Usługi partnera handlowego Skrill formularz wniosku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługi partnera handlowego Skrill formularz wniosku"

Transkrypt

1 Usługi partnera handlweg Skrill frmularz wnisku Frmularz wnisku dtyczący usług partnera handlweg Skrill ( Wnisek ) musi zstać pdpisany sbiście przez partnera handlweg lub przez sbę upważniną d występwania w jeg imieniu. Przed pdpisaniem wnisku należy uważnie zapznać się z jeg treścią raz z świadczeniami dnszącymi się d umwy partnerskiej (zge z zawartą pniżej sekcją Oświadczenia ). Pdpisanie wnisku jest równznaczne z ptwierdzeniem dstarczenia prawidłwych danych raz przeczytaniem, zrzumieniem i zaakceptwaniem wiążących warunków niniejszej umwy. Prfil firmy PROSIMY WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI I ODPOWIEDZIEĆ NA WSZYSTKIE PYTANIA Frma działalnści: Spółka z.. Spółka cywilna Firma jednsbwa Spółka kmandytwa Spółka publiczna Stwarzyszenie Klub Inna (prsimy kreślić) Nazwa firmy (pełna nazwa): Nazwa handlwa firmy (pełna nazwa): Numer klienta Skrill (jeżeli dtyczy) Miejsce prwadzenia działalnści: Ulica (nazwa i numer): Miejscwść: Kd pcztwy: Okręg administracyjny: Adres siedziby firmy (jeżeli dmienny d pwyższeg): Ulica (nazwa i numer): Miejscwść: Kd pcztwy: Okręg administracyjny: Imię i nazwisk psiadacza knta: Stanwisk w firmie: Numer telefnu: Adres(y) www, z których krzystać będzie Twja firma (jeżeli strna jest w budwie, prsimy pdać URL i strnę testwą) Prsimy pdanie nazwy handlwej, która ma wieć na wyciągach z knt bankwych klientów: Numer rejestracyjny firmy (jeżeli dtyczy): Data zarejestrwania firmy: Numer VAT: Nazwa i numer człnkwski stwarzyszenia branżweg, d któreg należy Twja firma (jeżeli dtyczy): Data rzpczęcia działalnści:

2 Charakter działalnści Internet / E-cmmerce: Wirtualny terminal (dla transakcji MOTO): = 100 płatnści kartami (rzeczywistych lub spdziewanych) Prsimy szczegółw pisać charakter prwadznej działalnści i pdać, za c przyjmwane będą płatnści kartami: Rczny brót firmy Rczny brót z becnym dstawcą płatnści Przewidywany, rczny brót ze Skrill Śrea wartść transakcji Obecne centrum autryzacyjne Obecny dstawca płatnści PSP / becna platfrma sklepwa Obecny pdział transakcji (d 100) Krajwe Eurpa Inne prsimy kreślić Akceptwane frmy płatnści nline (d 100) Międzynardwa karta płatnicza Maestr Karta kredytwa MasterCard Krajwa karta debetwa MasterCard, w tym: MasterCard Business Karta kredytwa Visa Debit Międzynardwa karta debetwa Visa, w tym: Visa UK Maestr Business Debit & Electrn Laser Sl Inne Prsimy kreślić, czy prwadzna działalnść ma charakter seznwy Kwartalna sprzedaż (w prcentach): Q1 Q2 Q3 Q4 Prsimy kreślić, czy pbierane są depzyty przed dstarczeniem twarów/usług Wyskść depzytu (prcent gólnej wartści transakcji): Z jakim wyprzedzeniem, przed dstarczeniem twarów/usług, pbierane są depzyty? Prsimy kreślić, czy przyjmwana jest pełna płatnść przed dstarczeniem twarów/usług : Wyskść depzytu (prcent gólnej wartści transakcji): Z jakim wyprzedzeniem, przed dstarczeniem twarów/usług, pbierane są depzyty? Jeżeli ferwane są zróżnicwane usługi i przedpłaty, prsimy ptwierdzić pdział w brcie kartami i dstarczyć szczegółów dtyczących tych przedpłat: Opis ferwaneg twaru/usługi: Opis ferwaneg twaru/usługi: Opis ferwaneg twaru/usługi: Opis ferwaneg twaru/usługi: Udział w brcie kartami: Udział w brcie kartami: Udział w brcie kartami: Udział w brcie kartami: Dstawa: Dstawa: Dstawa: Dstawa:: Uwaga. Zsumwane udziały prcentwe w brcie kartami muszą wynieść 100

3 GWARANCJE Czy Twja firma pbiera płaty za ddatkwe gwarancje lub wydłużenie kresu gwarancyjneg? (gwarancje prducenta nie są tu brane pd uwagę) Śrea długść ferwaneg kresu gwarancyjneg: Uśrena wartść prcentwa zwracaneg twaru bjęteg kresem gwarancyjnym: Jak wygląda plityka zwrtów w Twjej firmie? Czy Twja firma pbiera lub planuje pbierać płaty subskrypcyjne lub człnkwskie za pmcą karty: Prsimy kreślić rdzaj i częsttliwść płat subskrypcyjnych/człnkwskich pbieranych za pmcą kart. Prcentwy udział płatnści kartami w pbieraniu płat subskrypcyjnych/człnkwskich: Okres subskrypcji/człnkstwa raz prcentwy udział płatnści kartami: płatnści kartami płatnści kartami płatnści kartami Czy właściciel karty jest autmatycznie bciążany za dnwienie subskrypcji? Jeżeli tak właściciel karty musi wyrazić zgdę na autmatyczne bciążanie jeg karty. Czy Twja firma prwadzi jakieś prgramy partnerskie? Czy Twi partnerzy handlwi współuczestniczą w przetwarzaniu transakcji na Twjej firmwej strnie www? Prsimy kreślić Czy działalnść Twjej firmy pdlega lkalnym lub międzynardwym regulacjm prawnym? Prsimy kreślić Prsimy przedstawienie schematu rganizacyjneg Twjej firmy Schemat pwinien uwzglęać strukturę własnści raz wszystkie pdmity wchdzące w skład Twjej firmy

4 Dyrektrzy firmy W zależnści d struktury prawnej Twjej firmy, prsimy wypełnienie niniejszej sekcji przez następujące sby z kierwnictwa: w przypadku firmy jednsbwej jej właściciela; w przypadku spółki cywilnej wszystkich partnerów; w przypadku spółki z.. wszystkich dyrektrów Dyrektr 1 Dyrektr 2 Dyrektr 3 Dyrektr 4 Imię: Drugie imię: Nazwisk: Data urdzin Numer telefnu: Obecny adres zamieszkania: Ulica, numer: Miejscwść: Kd pcztwy: Obywatelstw: Numer paszprtu: Beneficjent rzeczywisty Prsimy kreślić beneficjentów rzeczywistych firmy. W przypadku zarządów pwierniczych należy kreślić każdy pdmit z prawem głsu. Udziałwiec zstanie uznany za beneficjenta, jeżeli psiada przynajmniej 25 prawa głsu. Jeżeli właścicielem faktycznym firmy jest inny pdmit prawny, ptrzebne nam będą ddatkwe infrmacje, dzięki którym zidentyfikujemy knkretną sbę (lub sby) jak właściciela faktyczneg. Beneficjent 1 Beneficjent 2 Beneficjent 3 Beneficjent 4 Imię Drugie imię Nazwisk: Data urdzin Numer telefnu: Obecny adres zamieszkania: Ulica, numer: Miejscwść: Kd pcztwy: Numer paszprtu: Obywatelstw: udziałów: Wartść pjedynczej akcji:

5 Ddatkwe infrmacje Każdy frmularz wnisku musi zawierać pniższe infrmacje: Oświadczenia partnera handlweg z statnieg półrcza Wymagana dkumentacja,,due Diligence Klrwy skan dkumentu tżsamści przedstawiciela firmy, na któreg nazwisk będzie zarejestrwane knt (akceptujemy WYŁĄCZNIE paszprt, dwód sbisty lub praw jazdy). Awers i rewers karty użytej d weryfikacji tżsamści lub pdwójna strna paszprtu. Ptwierdzenie adresu firmy (skrzynki pcztwe nie są akceptwane) rachunek za media lub wyciąg z knta (nie starszy niż trzy miesiące); lub jakiklwiek ficjalny dkument z wiejącym na nim adresem firmy (np. dkument rejestracji działalnści firmy). Wymagana dkumentacja firmy Dkument rejestracji / Akt załżycielski Jeżeli właściciel knta nie jest dyrektrem firmy lub jej właścicielem faktycznym, musi uzyskać pisemne upważnienie d zarządzania kntem d właściciela faktyczneg firmy Firma musi mieć przynajmniej jedneg (1) dyrektra pracująceg w siedzibie firmy Jeżeli firma pdlega jakiejklwiek frmie autryzacji należy dstarczyć kpie stswnych dkumentów. W niektórych sytuacjach wymagane będą ddatkwe dkumenty dtyczące struktury prawnej firmy. Prsimy wysłanie dkumentu drgą elektrniczną: lub pcztą: 25 Canada Square Lndn, E14 5LQ United Kingdm Oświadczenia OŚWIADCZENIE PARTNERA HANDLOWEGO Słwa i wyrażenia użyte w niniejszym frmularzu wnisku, ile nie zstanie t zdefiniwane inaczej, mają takie same znaczenie jak słwa i wyrażenia użyte w Warunkach handlwych Skrill. Pdpisanie frmularza wnisku znacza: 1. bycie upważninym d pdpisania dkumentu w imieniu Partnera handlweg, bez kniecznści uzyskania jakichklwiek zezwleń d innych sób; 2. przyjęcie d wiadmści ptencjalneg ryzyka związaneg z bciążeniem zwrtnym transakcji; 3. zbwiązanie się d spełnienia branżwych standardów i wymgów bezpieczeństwa: PCI DSS; 4. zrzumienie, że kd autryzacyjny nie gwarantuje płatnści, szczególnie gdy transakcja dbyła się bez właściciela karty lub samej karty. 5. ptwierdzenie prawidłwści infrmacji zawartych w niniejszym frmularzu wnisku raz rzetelneg pisania zarówn ferwanych przez siebie twarów/usług, jak i czekiwań związanych z nwym systemem płatnści; zbwiązanie się d niezwłczneg infrmwania jakichklwiek zmianach; 6. przyjęcie d wiadmści i wyrażenie zgdy na wiążące warunki umwy wynikające z: niniejszeg frmularza wnisku, warunków handlwych, warunków użytkwania, warunków użytkwania knta partnera handlweg raz innych dkumentów, które mgą się pjawić w przyszłści, a które razem twrzą umwę całściwą zawartą między strnami ( Umwa ). Ptwierdzam prawidłwść infrmacji zawartych w pniższym frmularzu raz przeczytanie i zaakceptwanie Warunków handlwych Skrill. Ręczny pdpis sby upważninej d występwania w imieniu Partnera handlweg. Pdpisy PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE OŚWIADCZEŃ PRZED ICH PODPISANIEM Pdpis: Imię i nazwisk: Stanwisk: Data: Pdpis: Imię i nazwisk: Stanwisk: Data:

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA Mając na uwadze,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Gra gra miejska Warsaw Startup Game prowadzona na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Serwisu Comarch ERP ifaktury24 przez Comarch Spółkę Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, na Słowacji, w Czechach ROZPOCZYNAM PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE Działalność gospodarcza to zgodnie z ustawą o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU "DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM"

REGULAMIN PROGRAMU DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU "DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM" 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady udziału w audycji "Dragons Den - jak zostać milionerem"

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską

Bardziej szczegółowo