OPROGRAMOWANIE. TerraSync IMPEXGEO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPROGRAMOWANIE. TerraSync IMPEXGEO"

Transkrypt

1 IMPEXGEO OPROGRAMOWANIE TerraSync Instrukcja obsługi Jak najlepiej wykorzystać możliwości Trimble IMPEXGEO os. Grabina ul. Platanowa NIEPORĘT k/ Warszawy tel. (0 22) , (0 22) fax (0 22)

2 Podstawowe informacje o programie Oprogramowanie TerraSync firmy Trimble Navigation zostało stworzone w celu rejestrowania i uaktualniania danych geoprzestrzennych GIS. Oprogramowanie komunikuje się z odbiornikiem GPS podłączonym do komputera lub rejestratora polowego, konfiguruje jego parametry pracy, odbiera dane z urządzenia GPS i uaktualnia dane GIS Oprogramowanie współpracuje z szeroką gamą urządzeń GPS firmy Trimble. TerraSync może być instalowane zarówno na komputerach lub rejestratorach polowych, wyposażonych w system operacyjny klasy Windows CE (Pocket PC, Handheld PC itp.) oraz na komputerach desktop klasy PC wyposażonych w system operacyjny Windows, do których podłączono odbiornik GPS. Podstawowe funkcje oprogramowania TerraSync: Komunikacja z odbiornikami GPS firmy Trimble Sterowanie pracą odbiornika GPS Informowanie użytkownika o stanie systemu GPS i stanie pracy komputera lub rejestratora polowego Rejestrowanie wyników pomiarów GPS Graficzna wizualizacja wyników pomiarów na bieżąco podczas pomiarów Pomiar obiektów punktowych, liniowych i powierzchniowych Pomiar długości odcinków prostoliniowych z udostępnieniem wyników pomiaru bezpośrednio w terenie Pomiar długości odcinków krzywoliniowych z udostępnieniem wyników pomiaru bezpośrednio w terenie Pomiar powierzchni i obwodu z udostępnieniem wyników pomiaru bezpośrednio w terenie Realizowanie dowolnych scenariuszy pomiarowych przez naprzemienne zatrzymywanie i kontynuowanie pomiarów Realizowanie dowolnych scenariuszy pomiarowych przez wstrzymywanie bieżącego pomiaru i rozpoczynanie niezależnego pomiar nowego obiektu o tym samym lub innym typie Pomiar położenia obiektów niedostępnych metodą domiarów (offset) wprowadzając dodatkowe dane pomiarowe

3 Praca z programem 1. Uruchomienie programu TerraSync Wybierz przycisk START i kliknij na nim. Z rozwiniętego menu wybierz Programs a następnie TerraSync Program można również uruchomić klikając podwójnie na poniższej ikonce umieszczonej na pulpicie Po uruchomieniu programu wyświetlone zostanie ekran powitalny.

4 Po załadowaniu programu, wyświetlony zostanie ekran Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat Odbiornik GPS nie jest wyłączony, jak na powyższym rysunku, należy z menu Głównego wybrać Ustawienia, a następnie włączyć odbiornik GPS wciskając klawisz Włącz Fakt rozpoczęcia połączenia z odbiornikiem GPS zostanie zasygnalizowany migająca ikoną Po udanej próbie uruchomienia odbiornika GPS, wyświetlona zostanie ikona

5 Wyświetlana liczba oznacza ilość aktualnie śledzonych przez anteną odbiornika GPS satelitów. 2. Wygląd okna programu TerraSync Przycisk menu głównego Przycisk pod menu Parametr Pasek stanu Przyciski Pole wyboru lub wprowadzania wartości parametru Wskaźnik kierunku Północy Wskaźnik poziomu sygnału Sygnały satelitów, których numery są wyświetlane na białym tle nie są aktualnie wykorzystywane przy wyznaczaniu pozycji Pole informacyjne z aktualną pozycją Rozkład satelitów na nieboskłonie Wskaźnik geometrii satelitów Maska elewacji Pasek konfiguracji Pasek zadań

6 3. Pasek stanu Funkcje poszczególnych ikon Paska stanu Ikona Funkcja Śledzenie i wskaźnik geometrii satelitów. Ikona miga, gdy geometria jest niewłaściwa. Migająca liczba przy ikonie informuje o zbyt malej ilości śledzonych satelitów Rejestrowanie pomiarów fazowych i czas trwania pomiarów wyrażony w minutach i sekundach Rozpoczęcie połączenie i uruchomienie odbiornika GPS Migająca ikona informuje, że nastąpiło połączenie z odbiornikiem, ale antena GPS nie jest podłączona z odbiornikiem Wyświetlanie tej ikony oznacza, że odbiornik otrzymuje poprawki DGPS ze źródła zewnętrznego. Migająca ikona oznacza brak odbioru poprawek Wyświetlanie tej ikony oznacza, że odbiornik otrzymuje poprawki DGPS z odbiornika BoB. Migająca ikona oznacza brak odbioru poprawek Wyświetlanie tej ikony oznacza, że odbiornik otrzymuje poprawki DGPS z radiolatarni. Migająca ikona oznacza brak odbioru poprawek Wyświetlanie tej ikony oznacza, że odbiornik otrzymuje poprawki DGPS z satelity. Migająca ikona oznacza brak odbioru poprawek Wyświetlanie tej ikony oznacza, że odbiornik otrzymuje poprawki EGNOS/WAAS. Migająca ikona oznacza brak odbioru poprawek Wskaźnik poziomu zasilania baterii. Lewa część wskaźnika odnosi się do źródła zasilania odbiornika GPS, a prawa dotyczy źródła zasilania rejestratora lub komputera. Jeżeli bateria jest naładowana, ikona wyświetlana jest w kolorze zielonym. Gdy poziom zasilania jest niski, ikona wyświetlana jest w kolorze żółtym, a gdy na wyczerpaniu w kolorze czerwonym Wyświetlanie tej ikony informuje o zastosowaniu filtru w stosunku do otwartego pliku Informuje o rejestrowaniu przez oprogramowanie pozycji GPS. Liczba przy ikonie oznacza ilość zarejestrowanych pozycji GPS Informuje o trybie pomiaru załamań obiektów liniowych lub powierzchniowych pomiar z uśrednianiem i ilości pomierzonych pozycji Ikona digitalizacji pozycji na mapie oraz wyłączeniu pozyskiwania pozycji z odbiornika GPS. Wyświetlana liczba informuje o ilości zdigitalizowanych pozycji dotyczących mierzonego obiektu Migająca ikona informująca o zatrzymaniu rejestrowania pozycji dla wybranego obiektu. Migająca ikona informuje o małej ilości pamięci

7 Menu główne programu TerraSync Menu główne składa się z następujących pozycji: Mapa - wyświetlanie mapy i wykonywanie funkcji graficznych Plik zarządzanie plikami Nawigacja nawigowanie do wskazanego celu Info udostępnianie informacji o systemie GPS, stanie pracy odbiornika GPS Ustawienia konfigurowanie parametrów pracy oprogramowania i odbiornika GPS Każda z opcji menu głównego posiada własne indywidualne podmenu 1. Mapa Po wybraniu tej opcji wyświetlony zostanie ekran. Wygląd okna Mapa uzależniona jest od zawartości otwartego pliku pomiarowego i pomierzonych obiektów.

8 Podmenu tego okna jest podzielone na sekcje: narzędzia do pracy na mapie, opcje i warstwy: Wybierz pozwala na wskazywanie i wybieranie obiektów pomiarowych na mapie Powiększ umożliwia powiększanie fragmentu (zaznaczonego okna) mapy Zmniejsz pozwala na zmniejszenie powiększenia Przesuń przesuwa mapę Digitalizuj pozwala na wskazywanie położenia obiektów przez wskazanie ich na mapie Zmierz pozwala na pomiar odległości i kierunku oraz pola powierzchni i obwodu przez wskazanie punktów na mapie Wyświetl wszystko wyświetla wszystkie obiektu na mapie Centruj do pozycji GPS opcja pozwalająca na automatyczne przesuwanie mapy tak, aby pozycja GPS była wyświetlana pośrodku ekranu Pokaż wybrany fragment opcja wyłącza automatyczne centrowanie i pozwala na powiększanie i zmniejszanie dowolnego fragmentu mapy Filtr... otwiera formularz filtrowanego wyboru obiektów Uaktualnij wybrany obiekt pozwala na uaktualnienie wybranego obiektu Skasuj wybrany obiekt kasuje zaznaczony na mapie obiekt Wybierz cel nawigacji opcja zaznacza wybrany obiekt jako cel do odnalezienia w ekranie nawigacyjnym Wprowadź współrzędne pozwala na ręczne wprowadzenie współrzędnych podczas aktywnej opcji digitalizacji Odśwież regeneruje obraz wyświetlanej mapy Wybrane obiekty wyświetla lub ukrywa wyselekcjonowane przez filtr obiekty Nie wybrane obiekty wyświetla lub ukrywa dopełnienie zbioru obiektów wyselekcjonowanych przez filtr Pomiędzy obiektami wyświetla lub ukrywa pozycje pomierzone pomiędzy obiektami Podkład mapowy wyświetla lub ukrywa podkład mapowy - dotycz wersji TerraSync Professional Ślad GPS wyświetla lub ukrywa pozycje śladu GPS - dotycz wersji TerraSync Professional Plik podkładu... wyświetla okno wyboru pliku podkładu mapowego - dotycz wersji TerraSync Professional Parametry warstw... wyświetla okno ustawiania parametrów warstw Dodatkowo dostępne jest menu pomiarów obiektów, pozwalające na pomiar i rejestrowanie w aktualnie otwartym plik różnych obiektów

9 2. Plik Menu Plik posiada dwie opcje podrzędne, które uaktywniają się naprzemiennie: Otwórz i Uaktualnienie Utworzenie nowego pliku pomiarowego możliwe jest po wybraniu Pliki/Nowy. Wyświetlony zostanie ekran wprowadzania nazwy nowego pliki, wskazywania dysku i wyboru biblioteki kodów i atrybutów. Aby zamknąć okno klawiatury lub ponownie je wyświetlić, wciśnij klawisz-ikonę panelu wprowadzania danych znajdujący na pasku zadań. Po wprowadzeniu nazwy pliku lub zaakceptowaniu proponowanego przez program, wskazaniu dysku przechowywane pliki i wybraniu biblioteki, należy wcisnąć przycisk Utwórz. UWAGA: W zależności od typu odbiornika/rejestratora zaleca się tworzenie nowych plików pomiarowych na dysku domyślnym UWAGA: W urządzeniach przenośnych wyposażonych w systemem operacyjnym klasy Windows CE/Windows Mobile występuje przycisk szybkiego wyłączenia/uśpienia i włączenia/pobudzenia urządzenia. Przed wyłączeniem/ uśpieniem urządzenia, zaleca się zamknięcie otwartego pliku pomiarowego i odłączenie odbiornika GPS.

10 W celu otwarcia istniejącego pliku, należy wybrać Pliki/Otwórz. Wyświetlony zostanie poniższy ekran z listą istniejących plików, z której należy wybrać - wskazać plik i wcisnąć klawisz Otwórz. Przed otwarciem pliku, oprogramowanie wyświetli ekran wprowadzania/zmiany wysokości anteny odbiornika GPS. Jeżeli wyświetlona wysokość jest poprawna, zaakceptuj ją, jeżeli nie jest właściwa, zmień wysokość na poprawną.

11 Jeżeli w pliku znajdują się jakieś obiekty pomiarowe, wyświetlona zostanie ich lista. W przypadku nowo utworzonego pliku list ta będzie pusta. Pomiar obiektów sprowadza się do wskazania typ obiektu, którego dane przestrzenno-opisowe mają być zarejestrowane, a następnie zarejestrowaniu pozycji i danych opisowych. Po wybraniu Plik/Pomiar Obiektu wyświetlony zostanie ekran Należy podświetlić typ obiektu, który ma być zmierzony. Pomiar rozpoczyna się wciśnięciem klawisza Nowy. Wyświetlony zostanie ekran o wyglądzie podobnym do poniższego

12 W trakcie trwania pomiaru położenia, można wypełnić dane opisowe dotyczące mierzonego obiektu. Zakończenie pomiaru nastąpi po wciśnięciu klawisza OK. Podgląd obiektów w aktualnie otwartym pliku możliwy jest przez wybranie Plik/Aktualizacja Obiektu jak na poniższym ekranie. UWAGA: Rejestrowanie dodatkowych pomiarów w pliku starszym niż 7 dni nie jest możliwe. Zakończenie rejestrowania danych w pliku i jego zamknięcie realizowane jest przez wciśnięcie klawisza Zamknij i potwierdzeniu wyboru klawiszem Yes

13 3. Nawigacja Nawigacja pozwala na odnalezienie w terenie wcześniej pomierzonego obiektu lub odnalezienie miejsca o wskazanych (wprowadzonych współrzędnych). Funkcja ta działa poprawnie, gdy wcześniej zaznaczony i wybrany na mapie zostanie cel nawigacji. Po wybraniu celu i uruchomieniu z menu głównego funkcji Nawigacja wyświetlony zostanie ekran Aby odnaleźć cel, należy przemieszczać się zgodnie ze wskazaniami strzałki tak długo aż odległość do celu będzie minimalna.

14 4. Info Menu Info jest podzielone na kilka sekcji. Najważniejsze z nich zostały opisane poniżej W sekcji Niebo wyświetlane są informacje o rozkładzie na nieboskłonie satelitów, których sygnały są odbierana przez antenę GPS. Dodatkowo wyświetlany są: numery satelitów, moc odbieranych sygnałów, maska SNR, maska elewacji maska PDOP i aktualna wartość współczynnika PDOP jak również bieżąca pozycja. Wskaźnik kierunku Północy Wskaźnik poziomu sygnału Sygnały satelitów, których numery są wyświetlane na białym tle nie są aktualnie wykorzystywane przy wyznaczaniu pozycji Pole informacyjne z aktualną pozycją Rozkład satelitów na nieboskłonie Wskaźnik geometrii satelitów Maska elewacji Pasek konfiguracji Sekcja Satelity zawiera tabelaryczne zestawienie satelitów i odbieranych sygnałów satelitarnych. Sekcja Odbiornik zawiera dane dotyczące odbiornika GPS jak na poniższym ekranie.

15 Sekcja Poprawki informuje o stanie odbieranych poprawek 5. Ustawienia Po wybraniu z menu głównego opcji Ustawienia, wyświetlony zostanie poniższy ekran. Z poziomu tego ekranu można modyfikować:

16 Parametry rejestracji a w szczególności parametry dotyczące interwału rejestracji obiektów punktowych, liniowych i powierzchniowych oraz trybu pomiaru w/w obiektów: Kod lub Faza Proponowane ustawienia: Rejestrować dane o prędkości: Tak Rejestrować dane SuperCorrect: Tak Rejestrować dane QA/QC: Tak, jeżeli pozwala na to odbiornik Wysokość anteny: wprowadzić wielkość metryczną z zakresu 0.00m do m określającą wysokość anteny GPS na mierzonymi obiektami Potwierdź zakończenie pomiaru obiektu: Tak Rejestrowanie pozycji pomiędzy obiektami: Odległość, 5m Parametry rejestrowania obiektów Interwał : 1s Dokładność: Kod - pomiar kodowy, Faza pomiar fazowy Ustawienia GPS dotyczące portu szeregowego komputera lub rejestratora, do którego podłączono odbiornik GPS oraz masek konfigurujących parametry odbiornika GPS. Istnieje możliwość ustawiania parametrów w prosty i zaawansowany sposób. W pierwszym przypadku zmianę parametrów uzyskuje się przez przesuwanie suwaka pomiędzy skrajnymi wartościami od Wydajność (mała dokładność a duża wydajność pomiarów) do Precyzja (mniejsza wydajność bardziej zaostrzone kryteria pomiaru, ale większa dokładność). W drugim sposobie, po odznaczeniu pola możliwe jest zaawansowane, niezależne ustawianie poszczególnych parametrów. Należy pamiętać, że uzyskiwane wysokich dokładności pomiarów jest możliwe przy proponowanych przez producenta ustawień.

17 Ustawienia DGPS konfigurują, w zależność od rodzaju odbiornika GPS, poszczególne źródła poprawek DGPS. Wprowadzenie w polu wyboru pierwszego źródła opcji: Wykorzystuj pozycje nie skorygowaną, spowoduje, że poprawki DGPS nie będą uwzględniane. Jeżeli odbiornik GPS może odbierać poprawki EGNOS, w opcji Źródło 1 można wybrać: Wewnętrzny odbiornik EGNOS/WAAS. Spowoduje to wyświetlenie dodatkowej listy rozwijalnej drugiego źródła sygnału poprawki DGPS. Aby możliwe było rejestrowanie zarówno pozycji skorygowanej, (gdy odbiornik będzie odbierał sygnał określony w Źródle 1) jak również pozycje nie skorygowane, w opcji Źródło 2 należy ustawić: Wykorzystuj pozycję nie skorygowane. Limit wieku poprawki zaleca się ustawić na wartość 1 min. System współrzędnych umożliwia wybór układy współrzędnych, strefy, systemu wysokość. Domyślnie standardowym układem współrzędnych jest Szerokość/Długość geograficzna na elipsoidzie WGS-84 (GRS-80) Jednostki pozwalają dostosować system jednostek miar do indywidualnych upodobań. Sensory umożliwiają konfigurację parametrów portów szeregowych, do których podłączone zostaną: dalmierze laserowy, echosondy, mierniki ph, i inne. Ustawienia zawierają podmenu o nazwie Opcje, dzięki którym możliwe jest włączenie lub wyłączenie odbiornika GPS i jego wyzerowanie. Obok klawisza Opcje znajduje się przycisk włączania i wyłączania odbiornika GPS. Zaawansowane funkcje pomiarowe 1. Przygotowanie odbiornika do pomiarów fazowych i ustawianie parametrów rejestracji W zależności od typu odbiornika GPS istnieje lub nie możliwość rejestrowania dokładnych pomiarów fazowych. Jeżeli odbiornik podłączony do oprogramowania TerraSync obsługuje pomiary fazowe, możliwy jest wybór trybu pomiaru wszystkich obiektów pomiarowych. Aby ustawić pożądany tryb pomiary, należy ustawić właściwe parametry Biblioteki Kodów i Atrybutów. Z głównego menu wybieramy Pliki a z podmenu Eksplorator. Z rozwijanej listy Wybierz typ pliku, wybieramy: Biblioteki. W oknie poniżej wyświetlony zostanie wykaz bibliotek kodów i atrybutów. Wskazujemy właściwą bibliotekę i wciskamy klawisz Opcje, który udostępnia nam dodatkowe menu:

18 Wybieramy opcje Edytuj Bibliotekę. Wyświetlony zostanie ekran: Wskazujemy obiekt i z wyświetlonego na górze okna menu wybieramy Edycja Obiektu/Atrybutu. W zakładce Ustawienia Domyślne, ustawiamy Interwał rejestracji oraz Dokładność: Jeżeli chcemy, aby np. poszczególne pozycje obiektu liniowego lub powierzchniowego były rejestrowane co 1 sekundę, w ramce Interwał rejestracji zaznaczamy Czas i wprowadzamy wartość 1 w sąsiednim polu. Jeżeli chcemy, aby poszczególne pozycje były rejestrowane w interwale odległościowym, należy wybrać zamiast opcji Czas opcję Odległość oraz wprowadzić wartość interwału odległości. Jeżeli pomiary mają być wykonywane w trybie fazowym, w parametrze Dokładności ustawiamy Pomiar Fazowy.

19 Po ustawieniu parametrów wciskamy klawisz OK. znajdujący się w górnym pasku okna Edytuj obiekt. Program powróci do wcześniejszego okna wyświetlającego zawartość biblioteki. Zmiany wprowadzone w aktualnie wybranej i otwartej bibliotece zapisujemy wciskając klawisz Zapisz. Utworzenie nowego pliku pomiarowego z wybraną, poprawiana biblioteka spowoduje, że nowe ustawienia będą uwzględniane przy pomiarze nowego obiektu. 2. Wstrzymywanie i kontynuowanie pomiaru obiektów liniowych i powierzchniowych W przypadku pomiarów obiektów liniowych i powierzchniowych istnieje możliwość wstrzymania aktualnie wykonywanego pomiaru. Po rozpoczęciu pomiaru np. obiektu liniowego Linia_ogólna, wyświetlony zostanie ekran Wciśnięcie klawisza Pauza, spowoduje zatrzymanie rejestrowania obserwacji satelitarnych, a klawisz Pauza zmieni wygląd i napis na Wznów. W linii Paska stanu wyświetlana będzie migająca ikona Aby wznowić przerwany pomiar obiektu, należy wcisnąć przycisk z napisem Wznów. Aby zakończyć pomiar obiektu, należy wcisnąć klawisz OK. 3. Pomiar odległości bezpośrednio w terenie Oprogramowanie TerraSync pozwala na pomiary zarówno obiektów liniowych/powierzchniowych krzywoliniowych jak i również prostoliniowych. Pomiar obiektu krzywoliniowego polega na wybraniu z listy obiektów biblioteki jednego obiektu, rozpoczęcie pomiaru i przemieszczanie się po terenie. W takim przypadku zmiany położenia będą automatycznie zapisywane w pliku obserwacyjnym, tworząc obiekt liniowy krzywoliniowy. Aby pomierzyć obiekt liniowy prostolinijny, należy przed rozpoczęciem pomiaru z poniższego ekranu

20 wcisnąć klawisz Opcje i wybrać Rejestruj później. Rozpoczęcie pomiaru z tak ustawioną rejestracja, spowoduje utworzenie nowego obiektu pomiarowego, ale TerraSync nie będzie przypisywał żadnych pomiarów położenie. Po ustawieniu anteny nad właściwym punktem początkowym, należy wcisnąć klawisz Opcje i wybrać Nowe Załamanie i pozostać nieruchomo. Po zarejestrowaniu pomiarów dotyczących punktu początkowego, z poniższego ekranu

21 wciskamy klawisz OK. Pomiar Załamanie 1 zostanie zakończony, lecz pomiar obiektu liniowego będzie nadal otwarty. Po przejściu na drugi, końcowy punkt odcinka należy powtórzyć wcześniejsze czynności, wciskając klawisz Opcje i wybierając Nowe Załamanie. Po zebraniu wystarczającej ilości obserwacji, kończymy pomiar Załamania 2, wciskając klawisz OK. Aby zakończyć pomiar odległości wciskamy OK. W celu wyświetlenia pomierzonej długości, z menu głównego wybieramy Pliki/Uaktualnienie i Aktualizacja obiektu. Wyświetlona zostanie lista pomierzonych obiektów, w tym ostatnio zmierzony odcinak liniowy. Podświetlamy go a w dolnym fragmencie okna wyświetlone zostaną jego długości: Długość(2D) długość pozioma oraz (3D) długość przestrzenna.

22 4. Pomiar powierzchni i obwodu bezpośrednio w terenie Jeżeli chcemy zmierzyć powierzchnię, której granice tworzą odcinki prostoliniowe należy postępować podobnie jak w przypadku pomiaru odległości, z tą jednak różnicą, że zamiast wskazać, że obiektem mierzonym będzie obiekt liniowy należy wybrać obiekt powierzchniowy. Jeżeli pomiar granicy rozpoczynany od jej krzywoliniowego fragmentu, należy przed rozpoczęciu pomiaru obiektu powierzchniowego ustawić parametr rejestracji na Rejestruj teraz Po wybraniu obiektu powierzchniowego należy wcisnąć klawisz Nowy Następnie należy przemieszczać się po granicy mierzonej powierzchni, a odbiornik automatycznie będzie rejestrował pomiary położenia Jeżeli chcemy wstrzymać pomiar powierzchni, należy wcisnąć przycisk Pauza Wznowienie pomiaru nastąpi po wciśnięciu klawisza Wznów

23 Jeżeli w skład powierzchni, którą mierzymy wchodzą również linie proste, przed rozpoczęciem pomiaru takiego fragmentu granicy, należy wcisnąć klawisz Pauza, a następnie z opcji wybieramy Nowe załamanie i pozostajemy nieruchomo. Aby zakończyć pomiar załamanie, wciskamy klawisz OK. Następnie przemieszczamy się nad nowy punkt załamania i uruchamiamy pomiar kolejnego Załamania. Po jego zakończeniu można mierzyć kolejne załamanie, lub wciskając klawisz Wznów, aby kontynuować pomiar krzywolinijny. Zakończenie pomiaru powierzchni nastąpi po wciśnięciu klawisza OK, o ile nie jesteśmy w trakcie pomiaru Załamania. Wszystkie pomierzone fragmenty granicy zostaną połączone w jedną zamkniętą całość. W celu wyświetlenia pomierzonej powierzchni i obwodu, z menu głównego wybieramy Pliki/Uaktualnienie i Aktualizacja obiektu. Wyświetlona zostanie lista pomierzonych obiektów, w tym ostatnio zmierzony obiekt powierzchniowy. Podświetlamy go a w dolnym fragmencie okna wyświetlone zostaną: Długość(2D) obwód oraz Pow powierzchnia. 5. Wstrzymywanie pomiaru obiektu liniowego lub powierzchniowego w celu pomiaru innego obiektu punktowego, liniowego lub powierzchniowego Jeżeli podczas pomiaru jakiegoś obiektu liniowego lub powierzchniowego, zajdzie potrzeba pomierzenia innego obiektu punktowego, liniowego lub powierzchniowego, należy zakończyć rejestrowanie fragmentu jednego obiektu wciskając klawisz OK. Wyświetlony zostanie ekran wyboru obiektu

24 Następnie należy podświetlić typ obiektu, który będzie mierzony i wcisnąć klawisz Nowy, aby rozpocząć pomiar. Po zebraniu odpowiedniej ilości pomiarów, można zakończyć pomiar nowego obiektu wciskając klawisz OK. Zostanie wyświetlony ponownie ekran wyboru obiektu. Po wciśnięciu klawisza Opcje, wyświetlone zostanie menu, z którego wybieramy Kontynuuj... Wyświetlony zostanie ekran zawierający wykaz wszystkich pomierzonych obiektów W wyświetlonej liście odszukujemy obiekt, którego pomiar chcemy dalej kontynuować i podświetlamy go. Aby kontynuować pomiar obiektu, wciskamy klawisz Kontynuuj. Program wyświetli ekran pomiaru i będzie zbierał dane pomiarowe. Aby zakończyć pomiar, wciskamy klawisz OK. 6. Pomiar położenia obiektów niedostępnych metodą domiarów (offset) Jeżeli ze względu na konfigurację terenu lub charakter mierzonych elementów niemożliwe jest ustawienie anteny odbiornika GPS dokładnie nad obiektem, zamiast wykonać pomiar bezpośrednie należy wykonać pomiar pośredni. Na przykład, podczas pomiaru drzewa, liście i gałęzie jego korony uniemożliwią przedostanie się sygnałów satelitarnych do odbiornika GPS. Pomiar bezpośredni nie będzie wtedy możliwy. Umieszczenie odbiornika poza koroną drzewa, zapewni właściwy odbiór sygnałów satelitarnych, ale pomierzone współrzędne nie będą odpowiadały prawdziwemu położeniu drzewa. Aby określić prawdziwe położenie drzewa, należy wprowadzić do odbiornika dodatkowe wielkości opisujące relacje pomiędzy właściwym położeniem a tym odsuniętym.

25 W przypadku pomiaru punktowego obiektu niedostępnego, można stosować jedną z metod domiarów: odległość-odległość trzy odległości kierunek-odległość trzy odległości W przypadku pomiaru liniowego lub powierzchniowego obiektu niedostępnego, można stosować tylko jedną metodę domiarów: domiar liniowy w lewo lub w prawo. Aby zarejestrować obiekt niedostępny, należy rozpocząć rejestrowanie obiektu, a następnie wybrać Opcje. Wyświetlone zostanie menu, z którego wybieramy Domiary. W zależności od wybranego obiektu pomiarowego wyświetlona zostanie odpowiednia lista dostępnych domiarów Dla obiektu punktowego, po wybraniu domiaru Odległość Kierunek wyświetlony zostanie ekran:

26 W polu Azymut wprowadzamy azymut, pod jakim znajduje się punkt niedostępny z aktualnego położenia odbiornika GPS. W polu Odległość pozioma wprowadzamy odległość poziomą do obiektu niedostępnego. Jeżeli znamy różnicę wysokości wprowadzamy ją również lub pozostawiamy wartość 0.00m. Po wprowadzeniu wymaganych wielkości wciskamy klawisz OK, potwierdzający zakończenie wprowadzania domiarów. Następnym krokiem jest zakończenie rejestrowania położenia odsuniętego. Tak jak w przypadku kończenia rejestrowania położenia obiektu punktowego, wciskamy ponownie klawisz OK. W przypadku pomiarów obiektu liniowego lub powierzchniowego, po wybraniu opcji Domiary wyświetlony zostanie ekran:

27 Z listy Kierunek należy wybrać jedną z opcji W lewo lub Na prawo, określającej, w którym kierunku od linii lub powierzchni mierzonej znajduje się linia lub powierzchnia niedostępna, a następnie określamy wartość domiaru w polu Odległość pozioma. Wprowadzić można również różnicę wysokości, jeżeli jest znana, lub pozostawić wartość 0.00m. Po zakończeniu wprowadzania Domiarów, wciskamy klawisz OK. a następnie wykonujemy pomiar obiektu liniowego lub powierzchniowego odsuniętego. Po zakończeniu pomiaru wciskamy ponownie klawisz OK. Wszystkie domiary zostaną dodane do poszczególnych pozycji odsuniętego obiektu liniowego lub powierzchniowego dopiero po zakończeniu jego pomiaru. Instalowanie oprogramowania w odbiornikach i rejestratorach z Windows CE Instalacja oprogramowania TerraSync wymaga podłączenia urządzenia, w którym ma być ono zainstalowane z komputerem PC oraz nawiązania połączenia ActiveSync w trybie No Partnership. Po wciśnięciu klawisza Dalej, wyświetlony zostanie ekran

28 Połączenie ActiveSync został nawiązane. Następnie należy włożyć płytę instalacyjną TerraSync do jednego z napędów dysków CD-ROM/DVD. Automatycznie uruchomiony zostanie program instalacyjny, który wyświetli okno, z poziomu, którego wybieramy Install. Z poziomu kolejnego okna wybieramy docelowe miejsce instalacji oprogramowania. W przypadku urządzeń mobilnych wybieramy opcję Install to a Windows CE, co spowoduje uruchomienie programu instalacyjnego. Z poziomu ekranu powitalnego, wybieramy klawisz Next. Następnie wciskamy klawisz Yes. Jeżeli posiadamy numer seryjny oprogramowania, należy zaznaczyć poniższą opcję i wcisnąć klawisz Next. Wyświetlony zostanie ekran wprowadzania numeru seryjnego

29 Po wprowadzeniu numeru seryjnego należy wcisnąć klawisz Next. Jeżeli numer seryjny jest niewłaściwy, program wyświetli okno informacyjne i po wciśnięciu klawisza OK, należy wprowadzić poprawny numer seryjny. Numer seryjny udostępniany jest użytkownikom po podaniu numeru zakupu podczas rejestrowania oprogramowania u producenta. Wciśnięcie klawisza Next program instalacyjny skomunikuje się z urządzeniem Windows CE. Po wyświetleniu kolejnego ekranu należy wcisnąć klawisz Next. Wyświetlony zostanie następny ekran, i należy wcisnąć klawisz OK. Po chwili wyświetlony zostanie ekran Należy wcisnąć klawisz Nie. Wyświetlone zostanie okno, z którego należy wybrać Disk i wcisnąć klawisz OK Następnie wyświetlone zostanie okno

30 a po nim ekran z prośbą o sprawdzenie stanu wyświetlacza i odpowiednią reakcję. Standardowo nie jest wymagana żadna reakcja ze strony użytkownika. Na ekranie komputera PC wyświetlone zostanie okno, z poziomu którego wciskamy klawisz OK. Następnie wyświetlony zostanie ekran i wciskamy klawisz Next. Zaznaczamy opcję Check for updates later i wciskamy klawisz Next a następnie klawisz OK. Aby zakończyć instalację z wyświetlanego okna wybieramy opcję Return to Main Menu i Exit. Odzyskiwanie oprogramowania i ustawień Zainstalować program ActiveSync na komputerze PC wyposażonym w port USB. Najnowszą wersję programu ActiveSync można pobrać ze strony: Po zainstalowaniu oprogramowania, należy restartować i uruchomić ponownie system komputera PC. Umieszczamy włączony odbiornik/rejestrator GPS w odłączonej od kabla USB stacji dokującej i dopiero wtedy łączymy kablem USB komputer PC ze stacją dokującą. Na ekranie komputera PC wyświetlone zostanie ekran: Zaznaczmy drugą z wyświetlonych opcji (Guest partnerrship) i wciskamy przycisk Dalej. Na monitorze komputera PC wyświetlony zostanie ekran:

31 Wskazujemy myszką klawisz Explore Wyświetlony zostanie ekran: Z wyświetlonego okna Eksploratora wybieramy: My Pocket PC, a następnie przechodzimy do katalogu Disk Plik backupimg.pbf znajduje się w podkatalogu \Disk\System Plik Kontrola.ddf znajduje się w podkatalogu \Disk\My Documents\TerraSync

32 Po przegraniu pliku w odpowiednie miejsce w pamięci odbiornika/rejestratora GPS należy wykonać następujące czynności: Zakończyć połączenie ActiveSync, wciskając na ekranie dotykowym odbiornika/rejestratora GPS ikonkę, znajdującą się w prawym dolnym rogu wyświetlacza: Chęć zakończenia połączenia ActiveSync potwierdzamy wybierając klawisz Disconnect poczym odłączamy klawisz USB od stacji dokującej. Odtwarzanie ustawień z pliku backup-owego W przypadku utraty ustawień lub niemożliwości uruchomienia niektórych programów należy odtworzyć ustawienia zapisane w pliku backup-owym. Opisane poniżej czynności należy również wykonać po wgraniu nowego, nieuszkodzonego pliku backup-owego, gdy oryginalny plik został zastąpiony, nadgrany niewłaściwymi ustawieniami przez nieuwagą użytkownika. W odbiorniku/rejestratorze GPS wskazujemy klawisz Start

33 i z wyświetlonej listy wybieramy Programs i następnie wybieramy ikonę Restore Now. Po chwili nastąpi automatyczne odtworzenie ustawień z pliku backup-owego. Poprawne odtworzenie ustawień wymaga ponownego restartu, który zostanie przeprowadzony po wskazaniu klawisza OK z poniższego ekranu:

Pomiary GPS RTK oraz DGPS odbiornikami TOPCON

Pomiary GPS RTK oraz DGPS odbiornikami TOPCON Instrukcja obsługi Pomiary GPS RTK oraz DGPS odbiornikami TOPCON i programem TopSURV ver. 2.0 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1. Instalacja programu TopSURV... 3 1.2 Usuwanie programu TopSURV...6 1.3 Ponowne

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Obsługa rachunku internetowego... 7 1) Logowanie... 7 2) Dyspozycje... 7

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika

Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika Freedom Scientific Inc. Opublikowany przez: Freedom Scientific Inc 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH

SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH BOND SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM... 2.1.JAKIEGO KOMPUTERA POTRZEBUJEMY?... 2.2.JAK ZAINSTALOWAĆ PROGRAM... 2.3.ZASADY OGÓLNE... 2.4.OZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Spis treści: Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat...1 1. Instalacja...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 2.1. Rejestracja programu...3 2.2. Uruchomienie programu...4

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo