MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English. risk appetite. programme office. proximity (of risk) MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English. risk appetite. programme office. proximity (of risk) MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)"

Transkrypt

1 The following is an explanation of common terms used in the guide. It is drawn from the OGC PPM Common Glossary and includes terms that are relevant to MSP. Document titles are not included within the glossary, as these are fully explained in Appendix A. Documents that are mentioned in the guide but are not defined in Appendix A are described here, where appropriate. 2 MSP 2011 Glossary 1 (Glosariusz MSP 2011) Poniżej przedstawiono wyjaśnienia pojęć często wykorzystywanych w niniejszym podręczniku. Jest to wyciąg z ogólnego słownika OGC w zakresie PPM (tzw. OGC PPM Common Glossary) i obejmuje tylko pojęcia dotyczące MSP. Glosariusz niniejszy nie zawiera nazw dokumentów ponieważ zostały one w pełni wyjaśnione w Dodatku A Informacje programu. Dokumenty wymienione w przewodniku, ale nie zdefiniowane w Dodatku A, zostały opisane poniżej, o ile było to właściwe. Polish Term Polish Definition English Term English Definition apetyt na ryzyko Poziom niepewności (ryzyka), jaki organizacja lub jej część jest skłonna zaakceptować. risk appetite The amount of risk the organization, or subset of it, is willing to accept. biuro programu Funkcja będąca centrum informacyjnym i opiekunem standardów dla programu i jego celów realizacyjnych; może zapewniać wsparcie dla więcej niż jednego programu. programme office The function providing the information hub and standards custodian for a programme and its delivery objectives; it could provide support for more than one programme. bliskość (ryzyka) Parametr czasowy wskazujący jak blisko jest dane zdarzenie; ryzyka będą się materializowały w określonym czasie i wpływ ryzyka będzie zmieniał się w zależności od tego, kiedy się ono zmaterializuje. proximity (of risk) The time factor and how close an event is; i.e. risks will occur at particular times, and the severity of their impact will vary depending on when they occur. 1 The official glossary included in the MSP Guide 2011 edition & published on. 2 The introduction from MSP 2011 manual glossary Page 1 of 43

2 Polish Term Polish Definition English Term English Definition cel końcowy Ostateczne zamierzenie danego programu to samo co końcowy stan przyszły. end goal The ultimate objective of a programme the same as the to-be state or future state. dziennik informacji zwrotnych Dokument, który jest wykorzystywany do rejestrowania, śledzenia i zapewniania, aby podejmowane były działania w stosunku do informacji zwrotnych otrzymywanych od interesariuszy. feedback log A document that is used to capture, track and ensure that all stakeholder feedback is dealt with. ewaluacja ryzyk Proces zrozumienia efektu netto zidentyfikowanych zagrożeń i szans na dane działanie po ich zagregowaniu. risk evaluation The process of understanding the net effect of identified threats and opportunities on an activity when aggregated together. granica (transzy) Ograniczenia czasowe transzy, tj. kiedy przeprowadzane są przeglądy końcowe transzy oraz program otrzymuje aprobatę na rozpoczęcie kolejnej transzy. border The time-bound limitations of a tranche, i.e. when end-of-tranche reviews are held and the programme receives endorsement to move into the next tranche. granice / zakres (programu) Zakres tego, co program będzie obejmował; zasięg jego wpływów i uprawnień. boundary The scope of what a programme will cover; the extent of its influence and authority. grupa sponsorująca Siła sprawcza danego programu, zapewniająca decyzje inwestycyjne oraz poparcie na najwyższym szczeblu uzasadnienia i celów programu. sponsoring group The driving force behind a programme, which provides the investment decision and top-level endorsement for the rationale and objectives of the programme. Page 2 of 43

3 Polish Term Polish Definition English Term English Definition identyfikacja ryzyk Określenie tego, co mogłoby stanowić ryzyko; proces mający na celu opisanie i zestawienie możliwych źródeł ryzyk (zagrożeń i szans). risk identification The determination of what could pose a risk; a process to describe and list sources of risk (threats and opportunities). informowany(a) (dotyczy macierzy RACI) Oznacza grupę osób lub pojedyncze osoby informowane o zmianie lub decyzji. W metodyce MSP wykorzystywane głównie w sytuacji, gdy coś wpływa na działania lub tworzenie dokumentów. inform In the context of a RACI table, to advise a group or individual of a change or a decision. In MSP, this is typically used in the context of something that affects activities or document creation. interesariusz Każda osoba, grupa lub organizacja, która może wpływać na program, być pod jego wpływem, lub uważać, że program wywiera na niego/nią wpływ. stakeholder Any individual, group or organization that can affect, be affected by, or perceives itself to be affected by, a programme. jakość Stopień, w jakim cechy oraz inherentne lub przypisane charakterystyki produktu, osoby, procesu, usługi i/lub systemu umożliwiają wykazanie, że spełnia on oczekiwania lub zaspokaja określone potrzeby, wymagania lub specyfikacje. quality The degree to which the features and inherent or assigned characteristics of a product, person, process, service and/or system bear on its ability to show that it meets expectations or stated needs, requirements or specification. kierownik ds. zmiany Podlega kierownikowi zmiany biznesowej i może działać na poziomie projektu, aby wspierać realizację korzyści poprzez koncentrację na realizacji konkretnej korzyści. change manager Reports to the business change manager (BCM) and may operate at a project level to support benefits realization, namely focus on the realization of a particular benefit. Page 3 of 43

4 Polish Term Polish Definition English Term English Definition kierownik programu 3 Rola odpowiedzialna wykonawczo za ustanawianie, zarządzanie i realizację programu; na ogół przypisywana jednej osobie. programme manager The role responsible for the set-up, management and delivery of a programme; typically allocated to a single individual. kierownik zmiany biznesowej Rola odpowiedzialna za zarządzanie korzyściami od ich identyfikacji do realizacji oraz za zapewnienie wdrożenia i ugruntowania nowego potencjału dostarczanego przez projekty. Na ogół rola ta przydzielana jest więcej niż jednej osobie. Jest także znana jako agent zmiany. business change manager (BCM) The role responsible for benefits management, from identification through to realization, and for ensuring that the implementation and embedding of the new capabilities are delivered by the projects. Typically allocated to more than one individual and also known as change agent. kluczowy wskaźnik efektywności (KPI 4 ) Miara (finansowa lub niefinansowa) używana do ustanawiania i pomiaru postępów w osiąganiu celów organizacyjnych. key performance indicator (KPI) A metric (either financial or non-financial) that is used to set and measure progress towards an organizational objective. konfiguracja Ogólny termin używany do opisania grupy produktów lub elementów, które wspólnie stanowią o dostarczeniu produktu lub usługi, albo znaczącej części danego produktu lub usługi. Konfiguracja (danego produktu/usługi) może być również obiektem konfiguracji szerszej konfiguracji (szerszego produktu/usługi). configuration A generic term used to describe a group of products or items that work together to deliver a product or service, or a recognizable part of a product or service. A configuration may be configuration item of a larger configuration. 3 Zwany jest również czasami dyrektorem programu przypis tłumacza. 4 W Polsce często wykorzystywany jest akronim angielski tj. KPI przypis tłumacza. Page 4 of 43

5 Polish Term Polish Definition English Term English Definition konsultowany(a) (dotyczy macierzy RACI) Osoba lub grupa osób, którym stworzono szansę na współtworzenie danego działania lub dokumentu i przedstawienie rekomendacji dotyczących tego działania lub dokumentu. consult To give groups or individuals the opportunity to contribute to and make recommendations on an action or document. kontrola jakości Proces monitorowania konkretnych efektów w celu stwierdzenia, czy są one zgodne ze stosownymi standardami, a także określenia sposobów eliminowania przyczyn niesatysfakcjonującej efektywności. quality control The process of monitoring specific results to determine whether they comply with the relevant standards, and of identifying ways to eliminate causes of unsatisfactory performance. korzyść Mierzalna poprawa wynikająca z osiągniętego rezultatu, postrzegana przez jednego lub więcej interesariuszy jako zaleta, która przyczynia się do osiągnięcia jednego lub więcej celów organizacji. benefit The measurable improvement resulting from an outcome perceived as an advantage by one or more stakeholders, and which contributes towards one or more organizational objective(s). ład Funkcje, obowiązki, procesy i procedury, które określają sposób uruchomienia, zarządzania i kontrolowania danego programu. governance The functions, responsibilities, processes and procedures that define how a programme is set up, managed and controlled. Page 5 of 43

6 Polish Term Polish Definition English Term English Definition ład korporacyjny Ciągłe działanie utrzymywania solidnego systemu kontroli wewnętrznej, za pomocą którego dyrektorzy i inni członkowie wyższej kadry kierowniczej danej organizacji (korporacji) zapewniają, żeby skuteczne systemy zarządzania, wraz z systemami monitorowania i kontroli finansowej zostały wdrożone w celu ochrony aktywów, zdolności zarobkowej oraz reputacji danej organizacji. corporate governance The ongoing activity of maintaining a sound system of internal control by which the directors and officers of an organization ensure that effective management systems, including financial monitoring and control systems, have been put in place to protect assets, earning capacity and the reputation of the organization. mapa interesariuszy Graficzne przedstawienie interesariuszy istotnych dla danego działania organizacyjnego oraz ich indywidualnych interesów. stakeholder map A diagrammatic representation of the stakeholders relevant to an organizational activity and their respective interests. nadzór (zapewnienie / zabezpieczenie) Ogół systematycznych czynności, koniecznych do uzyskania pewności, że nadzorowany obiekt (system, proces, organizacja, program, projekt, rezultat, korzyść, potencjał, produkt, wynik lub przedmiot dostawy) jest właściwy, co może być zdefiniowane subiektywnie lub obiektywnie w zależności od warunków. Z powyższego wynika, że nadzór powinien mieć pewien stopień niezależności od tego co jest nadzorowane. assurance All the systematic actions necessary to provide confidence that the target (system, process, organization, programme, project, outcome, benefit, capability, product output, deliverable) is appropriate. Appropriateness might be defined subjectively or objectively in different circumstances. The implication is that assurance will have a level of independence from that which is being assured. Page 6 of 43

7 Polish Term Polish Definition English Term English Definition nadzór programu Niezależna ocena i potwierdzenie, że program jako całość lub każdy dowolny aspekt programu pozostaje na właściwej ścieżce, stosuje odpowiednie praktyki i procedury, oraz że wszystkie projekty, działania i przesłanki biznesowe pozostają odpowiednio zgodne z celami programu. Patrz również przegląd kontynuacyjny. programme assurance Independent assessment and confirmation that the programme as a whole or any one of its aspects is on track, that it is applying relevant practices and procedures, and that the projects, activities and business rationale remain aligned to the programme s objectives. See also gated review. najlepsza praktyka Zdefiniowana i sprawdzona metoda skutecznego zarządzania zdarzeniami. best practice A defined and proven method of managing events effectively. niekorzyść (niepożądany / negatywny skutek) Mierzalne pogorszenie wynikające z rezultatu postrzegane jako negatywne przez jednego lub więcej interesariuszy, które w efekcie pogarsza jeden lub więcej celów organizacyjnych. dis-benefit A measurable declinee resulting from an outcome perceived as negative by one or more stakeholders, which reduces one of more organizational objective(s). obiekt / poziom bazowy (odniesienia) Wzorzec referencyjny (porównawczy), względem którego dany obiekt (jednostka) jest monitorowany i kontrolowany. baseline A reference level against which an entity is monitored and controlled. obiekt konfiguracji Element podlegający zarządzaniu konfiguracją. Elementem tym może być komponent produktu, produkt lub zbiór produktów stanowiących wydanie. configuration item An asset that is subject to configuration management. The asset may be a component of a product, a product, or a set of products in a release. Page 7 of 43

8 Polish Term Polish Definition English Term English Definition ocena ryzyk Identyfikacja i ewaluacja ryzyk. risk assessment The identification and evaluation of risks. odpowiedzialny(a) ostatecznie (decyzyjnie) (dotyczy macierzy RACI) Osobiście odpowiedzialny za dane działanie. Odpowiedzialność ostateczna nie może być delegowana, w przeciwieństwie do odpowiedzialności wykonawczej. accountable Personally answerable for an activity. Accountability cannot be delegated, unlike responsibility. odpowiedzialny(a) wykonawczo (dotyczy macierzy RACI) Określenie używane do opisania osoby/roli, która ma uprawnienia i od której oczekuje się, że zrealizuje dane zadanie lub działanie. Odpowiedzialność wykonawczą można delegować. responsible Used to describe the individual who has the authority and is expected to deliver a task or activity; responsibility can be delegated. organizacja programu Sposób, w jaki program będzie zarządzany w czasie trwania swojego cyklu życia, role i odpowiedzialności poszczególnych osób włączonych do programu oraz ustalenia odnośnie zarządzania personelem lub zasobami ludzkimi. Nazywana jest również strukturą organizacyjną programu. programme organization How a programme will be managed throughout its lifecycle, the roles and responsibilities of individuals involved in the programme, and personnel management or human resources arrangements. Also known as programme organization structure. P3M3 P3M3 Model Dojrzałości Zarządzania Portfelami, Programami i Projektami dostarczający ram, dzięki którym organizacje mogą ocenić swój aktualny poziom efektywności i wprowadzić plany doskonalenia. P3M3 The Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model that provides a framework with which organizations can assess their current performance and put in place improvement plans. Page 8 of 43

9 Polish Term Polish Definition English Term English Definition plan Szczegółowa propozycja zrealizowania lub osiągnięcia czegoś, określająca szczegółowo co, kiedy, jak i przez kogo powinno zostać zrobione. plan A detailed proposal for doing or achieving something, detailing the what, when, how and by whom. plan przejścia do nowego stanu Harmonogram działań w planie realizacji korzyści, obejmujący fazę przejścia do nowego stanu. transition plan The schedule of activities to cover the transition phase of the benefits realization plan. polityka Tok działania (lub zasada/pryncypium) przyjęty przez organizację; biznesowa deklaracja intencji, nadająca ton kulturze organizacji. policy A course of action (or principle) adopted by an organization; a business statement of intent, setting the tone for an organization s culture. portfel Całość inwestycji organizacji (lub jej części) w zmiany wymagane do osiągnięcia jej celów strategicznych. portfolio The totality of an organization s investment (or segment thereof) in the changes required to achieve its strategic objectives. portfel korporacyjny Całość inicjatyw zmian w organizacji; może obejmować szereg programów, samodzielnych projektów oraz wszelkich innych inicjatyw służących osiągnięciu odpowiedniej zmiany. corporate portfolio The totality of the change initiatives within an organization; it may comprise a number of programmes, standalone projects and other initiatives that achieve congruence of change. Page 9 of 43

10 Polish Term Polish Definition English Term English Definition potencjał Kompletny zbiór wyników projektów wymaganych do uzyskania danego rezultatu; istnieje przed rozpoczęciem przejścia do nowego stanu. Jest to usługa, funkcja lub działanie operacyjne umożliwiające organizacji wykorzystanie szans. capability The completed set of project outputs required to deliver an outcome; this exists prior to transition. It is a service, function or operation that enables the organization to exploit opportunities. produkt Element wejściowy lub wyjściowy, materialny lub niematerialny, który można wcześniej opisać, wytworzyć i zweryfikować; zwany także wynikiem lub przedmiotem dostawy. product An input or output, whether tangible or intangible, that can be described in advance, created and tested; also known as an output or deliverable. program Tymczasowa, elastyczna organizacja stworzona do koordynowania, ukierunkowywania i nadzorowania wdrożenia zbioru powiązanych projektów i działań w celu dostarczenia rezultatów i korzyści związanych ze strategicznymi celami organizacji. Program może trwać kilka lat. programme A temporary flexible organization structure created to coordinate, direct and oversee the implementation of a set of related projects and activities in order to deliver outcomes and benefits related to an organization s strategic objectives. A programme is likely to have a life that spans several years. program wieloorganizacyjny Program wymagający zaangażowania więcej niż jednej organizacji w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów. Czasami nazywany także programem przekrojowym. cross-organizational programme A programme requiring the committed involvement of more than one organization to achieve the dsired outcomes; also referred to as a cross-cutting programme. Page 10 of 43

11 Polish Term Polish Definition English Term English Definition program wyłaniający się Program, który łączy jeden lub więcej wcześniej istniejących projektów, spójnie dopasowując je do korporacyjnej polityki i strategii. emergent programme A programme that subsumes one or more pre-existing projects into a coherent alignment with corporate policy and strategy. projekt Tymczasowa organizacja powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego uzasadnienia biznesowego. project A temporary organization that is created for the purpose of delivering one or more business outputs according to a specified business case. przegląd kontynuacyjny Ustrukturyzowany przegląd projektu, programu lub portfela realizowany jako element formalnych uzgodnień ładu w kluczowych punktach decyzyjnych cyklu życia zmiany dla zapewnienia, aby decyzja o inwestowaniu na podstawie uzgodnionego uzasadnienia biznesowego była nadal słuszna. gated review A structured review of a project, programme or portfolio as part of formal governance arrangements carried out at key decision points in the lifecycle to ensure that the decision to invest as per the agreed business case remains valid. przywództwo Umiejętność ukierunkowania, wpływania i motywowania innych do uzyskania lepszego rezultatu. leadership The ability to direct, influence and motivate others towards a better outcome. Page 11 of 43

12 Polish Term Polish Definition English Term English Definition rada portfela korporacyjnego Jedna z nazw organu w organizacji mającego uprawnienia do podejmowania decyzji o składzie oraz priorytetach portfela programów i projektów w tej organizacji. Może być to jej zarząd. W standardzie MoP (Zarządzanie Portfelami) jest również nazywana radą zarządzania portfelem lub komitetem inwestycyjnym. corporate portfolio board One name for the body within the organization that has authority to make decisions about the composition and prioritization of the organization s portfolio of programmes and projects. This may be the corporate board, and in MoP (Management of Portfolios) it is also referred to as the portfolio direction group or investment committee. rada programu Grupa ustanowiona do wspierania właściciela programu w realizacji programu. programme board A group that is established to support an SRO in delivering a programme. rejestr Formalne repozytorium, które jest zarządzane, a jego format, zawartość i sposób użycia wymaga zgody rady programu. register A formal repository that is managed and requires agreement by the board on its format, composition and use. rejestr interesariuszy Dokument zawierający podsumowanie informacji z profilów interesariuszy. stakeholder register A document that contains a summary of the information in the stakeholder profiles. rejestr korzyści Sumaryczny dokument, który zawiera kluczowe informacje z profilów korzyści. benefits register Summary document that contains key information from the benefit profiles. Page 12 of 43

13 Polish Term Polish Definition English Term English Definition rejestr projektów Alternatywna nazwa dla dossier projektów (patrz Dodatek A) dokument zawierający wykaz projektów. project register An alternative term for projects dossier (see Appendix A) the document that records the list of projects. reprezentant zmiany biznesowej Osoba reprezentująca grupę kierowników zmiany biznesowej, czasem nazywana głównym kierownikiem zmiany biznesowej lub sponsorem zmiany biznesowej. business change authority An individual who represents a group of business change managers, similar to a senior BCM or business change sponsor. rezultat Efekt zmiany, na ogół mający wpływ na realną sytuację i/lub okoliczności. Oczekiwanie rezultatów leży u podstaw zmiany. Rezultaty są osiągane w wyniku działań podejmowanych dla wprowadzenia zmiany; są one przejawem części lub całości nowego stanu przyszłego stworzonego w modelu docelowym. outcome The result of change, normally affecting real-world behaviour or circumstances. Outcomes are desired when a change is conceived. Outcomes are achieved as a result of the activities undertaken to effect the change; they are the manifestation of part or all of the new state conceived in the blueprint. ryzyko Niepewne zdarzenie lub grupa zdarzeń, które jeżeli wystąpią będą mieć wpływ na osiągnięcie celów. Ryzyko jest mierzone kombinacją miary prawdopodobieństwa wystąpienia dostrzeganego zagrożenia lub szansy oraz miary wielkości jego/jej wpływu na cele. risk An uncertain event or set of events that, should it occur, will have an effect on the achievement of objectives. A risk is measured by a combination of the probability of a perceived threat or opportunity occurring and the magnitude of its impact on objectives. Page 13 of 43

14 Polish Term Polish Definition English Term English Definition ryzyko zagregowane Ogólny poziom ryzyka dla programu w przypadku, gdy na wszystkie ryzyka raczej patrzy się jak na całość, a nie jak na poszczególne ryzyka indywidualnie. Pojęcie to może obejmować wyniki konkretnych scenariuszy zdarzeń lub kombinacji ryzyk. aggregated risk The overall level of risk to the programme when all the risks are viewed as a totality rather than individually. This could include the outputs of particular scenarios or risk combinations. sponsor Główna siła sprawcza programu lub projektu. Niektóre organizacje używają określenia sponsor zamiast właściciel programu/projektu. sponsor The main driving force behind a programme or project. Some organizations use the term sponsor instead of SRO. stan obecny Obecna (bieżąca) struktura operacyjna i funkcjonowanie oraz efektywność poszczególnych elementów działalności biznesowej, na które wpłynie program. as-is state The current operating structure and performance of the parts of the business which will be impacted by a programme. stan przyszły Przyszły, zaplanowany stan organizacji, opisywany w modelu docelowym. to-be state The future planned state of an organization as described by the blueprint. strategia Podejście lub linia postępowania zaprojektowana dla osiągnięcia długoterminowego celu. Strategie mogą istnieć na różnych poziomach w organizacji. W MSP występują strategie korporacyjne do osiągania tych celów, które dają początek programom. Następnie programy opracowują strategie pozostające w zgodzie z celami korporacyjnymi dla poszczególnych obszarów swoich realizacji. strategy An approach or line to take, designed to achieve a long-term aim. Strategies can exist at different levels in an organization in MSP there are corporate strategies for achieving objectives that will give rise to programmes. Programmes then develop strategies aligned with these corporate objectives against particular delivery areas. Page 14 of 43

15 Polish Term Polish Definition English Term English Definition strumień prac Logicznie pogrupowanie projektów i działań, które umożliwia skuteczne zarządzanie. Strumienie prac mogą grupować projekty według różnych kryteriów. workstream The logical grouping of projects and activities that together enable effective management. Workstreams may delineate projects against a variety of criteria. system zarządzania jakością Kompletny zbiór norm, procedur i obowiązków dotyczących jakości, określonych dla danej lokalizacji lub organizacji. quality management system The complete set of quality standards, procedures and responsibilities for a site or organization. szacowanie ryzyk Szacowanie prawdopodobieństwa i wpływu konkretnego ryzyka, z uwzględnieniem wcześniej ustalonych standardów, docelowych poziomów ryzyka, wzajemnych powiązań i innych istotnych czynników. risk estimation The estimation of probability and impact of an individual risk, taking into account predetermined standards, target risk levels, interdependencies and other relevant factors. szansa (okazja) Niepewne zdarzenie, które może mieć korzystny wpływ na cele lub korzyści. opportunity An uncertain event that could have a favourable impact on objectives or benefits. tolerancja (margines) Zakres swobody, jaki program ma w osiąganiu swojego modelu docelowego, korzyści i uzasadnienia biznesowego. margin The flexibility that a programme has for achieving its blueprint, benefits and business case. Page 15 of 43

16 Polish Term Polish Definition English Term English Definition transformacja (przekształcenie) Wyraźna zmiana sposobu, w jaki organizacja prowadzi całość lub część swoich działań biznesowych. transformation A distinct change to the way an organization conducts all or part of its business. transza Termin z obszaru zarządzania programami, opisujący grupę projektów ustrukturyzowanych pod kątem wyraźnych krokowych zmian potencjału i dostarczania korzyści. tranche A programme management term describing a group of projects structured around distinct step changes in capability and benefit delivery. wizja Obraz lepszej przyszłości, która zostanie osiągnięta dzięki programowi. vision A picture of a better future that will be delivered by the programme. właściciel programu / projektu 5 Pojedyncza osoba ponosząca całościową odpowiedzialność za zapewnienie, żeby projekt lub program osiągnął swoje cele i dostarczył przewidywane korzyści. senior responsible owner (SRO) The single individual with overall responsibility for ensuring that a project or programme meets its objectives and delivers the projected benefits. wynik Materialny lub niematerialny produkt wyprodukowany, skonstruowany lub wytworzony w efekcie zaplanowanego działania. output The tangible or intangible artefact produced, constructed or created as a result of a planned activity. 5 W niniejszym słowniku i podręczniku termin właściciel programu/projektu (SRO Senior Responsible Owner - nazwa tej roli stosowana w Wielkiej Brytanii) jest używany zwykle w kontekście właściciela programu przypis tłumacza. Page 16 of 43

17 Polish Term Polish Definition English Term English Definition zagadnienie Istotne zdarzenie, które zaszło, a nie było zaplanowane i wymaga działania zarządczego. Może to być problem, zapytanie, obawa, wniosek o wprowadzenie zmiany lub ryzyko, które się zmaterializowało. issue A relevant event that has happened, was not planned aand requires management action. It could be a problem, query, concern, change request or risk that has occurred. zagrożenie Niepewne wydarzenie, które mogłoby mieć niekorzystny wpływ na cele lub korzyści. threat An uncertain event that could have a negative impact on objectives or benefits. zależność Działanie, wynik albo decyzja, która jest wymagana do osiągnięcia jakiegoś aspektu programu. Może być zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna w stosunku do programu. dependency An activity, output or decision that is required to achieve some aspect of the programme. It can be internal or external to the programme. założenie Stwierdzenie przyjmowane za prawdziwe dla celów planowania, które może się jednak później zmienić. Założenie przyjmuje się, gdy nie są znane jeszcze wszystkie okoliczności (fakty). Istnieje ryzyko, że założenie nie jest poprawne. assumption A statement that is taken as being true for the purposes of planning, but which could change later. An assumption is made where some facts are not yet known. There is a risk that assumptions are not correct. nadzór jakości (nadzór jakości) Zaplanowany, systematyczny proces, który będzie wykorzystywany do zapewnienia, aby wyniki odpowiadały zdefiniowanym dla nich kryteriom jakości. quality assurance The planned systematic process that will be used to provide confidence that outputs will match their defined quality criteria. Page 17 of 43

18 Polish Term Polish Definition English Term English Definition zarządzanie konfiguracją Działania techniczne i administracyjne związane z tworzeniem, utrzymywaniem i kontrolowaną zmianą konfiguracji przez cały okres życia danego produktu. configuration management Technical and administrative activities concerned with the creation, maintenance and controlled change of configuration throughout the life of a product. zarządzanie korzyściami Identyfikowanie, definiowanie, śledzenie, realizowanie i optymalizowanie korzyści w ramach programu i poza nim. benefits management The identification, definition, tracking, realization and optimization of benefits within and beyond a programme. zarządzanie programem Działanie polegające na skoordynowanym organizowaniu, ukierunkowywaniu i wdrażaniu dossier projektów oraz działań transformacyjnych (tj. programu) w celu osiągnięcia rezultatów i realizacji korzyści o strategicznym znaczeniu dla prowadzonej działalności biznesowej. programme management The coordinated organization, direction and implementation of a dossier of projects and transformation activities (i.e. the programme) to achieve outcomes and realize benefits of strategic importance. zarządzanie ryzykami Systematyczne stosowanie pryncypiów (zasad), podejść i procesów do zadań identyfikacji i oceny ryzyk, a następnie planowania i wdrażania reakcji na ryzyka. risk management The systematic application of principles, approaches and processes to the tasks of identifying and assessing risks, and then planning and implementing risk responses. zarządzanie uzasadnieniem biznesowym Sposób, w jaki przesłanki programu, jego cele, korzyści i ryzyka są wyważane w stosunku do poziomu inwestycji finansowej oraz jak ta równowaga jest utrzymywana, aktualizowana i oceniana w czasie realizacji programu. business case management The manner in which a programme s rationale, objectives, benefits and risks are balanced against the financial investment, and how this balance is maintained, adjusted and assessed during the programme. Page 18 of 43

19 Polish Term Polish Definition English Term English Definition zespół zmiany biznesowej Grupa specjalistów powołana w celu wspierania kierownika zmiany biznesowej w zarządzaniu zmianą biznesową w aspekcie realizacji korzyści. business change team A group of specialists appointed to support a business change manager in the business change management aspects of benefits realization. zwykła działalność biznesowa Sposób, w jaki dana organizacja biznesowa standardowo osiąga swoje cele. business as usual (BAU) The way the business normally achieves its objectives. Page 19 of 43

20 MSP 2011 Other Key Terms 6 MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English Wprowadzenie (1) Introduction (1) Co to jest program? Czym jest zarządzanie programem? Środowisko zarządzania programem What is a programme? What is programme management? The programme management environment Rodzaje programów (1.6) Types of programme (1.6) Program dostosowawczy Program ukierunkowany wizją Program wyłaniający się Compliance programme Vision-led programme Emergent programme Rodzaje wpływów programów (1.7) Programme impact (1.7) Transformacja biznesowa Ukierunkowany specyfikacją Zmiana polityczna i społeczna Business transformation Specification-led Political and societal change 6 MSP terms, names or titles not included in the official MSP Glossary but needed for efficient translation into Polish Page 20 of 43

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

P3O Glossary of Terms Polish

P3O Glossary of Terms Polish Polish Term English Term Polish Definition Badanie kondycji Health check Badanie kondycji jest narzędziem jakości pozwalającym na uzyskanie obrazu statusu projektu, programu lub portfela. Przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

P3O Glossary of Terms Polish (Glosariusz Polski)

P3O Glossary of Terms Polish (Glosariusz Polski) Badanie kondycji Health check Badanie kondycji jest narzędziem jakości pozwalającym na uzyskanie obrazu statusu projektu, programu lub portfela. Przeznaczeniem badania kondycji jest uzyskanie obiektywnej

Bardziej szczegółowo

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE ZN WSH Zarządzanie 2015 (2), s. 151-168 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 12.12.2014 Data recenzji/accepted: 15.01.2015/23.01.2015 Data publikacji/published: 2.06.2015 DOI:

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ITIL W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT

STANDARDY ITIL W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1064 Organizacja i Zarządzanie, z. 45 2009 TOMASZ SOBESTIAŃCZYK Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej STANDARDY

Bardziej szczegółowo

Zmiana paradygmatu. Kompetencje miękkie w zarządzaniu projektami. Ukryty potencjał innowacji. Siedem szkół zarządzania projektami

Zmiana paradygmatu. Kompetencje miękkie w zarządzaniu projektami. Ukryty potencjał innowacji. Siedem szkół zarządzania projektami Publikacja wydawana przez Project Management Institute www.strefapmi.pl czerwiec 2015 nr 9 ISSN 2353-3137 Ukryty potencjał innowacji Grzegorz Szałajko, PMP s. 6 7 s. 13 15 Galaktyka certyfikacji Agile

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2

SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2 SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2 Milan GREGOR, Dariusz PLINTA LEAN ENTERPRISE KONCEPCJA WYSZCZUPLANIA PRZEDSIĘBIORSTW... 8 Aleksander MOCZAŁA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie programami według Program Management Institute

Zarządzanie programami według Program Management Institute Barometr Regionalny Tom 12 nr 2 Zarządzanie programami według Program Management Institute Przemysław Sekuła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Oryginalna Tablica Terminologii ITIL v 3. itsmf tłumaczenie podstawowe. itsmf tłumaczenie alternatywne. Acceptance Akceptacja Zatwierdzenie

Oryginalna Tablica Terminologii ITIL v 3. itsmf tłumaczenie podstawowe. itsmf tłumaczenie alternatywne. Acceptance Akceptacja Zatwierdzenie Oryginalna Tablica Terminologii ITIL v 3 itsmf tłumaczenie podstawowe itsmf tłumaczenie alternatywne Acceptance Akceptacja Zatwierdzenie Acceptance criteria Kryteria akceptacji Warunki zatwierdzenia Acceptance

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual.

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual. Raport Roczny KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl 2008 Annual Report Raport Roczny 2008 Annual Report Co 4 List Prezesa Zarządu An

Bardziej szczegółowo

Przykładowe sprawozdanie finansowe

Przykładowe sprawozdanie finansowe KPMG W POLSCE Przykładowe sprawozdanie finansowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej kpmg.pl Przykładowe sprawozdanie finansowe a O publikacji Wersja oryginalna anglojęzyczna niniejszego

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo