Informacja dla pracowników z Polski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja dla pracowników z Polski"

Transkrypt

1 Informacja dla pracowników z Polski

2 Informacja dla pracowników z Polski Gdy duńskie przedsiębiorstwo zatrudnia polskiego pracownika, pewne sprawy mogą obu stronom wydawać się nowe i inne. Ta informacja została opracowana z myślą o nowych pracownikach, w nadziei, że będzie mogła pomóc im w lepszym zrozumieniu tego, co i dlaczego się dzieje, a także co należy zrobić w związku z zatrudnieniem. Materiał powstał na podstawie najczęściej zadawanych pytań, ale w żadnym razie nie traktujemy go jako kompletnego źródła wiedzy. Będziemy wdzięczni za ewentualne wskazówki odnośnie tego, jakie jeszcze elementy powinny się w nim znaleźć. W poniższych rozdziałach staraliśmy się ograniczyć do najbardziej istotnych kwestii, nie wchodząc w szczegóły, gdyż stuprocentowo dokładna informacja byłaby nieprzejrzysta i prawdopodobnie nikt by jej nie przeczytał. W razie pytań dotyczących treści poszczególnych rozdziałów, prosimy o kontakt ze specjalnym konsultantem Sørenem Lange Nielsenem, tel.: Dokument umowy o pracę Każdej osobie zatrudnionej w duńskim przedsiębiorstwie przysługuje umowa o pracę na piśmie. Zrzeszenie Dansk Byggeri opracowało wzór standardowego dokumentu umowy o pracę w języku duńskim i niemieckim. Wzór ten można pobrać z naszej strony internetowej: Dokument umowy o pracę oprócz nazwy pracodawcy, imienia i nazwiska pracownika, adresów i numerów telefonów obu stron oraz odpowiednio numeru osobowego pracownika i numeru identyfikacyjnego przedsiębiorstwa powinien zawierać przynajmniej następujące elementy: - Który układ zbiorowy ma zastosowanie do stosunku zatrudnienia - Forma wynagrodzenia godzinowe czy akordowe - W przypadku wynagrodzenia godzinowego należy podać uzgodnioną wysokość wynagrodzenia początkowego - Okres rozliczeniowy kiedy następuje wypłata wynagrodzenia (zwykle co 14 dni) - Czy miejsce pracy jest stałe czy tymczasowe - Data rozpoczęcia stosunku zatrudnienia - Podpisy stron Rozwiązanie umowy o pracę Zasady w zakresie rozwiązania umowy o pracę są zawarte w układzie zbiorowym, właściwym ze względu na branżę, w której pracownik jest zatrudniony. Dla branży budowlano-montażowej (prace ziemne i betonowe) obowiązują następujące terminy wypowiedzenia: 2

3 Ze strony pracodawcy Ze strony pracownika Od 0 do 1 roku zatrudnienia 0 tygodni 0 tygodni Powyżej 1 roku zatrudnienia 3 tygodnie 1 tydzień Powyżej 3 lat zatrudnienia 5 tygodni 2 tygodnie Powyżej 5 lat zatrudnienia 7 tygodni 2 tygodnie W sektorze budowlano-montażowym, w którym tradycyjnie następuje wstrzymanie prac na sezon zimowy np. takich prac jak prace brukarsie, układanie przewodów i rur, itp. lub należy się liczyć z koniecznością okresowego przerwania prac ze względu na warunki pogodowe, brak materiałów lub zamówień, pracodawcy mają prawo do odesłania pracowników na jakiś czas do domów. Odesłanie pracownika oznacza, że pracodawca nie jest zobowiązany do wypłacania mu za ten okres wynagrodzenia. Jeżeli natomiast pracownik w tym okresie znajdzie sobie inną pracę, nie jest zobowiązany do przestrzegania terminów wypowiedzenia. Jeżeli po upływie okresu, na który pracownik był odesłany, pracodawca nie zaproponuje mu nowego zajęcia, traktuje się to jako wypowiedzenie umowy o pracę, w związku z czym pracownikowi przysługuje prawo do rekompensaty w wysokości równej utraconym zarobkom w okresie odesłania. Jeżeli pracownik, z którym rozwiązano umowę o pracę, nie był ubezpieczony na wypadek bezrobocia (a nie jest to w Danii automatyczne, w związku z czym zalecamy zgłoszenie się do kasy ubezpieczeń) i musi na nowo zarejestrować się u odpowiednich organów polskich, powinien wystąpić o wystawienie formularza E 301, a następnie złożyć go w Urzędzie Pracy w Polsce. Formularz wydaje: Arbejdsdirektoratet /Główny Urząd ds. Pracy/ Stormgade 10, P.O. Box 1103 DK-1009 Kopenhaga K Tel.: , Telefaks zgodnie z art. 91 i 101 Ustawy o ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia itp. Patrz też rozdział dotyczący ubezpieczenia na wypadek bezrobocia Zezwolenie na pracę i pobyt Obywatele polscy jako obywatele nowego państwa członkowskiego UE by móc legalnie pracować w Danii muszą mieć zezwolenie na pracę i pobyt. Jeżeli pracodawca nie posiada tzw. wstępnej zgody na zatrudnianie pracowników z nowych państw UE, pracownik nie może rozpocząć świadczenia pracy przed otrzymaniem zezwolenia. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Formularz AR6 (Wniosek o zezwolenie na pracę i pobyt w Danii) jest dostępny pod adresem 3

4 Jeżeli natomiast pracodawca uzyskał wcześniej wstępną zgodę, pracownik może przystąpić do pracy z chwilą zgłoszenia jego zatrudnienia przez pracodawcę Urzędowi ds. Cudzoziemców. Po pewnym czasie nadejdzie informacja, że zezwolenie na pracę i pobyt jest gotowe do odbioru na najbliższym posterunku policji lub jeżeli pracodawca wysłał zgłoszenie zatrudnienia za pośrednictwem policji zaświadczenie zostanie przysłane pocztą. Pierwsze zezwolenie wydawane jest zwykle na 12 miesięcy. O ewentualne przedłużenie należy wnioskować najpóźniej 1 miesiąc przed upływem jego ważności. Po złożeniu wniosku można legalnie kontynuować pracę, czekając aż Urząd ds. Cudzoziemców podejmie decyzję. Jeżeli dana osoba legalnie i nieprzerwanie pracowała w Danii przez okres 12 miesięcy i po jego upływie nadal jest zatrudniona, może wystąpić do Urzędu o wydanie jej tzw. dowodu zarejestrowania. Jest to pisemny dokument potwierdzający zarejestrowanie w Urzędzie ds. Cudzoziemców, który nie posiada daty ważności i w praktyce oznacza zrównanie praw jego posiadacza z wszelkimi innymi obywatelami UE pracującymi w Danii. Dowód zarejestrowania w Urzędzie ds. Cudzoziemców uprawnia do zmiany pracy bez konieczności ponownego ubiegania się o zezwolenie na pracę u nowego pracodawcy. W razie pytań dotyczących zezwolenia na pracę i pobyt, dalsze informacje na ten temat można znaleźć na stronie Można też skontaktować się z Urzędem ds. Cudzoziemców, Dział ds. Podmiotów Gospodarczych, pod nr tel lub mailowo pod adresem Zasady pobytu obywateli UE i członków ich rodzin na terytorium Danii są uregulowane w Rozporządzeniu w sprawie pobytu w Danii cudzoziemców, do których zastosowanie mają przepisy UE Rozporządzenie nr 358 z dnia Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia Osoby zatrudnione w Danii nie zostają automatycznie objęte ubezpieczeniem na wypadek bezrobocia, w związku z czym bardzo ważne jest to, by pracownik sam złożył wniosek o objęcie go takim ubezpieczeniem przez odpowiednią duńską instytucję. Wniosek należy złożyć w terminie 8 tygodni od wygaśnięcia polskiego ubezpieczenia pracownika. Aby do duńskiego ubezpieczenia móc zaliczyć okresy zatrudnienia w Polsce, należy z Urzędu Pracy w Polsce pobrać formularz E 301 i złożyć go w kasie ubezpieczeń w Danii. Pracownik będzie objęty pełnym ubezpieczeniem na wypadek bezrobocia, jeśli w okresie ostatnich 12 tygodni/3 miesięcy przepracował przynajmniej 296 godzin. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z chwilą wpływu pisemnego wniosku o objęcie ubezpieczeniem do właściwej kasy. Jeżeli pracownik po okresie świadczenia pracy w Danii powróci do Polski, będzie mógł do polskiego ubezpieczenia zaliczyć staż pracy w Danii również po jego udokumentowaniu formularzem E

5 Szczególne zasady dla dojeżdżających do pracy z zagranicy Osoby dojeżdżające do pracy przez granicę również powinny być ubezpieczone na wypadek bezrobocia w tym państwie, na terenie którego pracują, czyli w tym przypadku w Danii i, jak to opisano powyżej, przy pomocy formularza E 301 dokonać przeniesienia stażu pracy z Polski do duńskiej kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia. Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia umożliwia otrzymywanie zasiłku w razie utraty pracy, czasowej utraty pracy, pracy w niepełnym wymiarze, czy też bezpłatnego urlopu zbiorowego, na zasadach obowiązujących w odniesieniu do zasiłku dla bezrobotnych. W razie całkowitej utraty pracy, należy z powrotem zarejestrować się w polskim Urzędzie Pracy, zabierając ze sobą formularz E 301 poświadczający okres zatrudnienia w Danii, by zachować prawo do zasiłku w pełnej wysokości. Zasady dotyczące czasu pracy Zwykły wymiar czasu pracy Tygodniowy wymiar zwykłego efektywnego czasu pracy wynosi 37 godzin i dzieli się pomiędzy pięć pierwszych dni tygodnia (od poniedziałku do piątku). Zwykły dzienny czas pracy mieści się w przedziale pomiędzy godz a Łączny czas przerw przeznaczonych na spożywanie posiłków i odpoczynek nie może być dłuższy niż 1 godzina i krótszy niż ½ godziny. Zmienny tygodniowy wymiar czasu pracy Lokalnie można zawierać umowy przewidujące wydłużony lub skrócony wymiar dziennego lub tygodniowego czasu pracy, pod warunkiem, że tygodniowy wymiar zwykłego czasu pracy liczony jako średnia z uprzednio uzgodnionego dłuższego okresu, będzie wynosił 37 godzin. Okres taki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy za odliczeniem czasu urlopu, a zmienny wymiar czasu pracy nie może wiązać się z wydłużeniem zwykłego czasu pracy powyżej 10 efektywnych godzin dziennie. Tygodniowy wymiar czasu pracy z możliwością odbioru dodatkowych godzin Istnieje możliwość zawarcia umowy przewidującej wydłużenie tygodniowego wymiaru zwykłego czasu pracy do 46 godzin, z możliwością odbioru dodatkowych godzin (wykraczających poza wymiar 37 godzin w tygodniu) w formie wolnych całych dni, w ciągu 3 miesięcy od okresu, w którym zostały wypracowane. Rozwiązanie to nie uprawnia do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Dodatkowe ubezpieczenie emerytalne osób zatrudnionych Postanowienia duńskich układów zbiorowych przewidują odprowadzanie składki na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne osób zatrudnionych na rzecz wszystkich pracowników, którzy przekroczyli 20 lat, a ich staż pracy jest dłuższy niż 6 miesięcy. Oznacza to, że 11,4 % wynagrodzenia każdego pracownika jest odprowadzane do Pension Danmark, z czego pracodawca pokrywa 2/3, a 1/3 sam pracownik. Z dniem 1 lipca 2008 r. wysokość składki ulega podwyższeniu o 0,6 %, czyli od dnia 1 lipca będzie ona równa 12 %. 5

6 Środki te stanowią dodatkową emeryturę, która będzie wypłacana pracownikowi po osiągnięciu przez niego wieku emerytalnego. W razie opuszczenia duńskiego rynku pracy i powrotu do Polski istnieje możliwość otrzymania jednorazowej wypłaty zgromadzonych składek, za potrąceniem 60 % podatku na rzecz duńskiego skarbu państwa. Diety i koszty pobytu Obywatelowi UE z Polski, który podejmuje pracę u duńskiego pracodawcy, z zasady nie przysługują diety oraz zwrot kosztów pobytu od jego pracodawcy. Jeżeli przedsiębiorstwo kieruje pracownika do pracy w tymczasowym miejscu pracy znajdującym się w pewnej odległości od miejsca zamieszkania pracownika, to pewne postanowienia układu zbiorowego mogą uprawniać go do otrzymywania zwrotu lub pokrywania przez pracodawcę kosztów dojazdu, a pewne przepisy duńskiego prawa do otrzymywania wolnych od podatku diet oraz rekompensaty kosztów podróży. Jeżeli dany pracownik dojeżdża do pracy w Danii z zagranicy, tzn. określoną liczbę razy w danym okresie przekracza granicę, by dojechać do pracy w Danii, ale zachowuje status podatkowy jako rezydent w Polsce, to przez okres do 12 miesięcy przysługuje mu m.in. ulga podatkowa z tytułu: - kosztów transportu w myśl art. 9 C Ustawy o naliczaniu podatku dochodowego na rzecz państwa - diet w myśl art. 9 A Ustawy o naliczaniu podatku dochodowego na rzecz państwa. Pracownicy dojeżdżający do pracy z zagranicy, którzy pozostają w związkach małżeńskich, są pod pewnymi warunkami uprawnieni do ulgi w myśl art. 1, ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym pobieranym u źródła. Związki zawodowe Członkostwo w związkach zawodowych nie jest w Danii obowiązkowe, ale wszystkim doradzamy zapisanie się do odpowiedniego związku. W razie sporu z pracodawcą w zakresie spraw związanych z wynagrodzeniem czy warunkami zatrudnienia, pozycja pracownika będącego członkiem związku jest zdecydowanie silniejsza. W Danii większość kwestii dotyczących stosunku pracodawcy i pracownika jest uregulowana w układach zbiorowych, a przepisów prawa w tej dziedzinie jest niewiele. Dlatego ewentualne spory w zakresie interpretacji zapisów są zwykle rozstrzygane w drodze branżowego arbitrażu, a nie przed sądami powszechnymi. Chociażby z tego względu członkostwo w związku jest rzeczą godną polecenia. Oprócz tego związki oferują różnego rodzaju kursy i szkolenia, a także możliwość przebywania z kolegami po fachu. Aby zorientować się, do którego związku najwłaściwiej będzie się zapisać, można porozmawiać z duńskimi współpracownikami albo z pracodawcą. 6

7 Wynagrodzenie za czas urlopów wypoczynkowych i za pracę w dni świąteczne W Danii każdy miesiąc zatrudnienia w roku kalendarzowym daje prawo do 2,08 dni urlopu. Urlop należy wykorzystać w roku następującym bezpośrednio po tym, w którym nabyte zostało do niego prawo. Rok ten ( rok urlopowy ) biegnie od dnia 1 maja do 30 kwietnia. Rekompensata urlopowa wynosi 12,5 % łącznego wynagrodzenia za pracę. Wysokość zgromadzonych z jej tytułu środków jest wykazywana na bieżąco w odcinkach wypłaty wynagrodzenia. Dnia 15 lutego przedsiębiorstwo wystawia na rzecz pracownika kartę urlopową za upływający rok nabywania uprawnień urlopowych. Przed wykorzystaniem urlopu kartę powinien poświadczyć aktualny pracodawca pracownika, a następnie należy ją wysłać do poprzedniego pracodawcy. Wypłata rekompensaty urlopowej pod warunkiem terminowego nadesłania karty urlopowej - następuje najpóźniej na 1 miesiąc przed rozpoczęciem urlopu. Jeżeli przed wykorzystaniem urlopu pracownik podejmie decyzję o opuszczeniu Danii i podjęciu pracy w Polsce, ma on możliwość otrzymania wypłaty zgromadzonych środków za potrąceniem podatku. Zgromadzone środki na wynagrodzenie za pracę w dni świąteczne Na wypłaty za dni pracy przypadające w dni świąteczne i dodatkowe dni urlopowe przeznaczona jest składka w wysokości 6,25 % łącznego wynagrodzenia będącego podstawą składki na rekompensatę urlopową. Zgromadzona kwota składek jest wypłacana zamiast wynagrodzenia. Dotyczy to dni takich jak np. Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Pierwsze Święto Zesłania Ducha Świętego, itp. Kwota ta również jest wykazywana w odcinkach wypłaty wynagrodzenia i wypłacana jest zaliczkowo w związku z konkretnym dniem świątecznym lub dodatkowym dniem urlopowym, wraz z wynagrodzeniem za ten okres rozliczeniowy, w którym przypada dany dzień świąteczny lub dodatkowy dzień urlopowy. Kwota zgromadzonych środków podlega rozliczeniu co rok w tygodniu 52. Jeżeli na koncie pracownika znajduje się nadwyżka, jest ona mu wypłacana przy pierwszej wypłacie wynagrodzenia w styczniu. Wypłata wynagrodzenia Wypłata wynagrodzenia na rzecz pracowników wynagradzanych w systemie godzinowym odbywa się normalnie co dwa tygodnie. W zdecydowanej większości przypadków wynagrodzenie jest przelewane na rachunek bankowy pracownika. Z punktu widzenia przedsiębiorstw zwykle najbardziej praktyczne jest założenie sobie przez pracownika rachunku w duńskim banku. Jeżeli pracownik chce, by zarobione przez niego pieniądze były przekazywane do Polski, może wydać bankowi stałe zlecenie (zostawiając sobie kwotę, jaka będzie mu potrzebna w Danii). Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić na opłatach bankowych i różnicach kursowych przy bieżącej wymianie koron na euro. Przy wypłacie wynagrodzenia pracownik otrzymuje odcinek wypłaty, który powinien 7

8 zawierać przynajmniej następujące informacje: - numer CVR /identyfikacyjny/ przedsiębiorstwa - liczba przepracowanych godzin - praca w systemie akordowym/nadwyżka akordowa - praca w godzinach nadliczbowych - wynagrodzenie za czas choroby - zgromadzone środki na wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego i za pracę w dni świąteczne - rekompensata z tytułu kosztów przejazdów - składka ATP (specjalny państwowy program ubezpieczeń emerytalnych) - składka emerytalna - rekompensata za 1 i 2 dzień pozostawania bez pracy Układy zbiorowe Wszyscy pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach członkowskich Dansk Byggeri podlegają ochronie układów zbiorowych zawartych ze związkami zawodowymi. Przedsiębiorstwa są zobowiązane do przestrzegania ich postanowień. Informacja o tym, który układ zbiorowy ma zastosowanie do konkretnego stosunku pracy jest zawarta w dokumencie umowy o pracę. Najważniejsze układy zbiorowe zostały przetłumaczone na język polski, ale pewne prace są objęte postanowieniami układów, których teksty nie są dostępne w tłumaczeniu. W takich przypadkach o pomoc w objaśnieniu ich postanowień można poprosić związek zawodowy albo swoje przedsiębiorstwo. Następujące układy zbiorowe są przetłumaczone (wszystkie można znaleźć na stronie internetowej pod Overenskomster/Porozumienia zbiorowe) Układ zbiorowy dla sektora budowlanomontażowego 2007 dotyczy prac wykonywanych przez sztukatorów i niewykwalifikowanych pracowników budowlanych Układ zbiorowy dla branży murarskiej 2007 dotyczy prac wykonywanych przez murarzy i robotników murarskich Układ zbiorowy dla branży budowlanej 2007 dotyczy prac ciesielskich, stolarskich, dekarskich, szklarskich, posadzkarskich, betoniarskich i zbrojeniowych. Podatek dochodowy Po zatrudnieniu się w duńskim przedsiębiorstwie należy zarejestrować się w odpowiednim duńskim urzędzie skarbowym. Adresy urzędów skarbowych znajdują się na stronie internetowej Do urzędu należy wziąć ze sobą następujące dokumenty: - kopię umowy o pracę - polski dowód osobisty - zaświadczenie o miejscu zamieszkania w Polsce - akt małżeństwa W zależności od stanu cywilnego i miejsca stałego zameldowania urząd skarbowy nadaje pracownikowi status podatnika podlegającego pełnemu lub ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Danii jednak w każdej sytuacji od dochodów uzyskanych z tytułu zatrudnienia w Danii trzeba odprowadzać podatek zgodnie z obowiązującymi duńskimi przepisami. Zależnie od statusu, administracja skarbowa 8

9 /SKAT/ nadaje podatnikowi numer osobowy lub numer identyfikacji podatkowej, a także wystawia kartę podatkową, na której widnieje informacja o wysokości podatku i ulg. - polski dowód osobisty i poprosić o wystawienie tzw. "żółtej karty" ubezpieczenia zdrowotnego. Zazwyczaj ww. dokumenty są przesyłane przez organy skarbowe bezpośrednio do pracodawcy oraz pracownika pod podany przez niego adres. Jeżeli pracownik nie zna zbyt dobrze języka duńskiego, lepiej by korespondencja z urzędu skarbowego była wysyłana pod adres jego pracodawcy, tak aby ten mógł poinformować pracownika, jeśli treść korespondencji nakłada na niego obowiązek podjęcia jakichś działań. Pracownicy dojeżdżający do pracy z zagranicy powinni ponadto wnioskować o wystawienie formularza E 106, który pracownik może zabrać ze sobą i osobiście złożyć w ZUS-ie lub poprosić o jego bezpośrednie przesłanie z urzędu gminy do ZUS. Formularz ten jest istotny z punktu widzenia właściwej rejestracji statusu ubezpieczeniowego pracownika w Polsce i opieki lekarskiej podczas jego pobytów w kraju, a także ze względu na ubezpieczenie niepracującego współmałżonka oraz dzieci. Istotne jest jak najszybsze zarejestrowanie się w urzędzie skarbowym i wystawienie karty podatkowej przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia. Bez karty podatkowej pracodawca jest zmuszony do potrącenia podatku w wysokości 60 % wynagrodzenia. Ubezpieczenie społeczne Po otrzymaniu numeru osobowego lub identyfikacji podatkowej pracownik powinien zwrócić się do biura ubezpieczenia społecznego lub punktu obsługi interesantów urzędu gminy. Jeżeli pracownik dojeżdża do pracy z zagranicy, właściwy będzie urząd gminy, w której zarejestrowany jest jego pracodawca. Jeżeli pracownik zameldował się na terenie Danii będzie to urząd tej gminy, na której terenie jest zameldowany. Należy wziąć ze sobą: - kopię umowy o pracę - zaświadczenie o numerze osobowym lub identyfikacji podatkowej Pracownik, który zarejestrował się w urzędzie skarbowym i za którego pracodawca odprowadza tzw. składkę ATP (dodatkowe ubezpieczenie emerytalne dla zatrudnionych) jest automatycznie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w Danii, ale do czasu otrzymania żółtej karty pracownik może być zmuszony do wyłożenia opłaty za ewentualne usługi medyczne zarówno w Danii, jak i Polsce ważne jest więc, by nie zwlekać z załatwieniem tej sprawy. Prosimy zwrócić uwagę, że karta jest wystawiana na czas oznaczony i należy ją w terminie przedłużyć. Wynagrodzenie za czas choroby Zasady pobierania wynagrodzenia za czas choroby są określone w Ustawie o zasiłku chorobowym. Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi po 8 tygodniach zatrudnienia i po prze- 9

10 pracowaniu minimum 74 godzin. Stawka zasiłku na dzień 1 stycznia 2008 r. wynosi 95,00 kr./godz. Po 6 miesiącach zatrudnienia pracownik może otrzymywać wynagrodzenie za czas choroby, którego maksymalna stawka na dzień 1 grudnia 2008 r. wynosi 122,00 kr./ godz. Nieobecność z powodu choroby powinna być zgłoszona przedsiębiorstwu i udokumentowana. Wynagrodzenie Obowiązujące minimalne stawki wynagrodzenia dla pracowników wynagradzanych w systemie godzinowym wynoszą odpowiednio dla pracowników objętych postanowieniami poniższych układów zbiorowych: - Układ zbiorowy dla sektora budowlanomontażowego z 3F (m.in. robotnicy i niewykwalifikowani pracownicy budowlani), - Układ zbiorowy dla branży przemysłowej z 3F (m.in. niewykwalifikowani pracownicy budowlani zatrudnieni na stacjonarnych miejscach pracy, kamieniarze, sztukatorzy, pracownicy branży kanalizacyjnej) - Układ zbiorowy dla sektora prac ziemnych i betonowych z BJMF (dotyczy tylko Kopenhagi, Frederiksbergu i Amager, pozostałe postanowienia są takie jak w Układzie zbiorowym dla sektora budowlano-montażowego z 3F) Od dnia 1 marca 2007 r. 104,65 kr./godz. Od dnia 1 marca 2008 r. 107,15 kr./godz. Od dnia 1 marca 2009 r. 109,65 kr./godz. Układu zbiorowego dla branży przemysłowej z 3F przysługuje dodatek do minimalnej stawki wynagrodzenia wynoszący 18,00 kr./ godz. W zakresie wypłat zaliczek akordowych i dodatku z tytułu skierowania pracowników akordowych do pracy wynagradzanej w systemie godzinowym, stawki minimalne wynoszą Od dnia 1 marca 2007 r. 129,65 kr./godz. Od dnia 1 marca 2008 r. 129,65 kr./godz. Od dnia 1 marca 2009 r. 129,65 kr./godz. W zakresie układów zbiorowych ze Zrzeszeniem Træ-Industri-Byg (TIB), do - Układu zbiorowego dla branży budowlanej z TIB (dotyczy m.in. prac ciesielskich, stolarskich, dekarskich, szklarskich, posadzkarskich, betoniarskich i zbrojeniowych, - Układu zbiorowego dla branży przemysłowej z TIB (m.in. niewykwalifikowani pracownicy budowlani zatrudnieni na stacjonarnych miejscach pracy, kamieniarze, sztukatorzy, pracownicy branży kanalizacyjnej) zastosowanie mają następujące minimalne stawki: Od dnia 1 marca 2007 r. 104,40 kr./godz. Od dnia 1 marca 2008 r. 106,90 kr./godz. Od dnia 1 marca 2009 r. 109,40 kr./godz. Minimalne stawki zaliczek akordowych wynoszą Od dnia 1 maja 2007 r. 123,00 kr./godz. Od dnia 1 marca 2008 r. 126,00 kr./godz. Od dnia 1 marca 2009 r. 129,00 kr./godz. Wykwalifikowanym pracownikom przemysłu kamieniarskiego objętym postanowieniami 10

11 W zakresie układów zbiorowych z 3F Mur (dot. murarzy i robotników murarskich) i BJMF (dot. robotników murarskich) dni w okresie ostatnich 24 miesięcy, jest równoznaczny z osiedleniem się tej osoby na terenie Danii. obowiązują następujące minimalne stawki: Od dnia 1 marca 2007 r. 104,40 kr./godz. Od dnia 1 marca 2008 r. 106,90 kr./godz. Od dnia 1 marca 2009 r. 109,40 kr./godz. W zakresie układów zbiorowych z Dansk Metal/Blik og Rør (prace wodne, grzewcze i kanalizacyjne, hydrauliczne i metalowe) oraz układu zbiorowego dla branży elektrycznej z Dansk El-forbund (prace elektryczne) obowiązuje minimalna stawka wynagrodzenia, która od dnia 1 marca 2007 r. wynosi 98,10 kr./godz. W zakresie układu zbiorowego z Malerforbundet i Danmark (prace malarskie) podnosi się wynagrodzenie za pracę w systemie akordowym Od dnia 26 lutego 2007 r. do 106,35 kr./godz. Od dnia 3 marca 2008 r. do 108,85 kr./godz. Od dnia 2 marca 2009 r. do 111,35 kr./godz. W odniesieniu do osób dojeżdżających do pracy z zagranicy, ocena, czy pojazd należący do takiej osoby powinien być zarejestrowany w Danii, będzie obejmować analizę tego, gdzie znajduje się centrum jej interesów życiowych zazwyczaj jest to miejsce zamieszkania jej współmałżonka i dzieci. Wniosek o zgodę na użytkowanie na terenie Danii pojazdu zarejestrowanego za granicą można złożyć do: SKAT /Administracja skarbowa/ Helgeshøj Allé Taastrup Formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej Wersja angielska nosi nazwę E Wersja duńska nosi nazwę Korzystanie z pojazdu na zagranicznych tablicach rejestracyjnych Osoba, która osiedla się na terenie Danii, powinna w zasadzie w ciągu 14 dni od przeprowadzki zarejestrować pojazd w Centralnym Rejestrze Pojazdów Mechanicznych, o ile jest on użytkowany w sposób, do którego stosuje się przepisy Ustawy o ruchu drogowym. Kosten fallen nach dem gegenwärtigen Stand der Planungen für Sie nicht an. Nieprzerwany pobyt osoby fizycznej na terenie Danii trwający przez rok oraz przerywany pobyt w Danii trwający łącznie

12 Foto: Ulrik Samsøe Figen, layout: Dansk Byggeri, Kwiecień 2008 Dansk Byggeri / Dunskie Zrzeszenie Budownictwa Noerre Voldgade 106 Postboks 2125 DK-1015 Koebenhavn K Tel.: Fax

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Europa zmierza do swobodnego przepływu kapitału,

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W NIEMCZECH

PRAWO PRACY W NIEMCZECH Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Wydział Promocji Handlu i Inwestycji PRAWO PRACY W NIEMCZECH Berlin, styczeń 2012 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH OTWARCIE NIEMIECKIEGO RYNKU PRACY HAMBURG 2011 Konsulat Generalny RP w Hamburgu Dział Prawny Strona 1

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Praca w Danii - przewodnik po duńskim rynku pracy

Praca w Danii - przewodnik po duńskim rynku pracy Praca w Danii - przewodnik po duńskim rynku pracy Wydanie III, maj 2009 Spis treści I. Od Ministra Zatrudnienia... 1 II. Najwa niejsze aspekty duńskiego rynku pracy... 2 1. Większość pracowników i pracodawców

Bardziej szczegółowo

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców. Copyright by Aleksandra Wróblewska - Zgórzak Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana Aleksandra Wróblewska-Zgórzak PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

Bardziej szczegółowo

Praca i pobyt w Holandii

Praca i pobyt w Holandii Praca i pobyt w Holandii Wstęp 1 Pobyt w Holandii 2 Praca 4 Ubezpieczenia społeczne 7 Mieszkanie 10 Koszty leczenia 12 Dzieci 14 Język niderlandzki 16 Podstawowe informacje w pigułce 17 Do kogo się zwrócić?

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w niderlandzkim sektorze budowlanym

Praca tymczasowa w niderlandzkim sektorze budowlanym Praca tymczasowa w niderlandzkim sektorze budowlanym Najważniejsze ustalenia na lata 2008-2009 Publikacja stron Zbiorowego Układu Pracy dla Budownictwa (CAO voor de Bouwnijverheid), Zbiorowego Układu Pracy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

Większość brytyjskich pracodawców

Większość brytyjskich pracodawców Jak skutecznie szukać pracy Większość brytyjskich pracodawców wymaga dobrej znajomości języka angielskiego, dlatego warto wcześniej pomyśleć o kursie językowym. Przy szukaniu pracy przydatne będą dyplomy,

Bardziej szczegółowo

Departament Rynku Pracy. Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia

Departament Rynku Pracy. Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia Departament Rynku Pracy Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia Warszawa, luty 2013 1 Spis treści 1. Wprowadzenie s. 3 2. Agencje zatrudnienia s. 4 2.1 Obowiązki agencji zatrudnienia s.

Bardziej szczegółowo

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r.

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r. Nielegalna praca w świetle obowiązujących przepisów, uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów w zakresie kontroli nielegalnego zatrudnienia (opracowano na podstawie zapytań kierowanych do

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy Warszawa, wrzesień 2009 Przepisy o czasie pracy stanowią wyjątkowo trudny obszar unormowań w krajowym

Bardziej szczegółowo

Praca w Szwajcarii Poradnik dla obywateli polskich

Praca w Szwajcarii Poradnik dla obywateli polskich Arbeit in der Schweiz. Das Handbuch für polnische BürgerInnen. Travailler en Suisse. Le manuel pour citoyen-ne-s polonais. Lavorare in Svizzera. Il manuale per cittadini polacchi. Praca w Szwajcarii Poradnik

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Helsińska Fundacja Praw Człowieka Warszawa 2009 Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014

ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014 ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014 SPIS TREŚCI O PBDA... 3 WSTĘP... 4 CZYM WEDŁUG PRAWA PODATKOWEGO JEST DOCHÓD?... 5 PIT-37... 6 IDENTYFIKATOR PODATNIKA... 6 SPOSOBY OPODATKOWANIA... 7 OPODATKOWANIE INDYWIDUALNE...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo