Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą"

Transkrypt

1 Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, na Słowacji, w Czechach

2

3 ROZPOCZYNAM PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE Działalność gospodarcza to zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej - zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. 1. Osoba fizyczna - przedsiębiorca. Przedsiębiorcą może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba fizyczna może prowadzić indywidualną działalność gospodarczą lub firmę w formie spółki. Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów. Osoby zagraniczne (osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego) z państw członkowskich Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Rodzaje działalności Osoba fizyczna może prowadzić działalnośc gospodarczą w formie: Indywidualnej działalności gospodarczej - Indywidualna działalność gospodarcza jest prowadzona przez osoby fizyczne. Rejestrowana jest w gminie, nie wymaga kapitału początkowego. Przedsiębiorca nie ma osobowości prawnej, czyli za zobowiązania firmy odpowiada majątkiem firmy i majątkiem osobistym. Taka forma działalności jest bardzo powszechna, najczęściej decydują się na nią osoby świadczące usługi dla ludności, prowadzące małe placówki handlowe, osoby samozatrudniające się i przedstawiciele wolnych zawodów. Niektóre formy działalności wymagają zdobycia odpowiedniej koncesji czy zezwolenia, bądź wpisu do określonego rejestru działalności regulowanej: ¾ Koncesje: prowadzenie pewnych rodzajów działalności gospodarczej (np. wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, ochrona osób i mienia, przewozy lotnicze) wymaga uzyskania koncesji. ¾ Licencje: wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie np. zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, prowadzenia agencji pracy lub agencji pracy tymczasowej czy wykonywania transportu drogowego wymaga uzyskania właściwej licencji. ¾ Zezwolenia: zezwolenie wymagane jest m. in. na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, prowadzenie apteki, działalności ubezpieczeniowej. ¾ Działalność regulowana: do działalności regulowanych należą m. in: Wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, spirytusowych. Usługi detektywistyczne Prowadzenie: indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, oraz kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców. Organizowanie kursów dokształcających 1

4 dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Prowadzenie: indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Prowadzenie stacji kontroli pojazdów. Działalność telekomunikacyjna Organizowanie imprez turystycznych. Pełen wykaz działalności regulowanych, wymagających koncesji, licencji lub zezwolenia zamieszczony jest w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Spółki cywilnej: Do zawarcia umowy spółki cywilnej musi być co najmniej dwóch wspólników. Mogą to być osoby fizyczne w tym małżonkowie oraz osoby prawne. Wspólnikiem nie może być inna spółka cywilna. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorstwem i nie posiada osobowości prawnej, natomiast jej wspólnicy są przedsiębiorcami, a w przypadku zatrudnienia pracowników spółka posiada status pracodawcy. Wspólnicy spółki cywilnej zawierają umowę cywilnoprawną. Najczęściej spotyka się spółki cywilne osób fizycznych, wówczas każdy wspólnik posiada indywidualny wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. We wniosku przedsiębiorca zgłasza, że działalność będzie prowadzona wspólnie z innymi przedsiębiorcami pod imieniem i nazwiskiem wszystkich wspólników oraz pod tą samą nazwą. Każdy wspólnik ma odrębny wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, następnie już wspólnie występują o nadanie dla spółki numeru REGON oraz NIP we właściwych urzędach ze względu na siedzibę spółki. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Warunkiem rozpoczęcia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną jest uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Gdzie złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej? Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. W przypadku obywateli państw UE/ EOG, zachowujących miejsce stałego pobytu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, właściwym organem ewidencyjnym jest gmina, w której głównie będzie wykonywania działalność. Dokumenty potrzebne przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej przez osobę fizyczną. W dniu r weszły w życie przepisy wprowadzające tak zwane Jedno okienko. Wymagane dokumenty to: 1. Wniosek EDG-1 - wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, będący jednocześnie zgłoszeniem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędu statystycznego (krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON) oraz urzędu skarbowego. W zgłoszeniu należy podać m. in. imię i nazwisko przedsiębiorcy, nazwę firmy, nr ewidencyjny PESEL (gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL, składa do akt ewidencyjnych poświadczoną przez upoważnionego pracownika urzędu gminy kopię paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo), adres zamieszkania, adres siedziby firmy, rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), datę rozpoczęcia działalności (warto pamiętać, że od tego dnia obejmują nas wszystkie procedury prawno - podatkowe i księgowe) - 2

5 należy wpisać faktyczny moment rozpoczęcia. Wzór wniosku EDG-1 oraz instrukcję jego wypełniania znaleźć można na stronie 2. Przedsiębiorca powinien również posiadać: a) pieczęć firmową b) rachunek bankowy. Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, powinien zgłosić ten fakt do najbliższego okręgowego inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli otwierana działalność jest związana z branżą kosmetyczną lub spożywczą, zamiar podjęcia działalności należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. II. Osoba prawna Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby prawne określa kodeks spółek handlowych, który wyróżnia dwie kategorie spółek: Spółki osobowe, a wśród nich: o Spółka jawna - jej cechą charakterystyczną jest zakres odpowiedzialności wspólników. Ponoszą oni subsydiarną, nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Spółka jawna nie jest osobą prawną, co oznacza, że każdy wspólnik ma prawo i obowiązek do prowadzenia spraw spółki oraz reprezentowania jej na zewnątrz. Do założenia spółki nie wymagany jest minimalny kapitał początkowy. o Spółka partnerska - przeznaczona jedynie do wykonywania wolnych zawodów, enumeratywnie wymienionych w Kodeksie spółek handlowych. Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego. Przepisy odnoszące się do spółki partnerskiej dogodnie regulują kwestie odpowiedzialności; partner w spółce nie odpowiada za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce. Wspólnicy spółki partnerskiej mogą powołać zarząd, o Spółka komandytowa - przeznaczona jest zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych i umożliwia istotne ograniczenie odpowiedzialności. Przynajmniej jeden ze wspólników - komplementariusz - odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia, natomiast odpowiedzialność pozostałych wspólników - komandytariuszy - jest ograniczona do wysokości określonej kwoty, o Spółka komandytowo akcyjna - przeznaczona dla prowadzenia działalności gospodarczej w dużym rozmiarze. Przepisy wymagają wniesienia minimalnego wkładu w wysokości min zł. (ok EURO). Zakres odpowiedzialności w spółce komandytowo - akcyjnej uregulowany jest w analogiczny sposób jak w spółce komandytowej. Spółki kapitałowe: o Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka z o. o. lub sp. z o.o.) - jest osobą prawną; założycielami sp. z o.o. mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Spółka odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem bez ograniczeń. Wymogiem koniecznym jest wniesienie kapitału zakładowego w wysokości min. 3

6 5.000 zł. (ok EURO). Wspólnicy, co do zasady, ponoszą odpowiedzialność do wysokości kapitału. Najwyższą władzą spółki jest zgromadzenie wspólników. Spółkę reprezentuje zarząd (składający się co najmniej z jednego członka) na zasadach określonych w statucie umowie spółki. W spółce z o.o. można również ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te organy. o Spółka akcyjna (S.A.) - jest osobą prawną; założycielami spółki mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Wymogiem koniecznym jest wniesienie kapitału zakładowego w wysokości min zł. (ok EURO). Za zobowiązania podmiotu odpowiada spółka, co do zasady, do wysokości kapitału akcyjnego. Najwyższą władzą spółki jest Zgromadzenie Akcjonariuszy. Spółkę reprezentuje Zarząd (składający się co najmniej z jednego członka) na zasadach określonych w statucie. W spółce akcyjnej musi być ustanowiona także Rada Nadzorcza. Ogólne wymogi związane z zakładaniem spółek handlowych Spółki zakładane w oparciu o ustawę Kodeksu spółek handlowych mają obowiązek rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sądy Gospodarcze. Rejestr jest jawny. Wpisy do Rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów. Rejestr przedsiębiorców stosuje się między innymi do następujących podmiotów: - spółek jawnych, - spółek partnerskich, - spółek komandytowych, - spółek komandytowo-akcyjnych, - spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, - spółek akcyjnych, - przedsiębiorstw zagranicznych, - oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dokumenty wymagane do zgłoszenia działalności gospodarczej osoby prawnej Dokumenty wymagane do zgłoszenia działalności gospodarczej osoby prawnej zależą od rodzaju spółki, osoba rejestrująca musi dostarczyć stosowne dokumenty potwierdzające powołanie spółki, mogą to być np. umowa spółki, dokument powołania członków zarządu, wykaz wspólników, wzory podpisów oraz stosowny wniosek z grupy KRS- W. Opłaty zgłoszenie o wpis do ewidencji działalności gospodarczej bezpłatne wpis do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (spółki osobowe) 750 zł wpis do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (pozostałe podmioty) zł dokonanie zmiany wpisu w Rejestrze 400 zł opis pełny z Rejestru 60 zł 4

7 Numer identyfikacyjny Numer identyfikacji podatkowej NIP jest nadawany podmiotom przez urzędy skarbowe. Osoby fizyczne otrzymują numer NIP, którym posługują się przez całe życie, Osoby prawne i osoby nie posiadające osobowości prawnej składają wniosek o nadanie numeru na druku NIP-2 po zarejestrowaniu podmiotu w KRS. Wszystkie dokumenty księgowe i handlowe powinny być opatrzone tym numerem. III. Składki ubezpieczeniowe i obowiązki podatkowe Urząd skarbowy Wniosek EDG-1 jest równocześnie zgłoszeniem do urzędu skarbowego. Jeżeli przedsiębiorca składający zgłoszenie nie ma nadanego numeru identyfikacji podatkowej NIP, urząd gminy najpierw występuje do właściwego urzędu skarbowego o nadanie tego numeru. Zarejestrowanie w urzędzie skarbowym jest bezpłatne. Podatek dochodowy Przedsiębiorca przed rozpoczęciem swej działalności musi też wybrać jedną z form opodatkowania podatkiem dochodowym o wyborze tym musi powiadomić urząd na piśmie. Formy opodatkowania podatkiem dochodowym: -- podatek na zasadach ogólnych - skala podatkowa 18% lub 32%, -- podatek liniowy wg jednolitej 19% stawki -- zryczałtowane formy opodatkowania (karta podatkowa lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form opodatkowania działalności gospodarczej znaleźć można na stronach Ministerstwa Finansów Podatek VAT Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się zostać podatnikiem podatku od towaru i usług VAT (lub obowiązek taki wynika z przepisów) - opłata skarbowa wyniesie 170 zł (zgłoszenia dokonujemy na formularzu VAT-R). Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 22%. Jeśli ktoś chce w ramach działalności handlować z kontrahentami z innych państw Unii Europejskiej musi też zarejestrować się w urzędzie skarbowym jako tzw. podatnik VAT-UE. W tym celu trzeba wypełnić dodatkowy druk (VAT-R/UE). Zgłoszenie to jest bezpłatne, urząd potwierdza rejestrację, a podatnik otrzymuje tzw. numer NIP-UE (jest to zwykły NIP poprzedzony kodem PL). Przedsiębiorca może również wybrać zwolnienie podmiotowe z podatku VAT jeżeli spełnia warunki. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - publiczne ubezpieczenia zdrowotne Obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są osoby pracujące na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia oraz prowadzące działalność gospodarczą. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą stanowi kwota zadeklarowana, która w 2010r. nie może być niższa niż 2 592,46 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2009 r., włącznie z wypłatami z zysku). Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2010 r., począwszy od składek należnych od dnia 1 stycznia 2010 r., nie może być niższa niż 233,32 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru). 5

8 Ubezpieczenie społeczne Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Kwestiami ubezpieczenia społecznego zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który publikuje obowiązujące stawki ubezpieczeń. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowi kwota zadeklarowana, która w 2010 r. nie może być niższa niż 1 887,60 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). W 2010 r. składka na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą nie może być niższa niż: 368,46 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne 113,26 zł (tj. 6%) na ubezpieczenia rentowe 46,25 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe 31,52 zł (tj. 1,67%) na ubezpieczenie wypadkowe wysokość składki jest ustalana indywidualnie przez przedsiębiorcę i kształtuje się od 0,67% do 3,33% a, w przypadku zatrudnienia do 9 pracowników 1,67% Składka na Fundusz Pracy (ubezpieczenie z tytułu bezrobocia) w 2010 r. nie może być niższa niż 46,25 zł (tj. 2,45%). Dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. w 2010 r. 395,10 zł Zasada ta dotyczy osób, które: rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r., nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności, nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Składkę na ubezpieczenie za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach: o do 10. dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie, o do 15. dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy. UŻYTECZNE STRONY INTERNETOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Ministerstwo Gospodarki Portal internetowy dla małych i średnich firm, prowadzony przez podmiot o nazwie Grupę Bankier.pl Ministerstwo Finansów Zakład Ubezpieczeń Społecznych

9 Rozpoczynam PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ na Słowacji Działalność gospodarcza to ciągłe działanie wykonywane samodzielnie przez przedsiębiorcę we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność w celu osiągnięcia zysku. Dla osoby planującej rozpocząć działalność gospodarczą, ważne jest zadecydować, którą formę działalności wybrać. Można prowadzić działalność indywidualnie - osoba fizyczna lub przez spółkę handlową - jako osoba prawna. I. Osoba fizyczna- indywidualna działalność gospodarcza (živnosť) Indywidualna działalność gospodarcza jest to taka forma działalności gospodarczej, która według ustawy nr 455/1991 Dz. u. o indywidualnej działalności gospodarczej (živnostenský zákon), nie jest zabroniona lub wyłączona z tej formy działalności gospodarczej. Rodzaje indywidualnej działalności gospodarczej Indywidualna działalność gospodarcza, według przepisów ustawy o niej, jest podzielona na: działalność podlegająca obowiązkowi zgłoszenia, którą można prowadzić na podstawie zgłoszenia we właściwym urzędzie indywidualnej działalności gospodarczej (živnostenský úrad), według adresu zamieszkania osoby fizycznej, pod warunkiem spełnienia przez zgłaszającego warunków ustawy o indywidualnej działalności gospodarczej. Te działalności dzielą się na: wolną osoba fizyczna lub prawna musi spełniać takie wymagania jak: mieć ukończony 18 rok życia oraz posiadać zdolność do czynności prawnych. Działalność ta nie jest uwarunkowana zawodowymi czy też innymi kwalifikacjami. Działalnościami wolnymi są wszystkie działalności, które nie są wykluczone czy zabronione oraz nie są zawodowe (remeselné) lub regulowane. zawodową (remeselné) oprócz ogólnych warunków muszą być spełnione warunki szczegółowe takie jak posiadanie praktyki zawodowej uzyskanej w danej dziedzinie. Warunek szczegółowy może być spełniony poprzez ustanowienie odpowiedniego zastępcy. Osoba fizyczna może potwierdzić kwalifikacje zawodowe przedkładając decyzję o ich przyznaniu lub też uzyskując decyzję o ich uznaniu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej. Listę działalności zawodowych można znaleźć w załączniku nr 1 Ustawy o indywidualnej działalności gospodarczej (Živnostenský zákon) regulowaną (viazané) kwalifikacje zawodowe są regulowane odrębnymi przepisami, których lista znajduje się w załączniku nr 2 Ustawy o indywidualnej działalności gospodarczej. działalność wymagająca koncesji - oprócz ogólnych warunków muszą być spełnione warunki osobiste niezawodność, co do przedmiotu działalności a szczególnie co do ochrony życia, zdrowia, mienia oraz innych praw osób i interesu publicznego. Mogą być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia państwowego koncesji. Warunki kwalifikacji zawodowych określają szczegółowe przypisy w załączniku nr 3 Ustawy o indywidualnej działalności gospodarczej. Pozwolenie na prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej Pozwolenie, jest uprawnieniem do prowadzenia działalności. Dokumentami, które poświadczają o pozwoleniu na prowadzenie działalności są: wpis o indywidualnej działalności gospodarczej, koncesja lub opis z rejestru indywidualnych działalności gospodarczych. 7

10 Gdzie należy złożyć wniosek w celu wydania zaświadczenia o indywidualnej działalności gospodarczej? Wnioski o wydanie zaświadczenia składa się w Urzędzie indywidualnych działalności gospodarczych (Živnostenský úrad), według miejsca działalności lub miejsca zamieszkania. W przypadku osoby zagranicznej, właściwym urzędem jest urząd w siedzibie województwa (kraj), według adresu miejsca działalności przedsiębiorstwa lub według adresy miejsca działalności oddziału przedsiębiorstwa. Lista urzędów indywidualnej działalności gospodarczej (živnostenské úrady) w Republice Słowackiej: Zezwolenie na prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej jest ważne na całym terytorium Republiki Słowackiej, jednak koncesja może szczegółowo określać zakres terytorialny działalności. Jeden przedsiębiorca może prowadzić więcej działalności, dla każdej z nich musi uzyskać odrębne zezwolenie na jej prowadzenie. Dokumenty potrzebne do założenia indywidualnej działalności gospodarczej przez osobę fizyczną: 1. a) działalność zgłaszana: oświadczenie o zdolności osoby fizycznej lub odpowiedniego zastępcy, jeżeli jest to działalność zawodowa lub regulowana (zaświadczeniem jest dyplom zawodowy, świadectwo, dyplom, uprawnienie, itp.) b) działalność wymagająca koncesji: zaświadczenie (świadectwo, uprawnienie, zezwolenie, decyzja organu administracyjnego) osoby fizycznej albo odpowiedniego zastępcy, że istnieją odpowiednie warunki do prowadzenia działalności 2. wybór, zgoda oraz oświadczenie odpowiedzialnego zastępcy (jeśli jest ustanowiony) 3. prawo do korzystania z nieruchomości, która jest określona jako siedziba, w przypadku gdy adres jej jest inny niż miejsce zamieszkania (osoba zagraniczna okaże prawo do korzystać z nieruchomości, którą określiła jako miejsce działalności przedsiębiorstwa osoby zagranicznej lub miejsce czynności oddziału przedsiębiorstwa osoby zagranicznej) 4. uiszczenie opłaty administracyjnej 5. wypis z rejestru karnego (tylko w przypadku osoby zagranicznej) II. Osoba prawna Działalność gospodarczą mogą prowadzić osoby indywidualne (osoby fizyczne) lub spółki handlowe (osoby prawne). Zgodnie z ustawą Prawo handlowe (Obchodný zákonník) (Dz.U. nr 513/1991) z późniejszymi zmianami przedsiębiorcą jest osoba prawna, która podlega obowiązku rejestracji w rejestrze handlowym. Są to wszystkie spółki handlowe oraz spółdzielnie, jak i osoby prawne, które mają obowiązek rejestracji w rejestrze handlowym. Spółką handlową nie jest wspólna działalność gospodarcza kilku osób fizycznych lub osób prawnych, w której ale nie powstaje odrębny podmiot z osobowością prawną z własnym majątkiem i nazwą handlową. Spółki handlowe dzielą się głównie według odpowiedzialności poszczególnych wspólników za zobowiązania spółki na: osobowe - wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swym majątkiem, czyli nie tyko do wysokości wkładu własnego spółki jawne (verejná obchodná spoločnosť) mieszane, w których niektórzy wspólnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność, a niektórzy odpowiadają tylko do wysokości wkładu własnego - spółka komandytowa (komanditná spoločnosť) kapitałowe, w których majątek spółki jest zupełnie oddzielony od majątku wspólników - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spoločnosť s ručením obmedzeným) oraz spółki akcyjne (akciová spoločnosť). 8

11 Ogólne wymogi związane z zakładaniem spółek handlowych Za dzień powstania spółki uważa się dzień wpisu do rejestru handlowego. Wniosek o wpis do rejestru handlowego musi być złożony w ciągu 90 dni od założenia spółki lub od doręczenia legitymacji osoby prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą lub innego uprawnienia do prowadzenia działalności. Proces powstania spółki według prawa słowackiego ma dwa etapy: 1. Założenie spółki moment podpisania przez założycieli umowy spółki. Spółka nabywa osobowość prawną dopiero w momencie wpisu do rejestru handlowego, dlatego do czasu uprawomocnienia się decyzji o wpisie spółki do rejestru handlowego spółka nie może wykonywać działalności gospodarczej. Przy zakładaniu spółki należy podpisać następujące dokumenty: umowę spółki lub akt założycielski statut (dla sp. z o. o. nie są wymagane o ile wszystkie kluczowe sprawy mogą być zawarte w umowie spółki). 2. Powstanie spółki decyzją właściwego sądu rejestrowego o wpisie spółki do rejestru handlowego (obchodný register OR). Wpisem do rejestru handlowego spółka zyskuje osobowość prawną i od dnia uprawomocnienia wpisu otrzymuje prawa i obowiązki. Spółka rejestruje się w sądzie rejestrowym właściwym według okręgu, w którym rejestrująca się spółka ma swą siedzibę. Jeżeli rejestrujący się podmiot nie ma swojej siedziby, wówczas rejestruję się według miejsca prowadzenia działalności; jeżeli nie ma nawet miejsca działalności, wówczas rejestruję się według miejsca zamieszkania. Dokumenty wymagane do zgłoszenia działalności gospodarczej osoby prawnej akt założenia - jeżeli spółkę zakłada jeden podmiot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (akt założenia musi być podpisany a wiarygodność podpis poświadczona) spółkę akcyjną (akt założenia musi mieć formę aktu notarialnego o czynności prawnej) umowa założenia podpisana przez wszystkich założycieli/wspólników z urzędowo poświadczonymi podpisami wszystkich założycieli/wspólników (umowę założenia może zawrzeć również pełnomocnik - pełnomocnictwo z urzędowo poświadczonym podpisem załącza się do umowy) określenie odpowiedzialnego zastępcy dla zgłoszenia działalności zawodowej lub regulowanej. Do zgłoszenia należy dołączyć: zaświadczenie o kwalifikacjach odpowiedzialnego zastępcy (poświadcza się dyplomem zawodowym, świadectwem, dyplomem, uprawnienie, itp.) określenie, zgoda oraz oświadczenie odpowiedzialnego zastępcy albo dokument o kwalifikacjach zawodowych lub innych kwalifikacjach wydany imiennie na imię przedsiębiorcy. W tym wypadku osoba prawna załącza ten dokument do zgłoszenia indywidualnej działalności gospodarczej i nie jest już wymagane określenie odpowiedzialnego zastępcy. prawo do korzystania z nieruchomości, która jest określona jak siedziba, jeżeli jest to zagraniczna osoba prawna za okazaniem prawa do korzystania z nieruchomości, którą określiła, jako miejsce działalności przedsiębiorstwa podmiotu zagranicznej osoby lub miejsce czynności oddziału przedsiębiorstwa zagranicznej osoby. uiszczenie opłaty administracyjnej. 9

12 Opłaty: wydanie zaświadczenia o prowadzeniu indywidualnej działalności gospodarczej wolna działalność 3 EUR działalność zawodowa lub regulowana 16,50 EUR wpis do rejestru handlowego: wniosek papierowy 331,50 EUR wniosek elektroniczny 165,50 EUR wydanie koncesji 33 EUR wypis z rejestru indywidualnych działalności gospodarczych 3 EUR dokonanie zmiany wpisu w rejestrze, koncesji 3 EUR wypis z rejestru karnego 3 EUR nadanie numeru identyfikacyjnego podmiotu (IČO) 3 EUR opłaty notarialne. Numer identyfikacyjny (Identifikačné číslo IČO): nadaję się każdej osobie prawnej oraz każdemu przedsiębiorcy. Numer identyfikacyjny nadaje: sąd - osobom prawnym zapisanym w rejestrze handlowych, urząd okręgowy - przedsiębiorcom prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą. III. Składki ubezpieczeniowe i obowiązki podatkowe Każdy przedsiębiorca po otrzymaniu zezwolenia na działalność gospodarczą rejestruję się we właściwym urzędzie skarbowym do 30 dni od uzyskania pozwolenia lub uprawnienia na prowadzenie działalności. Obowiązek rejestracji może osoba fizyczna i prawna dokonać także w Jednym okienku (właściwy urząd według miejsca działalności - sekcja indywidualnej działalności gospodarczej) w trakcie składania wniosku o działalność gospodarczą. Urząd skarbowy nada rejestrującemu się podmiotu podatkowemu numer identyfikacji podatkowej (daňové identifikačné číslo - DIČ) oraz wyda zaświadczenie o wykonanej rejestracji, na którym będzie numer identyfikacyjny dla każdego rodzaju podatku. Podatek od dochodu osób fizycznych i prawnych odprowadza się w formie zaliczek na podatek za zwykły okres podatkowy: kwartalnie w wysokości ¼ ostatniego znanego obowiązku podatkowego, jeżeli ostatni obowiązek podatkowy był wyższy niż 1 659,70 EUR oraz nie większy niż ,96 EUR miesięcznie w wysokości 1/12 ostatniego znanego obowiązku podatkowego, jeżeli ostatni obowiązek podatkowy był wyższy niż ,96 EUR. Skala podatkowa według jednolitego podatku liniowego, który wynosi: 19%. Publiczne ubezpieczenie zdrowotne Obowiązek przedstawić zgłoszenie do publicznego ubezpieczenia zdrowotnego w zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych może ubezpieczający złożyć po otrzymaniu zaświadczenia o rozpoczęciu działalności w Jednym okienku. Płatnikiem ubezpieczenia zdrowotnego jest pracownik, osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, pracodawca oraz państwo. 10

13 Ubezpieczenie zdrowotne płaci się w formie zaliczek i rozlicza się w rocznym rozliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego. Płatnik ubezpieczenia musi wyliczyć, płacić i odprowadzać, jeżeli w ustawie nie jest postanowione inaczej, zaliczkę na ubezpieczenie zdrowotne na konto właściwego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych w każdym miesiącu kalendarzowym. Jeżeli płatnik jest równocześnie pracodawcą, ma obowiązek odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne za pracowników. Osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą zobowiązana jest: do 8 dni od skończenia miesiąca kalendarzowego odprowadzić miesięczną zaliczkę na ubezpieczenie w wysokości 14% z minimalnej podstawy wymiaru, która jest od w wysokości: 319,57 EUR) Jeżeli płatnik jest równocześnie pracodawcą, należy: odprowadzić zaliczkę na ubezpieczenie w wysokości 10% z przychodu każdego pracownika odprowadzić zaliczkę na ubezpieczenie w wysokości 4% z przychodu każdego pracownika (minimalna podstawa wymiaru jest ustalona od w wysokości 307,7 EUR) Uwaga: wysokość składki podlega zmianie, dane z stycznia Ubezpieczenie społeczne Osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą w roku, w którym rozpocznie działalność gospodarczą nie ma obowiązek zgłosić się w Zakładzie ubezpieczeń społecznych czy nawet odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne. Obowiązek odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne osobie prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą powstaje, jeżeli dochód z działalności lub z innej czynności gospodarczej lub przychód wynikający z działalności lub z innej czynności gospodarczej w roku poprzednim był wyższy niż 12-krotność minimalnej podstawy wymiaru. (V roku 2010: 12 x 319,58 EUR, czyli osiągnęła przychód lub dochód wyższy niż 3 834,96 EUR). Jeżeli osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą nie osiągnęła dochodu w tej wysokości, nie ma obowiązku zgłosić się w Zakładzie ubezpieczeń społecznych i odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne. Osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, której dotyczy obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenia społeczne, zobowiązana jest: do 8 dni od powstania obowiązku zgłosić się we właściwym oddziale według swego miejsca zameldowania do 8 dni po skończeniu się miesiąca kalendarzowego odprowadzić należne ubezpieczenie: składka na ubezpieczenie chorobowe 4,4 % w kwocie 14,00 EUR, składka na ubezpieczenie emerytalne 18 % w kwocie 57,50 EUR, składka na ubezpieczenie rentowe 6 % w kwocie 19,10 EUR, ubezpieczenie do funduszu rezerwowego solidarności (rezerwa wypłacalności emerytur z drugiego filara) 2 % w kwocie 6,30 EUR, z podstawy wymiaru (minimalna podstawa wymiaru jest od miesięcznie przynajmniej 319,58 EUR). 11

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza Materiał do zajęć - opracowanie na potrzeby przedmiotu ZW2: przedsiębiorczość: własna firma na rynku, w ramach projektu STREFA ROZWOJU KOMPETENCJI: nowoczesny program przygotowywania studentów wydziału

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko CambridgePYTHON, Warszawa, 28 marca 2009 r. Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej i nie tylko Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ Podstawowe formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Czeskiej to: (Ustawa Nr 513/1991 Kodeks handlowy (Obchodní

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CIĄG DALSZY

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CIĄG DALSZY SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CIĄG DALSZY Zmniejszenie podstawy wymiaru składki Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednie objęcie ub. E i R lub ich ustanie i jeśli trwały tylko część miesiąca kwotę

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz

Projekt Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Autor: Michał Jarosik {IF_PARAM:INTRO_ONLY} Przedsiębiorca mający dochody z różnych źródeł decyduje, od którego z nich opłaci

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r.

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r. PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Olsztyn 21.05.2009 r. Rejestracja działalności gospodarczej od 31.03.2009 r.- JEDNO OKIENKO Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? KROK 1 Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej Założenie działalności wymaga wypełnienia przez przedsiębiorcę formularza CEIDG-1. We wniosku należy podać swoje: dane osobowe,

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej Cechy: Działalność gospodarcza w orzecznictwie SN 1. Zawodowy charakter 2. Powtarzalność 3. Racjonalne gospodarowanie (zysk i opłacalność) 4. Uczestnictwo w obrocie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA Lisia Góra, r.

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA Lisia Góra, r. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA Lisia Góra, 19.10.2017 r. Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo indywidualne Spółki Spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Spółki prawa handlowego. Jako podmioty prawa gospodarczego

Spółki prawa handlowego. Jako podmioty prawa gospodarczego Spółki prawa handlowego Jako podmioty prawa gospodarczego Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółka jawna Art. 22 [Definicja; odpowiedzialność]

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy Polska

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy Polska Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy Polska POWSZECHNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Pracownicy Wysokość składki ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna 7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...17 Wstęp...19 Tytuł I. Spółka jawna...21 Część 1. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział 1. Istota spółki jawnej...21 1. Pojęcie spółki jawnej...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Załącznik nr I.7. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Bardziej szczegółowo

Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np.

Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np. ZAKŁADAMY FIRMĘ Prowadzanie własnej gospodarczej stanowi alternatywę wobec pracy na etat. Coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że praca,,na swoim jest lepszym rozwiązaniem niż zatrudnienie na umowę.

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie

Rozpoczynasz prowadzenie ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217 Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi),

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentów stwierdzających toŝsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.09.01 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY Regulacja rozdziału II USDG Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej 1. Wpis do KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej (art. 14) 2.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE (CZĘŚĆ A) LUB ZMIANĘ (CZĘŚĆ B) KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA

WNIOSEK O UDZIELENIE (CZĘŚĆ A) LUB ZMIANĘ (CZĘŚĆ B) KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. (poz. 1217) WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej 1 Działalność gospodarcza to wykreowana przez system prawny każdego państwa forma organizacyjno prawna umożliwiająca zespolenie podmiotów uczestniczących w procesie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/sprawy-obywatelskie/26,ochrona-osob-i-mienia.html Wygenerowano: Piątek, 12 sierpnia 2016, 09:34 Ochrona osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się o rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis Podstawy prawne:. ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej Wymiana doświadczeń z Urzędem Pracy w Semily 19-25.10.2008r. Temat prezentacji: Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej Projekt pt.: Wymiany i spotkania transgraniczne (WIST) Program Uczenie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej

Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej Cambridgepython, Warszawa, 6 lipca 2007 r. Wstęp do zagadnień prawnych działalności komercyjnej Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach pomocy de minimis

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia.... (pieczęć podmiotu) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MoŜe być utworzona przez jedną albo więcej osób w kaŝdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie moŝe być

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla polskich inwestorów podejmujących działalność na terenie republiki

Poradnik dla polskich inwestorów podejmujących działalność na terenie republiki Poradnik dla polskich inwestorów podejmujących działalność na terenie republiki Przedsiębiorca rozpoczynający swoją działalność na terenie Czech może wybrać pomiędzy spółką z o.o. (s.r.o.), oddziałem przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie:

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie: INFORMACJA O WARUNKACH PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM O PRZEPISACH PRAWNYCH, PROCEDURACH POSTĘPOWANIA I WZORACH DOKUMENTÓW Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres Informacja Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opis sprawy: Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA za zatrudnienie skierowanego

Bardziej szczegółowo

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE I. Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4)

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Jeśli myślimy o jednoosobowej działalności gospodarczej sama procedura rejestracji nie jest trudna, ale na pewno nie należy zaczynać od

Bardziej szczegółowo

08. Imię pierwsze 09. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

08. Imię pierwsze 09. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA ABSOLWENTÓW JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?

PORADNIK DLA ABSOLWENTÓW JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? PORADNIK DLA ABSOLWENTÓW JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Materiały zebrane przez uczniów Zespołu Szkół w Sosnowcu ZDZ w Katowicach w ramach projektu PO WER Pierwszy krok do własnej firmy 2014-1-PL01-KA102-000686

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT 4. 5. Lp. I. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA DOTYCZĄCA KLIENTA Dowód osobisty lub paszport 2. Zaświadczenie o zameldowaniu zawsze w przypadku paszportu

Bardziej szczegółowo

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji.

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Twoja firma - krok po kroku Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Ewidencji Działalności

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA WNIOSEK O UDZIELENIE (CZĘŚĆ A) LUB ZMIANĘ (CZĘŚĆ B) KONCESJI NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy 1 79 Jakie są obowiązki początkującego przedsiębiorcy? 2 80 Rejestracja firmy zgłoszenie działalności gospodarczej w gminie i tym samym zgłoszenie płatnika

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Informacja dla płatników składek

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Informacja dla płatników składek ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! Informacja dla płatników składek SZANOWNY KLIENCIE Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.)

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) Art. 1-6. (1) (uchylone). Art. 7. (2) (uchylony). Art. 7a. (3) 1. Ewidencję działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania

Bardziej szczegółowo

Krok 2. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności

Krok 2. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU. Spis treści: I. Przygotowanie do rejestracji firmy: 1) nazwa firmy, 2) określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość szkolenie realizowane w ramach projektu

Przedsiębiorczość szkolenie realizowane w ramach projektu Przedsiębiorczość szkolenie realizowane w ramach projektu Szkolenie dla osób długotrwale bezrobotnych z zakresu rozwoju przedsiębiorczości Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U Dz.U.99.101.1178 2000.11.17 zm. Dz.U.00.86.958 2001.01.01 zm. Dz.U.00.114.1193 2001.07.01 zm. Dz.U.01.67.679 2001.08.22 zm. Dz.U.01.49.509 2001.10.06 zm. Dz.U.01.102.1115 2002.01.04 zm. Dz.U.01.147.1643

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa Publikacja

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO za zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach pomocy de minimis

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia... (pieczęć podmiotu) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

Działalność Gospodarcza:

Działalność Gospodarcza: Działalność Gospodarcza: ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 1 Ustawa z dnia 19 listopada 1999r Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Z 1999r nr 101, 2 Ustawa z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych:

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych: Formy działalności gospodarczej Zakładając działalność gospodarczą, trzeba rozważyć w jakiej formie ma ona być prowadzona, a możliwości są wielorakie i są następujące: - indywidualna działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych KARTA INFORMACYJNA Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej K-005/3 wydanie z dnia 08.05.2015 r. I. Kogo dotyczy Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Podstawa prawna: DZIAŁALNOŚć GOSPODARCZA Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie

Bardziej szczegółowo

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Kancelaria Sejmu s. 1/5 Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7. (utracił moc) Art. 7a-7i tracą

Bardziej szczegółowo

Ustawa o działalności gospodarczej

Ustawa o działalności gospodarczej Ustawa o działalności gospodarczej Słowo wstępne. W związku z opublikowaniem jednolitego tekstu Ustawy o Działalności Gospodarczej przedstawiamy poniżej wyciąg tej ustawy dotyczący działalności osób zagranicznych

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R.

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. Pojęcie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo