OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Gniew za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Gniew za rok 2012"

Transkrypt

1 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Gniew za rok 202 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 20r. Nr 22, poz. 263) oraz 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 6, poz. 47 z późn. zm.), informuje co następuje: Ludność miasta i gminy Gniew zaopatrywana jest w wodę z dwunastu wodociągów w tym: - 5 wodociągów o produkcji wody < 00 m³/dobę - 5 wodociągi o produkcji m³/dobę - wodociąg lokalny Ostrowite własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Zwycięstwo w Rudnie końcówka sieci wodociągu publicznego Bochlin ( PieniąŜkowo- sieć ) nadzorowanego przez PSSE w Świeciu-wyniki wody SUW w Bochlinie spełniają wymagania określone w w/w rozporządzeniu. Producentem wody wodociągów publicznych w miejscowościach: Brody Pomorskie, Gogolewo, Kursztyn, Opalenie, Jeleń, Cierzpice, Szprudowo, Wielkie Walichnowy, Nicponia i Gniew jest,,inwest-kom w Gniewie Sp. z o. o., Gniew, ul. Wiślana 6. Podmiot ten prowadzi działalność w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 200 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 23 poz. 858 z późn. zm.) (nr zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: UAN.GK./02 z dnia r.) Ujęcia wody do spoŝycia w gminie Gniew niezaleŝnie od wydajności oparte są tylko na wodach podziemnych. Najczęściej stosowane metody uzdatniania wody to napowietrzanie i filtracja na złoŝach piaskowych. We wszystkich urządzeniach wodociągowych systematycznie kontrolowano jakość wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 6, poz. 47 z późn. zm.) zarówno w ramach nadzoru sanitarnego jak i w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego,,inwest-kom w Gniewie zgodnie z 4 w w/w rozporządzenia. W zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego wykonywanego w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej badane były następujące wskaźniki: barwa, mętność, ph, przewodność właściwa, zapach, smak,, azotany, azotyny, mangan, Ŝelazo, fluorki, twardość węglanowa, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, Σtrichloroetenu i tetrachloroetenu,,2- dichloroetan, benzo(a)piren, ΣWWA, ogólny węgiel organiczny (OWO), akryloamid, chlorek winylu, epichlorohydryna, pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosforoorganiczne, Σpestycydów, Σtrichlorobenzenów, ftalan dibutylu, benzen, oraz parametry mikrobiologiczne: Escherichia coli, Enterokoki, bakterie grupy coli, Clostridium perfringens oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC. W ramach prowadzonego nadzoru jakości wody pobrano do badań 5 próbek wody, z których 7 zostało zakwestionowanych (załącznik - ). Kwestionowane parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne w badanych próbkach wody (tab.) dotyczyły fluorków, glinu, mętności, jonu amonowego, Ŝelaza, manganu, boru oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22ºC. Efektywność działań naprawczych podejmowanych przez przedsiębiorstwo,, INWEST-KOM w Gniewie potwierdzana była wynikami badań w ramach kontroli wewnętrznej zakładu.

2 L.p Tabela. Charakterystyka urządzeń wodociągowych na terenie miasta i gm. Gniew Urządzenie wodociągowemiejscowość Miejscowości zaopatrywane w wodę Parametry ponadnormatywne w wodzie Liczba ludności zaopatrywanej w wodę Wielkość produkcji wody [m³/d] Gniew Gniew, Ciepłe, Gniewskie Młyny ,8 2 Brody Pomorskie Brody Pomorskie , 3 Gogolewo Gogolewo mętność ,5 4 Kursztyn Kursztyn ,8 O.L.M. w 22 C 5 Opalenie Opalenie Ŝelazo Jaźwiska mangan glin , 6 Jeleń Jeleń, Rakowiec, Piaseczno, Piaseckie Pole O.L.M. w 22 C ,9 7 Cierzpice Cierzpice - 8 9,2 8 Szprudowo Szprudowo - 9 Wielkie Walichnowy Wielkie Walichnowy, Kotło, Kuchnia, Polskie Gronowo, Małe Walichnowy, MiędzyłęŜ bor fluorki , Nicponia Nicponia, Tymawa ,3 2,8** Ostrowite Ostrowite 59 mangan 2 PieniąŜkowo* PieniąŜkowo ,7** *- końcówka wodociągu publicznego Bochlin nadzorowanego przez PSSE w Świeciu **- ilość sprzedanej wody do odbiorców na dobę Stwierdzone ponadnormatywne zawartości fluorków i boru w wodzie z wodociągu Wielkie Walichnowy są pochodzenia geogenicznego. Dlatego z uwagi na przesłanki zdrowotne wskazane jest monitorowanie zawartości fluorków i boru w wodzie w wodociągach na tym obszarze. W dalszym ciągu nie naleŝy stosować fluoryzacji zębów u dzieci w ramach profilaktyki przeciwpróchnicznej oraz w dalszym ciągu do mycia zębów naleŝy stosować tylko pasty nie zawierające fluoru. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie udziela doradztwa dla konsumentów w/w zakresie pod tel Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku decyzją dnia r. przyznał drugą zgodę na odstępstwo od j zawartości boru w wodzie przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wielkie Walichnowy

3 gm. Gniew w terminie do dnia 08 września 204 r. dopuszczając ich maksymalną zawartość w okresie obowiązywania odstępstwa nie przekraczającą,6 mg B/l. WaŜną inwestycją w roku 202 dla firmy Inwest- Kom w Gniewie Sp. o. o. była kontynuacja badań nad wprowadzeniem nowej technologii uzdatniania wody tj. usuwania fluorków i boru, wykonanych przez firmę AQUA SEEN Sp. z o. o. z Warszawy. Ich celem było określenie moŝliwości i efektywności stabilnego obniŝenia zawartości fluorków i boru z uzdatnianej wody surowej z zastosowaniem innowacyjnej metody z uŝyciem specjalistycznego złoŝa SILIPORTE H2O. Prace te okazały iŝ przedsiębiorstwo wodociągowe jest w stanie prowadzić proces uzdatniania w oparciu o testowaną technologię. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie wydał w 202r. - decyzję administracyjną, nakazującą doprowadzenie jakości wody dostarczanej z wodociągu Opalenie do obowiązujących norm, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 6, poz. 47 z późn. zm.) z uwagi na ponadnormatywną wartość jonu amonowego, Ŝelaza i manganu. Powodem przekroczeń w/w były prowadzone działania naprawcze na stacji uzdatniania wody polegające na modernizacji układu technologicznego (wykonano drugi stopień filtracji) w związku z czym woda dostarczana z wodociągu nie przechodziła w tym czasie procesu uzdatniania. - decyzję administracyjną, stwierdzająca brak przydatności wody do spoŝycia z wodociągu lokalnego Ostrowite (hydrofornia będąca własnością Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Zwycięstwo w Rudnie) z uwagi na ponadnormatywną wartość manganu, która stanowiła bezpośrednie zagroŝenie dla zdrowia. Ponadto PPIS w Tczewie zakazał korzystania z wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu do celów spoŝywczych, jednocześnie nakazując unieruchomienie w/w wodociągu oraz podjęcie działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie jakości wody do wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U.Nr 6, poz.47 z późn. zm) w terminie do 3 grudnia 202r. W gminie Gniew 398 mieszkańców (PieniąŜkowo, Włosienica i Półwieś) zaopatrywanych jest w wodę z wodociągu publicznego Bochlin, której producentem jest Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o. o. w Nowym, Plac św. Rocha 5, a eksploatatorem sieci wodociągowej na terenie gm. Gniew jest przedsiębiorstwo wodociągowe,,inwest-kom Sp. z o. o. w Gniewie. Dodać naleŝy, iŝ istotnym działaniem ze strony firmy,, Inwest- Kom w Gniewie była kontrola jakości wody zgodna z 4 rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 6, poz. 47 z późn. zm.) ze zwiększoną częstotliwością badania fluorków i boru w wodzie z wodociągu publicznego Wielkie Walichnowy.

4 Średnie wartości fluorków w wodzie do spoŝycia na obszarze miasta i gminy Gniew w 202r. Rys. Średnia zawartość fluorków w badanych próbkach wody do spoŝycia w 202 roku w mieście i gminie Gniew. Ocena obszarowa jakości wody do spoŝycia przez ludzi na obszarze miasta i gminy gm. Gniew za okres 202r. ( załączniki -0): załącznik -wodociąg publiczny Brody Pomorskie załącznik 2-wodociąg publiczny Gogolewo załącznik 3-wodociąg publiczny Kursztyn załącznik 4-wodociąg publiczny Opalenie załącznik 5-wodociąg publiczny Jeleń załącznik 6-wodociąg publiczny Cierzpice załącznik 7-wodociąg publiczny Szprudowo załącznik 8-wodociąg publiczny Wielkie Walichnowy załącznik 9-wodociąg publiczny Nicponia załącznik 0-wodociąg publiczny Gniew

5 Załącznik OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miejscowości Brody Pomorskie gmina Gniew za rok 202 Producentem wody w ilości 22, m³/dobę zaopatrujących 232 mieszkańców Brody Pomorskie jest,,inwest-kom w Gniewie Spółka z o.o Gniew, ul. Wiślana 6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakości wody do spoŝycia produkowanej przez wodociąg w Brodach Pomorskich w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 6 z 2007, poz.47 z późn. zm.). W 202 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna w Tczewie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego pobrała do badań 2 próbki wody, w których wszystkie parametry odpowiadały obowiązującym normom NDS. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 202r. stwierdził przydatność wody do spoŝycia dostarczanej przez wodociąg Brody Pomorskie.

6 Załącznik 2 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miejscowości Gogolewo gmina Gniew za 202 r. Producentem wody w ilości 25,5 m³/dobę zaopatrujących 326 mieszkańców Gogolewa jest,,inwest KOM w Gniewie sp. z o.o., Gniew, ul. Wiślana 6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakości wody do spoŝycia produkowanej przez wodociąg w miejscowości Gogolewo w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 6 z 2007, poz.47 z późn. zm.). W 20 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna w Tczewie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego pobrała do badania 5 próbek wody, z których 4 zostały zakwestionowane z uwagi na ponadnormatywną wartość jonu amonowego i mętności w wodzie. Wartości kwestionowanych w wodzie przedstawiono w poniŝszej tabeli. Wodociąg miejscowość Nazwy punktów kontroli jakości wody Parametry przekraczające wartości Liczba wykonanych badań parametru Liczba badań przekraczających wartości Średnia wartość Maksymalna wartość NajwyŜsze dopuszczaln e stęŝenie Budynek mieszkalny Gogolewo nr Gogolewo Szkoła Podstawowa w Gogolewie mętność 2* 2*,5,33,5,33 NTU 0,50 mg/l *- wzięto pod uwagę wyniki badań przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej Przypadki pojawienia się ponadnormatywnej zawartości jonu amonowego oraz wartości mętności w próbkach wody pobranych z wodociągu publicznego Gogolewo zostały bezzwłocznie wyeliminowane w wyniku działań naprawczych,,inwest KOM w Gniewie Sp. z o.o. Działania te polegały między innymi na czyszczeniu filtra i dysz w aeratorach. W celu zweryfikowania skuteczności tych działań przedsiębiorstwo wodociągowe Inwest- Kom przeprowadziło badania w ramach kontroli wewnętrznej, które nie wykazały przekroczeń obowiązujących norm (NDS). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 202r. stwierdził przydatność wody do spoŝycia dostarczanej przez wodociąg Gogolewo.

7 Załącznik 3 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miejscowości Kursztyn gmina Gniew za 202r. Producentem wody w ilości 37,8m³/d zaopatrujących 473 mieszkańców miejscowości Kursztyn gm. Gniew jest INWEST KOM w Gniewie Sp.z o.o., Gniew, ul. Wiślana 6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakości wody do spoŝycia produkowanej przez wodociąg w Kursztynie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 6 z 2007, poz.47 z późn. zm.). W 202 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna w Tczewie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego pobrała do badań 2 próbki wody, w których wszystkie parametry odpowiadały obowiązującym normom NDS. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 202r. stwierdził przydatność wody do spoŝycia dostarczanej przez wodociąg Kursztyn.

8 Załącznik 4 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miejscowości Opalenia gmina Gniew za 202r. Producentem wody w ilości 92,6 m³/d zaopatrujących 37 mieszkańców miejscowości: Opalenie, Potłowo, Aplinki i Jaźwiska jest sp. z o.o. INWEST KOM w Gniewie, ul. Wiślana 6, Gniew. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakości wody do spoŝycia produkowanej przez wodociąg w Opaleniu w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 6 z 2007, poz.47 z późn. zm.). W 202 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna w Tczewie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego pobrała do badania 3 próbki wody, z których wszystkie zakwestionowała z uwagi na ponadnormatywną wartość jonu amonowego, ogólnej liczby mikroorganizmów, glinu, manganu i Ŝelaza. Zakres wartości kwestionowanych przedstawiono w poniŝszej tabeli. Wodociąg miejscowość Nazwy punktów kontroli jakości wody Parametry przekraczające wartości Liczba wykonanych badań parametru Liczba badań przekracza jących wartości dopuszczal ne Średnia wartość Maksymalna wartość dopuszczalny ch NajwyŜsze stęŝenie Centrum Leczenia UzaleŜnień "Zapowiednik" o.l.m. w 22 C glin 2 3* 2 3* 2 26, , jtk 0,50 mg/l 200 µg/l Opalenie Przedszkole w Opaleniu mangan Ŝelazo 2* 2*, , ,50 mg/l 50 µg/l 200µg/l *wzięto pod uwagę wyniki kontroli wewnętrznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie zgodnie z 4 ust. pkt.3. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 6 z 2007, poz.47 z późn. zm.) po rozwaŝeniu stopnia zagroŝenia dla zdrowia, stwierdził warunkową przydatność wody do spoŝycia z wodociągu Opalenie z uwagi na ponadnormatywną zawartość jonu amonowego, manganu oraz Ŝelaza. Wobec powyŝszego PPIS w Tczewie prowadzi postępowanie administracyjne, mające na celu zapewnienie odbiorcom usług naleŝytą jakość dostarczanej wody z przedmiotowego urządzenia wodociągowego.

9 Celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących norm przedsiębiorstwo wodociągowe INWEST KOM Sp. z o.o. w Gniewie przeprowadziło działania naprawcze polegające na modernizacji układu technologicznego (wykonano drugi stopień filtracji) Przypadek wartości ogólnej liczby mikroogranizmów w 22 C w próbce wody pobranej z wodociągu publicznego Opalenie (instalacja wewnętrzna) został bezzwłocznie wyeliminowany poprzez podjęte przez przedsiębiorstwo wodociągowe działania naprawcze polegające na zachlorowaniu i wypłukaniu sieci wodociągowej. Skuteczność tych działań potwierdzono powtórnymi badaniami wody zarówno na ujęciu wody jak i na sieci wodociągowej oraz w punkcie monitoringowym. Przekroczenie wartości glinu w badanej wodzie z wodociągu publicznego Opalenie wystąpiło incydentalnie i zostało natychmiast wyeliminowane przez Spółkę Inwest- Kom w Gniewie w wyniku płukania sieci wodociągowej. Skuteczność powyŝszych działań potwierdzono wynikiem badania wody w zakresie glinu zarówno na ujęciu wody jak i na sieci wodociągowej oraz w punkcie monitoringowym. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 202r. stwierdził warunkową przydatność wody do spoŝycia dostarczanej przez wodociąg Opalenie z uwagi na ponadnormatywny, Ŝelazo i mangan.

10 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miejscowości Jeleń gmina Gniew za okres 202r. Załącznik 5 Producentem wody w ilości 45,9 m³/d zaopatrujących 670 mieszkańców miejscowości Jeleń i Piaseczno gm. Gniew jest Sp. z o.o. INWEST- KOM w Gniewie, ul. Wiślana 6, Gniew. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakości wody do spoŝycia produkowanej przez wodociąg w Jeleniu w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 6 z 2007, poz.47 z późn. zm.). W 202 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna w Tczewie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego w celu wykonania badań pobrała 6 próbek wody, z których 3 zostały zakwestionowane z uwagi na ponadnormatywną mętność oraz ponadnormatywną zawartość jonu amonowego. Zakres wartości kwestionowanych przedstawiono poniŝej. Wodociąg miejscowość Nazwy punktów kontroli jakości wody Parametry przekraczające wartości Liczba wykonany ch badań parametru Liczba badań przekraczając ych wartości Średnia wartość Maksymalna wartość NajwyŜsze stęŝenie Stacja uzdatniania wody 2*,52,52 0,50 mg/l Szkoła Podstawowa w o.l.m. w 22 C 2* >300 > jtk Piasecznie Budynek Jeleń mieszklany Jeleń 0,73 0,73 0,50 mg/l nr 4 Budynek mieszkalny nr A/ *wzięto pod uwagę wyniki kontroli wewnętrznej Przypadek wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 C w próbce wody pobranej z wodociągu publicznego Opalenie (instalacja wewnętrzna) został bezzwłocznie usunięty poprzez działania naprawcze polegające na zachlorowaniu studni i jej wypłukaniu a takŝe płukaniu odŝelaziaczy oracz sieci wodociągowej. Powtórne wyniki badań przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej nie potwierdziły przekroczeń w zakresie mikrobiologicznym. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie zgodnie z 4 ust. pkt.3. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 6 z 2007, poz.47 z późn. zm.) po rozwaŝeniu stopnia zagroŝenia dla zdrowia, stwierdził warunkową przydatność wody do spoŝycia z wodociągu Jeleń z uwagi na ponadnormatywną zawartość jonu amonowego do dnia r. W wyniku działań naprawczych podjętych przez eksploatatora sieci osiągnięto trwałą poprawę jakości wody, co potwierdzają wyniki badań przeprowadzone zarówno w ramach nadzoru sanitarnego jak i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa. W związku z powyŝszym PPIS w Tczewie uznał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność za wykonaną, dlatego stwierdził przydatność wody do spoŝycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Jeleń.

11 Załącznik 6 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miejscowości Cierzpice gmina Gniew za okres 202r. Producentem wody w ilości ok. 9,2 m³/d, zaopatrujących 8 mieszkańców miejscowości Cierzpice gm. Gniew jest INWEST- KOM Sp. z o.o. w Gniewie, ul. Wiślana 6, Gniew. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakości wody do spoŝycia produkowanej przez wodociąg w Cierzpicach w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 6 z 2007, poz.47 z późn. zm.). W 202 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna w Tczewie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego pobrała do badań 2 próbki wody, w których wszystkie parametry odpowiadały obowiązującym normom NDS. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 202r. stwierdził przydatność wody do spoŝycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Cierzpice.

12 Załącznik 7 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miejscowości Szprudowo gmina Gniew za 202r. Producentem wody w ilości 39,6 m³/d zaopatrujących 325 mieszkańców miejscowości Szprudowo gm. Gniew jest INWEST- KOM Sp. z o.o. w Gniewie, ul. Wiślana 6, Gniew. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakości wody do spoŝycia produkowanej przez wodociąg w Szprudowie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 6 z 2007, poz.47 z późn. zm.). W 202 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna w Tczewie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego pobrała do badań 2 próbki wody, z których wszystkie spełniały wymagania określone w w/w rozporządzeniu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 202r. stwierdził przydatność wody do spoŝycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Szprudowo.

13 Załącznik 8 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miejscowości Wielkie Walichnowy gmina Gniew za 202r. Producentem wody w ilości 250 m³/d zaopatrujących 697 mieszkańców miejscowości: Wielkie Walichnowy, Kotło, Kuchnia, Polskie Gronowo, Małe Walichnowy i MiędzyłęŜ jest INWEST- KOM Sp. z o.o. w Gniewie, ul. Wiślana 6, Gniew. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakości wody do spoŝycia produkowanej przez wodociąg w Wielkich Walichnowach w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 6 z 2007, poz.47 z późn. zm.). W 202 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna w Tczewie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego pobrała do badania 4 próbki, z których 2 zostały zakwestionowane z uwagi na ponadnormatywną zawartość jonu amonowego, fluorków i boru w wodzie. Zakres wartości kwestionowanych przedstawiono w poniŝszej tabeli. Wodociąg miejscowość Nazwy punktów kontroli jakości wody Parametry przekraczające wartości Liczba wykonanych badań parametru Liczba badań przekraczając ych wartości Średnia wartość Maksymalna wartość NajwyŜsze stęŝenie Budynek mieszkalny polskie Gronowo 28 fluorki bor,74,4,74,4,5 mg/l,0 mg/l Wielkie Walichnowy Budynek mieszkalny Wielkie Walichnowy Nr Budynek mieszkalny MiędzyłęŜ 9A 2 0,73 0,73 0,50 mg/l Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie zgodnie z 4 ust. pkt.3. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 6 z 2007, poz.47 z późn. zm.) po rozwaŝeniu stopnia zagroŝenia dla zdrowia, stwierdził warunkową przydatność wody do spoŝycia z wodociągu Wielkie Walichnowy z uwagi na ponadnormatywną zawartość jonu amonowego do dnia r. W wyniku działań naprawczych podjętych przez eksploatatora sieci osiągnięto trwałą poprawę jakości wody, co potwierdzają wyniki badań przeprowadzone zarówno w ramach nadzoru sanitarnego jak i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku decyzją dnia r. przyznał drugą zgodę na odstępstwo od j zawartości boru w wodzie przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wielkie Walichnowy gm. Gniew w terminie do dnia 08 września 204 r. dopuszczając ich maksymalną zawartość w okresie obowiązywania odstępstwa nie przekraczającą,6 mg B/l. Prowadzone jest równieŝ postępowanie administracyjne z uwagi na fluorków wodzie do spoŝycia z w/w wodociągu. Do 8 września 204r. obowiązuje drugie odstępstwo od j zawartości fluorków w wodzie przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi z

14 wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wielkie Walichnowy gm. Gniew przy zachowaniu maksymalnej zawartości fluorków na poziomie 3,0 mg/l. Przedsiębiorstwo wodociągowe Inwest- Kom w Gniewie w roku 202 kontynuowało działania mające na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm w zakresie boru i fluorków we współpracy z odrębnymi podmiotami. W tym celu przeprowadzono badania pilotowe na układzie uzdatniania wody wykonane przez firmę AQUA SEEN Sp. z o. o. z Warszawy. Celem badań było określenie moŝliwości stabilnego obniŝenia zawartości fluorków i boru z uzdatnianej wody surowej. Badania efektywności zastosowania innowacyjnej metody z uŝyciem specjalistycznego złoŝa SILIPORTE H2O pokazały iŝ przedsiębiorstwo wodociągowe jest w stanie prowadzić proces uzdatniania w oparciu o testowaną technologię. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 202r. stwierdził przydatność wody do spoŝycia na warunkach przyznanego odstępstwa dostarczanej przez wodociąg Wielkie Walichnowy,

15 Załącznik 9 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miejscowości Nicponia gmina Gniew za okres 202r. Producentem wody w ilości 86,3 m³/d zaopatrujących 27 mieszkańców miejscowości Nicponi i Tymawy gm. Gniew jest,,inwest- KOM Sp. z o. o. w Gniewie ul. Wiślana 6, Gniew. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakości wody do spoŝycia produkowanej przez wodociąg w Szprudowie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 6 z 2007, poz.47 z późn. zm.). W 202 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna w Tczewie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego pobrała do badań 7 próbek wody, z których wszystkie spełniały wymagania określone w w/w rozporządzeniu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 202r. stwierdził przydatność wody do spoŝycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Nicponia.

16 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta Gniew za okres 202r. Załącznik 0 Producentem wody w ilości w ilości 767,84 m³/dobę zaopatrujących 7207 mieszkańców miejscowości Gniew, Gniewskie Młyny i Ciepłe jest,, INWEST KOM Sp. z o. o. w Gniewie ul. Wiślana 6, Gniew. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 20r. Nr 22, poz. 263) oraz 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 6, poz. 47 z późn. zm.), informuje co następuje: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie prowadzi monitoring jakości wody do spoŝycia produkowanej przez wodociąg w Gniewie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi (Dz.U. Nr 6 z 2007, poz.47 z późn. zm.). W 20 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna w Tczewie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego pobrała do badania 7 próbek wody, z których została zakwestionowana z uwagi na ponadnormatywną zawartość jonu amonowego. Zakres wartości kwestionowanego parametru przedstawiono w poniŝszej tabeli. Wodociąg miejscowość Nazwy punktów kontroli jakości wody Parametry przekraczające wartości Liczba wykonanych badań parametru Liczba badań przekraczający ch wartości Średnia wartość Maksymalna wartość NajwyŜsze stęŝenie Gniew Stacja uzdatniania wody Zakład fryzjerski ul.piłsudskiego 5 A Budynek ADM ul. Witosa ,,Prefabet'' ul.7- marca 6 jon amonowy 2 0,69 0,69 0,50 mg/l Budynek mieszkalny Ciepłe 7/ Incydentalny przypadek pojawienia się ponadnormatywnej wartości jonu amonowego został natychmiast wyeliminowany przez przedsiębiorstwo wodociągowe w wyniku przeprowadzonych działań naprawczych polegających na uregulowaniu systemu napowietrzania oraz wydłuŝeniu czasu kontaktu wody z powietrzem. Skuteczność powyŝszych działań poparto powtórnymi badaniami próbek wody pobranych przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody przeprowadzonych zarówno w ramach nadzoru sanitarnego jak i kontroli wewnętrznej w 202r. stwierdził przydatność wody do spoŝycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Gniew.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r. dla gminy Morzeszczyn za 009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 006 r Nr, poz.85 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r dla gminy TCZEW za 2009 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r Nr 122, poz.851 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Pelplin za 2012r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla miasta i gminy Pelplin za 2012r. dla miasta i gminy Pelplin za 202r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 20r. Nr 22, poz. 263)

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią r.

Nakło nad Notecią r. Nakło nad Notecią 08.02.2011r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2010, dostarczanej przez wodociągi sieciowe funkcjonujące na terenie gminy Szubin.

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 23.02.2015r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2014, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 06.03.2017 r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2016, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 10.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU Na terenie gminy Kuźnia Raciborska funkcjonują dwa wodociągi zaopatrujące ludność w wodę do spożycia.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Teren Miasta Bukowno zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 3 urządzeń

Bardziej szczegółowo

Starogard Gdański, dnia r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/ 4110/51/GF/16

Starogard Gdański, dnia r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/ 4110/51/GF/16 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 10.02.2016r. SE.I/ 4110/51/GF/16 Wójt Gminy Lubichowo ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo Obszarowa ocena jakości wody

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (0-18) 33-72-101, FAX: (0-18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-7/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

Ilość mieszkańców zaopatrywany ch w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. w tym: miasto Kwidzyn: osoby Gmina Kwidzyn: osób

Ilość mieszkańców zaopatrywany ch w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. w tym: miasto Kwidzyn: osoby Gmina Kwidzyn: osób GMINA KWIDZYN - OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA 213 ROK NR 2 /HK/ 214 Aktualna liczba mieszkańców miasta wynosi 37 249 osób. 17 249 osób zaopatrywanych jest w wodę pochodzącą

Bardziej szczegółowo

Informacja "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o. i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku. o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r.

Informacja Wodociągów Płockich Sp. z o.o. i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku. o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r. Informacja "Wodociągów Płockich" i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r. Wodociąg Płock L.p. 1. Barwa, mg Pt/l poniżej 2 8 ± 2

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Zblewo. miejscowości zaopatrywane

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Zblewo. miejscowości zaopatrywane PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/4110/13/GF/16 Starogard Gdański, dnia 27.01.2016r. Wójt Gminy Zblewo ul. Główna 40 83-210 Zblewo Obszarowa ocena jakości wody za 2015

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-1/2/8/2012 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU ul. Batorego 8, Racibórz

ONS/HK/4566-1/2/8/2012 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU ul. Batorego 8, Racibórz PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul. Batorego 8, 47400 Racibórz Sekretariat 0324594132 Oddział Ekonomiczny i Administracyjny Kierownik Oddziału

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody dla miasta i gminy Skarszewy za 2015 rok. zaopatrywane

Obszarowa ocena jakości wody dla miasta i gminy Skarszewy za 2015 rok. zaopatrywane PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim SE.I/4110/70/GF/16 Starogard Gdański, dnia 15.02.2016r. Burmistrz Miasta i Gminy Plac Hallera 18 83-250 Skarszewy Obszarowa ocena jakości

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2015

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2015 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/4/2016 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 26.02.2016r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014 Sopot, 19 stycznia 2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263

Bardziej szczegółowo

NHK /18 Bochnia, dnia 03 stycznia 2017r.

NHK /18 Bochnia, dnia 03 stycznia 2017r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-01-01-1/18, dnia 03 stycznia 2017r. Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Miasta od 02 stycznia

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2017 roku.

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2017 roku. JAKOŚĆ WODY Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 217 roku. Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Limanowa za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Limanowa za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (18) 33-72-101, FAX: (18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-3/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Starogard Gdański. Tabela nr 1. Urządzenia wodociągowe, z których jakość wody jest monitorowana.

Obszarowa ocena jakości wody za 2015 rok dla gminy Starogard Gdański. Tabela nr 1. Urządzenia wodociągowe, z których jakość wody jest monitorowana. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 8.03.2016r. SE.I/4110/130/GF/16 Wójt Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Obszarowa

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej Nadzór nad jakością wody organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 1. Zaopatrzenie zakładu w wodę z wodociągu publicznego a ujęcie własne. Woda z wodociągu publicznego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku.

JAKOŚĆ WODY. Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku. JAKOŚĆ WODY Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach o jakości wody wodociągowej w 2016 roku. Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Ilość mieszkańców zaopatrywanych w wodę z. - 0 wodociągów. zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Ilość mieszkańców zaopatrywanych w wodę z. - 0 wodociągów. zbiorowego zaopatrzenia w wodę GMINA GARDEJA - OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA 2014 ROK NR 3/HK/201 Aktualna liczba mieszkańców gminy Gardeja wynosi 8 74 osoby. Wszystkie miejscowości na terenie gminy zaopatrywane

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2015

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2015 Sopot, 19 stycznia 2016r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH ul. Barbary 17, 40-053 Katowice ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Publikacja wyłącznie

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2012 NR 4 /HK/13

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2012 NR 4 /HK/13 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2012 NR 4 /HK/13 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi. Starogard Gdański, dnia 29.03.2016r. Na podstawie sprawozdania nr 192z/2016/LBŚ z dnia 29.03.2016r z badania próbki wody pobranej w dniu 09.03.2016 r. z punktu monitoringowego jakości wody ustalonego dla

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-0, 5/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2011 ROKU

ONS/HK/4566-0, 5/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2011 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul.batorego 8, 47-400 Racibórz Sekretariat 032-459-41-32 NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014 centrala tel.:

Bardziej szczegółowo

22 marca Światowy Dzień Wody

22 marca Światowy Dzień Wody 22 marca Światowy Dzień Wody Czysta woda to zdrowa woda i jest najważniejszym elementem dla zdrowia i życia człowieka. Podobnie jak krew w organizmach ludzi spełnia bardzo ważne funkcje. Jakość wody ma

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Klucze za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Klucze za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Klucze za 2014 rok. Cały obszar Gminy Klucze zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 5 urządzeń

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-5/16 Limanowa, dnia Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Opracowanie: Magdalena Kubiak Technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu Warta, 2012 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy i Miasta Warta

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989)

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz

ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul.batorego 8, 47-400 Racibórz Sekretariat 032-459-41-32 NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014 centrala tel.:

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W 2010 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W 2010 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 Tel./Fax (32) 616-35-50 e-mail:psse.jaworzno@pis.gov.pl http://pssejaworzno.pis.gov.pl OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Olkusz za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Olkusz za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Olkusz za 2014 rok. Teren Miasta Olkusz zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 1

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2011 NR 06/HK/12 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki Wykonanie badań wraz z pobraniem próbek i opracowaniem wyników zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r.

OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r. OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r. Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE ZA ROK 2013

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE ZA ROK 2013 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/1/14 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 12.02.2014r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Dobra za rok 2015.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Dobra za rok 2015. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-6/16 Limanowa, dnia. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oferent: Nr NIP: REGON: zł

OFERTA. Oferent: Nr NIP: REGON: zł Nr oferty nadany przez Zamawiającego OFERTA Zamwiający: Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny Sp. z o.o. Unieście ul. Świerczewskiego 44 76 032 Mielno Data sporządzenia oferty: Oferent: Nr NP: REGON: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOSZALINIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOSZALINIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 KOSZALIN, lipiec 2015r. KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOSZALINIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2016 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2016 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2016 rok. Na terenie Miasta Bukowno działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r.

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r. Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w II półroczu 2012 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zmianach w SIWZ

Zawiadomienie o zmianach w SIWZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROCZY Sp. z o.o. z siedzibą w Mroczy ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza, tel./fax (52) 385 63 57 NIP: 558-10-02-054, REGON: 341223440 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Włodawa, dnia 20 stycznia 2011 r. ONS HK. 721/6/11. Ocena jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągów na obszarze powiatu włodawskiego za 2010r.

Włodawa, dnia 20 stycznia 2011 r. ONS HK. 721/6/11. Ocena jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągów na obszarze powiatu włodawskiego za 2010r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66 skr. poczt. 63 tel. (82) 57-21-405; fax. (82) 546-15-20 e-mail: psse.wlodawa@pis.gov.pl, http://pssewlodawa.pis.gov.pl Włodawa,

Bardziej szczegółowo

22 marca Światowy Dzień Wody

22 marca Światowy Dzień Wody 22 marca Światowy Dzień Wody Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w województwie warmińsko-mazurskim w 2010 r. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia wodę reguluje

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy: Dokładny adres:

Nazwa Wykonawcy: Dokładny adres: Załącznik nr 1 do SIWZ (Nazwa firmy) Formularz ofert Na badania fizykochemiczne wody uzdatnionej, surowej i ścieków, badania bakteriologiczne wody oraz badania osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskowników

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r. Dz.U.07.61.417 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.) Na podstawie art. 13 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr (wzór ) REGON..., NIP..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1..., 2...,

Umowa Nr (wzór ) REGON..., NIP..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1..., 2..., Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa Nr (wzór ) zawarta w dniu w Węgrowie pomiędzy: Związkiem Midzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich, 07-100 Węgrów, ul Gdańska 118, REGON: 710240111 NIP: 824-000-26-81

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OśZP Zapytanie ofertowe. Siedziba: Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 (powiat opoczyński)

Znak sprawy: OśZP Zapytanie ofertowe. Siedziba: Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 (powiat opoczyński) Sławno, 2014.01.20. Znak sprawy: OśZP 2151.3.2014 Zapytanie ofertowe na wykonanie w roku 2014 badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, gminnego składowiska odpadów komunalnych Gmina Sławno

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W 2009 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W 2009 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 Tel./Fax(0-32)616-35-50 e-mail:psse.jaworzno@pis.gov.pl http://pssejaworzno.pis.gov.pl OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY Nr zamówienia MGZW.271.1.2012 Serock, dnia 5.01.2012 Zamawiający: Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku, ul. Nasielska 21, 05-140 Serock. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY Na podstawie art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA KATOWICE

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA KATOWICE PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH ul. Barbary 17, 40-053 ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA KATOWICE Publikacja wyłącznie za zgodą Państwowego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badane cechy i metody badawcze akredytowane nie akredytowane Uwagi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr certyfikatu AB 515 Badania fizykochemiczne: amonowy jon, azotyny, azotany,

Bardziej szczegółowo

87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24

87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl Lipno, dnia 09.02.2015r. Burmistrz Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRZEGLĄDOWY

MONITORING PRZEGLĄDOWY Załącznik nr 2 Tabela 1. Zakres badań wody, ścieków, osadów i odpadów Lp Przedmiot badań Cena wykonania analizy wraz z poborem i opracowaniem wyników w formie sprawozdania dla wszystkich prób MONITORING

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r.

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r. Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 26 lutego 2014 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w II półroczu 2013 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zaopatrzenia w wodę powiatu nowomiejskiego

Charakterystyka zaopatrzenia w wodę powiatu nowomiejskiego Światowy dzień wody Dzień 22 marca został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku Światowym Dniem Wody. W bieżącym roku obchodzony jest pod hasłem Woda dla dużych miasta (Water

Bardziej szczegółowo

Ocena wody za cały 2011 rok

Ocena wody za cały 2011 rok GMINA ZEBRZYDOWICE Gmina Zebrzydowice zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez wodociągi publiczne, których woda w określonych rejonach miesza się. Są to następujące wodociągi: Zebrzydowice (woda mieszana

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2010 r.) Dz.U. Nr 466, poz. 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi 2) (Dz. U. z dnia 29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

zaopatrywanej ludności Wodociągi publiczne:

zaopatrywanej ludności Wodociągi publiczne: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI 1. Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spoŝycia stanowiły wymagania określone w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności I. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH Pod nadzorem granicznej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa mazowieckiego znajduje się 905 przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 203, poz. 1718) Na podstawie art. 13 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY WYKAZ ZATWIERDZONYCH NA 2017 ROK LABORATORIÓW ZEWNĘTRZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJ. LUBELSKIEGO.

AKTUALNY WYKAZ ZATWIERDZONYCH NA 2017 ROK LABORATORIÓW ZEWNĘTRZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJ. LUBELSKIEGO. LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 28.02.2017r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRZEGLĄDOWY. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzesku. STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH.

MONITORING PRZEGLĄDOWY. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzesku. STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH. MONITORING PRZEGLĄDOWY Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzesku. STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH. Miejsce poboru próbki: Przepompownia Ścieków Zakrzów Data poboru próbki:

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 04.03.2015r. DNS- HK. 904.5.2015

Lublin, dnia 04.03.2015r. DNS- HK. 904.5.2015 LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 04.03.2015r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Jakość wody i ścieków w 2013 roku

Raport Jakość wody i ścieków w 2013 roku Raport Jakość wody i ścieków w 2013 roku Opracowanie: Magdalena Frajtak-Lepczyńska p.o.technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu Warta, 2014 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy

Bardziej szczegółowo

MIASTO I GMINA SKOCZÓW

MIASTO I GMINA SKOCZÓW MIASTO I GMINA SKOCZÓW Gmina Skoczów zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez trzy wodociągi publiczne: Wisła Czarne (ujęcie powierzchniowe), Pogórze oraz Skoczów Zawiśle (ujęcia podziemne). Ponadto

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W POWIECIE CIESZYŃSKIM ZA 2013 ROK

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W POWIECIE CIESZYŃSKIM ZA 2013 ROK ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W POWIECIE CIESZYŃSKIM ZA 2013 ROK Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie, działając na podstawie: art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ

ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ Podstawowe akty prawne w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Teren nadzorowany przez PPIS w Chorzowie,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Dz.U.07.61.417 2010-05-30 zm. Dz.U.2010.72.466 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Łącznie w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i prowadzonego monitoringu jakości wody wyznaczono 40 kontrolnych punktów pobierania próbek wody.

Łącznie w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i prowadzonego monitoringu jakości wody wyznaczono 40 kontrolnych punktów pobierania próbek wody. Wrocław, dnia 18 września 2015 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w I półroczu 2015 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Gmina Osieck, ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEWOZÓW SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY GNIEW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

HARMONOGRAM PRZEWOZÓW SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY GNIEW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 HARMONOGRAM PRZEWOZÓW SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY GNIEW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 KLIKNIJ aby zobaczyć harmonogram wybranej szkoły GIMNAZJUM GNIEW SP GNIEW PRZEDSZKOLE GNIEW SP GRONOWO SP PIASECZNO ZS OPALENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.) Dz.U.2007.61.417 2010-05-30 zm. Dz.U.2010.72.466 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2007 rok.

Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2007 rok. Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2007 rok. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami służącymi do zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Wykres nr 2. Ilość konsumentów, zależnie od wydajności urządzenia wodociągowego w 2014 r. ilość konsumentów. wydajność urządzenia w m 3 /d

Wykres nr 2. Ilość konsumentów, zależnie od wydajności urządzenia wodociągowego w 2014 r. ilość konsumentów. wydajność urządzenia w m 3 /d Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Woda przeznaczona do spożycia, rozprowadzana przez wodociągową sieć rozdzielczą, produkowana jest przez 386 urządzeń wodociągowych (wg ewidencji z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 Tel./Fax 32 616-35-50 e-mail:psse.jaworzno@pis.gov.pl http://pssejaworzno.pis.gov.pl NS/HK/4562/53/13 Jaworzno, dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Dz.U.07.61.417 2010.05.30 zm. Dz.U.2010.72.466 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Dz.U.2007.61.417 2010-05-30 zm. Dz.U.2010.72.466 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

RAPORT JAKOŚĆ WODY I ŚCIEKÓW

RAPORT JAKOŚĆ WODY I ŚCIEKÓW 2014 RAPORT JAKOŚĆ WODY I ŚCIEKÓW Opracowanie: Magdalena Frajtak-Lepczyńska Główny Technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu WARTA, 2015 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy i

Bardziej szczegółowo

NHK-430-M-27/17 Bochnia, dnia 27 marca 2017r.

NHK-430-M-27/17 Bochnia, dnia 27 marca 2017r. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI NHK-430-M-27/17 Bochnia, dnia 27 marca 2017r. Sz. Pan Józef Nowak Wójt Gminy Trzciana 32-733 Trzciana Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wersja z dnia: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Tekst pierwotny: Dz.U.2007.61.417 Wersja z dnia: 2015-03-09 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Na podstawie art. 13 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 9 kwietnia 2013 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia na terenie powiatu białostockiego ziemskiego w 2010 r.

Zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia na terenie powiatu białostockiego ziemskiego w 2010 r. W powiecie białostockim ziemskim mieszkały 139643 osoby. W 2010 r. nadzorowano 65 wodociągów, w tym 59 publicznych i 6 lokalnych o charakterze publicznym. Ponadto część mieszkańców omawianego powiatu otrzymywała

Bardziej szczegółowo