3 Warzywa pozostałe a) ,5 78,8 ZBIORY w dt Ogółem ,1 90,2 Kapusta ,1 87,2 Kalafiory ,9 105,4 Cebula ,1 85,4 Marchew jadalna ,7 90,6 Buraki ćwikłowe ,4 81,9 Ogórki ,8 110,7 Pomidory ,4 103,4 Warzywa pozostałe a) ,1 86,1 a) Pietruszka, pory, seler, rzodkiewka, sałata, rabarbar, chrzan, szparagi, szczypiorek, koper, groch zielony, fasola szparagowa, brukselka, papryka itp. 17

20 Struktura zasiewów warzyw w latach pomidory 8,8% pozostałe 9,5% kapusta 25,2% pomidory 9,5% pozostałe 10,1% kapusta ^ 22,8% ogórki 13,6% 1996 kalafiory 4,6% ogórki 15,6% 1997 kalafiory 5,4% buraki ćwikłowe 10,0% marchew 15,2% cebula 13,1% buraki ćwikłowe 9,6% marchew 15,5% cebula 11,5% dt/ha Plony warzyw w latach i kapusta cebula marchew 0 ogórki lata

21 TABL.12. PLONY I ZBIORY OWOCÓW WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem w tym gospodarstwa indywidualne ogółem w tym. gospodarstwa indywidualne ogółem w tym gospodarstwa indywidualne w liczbach bezwzględnych 1996=100 LICZBA DRZEW OWOCUJĄCYCH w szt Ogółem ,1 103,9 Jabłonie ,0 109,0 Grusze ,9 91,9 Śliwy ,5 89,5 Wiśnie ,0 112,6 Czereśnie ,4 100,4 Pozostałe d; ,0 105,0 PLONY Z DRZEWA OWOCUJĄCEGO w kg Jabłka 23,6 23,7 21,9 21,8 92,8 92,0 Gruszki 14,9 14,9 14,9 14,9 Śliwki 13,7 13,7 14,3 14,3 104,4 104,4 Wiśnie 12,4 11,8 11,2 11,4 90,3 96,6 Czereśnie 13,1 13,1 14,0 14,0 106,9 106,9 Pozostałe a) 9,1 9,1 8,8 8,8 96,7 96,7 ZBIORY w dt Ogółem ,9 100,9 Jabłka ,8 100,6 Gruszki ,4 92,4 Śliwki ,5 93,5 Wiśnie ,1 109,2 Czereśnie ,3 107,3 Pozostałe a) ,5 101,5 a) Brzoskwinie, morele, orzechy włoskie. 19

22 TABL.13 PLONY I ZBIORY OWOCÓW JAGODOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem w tym gospodarstwa indywidualne ogółem w tym gospodarstwa indywidualne ogółem w tym gospodarstwa indywidualne w liczbach bezwzględnych 1996=100 PLANTACJE JAGODOWE w ha T ruskawki ,5 103,7 Maliny ,6 74,6 LICZBA KRZEWÓW OWOCOWYCH w szt Porzeczki ,7 88,9 Agrest ,5 91,5 Jagodowe pozostałe3' ,6 96,6 PLONY w dt/ha Truskawki 34,7 34,7 32,9 33,0 94,8 95,1 Maliny 20,5 20,5 16,5 16,5 80,5 80,5 PLONY z 1 krzewu w kg Porzeczki 2,7 2,7 2,5 2,5 92,6 92,6 Agrest 3,0 3,0 2,9 2,9 96,7 96,7 Jagodowe pozostałe3^ 3,2 3,2 3,2 3,2 ZBIORY w dt Ogółem ,3 86,7 Truskawki ,7 98,7 Maliny ,2 60,2 Porzeczki ,0 81,5 Agrest ' 87,5 87,5 Jagodowe pozostałe3^ ,6 96,6 a) Aronia, borówka wysoka i inne. 20

23 Struktura zbiorów owoców wiatach czereśnie 6,3% pozostałe 2,2% czereśnie pozostałe 6,8% 2,3% wiśnie 20,7% wiśnie 20,5% 1996 jabłonie 48,1% 1997 jabłonie 49,0% śliwy 15,6% grusze 7,1% śliwy 14,7% grusze 6,7% Plony owoców z drzew owocujących dt/ha w latach jabłonie grusze śliwy B wiśnie czereśnie lata

24 III. PRODUKCJA Z TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH ORAZ POLOWYCH UPRAW PASTEWNYCH TABL14. POWIERZCHNIA PASZOWA WYSZCZEGÓLNIENIE w ha Ogółem w % użytków rolnych na 1 SDa) bydła i owiec w ha Trwałe użytki zielone w ha j w % użytków rolnych Polowe uprawy pastewne użytkowane na paszę w ha w % powierzchni zasiewów Ogółem ,6 0, , , ,9 0, , ,6 Sektor publiczny ,4 2, , , ,6 2, , ,7 Sektor prywatny ,8 0, , , ,0 0, I 12, ,3 w tym gospodarstwa ,3 0, , ,0 indywidualne ,6 0, , ,3 a) Sztuka duża (SD) bydło - 0,8, trzoda chlewna - 0,15, owce - 0,08, koń -1. TABL.15. ZBIORY ZIELONEK Motylkowe WYSZCZEGÓLNIENIE grubonasienne drobnonasienne i i trawy nasienne Zbiory z pastwisk trwałych i potowych Poplony i wsiewki Kukurydza w decytonach Ogółem Sektor publiczny Sektor prywatny w tym gospodarstwa indywidualne

25 TABL.16. ZBIORY PASZ DODATKOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE Wysłodki buraczane ogółem Liście okopowych buraków cukrowych okopowych pastewnych Plewy motylkowych Słoma strączkowych Ziarno strączkowych na paszę w decytonach Ogółem Sektor publiczny Sektor prywatny w tym gospodarstwa indywidualne TABL.17. POWIERZCHNIA NAWOZÓW ZIELONYCH motylkowe drob WYSZCZEGÓLNIENIE nawozy zielone strączkowe pastewne nonasienne, inne łubin gorzki razem na przyoranie pastewne i trawy na przyoranie na przyoranie w hektarach Ogółem Sektor publiczny Sektor prywatny w tym gospodarstwa indywidualne j TABL.18 POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY Z ŁĄK TRWAŁYCH WYSZCZEGÓLNIENIE Powierzchnia w ha plony dt/ha I pokos zbiór wdt plony dt/ha II pokos zbiór w dt plony dt/ha III pokos zbiór wdt (l+ll+llł) pokos plony dt/ha zbiór wdt Ogółem ,4 25, ,9 10, ,1 7, ,4 42, Sektor publiczny ,7 5, ,5 0, ,7 7, Sektor prywatny ,8 27, ,7 11, ,9 8, ,5 46, w tym gospodarstwa 1996 indywidualne ,6 30, ,5 12, ,1 8,

26 TABL.19. POWIERZCHNIA, PLONY I ZBIORY ROŚLIN MOTYLKOWYCH I TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH WYSZCZEGÓLNIENIE strączkowe pastewne na ziarno łącznie z łubinem gorzkim motylkowe drobnonasienne i trawy na ziarno motylkowe drobnonasienne i trawy na paszę strączkowe pastewne i motylkowe drobnonasienne z trawami na paszę trwałe użytki zielone w przeliczeniu na siano OGÓŁ.EM Powierzchnia w ha Plony z 1 ha wdt 18,8 18,4 8,6 13, ,7 41,5 Zbiory w dt SEKTOR PUBLICZNY Powierzchnia w ha Plony z 1 ha wdt 21,1 19,9 40, ,9 10,3 Zbiory w dt SEKTOR PRYWATNY Powierzchnia w ha Plony z 1 ha w dt 18,4 8,6 10, ,9 44,7 Zbiory w dt w tym gospodarstwa indywidualne Powierzchnia w ha Plony z 1 ha wdt 22,2 17,9 8,6 10, ,6 49,3 Zbiory w dt

27 IV. PLONY W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH WEDŁUG MIAST I GMIN # TABL. 20. PLONY ZBOZ w dt z 1 ha - GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE miasta/gminy Zboża ogółem =100 Zboża podstawowe z mieszankami 1996=100 WOJEWÓDZTWO 35, , Miasta razem Legnica , Chojnów 35, Głogów Jawor Lubin , Złotoryja Gminy razem Chocianów a) , Chojnów , Gaworzyce Głogów Grębocice Gromadka , Jerzmanowa , Kotla Krotoszyce , Kunice , Legnickie Pole Lubin Męcinka Miłkowice Mściwojów Paszowice Pęcław Pielgrzymka ,4 Polkowice a) Prochowice a) Przemków a) Radwanice Rudna ,7 Ruja Ścinawa a) , Udanin , Warta Bolesławiecka Wądroże Wielkie Zagrodno Złotoryja Żukowice , ,0 a) Łącznie z danymi dla miasta. 25

28 TABL. 20. PLONY ZBÓŻ w dt z 1 ha - GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE (dok.) miasta/gminy Zboża podstawowe =100 Pszenica razem =100 WOJEWÓDZTWO , ,8 Miasta razem , Legnica Chojnów Głogów Jawor , Lubin... 24,4 64, , Złotoryja ,6 Gminy razem Chocianów a) Chojnów Gaworzyce Głogów , Grębocice , ,5 Gromadka , Jerzmanowa Kotla Krotoszyce Kunice Legnickie Pole , Lubin Męcinka Miłkowice ,1 Mściwojów Paszowice , Pęcław Pielgrzymka , Polkowice a)... 18, ,3 Prochowice a)... 31, , Przemków a) , Radwanice... 29,1 28,2 96,9 34, ,1 Rudna ,7 23, Ruja ,9 91, ,5 Ścinawa a) Udanin Warta Bolesławiecka Wądroże Wielkie Zagrodno Złotoryja ,4 Żukowice ,2 107,6 35, ,7 a) Łącznie z danymi dla miasta. 26

29 TABL 21. PLONY PSZENICY w dt z 1 ha - GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE miasta/gminy Pszenica ozima =100 Pszenica jara 1996=100 WOJEWÓDZTWO 40,2 34, Miasta razem 40, Legnica , ,0 73,7 Chojnów 29, , Głogów ,9 Jawor , Lubin , Złotoryja Gminy razem 40, , Chocianów a) Chojnów Gaworzyce Głogów , Grębocice Gromadka ,5 106,0 Jerzmanowa Kotla... 33, Krotoszyce Kunice Legnickie Pole Lubin ,0 112,5 Męcinka Miłkowice Mściwojów Paszowice Pęcław Pielgrzymka ,7 Polkowice a) Prochowice a) Przemków a) , Radwanice Rudna Ruja Ścinawa a) , Udanin Warta Bolesławiecka... 78, Wądroże Wielkie ,7 40, Zagrodno Złotoryja , Żukowice , a) Łącznie z danymi dla miasta. 27

30 TABL. 22. PLONY ŻYTA i JĘCZMIENIA w dt z 1 ha - GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE miasta/gminy Żyto Jęczmień razem = =100 WOJEWÓDZTWO 26, Miasta razem , Legnica ,9 Chojnów ,2 Głogów , Jawor 28,5 101, Lubin Złotoryja 88, Gminy razem Chocianów a) , Chojnów 28, , Gaworzyce ,7 Głogów Grębocice , ,0 Gromadka , Jerzmanowa Kotla... 23, Krotoszyce Kunice... 65, Legnickie Pole Lubin Męcinka Miłkowice ,1 Mściwojów 121, ,0 Paszowice Pęcław Pielgrzymka , Polkowice a) Prochowice a) Przemków a) Radwanice.. 26, , ,8 Rudna 21, , ,2 Ruja Ścinawa a) , Udanin Warta Bolesławiecka , Wądroże Wielkie ,3 Zagrodno 88, ,8 Złotoryja Żukowice 28,0 112, ,3 108,1 a) Łącznie z danymi dla miasta. 28

31 TABL. 23. PLONY JĘCZMIENIA w dt z 1 ha - GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE miasta/gminy Jęczmień ozimy Jęczmień jary 1996 I = =100 WOJEWÓDZTWO... 35,1 33,7 96,0 34,0 32,6 95,9 Miasta razem... 37,7 34,2 90,7 34,6 29,1 84,1 Legnica... 30,0 23,0 76,7 27,0 23,0 85,2 Chojnów... 33,0 60,6 34,0 28,0 82,4 Głogów... 40,0 30,0 75,0 38,0 29,0 76,3 Jawor... 39,5 38,0 96,2 41,0 35,0 85,4 Lubin... 30,0 30,0 25,0 25,0 Złotoryja... 44,0 40,0 90,9 35,0 33,0 94,3 Gminy razem... 34,8 I 33,6 96,6 34,0 32,8 96,5 Chocianów a)... X 28,0 30,0 107,1 Chojnów... 33,0 60,6 35,0 28,0 80,0 Gaworzyce... 28,0 15,0 53,6 30,0 31,0 103,3 Głogów... 36,0 29,5 81,9 27,0 29,5 109,3 Grębocice... 22,0 36,0 163,6 30,0 35,0 116,7 Gromadka... 28,0 X 25,0 25,5 102,0 Jerzmanowa... 30,0 X 28,0 28,0 Kotla... 30,0 15,0 50,0 30,0 26,0 86,7 Krotoszyce... 40,0 40,0 42,0 39,0 92,9 Kunice... 36,0 35,0 97,2 35,0 33,0 94,3 Legnickie Pole... 36,0 28,0 77,8 36,0 36,0 Lubin... 30,0 28,0 93,3 26,0 29,0 111,5 Męcinka.:... 43,0 41,0 95,3 46,0 38,0 82,6 Miłkowice... 36,0 36,0 32,0 35,0 109,4 Mściwojów... 43,0! 39,0 90,7 41,0 37,0 90,2 Paszowice... 40,0 38,0 95,0 38,0 31,0 81,6 Pęcław... 34,0 28,0 82,4 33,0 30,0 90,9 Pielgrzymka... 35,0 32,0 91,4 31,0 31,0 Polkowice 8) ,0 85,0 15,0 83,3 Prochowice a)... 31,0 58,1 33,0 23,0 69,7 Przemków a)... 25,0 21,0 84,0 21,0 23,0 109,5 Radwanice... 27,0 74,1 29,0 30,0 103,4 Rudna... 28,0 22,0 78,6 23,0 115,0 Ruja... 32,0 36,0 112,5 40,0 37,5 93,8 Ścinawa a^... 30,0 30,0 29,0 28,0 96,6 Udanin... 39,0 40,0 102,6 40,0 43,0 107,5 Warta Bolesławiecka... 36,5 35,0 95,9 35,0 40,0 114,3 Wądroże Wielkie... 46,0 44,0 95,7 36,5 38,0 104,1 Zagrodno... 35,0 35,0 37,0 37,0 Złotoryja... 48,0 39,0 81,3 35,0 34,0 97,1 Żukowice... 30,0 28,0 93,3 31,0 34,0 109,7 a) Łącznie z danymi dla miasta. 29

32 TABL. 24. PLONY OWSA I PSZENŻYTA w dt z 1 ha - GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE miasta/gminy 1996 Owies =100 Pszenżyto razem =100 WOJEWÓDZTWO... 28, ,8 33,4 31,2 93,4 Miasta razem... 27,2-23, ,6 31,2 85,2 Legnica... 30,0 83,3 34,8 28,0 80,5 Chojnów ,4 37,3 122,7 Głogów , ,2 33,1 91,4 Jawor... 35,0 35,5 101,4 Lubin ,1 39,5 29,8 75,4 Złotoryja... 30,0 88,2 43,0 40,0 93,0 Gminy razem... 28,8 27, ,1 31,2 94,3 Chocianów a) ,1 24,2 23,9 98,8 Chojnów ,6 37,9 112,8 Gaworzyce ,9 24,9 83,3 Głogów , ,9 28,9 85,3 Grębocice ,8 32,9 91,9 Gromadka ,3 27,4 100,4 Jerzmanowa ,7 28,1 101,4 Kotla ,2 27,4 69,9 Krotoszyce ,0 38,0 92,7 Kunice ,5 25,8 70,7 Legnickie Pole... 38,0 36,0 94,7 Lubin ,6 28,1 98,3 Męcinka ,8 40,0 103,1 Miłkowice ,4 34,4 94,5 Mściwojów ,8 48,0 44,0 91,7 Paszowice ,0 35,0 92,1 Pęcław ,1 25,1 73,6 Pielgrzymka... 34,7 33,0 95,1 Polkowice a) ,9 19,0 95,5 Prochowice a) , ,8 26,0 87,2 Przemków a) ,8 25,6 20,8 81,3 Radwanice... 26, ,3 30,9 98,7 Rudna ,6 22,7 22,8 100,4 Ruja ,9 38,0 90,7 Ścinawa a) ,9 28,0 93,6 Udanin ,7 42,0 100,7 Warta Bolesławiecka ,0 35,0 97,2 Wądroże Wielkie... 34, ,0 40,8 97,1 Zagrodno ,6 38,0 81,5 Złotoryja ,7 40,0 85,7 Żukowice ,4 27,4 87,2 a) Łącznie z danymi dla miasta. 30

33 TABL 25. PLONY PSZENŻYTA w dt z 1 ha - GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE miasta/gminy Pszenżyto ozime Pszenżyto jare 1996= =100 WOJEWÓDZTWO 31,6 92,9 23,3 26,0 111,6 Miasta razem ,4 25,0 29,4 117,6 Legnica 28,0 80,0 24,0 26,0 108,3 Chojnów ,9 21,0 27,0 128,6 Głogów ,2 26,0 34,0 130,8 Jawor ,4 Lubin ,0 26,0 25,0 96,2 Złotoryja ,9 23,0 Gminy razem 33, ,5 23,2 25,8 111,2 Chocianów a) ,8 25,0 26,0 104,0 Chojnów ,7 23,0 27,0 117,4 Gaworzyce 83,3 25,0 24,0 96,0 Głogów ,9 23,0 28,0 121,7 Grębocice ,7 25,0 30,0 1 Gromadka 23,0 24,0 104,3 Jerzmanowa 28,0 28,0 23,0 29,0 126,1 Kotla ,8 23,0 20,7 90,0 Krotoszyce ,5 23,0 Kunice ,7 23,0 23,0 Legnickie Pole ,7 Lubin... 93,3 29,0 145,0 Męcinka ,0 X Miłkowice 92,1 27,0 135,0 Mściwojów ,7 Paszowice 92,1 Pęcław 71,4 23,0 26,0 113,0 Pielgrzymka ,3 23,0 X Polkowice a) ,01 17,0 X Prochowice a) ,7 23,0 X Przemków a) ,0 80,81 24,0 83,3 Radwanice ,9 28,0 32,0 114,3 Rudna ,0 21,0 110,5 Ruja ,5 23,0 X Ścinawa a) 93,3 23,0 X Udanin ,0 X Warta Bolesławiecka 92,1 23,5 X Wądroże Wielkie 42, ,5 25,5 35,5 139,2 Zagrodno ,91 28,0 X Złotoryja ,1 26,0 X Żukowice 87,51 25,0 22,0 88,0 a) Łącznie z danymi dla miasta. 31

34 TABL. 26. PLONY MIESZANEK ZBOŻOWYCH w dt z 1 ha - GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE miasta/gminy Owies z jęczmieniem i innymi zbożowymi t = Gryka, proso i inne zbożowe =100 WOJEWÓDZTWO... 28,4 28,9 101,8 7,8 10,8 138,5 Miasta razem ,6 101,1 7,0 10,5 150,0 Legnica... 28, ,0 10,0 142,9 Chojnów... 30,0 7,0 7,0 Głogów Jawor ,3 7,0 12,0 171,4 Lubin... 7,0 X Złotoryja ,9 Gminy razem ,9 101,8 7,8 10,8 138,5 Chocianów a) ,1 7,0 5,0 71,4 Chojnów ,0 7,0 58,3 Gaworzyce ,0 Głogów Grębocice Gromadka ,5 16,0 246,2 Jerzmanowa... 28, Kotla... 29, ,5 6,0 80,0 Krotoszyce ,4 Kunice Legnickie Pole Lubin , ,7 Męcinka ,4 10, ,0 Miłkowice ,9 Mściwojów ,3 Paszowice... 84,2 6,0 10, Pęcław , ,0 200,0 Pielgrzymka Polkowice a) , ,3 Prochowice... 78,1 Przemków a) ,0 12,0 1 Radwanice... 28, ,6 7,0 10,0 142,9 Rudna ,5 266,7 Ruja... 35,0 Ścinawa a) ,0 15,0 214,3 Udanin Warta Bolesławiecka... 35,5 98,6 10,0 15,0 150,0 Wądroże Wielkie Zagrodno ,3 12, ,7 Złotoryja ,9 10, ,0 Żukowice ,2 a) Łącznie z danymi dla miasta 32 *

35 TABL 27. PLONY KUKURYDZY w dt z 1 ha - GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE miasta/gminy Kukurydza na ziarno I Kukurydza na zielonkę 1996 I =100 I =100 WOJEWÓDZTWO... 42,6 46,7 109, ,0 Miasta razem ,7 Legnica... I ,5 Chojnów ,7 Głogów Jawor ,2 Lubin X Złotoryja ,6 Gminy razem... 42,61 46,7 109,6 I ,5 Chocianów a)... 35,0 35, Chojnów... 38,0 28,0 73, ,0 Gaworzyce... 50,0 47,0 94, Głogów... I ,4 Grębocice... 50,0 30,0 60, ,0 Gromadka... 35,0 40,0 114,3 270 X Jerzmanowa Kotla... 50,0 45,0 90, ,7 Krotoszyce... 50,0 50, ,3 Kunice ,8 Legnickie Pole... I 50,0 50,0 I ,5 Lubin ,5 Męcinka ,3 Miłkowice... 32,0 38,0 118, ,1 Mściwojów... 51,0 50,0 98, ,6 Paszowice ,1 Pęcław... 28,0 X 400 X Pielgrzymka ,0 Polkowice a)... i 45,0 50,0 111, Prochowice a)... 40,01 35,0 87, ,0 Przemków a) ,7 Radwanice ,1 Rudna... 30,0 X ,6 Ruja... 53,0 X ,0 Ścinawa a)... 40,0 35,0 87, Udanin... 43,0 50,0 116, Warta Bolesławiecka... 23,0 25,0 108, ,1 Wądroże Wielkie... 40,0 60,0 150, ,0 Zagrodno... 50,0 45,0 90, ,3 Złotoryja ,6 Żukowice ,1 a) Łącznie z danymi dla miasta. 33

»» ą. PRODUKCJA ZpME>PŁODOU ROLNYCH OGRODNICZKI! 1995 iü. Legnica marzec 1996 r.

»» ą. PRODUKCJA ZpME>PŁODOU ROLNYCH OGRODNICZKI! 1995 iü. Legnica marzec 1996 r. »» ą PRODUKCJA ZpME>PŁODOU ROLNYCH 1/ OGRODNICZKI! 1995 iü Legnica marzec 1996 r. * V * < * ) /»"» " f V f.. *» URZĄD STATYSTYCZNY W LEGNICY PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W 1995 R.

Bardziej szczegółowo

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. Wrzesień 2004 Dorota Stankiewicz Informacja

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 12.06.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 06.10.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

WYNIKI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - luty 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 2 PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Zero (0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5. (0,0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05

Zero (0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5. (0,0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05 Objaśnienia znaków umownych Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło Zero (0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5 (0,0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05 Kropka (.) - zupełny brak

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 1/ WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Informacja sygnalna http://www.stat.gov.pl/urzedy/lodz/index.htm

Bardziej szczegółowo

WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I UPRAW PASTEWNYCH W 1993 R.

WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I UPRAW PASTEWNYCH W 1993 R. r / WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W LEGNICY WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I UPRAW PASTEWNYCH W 1993 R. LEGNICA MARZEC 1994 R. Druk : OP WUS we Wrocławiu zam. j

Bardziej szczegółowo

WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I UPRAW PASTEWNYCH W1991 R.

WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I UPRAW PASTEWNYCH W1991 R. WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I UPRAW PASTEWNYCH W1991 R. Legnica kwiecień 1992 Znaki umowne Kreska (-) oznacza, że zjawisk nie wystąpiło Zero (0) oznacza, że

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW. Warunki agrometeorologiczne

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW. Warunki agrometeorologiczne UŻYTKOWANIE GRUNTÓW Ogólna powierzchnia gospodarstw rolnych województwa lubuskiego według stanu na koniec czerwca 2013 r. wynosiła 456,7 tys. ha, z tego areał użytków rolnych stanowił 89,3%, lasy i grunty

Bardziej szczegółowo

Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto

Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto NAZWA Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto jare na ziarno Żyto ozime na ziarno Jęczmień ogółem

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o oszacowanie strat w uprawach powstałych w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r. Nr identyfikacyjny producenta rolnego (ARIMR)...

Wniosek. o oszacowanie strat w uprawach powstałych w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r. Nr identyfikacyjny producenta rolnego (ARIMR)... ... data... miejscowość Wniosek BURMISTRZ LUBRAŃCA o oszacowanie strat w uprawach powstałych w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r. Nazwisko i imię rolnika... adres zamieszkania... telefon kontaktowy...

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie gruntów i produkcja ziemiopłodów rolnych w województwie śląskim w 2011 r.

Użytkowanie gruntów i produkcja ziemiopłodów rolnych w województwie śląskim w 2011 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Użytkowanie gruntów i produkcja

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE w województwie legnickim

BEZROBOCIE w województwie legnickim URZĄD STATYSTYCZNY W LEGNICY BEZROBOCIE w województwie legnickim 1 kwartał 1996 roku Legnica Maj 1996 mm. URZĄD STATYSTYCZNY W LEGNICY BEZROBOCIE w województwie legnickim I kwartał 1996 roku Legnica Maj

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2014 r.

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2014 r. 1 UŻYTKOWANIE GRUNTÓW Ogólna powierzchnia gospodarstw rolnych województwa lubuskiego według stanu na koniec czerwca 2014 r. wynosiła 469,0 tys. ha, z tego areał użytków rolnych stanowił 93,6%, lasy i grunty

Bardziej szczegółowo

Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad

Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad OSN to obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącego ze źródeł rolniczych, na których występują wody zanieczyszczone

Bardziej szczegółowo

WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH UPRAW PASTEWNYCH I OGRODNICZYCH W 1993 ROKU

WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH UPRAW PASTEWNYCH I OGRODNICZYCH W 1993 ROKU WOJEWODZKI URZĄD STATYSTYCZNY w BIELSKU - BIAŁEJ WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH UPRAW PASTEWNYCH I OGRODNICZYCH W 1993 ROKU O PR A C O W A N O : M ARZEC 1994 R. SPIS TREŚCI Strona

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w Bielsku - Białej

URZĄD STATYSTYCZNY w Bielsku - Białej URZĄD STATYSTYCZNY w Bielsku - Białej WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH UPRAW PASTEWNYCH I OGRODNICZYCH W 1995 R. Opracowano : kwiecień 1996 r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 Uwagi

Bardziej szczegółowo

WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH UPRAW PASTEWNYCH I OGRODNICZYCH W 1994 R

WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH UPRAW PASTEWNYCH I OGRODNICZYCH W 1994 R WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY w Bielsku - Białej WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH UPRAW PASTEWNYCH I OGRODNICZYCH W 1994 R Opracowano : kwiecień 1995 r. SPIS TREŚCI W stęp...3

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE w województwie legnickim iii kwartał 1996 roku

BEZROBOCIE w województwie legnickim iii kwartał 1996 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LEGNICY BEZROBOCIE w województwie legnickim iii kwartał 1996 roku X Legnica Listopad 1996 r. «.% t * V **» URZĄD STATYSTYCZNY W LEGNICY BEZROBOCIE w województwie legnickim VII kwartał

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002)

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Imię i Nazwisko/Nazwa W-1.2_121/135 Adres Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Do wniosku należy dołączyć wyliczenie

Bardziej szczegółowo

R-CzBR. Czerwcowe badanie rolnicze. według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. WZÓR

R-CzBR. Czerwcowe badanie rolnicze. według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. WZÓR GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl R-CzBR Czerwcowe badanie rolnicze według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl do 23

Bardziej szczegółowo

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2016 r.

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.12.2016 Opracowanie sygnalne Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2016 r. Wynikowy szacunek produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR)

załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR) załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR) Załącznik wypełniają wyłączne gospodarstwa posiadające grunty na obszarze kilku gmin i przekazują tylko do gminy właściwej

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. oszacowania zakresu

Komisja ds. oszacowania zakresu W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych)...

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacje i opracowania statystyczne maj 2009 Opracowanie publikacji: pod kierownictwem: pracownicy Wydziału Statystyki Gospodarczej Urzędu Statystycznego w Opolu Janiny Kuźmickiej

Bardziej szczegółowo

TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA

TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA GRUPY OBSZAROWE UŻYTKÓW ROLNYCH ogólna Powierzchnia w ha w tym użytków rolnych O G Ó Ł E M... 140 335,91 301,74 do 1 ha...

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE w województwie legnickim II kwartał 1996 roku

BEZROBOCIE w województwie legnickim II kwartał 1996 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LEGNICY BEZROBOCIE w województwie legnickim II kwartał 1996 roku Legnica Sierpień 1996 ' URZĄD STATYSTYCZNY 7 W LEGNICY BEZROBOCIE w województwie legnickim II kwartał 1996 roku Legnica

Bardziej szczegółowo

Produkcja roślinna w Polsce

Produkcja roślinna w Polsce Produkcja roślinna w Polsce Produkcja zbóż Około 75% powierzchni gruntów ornych obejmują zasiewy zbóż (największą powierzchnię zasiewów ma pszenica 20% powierzchni gruntów ornych) Powierzchnia zasiewów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:....

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 234 Wojewody Mazowieckiego z dnia

Bardziej szczegółowo

Zbiorczy protokół strat

Zbiorczy protokół strat Zbiorczy protokół strat Sporządzony na okoliczność wystąpienia klęski żywiołowej spowodowanej suszą na terenie gminy Moszczenica. Komisja Gminna ds. szacowania szkód spowodowanych klęską żywiołową, powołana

Bardziej szczegółowo

R-05. Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach

R-05. Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej R-05 Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. oszacowania zakresu

Komisja ds. oszacowania zakresu W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych)...

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I PASTEWNYCH W 1994 R.

PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I PASTEWNYCH W 1994 R. 9 fii» SMPfe WAŁBRZYCH WOJEWODZI URZĄD STA ITS IK ZM w m> W WAŁBRZYCHU PRODUKCJA ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH, OGRODNICZYCH I PASTEWNYCH W 1994 R. X;X'X;X;X: >lai:/,i!c 1995 r. > ' 4» WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

R-05. Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach

R-05. Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej R-05 Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 lipca 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 lipca 2015 r. (OR. en) ada Unii Europejskiej Bruksela, 15 lipca 2015 r. (O. en) 10936/15 ADD 1 AGI 400 STATIS 63 DELACT 95 PISMO PZEWODNIE Od: Data otrzymania: 13 lipca 2015 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE... 19

UWAGI ANALITYCZNE... 19 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 3 UWAGI METODYCZNE... 9 Wprowadzenie... 9 Zakres i tematyka Powszechnego Spisu Rolnego... 10 Ważniejsze definicje, pojęcia spisowe i zasady spisywania... 12 Ważniejsze grupowania

Bardziej szczegółowo

Gmina. Gmina. Gmina. 4)

Gmina. Gmina. Gmina. 4) załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR) Załącznik wypełniają wyłączne gospodarstwa posiadające grunty na obszarze kilku gmin i przekazują tylko do gminy właściwej

Bardziej szczegółowo

Na terenie gmin/y:...

Na terenie gmin/y:... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE Ul. Poznańska 115 62-080 Tarnowo Podgórne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do wniosku

Załącznik Nr 2 do wniosku Załącznik Nr 2 do wniosku W-1.2_121/N Imię i Nazwisko, Adres, seria i numer dokumentu tożsamości, NIP*/ Nazwa, Adres siedziby, NIP, REGON Ustalenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY DOPIEWO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:......

URZĄD GMINY DOPIEWO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r.

UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r. UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia dnia zakończenia okresu zbioru

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Do niniejszego wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok przez ARiMR i zachować zgodność danych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskodawca: Adres zamieszkania: Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y:...

1. Wnioskodawca: Adres zamieszkania: Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y:... MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Rolnictwa w... za pośrednictwem Urzędu Gminy w... 1. Wnioskodawca:... 2. Adres zamieszkania:... 3. Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y:... 4. PESEL: 5. NIP:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2017 r.

Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 28.09.2017 r. Opracowanie sygnalne: Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 1) w 2017 r. Szacunek przedwynikowy produkcji głównych upraw

Bardziej szczegółowo

Opracował Wydział Statystyki Gospodarczej. Publikacja składa się z 2 części: Części 1 "Wyniki Spisu Rolnego 1995 r." obejmuje:

Opracował Wydział Statystyki Gospodarczej. Publikacja składa się z 2 części: Części 1 Wyniki Spisu Rolnego 1995 r. obejmuje: Publikacja składa się z 2 części: Części 1 "Wyniki Spisu Rolnego 1995 r." obejmuje: - użytkowanie gruntów - powierzchnie zasiewów - zwierzęta gospodarskie Część 2 "Produkcja Ziemiopłodów Rolnych i Ogrodniczych

Bardziej szczegółowo

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ZBOŻA... 11 1. Biologia zbóż... 11 1.1. Pochodzenie i udomowienie zbóż... 11 1.1.1. Pszenica... 13 1.1.2. Jęczmień... 14 1.1.3. Żyto... 15 1.1.4. Owies... 15 1.1.5. Pszenżyto...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek OGŁOSZENIE Urząd Gminy Sobienie-Jeziory informuje, że rolnicy u których wystąpiły szkody w gospodarstwach rolnych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, tj. spowodowane przez grad,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STATYSTYCZNA 0 SPISIE ROLNICZYM STAN W CZERWCU 1974 R.

INFORMACJA STATYSTYCZNA 0 SPISIE ROLNICZYM STAN W CZERWCU 1974 R. f Hj 1/' MIEJSKI URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU V ixm1u Do użytku służbowego Eg z. Nr 5J30 IhB INFORMACJA STATYSTYCZNA 0 SPISIE ROLNICZYM STAN W CZERWCU 1974 R. (^BIBLIOTEKA V\\ V : Zeszyt Nr. 10 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Większa produkcja roślinna w Polsce w 2017 r.

Większa produkcja roślinna w Polsce w 2017 r. .pl https://www..pl Większa produkcja roślinna w Polsce w 2017 r. Autor: Ewa Ploplis Data: 6 lutego 2018 Większa produkcja roślinna w Polsce w 2017 r. Wyższe zbiory głównych ziemiopłodów. W jakich działach

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH Warszawa,25.07.2006 r. B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych

Bardziej szczegółowo

Rolnicy gminy. Brańszczyk

Rolnicy gminy. Brańszczyk Rolnicy gminy Brańszczyk W związku ze szkodami w rolnictwie powstałymi na skutek utrzymującej się od dłuższego czasu suszy, informujemy zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami. W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot.

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja plantacji

Pielęgnacja plantacji PRODUKCJA ROŚLINNA CZĘŚĆ III TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik Praca zbiorowa pod redakcją prof. Witolda Grzebisza WYDANIE I HORTPRESS

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2011

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2011 INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA PRACOWNIA EKONOMIKI NASIENNICTWA I HODOWLI ROŚLIN Radzików, 05-870 Błonie RYNEK NASION 2011 Raport

Bardziej szczegółowo

informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych.

informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych. Poznań, 2014-03-09 Concordia Polska TUW Biuro Ubezpieczeń Rolnych Oddziały Przedstawicielstwa Pośrednicy Concordia Polska TUW Szanowni Państwo, informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice

Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice . imię i nazwisko.. miejscowość, data. adres. nr telefonu kontaktowego PESEL: fffffffffff Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice WNIOSEK Zwracam się z prośbą o oszacowanie

Bardziej szczegółowo

... Adres gospodarstwa rolnego

... Adres gospodarstwa rolnego PROTOKÓŁ NR.. z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego Dane producenta rolnego:....

Bardziej szczegółowo

... Adres gospodarstwa rolnego

... Adres gospodarstwa rolnego .. PROTOKÓŁ NR DLA REGIONU FADN A... (gmina) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE w województwie legnickim III kwartale 1998 roku

BEZROBOCIE w województwie legnickim III kwartale 1998 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LEGNICY INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE BEZROBOCIE w województwie legnickim III kwartale 1998 roku Legnica Listopad 1998 r. % URZĄD STATYSTYCZNY W LEGNICY INFORMACJE I OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 3) :

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 3) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Rolnictwa i Środowiska

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Rolnictwa i Środowiska GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Rolnictwa i Środowiska Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA INFORMACJE OGÓLNE. Nazwa handlowa: siarkomax agro. nawóz WE siarkowo-wapniowy dwuwodny siarczan wapnia CaSO 4 2 H 2O.

KARTA INFORMACYJNA INFORMACJE OGÓLNE. Nazwa handlowa: siarkomax agro. nawóz WE siarkowo-wapniowy dwuwodny siarczan wapnia CaSO 4 2 H 2O. KARTA INFORMACYJNA INFORMACJE OGÓLNE Nazwa handlowa: Produkt: Dostępne formy: Przeznaczenie: Rośliny: Szczególnie polecany: Dokumenty potwierdzające jakość: siarkomax agro nawóz WE siarkowo-wapniowy dwuwodny

Bardziej szczegółowo

RYNEK NASION Raport rynkowy

RYNEK NASION Raport rynkowy RYNEK NASION 2017 Raport rynkowy Dr inż. Tadeusz Oleksiak 1. Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego Według danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) łączna ilość materiału

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) :

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) :

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składany do ARiMR (dotyczy

Bardziej szczegółowo

RYNEK NASION Raport rynkowy

RYNEK NASION Raport rynkowy RYNEK NASION 2016 Raport rynkowy Dr inż. Tadeusz Oleksiak 1. Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego Według danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) łączna ilość materiału

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO WOJEWÓDZTWA LEGNICKIEGO Gospodarka nie uspołeczniona 1978 r.

ROLNICTWO WOJEWÓDZTWA LEGNICKIEGO Gospodarka nie uspołeczniona 1978 r. "EL 75 IŁ WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W LEGNICY ROLNICTWO WOJEWÓDZTWA LEGNICKIEGO Gospodarka nie uspołeczniona 1978 r. LEGNICA KWIECIEŃ SPIS TREŚCI Skup 4 zbóż w roku gospodarczym 1977/78... Skup bydła

Bardziej szczegółowo

Prognozy zbiorów rzepaku i zbóż w ciągu ostatnich 10 lat oraz rzeczywiste wielkości zbiorów w tym samym okresie

Prognozy zbiorów rzepaku i zbóż w ciągu ostatnich 10 lat oraz rzeczywiste wielkości zbiorów w tym samym okresie Warszawa, 10 stycznia 2017 r. BAS- WASGiPU - 2404/16 Pan Poseł Jarosław Sachajko Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prognozy zbiorów rzepaku i zbóż w ciągu ostatnich 10 lat oraz rzeczywiste

Bardziej szczegółowo

b) gospodarstwa indywidualne o powierzchni do 1 ha użytków rolnych (działki rolne, w tym np. działki służbowe) użytkowane rolniczo przez osoby fizyczn

b) gospodarstwa indywidualne o powierzchni do 1 ha użytków rolnych (działki rolne, w tym np. działki służbowe) użytkowane rolniczo przez osoby fizyczn UWAGI METODYCZNE 1. Prezentowane informacje opracowano metodą rodzaju działalności i dotyczą działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej prowadzonej przez podmioty gospodarcze niezależnie

Bardziej szczegółowo

Technologie produkcji roślinnej praca zbiorowa. Rok wydania 1999 Liczba stron 437. Okładka ISBN Spis treści

Technologie produkcji roślinnej praca zbiorowa. Rok wydania 1999 Liczba stron 437. Okładka ISBN Spis treści Tytuł Technologie produkcji roślinnej Autor praca zbiorowa Wydawca PWRiL Rok wydania 1999 Liczba stron 437 Wymiary 235x165 Okładka miękka ISBN 83-09-01629 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii produkcji

Bardziej szczegółowo

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015 Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu Rzeszów, 20 listopada 2015 Ogólna powierzchnia województwa podkarpackiego wynosi 1784,6 tys. ha i stanowi 5,7% powierzchni kraju. Struktura powierzchni województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

W WAŁBuz, fchu ROLNICTWO WAŁBRZYSKIE W LICZBACH

W WAŁBuz, fchu ROLNICTWO WAŁBRZYSKIE W LICZBACH URZĄD SI TYCZNY W WAŁBuz, fchu ROLNICTWO WAŁBRZYSKIE W LICZBACH WAŁBRZYCH Kwiecień 1997 URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU ROLNICTWO WAŁBRZYSKIE W LICZBACH WAŁBRZYCH Kwiecień 1997 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J Warszawa, 30.05.2008 r. WIOSENNA OCENA STANU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD. 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD. 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2012

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2012 INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA PRACOWNIA EKONOMIKI NASIENNICTWA I HODOWLI ROŚLIN Radzików, 05-870 Błonie RYNEK NASION 2012 Raport

Bardziej szczegółowo

TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN KAZIMIERZ WALECZEK STANISŁAW STOBIECKI WOJCIECH ŚLIWIŃSKI INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ SOŚNICOWICE e-mail: ior@ior.gliwice.pl 1 TYPOWANIE GOSPODARSTW DO KONTROLI STOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Ozima 300 Pszenica Jara 650

Ozima 300 Pszenica Jara 650 INFORMACJA DOTYCZĄCA AKTUALNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE W GMINIE WIĘCBORK Stan na 21 sierpnia 2013r. I. Dane o UR na terenie gm. Więcbork: (Dane GUS, UM Więcbork). W gminie Więcbork jest 13 820 ha gruntów

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ ENERGETYCZNY ROLNICTWA GMINY BEJSCE

POTENCJAŁ ENERGETYCZNY ROLNICTWA GMINY BEJSCE POTENCJAŁ ENERGETYCZNY ROLNICTWA GMINY BEJSCE Andrzej Pacocha Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ZASOBY GRUNTOWE CZYLI CZYM

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE szkody spowodowanej przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne w gospodarstwie rolnym położonym na terenie Gminy Mikstat

ZGŁOSZENIE szkody spowodowanej przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne w gospodarstwie rolnym położonym na terenie Gminy Mikstat .., dnia.... ZGŁOSZENIE szkody spowodowanej przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne w gospodarstwie rolnym położonym na terenie Gminy Mikstat co miało miejsce : a) w dniu. b) w okresie od dnia..... do

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2010

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2010 INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA PRACOWNIA EKONOMIKI NASIENNICTWA I HODOWLI ROŚLIN Radzików, 05-870 Błonie RYNEK NASION 2010 Raport

Bardziej szczegółowo

RYNEK NASION Raport Rynkowy

RYNEK NASION Raport Rynkowy RYNEK NASION 2015 Raport Rynkowy Dr inż. Tadeusz Oleksiak 1. Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego Według danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) łączna masa materiału

Bardziej szczegółowo

Cena zboża - jakiej można się spodziewać po zbiorach?

Cena zboża - jakiej można się spodziewać po zbiorach? .pl https://www..pl Cena zboża - jakiej można się spodziewać po zbiorach? Autor: Ewa Ploplis Data: 17 września 2017 W br. zostało zebrane więcej ziarna niż w roku ubiegłym. Więcej będzie: pszenicy, jęczmienia

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna Wniosek naleŝy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Data wpływu do urzędu Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Informacja sygnalna Wyniki wstępne B A D A N I E P R O D U K C J I R O Ś L I N N E J WYNIKOWY SZACUNEK PRODUKCJI GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw polowych

Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw polowych PZU Uprawy Zmiana OWU od 18.09.2015 wynikająca ze zmiany ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Dz.U. z 2015 poz. 577 z późn.zm) Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw

Bardziej szczegółowo

Informacja o prowadzonej działalności rolniczej

Informacja o prowadzonej działalności rolniczej 1 (wypełnia Bank BGŻ BNP ParibasS.A.) I I - - Data wpływu do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (rrrr-mm-dd) Bank BGŻ BNP Paribas SPÓŁKA AKCYJNA I I / I / I I / I I / I I Nr Wniosku Informacja o prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Produkcja, koszty i dochody z uprawy buraków cukrowych w latach

Tabela 1. Produkcja, koszty i dochody z uprawy buraków cukrowych w latach Tabela 1. Produkcja, koszty i dochody z uprawy buraków cukrowych w latach 2006-2007 Liczba badanych gospodarstw Powierzchnia uprawy Plon Cena sprzedaży: produkt główny produkt uboczny Wartość produkcji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Strona Wstęp... 2 Metodyka... 2

SPIS TREŚCI: Strona Wstęp... 2 Metodyka... 2 SPIS TREŚCI: Strona Wstęp... 2 Metodyka... 2 Kalkulacje uprawy roślin i zwierząt hodowlanych Pszenica ozima... 5 Jęczmień ozimy... 6 Pszenżyto ozime... 7 Żyto ozime... 8 Pszenica jara... 9 Jęczmień jary...10

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. PLONY GŁÓWNYCH PŁODÓW ROLNYCH zbiory w roku 2016

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. PLONY GŁÓWNYCH PŁODÓW ROLNYCH zbiory w roku 2016 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie PLONY GŁÓWNYCH PŁODÓW ROLNYCH zbiory w roku 2016 1. Zestawienie zbiorcze plonowania upraw z 6 powiatów Oddziału W-MODR w Olecku; średnie plony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR WNIOSKU INFORMACJE PODSTAWOWE O WNIOSKODAWCY NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY ADRES MIEJSCA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI (PROFIL

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna Wniosek naleŝy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Data wpływu do urzędu Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna WNIOSEK

Bardziej szczegółowo