PRINCE2 Glossary of Terms Polish

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRINCE2 Glossary of Terms Polish"

Transkrypt

1 Term Definition Translated Term Translated Definition accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that that it is more economical to do so than to attempt a risk response action. The threat should continue to be monitored to ensure that it remains tolerable. akceptowanie (kategoria reakcji na ryzyko) Reakcja na zagrożenie, której istotą jest podjęcie świadomej i przemyślanej decyzji o braku reakcji na dane zagrożenie, po rozpoznaniu, że powstrzymanie się od działania jest bardziej ekonomiczne niż próba reagowania na ryzyko. Zagrożenie takie powinno być następnie monitorowane w celu upewnienia się, że pozostaje na tolerowalnym poziomie. acceptance The formal act of acknowledging that the project has met agreed Acceptance Criteria and thereby met the requirements of its stakeholders. akceptacja Formalne działanie potwierdzające, iż projekt spełnił uzgodnione Kryteria Akceptacji, a w ten sposób spełnił też wymagania jego interesariuszy. Różni interesariusze projektu mogą wymagać różnych form akceptacji. acceptance criteria A prioritised list of criteria that the Project Product must meet before the customer will accept it i.e. measurable definitions of the attributes that must apply to the set of products to be acceptable to key stakeholders. kryteria akceptacji Zawierająca priorytety lista kryteriów, które musi spełnić Produkt Końcowy Projektu zanim zostanie zaakceptowany przez klienta, tj. lista cech określonych w kategoriach mierzalnych, które musi mieć grupa produktów, aby była akceptowalna dla kluczowych interesariuszy. 1

2 activity An activity is a process, function or task that occurs over time, has recognizable results and is managed. They are usually defined as part of processes or plans działanie Działanie jest procesem, funkcją lub zadaniem trwającym przez jakiś czas, które ma rozpoznawalny wynik i jest zarządzane. Działania są zwykle definiowane jako część procesów lub planów. agile methods Agile methods are (mostly) software development methods that apply a project approach of using short time-boxed iterations where products are incrementally developed. PRINCE2 is compatible with agile principles. metody zwinne Metody zwinne (agile) to (w większości) metody tworzenia oprogramowania, które stosują formułę realizacji projektu wykorzystującą stałe i krótkie iteracje o określonym czasie trwania, w trakcie których produkty są wytwarzane przyrostowo. Metodyka PRINCE2 jest zgodna z zasadami zwinnych metod. approval The formal confirmation that a product is complete and meets its requirements (less any concessions) as defined in its Product Description. zatwierdzenie Formalne potwierdzenie, że produkt jest ukończony i spełnia wymagania określone w jego Opisie Produktu (z uwzględnieniem ewentualnych ustępstw). approver The person or group (e.g. a Project Board) who is identified as qualified and authorised to approve a (management or specialist) product as being complete and fit for purpose. zatwierdzający Osoba lub grupa osób (np. Komitet Sterujący) wskazana jako posiadająca kwalifikacje i uprawnienia do zatwierdzenia produktu (zarządczego lub specjalistycznego) jako ukończonego i odpowiadającego jego przeznaczeniu. 2

3 assumption A statement that is taken as being true for the purposes of planning, but which could change later. An assumption is made where some facts are not yet known or decided and is usually reserved for matters of such significance that if they change or turn out not to be true then there will need to be considerable re planning. założenie Stwierdzenie przyjmowane za prawdziwe dla celów planowania, które może się jednak później zmienić. Założenie przyjmuje się, gdy jeszcze nie są znane wszystkie okoliczności lub niektóre decyzje jeszcze nie zapadły. Założenia dotyczą zwykle kwestii o takim znaczeniu, iż w przypadku ich zmiany lub niepotwierdzenia prawdziwości, konieczna będzie istotna zmiana planu. assurance All the systematic actions necessary to provide confidence that the target (system, process, organisation, programme, project, outcome, benefit, capability, product output, deliverable) is appropriate. Appropriateness might be defined subjectively or objectively in different circumstances. The implication is that assurance will have a level of independence from that which is being assured. See also Project Assurance and quality assurance. nadzór Ogół systematycznych czynności koniecznych dla uzyskania pewności, że nadzorowany obiekt jest odpowiedni. Przedmiotem nadzoru może być: system, proces, organizacja, program, projekt, rezultat, korzyść, zdolność, produkt czy przedmiot dostawy. Odpowiedniość możne być zdefiniowana subiektywnie lub obiektywnie w zależności od warunków. Z tego wynika, że nadzór powinien mieć pewien stopień niezależności od tego, co jest nadzorowane. Zobacz także Nadzór Projektu i nadzór jakości. authorization The point at which an authority is granted. zezwolenie Formalnie wyrażona zgoda na wykonanie określonego(-ych) działania(-ań). authority The right to allocate resources and make decisions (applies to project, stage and team levels). uprawnienie Prawo do przydzielania zasobów oraz podejmowania decyzji (występuje na poziomie projektu, etapu i zespołu). 3

4 avoid (risk response) A risk response to a threat where the threat either can no longer have an impact or can no longer happen. unikanie (kategoria reakcji na ryzyko) Reakcja na zagrożenie, gdy zagrożenie albo nie będzie nadal wpływało, albo może więcej nie zaistnieć. baseline Reference levels against which an entity is monitored and controlled. obiekt/poziom odniesienia Obiekt lub poziom bazowy, względem którego dany obiekt (jednostka) jest monitorowany i kontrolowany. baseline management product A type of management product that defines aspects of the project and once approved is subject to change control. produkt zarządczy bazowy Rodzaj produktu zarządczego określającego aspekty projektu, który po zatwierdzeniu podlega kontroli zmian. benefit The measurable improvement resulting from an outcome perceived as an advantage by one or more stakeholders. korzyść Mierzalna poprawa wynikająca z osiągniętego rezultatu uznawana przez jednego lub więcej interesariuszy za zaletę. Benefits Review Plan Defines how and when a measurement of the achievement of the project s benefits can be made. If the project is being managed within a programme this information may be created and maintained at the programme level. Plan Przeglądu Korzyści Określa jak i kiedy można dokonać pomiaru korzyści wynikających z projektu. Jeśli projekt jest zarządzany w ramach programu, ta informacja może powstać i być utrzymywana na poziomie programu. 4

5 benefits tolerance The permissible deviation in the each expected benefit is allowed before the deviation needs to be escalated to the next level of management. Benefits tolerance is documented in the Business Case. See tolerance. tolerancja korzyści Dopuszczalne odchylenie dla oczekiwanej korzyści, informacja o którym nie musi być przekazana na wyższy szczebel zarządzania. Tolerancja korzyści jest udokumentowana w Uzasadnieniu Biznesowym. Patrz tolerancja. Business Case The justification for an organisational activity [project] which typically contains costs, benefits, risks and timescales and against which continuing viability is tested. Uzasadnienie Biznesowe Uzasadnienie działania organizacyjnego (projektu) obejmujące zwykle koszty, korzyści, ryzyka oraz terminy, względem którego weryfikowana jest ciągłość jego zasadności. centre of excellence A corporate co-ordinating function for portfolio, programmes and projects providing standards, consistency of methods and processes, knowledge management, assurance and training centrum doskonałości Jednostka organizacyjna koordynująca portfel, programy i projekty określająca standardy, zapewniająca spójność metod i procesów, zarządzanie wiedzą oraz nadzór i szkolenia. Change Authority A person or group to which the Project Board may delegate responsibility for the consideration of requests for change or off-specifications. The Change Authority may be given a change budget and can approve changes within that budget. Obsługa Zmian Osoba lub grupa osób, której Komitet Sterujący może delegować obowiązki decydowania o wnioskach o wprowadzenie zmian lub o zgłoszonych odstępstwach (niezgodnościach). Obsługa Zmian może mieć przydzielony budżet zmian i może zatwierdzać zmiany w ramach tego budżetu. 5

6 change budget The money allocated to the Change Authority available to be spent on authorised requests for change. budżet zmian Środki pieniężne przydzielone Obsłudze Zmian przeznaczone na realizację zatwierdzonych wniosków o wprowadzenie zmian. change control Change control is the procedure that ensures that all changes that may affect the project s agreed objectives are identified, assessed, and either approved, rejected or deferred. sterowanie zmianami Procedura zapewniająca, że wszelkie zmiany, które mogą wpłynąć na uzgodnione cele projektu, zostaną zdefiniowane, ocenione oraz zatwierdzone, odrzucone albo odroczone. checkpoint A team-level, time-driven review of progress. punkt kontrolny Przegląd postępu prac na szczeblu zespołu, odbywający się w określonych terminach. Checkpoint Report A progress report of the information gathered at a checkpoint, which is given by a team to the Project Manager and provides reporting data as defined in the Work Package. Raport z Punktu Kontrolnego Raport o postępach prac oparty na informacjach zebranych w trakcie przeglądu w punkcie kontrolnym, który jest przekazywany przez zespół Kierownikowi Projektu i dostarcza dane sprawozdawcze, tak jak określono w Grupie Zadań. closure notification Advice from the Project Board to inform all stakeholders and the host locations that the project resources can be disbanded and support services, such as space, equipment and access, demobilised. It should indicate a closure date for costs to be charged to the project. powiadomienie o zamknięciu projektu Informacja przekazywana przez Komitet Sterujący wszystkim interesariuszom oraz organizacjom, w których siedzibach projekt jest realizowany, o tym, że można zwolnić zasoby projektu oraz zakończyć świadczenie usług pomocniczych, takich jak udostępnianie pomieszczeń, wyposażenia oraz dostępu do urządzeń. Powinno ono zawierać również termin zamknięcia rachunku kosztów obciążających projekt. 6

7 closure recommendation A recommendation prepared by the Project Manager for the Project Board to send as a project closure notification when the board is satisfied that the project can be closed. rekomendacja zamknięcia projektu Propozycja przygotowana przez Kierownika Projektu dla Komitetu Sterującego w celu wysłania w formie powiadomienia o zamykaniu projektu, kiedy Komitet Sterujący będzie przekonany, że projekt można zamknąć. Communication Management Strategy A description of the means and frequency of communication between the project and the project s stakeholders. Strategia Zarządzania Komunikacją Opis środków oraz częstotliwości komunikacji pomiędzy zespołem projektowym a interesariuszami projektu. concession An off-specification that is accepted by the Project Board without corrective action. ustępstwo Odstępstwo (lub niezgodność) zaakceptowane przez Komitet Sterujący bez konieczności wykonania działań korygujących. configuration Item An entity that is subject to configuration management. The entity may be a component of a product, a product or a set of products in a release obiekt konfiguracji Element podlegający zarządzaniu konfiguracją. Elementem tym może być fragment produktu, produkt lub zbiór produktów wchodzących w skład wydania. Configuration Item Record A record that describes the status, version and variant of each configuration item and any details of important relationships between configuration items. Zapis Obiektu Konfiguracji Zapisana informacja opisująca status, wersję oraz wariant każdego obiektu konfiguracji oraz wszelkie szczegóły dotyczące ważnych powiązań pomiędzy obiektami konfiguracji configuration management Technical and administrative activities concerned with the creation, maintenance and controlled change of configuration throughout the life of a product. zarządzanie konfiguracją Działania techniczne i administracyjne, których przedmiotem jest tworzenie, utrzymywanie i kontrolowana zmiana konfi guracji przez cały okres życia produktu. Configuration Management Strategy A description of how and by whom the project s products will be controlled and protected. Strategia Zarządzania Konfiguracją Opis jak i kto będzie sterował konfiguracją i chronił produkty projektu. 7

8 Configuration Management System The set of processes, tools and databases that are used to manage configuration data. Typically, a project will use the configuration management system of either the customer or supplier organisation. system zarządzania konfiguracją Zbiór procesów, narzędzi oraz baz danych wykorzystywanych do zarządzania danymi konfiguracji. Projekt korzysta zwykle z systemu zarządzania konfiguracją należącego albo do organizacji klienta albo dostawcy. constraints Restrictions or limitations that the project is bounded by. For example, a finite amount of time, money or resource. ograniczenia Restrykcje, którym podlega projekt. Na przykład, ograniczony czas, fundusze lub zasoby. contingency Something held in reserve typically to handle time and cost variances or risks. PRINCE2 does not advocate the use of contingency as: rezerwa Coś pozostawione w zapasie zwykle w celu obsługi odchyleń kosztów i czasu lub ryzyk. PRINCE2 nie poleca stosowania rezerw ponieważ: estimating variances are managed by setting tolerances rozbieżnościami oszacowań zarządza się ustalając tolerancje risks are managed through appropriate risk responses (including the Fall Back response which is contingent on the risk occurring). ryzykami zarządza się poprzez wybór odpowiednich reakcji na ryzyko (łącznie z reakcją opisaną w planie rezerwowym, która stanowi zabezpieczenie na wypadek zmaterializowania się ryzyka). corporate or programme standards These are over-arching standards that the project must adhere to. They will influence the four project strategies (Communication Management Strategy, Configuration Management Strategy, Quality Management Strategy and Risk Management Strategy) and the project controls. standardy korporacyjne lub programu Są to nadrzędne standardy, do których musi stosować się projekt. Będą one miały wpływ na cztery strategie projektu (Strategię Zarządzania Komunikacją, Strategię Zarządzania Konfiguracją, Strategię Zarządzania Jakością oraz Strategię Zarządzania Ryzykiem) oraz na elementy sterowania projektem. 8

9 corrective action A set of actions to resolve a threat to a plan s tolerances or a defect in a product. działania korygujące Zbiór czynności podejmowanych w celu zażegnania zagrożenia tolerancji dla planu lub usunięcia wady produktu. cost tolerance The permissible deviation in a plan s cost that is allowed before the deviation needs to be escalated to the next level of management. Cost tolerance is documented in the respective plan. See tolerance. tolerancja kosztów Dozwolone odchylenie od zaplanowanych kosztów realizacji planu, o którym nie trzeba jeszcze natychmiast poinformować wyższego szczebla zarządzania. Tolerancja kosztów udokumentowana jest w odpowiednim planie. Patrz: tolerancja. customer The person or group who commissioned the work and will benefit from the end results. klient Osoba lub grupa, która zleciła pracę i odniesie korzyści z jej końcowych rezultatów. customer s quality expectations A statement about the quality expected from the project product, captured in the Project Product Description. oczekiwania jakościowe klienta Oświadczenie dotyczące jakości oczekiwanej od produktu projektu zapisane w Opisie Produktu Końcowego Projektu. Daily Log Used to record problems/concerns that can be handled by the Project Manger informally. Dziennik Projektu Wykorzystywany do zapisywania problemów/obaw, które mogą być obsłużone przez Kierownika Projektu w trybie nieformalnym. deliverable See output przedmiot dostawy Patrz produkt 9

10 dependencies (plan) The relationship between products or activities. For example, product C cannot start to be developed until products A and B have been completed. Dependencies can be internal or external. Internal dependencies are those under the control of the project manager. External dependencies are those outside the control of the project manager. For example, the delivery of a product required by this project from another project. zależności (w planie) Związek pomiędzy produktami lub działaniami. Na przykład nie można zacząć wytwarzać produktu C, dopóki produkty A i B nie zostaną ukończone. Zależności mogą być wewnętrzne lub zewnętrzne. Zależności wewnętrzne to zależności pod kontrolą Kierownika Projektu. Zależności zewnętrzne pozostają poza jego kontrolą. Na przykład, jest to dostawa produktu wymagana przez projekt z innego projektu. dis-benefit Outcomes perceived as negative by one or more stakeholders. Dis-benefits are actual consequences of an activity whereas, by definition, a risk has some uncertainty about whether it will materialise Niepożądany skutek Rezultat postrzegany jako niekorzystny przez jednego lub więcej interesariuszy. Jest to nieuchronna konsekwencja działania, w przeciwieństwie do zagrożenia, które z defi nicji zawiera jakąś niepewność dotyczącą jego ewentualnego zmaterializowania. DSDM Atern An agile project delivery framework developed and owned by the DSDM consortium. Atern uses a time-boxed and iterative approach to product development and is compatible with PRINCE2. DSDM Atern Zwinna metoda realizacji projektu opracowana przez i będąca własnością konsorcjum DSDM. Atern jest podejściem wykorzystującym do wytwarzania produktów krótkie iteracje o określonym czasie trwania. Podejście to jest zgodne z PRINCE2. 10

11 embedding (PRINCE2) Embedding defines what the organisation needs to do to adopt PRINCE2 as its corporate project management method. It is different to tailoring which defines what a project needs to do to apply the method to a specific project environment. wdrożenie (PRINCE2) To, co organizacja musi zrobić, aby przyjąć PRINCE2 jako swoją metodykę zarządzania projektami. Różni się ono od dostosowania metodyki, które określa, co należy zrobić w projekcie, aby zastosować tę metodę w środowisku konkretnego projektu. End Project Report A report given by the Project Manager to the Project Board, that confirms the hand-over of all products and provides an updated Business Case and an assessment of how well the project has done against the original Project Initiation Documentation. Raport Końcowy Projektu Raport przekazywany Komitetowi Sterującemu przez Kierownika Projektu potwierdzający przekazanie wszystkich produktów, zawierający uaktualnione Uzasadnienie Biznesowe oraz ocenę stopnia zgodności wyników projektu z pierwotną Dokumentacją Inicjowania Projektu. End Stage Assessment The review by the Project Board and Project Manager of the End Stage Report to decide whether to approve the next Stage Plan. According to the size and criticality of the project, the review may be formal or informal. The authority to proceed should be documented as a formal record. Ocena Końcowa Etapu Przegląd Raportu Końcowego Etapu dokonywany przez Komitet Sterujący i Kierownika Projektu w celu podjęcia decyzji, czy zatwierdzić Plan (następnego) Etapu. W zależności od wielkości i znaczenia projektu, przegląd ten może mieć charakter formalny lub nieformalny. Zezwolenie na kontynuowanie projektu powinno zostać udokumentowane jako formalny zapis. End Stage Report A report given by the Project Manager to the Project Board at the end of each management stage of the project. This provides information about the project performance during the stage and the project status at stage end. Raport Końcowy Etapu Raport przekazywany Komitetowi Sterującemu przez Kierownika Projektu na zakończenie każdego etapu zarządczego projektu. Dostarcza informacji o osiągnięciach projektu w trakcie etapu oraz o stanie projektu na końcu etapu. 11

12 enhance (risk response) A risk response to an opportunity where proactive actions are taken to: wzmocnienie (reakcja na ryzyko) Reakcja na ryzyko w przypadku szansy, polegająca na podjęcie czynności by: Enhance the probability of the event occurring zarówno zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia Enhance the impact of the event should it occur wzmocnić wpływ zdarzenia, gdyby wystąpiło. event-driven control This is a control that takes a place when a specific event occurs. This could be, for example, the end of a stage, the completion of the Project Initiation Documentation or the creation of an Exception Report. It could also include organisational events that may affect the project, such as the end of the financial year. Mechanizm sterowania zależny od zdarzeń Jest to mechanizm sterowania, który jest uruchamiany w przypadku wystąpienia konkretnego zdarzenia. Może to być na przykład: koniec etapu, skompletowanie Dokumentacji Inicjowania Projektu czy sporządzenie Raportu Nadzwyczajnego. Mogą to być również zdarzenia organizacyjne, które wpływają na projekt takie jak koniec roku finansowego. exception A situation where it can be forecast that there will be a deviation beyond the tolerance levels agreed between Project Manager and Project Board (or between Project Board and corporate or programme management). sytuacja nadzwyczajna/ wyjątek Sytuacja, w której można przewidzieć, że wystąpi odchylenie poza poziomy tolerancji uzgodnione pomiędzy Kierownikiem Projektu a Komitetem Sterującym (lub pomiędzy Komitetem Sterującym a kierownictwem korporacji lub programu). exception assessment This is a review by the Project Board to approve (or reject) an Exception Plan. ocena sytuacji nadzwyczajnej Jest to przegląd dokonywany przez Komitet Sterujący w celu zatwierdzenia (lub odrzucenia) Planu Nadzwyczajnego. 12

13 Exception Plan This is a plan that often follows an Exception Report. For a Stage Plan exception, it covers the period from the present to the end of the current stage. If the exception were at a project level, the Project Plan would be replaced. Plan Nadzwyczajny Jest to plan, który często jest następstwem Raportu Nadzwyczajnego. W przypadku sytuacji nadzwyczajnej dotyczącej Planu Etapu, plan ten obejmuje okres od dnia bieżącego do końca bieżącego etapu. Jeśli sytuacja wyjątkowa miałaby miejsce na poziomie projektu, zastąpiłby Plan Projektu. Exception Report A description of the exception situation, its impact, options, recommendation and impact of the recommendation. This report is prepared by the Project Manager for the Project Board. Raport Nadzwyczajny Raport opisujący sytuację nadzwyczajną, jej oddziaływanie, opcje postępowania, rekomendację oraz skutki rekomendowanej opcji. Ten raport przygotowuje Kierownik Projektu dla Komitetu Sterującego. Executive The single individual with overall responsibility for ensuring that a project meets its objectives and delivers the projected benefits. This individual should ensure that the project maintains its business focus, that it has clear authority and that the work, including risks, is actively managed. The Executive is the chairperson of the Project Board, representing the customer and is responsible for the Business Case. Przewodniczący Osoba, która ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie, że projekt zrealizuje swoje cele i przyniesie zaplanowane korzyści. Osoba ta powinna zagwarantować, że projekt koncentruje się na aspekcie biznesowym, ma jasno określone uprawnienia, oraz że wszelkie prace, wraz z ryzykami, są aktywnie zarządzane. Przewodniczący kieruje pracami Komitetu Sterującego, reprezentuje klienta i jest odpowiedzialny za Uzasadnienie Biznesowe. exploit (risk response) A risk response to an opportunity by seizing the opportunity to ensure that the opportunity will happen and that the impact will be realised. wyeksploatowanie lub wykorzystanie (reakcja na ryzyko) Reakcja na ryzyko związane z szansą polegająca na skorzystaniu z pojawiającej się szansy i zapewnieniu, że ona zaistnieje a jej potencjał zostanie wykorzystany. 13

14 fallback (risk response) A risk response to a threat by putting in place a fallback plan for the actions that will be taken to reduce the impact of the threat should the risk occur plan rezerwowy (reakcja na ryzyko) Reakcja na zagrożenie polegająca na przygotowanie planu rezerwowego dla działań, które będą podjęte w celu zredukowania skutków zagrożenia, gdy ryzyko się zmaterializuje. follow-on action recommendations Recommended actions related to unfinished work, on-going issues and risks and any other activities needed to take a product to the next phase of its life. These are summarised and included in the End Stage Report (for phased hand-over) and End Project Report. zalecenia działań następczych Rekomendowane czynności związane z niezakończonymi pracami, niezamkniętymi zagadnieniami czy ryzykami oraz innymi działaniami niezbędnymi do przekazania produktu do kolejnej fazy jego życia. Zalecenia są zestawione i włączone do Raportu Końcowego Etapu (przy stopniowym przekazywaniu produktu) oraz do Raportu Końcowego Projektu. governance (corporate) The ongoing activity of maintaining a sound system of internal control by which the directors and officers of an organisation ensure that effective management systems, including financial monitoring and control systems, have been put in place to protect assets, earning capacity and the reputation of the organisation. ład (w odniesieniu do korporacji) Stałe działanie utrzymujące solidny system kontroli wewnętrznej, za pomocą którego dyrektorzy i kierownicy organizacji zapewniają, że w celu ochrony aktywów, zwiększania zdolności oraz budowania reputacji organizacji wdrożono skuteczne systemy zarządzania, obejmujące systemy monitoringu i kontroli finansowej. governance (project) Those areas of corporate governance that are specifically related to project activities. Effective governance of project management ensures that an organisation s project portfolio is aligned to the organisation s objectives, is delivered efficiently and is sustainable. ład (w odniesieniu do projektów) Te obszary ładu korporacyjnego, które wiążą się szczególnie z działaniami w projektach. Efektywny ład zarządzania projektami zapewnia, że portfel projektów organizacji jest zgodny z celami organizacji, jest sprawnie realizowany i jest zrównoważony. 14

15 handover The transfer of ownership of a set of products to the respective User(s). The set of products is known as a Release. There may be more than one hand-over in the life of a project (phased delivery). The final hand-over takes place in the Closing a Project processes. przekazanie Przeniesienie odpowiedzialności za zestaw produktów na właściwego użytkownika (użytkowników). Taki zestaw produktów nazywany jest wydaniem. W trakcie projektu może wystąpić więcej niż jedno przekazanie (dostawy stopniowe). Ostateczne przekazanie ma miejsce w procesie Zamykanie Projektu. Highlight Report A time-driven report from the Project Manager to the Project Board on stage progress. Raport Okresowy Raport Kierownika Projektu dla Komitetu Sterującego o postępach etapu, przekazywany w określonych terminach. host site A site where project work is being undertaken (for example, an office or construction site). lokalizacja projektu Miejsce, w którym projekt jest realizowany (na przykład biuro lub plac budowy). impact (of risk) The result of a particular threat or opportunity actually occurring, or the anticipation of such a result. wpływ (ryzyka) Przewidywany lub faktyczny skutek zmaterializowania się konkretnego zagrożenia lub szansy. inherent risk The exposure arising from a specific risk before any action has been taken to manage it. ryzyko inherentne Narażenie wynikające z konkretnego ryzyka przed podjęciem jakiekolwiek działania w celu zarządzenia nim. initiation stage The period from when the Project Board authorises initiation to when they authorise the project (or decide not to go ahead with the project). The detailed planning and establishment of the project management infrastructure is covered by the Initiating a Project process etap inicjowania Okres od zezwolenia przez Komitet Sterujący na zainicjowanie projektu do zezwolenia na realizację projektu (lub podjęcie decyzji, że projekt nie będzie realizowany). Szczegółowe planowanie oraz stworzenie infrastruktury zarządzania projektem są realizowane w procesie Inicjowanie Projektu. 15

16 issue A relevant event that has happened, was not planned, and requires management action. It can be any concern, query, request for change, suggestion or off-specification raised during a project. Project issues can be about anything to do with the project. Anything happening during the project which unless resolved will result in a change to a baselined product, plan or objective (time, cost, quality, scope, risk and benefits). zagadnienie Istotne zdarzenie, które zaszło, nie było planowane, a wymaga działań zarządczych. Może to być wszelkiego rodzaju obawa, pytanie, wniosek o wprowadzenie zmiany, sugestia lub odstępstwo (niezgodność) zgłaszane w trakcie projektu. Zagadnienia projektowe mogą dotyczyć wszystkiego, co ma związek z projektem. Cokolwiek, co zdarzy się w projekcie a brak rozwiązania tego może spowodować zmiany zatwierdzonego produktu, planu lub celu (czas, koszt, jakość, zakres, ryzyko i korzyści). Issue Register Used to capture and maintain information on all of the issues that are being managed formally. The Issue Register should be monitored by the Project Manager on a regular basis. Rejestr Zagadnień Używany do rejestrowania oraz utrzymywania informacji o wszystkich zagadnieniach, które są zarządzane formalnie. Rejestr Zagadnień powinien być regularnie przeglądany przez Kierownika Projektu. Issue Report A report containing the description, impact assessment and recommendations for a request for change, off-specification or a problem/concern. It is only created for those issues that need to be handled formally. Raport o Zagadnieniu Raport zawierający opis, ocenę wpływu i zalecenia dotyczące wniosku o wprowadzenie zmiany, odstępstwa albo problemu/obawy. Jest sporządzany tylko dla zagadnień, które muszą być obsłużone w sposób formalny. 16

17 Lessons Log An informal repository for lessons that apply to this project or future projects. Dziennik Doświadczeń Nieformalne repozytorium doświadczeń, które mają zastosowanie w tym projekcie lub w przyszłych projektach. Lessons Report A report that documents any lessons that can be usefully applied to other projects. The purpose of the report is to provoke action so that the positive lessons become embedded in the organisation(s) way of working and that the organisation(s) are able to avoid the negative lessons on future projects. Raport Doświadczeń Raport dokumentujący wszelkie doświadczenia, które można zastosować z pożytkiem w innych projektach. Celem raportu jest wywołanie działania, w wyniku którego pozytywne doświadczenia będą trwale wykorzystywane w sposobie pracy organizacji a organizacja będzie zdolna uniknąć negatywnych doświadczeń w przyszłych projektach. logs Logs are informal repositories managed by the Project Manager that do not require any agreement by the Project Board on their format and composition. PRINCE2 has two logs: the Daily Log and the Lessons Log. dzienniki Nieformalne repozytoria zarządzane przez Kierownika Projektu, które nie wymagają żadnych uzgodnień z Komitetem Sterującym co do ich formatu i zawartości. W PRINCE2 są dwa dzienniki: Dziennik Projektu i Dziennik Doświadczeń. management product Those products that will be required as part of managing the project, and establishing and maintaining quality (for example, Highlight Reports, End Stage Reports, etc.). The management products stay constant, whatever the type of project, and can be used as described, or with any relevant modifications, for all projects. There are three types of management product: baselines, records and reports. produkt zarządczy Produkt potrzebny jako element zarządzania projektem oraz ustanowienia i utrzymania jakości (na przykład: Raporty Okresowe, Raport Końcowy Etapu, itd.). Produkty zarządcze pozostają takie same niezależnie od rodzaju projektu i mogą być używane we wszystkich projektach jak opisano, lub z odpowiednimi modyfikacjami. Istnieją trzy rodzaje produktów zarządczych: produkty bazowe, dla których są tworzone obiekty odniesienia, zapisy oraz raporty. 17

18 management stage A management stage is the section of the project that the Project Manager is managing on behalf of the Project Board at any one time, at the end of which the Project Board wishes to review progress to date, the state of the Project Plan, Business Case and risks, and the next Stage Plan in order to decide whether to continue with the project. etap zarządczy Etap zarządczy to część projektu, którą Kierownik Projektu zarządza w imieniu Komitetu Sterującego w danym czasie. Po jej zakończeniu Komitet Sterujący dokona przeglądu dotychczasowych postępów, stanu realizacji Planu Projektu, Uzasadnienia Biznesowego oraz ryzyk, a także Planu następnego Etapu, w celu podjęcia decyzji, czy projekt należy kontynuować. milestone A significant event in the plan s schedule such as completion of key Work Packages, technical stage, or a management stage. kamień milowy Ważne zdarzenie w harmonogramie, takie jak ukończenie kluczowych Grup Zadań, etapu technicznego czy etapu zarządczego. off-specification Something that should be provided by the project, but currently is not (or is forecast not to be) provided and that the Project Manager is unable to resolve within agreed tolerances. This might be a missing product or a product not meeting its specifications. It is one type of issue. odstępstwo (niezgodność) Coś, co powinno być dostarczone przez projekt, ale nie jest (lub przewiduje się, że nie będzie) a czego Kierownik Projektu nie jest w stanie zapewnić w granicach ustalonych tolerancji. Może to być brakujący produkt lub produkt, który nie jest zgodny ze swoją specyfikacją. Jest to rodzaj zagadnienia. operational and maintenance acceptance A specific type of Acceptance by the person or group who will support the product once it is handed-over into the operational environment. akceptacja eksploatacji i utrzymania Szczególny rodzaj akceptacji przez osobę lub grupę, która będzie utrzymywała produkt po przekazaniu go do eksploatacji. outcome The result of change, normally affecting realworld behaviour and/or circumstances. Outcomes are desired when a change is conceived. Outcomes are achieved as a result of the activities undertaken to effect the change. rezultat Rezultat zmiany, zwykle mający wpływ na realną sytuację i/lub okoliczności. Rezultatów oczekuje się, kiedy wprowadza się zmiany. Rezultaty osiągane są jako wynik działań podejmowanych w celu wprowadzenia zmiany. 18

19 output A specialist product that is handed over to a user(s). Note that management products are not outputs but created solely for the purpose of managing the project. wynik Produkt, którego wytworzenie jest przedmiotem danego planu. Produkty specjalistyczne są specyfi czne dla poszczególnych projektów (np. kampania reklamowa, system sprzedaży biletów parkingowych, fundamenty budynku, nowe procesy biznesowe itp.). Nazywane są one również przedmiotem dostawy lub wytworem. performance targets A plan s goals for time, cost, quality, scope, benefits and risk. docelowe wskaźniki wykonania Cele planu określone w kategoriach czasu, kosztów, jakości, zakresu, korzyści i ryzyka. plan A detailed proposal for doing or achieving something detailing the what, when, how and by whom. In PRINCE2 there are only the following types of plan: Project Plan, Stage Plan, Team Plan, Exception Plan and Benefits Review Plan. plan Szczegółowa propozycja wykonania lub osiągnięcia czegoś wykazująca szczegółowo co, kiedy, jak i przez kogo. W PRINCE2 występują tylko następujące plany: Plan Projektu, Plan Etapu, Plan Zespołu, Plan Nadzwyczajny i Plan Przeglądu Korzyści. planned closure The PRINCE2 activity to close a project. planowe zamknięcie Działania w ramach PRINCE2 w celu zamknięcia projektu zgodnie z planem. planning horizon The period of time for which it is possible to accurately plan. horyzont planowania Okres, dla którego możliwe jest dokładne planowanie. portfolio All the programmes and stand-alone projects being undertaken by an organisation, a group of organisations or an organisational unit. portfel Wszystkie programy oraz niezależne projekty realizowane przez organizację, grupę organizacji czy jednostkę organizacyjną.. 19

20 premature closure The PRINCE2 activity to close a project before its planned closure. The Project Manager must ensure that work in progress is not simply abandoned, but that the project salvages any value created to date and checks that any gaps left by the cancellation of the project are raised to corporate/programme management. przedwczesne zamknięcie Działanie w ramach PRINCE2 podejmowane w celu zamknięcia projektu przed jego planowym zamknięciem. Kierownik Projektu musi upewnić się, że prace w toku nie są po prostu przerwane i porzucone, zapewnić, ale że wszelkie wartości wytworzone do tej pory w projekcie zostaną uratowane, oraz sprawdzić, czy informacje o wszelkich brakach spowodowanych przerwaniem projektu są przekazane kierownictwu organizacji/programu. prerequisites (plan) Any fundamental aspects that must be in place and remain in place for the plan to succeed. warunki wstępne (planu) Wszelkie podstawowe warunki, które muszą być spełnione i utrzymane, aby plan zakończył się sukcesem. PRINCE2 A method that supports some selected aspects of project management. The acronym stands for PRojects IN Controlled Environments. PRINCE2 Metodyka, która wspiera wybrane aspekty zarządzania projektem. Nazwa jest akronimem angielskiego określenia PRojects IN Controlled Environments, co oznacza projekty w sterowanym środowisku. PRINCE2 principle The guiding obligations for good project management practice that are the basis of a project being managed using PRINCE2. pryncypia (zasady) PRINCE2 Nakazy przewodnie dobrych praktyk zarządzania projektami, które są podstawą projektu zarządzanego z wykorzystaniem PRINCE2. PRINCE2 project A project that applies the PRINCE2 principles. projekt zgodny z PRINCE2 Projekt, który stosuje wszystkie pryncypia (zasady) PRINCE2. 20

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja Czym jest

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

P3O Glossary of Terms Polish

P3O Glossary of Terms Polish Polish Term English Term Polish Definition Badanie kondycji Health check Badanie kondycji jest narzędziem jakości pozwalającym na uzyskanie obrazu statusu projektu, programu lub portfela. Przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

P3O Glossary of Terms Polish (Glosariusz Polski)

P3O Glossary of Terms Polish (Glosariusz Polski) Badanie kondycji Health check Badanie kondycji jest narzędziem jakości pozwalającym na uzyskanie obrazu statusu projektu, programu lub portfela. Przeznaczeniem badania kondycji jest uzyskanie obiektywnej

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Przykładowe sprawozdanie finansowe

Przykładowe sprawozdanie finansowe KPMG W POLSCE Przykładowe sprawozdanie finansowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej kpmg.pl Przykładowe sprawozdanie finansowe a O publikacji Wersja oryginalna anglojęzyczna niniejszego

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE ZN WSH Zarządzanie 2015 (2), s. 151-168 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 12.12.2014 Data recenzji/accepted: 15.01.2015/23.01.2015 Data publikacji/published: 2.06.2015 DOI:

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ITIL W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT

STANDARDY ITIL W ZARZĄDZANIU USŁUGAMI IT Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1064 Organizacja i Zarządzanie, z. 45 2009 TOMASZ SOBESTIAŃCZYK Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej STANDARDY

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual.

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual. Raport Roczny KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl 2008 Annual Report Raport Roczny 2008 Annual Report Co 4 List Prezesa Zarządu An

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2

SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2 SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2 Milan GREGOR, Dariusz PLINTA LEAN ENTERPRISE KONCEPCJA WYSZCZUPLANIA PRZEDSIĘBIORSTW... 8 Aleksander MOCZAŁA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Zmiana paradygmatu. Kompetencje miękkie w zarządzaniu projektami. Ukryty potencjał innowacji. Siedem szkół zarządzania projektami

Zmiana paradygmatu. Kompetencje miękkie w zarządzaniu projektami. Ukryty potencjał innowacji. Siedem szkół zarządzania projektami Publikacja wydawana przez Project Management Institute www.strefapmi.pl czerwiec 2015 nr 9 ISSN 2353-3137 Ukryty potencjał innowacji Grzegorz Szałajko, PMP s. 6 7 s. 13 15 Galaktyka certyfikacji Agile

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo