Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?"

Transkrypt

1 Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na terenie Wielkiej Brytanii jak bywatele becnej Unii, liczącej piętnastu człnków. Wielka Brytania pzwliła na swbdny przepływ tych sób, które rzeczywiście chcą tam pracwać. Takie sby będą mgą uczestniczyć w brytyjskim rynku pracy pprzez Prgram Rejestracji Pracwników. Jak w praktyce funkcjnuje Prgram Rejestracji Pracwników? Zaraz p znalezieniu pracy w Wielkiej Brytanii trzeba wypełnić frmularz rejestracyjny i przesłać g d Wrker Registratin Team (Zespłu ds. Rejestracji Pracwników) brytyjskieg Hme Office (ministerstwa spraw wewnętrznych). Następnie trzymuje się Kartę Rejestracji Pracwnika raz zaświadczenie rejestracji pracwnika uprawniające d pracy i pbytu w Wielkiej Brytanii na czas zatrudnienia. W przypadku zmiany pracy przed upływem 12 miesięcy nieprzerwaneg zatrudnienia, należy dnwić rejestrację, używając d teg frmularza wnisku WRS. Pracdawca będzie musiał sprawdzić czy pracwnik jest zarejestrwany. Nie będzie mógł zgdnie z prawem zatrudniać pracwnika, który nie jest zarejestrwany (chyba, że już wcześniej pracwał n legalnie w Wielkiej Brytanii w spsób ciągły przez 12 miesięcy). P zaferwaniu pracwnikwi zatrudnienia pracdawca będzie miał 30 dni na dpilnwanie jeg rejestracji. Prgram Rejestracji Pracwników wszedł w życie 1 maja 2004 r. Dalsze infrmacje na temat wyjazdu i pracy w Wielkiej Brytanii mżna trzymać na strnie wyjazd i praca w Wielkiej Brytanii - FAQ, lub pd numerem telefnu: (Wielka Brytania) lub (Wielka Brytania) Gdzie należy wysłać wypełniny frmularz rejestracyjny? Rejestracja jest bardz prsta. Wypełniny frmularz należy wysłać listem plecnym na adres: Wrker Registratin Team Hme Office Walsall Rad Cannck WS11 0WS United Kingdm C należy przesłać razem z wypełninym frmularzem? kpię umwy pracę lub list d pracdawcy ptwierdzający fakt zatrudnienia dwie ftgrafie paszprt lub dwód tżsamści L50 jednrazwej płaty

2 Nie przewiduje się bsługi sób zgłaszających się w tej sprawie sbiście. Jakie infrmacje zawiera Karta Rejestracji Pracwnika i Zaświadczenie Rejestracji Pracwnika? Zespół ds. Rejestracji Pracwników wydaje wniskdawcm zabezpieczną Kartę Rejestracji Pracwnika zawierającą: Imię i nazwisk; Datę urdzenia; Obywatelstw; Indywidualny numer identyfikacyjny; Zdjęcie; raz Zaświadczenie Rejestracji Pracwnika (na zabezpiecznym papierze) zawierające: Imię i nazwisk; Indywidualny numer identyfikacyjny; Indywidualny numer identyfikacyjny;; Nazwę stanwiska; Datę rzpczęcia pracy; Datę wydania; a także brszurę infrmacyjną zawierającą dane na temat uprawnień pracwnika wynikających z prawa brytyjskieg. Dzięki tym infrmacjm pracwnik będzie znał zakres przysługującej mu chrny, zasady bezpieczeństwa i chrny zdrwia, wyskść składek na ubezpieczenie spłeczne jakie pwinny być ptrącane, itp. Zespół ds. Rejestracji Pracwników prześle pracdawcy kpię zaświadczenia rejestracji, ptwierdzająceg, że pracwnik jest uprawniny d wyknywania pracy na jeg rzecz. Pracdawca zachwuje kpię zaświadczenia, która stanwi dwód, że pracwnik jest zarejestrwany. Czemu muszę psiadać kartę rejestracyjną i zaświadczenie rejestracji? Karta rejestracyjna jest zabezpiecznym dkumentem, zawierającym indywidualny numer referencyjny pracwnika. Zachwuje na ważnść tak dług, jak dług pracwnik pdlega bwiązkwi rejestracji w ramach Prgramu. Zaświadczenie rejestracji jest dkumentem dtyczącym knkretneg pracdawcy. Jeg ważnść wygasa w mmencie ustania zatrudnienia u daneg pracdawcy. A c jeśli pracwałem w Wielkiej Brytanii nielegalnie przed 1 maja? Takie sby będą mgą ubiegać się rejestrację w ramach Prgramu Rejestracji

3 Pracwników. Nie ma żadnych wstecznych pstępwań karnych wbec nielegalnych pracwników z Plski. W jakiej sytuacji wnisek mże sptkać się z dmwą? Wrker Registratin Team Jeśli wniskdawca nie jest bywatelem Plski (lub inneg kraju wstępująceg d Unii) pdlegającym bwiązkwi rejestracji (także w sytuacji, gdy istnieje pdejrzenie, że przedłżny paszprt lub dwód tżsamści nie jest prawdziwy), Zespół ds. Rejestracji Pracwników dmówi pzytywneg rzpatrzenia wnisku, zwróci wniesina płatę i pwiadmi pracdawcę dmwie. Jeśli każe się, że wniskdawca nie jest pracwnikiem, wnisek zstanie rzpatrzny dmwnie i wniskdawca nie zstanie dpuszczny d rynku pracy. W przypadku braku dwdu zatrudnienia lub niezgdnści pmiędzy dkumentem tżsamści, dkumentami pświadczającymi zatrudnienie / frmularzem wnisku, Zespół ds. Rejestracji Pracwników skntaktuje się z wniskdawcą w celu uzupełnienia danych. Brak infrmacji nie będzie stanwił pdstaw d natychmiastwej dmwy. Kiedy i jak należy dnwić rejestrację? W przypadku zmiany pracdawcy lub przerwy w zatrudnieniu i pnwneg pdjęcia pracy u teg sameg pracdawcy, trzeba złżyć wnisek nwe zaświadczenie rejestracji. Będzie t bardz prsta prcedura. Należy złżyć frmularz, zawierający infrmację, że jest t wnisek wydanie nweg zaświadczenia rejestracji raz pdać indywidualny numer identyfikacyjny, widniejący na karcie rejestracyjnej raz dane dtyczące nweg pracdawcy. W tym wypadku nie trzeba będzie pnwnie wnsić płaty ani też załączać paszprtu lub dwdu tżsamści ani ftgrafii. Jak dług ważne będzie zaświadczenie rejestracji? P 12 miesiącach nieprzerwaneg zatrudnienia pracwnik nabywa wszystkie uprawnienia wynikające z Traktatu i nie pdlega już bwiązkwi rejestracji. W celu ptwierdzenia psiadania takich samych praw jak inni bywatele Eurpejskieg Obszaru Gspdarczeg (EEA) należy złżyć wnisek zezwlenie na pbyt dla bywateli EEA. C liczy się jak kres 12 miesięcy nieprzerwaneg zatrudnienia? W ciągu 12 miesięcy przerwa w zatrudnieniu nie mże w sumie wynsić więcej niż 30 dni. Czy płatny urlp wlicza się d teg kresu? Tak.

4 Czy pracując w niepełnym wymiarze mżna także zaliczyć wymagane 12 miesięcy nieprzerwaneg zatrudnienia? Tak pd warunkiem, że w zatrudnieniu w niepełnym wymiarze nie był przerw dłuższych niż 30 dni. Jakie dkumenty należy przedstawić aby wykazać fakt nieprzerwaneg zatrudnienia przez kres 12 miesięcy, tak aby móc ubiegać się pzwlenie na pbyt dla bywateli EEA raz świadczenia? Dwdy nieprzerwaneg 12 miesięczneg zatrudnienia bejmujące kartę rejestracji pracwnika, zaświadczenia rejestracji wydane dla każdeg pracdawcy, u któreg w tym czasie pdejmwał się prace, pisma d pracdawców i paski wypłat. C się stanie jeśli przepracuję 3 miesiące i stracę pracę? Jeśli ten kres ma być zaliczny d kresu 12 miesięcy nieprzerwaneg zatrudnienia należy znaleźć następną pracę w ciągu 30 dni. W przypadku utraty drugiej pracy p klejnych 3 miesiącach, następne zatrudnienie trzeba znaleźć natychmiast, jeśli ba te 3 miesięczne kresy maja być zaliczne. A c jeśli mam więcej niż jedną pracę? W Prgramie isttna jest ciągłść zatrudnienia. Nie ma graniczeń c d ilści pdejmwanych prac. C stanie się jeśli stracę pracę? Zaświadczenie rejestracji będzie ważne tylk w kresie zatrudnienia, nie będzie więc ważne jeśli ktś straci pracę lub sam z niej dejdzie. C się stanie jeśli już becnie pracuję w Wielkiej Brytanii na mcy istniejąceg becnie systemu pzwleń na pracę? Czy będę musiał/a zarejestrwać się p 1 maja? Jeśli ktś już teraz pracuje legalnie w Wielkiej Brytanii i uczestniczył w brytyjskim rynku pracy nieprzerwanie przez c najmniej 12 miesięcy, będzie traktwany jak każdy inny pracwnik z Unii Eurpejskiej i nie będzie pdlegał Prgramwi Rejestracji Pracwników. Nie będzie t dtyczyć bywateli plskich pracujących becnie nielegalnie na terenie Zjednczneg Królestwa, będą ni jednak mgli złżyć wnisek rejestrację jak pracwnicy. Czy aby pracwać w Wielkiej Brytanii będę ptrzebwać pzwlenia na pracę? Nie. Od 1 maja nie ptrzebne jest pzwlenie na pracę. System pzwleń na pracę i Prgram Rejestracji Pracwników funkcjnują ddzielnie.

5 Czy będę ptrzebuję wizy, aby wjechać d Wielkiej Brytanii? Nie. Obywatele plscy nie ptrzebują wiz na wjazd d Wielkiej Brytanii. Czy mgę zabrać ze sbą rdzinę? Jeśli ktś pracuje legalnie w Wielkiej Brytanii, człnkwie jeg rdziny będą mieli praw d przebywania w Wielkiej Brytanii razem z nim. (Określenie "człnek rdziny" znacza współmałżnka lub dzieci pniżej 21 rku życia, które będą mieć dstęp d rynku pracy lub też sby pzstające na utrzymaniu raz krewnych wstępnych (np. rdziców lub dziadków) pracwnika lub jeg współmałżnka, którzy nie trzymają autmatycznie dstępu d brytyjskieg rynku pracy. Człnkwie rdziny, którzy są bywatelami krajów bjętych bwiązkiem wizwym będą musieli ubiegać się pzwlenie dla rdzin bywateli Eurpejskieg Obszaru Gspdarczeg.) C z sbami, które deklarują pracę na zasadzie samzatrudnienia? Osby pracujące na zasadzie samzatrudnienia nie będą musiały się rejestrwać Obywatele UE, d 1 maja także bywatele plscy, mają praw zakładać własną działalnść w Wielkiej Brytanii. Dtyczy t tak sam innych krajów człnkwskich W przypadku zaprzestania działalnści na własny rachunek, p t aby utrzymać praw pbytu w Wielkiej Brytanii, trzeba będzie wykazać, że jest się w stanie samdzielnie się utrzymywać, chyba że zdbędzie się zatrudnienie i mżna będzie zarejestrwać się jak pracwnik A c jeśli jestem studentem? Studenci pdlegający kntrli imigracyjnej mają praw pracwać d 20 gdzin tygdniw, aby drbić sbie d studiów. Obywatele Eurpejskieg Obszaru Gspdarczeg nie pdlegają takim graniczenim. P 1 maja każdy bywatel plski będzie mógł przyjechać d Wielkiej Brytanii na studia. Wielka Brytania rzważa jednak mżliwść nałżenia na plskich studentów chcących pracwać więcej niż 20 gdzin tygdniw, bwiązku rejestracji. Rzwiązanie t jest jednak w dalszym ciągu rzważane. Czy psiadanie prawa d pracy w Wielkiej Brytanii uprawnia mnie d trzymywania świadczeń spłecznych w Wielkiej Brytanii? Reguły rządzące uprawnieniami d takich świadczeń są skmplikwane, różnią się w zależnści d rdzaju świadczenia, będą także różne w zależnści d indywidualnej sytuacji danej sby. Ogólnie mówiąc, tylk sby z prawem stałeg pbytu na terenie Wielkiej Brytanii będą miały dstęp d Incme Supprt (zasiłek dla sób niskich dchdach), uzależniny d wyskści zarbków Jb Seeker's allwance (zasiłek dla sób niskich dchdach aktywnie pszukujących pracy), State Pensin Credit (wsparcie kredytwe dla sób z niską emeryturą państwwą), Husing Benefit (zasiłek mieszkaniwy) i Cuncil Tax Benefit (zasiłek na pdatek lkalny). Praw stałeg pbytu będzie przysługiwał tylk sbm psiadającym śrdki wystarczające na utrzymanie. Osby, które nie są aktywne gspdarcz nie będą miały dstępu d świadczeń.

6 Czy będę mógł/mgła przebywać w Wielkiej Brytanii tak dług jak zechcę? Będzie Pan/Pani mieć praw stałeg pbytu w Wielkiej Brytanii jeśli: Pracuje Pan/Pani w Wielkiej Brytanii Nie pracuje Pan/Pani w Wielkiej Brytanii, ale psiada Pan/Pani sumę pieniędzy wystarczającą na utrzymanie, bez uciekania się d pmcy z funduszy publicznych Czy muszę się rejestrwać jeśli...?...znajdę pracę TAK...pracwałem (-am) nielegalnie w Wielkiej Brytanii i chcę uregulwać swój status? TAK...jeśli jestem na utrzymaniu pracująceg bywatela plskieg, przybyłeg d Wielkiej Brytanii p 1 maja 2004 r. i chcę pdjąć pracę? TAK. P t, aby frmalnie ptwierdzić swje drębne praw d uczestniczenia w rynku pracy....jeśli jestem studentem, ale uważam się także za pracwnika? TAK. P t, aby ptwierdzić swój status i mieć mżliwść frmalneg dpuszczenia d rynku pracy. W takiej sytuacji będzie Pan/Pani traktwany tak sam jak inni pracujący bywatele Unii Eurpejskiej. Nie wpłynie t na praw swbdneg przemieszczania się wynikające ze statusu studenta kreślneg w regulacjach unijnych dtyczących studentów. Pzwlenia na pbyt Czy muszę starać się pzwlenie na pbyt (Residence Permit) lub rejestrwać swój pbyt na plicji? Nie. Jeśli ktś ma praw d zamieszkania w Wielkiej Brytanii, t mże w niej przebywać dwlnie dług bez pzwleń na pbyt lub ptrzeby rejestrwania się na plicji. Na własne życzenie mżna uzyskać pzwlenie na pbyt. Dkument taki ptwierdza jedynie, że dana sba ma praw mieszkać na terenie Wielkiej Brytanii zgdnie z przepisami prawa unijneg. Pzwlenie na pbyt nie stanwi uprawnienia d pdjęcia pracy i nie ma związku z Prgramem Rejestracji Pracwników. ŻYCIE W WIELKIEJ BRYTANII - Kwalifikacje Czy mje kwalifikacje są uznawane w Wielkiej Brytanii? Umiejętnści i kwalifikacje zdbyte pza Wielką Brytanią są uznawane. Prównywalnść kwalifikacji z tymi, które zdbywa się w Wielkiej Brytanii mżna sprawdzić kntaktując się z Krajwym Centrum Infrmacji Uznawalnści Kwalifikacji ( Natinal Recgnitin Infrmatin Centre NARIC) w Wielkiej Brytanii. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w Wielkiej Brytanii instytucje światwe, pracdawcy i stwarzyszenia zawdwe pdejmują własne decyzje c d akceptwania i uznawania kwalifikacji zdbytych za granicą. W sytuacji, kiedy przepisy prawa wymagają frmalneg uznania kwalifikacji, p t, aby mżna był uprawiać kreślny zawód, cudzziemiec ma praw d uznania jeg kwalifikacji zgdnie z dpwiednimi dyrektywami Unii Eurpejskiej dtyczącymi uznawania kwalifikacji zawdwych. Szczegółwe infrmacje mżna znaleźć na strnie

7 W sytuacjach kiedy nie istnieją takie frmalne wymgi mżna ubiegać się pracę w zwykły spsób. Jednakże wart skntaktwać się z Krajwym Punktem Infrmacyjnym (Natinal Reference Pint) aby sprawdzić na ile psiadane kwalifikacje zawdwe pasują d systemu brytyjskieg. Szczegółwe infrmacje znajdują się na strnie Lekarze mgą znaleźć szczegółwe infrmacje na strnie Opieka zdrwtna Czy mam praw d pieki zdrwtnej? Nauka i studia Osby pracujące i zarejestrwane w ramach Prgramu Rejestracji Pracwników (Wrkers Registratin Scheme) raz sby pracujące na zasadzie samzatrudnienia będą uprawnine d bezpłatneg krzystania z pieki szpitalnej w ramach krajwej Służby Zdrwia Natinal Health Service (NHS) na tych samych zasadach c inni bywatele Eurpejskieg Obszaru Gspdarczeg. W lkalnym śrdku zdrwia należy złżyć wnisek rejestrację d knkretneg lekarza NHS. Należy pamiętać, że niektórzy lekarze prwadzą także prywatną praktykę, trzeba się więc upewnić, że pmc lekarska udzielana jest w ramach NHS, gdyż inaczej knieczne będzie pkrycie pełne kszty leczenia. w Wielkiej Brytanii trzeba też zarejestrwać się u knkretneg dentysty. Większść z nich prwadzi prywatne praktyki i za leczenie trzeba płacić Czy przysługuje mi praw d "krajwych" (zniżkwych) płat na uniwersytetach brytyjskich? Szkły wyższe w Wielkiej Brytanii same decydują pzimie płat pbieranych d studentów. Tam gdzie uczelnia różnicuje płaty pbierane d studentów "krajwych" i "zagranicznych", większść plskich studentów traktwana będzie jak studenci "krajwi". Dla sób studiujących na wyższych uczelniach znacza t także mżliwść trzymania wsparcia w frmie pżyczki na pkrycie ksztów nauki d rku Czy mje dzieci mgą chdzić d szkły w Wielkiej Brytanii? Dzieci bywateli Unii Eurpejskiej na stałe mieszkających w Wielkiej Brytanii, w wieku 5-16 lat, mgą uczęszczać d szkły publicznej (maintained schl). Więcej szczegółów na strnie Ilść alkhlu i papiersów jaką wln przywieźć bez ddatkwych płat Ile papiersów mżna wwieźć d Wielkiej Brytanii p 1 maja 2004 r.? Wielka Brytania utrzymuje wbec pdróżnych z Plski graniczenie liczby papiersów jaką mżna wwieźć bez płat. Oznacza t, że przy wwżeniu więcej niż 200 sztuk papiersów zakupinych w Plsce trzeba zapłacić cł. Przepisy dtyczące wyrbów tytniwych (np. cygar, tytniu, itp.), które mżna wwieźć na użytek własny będą takie same jak te bwiązujące inne państwa człnkwskie Unii. Użytek własny" znacza twary przeznaczne d własneg spżycia jak i na prezenty wwżenie d Wielkiej Brytanii twarów za wynagrdzeniem, nawet wynagrdzeniem w naturze, lub d dsprzedaży mże stanwić łamanie brytyjskieg prawa. Dalsze infrmacje mżna znaleźć na strnie

8 Dlaczeg bwiązują graniczenia w przywzie papiersów? Na mcy umów akcesyjnych nwe państwa człnkwskie uzyskały kresy przejściwe na dstswanie się d unijnych minimalnych stawek celnych na niektóre wyrby tytniwe. Jednak d mmentu dstswania tych stawek, inne państwa człnkwskie mgą utrzymać graniczenia stswane becnie wbec pdróżnych przybywających spza unii Eurpejskiej. Wielka Brytania utrzymuje graniczenia wbec 8 z 10 nwych krajów człnkwskich. W mmencie kiedy kraje te (a wśród nich Plska) wprwadzą minimalne unijne stawki celne na papiersy, Wielka Brytania rzszerzy stswanie dpwiednich regulacji Jednliteg Rynku i zniesie graniczenia. Czy Wielka Brytania dyskryminuje plskich bywateli? Prawa jazdy Nie. Plska nie jest jedynym nwym państwem człnkwskim, wbec któreg Wielka Brytania stsuje te graniczenia. Niektóre z krajów dawnej piętnastki także pdejmują pdbne działania. Pza tym płaty celne dtyczą prduktów a nie sób i uzależnine są d miejsca zakupu twarów. Na przykład: bywatel plski kupujący papiersy np. we Francji będzie pdlegał becnym regulacjm unijnym przy wjeździe d Wielkiej Brytanii (patrz: strna www pdana pwyżej). Obywatel brytyjski przywżący papiersy z Plski pdlegać będzie regułm stswanym wbec papiersów pchdzących z Plski (pdlegających płacie celnej przy ilści pwyżej 200 sztuk). Czy mje plskie praw jazdy jest uznawane w Wielkiej Brytanii. C muszę zrbić aby trzymać brytyjskie praw jazdy? Kwarantanna Obywatele Unii Eurpejskiej, psiadający ważne wspólntwe praw jazdy, dwiedzający Wielką Brytanię mgą prwadzić pjazd tak dług jak dług ich praw jazdy zachwuje ważnść. Odpwiednie uprawnienie dtyczące pjazdu, który chce się prwadzić, musi widnieć na dkumencie prawa jazdy. Obywatele Unii Eurpejskiej przebywający na stałe w Wielkiej Brytanii, psiadający ważne wspólntwe praw jazdy mgą prwadzić pjazdy w Wielkiej Brytanii psługując się tym dkumentem (z zastrzeżeniem pewnych warunków). Mgą także, w każdym mmencie złżyć wnisek wymianę prawa jazdy na brytyjskie. Ddatkwe infrmacje na temat prwadzenia pjazdów w Wielkiej Brytanii mżna znaleźć na strnie Czy kty i psy wwżne z Plski d Wielkiej Brytanii pdlegają kwarantannie? Od 3 lipca 2004 zwierzęta mgą pdróżwać d Wielkiej Brytanii na pdstawie zaświadczenia zdrwia wydaneg przez pwiatwe władze weterynaryjne w miejscu zamieszkania. Nie bwiązuje kwarantanna. W celu uzyskania dalszych infrmacji prsimy dwiedzić strny internetwe: Źródł: Ambasada Zjednczneg Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Półncnej

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Usługi partnera handlowego Skrill formularz wniosku

Usługi partnera handlowego Skrill formularz wniosku Usługi partnera handlweg Skrill frmularz wnisku Frmularz wnisku dtyczący usług partnera handlweg Skrill ( Wnisek ) musi zstać pdpisany sbiście przez partnera handlweg lub przez sbę upważniną d występwania

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

Większość brytyjskich pracodawców

Większość brytyjskich pracodawców Jak skutecznie szukać pracy Większość brytyjskich pracodawców wymaga dobrej znajomości języka angielskiego, dlatego warto wcześniej pomyśleć o kursie językowym. Przy szukaniu pracy przydatne będą dyplomy,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Europa zmierza do swobodnego przepływu kapitału,

Bardziej szczegółowo

Życie i praca w Irlandii Północnej

Życie i praca w Irlandii Północnej ludzie:umiejętności:praca Życie i praca w Irlandii Północnej Pośrednictwo ludzie: umiejętności: praca w Europie Poland Europos žemėlapis Islandia Finlandia Portugalia Irelandia Polnocna Irlandia Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej Polish Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej (Help with rent and Council Tax for people of working age) Ulotka ta jest adresowana do osób w wieku aktywności

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA PRACA ZA GRANICĄ

BEZPIECZNA PRACA ZA GRANICĄ AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA STOWARZYSZENIE POMOC BEZPIECZNA PRACA ZA GRANICĄ PORADNIK DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH DROGI CZYTELNIKU, proponujemy Ci zapoznanie się krok po kroku z tym, co wiąże się z wyjazdem i

Bardziej szczegółowo

Witamy w Szkocji. Praca, Życie i Studiowanie w Szkocji Przewodnik. www.szkocja.eu

Witamy w Szkocji. Praca, Życie i Studiowanie w Szkocji Przewodnik. www.szkocja.eu Witamy w Szkocji Praca, Życie i Studiowanie w Szkocji Przewodnik www.szkocja.eu 04 Praca w Szkocji Przepisy o zatrudnieniu i prawa pracownicze Krajowa Płaca Minimalna Podatki i ubezpieczenie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Policja ma prawo zatrzymać i przeszukać

Policja ma prawo zatrzymać i przeszukać Brytyjska policja Funkcjonariusze policji noszą broń palną tylko w wyjątkowych okolicznościach. Zatrzymanie Stop and Search Policja ma prawo zatrzymać i przeszukać każdą osobę. Zatrzymany musi być traktowany

Bardziej szczegółowo

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców. Copyright by Aleksandra Wróblewska - Zgórzak Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana Aleksandra Wróblewska-Zgórzak PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH OTWARCIE NIEMIECKIEGO RYNKU PRACY HAMBURG 2011 Konsulat Generalny RP w Hamburgu Dział Prawny Strona 1

Bardziej szczegółowo

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r.

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r. Nielegalna praca w świetle obowiązujących przepisów, uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów w zakresie kontroli nielegalnego zatrudnienia (opracowano na podstawie zapytań kierowanych do

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Do pracy w Finlandii. te-services.fi. Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią. Anton Ivanov/Shutterstock

Do pracy w Finlandii. te-services.fi. Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią. Anton Ivanov/Shutterstock Do pracy w Finlandii Przewodnik dla pracowników i przedsiębiorców zainteresowanych Finlandią Anton Ivanov/Shutterstock te-services.fi Ministerstwo Pracy i Gospodarki, 11/2014 Składanie: Edita Publishing

Bardziej szczegółowo

Departament Rynku Pracy. Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia

Departament Rynku Pracy. Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia Departament Rynku Pracy Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia Warszawa, luty 2013 1 Spis treści 1. Wprowadzenie s. 3 2. Agencje zatrudnienia s. 4 2.1 Obowiązki agencji zatrudnienia s.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pracowników z Polski

Informacja dla pracowników z Polski Informacja dla pracowników z Polski Informacja dla pracowników z Polski Gdy duńskie przedsiębiorstwo zatrudnia polskiego pracownika, pewne sprawy mogą obu stronom wydawać się nowe i inne. Ta informacja

Bardziej szczegółowo

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Helsińska Fundacja Praw Człowieka Warszawa 2009 Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw

Bardziej szczegółowo

Praca i pobyt w Holandii

Praca i pobyt w Holandii Praca i pobyt w Holandii Wstęp 1 Pobyt w Holandii 2 Praca 4 Ubezpieczenia społeczne 7 Mieszkanie 10 Koszty leczenia 12 Dzieci 14 Język niderlandzki 16 Podstawowe informacje w pigułce 17 Do kogo się zwrócić?

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, na Słowacji, w Czechach ROZPOCZYNAM PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE Działalność gospodarcza to zgodnie z ustawą o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Publikacje. Zezwolenie na pobyt może być udzielone również z powodów innych niż praca (np. studia).

Publikacje. Zezwolenie na pobyt może być udzielone również z powodów innych niż praca (np. studia). Napisz CV Zadaj pytanie ekspertom Przeczytaj artykuł Opublikuj swój artykuł Podziel się doświadczeniami Strona główna A-Z pośrednictwa pracy Informacje o rynku pracy Akty prawne UE z zakresu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Rząd Polski uruchamia program Powrót, który ma pomóc Polakom pracującym za granicą w podjęciu decyzji o powrocie do kraju. Głównym elementem programu jest

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie pracy przez niepełnosprawnych jak możemy Ci pomóc

Podejmowanie pracy przez niepełnosprawnych jak możemy Ci pomóc Podejmowanie pracy przez niepełnosprawnych jak możemy Ci pomóc 2012 Kontakt z Urzędem Ubezpieczenia Społecznego Zapraszamy na naszą stronę internetową Nasza strona internetowa www.socialsecurity.gov jest

Bardziej szczegółowo

Jak działają baterie, czyli krótko o reakcjach redoks

Jak działają baterie, czyli krótko o reakcjach redoks Jak działają baterie, czyli krótk reakcjach redks Aleksandra Lewandwska Zimwe Warsztaty Naukwe Klubu Astrnmiczneg Almukantarat Łódź Luty 2009 Pdstawwe pjęcia Terminem utleniania kreślan pczątkw prces przyłączania

Bardziej szczegółowo