GPS Pathfinder Office

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GPS Pathfinder Office"

Transkrypt

1 IMPEXGEO OPROGRAMOWANIE GPS Pathfinder Office Instrukcja obsługi Jak najlepiej wykorzystać możliwości Trimble IMPEXGEO os. Grabina ul. Platanowa NIEPORĘT k/ Warszawy tel. (0 22) , (0 22) fax (0 22)

2 Podstawowe informacje o programie Program do przetwarzania danych GPS/GIS, nadzoruje wszystkie obliczenia GPS, postprocessing, tworzy i edytuje mapy numeryczne, pozwala na export danych do różnych systemów GIS. Pozwala na pobieranie plików ze stacji bazowych poprzez Internet. Praca z programem 1. Uruchomienie programu GPS Pathfinder Office 1.Wybierz przycisk START i kliknij na nim. 2.Z rozwiniętego menu wybierz Programy a następnie GPS Pathfinder Office a potem GPS Pathfinder Office Program można również uruchomić klikając podwójnie na poniższej ikonce umieszczonej na pulpicie Po uruchomieniu programu wyświetlone zostanie okno Select Projekt wyboru projektu pomiarowego. Należy wybrać właściwy projekt z listy dostępnych, lub wskazując klawisz New... utworzyć nowy podając jego nazwę. 2

3 2. Wygląd okna głównego GPS Pathfinder Office Przyciski Menu Toolbars Okno graficzne mapy (pasek narzędziowy) Status bar (pasek stanu) Czynności podstawowe 1. Tworzenie nowego projektu Aby utworzyć nowy projekt należy wybrać z Menu Głównego opcję File/Project... Następnie należy podać nazwę nowego projektu. Wyświetlone zostanie okno Select Project. Należy wybrać właściwy projekt z listy dostępnych, lub wskazując klawisz New... utworzyć nowy podając jego nazwę. 2. Otwieranie istniejącego projektu Aby otworzyć projekt wcześniej utworzony i zapisany na dysku, należy z Menu Głównego wybrać opcję File/Project... lub wybrać odpowiednią go z rozwijalnej listy z Paska Narzędziowego. 3

4 3. Usuwanie projektu Aby skasować projekt, należy z Menu Głównego wybrać opcję File/Project... a następnie wcisnąć klawisz Remove. Wyświetlone zostanie okno informujące o usunięciu nazwy projektu z listy projektów. Taki sposób usunięcia nie spowoduje skasowania plików i folderów projektu Wymiana danych z urządzeniami zewnętrznymi Do wymiany danych w programie Pathfinder Office służy moduł Data Transfer. Aby uruchomić go należy z Menu Głównego wybrać opcję Utilities/Data Transfer... lub wybrać odpowiednią ikonę z Paska Narzędziowego. Wyświetlone zostanie okno: W celu ustanowienia połączenia należy wybrać z listy Device odpowiednie urządzenie i przycisk nawiązania połączenia: Po pomyślnym nawiązaniu połączenia, wyświetlony zostanie monit: 1. Przegrywanie danych z rejestratorów i odbiorników GPS Aby wgrać obserwacje z rejestratora lub odbiornika GPS należy z okna modułu Data Transfer wybrać zakładkę Receive, następnie wcisnąć klawisz Add i wybrać Data Files. W wyniku takiego działania ukaże się poniższe okno 4

5 Aby przegrać dane, należy wskazać i zaznaczyć plik lub grupę plików tak jak w powyższym przykładzie. Docelowy katalog w polu Destination został określony domyślnie jako katalog otwartego lub nowo utworzonego projektu, lecz można go zmienić klawiszem Browse... Zakończenie wybierania pliku do przesłania nastąpi po wciśnięciu klawisza Open. Zawartość ramki Files to receive modułu Data Transfer zostanie uaktualniona i będzie zawierała listę wskazanych plików. Rozpoczęcie transmisji nastąpi po wciśnięciu klawisza Transfer All, co zostanie zakomunikowane wyświetleniem okna Receiving... Po zakończeniu transmisji wyświetlony zostanie monit Transfer Completed, który wyłączamy klawiszem Cancel Zamknięcie okna Data Transfer nastąpi po wciśnięciu klawisza Close. 2. Przesyłanie danych do rejestratora lub odbiornika GPS Eksport danych przeprowadza się przy pomocy opisanego powyżej modułu Data Transfer. Po ustanowieniu połączenia z urządzeniem zewnętrznym, należy wybrać zakładkę Send. Następnie po wciśnięciu klawisza Add należy wybrać typ pliku. Następnie należy wcisnąć klawisz Add, wskazać plik lub grupę plików i wcisnąć klawisz OK. Zaznaczone pliki zostaną umieszczone w ramce Files to Send. Rozpoczęcie transmisji nastąpi po wciśnięciu klawisza Transfer All, co zostanie zakomunikowane wyświetleniem okna Sending... 5

6 Po zakończeniu transmisji wyświetlony zostanie monit Transfer Completed, który wyłączamy klawiszem Cancel Zamknięcie okna Data Transfer nastąpi po wciśnięciu klawisza Close. Wyświetlanie zawartości plików W celu wyświetlenia zawartości plików *.ssf lub *.cor, należy z głównego okna programu Pathfinder Office wybrać File/Open, co wyświetli poniższe okno Należy wskazać i zaznaczyć plik lub grupę plików i wcisnąć klawisz Otwórz. Zawartość plików zostanie wyświetlona w oknie Map, po wybraniu ikony 6

7 jak na poniższym przykładzie: Funkcje poszczególnych ikon Paska Narzędziowego Ikona Funkcja Otwarcie plik lub grupy plików Zapis Wydruk mapy Wyświetla lub ukrywa okno podglądu mapy Otwiera lub zamyka okno Time Line Wyświetla lub ukrywa narzędzie: Właściwości Obiektu Wyświetla lub ukrywa narzędzie: Położenie Narzędzie wyboru na mapie Narzędzie pomiaru na mapie Przesuwanie mapy Powiększanie mapy lub zaznaczonego jej fragmentu Zmniejszanie mapy lub zaznaczonego jej fragmentu Wyświetlanie całej zawartości mapy Przywrócenie poprzedniego widoku i powiększenia mapy Wyświetlenie wskazanego zaznaczenia pośrodku okna mapy w tej samej skali 7

8 Postprocessing różnicowy pomiarów terenowych W celu przeprowadzenia obliczeń dotyczących plików pomiarowych należy uruchomić moduł Differential Correction wybierając z menu głównego Utilities/Differential Correction.. lub wybierając odpowiednią ikonę przycisku. W odpowiedzi wyświetlony zostanie następujący ekran: Domyślnie okno Selected SSF files to correct nie zawiera żadnych plików do skorygowania. Dodanie plików obserwacyjnych następuje po wciśnięciu klawisza + i wybierania plików pomiarowych. Wciskamy klawisz Dalej Wyświetlony zostanie ekran, w którym wybieramy opcje jak poniżej 8

9 Ponownie wciskamy klawisz Dalej Wyświetlony zostanie ekran zmiany ustawień parametrów domyślnych. Jeżeli nie dokonujemy zmian parametrów domyślnych, ponownie wciskamy klawisz Dalej Następnie wyświetlony zostanie kolejny ekran wyboru plików bazowych W górnej ramce Base Provider Search zaznaczamy Browse i wciskamy klawisz Browse... Wyświetlone zostanie okno wyboru plików bazowych. Po ich wybraniu w okienku Browse wyświetlona zostanie lista nazw plików bazowych. W dolnej ramce Reference Position zaznaczamy Use reference position from base files. Następnie wciskamy klawisz Dalej 9

10 Ustawiamy parametry dotyczące katalogu i plików wynikowych i wciskamy klawisz Start. Uruchomiony zostanie proces obliczeniowy i wyświetlony zostanie ekran informujący o postępie obliczeń i wynikach: Po wykonaniu obliczeń wyświetlony zostanie stosowny monit, a we wskazanym katalogu zapisane zostaną pliki wynikowe z określonym rozszerzeniem. Komunikat ten wyłączamy wciskając klawisz Close. Pliki wynikowe również mogą być wyświetlane na mapie. W tym celu należy z menu głównego programu Pathfinder Office należy wybrać File/Open, a następnie wskazać i zaznaczyć plik lub grupę plików i wcisnąć klawisz Otwórz. 10

11 Eksport obiektów do formatu Shape W celu utworzenia pliku z danymi w formacie Shape z wybranego projektu programu Pathfinder Office należy wykonać poniższe czynności: 1. Zdefiniowanie parametrów konfigurujących eksport danych Po wybraniu konkretnego projektu pomiarowego w PFO, z głównego menu programu, należy wybrać: Utilities/Export... Wyświetlone zostanie główne okno modułu Export Z rozwijalnej listy Chose Export Setup należy wybrać Sample ArcView Shapefile Setup a następnie wskazać przycisk Properties... Spowoduje to wyświetlenie poniższego okna konfiguracji eksportu do formatu Shape, które składa się z 7 zakładek, w których parametry ustawia się zgodnie z wymogami docelowego systemu odczytującego pliki shape. 11

12 12

13 13

14 Jeżeli mają być wyeksportowane wszystkie pozycje nawet nie skorygowane należy zaznaczyć dodatkowo opcję Uncorrected w ramce: Include Positions That Are 14

15 15

16 Eksport wykazu pomierzonych powierzchni wraz z wykazem współrzędnych obiektów powierzchniowych do pliku tekstowego ASCII W celu utworzenia pliku z danymi w formacie tekstowym ASCII zawierającym zarówno wykaz powierzchni wraz z wykazem punktów tworzących każdy obiekt punktowy z wybranego projektu programu Pathfinder Office należy wykonać poniższe czynności: 1. Zdefiniowanie parametrów konfigurujących eksport danych Po wybraniu konkretnego projektu pomiarowego w PFO, z głównego menu programu, należy wybrać: Utilities/Export... Wyświetlone zostanie główne okno modułu Export W pierwszej kolejności należy zdefiniować nowy profil eksportu danych przez wciśnięcie klawisza New... Program wyświetli poniższe okno: 16

17 W polu Setup Name: wprowadzamy nową nazwę np: Wykaz powierzchni i współrzędnych W ramce Create, zaznaczamy Configurable ASCII i wciskamy klawisz OK Wyświetlone zostanie okno z kilkoma zakładkami. Ustawiamy parametry dokładnie tak jak na poniższych rysunkach: 17

18 18

19 19

20 Zmieniamy klawiszem Change układ współrzędnych np. na: System Polska, Zone 200/21 20

21 W powyższym okienku należy wprowadzić utworzyć wzornik definiujący format eksportowanych danych. W tym celu należy wcisnąć przycisk New... Wyświetlony zostanie ekran wprowadzania nazwy wzornika, którym w polu Template Name wprowadzamy nazwę np: Wykaz pow i XY Wyświetlone zostanie kolejne okno, w którym ustawiamy wszystkie parametry jak na poniższym rysunku: W polu Template Worksheet wprowadzamy następujący tekst: {Header Start}{Text:Opis Powierzchnia Obwód } {Attributes} {Hdr/Ftr End} {Northing} {Easting} {Footer Start} {Hdr/Ftr End} Pomiędzy napisem Opis a Powierzchnia znajduje się 20 spacji a pomiędzy napisem Powierzchnia a Obwód jest 12 spacji. Następnie wciskamy OK. Wyświetlone zostanie okno z wybraną zakładką Configurable ASCII: Akceptujemy ostatecznie wprowadzone ustawienia, wciskając klawisz OK. Wyświetlone zostanie główne okno modułu Export 21

22 Jeżeli w ramce Selected Files głównego okna Export brak jest jakichkolwiek nazw plików *.cor lub *.ssf, należy wcisnąć klawisz Browse..., spowoduje to wyświetlenie okna wyboru plików Po zaznaczeniu pliku nie skorygowanego *.ssf lub skorygowanego *.cor lub grupy takich plików (zaznaczanie nazw plików z jednoczesnym trzymaniem wciśniętego klawisza Shift), wybieramy Otwórz. Jeżeli w wykazie plików Selected Files głównego okna Export wyświetlane są nazwy plików, możliwe jest wyeksportowanie danych do plik tekstowego. Proces eksportu uruchamiany jest przez wciśnięcie klawisza OK z głównego okna modułu Eksport. Po wybraniu tego przycisku, wyświetlony zostanie ekran informujący o postępie procesu: 22

23 Po zakończeniu procesu, wyświetlony zostanie monit podsumowujący, który zawiera dane w zależność od zawartości plików *.ssf lub *.cor: ilości odczytanych plików wejściowych, ilości odczytanych obiektów, ilości utworzonych pozycji, ilości wyeksportowanych pozycji, nazwie pliku zawierającego raport z zakończonego eksportu W celu zamknięcia tego ekranu należy wybrać klawisz Close Plik wynikowy został utworzony we wskazanym w polu Output Folder głównego ekranu modułu Export miejscu. Standardowo jest to podkatalog o nazwie Export głównego katalogu projektu programu Pathfinder Office. W przypadku pomiaru obiektu powierzchniowego zdefiniowanego w bibliotece kodów i atrybutów odbiornika GPS jako użytek oraz eksportu danych według zdefiniowanego powyżej wzornika, w katalogu Export bieżącego projektu programy PFO utworzony zostanie plik o nazwie Urzytek.txt z następującą przykładową zawartością: Opis Powierzchnia Obwód Pow Opis Powierzchnia Obwód Pow gdzie Pow1 i Pow2 są opisami wprowadzonymi do opisu obiektu powierzchniowego w rejestratorze/odbiorniku GPS podczas pomiaru obiektu powierzchniowego. Pod napisem Powierzchnia znajduje się wartość pomierzonej powierzchni a pod napisem Obwód obwód pomierzonego konturu. Poniżej opisu i pomierzonych powierzchni i obwodu znajduje się wykaz współrzędnych. W pierwszej kolumnie umieszczono współrzędną X a w drugiej współrzędną Y punktów załamania granicy powierzchni. Punkt pierwszy i ostatni pokrywają się. 23

24 Instalowanie oprogramowania Pathfinder Office Do poprawnego zainstalowania oprogramowania potrzebne są: CD-ROM z oryginalnym opakowaniem, zawierający programem instalujący oprogramowanie Pathfinder Office Numer seryjny oprogramowania Komputer z czytnikiem CD-ROM spełniający minimalne wymagania sprzętowe Numer seryjny uzyskuje się po zarejestrowaniu oprogramowania na stronie producenta. Proces rejestracji wymaga podania numeru znajdującego się na opakowaniu CD-ROM z oprogramowaniem Pathfinder Office Uruchomienie programu instalującego oprogramowanie następuje po włożeniu CD-ROM lub uruchomieniu programu Setup.exe znajdującym się w głównym katalogu CD-ROM-u. Wyświetlony zostanie poniższy ekran, z menu, którego wybieramy Install a następnie Install GPS Pathfinder Office. Po uruchomieniu programu instalacyjnego wyświetlony zostanie ekran, z poziomu którego wybieramy jedną z dostępnych wersji językowych i wciskamy klawisz Next Na kolejnych wyświetlanych ekranach, wciskamy klawisze Next, Yes. Wyświetlony zostanie poniższy ekran z poziomu którego wybieramy: I have already registered, and have a valid serial number i wciskamy klawisz Next. W pole Serial Number: kolejnego ekranu prowadzamy numer instalacyjny uzyskany podczas rejestracji oprogramowania w postaci: AAAAAA-BBBBB-CCCCC-DDDDDDDD. Na kolejnym ekranie wybieramy jeden z kilku możliwych rodzajów instalacji np. Standard i wciskamy klawisz Next. Kolejny ekran pozwala na zmianę lub pozostawienie domyślnego katalogu, w którym zostanie zainstalowany program. Do następnego ekranu przechodzimy wciskając klawisz Next. Na kolejnym ekranie pozostawiamy odznaczone pola wyboru i wciskamy klawisz Next. Uruchomiony zostanie proces instalowania, a jego postęp uwidoczniony zostanie w postaci przesuwającego się paska Jeżeli program instalacyjny zmodyfikował jakieś istniejące pliki, na kolejnym ekranie wyświetlony zostanie monit o dokonanych zmianach. Do następnego ekranu przechodzimy wciskając klawisz Next Jeżeli komputer posiada łącze internetowe możemy pobrać stosowne uaktualnienia wybierając opcję Check for updates now lub dokończyć instalację wybierając drugą opcję: Check for updates later i wciskając klawisz Next. Aby zakończyć instalowanie oprogramowania wciskamy na kolejnym okienku klawisz OK i Next. Uaktualnienie oprogramowania przez internet będzie wykonywał się automatycznie po nawiązaniu połączenia internetowego i gdy zaznaczona jest opcja Automatically check for GPS Pathfinder Office updates znajdująca się w menu głównym Help. 24

OPROGRAMOWANIE. TerraSync IMPEXGEO

OPROGRAMOWANIE. TerraSync IMPEXGEO IMPEXGEO OPROGRAMOWANIE TerraSync Instrukcja obsługi Jak najlepiej wykorzystać możliwości Trimble IMPEXGEO os. Grabina ul. Platanowa 1 05-126 NIEPORĘT k/ Warszawy tel. (0 22) 774 70 07, (0 22) 774 70 06

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Środowisko pracy Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Pomiary GPS RTK oraz DGPS odbiornikami TOPCON

Pomiary GPS RTK oraz DGPS odbiornikami TOPCON Instrukcja obsługi Pomiary GPS RTK oraz DGPS odbiornikami TOPCON i programem TopSURV ver. 2.0 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1. Instalacja programu TopSURV... 3 1.2 Usuwanie programu TopSURV...6 1.3 Ponowne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZP SERWIS 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27. tel. 52 366 18 46 fax. 52 366 18 49. Program. Pośredni 2.1. Lipiec 2012 r.

ZP SERWIS 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27. tel. 52 366 18 46 fax. 52 366 18 49. Program. Pośredni 2.1. Lipiec 2012 r. ZP SERWIS 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27 tel. 52 366 18 46 fax. 52 366 18 49 e-mail: biuro@zpserwis.com.pl www.zpserwis.com.pl Program Pośredni 2.1 Lipiec 2012 r. Spis treści I. Wstęp... I-1 II. III.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0.

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0. Inwentaryzator Wersja 1.0.0.11 Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile Wersja dokumentu 1.0.14 14 września 2012 Treść zawarta w instrukcji zawiera informację

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Proficy Machine Edition. Wersja 5.00 Lipiec 2004 GFK-1868G-PL

Pierwsze kroki. Proficy Machine Edition. Wersja 5.00 Lipiec 2004 GFK-1868G-PL Pierwsze kroki Proficy Machine Edition Wersja 5.00 Lipiec 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie w sposób elektroniczny lub

Bardziej szczegółowo

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika Program do prezentacji rysunków rastrowych, wektorowych oraz dokumentów złożonych dla Microsoft Windows TM Tessel Systems Tessel Software Line TM is a

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 19.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 19.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 19.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI NOWOŚCI PROGRAMU ROBOT (WERSJA 19.0)... 4 ROBOT MILLENNIUM - KONSTRUKCJE... 4 ROBOT MILLENNIUM - KONSTRUKCJE ŻELBETOWE... 5 ROBOT

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki CIMPLICITY. Machine Edition. Wersja 3.00 Sierpień 2002 GFK-1868D-PL

Pierwsze kroki CIMPLICITY. Machine Edition. Wersja 3.00 Sierpień 2002 GFK-1868D-PL Pierwsze kroki CIMPLICITY Machine Edition Wersja 3.00 Sierpień 2002 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

DigiTerra Explorer 7 pierwsze kroki

DigiTerra Explorer 7 pierwsze kroki DigiTerra Explorer 7 pierwsze kroki 1 Copyright (prawa autorskie): SmallGIS Sp. z o.o. Ul. Wadowicka 8a 30-415 Kraków www.smallgis.pl Powyższa instrukcja przeznaczona jest wyłącznie dla klientów firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Farm Works Mobile Software

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Farm Works Software Solutions. Farm Works Mobile Software INSTRUKCJA OBSŁUGI Farm Works Software Solutions Farm Works Mobile Software INSTRUKCJA OBSŁUGI Farm Works Software Solutions FarmWorks Mobile Software Wersja 2011 z późniejszymi zmianami D Październik

Bardziej szczegółowo

Holter LX INSTRUKCJA OBSŁUGI. MARGOT MEDICAL Sp. z o. o. 02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 18 lok. 154-155 tel. 0-22/ 446 78 80 do 82 fax.

Holter LX INSTRUKCJA OBSŁUGI. MARGOT MEDICAL Sp. z o. o. 02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 18 lok. 154-155 tel. 0-22/ 446 78 80 do 82 fax. Holter LX INSTRUKCJA OBSŁUGI. MARGOT MEDICAL Sp. z o. o. 02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 18 lok. 154-155 tel. 0-22/ 446 78 80 do 82 fax. 0-22/ 211 19 36 Uwaga: Jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 533 32 26 26, 533 32 26 27 mail: kontakt@softwarestudio.com.pl. Studio SN2Enova. Instrukcja użytkownika

60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 533 32 26 26, 533 32 26 27 mail: kontakt@softwarestudio.com.pl. Studio SN2Enova. Instrukcja użytkownika 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 533 32 26 26, 533 32 26 27 mail: kontakt@softwarestudio.com.pl Studio SN2Enova Instrukcja użytkownika Wstęp 2 Dostarczona dokumentacja dotyczy komercyjnych systemów

Bardziej szczegółowo

NetOp Remote Control wersja 7.65

NetOp Remote Control wersja 7.65 NetOp Remote Control wersja 7.65 Podręcznik użytkownika Jeśli musisz być w dwóch miejscach jednocześnie! 1 Gwarancja Danware Data A/S gwarantuje jakość fizycznych materiałów zawartości pakietu użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DigiTerra Explorer 6

Instrukcja obsługi programu DigiTerra Explorer 6 Instrukcja obsługi programu DigiTerra Explorer 6 Copyright (Prawa autorskie): SmallGIS Antoni Łabaj, Obrońców Helu 21, 30-395 Krakow, Poland www.smallgis.pl Powyższa instrukcja przeznaczona jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008

Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008 Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008 (aktualizacja 7 sierpnia 2013) Abstrakt W poradniku opisano pełen zakres czynności do wykonania w przypadku instalacji

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów

Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 WPROWADZENIE... 9 1.1 Przewodnik po podręczniku... 9 1.1.1 Struktura podręcznika... 10 1.1.1.1 I część podręcznika WSPÓLNA... 10 1.1.1.2

Bardziej szczegółowo