MSP Glossary of Terms Polish - English

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MSP Glossary of Terms Polish - English"

Transkrypt

1 Polish Term Polish Definition English Term English Definition apetyt na ryzyko Poziom niepewności (ryzyka), jaki organizacja risk appetite The amount of risk the organization, or lub jej część jest skłonna zaakceptować. subset of it, is willing to accept. biuro programu Funkcja będąca centrum informacyjnym i opiekunem standardów dla programu i jego celów realizacyjnych; może zapewniać wsparcie dla więcej niż jednego programu. programme office The function providing the information hub and standards custodian for a programme and its delivery objectives; it could provide support for more than one programme. bliskość (ryzyka) Parametr czasowy wskazujący jak blisko jest dane zdarzenie; ryzyka będą się materializowały w określonym czasie i wpływ ryzyka będzie zmieniał się w zależności od tego, kiedy się ono zmaterializuje. proximity (of risk) The time factor and how close an event is; i.e. risks will occur at particular times, and the severity of their impact will vary depending on when they occur. cel końcowy Ostateczne zamierzenie danego programu to samo co końcowy stan przyszły. end goal The ultimate objective of a programme the same as the to-be state or future state. dziennik informacji zwrotnych Dokument, który jest wykorzystywany do rejestrowania, śledzenia i zapewniania, aby podejmowane były działania w stosunku do informacji zwrotnych otrzymywanych od interesariuszy. feedback log A document that is used to capture, track and ensure that all stakeholder feedback is dealt with. ewaluacja ryzyk Proces zrozumienia efektu netto zidentyfikowanych zagrożeń i szans na dane działanie po ich zagregowaniu. risk evaluation The process of understanding the net effect of identified threats and opportunities on an activity when aggregated together. 1

2 granica (transzy) Ograniczenia czasowe transzy, tj. kiedy przeprowadzane są przeglądy końcowe transzy oraz program otrzymuje aprobatę na rozpoczęcie kolejnej transzy. border The time-bound limitations of a tranche, i.e. when end-of-tranche reviews are held and the programme receives endorsement to move into the next tranche. granice / zakres (programu) Zakres tego, co program będzie obejmował; zasięg jego wpływów i uprawnień. boundary The scope of what a programme will cover; the extent of its influence and authority. grupa sponsorująca Siła sprawcza danego programu, zapewniająca decyzje inwestycyjne oraz poparcie na najwyższym szczeblu uzasadnienia i celów programu. sponsoring group The driving force behind a programme, which provides the investment decision and top-level endorsement for the rationale and objectives of the programme. identyfikacja ryzyk Określenie tego, co mogłoby stanowić ryzyko; proces mający na celu opisanie i zestawienie możliwych źródeł ryzyk (zagrożeń i szans). risk identification The determination of what could pose a risk; a process to describe and list sources of risk (threats and opportunities). informowany(a) (dotyczy macierzy RACI) Oznacza grupę osób lub pojedyncze osoby informowane o zmianie lub decyzji. W metodyce MSP wykorzystywane głównie w sytuacji, gdy coś wpływa na działania lub tworzenie dokumentów. inform In the context of a RACI table, to advise a group or individual of a change or a decision. In MSP, this is typically used in the context of something that affects activities or document creation. interesariusz Każda osoba, grupa lub organizacja, która może wpływać na program, być pod jego wpływem, lub uważać, że program wywiera na niego/nią wpływ. stakeholder Any individual, group or organization that can affect, be affected by, or perceives itself to be affected by, a programme. 2

3 jakość Stopień, w jakim cechy oraz inherentne lub przypisane charakterystyki produktu, osoby, procesu, usługi i/lub systemu umożliwiają wykazanie, że spełnia on oczekiwania lub zaspokaja określone potrzeby, wymagania lub specyfikacje. quality The degree to which the features and inherent or assigned characteristics of a product, person, process, service and/or system bear on its ability to show that it meets expectations or stated needs, requirements or specification. kierownik ds. zmiany Podlega kierownikowi zmiany biznesowej i może działać na poziomie projektu, aby wspierać realizację korzyści poprzez koncentrację na realizacji konkretnej korzyści. change manager Reports to the business change manager (BCM) and may operate at a project level to support benefits realization, namely focus on the realization of a particular benefit. kierownik programu Rola odpowiedzialna wykonawczo za ustanawianie, zarządzanie i realizację programu; na ogół przypisywana jednej osobie. programme manager The role responsible for the set-up, management and delivery of a programme; typically allocated to a single individual. kierownik zmiany biznesowej Rola odpowiedzialna za zarządzanie korzyściami od ich identyfikacji do realizacji oraz za zapewnienie wdrożenia i ugruntowania nowego potencjału dostarczanego przez projekty. Na ogół rola ta przydzielana jest więcej niż jednej osobie. Jest także znana jako agent zmiany. business change manager (BCM) The role responsible for benefits management, from identification through to realization, and for ensuring that the implementation and embedding of the new capabilities are delivered by the projects. Typically allocated to more than one individual and also known as change agent. kluczowy wskaźnik efektywności (KPI) Miara (finansowa lub niefinansowa) używana do ustanawiania i pomiaru postępów w osiąganiu celów organizacyjnych. key performance indicator (KPI) A metric (either financial or non-financial) that is used to set and measure progress towards an organizational objective. 3

4 konfiguracja Ogólny termin używany do opisania grupy produktów lub elementów, które wspólnie stanowią o dostarczeniu produktu lub usługi, albo znaczącej części danego produktu lub usługi. Konfiguracja (danego produktu/usługi) może być również obiektem konfiguracji szerszej konfiguracji (szerszego produktu/usługi). configuration A generic term used to describe a group of products or items that work together to deliver a product or service, or a recognizable part of a product or service. A configuration may be configuration item of a larger configuration. konsultowany(a) (dotyczy macierzy RACI) Osoba lub grupa osób, którym stworzono szansę na współtworzenie danego działania lub dokumentu i przedstawienie rekomendacji dotyczących tego działania lub dokumentu. consult To give groups or individuals the opportunity to contribute to and make recommendations on an action or document. kontrola jakości Proces monitorowania konkretnych efektów w celu stwierdzenia, czy są one zgodne ze stosownymi standardami, a także określenia sposobów eliminowania przyczyn niesatysfakcjonującej efektywności. quality control The process of monitoring specific results to determine whether they comply with the relevant standards, and of identifying ways to eliminate causes of unsatisfactory performance. korzyść Mierzalna poprawa wynikająca z osiągniętego rezultatu, postrzegana przez jednego lub więcej interesariuszy jako zaleta, która przyczynia się do osiągnięcia jednego lub więcej celów organizacji. benefit The measurable improvement resulting from an outcome perceived as an advantage by one or more stakeholders, and which contributes towards one or more organizational objective(s). ład Funkcje, obowiązki, procesy i procedury, które określają sposób uruchomienia, zarządzania i kontrolowania danego programu. governance The functions, responsibilities, processes and procedures that define how a programme is set up, managed and controlled. 4

5 ład korporacyjny Ciągłe działanie utrzymywania solidnego systemu kontroli wewnętrznej, za pomocą którego dyrektorzy i inni członkowie wyższej kadry kierowniczej danej organizacji (korporacji) zapewniają, żeby skuteczne systemy zarządzania, wraz z systemami monitorowania i kontroli finansowej zostały wdrożone w celu ochrony aktywów, zdolności zarobkowej oraz reputacji danej organizacji. corporate governance The ongoing activity of maintaining a sound system of internal control by which the directors and officers of an organization ensure that effective management systems, including financial monitoring and control systems, have been put in place to protect assets, earning capacity and the reputation of the organization. mapa interesariuszy Graficzne przedstawienie interesariuszy istotnych dla danego działania organizacyjnego oraz ich indywidualnych interesów. stakeholder map A diagrammatic representation of the stakeholders relevant to an organizational activity and their respective interests. nadzór (zapewnienie / zabezpieczenie) Ogół systematycznych czynności, koniecznych do uzyskania pewności, że nadzorowany obiekt (system, proces, organizacja, program, projekt, rezultat, korzyść, potencjał, produkt, wynik lub przedmiot dostawy) jest właściwy, co może być zdefiniowane subiektywnie lub obiektywnie w zależności od warunków. Z powyższego wynika, że nadzór powinien mieć pewien stopień niezależności od tego co jest nadzorowane. assurance All the systematic actions necessary to provide confidence that the target (system, process, organization, programme, project, outcome, benefit, capability, product output, deliverable) is appropriate. Appropriateness might be defined subjectively or objectively in different circumstances. The implication is that assurance will have a level of independence from that which is being assured. 5

6 nadzór programu Niezależna ocena i potwierdzenie, że program jako całość lub każdy dowolny aspekt programu pozostaje na właściwej ścieżce, stosuje odpowiednie praktyki i procedury, oraz że wszystkie projekty, działania i przesłanki biznesowe pozostają odpowiednio zgodne z celami programu. Patrz również przegląd kontynuacyjny. programme assurance Independent assessment and confirmation that the programme as a whole or any one of its aspects is on track, that it is applying relevant practices and procedures, and that the projects, activities and business rationale remain aligned to the programme s objectives. See also gated review. najlepsza praktyka Zdefiniowana i sprawdzona metoda skutecznego zarządzania zdarzeniami. best practice A defined and proven method of managing events effectively. niekorzyść (niepożądany / negatywny skutek) Mierzalne pogorszenie wynikające z rezultatu postrzegane jako negatywne przez jednego lub więcej interesariuszy, które w efekcie pogarsza jeden lub więcej celów organizacyjnych. dis-benefit A measurable declinee resulting from an outcome perceived as negative by one or more stakeholders, which reduces one of more organizational objective(s). obiekt / poziom bazowy (odniesienia) Wzorzec referencyjny (porównawczy), względem którego dany obiekt (jednostka) jest monitorowany i kontrolowany. baseline A reference level against which an entity is monitored and controlled. obiekt konfiguracji Element podlegający zarządzaniu konfiguracją. Elementem tym może być komponent produktu, produkt lub zbiór produktów stanowiących wydanie. configuration item An asset that is subject to configuration management. The asset may be a component of a product, a product, or a set of products in a release. 6

7 ocena ryzyk Identyfikacja i ewaluacja ryzyk. risk assessment The identification and evaluation of risks. odpowiedzialny(a) ostatecznie (decyzyjnie) (dotyczy macierzy RACI) Osobiście odpowiedzialny za dane działanie. Odpowiedzialność ostateczna nie może być delegowana, w przeciwieństwie do odpowiedzialności wykonawczej. accountable Personally answerable for an activity. Accountability cannot be delegated, unlike responsibility. odpowiedzialny(a) wykonawczo (dotyczy macierzy RACI) Określenie używane do opisania osoby/roli, która ma uprawnienia i od której oczekuje się, że zrealizuje dane zadanie lub działanie. Odpowiedzialność wykonawczą można delegować. responsible Used to describe the individual who has the authority and is expected to deliver a task or activity; responsibility can be delegated. organizacja programu Sposób, w jaki program będzie zarządzany w czasie trwania swojego cyklu życia, role i odpowiedzialności poszczególnych osób włączonych do programu oraz ustalenia odnośnie zarządzania personelem lub zasobami ludzkimi. Nazywana jest również strukturą organizacyjną programu. programme organization How a programme will be managed throughout its lifecycle, the roles and responsibilities of individuals involved in the programme, and personnel management or human resources arrangements. Also known as programme organization structure. P3M3 P3M3 Model Dojrzałości Zarządzania Portfelami, Programami i Projektami dostarczający ram, dzięki którym organizacje mogą ocenić swój aktualny poziom efektywności i wprowadzić plany doskonalenia. P3M3 The Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model that provides a framework with which organizations can assess their current performance and put in place improvement plans. 7

8 plan Szczegółowa propozycja zrealizowania lub osiągnięcia czegoś, określająca szczegółowo co, kiedy, jak i przez kogo powinno zostać zrobione. plan A detailed proposal for doing or achieving something, detailing the what, when, how and by whom. plan przejścia do nowego stanu Harmonogram działań w planie realizacji korzyści, obejmujący fazę przejścia do nowego stanu. transition plan The schedule of activities to cover the transition phase of the benefits realization plan. polityka Tok działania (lub zasada/pryncypium) przyjęty przez organizację; biznesowa deklaracja intencji, nadająca ton kulturze organizacji. policy A course of action (or principle) adopted by an organization; a business statement of intent, setting the tone for an organization s culture. portfel Całość inwestycji organizacji (lub jej części) w zmiany wymagane do osiągnięcia jej celów strategicznych. portfolio The totality of an organization s investment (or segment thereof) in the changes required to achieve its strategic objectives. portfel korporacyjny Całość inicjatyw zmian w organizacji; może obejmować szereg programów, samodzielnych projektów oraz wszelkich innych inicjatyw służących osiągnięciu odpowiedniej zmiany. corporate portfolio The totality of the change initiatives within an organization; it may comprise a number of programmes, standalone projects and other initiatives that achieve congruence of change. potencjał Kompletny zbiór wyników projektów wymaganych do uzyskania danego rezultatu; istnieje przed rozpoczęciem przejścia do nowego stanu. Jest to usługa, funkcja lub działanie operacyjne umożliwiające organizacji wykorzystanie szans. capability The completed set of project outputs required to deliver an outcome; this exists prior to transition. It is a service, function or operation that enables the organization to exploit opportunities. 8

9 produkt Element wejściowy lub wyjściowy, materialny lub niematerialny, który można wcześniej opisać, wytworzyć i zweryfikować; zwany także wynikiem lub przedmiotem dostawy. product An input or output, whether tangible or intangible, that can be described in advance, created and tested; also known as an output or deliverable. program Tymczasowa, elastyczna organizacja stworzona do koordynowania, ukierunkowywania i nadzorowania wdrożenia zbioru powiązanych projektów i działań w celu dostarczenia rezultatów i korzyści związanych ze strategicznymi celami organizacji. Program może trwać kilka lat. programme A temporary flexible organization structure created to coordinate, direct and oversee the implementation of a set of related projects and activities in order to deliver outcomes and benefits related to an organization s strategic objectives. A programme is likely to have a life that spans several years. program wieloorganizacyjny Program wymagający zaangażowania więcej niż jednej organizacji w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów. Czasami nazywany także programem przekrojowym. cross-organizational programme A programme requiring the committed involvement of more than one organization to achieve the dsired outcomes; also referred to as a cross-cutting programme. program wyłaniający się Program, który łączy jeden lub więcej wcześniej istniejących projektów, spójnie dopasowując je do korporacyjnej polityki i strategii. emergent programme A programme that subsumes one or more pre-existing projects into a coherent alignment with corporate policy and strategy. projekt Tymczasowa organizacja powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego uzasadnienia biznesowego. project A temporary organization that is created for the purpose of delivering one or more business outputs according to a specified business case. 9

10 przegląd kontynuacyjny Ustrukturyzowany przegląd projektu, programu lub portfela realizowany jako element formalnych uzgodnień ładu w kluczowych punktach decyzyjnych cyklu życia zmiany dla zapewnienia, aby decyzja o inwestowaniu na podstawie uzgodnionego uzasadnienia biznesowego była nadal słuszna. gated review A structured review of a project, programme or portfolio as part of formal governance arrangements carried out at key decision points in the lifecycle to ensure that the decision to invest as per the agreed business case remains valid. przywództwo Umiejętność ukierunkowania, wpływania i motywowania innych do uzyskania lepszego rezultatu. leadership The ability to direct, influence and motivate others towards a better outcome. rada portfela korporacyjnego Jedna z nazw organu w organizacji mającego uprawnienia do podejmowania decyzji o składzie oraz priorytetach portfela programów i projektów w tej organizacji. Może być to jej zarząd. W standardzie MoP (Zarządzanie Portfelami) jest również nazywana radą zarządzania portfelem lub komitetem inwestycyjnym. corporate portfolio board One name for the body within the organization that has authority to make decisions about the composition and prioritization of the organization s portfolio of programmes and projects. This may be the corporate board, and in MoP (Management of Portfolios) it is also referred to as the portfolio direction group or investment committee. rada programu Grupa ustanowiona do wspierania właściciela programu w realizacji programu. programme board A group that is established to support an SRO in delivering a programme. rejestr Formalne repozytorium, które jest zarządzane, a jego format, zawartość i sposób użycia wymaga zgody rady programu. register A formal repository that is managed and requires agreement by the board on its format, composition and use. 10

11 rejestr interesariuszy Dokument zawierający podsumowanie informacji z profilów interesariuszy. stakeholder register A document that contains a summary of the information in the stakeholder profiles. rejestr korzyści Sumaryczny dokument, który zawiera kluczowe informacje z profilów korzyści. benefits register Summary document that contains key information from the benefit profiles. rejestr projektów Alternatywna nazwa dla dossier projektów (patrz Dodatek A) dokument zawierający wykaz projektów. project register An alternative term for projects dossier (see Appendix A) the document that records the list of projects. reprezentant zmiany biznesowej Osoba reprezentująca grupę kierowników zmiany biznesowej, czasem nazywana głównym kierownikiem zmiany biznesowej lub sponsorem zmiany biznesowej. business change authority An individual who represents a group of business change managers, similar to a senior BCM or business change sponsor. rezultat Efekt zmiany, na ogół mający wpływ na realną sytuację i/lub okoliczności. Oczekiwanie rezultatów leży u podstaw zmiany. Rezultaty są osiągane w wyniku działań podejmowanych dla wprowadzenia zmiany; są one przejawem części lub całości nowego stanu przyszłego stworzonego w modelu docelowym. outcome The result of change, normally affecting real-world behaviour or circumstances. Outcomes are desired when a change is conceived. Outcomes are achieved as a result of the activities undertaken to effect the change; they are the manifestation of part or all of the new state conceived in the blueprint. 11

12 ryzyko Niepewne zdarzenie lub grupa zdarzeń, które jeżeli wystąpią będą mieć wpływ na osiągnięcie celów. Ryzyko jest mierzone kombinacją miary prawdopodobieństwa wystąpienia dostrzeganego zagrożenia lub szansy oraz miary wielkości jego/jej wpływu na cele. risk An uncertain event or set of events that, should it occur, will have an effect on the achievement of objectives. A risk is measured by a combination of the probability of a perceived threat or opportunity occurring and the magnitude of its impact on objectives. ryzyko zagregowane Ogólny poziom ryzyka dla programu w przypadku, gdy na wszystkie ryzyka raczej patrzy się jak na całość, a nie jak na poszczególne ryzyka indywidualnie. Pojęcie to może obejmować wyniki konkretnych scenariuszy zdarzeń lub kombinacji ryzyk. aggregated risk The overall level of risk to the programme when all the risks are viewed as a totality rather than individually. This could include the outputs of particular scenarios or risk combinations. sponsor Główna siła sprawcza programu lub projektu. Niektóre organizacje używają określenia sponsor zamiast właściciel programu/projektu. sponsor The main driving force behind a programme or project. Some organizations use the term sponsor instead of SRO. stan obecny Obecna (bieżąca) struktura operacyjna i funkcjonowanie oraz efektywność poszczególnych elementów działalności biznesowej, na które wpłynie program. as-is state The current operating structure and performance of the parts of the business which will be impacted by a programme. stan przyszły Przyszły, zaplanowany stan organizacji, opisywany w modelu docelowym. to-be state The future planned state of an organization as described by the blueprint. 12

13 strategia Podejście lub linia postępowania zaprojektowana dla osiągnięcia długoterminowego celu. Strategie mogą istnieć na różnych poziomach w organizacji. W MSP występują strategie korporacyjne do osiągania tych celów, które dają początek programom. Następnie programy opracowują strategie pozostające w zgodzie z celami korporacyjnymi dla poszczególnych obszarów swoich realizacji. strategy An approach or line to take, designed to achieve a long-term aim. Strategies can exist at different levels in an organization in MSP there are corporate strategies for achieving objectives that will give rise to programmes. Programmes then develop strategies aligned with these corporate objectives against particular delivery areas. strumień prac Logicznie pogrupowanie projektów i działań, które umożliwia skuteczne zarządzanie. Strumienie prac mogą grupować projekty według różnych kryteriów. workstream The logical grouping of projects and activities that together enable effective management. Workstreams may delineate projects against a variety of criteria. system zarządzania jakością Kompletny zbiór norm, procedur i obowiązków dotyczących jakości, określonych dla danej lokalizacji lub organizacji. quality management system The complete set of quality standards, procedures and responsibilities for a site or organization. szacowanie ryzyk Szacowanie prawdopodobieństwa i wpływu konkretnego ryzyka, z uwzględnieniem wcześniej ustalonych standardów, docelowych poziomów ryzyka, wzajemnych powiązań i innych istotnych czynników. risk estimation The estimation of probability and impact of an individual risk, taking into account predetermined standards, target risk levels, interdependencies and other relevant factors. szansa (okazja) Niepewne zdarzenie, które może mieć korzystny wpływ na cele lub korzyści. opportunity An uncertain event that could have a favourable impact on objectives or benefits. 13

14 tolerancja (margines) Zakres swobody, jaki program ma w osiąganiu swojego modelu docelowego, korzyści i uzasadnienia biznesowego. margin The flexibility that a programme has for achieving its blueprint, benefits and business case. transformacja (przekształcenie) Wyraźna zmiana sposobu, w jaki organizacja prowadzi całość lub część swoich działań biznesowych. transformation A distinct change to the way an organization conducts all or part of its business. transza Termin z obszaru zarządzania programami, opisujący grupę projektów ustrukturyzowanych pod kątem wyraźnych krokowych zmian potencjału i dostarczania korzyści. tranche A programme management term describing a group of projects structured around distinct step changes in capability and benefit delivery. wizja Obraz lepszej przyszłości, która zostanie osiągnięta dzięki programowi. vision A picture of a better future that will be delivered by the programme. właściciel programu / projektu Pojedyncza osoba ponosząca całościową odpowiedzialność za zapewnienie, żeby projekt lub program osiągnął swoje cele i dostarczył przewidywane korzyści. senior responsible owner (SRO) The single individual with overall responsibility for ensuring that a project or programme meets its objectives and delivers the projected benefits. wynik Materialny lub niematerialny produkt wyprodukowany, skonstruowany lub wytworzony w efekcie zaplanowanego działania. output The tangible or intangible artefact produced, constructed or created as a result of a planned activity. 14

15 zagadnienie Istotne zdarzenie, które zaszło, a nie było zaplanowane i wymaga działania zarządczego. Może to być problem, zapytanie, obawa, wniosek o wprowadzenie zmiany lub ryzyko, które się zmaterializowało. issue A relevant event that has happened, was not planned aand requires management action. It could be a problem, query, concern, change request or risk that has occurred. zagrożenie Niepewne wydarzenie, które mogłoby mieć niekorzystny wpływ na cele lub korzyści. threat An uncertain event that could have a negative impact on objectives or benefits. zależność Działanie, wynik albo decyzja, która jest wymagana do osiągnięcia jakiegoś aspektu programu. Może być zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna w stosunku do programu. dependency An activity, output or decision that is required to achieve some aspect of the programme. It can be internal or external to the programme. założenie Stwierdzenie przyjmowane za prawdziwe dla celów planowania, które może się jednak później zmienić. Założenie przyjmuje się, gdy nie są znane jeszcze wszystkie okoliczności (fakty). Istnieje ryzyko, że założenie nie jest poprawne. assumption A statement that is taken as being true for the purposes of planning, but which could change later. An assumption is made where some facts are not yet known. There is a risk that assumptions are not correct. nadzór jakości (nadzór jakości) Zaplanowany, systematyczny proces, który będzie wykorzystywany do zapewnienia, aby wyniki odpowiadały zdefiniowanym dla nich kryteriom jakości. quality assurance The planned systematic process that will be used to provide confidence that outputs will match their defined quality criteria. zarządzanie konfiguracją Działania techniczne i administracyjne związane z tworzeniem, utrzymywaniem i kontrolowaną zmianą konfiguracji przez cały okres życia danego produktu. configuration management Technical and administrative activities concerned with the creation, maintenance and controlled change of configuration throughout the life of a product. 15

16 zarządzanie korzyściami Identyfikowanie, definiowanie, śledzenie, realizowanie i optymalizowanie korzyści w ramach programu i poza nim. benefits management The identification, definition, tracking, realization and optimization of benefits within and beyond a programme. zarządzanie programem Działanie polegające na skoordynowanym organizowaniu, ukierunkowywaniu i wdrażaniu dossier projektów oraz działań transformacyjnych (tj. programu) w celu osiągnięcia rezultatów i realizacji korzyści o strategicznym znaczeniu dla prowadzonej działalności biznesowej. programme management The coordinated organization, direction and implementation of a dossier of projects and transformation activities (i.e. the programme) to achieve outcomes and realize benefits of strategic importance. zarządzanie ryzykami Systematyczne stosowanie pryncypiów (zasad), podejść i procesów do zadań identyfikacji i oceny ryzyk, a następnie planowania i wdrażania reakcji na ryzyka. risk management The systematic application of principles, approaches and processes to the tasks of identifying and assessing risks, and then planning and implementing risk responses. zarządzanie uzasadnieniem biznesowym Sposób, w jaki przesłanki programu, jego cele, korzyści i ryzyka są wyważane w stosunku do poziomu inwestycji finansowej oraz jak ta równowaga jest utrzymywana, aktualizowana i oceniana w czasie realizacji programu. business case management The manner in which a programme s rationale, objectives, benefits and risks are balanced against the financial investment, and how this balance is maintained, adjusted and assessed during the programme. zespół zmiany biznesowej Grupa specjalistów powołana w celu wspierania kierownika zmiany biznesowej w zarządzaniu zmianą biznesową w aspekcie realizacji korzyści. business change team A group of specialists appointed to support a business change manager in the business change management aspects of benefits realization. 16

17 zwykła działalność biznesowa Sposób, w jaki dana organizacja biznesowa standardowo osiąga swoje cele. business as usual (BAU) The way the business normally achieves its objectives. 17

MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English. risk appetite. programme office. proximity (of risk) MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)

MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English. risk appetite. programme office. proximity (of risk) MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English) The following is an explanation of common terms used in the guide. It is drawn from the OGC PPM Common Glossary and includes terms that are relevant to MSP. Document titles are not included within the

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

MoR Glossary Of Terms Polish

MoR Glossary Of Terms Polish Polish Term English Term Polish Definition Akceptacja* Retention Reakcja na ryzyko będące zagrożeniem. Świadoma i przemyślana decyzja powstrzymania się od jakichkolwiek działań, na przykład przy założeniu,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 2. Zarządzanie programami

Szkolenie 2. Zarządzanie programami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

M_o_R 2010 Glossary of Terms (Polish) (Słownik Polski)

M_o_R 2010 Glossary of Terms (Polish) (Słownik Polski) akceptacja accept Reakcja na ryzyko oznaczająca, że organizacja nie podejmuje żadnych działań i godzi się z przyjęciem na siebie wszystkich skutków ewentualnej materializacji takiego ryzyka. bliskość (ryzyka)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Usługowy model zarządzania w oparciu o ITIL v3. wprowadzenie do biblioteki ITIL na prostym przykładzie

Usługowy model zarządzania w oparciu o ITIL v3. wprowadzenie do biblioteki ITIL na prostym przykładzie Usługowy model zarządzania w oparciu o ITIL v3 wprowadzenie do biblioteki ITIL na prostym przykładzie Plan prezentacji Krótka definicja ITIL i kilka pojęć Umowy i kontrakty SLA, OLA, UC Podstawowe publikacje

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania

Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Group Polska Copyright 2016 BSI. All rights reserved. 1 WCZEŚNIEJ: Szacowanie ryzyka dla procesów TERAZ: Szacowanie

Bardziej szczegółowo

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Energy Risk Central & Eastern Europe Roman Szyszko Warsaw, November 9, 2011 Risk Management System As Strategic Support 1. The

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI

PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 80 Electrical Engineering 2014 Michał SZYMACZEK* Sławomir ISKIERKA** PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI Autorzy identyfikują

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz. * dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.pl *Zainteresowania: * Zarządzanie strategiczne w różnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Glossary of Terms Polish

PRINCE2 Glossary of Terms Polish Term Definition Translated Term Translated Definition accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that that

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

SIG as a practical application of the State Enterprise Architecture

SIG as a practical application of the State Enterprise Architecture SIG as a practical application of the State Enterprise Architecture SIG* Information Systems in Head Office of Geodesy and Cartography Jacek Szczęsny Agenda 1. Circumstances of SIG creation 2. The main

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Fundamenty testowania

Program szkolenia: Fundamenty testowania Program szkolenia: Fundamenty testowania Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Fundamenty testowania Testowanie-fun Testowanie testerzy, test managerowie 2 dni 50%

Bardziej szczegółowo

Planning and Cabling Networks

Planning and Cabling Networks Planning and Cabling Networks Network Fundamentals Chapter 10 Version 4.0 1 Projektowanie okablowania i sieci Podstawy sieci Rozdział 10 Version 4.0 2 Objectives Identify the basic network media required

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Calowanie pokoju gościnnego Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektem

ĆWICZENIE Calowanie pokoju gościnnego Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektem ĆWICZENIE Calowanie pokoju gościnnego Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektem Opis ćwiczenia Ty i trójka Twoich przyjaciół decydujecie się przemalować Wasz salon. Aby zrealizować ten projekt, musicie

Bardziej szczegółowo

Organisation and organisational structures. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie www.zysko.

Organisation and organisational structures. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie www.zysko. Organisation and organisational structures dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie www.zysko.pl The system model by Leavitt Structure Aims and objectives Technology (Administration)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Spis treści Słownik pojęć... 1 Wprowadzenie... 2 Kroki zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Corporate Risk Management Policy at KGHM Polska Miedź S.A. Capital Group

Corporate Risk Management Policy at KGHM Polska Miedź S.A. Capital Group Corporate Risk Management Policy at KGHM Polska Miedź S.A. Capital Group Polityka Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 1 Message from the CEO List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 2004 Glossary of Terms English - Polish

PRINCE2 2004 Glossary of Terms English - Polish English Description Translated Term Translated Description Acceptance Criteria A prioritised list of criteria that the final Kryteria akceptacji Ułożona według priorytetu lista kryteriów, które product(s)

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Dwie oceny systemu bezpieczeństwa: ilościowa i jakościowa. Robert Kępczyński Senior Consultant

Dwie oceny systemu bezpieczeństwa: ilościowa i jakościowa. Robert Kępczyński Senior Consultant Dwie oceny systemu bezpieczeństwa: ilościowa i jakościowa Robert Kępczyński Senior Consultant Mechanizm bezpieczeństwa zawsze jest kompromisem " Akceptowalne ryzyko Skomplikowanie Dłuższy czas reakcji

Bardziej szczegółowo

P3O Glossary of Terms Polish

P3O Glossary of Terms Polish Polish Term English Term Polish Definition Badanie kondycji Health check Badanie kondycji jest narzędziem jakości pozwalającym na uzyskanie obrazu statusu projektu, programu lub portfela. Przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS.

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. Agenda 1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. 1 dr inż. Marek Szelągowski AFiB Vistula marek.szelagowski@dbpm.pl Naszą misją jest: Wspieranie naszych klientów w wypracowywaniu usprawnień

Bardziej szczegółowo

P3O Glossary of Terms Polish (Glosariusz Polski)

P3O Glossary of Terms Polish (Glosariusz Polski) Badanie kondycji Health check Badanie kondycji jest narzędziem jakości pozwalającym na uzyskanie obrazu statusu projektu, programu lub portfela. Przeznaczeniem badania kondycji jest uzyskanie obiektywnej

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Patient Protection in Clinical Trials

Patient Protection in Clinical Trials Patient Protection in Clinical Trials Marek Czarkowski Bioethic Committee Warsaw Chamber of Physicians Factors affecting security and rights of research participants International regulations Domestic

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

AN EVOLUTION PROCESS FOR SERVICE- ORIENTED SYSTEMS

AN EVOLUTION PROCESS FOR SERVICE- ORIENTED SYSTEMS AN EVOLUTION PROCESS FOR SERVICE- ORIENTED SYSTEMS Andrzej Zalewski, Marcin Szlenk, Szymon Kijas a.zalewski@elka.pw.edu.pl s.kijas@elka.pw.edu.pl Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę

Bardziej szczegółowo

2014, T.55 ss

2014, T.55 ss Prace i Studia Geograficzne 2014, T.55 ss.145-1149 Witold Skomra Rządowe Centrum Bezpieczeństwa e-mail: witold.skomra@rcb.gov.pl METODYKA OCENY RYZYKA NA POTRZEBY SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Solvency II. 25 kwietnia 2014. Michał Herbich

Solvency II. 25 kwietnia 2014. Michał Herbich Solvency II 25 kwietnia 2014 Michał Herbich Solvency II system trzech filarów Pillar Pillar Pillar 1 Valuation of assets Valuation of liabilities (Technical Provisions) Capital requirements (Solvency Capital

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

OBASHI Glossary EN PL. Term Definition Termin Definicja. Above A Y Axis Spatial classification. Powyżej Klasyfikacja przestrzenna na osi Y.

OBASHI Glossary EN PL. Term Definition Termin Definicja. Above A Y Axis Spatial classification. Powyżej Klasyfikacja przestrzenna na osi Y. English Polish Term Definition Termin Definicja Above A Y Axis Spatial classification. Powyżej Klasyfikacja przestrzenna na osi Y. Application layer The Application layer contains elements representing

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Process Management #1.1

Process Management #1.1 6sigma manage Owners leader VoC process Visio CTQ EPC Kanban Pools 5S RACI WfM RAID knowledge Orchestration SDLC project ISO Prince2 Scrum Quality Lean igrafx Bizagi etom Aris MoSCoW Lanes QMS Artefacts

Bardziej szczegółowo

Jednolity Model Zarządzania Portfelami

Jednolity Model Zarządzania Portfelami Jednolity Model Zarządzania (The Unified Portfolio Management Model, UPMM) Stanisław Gasik Referat pierwotnie prezentowany w ramach PMI Global Congress North America, październik 2007, Atlanta Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Services Tradycyjne podejście do wirtualizacji Business system administrators request infrastructure through email or an

Bardziej szczegółowo

COBIT 5 I I N N E S TA N D A R D Y. Sylwia Wystub, CISA, ABCP

COBIT 5 I I N N E S TA N D A R D Y. Sylwia Wystub, CISA, ABCP COBIT 5 I I N N E S TA N D A R D Y Sylwia Wystub, CISA, ABCP COBIT 5 HISTORIA ROZWOJU Control OBjectices for IT and related solutions Początek prac nad standardem w roku 1992 Najnowsze wydanie standardu,

Bardziej szczegółowo

MSF. Microsoft Solution Framework

MSF. Microsoft Solution Framework MSF Microsoft Solution Framework MSF a PMI PMI - metodyka podobna dla każdego rodzaju projektów MSF metodyka przeznaczona dla projektów informatycznych mająca cechy PMI MSF metodyka utworzona na podstawie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Meritum Bank Equity Investment

Meritum Bank Equity Investment Meritum Bank Equity Investment Kraj: Polska Numer projektu: 40198 Sektor: Inwestycja kapitalowa Publiczny/Prywatny:: Prywatny Kategoria Środowiskowa: Instytucje Finansowe Data posiedzenia Rady Dyrektorów:

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w IT

Zarządzanie ryzykiem w IT Global Information Security sp. z o.o. bezpieczeństwo informacji zarządzanie ryzykiem ochrona danych osobowych optymalizacja procesów biznesowych Zarządzanie ryzykiem w IT Co osiągniesz przez udziałów

Bardziej szczegółowo

Rewolucja czy transformacja?

Rewolucja czy transformacja? Rewolucja czy transformacja? Rola nowych technologii IT w sektorze energetycznym po 1 lipca 2007 inspiracje dla sektora energetycznego. Przygotował: Borys Stokalski; Marek Branicki Warszawa 18.10.2007

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Agile Software Development. Zastosowanie metod Scrum i Kanban.

Agile Software Development. Zastosowanie metod Scrum i Kanban. Radosław Lont, CN, CNXDA Ericpol Telecom Sp. z o.o. radoslaw.lont@ericpol.com Tel.: 663441360 Agile Software Development. Zastosowanie metod Scrum i Kanban. Ericpol kilka słów o Polska firma informatyczna

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r.

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r. Przygotowanie Porozumienia o programie studiów/praktyki rola studenta, uczelni wysyłającej (wydziałowego i uczelnianego koordynatora Erasmusa+) i uczelni przyjmującej. Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka)

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

COUNCIL OF 22 2012 THE EUROPEAN UNION

COUNCIL OF 22 2012 THE EUROPEAN UNION 082344/EU XXIV. GP Eingelangt am 24/05/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 22 May 2012 10162/12 Interinstitutional File: 2012/0042(COD) ENV 377 ONU 64 FORETS 37 AGRI 332 CODEC 1373 INST 357 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Aleksander Kędra Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Komisja Europejska Aleksander.Kedra@ec.europa.eu Przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

Plan działań dla branży RETAIL w zakresie synchronizacji danych o produktach w łańcuchach dostaw

Plan działań dla branży RETAIL w zakresie synchronizacji danych o produktach w łańcuchach dostaw Plan działań dla branży RETAIL w zakresie synchronizacji danych o produktach w łańcuchach dostaw Konkluzje z dyskusji w ramach Grupy GDSN Najlepsze praktyki pokazują, że dane podstawowe o produktach powinny

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Jakość w projekcie informatycznym - normy

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Jakość w projekcie informatycznym - normy Wykład 5 (1) Jakość w projekcie informatycznym - normy ISO: Ogólne dot. jakości: ISO 8402 - terminologia ISO 9000 - wytyczne dotyczące wyboru modelu ISO 9001/3 - modele systemu jakości Dot. oprogramowania:

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo