MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English. risk appetite. programme office. proximity (of risk) MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English. risk appetite. programme office. proximity (of risk) MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)"

Transkrypt

1 The following is an explanation of common terms used in the guide. It is drawn from the OGC PPM Common Glossary and includes terms that are relevant to MSP. Document titles are not included within the glossary, as these are fully explained in Appendix A. Documents that are mentioned in the guide but are not defined in Appendix A are described here, where appropriate. 2 MSP 2011 Glossary 1 (Glosariusz MSP 2011) Poniżej przedstawiono wyjaśnienia pojęć często wykorzystywanych w niniejszym podręczniku. Jest to wyciąg z ogólnego słownika OGC w zakresie PPM (tzw. OGC PPM Common Glossary) i obejmuje tylko pojęcia dotyczące MSP. Glosariusz niniejszy nie zawiera nazw dokumentów ponieważ zostały one w pełni wyjaśnione w Dodatku A Informacje programu. Dokumenty wymienione w przewodniku, ale nie zdefiniowane w Dodatku A, zostały opisane poniżej, o ile było to właściwe. Polish Term Polish Definition English Term English Definition apetyt na ryzyko Poziom niepewności (ryzyka), jaki organizacja lub jej część jest skłonna zaakceptować. risk appetite The amount of risk the organization, or subset of it, is willing to accept. biuro programu Funkcja będąca centrum informacyjnym i opiekunem standardów dla programu i jego celów realizacyjnych; może zapewniać wsparcie dla więcej niż jednego programu. programme office The function providing the information hub and standards custodian for a programme and its delivery objectives; it could provide support for more than one programme. bliskość (ryzyka) Parametr czasowy wskazujący jak blisko jest dane zdarzenie; ryzyka będą się materializowały w określonym czasie i wpływ ryzyka będzie zmieniał się w zależności od tego, kiedy się ono zmaterializuje. proximity (of risk) The time factor and how close an event is; i.e. risks will occur at particular times, and the severity of their impact will vary depending on when they occur. 1 The official glossary included in the MSP Guide 2011 edition & published on. 2 The introduction from MSP 2011 manual glossary Page 1 of 43

2 Polish Term Polish Definition English Term English Definition cel końcowy Ostateczne zamierzenie danego programu to samo co końcowy stan przyszły. end goal The ultimate objective of a programme the same as the to-be state or future state. dziennik informacji zwrotnych Dokument, który jest wykorzystywany do rejestrowania, śledzenia i zapewniania, aby podejmowane były działania w stosunku do informacji zwrotnych otrzymywanych od interesariuszy. feedback log A document that is used to capture, track and ensure that all stakeholder feedback is dealt with. ewaluacja ryzyk Proces zrozumienia efektu netto zidentyfikowanych zagrożeń i szans na dane działanie po ich zagregowaniu. risk evaluation The process of understanding the net effect of identified threats and opportunities on an activity when aggregated together. granica (transzy) Ograniczenia czasowe transzy, tj. kiedy przeprowadzane są przeglądy końcowe transzy oraz program otrzymuje aprobatę na rozpoczęcie kolejnej transzy. border The time-bound limitations of a tranche, i.e. when end-of-tranche reviews are held and the programme receives endorsement to move into the next tranche. granice / zakres (programu) Zakres tego, co program będzie obejmował; zasięg jego wpływów i uprawnień. boundary The scope of what a programme will cover; the extent of its influence and authority. grupa sponsorująca Siła sprawcza danego programu, zapewniająca decyzje inwestycyjne oraz poparcie na najwyższym szczeblu uzasadnienia i celów programu. sponsoring group The driving force behind a programme, which provides the investment decision and top-level endorsement for the rationale and objectives of the programme. Page 2 of 43

3 Polish Term Polish Definition English Term English Definition identyfikacja ryzyk Określenie tego, co mogłoby stanowić ryzyko; proces mający na celu opisanie i zestawienie możliwych źródeł ryzyk (zagrożeń i szans). risk identification The determination of what could pose a risk; a process to describe and list sources of risk (threats and opportunities). informowany(a) (dotyczy macierzy RACI) Oznacza grupę osób lub pojedyncze osoby informowane o zmianie lub decyzji. W metodyce MSP wykorzystywane głównie w sytuacji, gdy coś wpływa na działania lub tworzenie dokumentów. inform In the context of a RACI table, to advise a group or individual of a change or a decision. In MSP, this is typically used in the context of something that affects activities or document creation. interesariusz Każda osoba, grupa lub organizacja, która może wpływać na program, być pod jego wpływem, lub uważać, że program wywiera na niego/nią wpływ. stakeholder Any individual, group or organization that can affect, be affected by, or perceives itself to be affected by, a programme. jakość Stopień, w jakim cechy oraz inherentne lub przypisane charakterystyki produktu, osoby, procesu, usługi i/lub systemu umożliwiają wykazanie, że spełnia on oczekiwania lub zaspokaja określone potrzeby, wymagania lub specyfikacje. quality The degree to which the features and inherent or assigned characteristics of a product, person, process, service and/or system bear on its ability to show that it meets expectations or stated needs, requirements or specification. kierownik ds. zmiany Podlega kierownikowi zmiany biznesowej i może działać na poziomie projektu, aby wspierać realizację korzyści poprzez koncentrację na realizacji konkretnej korzyści. change manager Reports to the business change manager (BCM) and may operate at a project level to support benefits realization, namely focus on the realization of a particular benefit. Page 3 of 43

4 Polish Term Polish Definition English Term English Definition kierownik programu 3 Rola odpowiedzialna wykonawczo za ustanawianie, zarządzanie i realizację programu; na ogół przypisywana jednej osobie. programme manager The role responsible for the set-up, management and delivery of a programme; typically allocated to a single individual. kierownik zmiany biznesowej Rola odpowiedzialna za zarządzanie korzyściami od ich identyfikacji do realizacji oraz za zapewnienie wdrożenia i ugruntowania nowego potencjału dostarczanego przez projekty. Na ogół rola ta przydzielana jest więcej niż jednej osobie. Jest także znana jako agent zmiany. business change manager (BCM) The role responsible for benefits management, from identification through to realization, and for ensuring that the implementation and embedding of the new capabilities are delivered by the projects. Typically allocated to more than one individual and also known as change agent. kluczowy wskaźnik efektywności (KPI 4 ) Miara (finansowa lub niefinansowa) używana do ustanawiania i pomiaru postępów w osiąganiu celów organizacyjnych. key performance indicator (KPI) A metric (either financial or non-financial) that is used to set and measure progress towards an organizational objective. konfiguracja Ogólny termin używany do opisania grupy produktów lub elementów, które wspólnie stanowią o dostarczeniu produktu lub usługi, albo znaczącej części danego produktu lub usługi. Konfiguracja (danego produktu/usługi) może być również obiektem konfiguracji szerszej konfiguracji (szerszego produktu/usługi). configuration A generic term used to describe a group of products or items that work together to deliver a product or service, or a recognizable part of a product or service. A configuration may be configuration item of a larger configuration. 3 Zwany jest również czasami dyrektorem programu przypis tłumacza. 4 W Polsce często wykorzystywany jest akronim angielski tj. KPI przypis tłumacza. Page 4 of 43

5 Polish Term Polish Definition English Term English Definition konsultowany(a) (dotyczy macierzy RACI) Osoba lub grupa osób, którym stworzono szansę na współtworzenie danego działania lub dokumentu i przedstawienie rekomendacji dotyczących tego działania lub dokumentu. consult To give groups or individuals the opportunity to contribute to and make recommendations on an action or document. kontrola jakości Proces monitorowania konkretnych efektów w celu stwierdzenia, czy są one zgodne ze stosownymi standardami, a także określenia sposobów eliminowania przyczyn niesatysfakcjonującej efektywności. quality control The process of monitoring specific results to determine whether they comply with the relevant standards, and of identifying ways to eliminate causes of unsatisfactory performance. korzyść Mierzalna poprawa wynikająca z osiągniętego rezultatu, postrzegana przez jednego lub więcej interesariuszy jako zaleta, która przyczynia się do osiągnięcia jednego lub więcej celów organizacji. benefit The measurable improvement resulting from an outcome perceived as an advantage by one or more stakeholders, and which contributes towards one or more organizational objective(s). ład Funkcje, obowiązki, procesy i procedury, które określają sposób uruchomienia, zarządzania i kontrolowania danego programu. governance The functions, responsibilities, processes and procedures that define how a programme is set up, managed and controlled. Page 5 of 43

6 Polish Term Polish Definition English Term English Definition ład korporacyjny Ciągłe działanie utrzymywania solidnego systemu kontroli wewnętrznej, za pomocą którego dyrektorzy i inni członkowie wyższej kadry kierowniczej danej organizacji (korporacji) zapewniają, żeby skuteczne systemy zarządzania, wraz z systemami monitorowania i kontroli finansowej zostały wdrożone w celu ochrony aktywów, zdolności zarobkowej oraz reputacji danej organizacji. corporate governance The ongoing activity of maintaining a sound system of internal control by which the directors and officers of an organization ensure that effective management systems, including financial monitoring and control systems, have been put in place to protect assets, earning capacity and the reputation of the organization. mapa interesariuszy Graficzne przedstawienie interesariuszy istotnych dla danego działania organizacyjnego oraz ich indywidualnych interesów. stakeholder map A diagrammatic representation of the stakeholders relevant to an organizational activity and their respective interests. nadzór (zapewnienie / zabezpieczenie) Ogół systematycznych czynności, koniecznych do uzyskania pewności, że nadzorowany obiekt (system, proces, organizacja, program, projekt, rezultat, korzyść, potencjał, produkt, wynik lub przedmiot dostawy) jest właściwy, co może być zdefiniowane subiektywnie lub obiektywnie w zależności od warunków. Z powyższego wynika, że nadzór powinien mieć pewien stopień niezależności od tego co jest nadzorowane. assurance All the systematic actions necessary to provide confidence that the target (system, process, organization, programme, project, outcome, benefit, capability, product output, deliverable) is appropriate. Appropriateness might be defined subjectively or objectively in different circumstances. The implication is that assurance will have a level of independence from that which is being assured. Page 6 of 43

7 Polish Term Polish Definition English Term English Definition nadzór programu Niezależna ocena i potwierdzenie, że program jako całość lub każdy dowolny aspekt programu pozostaje na właściwej ścieżce, stosuje odpowiednie praktyki i procedury, oraz że wszystkie projekty, działania i przesłanki biznesowe pozostają odpowiednio zgodne z celami programu. Patrz również przegląd kontynuacyjny. programme assurance Independent assessment and confirmation that the programme as a whole or any one of its aspects is on track, that it is applying relevant practices and procedures, and that the projects, activities and business rationale remain aligned to the programme s objectives. See also gated review. najlepsza praktyka Zdefiniowana i sprawdzona metoda skutecznego zarządzania zdarzeniami. best practice A defined and proven method of managing events effectively. niekorzyść (niepożądany / negatywny skutek) Mierzalne pogorszenie wynikające z rezultatu postrzegane jako negatywne przez jednego lub więcej interesariuszy, które w efekcie pogarsza jeden lub więcej celów organizacyjnych. dis-benefit A measurable declinee resulting from an outcome perceived as negative by one or more stakeholders, which reduces one of more organizational objective(s). obiekt / poziom bazowy (odniesienia) Wzorzec referencyjny (porównawczy), względem którego dany obiekt (jednostka) jest monitorowany i kontrolowany. baseline A reference level against which an entity is monitored and controlled. obiekt konfiguracji Element podlegający zarządzaniu konfiguracją. Elementem tym może być komponent produktu, produkt lub zbiór produktów stanowiących wydanie. configuration item An asset that is subject to configuration management. The asset may be a component of a product, a product, or a set of products in a release. Page 7 of 43

8 Polish Term Polish Definition English Term English Definition ocena ryzyk Identyfikacja i ewaluacja ryzyk. risk assessment The identification and evaluation of risks. odpowiedzialny(a) ostatecznie (decyzyjnie) (dotyczy macierzy RACI) Osobiście odpowiedzialny za dane działanie. Odpowiedzialność ostateczna nie może być delegowana, w przeciwieństwie do odpowiedzialności wykonawczej. accountable Personally answerable for an activity. Accountability cannot be delegated, unlike responsibility. odpowiedzialny(a) wykonawczo (dotyczy macierzy RACI) Określenie używane do opisania osoby/roli, która ma uprawnienia i od której oczekuje się, że zrealizuje dane zadanie lub działanie. Odpowiedzialność wykonawczą można delegować. responsible Used to describe the individual who has the authority and is expected to deliver a task or activity; responsibility can be delegated. organizacja programu Sposób, w jaki program będzie zarządzany w czasie trwania swojego cyklu życia, role i odpowiedzialności poszczególnych osób włączonych do programu oraz ustalenia odnośnie zarządzania personelem lub zasobami ludzkimi. Nazywana jest również strukturą organizacyjną programu. programme organization How a programme will be managed throughout its lifecycle, the roles and responsibilities of individuals involved in the programme, and personnel management or human resources arrangements. Also known as programme organization structure. P3M3 P3M3 Model Dojrzałości Zarządzania Portfelami, Programami i Projektami dostarczający ram, dzięki którym organizacje mogą ocenić swój aktualny poziom efektywności i wprowadzić plany doskonalenia. P3M3 The Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model that provides a framework with which organizations can assess their current performance and put in place improvement plans. Page 8 of 43

9 Polish Term Polish Definition English Term English Definition plan Szczegółowa propozycja zrealizowania lub osiągnięcia czegoś, określająca szczegółowo co, kiedy, jak i przez kogo powinno zostać zrobione. plan A detailed proposal for doing or achieving something, detailing the what, when, how and by whom. plan przejścia do nowego stanu Harmonogram działań w planie realizacji korzyści, obejmujący fazę przejścia do nowego stanu. transition plan The schedule of activities to cover the transition phase of the benefits realization plan. polityka Tok działania (lub zasada/pryncypium) przyjęty przez organizację; biznesowa deklaracja intencji, nadająca ton kulturze organizacji. policy A course of action (or principle) adopted by an organization; a business statement of intent, setting the tone for an organization s culture. portfel Całość inwestycji organizacji (lub jej części) w zmiany wymagane do osiągnięcia jej celów strategicznych. portfolio The totality of an organization s investment (or segment thereof) in the changes required to achieve its strategic objectives. portfel korporacyjny Całość inicjatyw zmian w organizacji; może obejmować szereg programów, samodzielnych projektów oraz wszelkich innych inicjatyw służących osiągnięciu odpowiedniej zmiany. corporate portfolio The totality of the change initiatives within an organization; it may comprise a number of programmes, standalone projects and other initiatives that achieve congruence of change. Page 9 of 43

10 Polish Term Polish Definition English Term English Definition potencjał Kompletny zbiór wyników projektów wymaganych do uzyskania danego rezultatu; istnieje przed rozpoczęciem przejścia do nowego stanu. Jest to usługa, funkcja lub działanie operacyjne umożliwiające organizacji wykorzystanie szans. capability The completed set of project outputs required to deliver an outcome; this exists prior to transition. It is a service, function or operation that enables the organization to exploit opportunities. produkt Element wejściowy lub wyjściowy, materialny lub niematerialny, który można wcześniej opisać, wytworzyć i zweryfikować; zwany także wynikiem lub przedmiotem dostawy. product An input or output, whether tangible or intangible, that can be described in advance, created and tested; also known as an output or deliverable. program Tymczasowa, elastyczna organizacja stworzona do koordynowania, ukierunkowywania i nadzorowania wdrożenia zbioru powiązanych projektów i działań w celu dostarczenia rezultatów i korzyści związanych ze strategicznymi celami organizacji. Program może trwać kilka lat. programme A temporary flexible organization structure created to coordinate, direct and oversee the implementation of a set of related projects and activities in order to deliver outcomes and benefits related to an organization s strategic objectives. A programme is likely to have a life that spans several years. program wieloorganizacyjny Program wymagający zaangażowania więcej niż jednej organizacji w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów. Czasami nazywany także programem przekrojowym. cross-organizational programme A programme requiring the committed involvement of more than one organization to achieve the dsired outcomes; also referred to as a cross-cutting programme. Page 10 of 43

11 Polish Term Polish Definition English Term English Definition program wyłaniający się Program, który łączy jeden lub więcej wcześniej istniejących projektów, spójnie dopasowując je do korporacyjnej polityki i strategii. emergent programme A programme that subsumes one or more pre-existing projects into a coherent alignment with corporate policy and strategy. projekt Tymczasowa organizacja powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego uzasadnienia biznesowego. project A temporary organization that is created for the purpose of delivering one or more business outputs according to a specified business case. przegląd kontynuacyjny Ustrukturyzowany przegląd projektu, programu lub portfela realizowany jako element formalnych uzgodnień ładu w kluczowych punktach decyzyjnych cyklu życia zmiany dla zapewnienia, aby decyzja o inwestowaniu na podstawie uzgodnionego uzasadnienia biznesowego była nadal słuszna. gated review A structured review of a project, programme or portfolio as part of formal governance arrangements carried out at key decision points in the lifecycle to ensure that the decision to invest as per the agreed business case remains valid. przywództwo Umiejętność ukierunkowania, wpływania i motywowania innych do uzyskania lepszego rezultatu. leadership The ability to direct, influence and motivate others towards a better outcome. Page 11 of 43

12 Polish Term Polish Definition English Term English Definition rada portfela korporacyjnego Jedna z nazw organu w organizacji mającego uprawnienia do podejmowania decyzji o składzie oraz priorytetach portfela programów i projektów w tej organizacji. Może być to jej zarząd. W standardzie MoP (Zarządzanie Portfelami) jest również nazywana radą zarządzania portfelem lub komitetem inwestycyjnym. corporate portfolio board One name for the body within the organization that has authority to make decisions about the composition and prioritization of the organization s portfolio of programmes and projects. This may be the corporate board, and in MoP (Management of Portfolios) it is also referred to as the portfolio direction group or investment committee. rada programu Grupa ustanowiona do wspierania właściciela programu w realizacji programu. programme board A group that is established to support an SRO in delivering a programme. rejestr Formalne repozytorium, które jest zarządzane, a jego format, zawartość i sposób użycia wymaga zgody rady programu. register A formal repository that is managed and requires agreement by the board on its format, composition and use. rejestr interesariuszy Dokument zawierający podsumowanie informacji z profilów interesariuszy. stakeholder register A document that contains a summary of the information in the stakeholder profiles. rejestr korzyści Sumaryczny dokument, który zawiera kluczowe informacje z profilów korzyści. benefits register Summary document that contains key information from the benefit profiles. Page 12 of 43

13 Polish Term Polish Definition English Term English Definition rejestr projektów Alternatywna nazwa dla dossier projektów (patrz Dodatek A) dokument zawierający wykaz projektów. project register An alternative term for projects dossier (see Appendix A) the document that records the list of projects. reprezentant zmiany biznesowej Osoba reprezentująca grupę kierowników zmiany biznesowej, czasem nazywana głównym kierownikiem zmiany biznesowej lub sponsorem zmiany biznesowej. business change authority An individual who represents a group of business change managers, similar to a senior BCM or business change sponsor. rezultat Efekt zmiany, na ogół mający wpływ na realną sytuację i/lub okoliczności. Oczekiwanie rezultatów leży u podstaw zmiany. Rezultaty są osiągane w wyniku działań podejmowanych dla wprowadzenia zmiany; są one przejawem części lub całości nowego stanu przyszłego stworzonego w modelu docelowym. outcome The result of change, normally affecting real-world behaviour or circumstances. Outcomes are desired when a change is conceived. Outcomes are achieved as a result of the activities undertaken to effect the change; they are the manifestation of part or all of the new state conceived in the blueprint. ryzyko Niepewne zdarzenie lub grupa zdarzeń, które jeżeli wystąpią będą mieć wpływ na osiągnięcie celów. Ryzyko jest mierzone kombinacją miary prawdopodobieństwa wystąpienia dostrzeganego zagrożenia lub szansy oraz miary wielkości jego/jej wpływu na cele. risk An uncertain event or set of events that, should it occur, will have an effect on the achievement of objectives. A risk is measured by a combination of the probability of a perceived threat or opportunity occurring and the magnitude of its impact on objectives. Page 13 of 43

14 Polish Term Polish Definition English Term English Definition ryzyko zagregowane Ogólny poziom ryzyka dla programu w przypadku, gdy na wszystkie ryzyka raczej patrzy się jak na całość, a nie jak na poszczególne ryzyka indywidualnie. Pojęcie to może obejmować wyniki konkretnych scenariuszy zdarzeń lub kombinacji ryzyk. aggregated risk The overall level of risk to the programme when all the risks are viewed as a totality rather than individually. This could include the outputs of particular scenarios or risk combinations. sponsor Główna siła sprawcza programu lub projektu. Niektóre organizacje używają określenia sponsor zamiast właściciel programu/projektu. sponsor The main driving force behind a programme or project. Some organizations use the term sponsor instead of SRO. stan obecny Obecna (bieżąca) struktura operacyjna i funkcjonowanie oraz efektywność poszczególnych elementów działalności biznesowej, na które wpłynie program. as-is state The current operating structure and performance of the parts of the business which will be impacted by a programme. stan przyszły Przyszły, zaplanowany stan organizacji, opisywany w modelu docelowym. to-be state The future planned state of an organization as described by the blueprint. strategia Podejście lub linia postępowania zaprojektowana dla osiągnięcia długoterminowego celu. Strategie mogą istnieć na różnych poziomach w organizacji. W MSP występują strategie korporacyjne do osiągania tych celów, które dają początek programom. Następnie programy opracowują strategie pozostające w zgodzie z celami korporacyjnymi dla poszczególnych obszarów swoich realizacji. strategy An approach or line to take, designed to achieve a long-term aim. Strategies can exist at different levels in an organization in MSP there are corporate strategies for achieving objectives that will give rise to programmes. Programmes then develop strategies aligned with these corporate objectives against particular delivery areas. Page 14 of 43

15 Polish Term Polish Definition English Term English Definition strumień prac Logicznie pogrupowanie projektów i działań, które umożliwia skuteczne zarządzanie. Strumienie prac mogą grupować projekty według różnych kryteriów. workstream The logical grouping of projects and activities that together enable effective management. Workstreams may delineate projects against a variety of criteria. system zarządzania jakością Kompletny zbiór norm, procedur i obowiązków dotyczących jakości, określonych dla danej lokalizacji lub organizacji. quality management system The complete set of quality standards, procedures and responsibilities for a site or organization. szacowanie ryzyk Szacowanie prawdopodobieństwa i wpływu konkretnego ryzyka, z uwzględnieniem wcześniej ustalonych standardów, docelowych poziomów ryzyka, wzajemnych powiązań i innych istotnych czynników. risk estimation The estimation of probability and impact of an individual risk, taking into account predetermined standards, target risk levels, interdependencies and other relevant factors. szansa (okazja) Niepewne zdarzenie, które może mieć korzystny wpływ na cele lub korzyści. opportunity An uncertain event that could have a favourable impact on objectives or benefits. tolerancja (margines) Zakres swobody, jaki program ma w osiąganiu swojego modelu docelowego, korzyści i uzasadnienia biznesowego. margin The flexibility that a programme has for achieving its blueprint, benefits and business case. Page 15 of 43

16 Polish Term Polish Definition English Term English Definition transformacja (przekształcenie) Wyraźna zmiana sposobu, w jaki organizacja prowadzi całość lub część swoich działań biznesowych. transformation A distinct change to the way an organization conducts all or part of its business. transza Termin z obszaru zarządzania programami, opisujący grupę projektów ustrukturyzowanych pod kątem wyraźnych krokowych zmian potencjału i dostarczania korzyści. tranche A programme management term describing a group of projects structured around distinct step changes in capability and benefit delivery. wizja Obraz lepszej przyszłości, która zostanie osiągnięta dzięki programowi. vision A picture of a better future that will be delivered by the programme. właściciel programu / projektu 5 Pojedyncza osoba ponosząca całościową odpowiedzialność za zapewnienie, żeby projekt lub program osiągnął swoje cele i dostarczył przewidywane korzyści. senior responsible owner (SRO) The single individual with overall responsibility for ensuring that a project or programme meets its objectives and delivers the projected benefits. wynik Materialny lub niematerialny produkt wyprodukowany, skonstruowany lub wytworzony w efekcie zaplanowanego działania. output The tangible or intangible artefact produced, constructed or created as a result of a planned activity. 5 W niniejszym słowniku i podręczniku termin właściciel programu/projektu (SRO Senior Responsible Owner - nazwa tej roli stosowana w Wielkiej Brytanii) jest używany zwykle w kontekście właściciela programu przypis tłumacza. Page 16 of 43

17 Polish Term Polish Definition English Term English Definition zagadnienie Istotne zdarzenie, które zaszło, a nie było zaplanowane i wymaga działania zarządczego. Może to być problem, zapytanie, obawa, wniosek o wprowadzenie zmiany lub ryzyko, które się zmaterializowało. issue A relevant event that has happened, was not planned aand requires management action. It could be a problem, query, concern, change request or risk that has occurred. zagrożenie Niepewne wydarzenie, które mogłoby mieć niekorzystny wpływ na cele lub korzyści. threat An uncertain event that could have a negative impact on objectives or benefits. zależność Działanie, wynik albo decyzja, która jest wymagana do osiągnięcia jakiegoś aspektu programu. Może być zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna w stosunku do programu. dependency An activity, output or decision that is required to achieve some aspect of the programme. It can be internal or external to the programme. założenie Stwierdzenie przyjmowane za prawdziwe dla celów planowania, które może się jednak później zmienić. Założenie przyjmuje się, gdy nie są znane jeszcze wszystkie okoliczności (fakty). Istnieje ryzyko, że założenie nie jest poprawne. assumption A statement that is taken as being true for the purposes of planning, but which could change later. An assumption is made where some facts are not yet known. There is a risk that assumptions are not correct. nadzór jakości (nadzór jakości) Zaplanowany, systematyczny proces, który będzie wykorzystywany do zapewnienia, aby wyniki odpowiadały zdefiniowanym dla nich kryteriom jakości. quality assurance The planned systematic process that will be used to provide confidence that outputs will match their defined quality criteria. Page 17 of 43

18 Polish Term Polish Definition English Term English Definition zarządzanie konfiguracją Działania techniczne i administracyjne związane z tworzeniem, utrzymywaniem i kontrolowaną zmianą konfiguracji przez cały okres życia danego produktu. configuration management Technical and administrative activities concerned with the creation, maintenance and controlled change of configuration throughout the life of a product. zarządzanie korzyściami Identyfikowanie, definiowanie, śledzenie, realizowanie i optymalizowanie korzyści w ramach programu i poza nim. benefits management The identification, definition, tracking, realization and optimization of benefits within and beyond a programme. zarządzanie programem Działanie polegające na skoordynowanym organizowaniu, ukierunkowywaniu i wdrażaniu dossier projektów oraz działań transformacyjnych (tj. programu) w celu osiągnięcia rezultatów i realizacji korzyści o strategicznym znaczeniu dla prowadzonej działalności biznesowej. programme management The coordinated organization, direction and implementation of a dossier of projects and transformation activities (i.e. the programme) to achieve outcomes and realize benefits of strategic importance. zarządzanie ryzykami Systematyczne stosowanie pryncypiów (zasad), podejść i procesów do zadań identyfikacji i oceny ryzyk, a następnie planowania i wdrażania reakcji na ryzyka. risk management The systematic application of principles, approaches and processes to the tasks of identifying and assessing risks, and then planning and implementing risk responses. zarządzanie uzasadnieniem biznesowym Sposób, w jaki przesłanki programu, jego cele, korzyści i ryzyka są wyważane w stosunku do poziomu inwestycji finansowej oraz jak ta równowaga jest utrzymywana, aktualizowana i oceniana w czasie realizacji programu. business case management The manner in which a programme s rationale, objectives, benefits and risks are balanced against the financial investment, and how this balance is maintained, adjusted and assessed during the programme. Page 18 of 43

19 Polish Term Polish Definition English Term English Definition zespół zmiany biznesowej Grupa specjalistów powołana w celu wspierania kierownika zmiany biznesowej w zarządzaniu zmianą biznesową w aspekcie realizacji korzyści. business change team A group of specialists appointed to support a business change manager in the business change management aspects of benefits realization. zwykła działalność biznesowa Sposób, w jaki dana organizacja biznesowa standardowo osiąga swoje cele. business as usual (BAU) The way the business normally achieves its objectives. Page 19 of 43

20 MSP 2011 Other Key Terms 6 MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English Wprowadzenie (1) Introduction (1) Co to jest program? Czym jest zarządzanie programem? Środowisko zarządzania programem What is a programme? What is programme management? The programme management environment Rodzaje programów (1.6) Types of programme (1.6) Program dostosowawczy Program ukierunkowany wizją Program wyłaniający się Compliance programme Vision-led programme Emergent programme Rodzaje wpływów programów (1.7) Programme impact (1.7) Transformacja biznesowa Ukierunkowany specyfikacją Zmiana polityczna i społeczna Business transformation Specification-led Political and societal change 6 MSP terms, names or titles not included in the official MSP Glossary but needed for efficient translation into Polish Page 20 of 43

MSP Glossary of Terms Polish - English

MSP Glossary of Terms Polish - English Polish Term Polish Definition English Term English Definition apetyt na ryzyko Poziom niepewności (ryzyka), jaki organizacja risk appetite The amount of risk the organization, or lub jej część jest skłonna

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 2. Zarządzanie programami

Szkolenie 2. Zarządzanie programami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

MoR Glossary Of Terms Polish

MoR Glossary Of Terms Polish Polish Term English Term Polish Definition Akceptacja* Retention Reakcja na ryzyko będące zagrożeniem. Świadoma i przemyślana decyzja powstrzymania się od jakichkolwiek działań, na przykład przy założeniu,

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

M_o_R 2010 Glossary of Terms (Polish) (Słownik Polski)

M_o_R 2010 Glossary of Terms (Polish) (Słownik Polski) akceptacja accept Reakcja na ryzyko oznaczająca, że organizacja nie podejmuje żadnych działań i godzi się z przyjęciem na siebie wszystkich skutków ewentualnej materializacji takiego ryzyka. bliskość (ryzyka)

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

Winning the Risk Wprowadzenie do Zarządzania Ryzykiem 25 stycznia 2016

Winning the Risk Wprowadzenie do Zarządzania Ryzykiem 25 stycznia 2016 www.pwc.com/pl Winning the Risk Wprowadzenie do Zarządzania Ryzykiem 25 stycznia 2016 Wprowadzenie do Zarządzania Ryzykiem Czym jest Ryzyko? Korzyści z zarządzania ryzykiem Profil ryzyka, tolerancja i

Bardziej szczegółowo

Usługowy model zarządzania w oparciu o ITIL v3. wprowadzenie do biblioteki ITIL na prostym przykładzie

Usługowy model zarządzania w oparciu o ITIL v3. wprowadzenie do biblioteki ITIL na prostym przykładzie Usługowy model zarządzania w oparciu o ITIL v3 wprowadzenie do biblioteki ITIL na prostym przykładzie Plan prezentacji Krótka definicja ITIL i kilka pojęć Umowy i kontrakty SLA, OLA, UC Podstawowe publikacje

Bardziej szczegółowo

Wykaz norm i innych dokumentów normalizacyjnych serii ISO i ich polskie odpowiedniki

Wykaz norm i innych dokumentów normalizacyjnych serii ISO i ich polskie odpowiedniki Wykaz norm i innych dokumentów normalizacyjnych serii ISO 14000 i ich polskie odpowiedniki Norma/ dokument ISO* Tytuł ISO 14001:2015 Environmental management systems Requirements with guidance for use

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Spis treści Słownik pojęć... 1 Wprowadzenie... 2 Kroki zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

P3O Glossary of Terms Polish

P3O Glossary of Terms Polish Polish Term English Term Polish Definition Badanie kondycji Health check Badanie kondycji jest narzędziem jakości pozwalającym na uzyskanie obrazu statusu projektu, programu lub portfela. Przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Energy Risk Central & Eastern Europe Roman Szyszko Warsaw, November 9, 2011 Risk Management System As Strategic Support 1. The

Bardziej szczegółowo

P3O Glossary of Terms Polish (Glosariusz Polski)

P3O Glossary of Terms Polish (Glosariusz Polski) Badanie kondycji Health check Badanie kondycji jest narzędziem jakości pozwalającym na uzyskanie obrazu statusu projektu, programu lub portfela. Przeznaczeniem badania kondycji jest uzyskanie obiektywnej

Bardziej szczegółowo

Dwie oceny systemu bezpieczeństwa: ilościowa i jakościowa. Robert Kępczyński Senior Consultant

Dwie oceny systemu bezpieczeństwa: ilościowa i jakościowa. Robert Kępczyński Senior Consultant Dwie oceny systemu bezpieczeństwa: ilościowa i jakościowa Robert Kępczyński Senior Consultant Mechanizm bezpieczeństwa zawsze jest kompromisem " Akceptowalne ryzyko Skomplikowanie Dłuższy czas reakcji

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI

PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 80 Electrical Engineering 2014 Michał SZYMACZEK* Sławomir ISKIERKA** PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI Autorzy identyfikują

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Fundamenty testowania

Program szkolenia: Fundamenty testowania Program szkolenia: Fundamenty testowania Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Fundamenty testowania Testowanie-fun Testowanie testerzy, test managerowie 2 dni 50%

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku Prince2 : skuteczne zarządzanie projektami / OGC ; [tł. i oprac. wersji polskiej zespół red. Iwona Semik-Żbikowska et al.]. wyd. 2, pol. Londyn, cop. 2010 Spis treści Spis rysunków Spis tabel Przedmowa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Chapter 5 Version 4.0 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Rozdział 5 Version 4.0 2 Objectives Identify the role of the Network Layer, as it describes communication

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. Miejsce odbywania stażu ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław Stanowisko, obszar działania Delivery Compliance

Bardziej szczegółowo

Organisation and organisational structures. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie www.zysko.

Organisation and organisational structures. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie www.zysko. Organisation and organisational structures dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie www.zysko.pl The system model by Leavitt Structure Aims and objectives Technology (Administration)

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

SIG as a practical application of the State Enterprise Architecture

SIG as a practical application of the State Enterprise Architecture SIG as a practical application of the State Enterprise Architecture SIG* Information Systems in Head Office of Geodesy and Cartography Jacek Szczęsny Agenda 1. Circumstances of SIG creation 2. The main

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w IT

Zarządzanie ryzykiem w IT Global Information Security sp. z o.o. bezpieczeństwo informacji zarządzanie ryzykiem ochrona danych osobowych optymalizacja procesów biznesowych Zarządzanie ryzykiem w IT Co osiągniesz przez udziałów

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania

Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Group Polska Copyright 2016 BSI. All rights reserved. 1 WCZEŚNIEJ: Szacowanie ryzyka dla procesów TERAZ: Szacowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

MSF. Microsoft Solution Framework

MSF. Microsoft Solution Framework MSF Microsoft Solution Framework MSF a PMI PMI - metodyka podobna dla każdego rodzaju projektów MSF metodyka przeznaczona dla projektów informatycznych mająca cechy PMI MSF metodyka utworzona na podstawie

Bardziej szczegółowo

Science 4 all. Project management. Urszula Utnicka

Science 4 all. Project management. Urszula Utnicka Science 4 all Project management Urszula Utnicka PROJECT - definition An individual or collaborative enterprise that is carefully planned to achieve a particular aim. (Oxford dictionary https://en.oxforddictionaries.com)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Corporate Risk Management Policy at KGHM Polska Miedź S.A. Capital Group

Corporate Risk Management Policy at KGHM Polska Miedź S.A. Capital Group Corporate Risk Management Policy at KGHM Polska Miedź S.A. Capital Group Polityka Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 1 Message from the CEO List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Stałe Komitety Komitet ALCO Obszar Prezesa Zarządu Komitet Kredytowy Komitet Ryzyka Operacyjnego Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Planning and Cabling Networks

Planning and Cabling Networks Planning and Cabling Networks Network Fundamentals Chapter 10 Version 4.0 1 Projektowanie okablowania i sieci Podstawy sieci Rozdział 10 Version 4.0 2 Objectives Identify the basic network media required

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Calowanie pokoju gościnnego Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektem

ĆWICZENIE Calowanie pokoju gościnnego Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektem ĆWICZENIE Calowanie pokoju gościnnego Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektem Opis ćwiczenia Ty i trójka Twoich przyjaciół decydujecie się przemalować Wasz salon. Aby zrealizować ten projekt, musicie

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Czy OMS Log Analytics potrafi mi pomóc?

Czy OMS Log Analytics potrafi mi pomóc? "OMS, czyli Oh My Server..." Czy OMS Log Analytics potrafi mi pomóc? Łukasz Rutkowski MVP Reconnect, Senior Cloud Architect You won t find a better SCOM and OMS guy there, believe me, trust me. I m an

Bardziej szczegółowo

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS.

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. Agenda 1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. 1 dr inż. Marek Szelągowski AFiB Vistula marek.szelagowski@dbpm.pl Naszą misją jest: Wspieranie naszych klientów w wypracowywaniu usprawnień

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Information Security Protecting the Global Enterprise Donald L. Pipkin, Hewlett-Packard Company Prentice Hall PTR Upper Saddle River,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk Zarządzanie projektami Porównanie podstawowych metodyk Porównanie podstawowych metodyk w zarządzaniu projektami PRINCE 2 PMBOK TENSTEP AGILE METODYKA PRINCE 2 Istota metodyki PRINCE 2 Project IN Controlled

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

OSI Transport Layer. Network Fundamentals Chapter 4. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Transport Layer. Network Fundamentals Chapter 4. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Transport Layer Network Fundamentals Chapter 4 Version 4.0 1 OSI Transport Layer Network Fundamentals Rozdział 4 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Transport Layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz. * dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.pl *Zainteresowania: * Zarządzanie strategiczne w różnych

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Glossary of Terms Polish

PRINCE2 Glossary of Terms Polish Term Definition Translated Term Translated Definition accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that that

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Course: PRiSM Practitioner - The Green and Sustainable Approach to Project Management - Acredited by GPM Global Registered with IPMA

Course: PRiSM Practitioner - The Green and Sustainable Approach to Project Management - Acredited by GPM Global Registered with IPMA Course: PRiSM Practitioner - The Green and Sustainable Approach to Project Management - Acredited by GPM Global Registered with IPMA Temat: Course: PRiSM Practitioner - The Green and Sustainable Approach

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Zarządzanie projektem Kontroluj Planuj Monitoruj Deleguj 6 aspektów efektywności projektu Koszty Terminy Jakość Zakres Ryzyko Korzyści 4 zintegrowane elementy metodyki

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OSI Data Link Layer. Network Fundamentals Chapter 7. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Data Link Layer. Network Fundamentals Chapter 7. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Data Link Layer Network Fundamentals Chapter 7 Version 4.0 1 Warstwa Łącza danych modelu OSI Network Fundamentals Rozdział 7 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Data Link layer protocols in

Bardziej szczegółowo

Jednolity Model Zarządzania Portfelami

Jednolity Model Zarządzania Portfelami Jednolity Model Zarządzania (The Unified Portfolio Management Model, UPMM) Stanisław Gasik Referat pierwotnie prezentowany w ramach PMI Global Congress North America, październik 2007, Atlanta Rodzaje

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Human Resources Management Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/department Wydział Wychowania Fizycznego Kod przedmiotu/course CODE

SYLLABUS. Human Resources Management Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/department Wydział Wychowania Fizycznego Kod przedmiotu/course CODE SYLLABUS Nazwa przedmiotu/course TITLE Human Resources Management Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/department Wydział Wychowania Fizycznego Kod przedmiotu/course CODE Studia/DEGREE PROGRAMME Europejczyk

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Audyt projektów. Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model C E N T R U M R O Z W I Ą Z A Ń M E N E D Ż E R S K I C H S. A.

Audyt projektów. Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model C E N T R U M R O Z W I Ą Z A Ń M E N E D Ż E R S K I C H S. A. Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model Audyt projektów dr Piotr Kotelnicki Akredytowany Trener MoP, MSP, P3O Bydgoszcz 31 marca 2011 C E N T R U M R O Z W I Ą Z A Ń M E N E D Ż E R

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE AKTYWAMI ORGANIZACJI WEDŁUG NORM ISO SERII 55000

ZARZĄDZANIE AKTYWAMI ORGANIZACJI WEDŁUG NORM ISO SERII 55000 ZARZĄDZANIE AKTYWAMI ORGANIZACJI WEDŁUG NORM ISO SERII 55000 Management of organizational assets by standard ISO 55000 Jerzy ŁUNARSKI Streszczenie: W artykule przedstawiono zasady, podstawy i praktyczne

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Spotkanie 1 Zbigniew Misiak (BOC IT Consulting) Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie projektami informatycznymi Czym się będziemy zajmować?

Bardziej szczegółowo

Agile PM vs PRINCE2. www.apmg-international.com. APMG-International Webinar. Czwartek 27 czerwca 2013 / 13:00 CEST (Warszawa, PL)

Agile PM vs PRINCE2. www.apmg-international.com. APMG-International Webinar. Czwartek 27 czerwca 2013 / 13:00 CEST (Warszawa, PL) www.apmg-international.com APMG-International Webinar Agile PM vs PRINCE2 Czwartek 27 czerwca 2013 / 13:00 CEST (Warszawa, PL) Przedstawione przez Tomasza Nędzi, skills sp. z.o.o www.apmg-international.com

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Richard Moret, Bartosz Zawisza. 10 czerwca 2011

Richard Moret, Bartosz Zawisza. 10 czerwca 2011 Metodyka dostosowana dla każdego podejście do wykorzystania PRINCE2 w różnych organizacjach oraz międzynarodowy przykład projektu Maasvlakte 2 (model dojrzałości) Richard Moret, Bartosz Zawisza 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 2004 Glossary of Terms English - Polish

PRINCE2 2004 Glossary of Terms English - Polish English Description Translated Term Translated Description Acceptance Criteria A prioritised list of criteria that the final Kryteria akceptacji Ułożona według priorytetu lista kryteriów, które product(s)

Bardziej szczegółowo

COBIT 5 I I N N E S TA N D A R D Y. Sylwia Wystub, CISA, ABCP

COBIT 5 I I N N E S TA N D A R D Y. Sylwia Wystub, CISA, ABCP COBIT 5 I I N N E S TA N D A R D Y Sylwia Wystub, CISA, ABCP COBIT 5 HISTORIA ROZWOJU Control OBjectices for IT and related solutions Początek prac nad standardem w roku 1992 Najnowsze wydanie standardu,

Bardziej szczegółowo