R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W R O K U

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U"

Transkrypt

1 DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W R O K U I. IDEA KONKURSU Daleksiężnym dążeniem fundatra prgramu Działaj Lkalnie jest pwstanie spłeczeństwa zdlneg d samrganizacji i współpracy przy zaspkajaniu wspólnych ptrzeb. By t siągnąć, niezbędni są liderzy i animatrzy, którzy rganizują spłeczne działanie, a następnie prmują w lkalnym śrdwisku. Knkursy grantwe rganizwane przez Ośrdki Działaj Lkalnie skierwane są przede wszystkim d pczątkujących liderów, którzy dzięki uczestnictwu w knkursie mają kazję zdbyć dświadczenie realizując mały prjekt na rzecz swjej spłecznści. Mają także szansę pznać przykłady ciekawych pmysłów i przedsięwzięć pdjętych w ramach Działaj Lkalnie w innych częściach kraju. Baza prjektów, publikacje, filmy prmcyjne, ale także bezpśrednie prady i pieka pracwników ODL stanwią inspirację d frmułwania własnych pmysłów i twrzenia autrskich prjektów. Pczątkujący liderzy, zainspirwani przykładami innych przedsięwzięć, sami rganizują prjekt skncentrwany wkół wcześniej zdefiniwanej ptrzeby/prblemu związaneg z ich najbliższym tczeniem. W wyniku realizacji takieg przedsięwzięcia zyskują pewnść siebie, przeświadczenie, że są w stanie zrbić cś dla swjeg śrdwiska djrzewają jak liderzy. Zdbywają dświadczenie i nwe kmpetencje - uczą się jak pisać, realizwać i rzliczać prjekty. Uczą się jak mbilizwać i przeknywać innych mieszkańców d wspólnych działań. Liderzy umieją mówić swich przedsięwzięciach, prmwać je w spłecznści. Staje się dla nich jasne, że prmwanie swjej aktywnści jest ważnym elementem ich pracy, isttnym przy pzyskiwaniu nwych partnerów i ułatwiającym realizwanie przyszłych przedsięwzięć. Isttnym elementem prcesu djrzewania lidera jest także nabywanie przez nieg świadmści rli jaką dgrywa n w swim śrdwisku. Dzięki dświadczenim prjektwym zaczyna rzumieć, że psiada narzędzia i kmpetencje dzięki którym mże wpływać na żywianie życia lkalneg i aktywizację mieszkańców. Djrzały lider angażuje się w klejne prjekty, także pza prgramem DL.

2 II.ZAŁOŻENIA ORAZ CEL KONKURSU W IX edycji Prgramu Działaj Lkalnie wspierane będą prjekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dbra wspólneg i które służą pbudzaniu aspiracji rzwjwych, pprawie jakści życia. W rezultacie pdejmwane działania mają przyczyniać się d budwania lkalneg kapitału spłeczneg. Prgram jest prwadzny z myślą rganizacjach pzarządwych raz grupach niefrmalnych, które pdejmują wspólny wysiłek, aby w ich spłecznściach żył się lepiej. W ramach knkursu przewidywane jest przyznanie dtacji na 3-6 miesięczne prjekty, które: zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu mżliwe jest siąganie celów charakterze dbra wspólneg, wynikają z knkretnych ptrzeb danej spłecznści, mają jasn kreślny cel, dbrze zaplanwane działania, mierzalne rezultaty i rzsądne kszty realizacji, przewidują takie działania, które będą kierwane d kreślnej grupy dbirców, a jedncześnie będą służyć całej spłecznści, będą realizwane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lkalneg samrządów, przedsiębirców i rganizacji spłecznych, będą umiejętnie i w spsób przemyślany angażwały zasby lkalne naturalne, spłeczne, ludzkie i finanswe. W knkursie nie będą finanswane działania akcyjne i jednrazwe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące). Natmiast wysk ceniane będą prjekty, które prpnują nwe działania lub nwą fertę dla mieszkańców, alb włączają nwe śrdwiska w prwadzne wcześniej działania. Zatem d wniskdawców czekujemy nwych pmysłów, nwych fert, które mgą być adaptacją działań pdejmwanych przez inne śrdwiska lub zupełnie nwą prpzycją. Składane d knkursu prjekty mgą być natmiast rzwinięciem wcześniej pdjętych działań. Organizacje raz grupy niefrmalne, które pszukują inspiracji d działania, mgą skrzystać z dświadczeń pprzednich grantbirców Prgramu. Prgram Działaj Lkalnie t już niemal 7 tysięcy zrealizwanych prjektów raz pnad 26 milinów złtych przekazanych w pstaci grantów. Wszystkie dtychczas dfinanswane inicjatywy pisane są na strnie w zakładce pd nazwą Baza prjektów, a także w publikacjach dstępnych w zakładce Mediateka. Część z nich t uniwersalne rzwiązania, które z pwdzeniem mgą być zastswane w każdej plskiej gminie, dlateg grąc zachęcamy d dwiedzenia strny i zapznania się z dbrymi praktykami Prgramu. regulamin lkalneg knkursu grantweg w 2015 r., strna 2 z 14

3 Prgram adreswany jest d: III. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJE? rganizacji pzarządwych psiadających sbwść prawną (tj. fundacji, stwarzyszeń, ddziałów Caritas zarejestrwanych w KRS lub klubów sprtwych zarejestrwanych w ewidencji Starsty Pwiatweg), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich ddziałów, fundacji utwrznych przez partie plityczne, spółdzielni scjalnych i mieszkaniwych, stwarzyszeń samrządów lkalnych, Lkalnych Grup Działania i Lkalnych Grup Rybackich, Lkalnych Organizacji Turystycznych (działających na pdstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. Plskiej Organizacji Turystycznej i w parciu ustawę praw stwarzyszeniach, zgdnie z Art. 4. ustawy POT) raz związków stwarzyszeń. D knkursu nie mgą aplikwać rganizacje w likwidacji. grup niefrmalnych (w tym także ddziałów terenwych rganizacji niepsiadających sbwści prawnej), w których imieniu wnisek złży rganizacja pzarządwa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkle publiczne, szkła publiczna, instytucja kultury, bibliteka publiczna, śrdek pmcy spłecznej, jednstki samrządu terytrialneg 1, Lkalne Grupy Działania, Lkalne Grupy Rybackie i Lkalne Organizacje Turystyczne. Instytucje te muszą psiadać sbwść prawną lub dyspnwać stswnym pełnmcnictwem d rganu, któremu pdlegają, d reprezentwania g w zakresie umżliwiającym przeprwadzenie planwanych działań, pdpisanie umwy raz rzliczenie prjektu. grup niefrmalnych, występujących z wniskiem samdzielnie, jak tzw. Inicjatywa DL (definicja w części VII pkt.3) Organizacje/instytucje niewymienine pwyżej nie mgą składać wnisków d knkursu Działaj Lkalnie. D knkursu mżna składać niegraniczną liczbę wnisków (zarówn przez wniskdawców 2, jak i realizatrów 3 ), jednak jeden realizatr będzie mógł dstać dfinanswanie na realizację najwyżej jedneg prjektu. O ile t mżliwe, zachęcamy grupy niefrmalne d nawiązania współpracy z rganizacją pzarządwą lub instytucją wymieniną w pdpunkcie 2 niniejszeg rzdziału, celem złżenia wnisku aplikacyjneg d knkursu Działaj Lkalnie. W sytuacji, gdy w najbliższym tczeniu nie ma żadnej rganizacji/instytucji, która mgłaby użyczyć sbwści prawnej, grupa mże samdzielnie zwrócić się d Ośrdka Działaj Lkalnie z wniskiem, jak Inicjatywa Działaj Lkalnie, pd warunkiem uzyskania zgdy Ośrdka Działaj Lkalnie na aplikwanie w frmule Inicjatywy Działaj Lkalnie Ośrdek Działaj Lkalnie będzie starać się pmóc w dtarciu d rganizacji/instytucji psiadającej sbwść prawną, która mgłaby złżyć wnisek w imieniu grupy niefrmalnej. W knkursie mgą wziąć udział te rganizacje i instytucje raz grupy, które spełniają łącznie pniższe warunki: mają siedzibę w gminach: miast Darłw, miast Sławn, gmina Darłw, gmina Pstmin, gmina Malechw i gmina Sławn, raz planują prwadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymieninych gmin. 1 Jeżeli nie wspierają finansw knkursu Działaj Lkalnie 2 rganizacja lub instytucja psiadająca sbwść prawną, aplikująca w imieniu grupy niefrmalnej, lub w imieniu własnym 3 grupa niefrmalna, niepsiadająca sbwści prawnej, która będzie realizwać prjekt regulamin lkalneg knkursu grantweg w 2015 r., strna 3 z 14

4 IV. JAKIEGO RODZAJU KOSZTY MOGĄ BYĆ FINANSOWANE Z GRANTU DZIAŁAJ LOKALNIE? Z trzymaneg grantu mżna finanswać kszty służące siągnięciu zakładanych we wnisku celów, między innymi: zakup materiałów biurwych, artykułów plastycznych i innych materiałów, np. d zajęć i warsztatów, kszty krdynacji i zarządzania prjektem, zakup elementów wypsażenia, kszty pdróży krajwych, wynagrdzenia specjalistów, hnraria, wynajem sal, sprzętu, nagłśnienia, transprtu, kszty druku, zakup sprzętu, jeżeli jest t merytrycznie uzasadnine, kszty przejazdu (np. na sptkania i szklenia rganizwane przez ODL). Z trzymaneg grantu nie mżna finanswać: udzielania pżyczek, przedsięwzięć, które zstały już zrealizwane, celów religijnych i plitycznych raz uprawiania kultu religijneg, działań ściśle sprtwych, jeśli nie prwadzą ne d aktywizacji spłecznści i długtrwałych rezultatów, zakupu śrdków trwałych i wypsażenia, który nie jest merytrycznie uzasadniny, bezpśredniej pmcy finanswej dla sób fizycznych, inwestycji (np. zakup gruntów, budwa biektów przemysłwych, czyszczalni ścieków itp.), pdatku d twarów i usług, jeśli istnieje mżliwść dzyskania lub dliczenia teg pdatku, twrzenia kapitału żelazneg rganizacji, zagranicznych wycieczek i wyjazdów, kar, grzywien i dsetek karnych, zakupu napjów alkhlwych, pdstawwej działalnści instytucji publicznych wynikającej z właściwych im ustaw, finanswania pdatku dchdweg d sób prawnych, prwadzenia działalnści gspdarczej. Kszty będą uznane za kwalifikwane tylk wtedy, gdy: są bezpśredni związane z realizwanym przedsięwzięciem i są niezbędne d jeg realizacji, są racjnalnie skalkulwane w parciu ceny rynkwe. regulamin lkalneg knkursu grantweg w 2015 r., strna 4 z 14

5 V. SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW Ośrdek Działaj Lkalnie dkna ceny frmalnej w parciu następujące kryteria: 1. prjekt zstał złżny w terminie, tj. d 13 maja 2015 r. 2. prjekt jest złżny w generatrze wnisków Prgramu Działaj Lkalnie IX 2015 i jest kmpletny (tj. zawiera dpwiedzi na wszystkie pytania). 3. prjekt jest złżny przez rganizację, instytucję lub grupę uprawniną d udziału w knkursie, zgdnie z wytycznymi przedstawinymi w części III Regulaminu. 4. prjekt jest adreswany d spłecznści d kł mieszkańców (lub większej, bjętej knkursem miejscwści 4 ), która mieści się w zasięgu działania ODL, a siedziba wniskdawcy (rganizacji, ddziału) znajduje się na bszarze bjętym knkursem przez ODL. 5. harmngram minimum 3-miesięczneg, max. 6-miesięczneg prjektu jest przewidziany na kres między przedstawiny w frmularzu wnisku budżet jest prawidłw wypełniny (nie zawiera błędów rachunkwych). 7. kwta wniskwanej dtacji nie przekracza złtych. 8. Organizacja/grupa/Inicjatywa DL ma zaplanwany wkład własny w wyskści minimum 25% wartści wniskwanej dtacji, z czeg min. 5% w pstaci finanswej 5, pzstała część w pstaci wkładu usługweg, rzeczweg lub pracy wlntariuszy. Wniski, które spełnią wszystkie pwyższe wymagania frmalne, zstaną przekazane d ceny merytrycznej Lkalnej Kmisji Grantwej pwłanej przy ODL. W skład Kmisji wchdzą lkalne autrytety i eksperci. Kmisja wybierze te prjekty, które w najwyższym stpniu spełnią następujące kryteria: 1. dpwiadają na jasn zdefiniwaną ptrzebę, ważną dla spłecznści, której zaspkjenie służy dbru wspólnemu. 2. zakładają działania adekwatne d pisanej ptrzeby, właściwy d załżeń prjektu harmngram działań raz wymierne rezultaty. 3. szerk angażują mieszkańców d zaspkjenia tej ptrzeby, a przez t d aktywnści na rzecz dbra wspólneg, pierają się na współpracy z partnerami instytucjnalnymi i wlntariuszami. 4. zakładają atrakcyjne dla dbirców działania i różnrdny spsób kmunikwania planwanych działaniach. 5. prpnują nwe działania/nwą fertę dla mieszkańców, alb włączają nwe śrdwiska w prwadzne wcześniej działania. 6. jasn i w spsób wymierny przedstawiają planwane krzyści, jakie w efekcie realizacji prjektu dnisą jeg bezpśredni uczestnicy raz lkalna spłecznść, a także sami realizatrzy. 7. planują kntynuwanie wybranych działań prjektu i pdtrzymanie aktywnści śrdwisk lub grup spłecznych p zakńczeniu realizacji prjektu. 8. gwarantują zaangażwanie wymaganeg wkładu własneg. 9. mają budżet adekwatny d zaplanwanych działań. 4 Za zgdą ARFP 5 Śrdków pzyskanych w ramach innych prgramów PAFW (których pełna lista znajduje się na nie mżna wykazywać jak wymaganeg wkładu własneg d Prgramu Działaj Lkalnie. Wymaganie pzyskania wkładu finansweg nie dtyczy Inicjatywy DL. regulamin lkalneg knkursu grantweg w 2015 r., strna 5 z 14

6 W ramach Działaj Lkalnie nie będą finanswane prjekty, które są kpią ubiegłrcznych (wcześniej finanswanych) działań. Prjekty mgą być natmiast rzwinięciem wcześniej pdjętych działań. Przy cenie nadesłanych aplikacji Lkalna Kmisja Grantwa zwracać będzie także uwagę na dświadczenie rganizacji w aplikwaniu zewnętrzne źródła finanswania, preferując rganizacje rzpczynające naukę pzyskiwania takich śrdków. WSPÓŁFINANSOWANIE KONKURSU Jednstka samrządu terytrialneg (JST), zgdnie z przepisami prawa, mże przekazać Ośrdkwi Działaj Lkalnie śrdki na granty w ramach Prgramu Działaj Lkalnie na pdstawie ustawy działalnści pżytku publiczneg i wlntariacie, która przewiduje mżliwść przekazywania przez JST dtacji, ale wyłącznie pdmitm spza sektra finansów publicznych. Jeżeli więc w knkursie rekmendwany d przyznania grantu będzie prjekt, któreg wniskdawcą będzie JST lub inna instytucja publiczna występująca z wniskiem w imieniu grupy niefrmalnej, t grant na jeg realizację nie mże być finanswany ze śrdków JST. Mże być n sfinanswany ze śrdków Prgramu Działaj Lkalnie, a śrdki JST mgą zstać wykrzystane na granty dla innych pdmitów spza sektra finansów publicznych. W sytuacji, w której jedynymi prjektami (lub jedynym prjektem) rekmendwanymi d sfinanswania są prjekty JST lub innych pdmitów publicznych użyczających patrnatu grupie niefrmalnej: - grupa zstanie pprszna znalezienie inneg patrna, nie będąceg instytucją publiczną, który trzyma grant na realizację prjektu finanswany ze śrdków JST, lub - ODL zawrze umwę na realizację prjektu z grupą niefrmalną w ramach Inicjatywy Działaj lkalnie, której realizacja będzie sfinanswana ze śrdków JST. Kmisja ma praw przyznać dfinanswanie w pełnej lub niepełnej kwcie wniskwanej przez rganizację. ODL na wnisek Kmisji będzie przedstawiać rganizacjm d akceptacji prpnwane kwty dfinanswania prjektów. PULA ŚRODKÓW NA DOTACJE Łączna pula przeznaczna na granty w 2015 rku wynsi: zł. Pula śrdków mże ulec zwiększeniu. UMOWY Z GRANTOBIORCAMI Przyznane dtacje są przekazywane na knt bankwe rganizacji lub instytucji p pdpisaniu umwy dtację. W przypadku przyznania dtacji Inicjatywie Działaj Lkalnie, kwestie dtyczące sfinanswania ksztów ujętych w budżecie prjektu, prcedury rzliczania raz praw własnści, będzie regulwać umwa współpracy zawarta pmiędzy Ośrdkiem Działaj Lkalnie a Inicjatywą Działaj Lkalnie. Przed pdpisaniem umwy wniskdawcy psiadający sbwść prawną, którzy trzymali pzytywną rekmendację Lkalnych Kmisji Grantwych będą zbwiązani d złżenia kpii lub przedstawienia d wglądu dkumentu ptwierdzająceg psiadanie sbwści prawnej lub stswneg pełnmcnictwa d regulamin lkalneg knkursu grantweg w 2015 r., strna 6 z 14

7 rganu, któremu pdlega, d samdzielneg zaciągania zbwiązań raz prwadzenia działań zaplanwanych w ramach prjektu 6. W przypadku, gdy prjekt realizwany będzie przez grupę niefrmalną przy rganizacji lub instytucji wymieninej w punkcie III pdpunkt 2, ma na bwiązek pdpisania umwy współpracy z instytucją lub rganizacją, która w jej imieniu złżyła wnisek d knkursu. Umwa taka pwinna bejmwać m.in. zasady współpracy i regulwać kwestie własnści ew. majątku grupy niefrmalnej pwstałeg w skutek realizacji prjektu. Umwa będzie musiała być przedstawina d wglądu krdynatrwi knkursu w Ośrdku Działaj Lkalnie. Każdy grantbirca, który p raz pierwszy trzymuje grant (zarówn wniskdawca jak i realizatr), ma bwiązek wziąć udział w szkleniu rganizwanym przez ODL z zakresu prcedur prgramu Działaj Lkalnie. 6 nie dtyczy Inicjatywy DL regulamin lkalneg knkursu grantweg w 2015 r., strna 7 z 14

8 VI. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW Wniski należy składać pprzez generatr wnisków dstępny na strnie d dnia 13 maja 2015 r. Kmisja trzyma d rzpatrzenia wyłącznie wniski spełniające kryteria frmalne. VII. DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU Ddatkwe infrmacje na temat knkursu realizwaneg w ramach Działaj Lkalnie IX mżna uzyskać: Darłwskie Centrum Wlntariatu Ośrdek Działaj Lkalnie ul. Bgusława X 28 (Stacja DCW, Dwrzec PKP - pern 1), Darłw tel , kntakt d krdynatrki: Marta Smlińska, tel Knkurs dfinanswan ze śrdków: Prgramu "Działaj Lkalnie IX" Plsk-Amerykańskiej Fundacji Wlnści realizwaneg przez Akademię Rzwju Filantrpii w Plsce, Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłwie, Bank Spółdzielczy w Sławnie, Stcznię Darłw M&W, Htel Delfin SPA & WELLNESS w Dąbkach, Ośrdek Wczaswy Róża Wiatrów w Darłówku, Gminę Darłw i Darłwskie Centrum Wlntariatu. VIII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU D wnisku nie należy dłączać żadnych załączników, jednak sytuacji, gdy wnisek składa szkła w imieniu grupy niefrmalnej, należy we wnisku zaznaczyć fakt psiadania pełnmcnictwa d rganu któremu pdlega, d samdzielneg zaciągania zbwiązań raz prwadzenia działań zaplanwanych w ramach prjektu. W przypadku pzytywnej rekmendacji Lkalnej Kmisji Grantwej, wniskdawcy (z wyjątkiem Inicjatyw DL) będą zbwiązani przed pdpisaniem umwy z Ośrdkiem Działaj Lkalnie, d przedstawienia d wglądu dkumentu ptwierdzająceg psiadanie sbwści prawnej lub w przypadku szkół - stswneg pełnmcnictwa d rganu, któremu pdlega, d samdzielneg zaciągania zbwiązań raz prwadzenia działań zaplanwanych w ramach prjektu. W przypadku, gdy w ramach prjektu planwana jest budwa placu zabaw, biska lub innej infrastruktury przytwierdznej d gruntu, niezbędne jest uzyskanie zgdy właściciela gruntu na realizację prjektu. Na etapie składania wnisku należy zaznaczyć ten fakt we właściwym pytaniu, a kpię zgdy właściciela należy przedstawić Ośrdkwi Działaj Lkalnie przy pdpisywaniu umwy grantwej. regulamin lkalneg knkursu grantweg w 2015 r., strna 8 z 14

9 1. C t jest dbr wspólne? IX. LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ Dbr wspólne t warunki, twrzne przez spłecznść, umżliwiające pełny rzwój jej człnków. P pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, z dbra wspólneg krzystamy razem i wszyscy czerpiemy lub przynajmniej mamy mżliwść czerpania z nieg krzyści. (...) P drugie, za dbr wspólne jesteśmy współdpwiedzialni. I t d pczątku d kńca. Najpierw trzeba je przecież zbudwać lub wypracwać. Dbr wspólne nie jest bwiem dane raz na zawsze i nie jest dprne na zniszczenie. Wręcz przeciwnie. T sprawa niezwykle delikatna i wrażliwa. 7 Działania na rzecz dbra wspólneg tym różnią się d klasyczneg pdejścia skupineg na rzwiązywaniu prblemów, że działający na rzecz dbra wspólneg pierają się na krzyściach (a nie walce z prblemem), a kmunikacja niesie ze sbą pzytywne wartści. Dbr wspólne rzumiane jest jak dbr, z któreg mgą krzystać wszyscy człnkwie pewnej spłecznści. Współdzielenie teg dbra przynsi człnkm spłecznści realne krzyści. 8 Na przykład dla mieszkańców Żywca dbrem wspólnym jest czyste pwietrze, dla mieszkańców wsi Lepaki bezpieczeństw i rzwój ich dzieci. 2. Czym jest kapitał spłeczny? Kapitał spłeczny dnsi się d pwiązań między jednstkami sieci spłecznych i nrm wzajemnści raz wyrastająceg z nich zaufania 9 Z budwą kapitału spłeczneg wiąże się ściśle wspieranie rzwju spłeczeństwa bywatelskieg w Plsce. Spłeczeństw bywatelskie rzumiemy jak takie spłeczeństw, któreg człnkwie ptrafią się samrganizwać i działać wspólnie na rzecz pstawinych samdzielnie, wspólnych celów. Budwa spłeczeństwa bywatelskieg jest strategicznym celem wspólnym dla wszystkich prgramów Plsk- Amerykańskiej Fundacji Wlnści C t jest grupa niefrmalna w rzumieniu Prgramu Działaj Lkalnie? Grupa niefrmalna t grupa (minimum trzech) bywateli, którzy wspólnie realizują lub chcą realizwać działania w sferze pżytku publiczneg, a nie psiadają sbwści prawnej. 4. C t jest Inicjatywa Działaj Lkalnie? Inicjatywa Działaj Lkalnie t nawiązująca d Inicjatywy Lkalnej (Ustawa działalnści pżytku publiczneg i wlntariacie, II, Rz 2, Art. 19a-19h) frma dfinanswania prjektów w ramach prgramu Działaj Lkalnie, realizwanych przez niefrmalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrdkiem Działaj Lkalnie. Grupa niefrmalna, czyli nigdzie nie zarejestrwana grupa c najmniej trzech sób, z gminy bjętej knkursem Działaj Lkalnie ma mżliwść przumienia się z działającą na jej terenie instytucją lub rganizacją i za jej pśrednictwem złżenia wnisku d knkursu. W sytuacji, w której takie rzwiązanie nie jest mżliwe, grupa niefrmalna w ramach Inicjatywy Działaj Lkalnie mże złżyć wnisek bezpśredni d ODL na tym właśnie plega ferta Inicjatywy DL. W przypadku przyznania dfinanswania przez Kmisję Grantwą Knkursu, prjekt jest realizwany przez wniskującą grupę niefrmalną (Realizatra), natmiast śrdki przyznane w 7 Fragment publikacji "Działaj Lkalnie wkół dbra wspólneg" 8 Fragment pisu metdy pracy nad dbrem wspólnym ze strny 9 Rbert D. Putnam, Samtna gra w kręgle, WAiP 2008, s Fragment materiału ewaluacyjneg Teria Prgramu Działaj Lkalnie przygtwaneg przez Fundację PBIS Stcznia regulamin lkalneg knkursu grantweg w 2015 r., strna 9 z 14

10 ramach grantu DL są wydatkwane bezpśredni przez ODL. Przy realizacji Inicjatywy Działaj Lkalnie ODL nie przekazuje Realizatrwi prjektu żadnych śrdków, lecz pnsi wszelkie kszty jej realizacji d wyskści przyznaneg dfinanswania, zgdnie z budżetem prjektu. Realizatrzy prjektu pdejmują działania zgdne z pisem prjektu. Gwarancją zbwiązań realizatrów prjektu i ODL jest umwa cywilnprawna zawierana pmiędzy biema strnami, której częścią jest pis prjektu raz jeg budżet. 5. Ile minimalnie muszą trwać prjekty składane d knkursu? Działania aktywizujące spłecznść pwinny być długterminwe, nie pwinny mieć charakteru akcyjneg, dlateg kres realizacji prjektu pwinien trwać minimum 3 miesiące, maksymalnie 6 miesięcy. 6. Ile prjektów mże zgłsić d knkursu jeden wniskdawca? Nie ma limitu wnisków składanych d jedneg wniskdawcy. Natmiast Kmisja Grantwa będzie mgła przyznać tylk jedną dtację jednemu realizatrwi Czy parafia mże złżyć wnisek d knkursu Działaj Lkalnie? Nie. Parafie, pdbnie jak partie plityczne i fundacje przez nie utwrzne, związki zawdwe czy rganizacje pracdawców nie znajdują się na liście instytucji uprawninych d aplikwania d knkursu i nie mgą złżyć wnisku d Działaj Lkalnie. 8. W imieniu ilu grup niefrmalnych mże złżyć wnisek jedna instytucja psiadająca sbwść prawną? Dpuszczalna górna liczba wnisków nie jest graniczna, ale radzimy kierwać się rzsądkiem w sytuacji, gdy jedna instytucja udzieli sbwści prawnej dużej liczbie grup niefrmalnych istnieje wtedy niebezpieczeństw, że nie pdła kwestim frmaln-finanswym. 9. Ile grantów mże trzymać jeden wniskdawca? Wniskdawca, który składa wnisek we własnym imieniu (rganizacja pzarządwa) mże uzyskać dfinanswanie na przeprwadzenie tylk jednej inicjatywy najwyżej ceninej przez Lkalną Kmisję Grantwą. W sytuacji, gdy w imieniu grupy/grup niefrmalnych dtację ubiega się instytucja udzielająca im sbwści prawnej (czyli składa np. 3 wniski, p jednym w imieniu własnym i 2 różnych grup niefrmalnych), mże na dtrzymać grant na realizację swjeg własneg prjektu, a pnadt dtacje na przeprwadzenie wszystkich inicjatyw zgłsznych w imieniu grup niefrmalnych, które decyzją kmisji uzyskają dfinanswanie. Ważne jest, aby grupy realizujące prjekty były różne. 10. Czy rganizacja lub instytucja z siedzibą w miejscwści pwyżej 20 tysięcy mieszkańców mże realizwać prjekt w spłecznści wiejskiej? TAK, pd warunkiem, że siedziba wniskdawcy i teren, na którym chce n realizwać prjekt, znajduje się na terenie bjętym zasięgiem przez ODL raz, że jeg siedziba jest w mieście, które ODL bejmuje knkursem. Wniskdawcy z dużych miejscwści, którzy chcą realizwać prjekt w małej spłecznści, nie są wliczani d puli śrdków przeznacznych na realizację prjektów w śrdkach miejskich pwyżej k. 20 tysięcy mieszkańców. 11 grupa niefrmalna, która faktycznie będzie realizwać prjekt regulamin lkalneg knkursu grantweg w 2015 r., strna 10 z 14

11 PRZYKŁAD: ODL w Iławie realizuje knkurs na terenie pwiatu iławskieg (w tym miast Iława, zamieszkałe przez k sób). Ma więc wydzielną pulę śrdków na granty w dużym mieście (20% wartści wkładu własneg, tj zł) i pulę na granty realizwane na terenach pza Iławą (tj zł). Dstaje wniski, które mżemy pdzielić na 3 grupy: a. składane przez wniskdawców z gmin wiejskich na działania w swich spłecznściach, b. składane przez wniskdawców z Iławy na działania prwadzne w Iławie, c. składane przez wniskdawców z Iławy na działania prwadzne na terenach wiejskich. W tej sytuacji, wniski z grupy a. i c. będą zaliczane d puli na tereny wiejskie ( zł), zaś wniski z grupy b. będą zaliczne d puli prjektów realizwanych w miastach większych niż 20 tys. mieszkańców. W przypadku, gdy wniskdawca pchdzi z miasta spza pwiatu iławskieg (np. z Nweg Miasta Lubawskieg), a chce realizwać prjekt w jednej z gmin pwiatu iławskieg, nie jest n uprawniny d składania wnisków d Działaj Lkalnie. 11. Czy rganizacja lub instytucja pdlegająca jednstce z siedzibą pza terenem działania ODL (ddział terenwy stwarzyszenia, filia itp.) mże ubiegać się dtację? TAK, warunkiem uzyskania dtacji w ich przypadku jest: - uzyskanie pełnmcnictwa d samdzielneg udziału w knkursie, pnieważ wnisku w ich imieniu nie mże złżyć pdmit spza terenu działania ODL. - bwiązek prwadzenia samdzielnej księgwści raz psiadania knta bankweg, na które bezpśredni trafi dtacja (t pdstawa d samdzielnej realizacji prjektu, której mwa w regulaminie). Nie dtyczy t grup niefrmalnych. Grupy niefrmalne nie mgą zwracać się udzielenie sbwści prawnej d instytucji spza terenu działania ODL. PRZYKŁADY: 1. jeżeli d ODL działająceg na terenie gmin Bystrzyca Kłdzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie i Strnie Śląskie zgłsi się ddział stwarzyszenia (bez sbwści prawnej) z siedzibą w Bystrzycy Kłdzkiej, któreg zarząd główny (psiadający sbwść prawną) ma siedzibę w Kłdzku, t jeśli ddział uzyska stswne pełnmcnictw i planuje działać na terenie swjej gminy SPEŁNIA KRYTERIA FORMALNE. Warunkiem jest, żeby t ddział aplikwał na pdstawie pełnmcnictwa, a nie instytucja spza bszaru działania ODL. 2. jeżeli d ODL działająceg na terenie gmin Bystrzyca Kłdzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie i Strnie Śląskie zgłasza się sekcja kła PZW działająca w gminie Bystrzyca Kłdzka (przy czym knt bankwe i władze są skupine w kle z siedzibą w gminie Kłdzk), t NIE SPEŁNIA ONA KRYTERIÓW FORMALNYCH gdyż nie jest rganizacją, która ma prawne mżliwści d samdzielnej realizacji prjektu na terenie bjętym zasięgiem ODL. 12. Czy rganizacje zgłaszające się d udziału w Prgramie Działaj Lkalnie mgą równlegle realizwać inne prjekty finanswane ze śrdków Plsk-Amerykańskiej Fundacji Wlnści? TAK. Grantbircy ODL mgą prwadzić równlegle inne prjekty w ramach jedneg z pzstałych prgramów finanswanych przez PAFW, pd warunkiem że śrdków trzymanych na jeg realizację nie wykażą jak własneg wkładu finansweg d prjektu zgłszneg d Działaj Lkalnie. regulamin lkalneg knkursu grantweg w 2015 r., strna 11 z 14

12 13. C t znaczy, że w prgramie nie będą finanswane które są kpią ubiegłrcznych (wcześniej finanswanych) działań? W prgramie chcielibyśmy dawać przestrzeń i stwarzać warunki d rzwju dla pczątkujących liderów lkalnych. Nie chcielibyśmy aby prgram Działaj Lkalnie stał się jedynym (alb jednym z niewielu) źródeł finanswania stałych, cyklicznych inicjatyw prpnwanych przez tę samą grupę czy rganizację. Zgdnie z kryteriami ceny merytrycznej, wysk ceniane będą prjekty, które spełniają wymienine w pkt. V Regulaminu kryteria, w szczególnści t, czy prjekt prpnuje nwe działania czy nwą fertę dla mieszkańców, alb włącza nwe śrdwiska w prwadzne wcześniej działania. Zatem d wniskdawców czekujemy nwych pmysłów, nwych fert, które mgą być adaptacją działań pdejmwanych przez inne śrdwiska lub zupełnie nwą prpzycją. Składane d knkursu prjekty mgą być natmiast rzwinięciem wcześniej pdjętych działań. 14. Czy ODL mże finanswać działania sprtwe? TAK, pd warunkiem, że te działania sprtwe są częścią prjektu, który ma na celu aktywizację spłecznści i ma szansę przyczynić się długtrwałych rezultatów. Działania charakterze wyłącznie sprtwym (np. seria treningów grupy piłkarzy/siatkarzy czy innych zawdników) nie leżą w bszarze zaintereswania DL, gdyż nie aktywizuje spłecznści lkalnej. 15. Jaka jest maksymalna dpuszczalna kwta dtacji, którą grantbircy mgą przeznaczyć na zakup śrdków trwałych i/lub finanswanie ksztów administracyjnych? Regulamin nie kreśla prcentw ani kwtw wyskści śrdków, jakie z dtacji przekazanej przez ODL mgą zstać wykrzystane na pkrycie wspmnianych ksztów. Jednakże jednym z kryteriów ceny merytrycznej jest adekwatnść ksztów, stawek i hnrariów d zaplanwanych działań. Od decyzji Kmisji zależy, czy uzna zakup daneg śrdka trwałeg (lub płacenia wynagrdzeń) za niezbędny d realizacji prjektu. 16. Czy należy zebrać jakiś wkład ddatkwy? Tak, w czasie realizacji prjektów grantbircy są zbwiązani pzyskać i zaangażwać ddatkwy wkład w wyskści 25% grantu, w tym min. 5% wkładu finansweg. Warunek ten nie dtyczy Inicjatywy Działaj Lkalnie, która ma bwiązek pzyskać wkład ddatkwy (niekniecznie finanswy), w wyskści adekwatnej d zakresu prjektu, wyskści dfinanswania i własnych mżliwści. 17. Jaką frmę mże mieć wkład ddatkwy? Wkład ddatkwy mże mieć frmę wkładu finansweg lub niefinansweg, czyli rzeczweg, usługweg lub w pstaci pracy wlntariuszy. 18. C t jest wkład finanswy? Jest t wkład w pstaci pieniędzy, ulkwanych w kasie lub na kncie rganizacji i przez nią rzliczany. np. jeżeli samrząd przekaże rganizacji zł na wkład własny d prjektu, t pieniądze te muszą trafić na knt rganizacji lub d jej kasy. Gdy rganizacja kupuje za nie materiały, wtedy rachunki/faktury muszą zstać wystawine na rganizację. Opłacenie faktury, rachunku, umwy przez pdmit wspierający nie jest traktwane jak wkład finanswy ale jak wkład niefinanswy. regulamin lkalneg knkursu grantweg w 2015 r., strna 12 z 14

13 19. C t jest wkład niefinanswy? Wkład niefinanswy pwinien zstać pzyskany przez grantbircę (nie mże w jeg skład wchdzić dtychczaswa własnść rganizacji) i plega na tym, że grantbirca trzymuje wsparcie zewnętrzne, które nie pciąga za sbą kniecznści zapłaty. Wartść wkładu własneg niefinansweg musi pierać się na racjnalnych stawkach (w przypadku wkładu usługweg i w pstaci pracy wlntariuszy) lub na wartści rynkwej (w przypadku wkładu rzeczweg). Dbra, zgrmadzne jak wkład własny niefinanswy, mgą być wykrzystywane tylk d realizacji prjektu, aż d jeg zakńczenia. Są 3 rdzaje wkładu własneg niefinansweg: rzeczwy, usługwy lub w pstaci pracy wlntariuszy. 20. C t jest wkład rzeczwy? Wkład rzeczwy stanwią twary, wypsażenie i śrdki trwałe nie należące d rganizacji, które zstaną przekazane przez firmy, instytucje lub sby fizyczne na rzecz realizwaneg prjektu. Mgą t być np. prdukty spżywcze, materiały biurwe, materiały ptrzebne d przeprwadzenia zajęć, strje, rekwizyty, itp. Jak wkładu rzeczweg nie mżna traktwać: majątku rganizacji, twarów przekazanych rganizacji na rzecz inneg prjektu przez nią realizwaneg. Twary przekazane rganizacji jak wkład rzeczwy muszą przejść na jej własnść zgdnie z bwiązującymi przepisami prawa. Wartść wkładu rzeczweg wykazana w sprawzdaniu kńcwym pwinna być zgdna z jeg wartścią rynkwą raz udkumentwana jedną z niżej wymieninych frm: - fakturą/rachunkiem wystawinym rganizacji przez firmę lub instytucję (frma zapłaty: darwizna), - świadczeniem darczyńcy przekazaniu darwizny na rzecz rganizacji lub umwą darwizny (d sób fizycznych), - przumieniem (pmiędzy grantbircą a darczyńcą, np. rlnikiem). 21. C t jest wkład usługwy? Wkład własny usługwy t sługi świadczne przez firmy lub instytucje, wyknywane niedpłatnie na rzecz realizwaneg prjektu. Za wkład usługwy mżna uznać np. usługi transprtwe, usługi budwlane, usługi szkleniwe wyknywane przez specjalistyczną firmę bądź rganizację pzarządwą, usługi cateringwe, tłumaczenia wyknywane przez biur tłumaczeń, użyczenie sali w miejscwej szkle, itp. Wkład usługwy pwinien być rzliczany na pdstawie faktury/rachunku wystawinych na grantbircę (frma zapłaty darwizna) i być zgdny z rynkwą wartścią usługi. 22. C t jest wkład w pstaci pracy wlntariuszy? Wkład własny w pstaci pracy wlntariuszy t zaangażwanie sób, które nie pbierają wynagrdzenia, za pracę przy prjekcie. Praca wlntariuszy pwinna być wycenina na pdstawie szacwanej stawki gdzinwej lub dziennej i dzwierciedlać realne stawki rynkwe. regulamin lkalneg knkursu grantweg w 2015 r., strna 13 z 14

14 23. Jak bliczyć wartść wkładu niefinansweg? Wkład rzeczwy wyceniny jest na pdstawie wartści rynkwej i/lub na pdstawie umwy, faktury lub rachunku. Wkład usługwy wyceniny jest na pdstawie umwy lub rachunku/faktury wystawinych przez firmę lub instytucję. Wkład w pstaci pracy wlntariuszy pwinien być wyceniny na pdstawie stawek bwiązujących na rynku, w zależnści d kwalifikacji wlntariusza raz zakresu jeg działania. Np. jeżeli prfesr mieszkający w klicy przeprwadzi zajęcia dla mieszkańców daneg miasteczka jeg stawka gdzinwa/dzienna pwinna być wycenina zgdnie z realnymi stawkami bwiązującymi na rynku i będzie na pewn wycenina wyżej niż praca lkalnej młdzieży, która przeprwadzi zajęcia dla dzieci z miejscweg przedszkla. Pwinn t zstać wyliczne na pdstawie ewidencji czasu pracy, przedstawinej np. w tabeli zawierającej takie dane jak: imię i nazwisk, zakres prac (gólnie), wyknane czynnści na rzecz realizacji prjektu, data, stawka gdzinwa/dzienna, liczba gdzin/dni, łączna wartść wyknanej przez wlntariusza pracy (stawka gdzinwa/dzienna x ilść gdzin/dni). Na etapie wypełniania wnisku wkład niefinanswy pwinien być wyliczny rientacyjnie (ile rganizacja planuje pzyskać wkładu z pszczególnych frm wkładu niefinansweg), natmiast w sprawzdaniu kńcwym pwinna psługiwać się knkretnymi sumami w pszczególnych kategriach. Wkład ddatkwy mże przyjąć dwlną knfigurację pszczególnych rdzajów wkładu tj. mże być tylk finanswy, tylk niefinanswy (dwlna frma lub frmy wkładu niefinansweg) lub mieszany, jednak rdzaj wkładu pwinien być spójny z planwanym prjektem. 24. Kiedy należy pzyskać wkład ddatkwy? Wkład ddatkwy należy zebrać i zaangażwać w trakcie realizwania prjektu. Na etapie składania wnisku należy przedstawić plan pzyskania teg wkładu. 25. Czy kszt telefnu, czynszu lub rachunki za kszty utrzymania rganizacji mżna uznać za wkład ddatkwy? Tak, ale tylk część tych ksztów dpwiadającą prcentwi udziału prjektu w pniesinych gólnych ksztach stałych. Np. jeżeli rganizacja ma 2 prjekty i działalnść statutwą raz trzyma dfinanswanie w Knkursie Grantwym Działaj Lkalnie i wszystkie te prjekty w równy spsób eksplatują placówkę rganizacji, t kszty stałe (takie jak czynsz, itp.) pwinny zstać pdzielne na 4 równe części i jedną z tych części mżna uznać za wkład niefinanswy wkład usługwy. Kszty telefnu mżna uznać za wkład niefinanswy usługwy na pdstawie bilingu z wykazanymi płączeń telefnicznych wyknanych w ramach prjektu. regulamin lkalneg knkursu grantweg w 2015 r., strna 14 z 14

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Usługi partnera handlowego Skrill formularz wniosku

Usługi partnera handlowego Skrill formularz wniosku Usługi partnera handlweg Skrill frmularz wnisku Frmularz wnisku dtyczący usług partnera handlweg Skrill ( Wnisek ) musi zstać pdpisany sbiście przez partnera handlweg lub przez sbę upważniną d występwania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DZIAŁAJ LOKALNIE IX 2015 DLA GMIN:

WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DZIAŁAJ LOKALNIE IX 2015 DLA GMIN: Miejsce na logotyp ODL Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DZIAŁAJ LOKALNIE IX 2015 DLA GMIN: CHYNÓW, GOSZCZYN, GRÓJEC, JASIENIEC, WARKA

WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DZIAŁAJ LOKALNIE IX 2015 DLA GMIN: CHYNÓW, GOSZCZYN, GRÓJEC, JASIENIEC, WARKA Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie W.A.R.K.A. WNIOSEK O DOTACJĘ W LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM DZIAŁAJ LOKALNIE IX 2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 2 Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 Przewodnik powstał w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Jak działają baterie, czyli krótko o reakcjach redoks

Jak działają baterie, czyli krótko o reakcjach redoks Jak działają baterie, czyli krótk reakcjach redks Aleksandra Lewandwska Zimwe Warsztaty Naukwe Klubu Astrnmiczneg Almukantarat Łódź Luty 2009 Pdstawwe pjęcia Terminem utleniania kreślan pczątkw prces przyłączania

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU

DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU 1 2 SPIS TREŚCI 4 JAK REALIZUJEMY PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE? DOBRO WSPÓLNE. OPISY WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem.

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem. Kryteria dostępu 1) Czy projektem mogą być objęte wszystkie kierunki studiów, bez względu na ich zakres merytoryczny (np. matematyczne, humanistyczne etc.), jak i stacjonarne i niestacjonarne? Tak. Nie

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Paweł Szczyrski Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

Informacje szczegółowe. 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi?

Informacje szczegółowe. 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi? Informacje szczegółowe 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi? Działalnością klubów zajmują się utworzone przez mieszkańców (nawet początkowo dla potrzeb konkursu)

Bardziej szczegółowo