JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?"

Transkrypt

1 Mnika Węcław

2 JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2

3 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłwy trwale lub kresw utrudnia, granicza bądź uniemżliwia wypełnianie ról spłecznych, a w szczególnści zdlnści d wyknywania pracy zawdwej, jeżeli uzyskały dpwiednie rzeczenie. Wydrębnin trzy stpnie niepełnsprawnści: znaczny stpień niepełnsprawnści równznaczny z pierwszą grupą inwalidzką, umiarkwany stpień niepełnsprawnści równznaczny z drugą grupą inwalidzką, lekki stpień niepełnsprawnści równznaczny z trzecią grupą inwalidzką, Aby uzyskać rzeczenie stpniu niepełnsprawnści, należy złżyć wnisek d dpwiednich instytucji rzekających. Są nimi pwiatwe raz wjewódzkie (jak druga instancja charakterze dwławczym) zespły d spraw rzekania niepełnsprawnści. 3

4 Uprawnienia pracwnicze Czas pracy Jeżeli jesteś sbą niepełnsprawną, Twój czas pracy nie mże przekraczać 8 gdzin na dbę i 40 gdzin tygdniw. Jeżeli jesteś sbą zaliczną d znaczneg lub umiarkwaneg stpnia niepełnsprawnści, Twój czas pracy nie mże przekraczać 7 gdzin na dbę i 35 gdzin tygdniw, pd warunkiem że lekarz przeprwadzający badania prfilaktyczne pracwników lub w razie jeg braku lekarz sprawujący nad Tbą piekę wyda w dniesieniu d Twjej sby zaświadczenie celwści stswania skrócnej nrmy czasu pracy. Kszty badań prfilaktycznych pnsi Twój pracdawca. Pwyższe nrmy czasu pracy będą wbec Ciebie stswane d dnia przedstawienia pracdawcy zaświadczenia celwści stswania skrócnej nrmy czasu pracy. Jak sba niepełnsprawna, nie mżesz być zatrudniny w prze ncnej raz w gdzinach nadliczbwych. Tych przepisów nie stsuje się, gdy lekarz przeprwadzający badania prfilaktyczne pracwników wyrazi, na Twój wnisek, zgdę na pracę w wymiarze bwiązującym pracwników pełnsprawnych raz w stsunku d pracwników zatrudninych przy pilnwaniu. Przerwy w pracy Masz praw d ddatkwej przerwy w pracy (15 minut) na gimnastykę usprawniającą lub wypczynek; nie ma na wpływu na wyskść wynagrdzenia. Jeżeli jesteś sbą znacznym lub umiarkwanym stpniu niepełnsprawnści, masz praw d zwlnienia d pracy z zachwaniem prawa d wynagrdzenia w celu: uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w rku, wyknania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych bądź usprawniających raz uzyskania zapatrzenia rtpedyczneg lub jeg naprawy, ale tylk wówczas, gdy czynnści te nie mgą być wyknane pza ustalnymi gdzinami pracy. W przypadku wyjazdu na turnus rehabilitacyjny łączny wymiar ddatkweg urlpu wypczynkweg nie mże przekrczyć 21 dni rbczych w rku kalendarzwym. Praw d ww. zwlnienia jest całkwicie niezależne d prawa d urlpu wypczynkweg. PAMIĘTAJ! Jeżeli jesteś sbą niepełnsprawną, przysługują Ci ddatkwe uprawnienia! 4

5 Uprawnienia sób niepełnsprawnych zarejestrwanych w pwiatwym urzędzie pracy Z jakich usług rynku pracy mżesz skrzystać, będąc niepełnsprawną sbą bezrbtną lub pszukującą pracy niepzstającą w zatrudnieniu? Jak sba niepełnsprawna bezrbtna lub pszukująca pracy niepzstająca w zatrudnieniu mżesz skrzystać z: pmcy w aktywnym pszukiwaniu pracy plega na przygtwywaniu sób bezrbtnych i pszukujących pracy d lepszeg radzenia sbie w pszukiwaniu i pdejmwaniu zatrudnienia przez uczestnictw w szkleniu z zakresu umiejętnści pszukiwania pracy, uczestnictw w zajęciach aktywizacyjnych, dstęp d infrmacji i elektrnicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętnści pszukiwania pracy i samzatrudnienia; pśrednictwa pracy plega na udzielaniu pmcy bezrbtnym i pszukującym pracy w uzyskaniu dpwiednieg zatrudnienia raz pracdawcm w pzyskaniu pracwników pszukiwanych kwalifikacjach zawdwych; pzyskiwaniu fert pracy; upwszechnianiu fert pracy, w tym przez przekazywanie fert pracy d internetwej bazy fert pracy udstępnianej przez ministra właściweg d spraw pracy; udzielaniu pracdawcm infrmacji kandydatach d pracy w związku ze zgłszną fertą pracy; infrmwaniu bezrbtnych i pszukujących pracy raz pracdawców aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lkalnym rynku pracy; inicjwaniu i rganizwaniu kntaktów bezrbtnych i pszukujących pracy z pracdawcami; współdziałaniu pwiatwych urzędów pracy w zakresie wymiany infrmacji mżliwściach uzyskania zatrudnienia i szklenia na terenie ich działania; infrmwaniu bezrbtnych przysługujących im prawach i bwiązkach; pradnictwa zawdweg jest t udzielanie sbm bezrbtnym i pszukującym pracy pmcy w wybrze dpwiednieg zawdu i miejsca zatrudnienia, udzielanie infrmacji zawdach, rynku pracy raz mżliwściach szklenia i kształcenia, udzielanie prad z wykrzystaniem standaryzwanych metd ułatwiających wybór zawdu, zmianę kwalifikacji, pdjęcie lub zmianę zatrudnienia, badanie zaintereswań i uzdlnień zawdwych, kierwanie na specjalistyczne badania psychlgiczne i lekarskie, umżliwiające wydawanie pinii przydatnści zawdwej d pracy i zawdu alb kierunku szklenia; usług EURES plegają ne na udzielaniu bezrbtnym i pszukującym pracy pmcy w uzyskaniu dpwiednieg zatrudnienia zgdnie z prawem swbdneg przepływu pracwników w Unii Eurpejskiej; udzielaniu pracdawcm pmcy w pzyskaniu pracwników pszukiwanych kwalifikacjach zawdwych; inicjwaniu i rganizwaniu kntaktów bezrbtnych i pszukujących pracy z pracdawcami; infrmwaniu warunkach życia i pracy raz sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawdów deficytwych i nadwyżkwych; przeciwdziałaniu i zwalczaniu pjawiających się przeszkód w mbilnści zatrudnienia; infrmwaniu pracwników publicznych służb zatrudnienia raz związków zawdwych i rganizacji pracdawców usługach EURES; inicjwaniu prjektów zasięgu międzynardwym i zarządzaniu nimi; szkleń pwiatwe urzędy pracy rganizują szklenia przeznaczne dla sób niepełnsprawnych, zarejestrwanych jak bezrbtne lub pszukujące pracy niepzstające w zatrudnieniu. Ich celem jest zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia raz pdwyższenie psiadanych kwalifikacji zawdwych, zwłaszcza w przypadku braku kwalifikacji zawdwych, kniecznści ich zmiany w związku z brakiem pracy raz utraty 5

6 zdlnści d wyknywania dtychczasweg zawdu. Szklenia są bezpłatne kszty finanswane są ze śrdków PFRON lub Funduszu Pracy. Jeżeli nie ukńczysz szklenia z własnej winy jesteś zbwiązany d zwrtu jeg ksztów, chyba że pwdem przerwania szklenia był pdjęcie przez Ciebie zatrudnienia, innej pracy zarbkwej lub działalnści gspdarczej. Z jakich frm wsparcia mżesz skrzystać, będąc niepełnsprawną sbą bezrbtną lub pszukującą pracy niepzstającą w zatrudnieniu? Jak sba niepełnsprawna bezrbtna mżesz skrzystać z takich frm wsparcia, jak: staż znacza nabywanie przez bezrbtneg umiejętnści praktycznych d wyknywania pracy bez nawiązania stsunku pracy pmiędzy pracdawcą a bezrbtnym; przygtwanie zawdwe drsłych t instrument rynku pracy skierwany d sób bezrbtnych i niektórych pszukujących pracy. Celem przygtwania zawdweg drsłych jest nabycie przez nich kwalifikacji lub umiejętnści zawdwych ptwierdznych dkumentami (świadectwami). Jest n realizwane według prgramu ukierunkwaneg na nabycie umiejętnści praktycznych raz zdbycie wiedzy teretycznej, niezbędnych d wyknywania zadań zawdwych, prace interwencyjne t zatrudnienie sby bezrbtnej przez pracdawcę, które nastąpił w wyniku umwy zawartej ze starstą i ma na celu wsparcie sób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy; rbty publiczne zatrudnienie bezrbtneg przy wyknywaniu prac rganizwanych przez gminy, rganizacje pzarządwe statutw zajmujące się prblematyką chrny śrdwiska, kultury, światy, kultury fizycznej i turystyki, pieki zdrwtnej, bezrbcia raz pmcy spłecznej, a także spółki wdne i ich związki, jeżeli prace te są finanswane lub dfinanswywane ze śrdków samrządu terytrialneg, budżetu państwa, funduszy celwych, rganizacji pzarządwych, spółek wdnych i ich związków; prace spłecznie użyteczne instrument rynku pracy skierwany d sób bezrbtnych. Organizwane są ne przez gminę w jednstkach rganizacyjnych pmcy spłecznej, rganizacjach lub instytucjach statutw zajmujących się pmcą charytatywną lub działalnścią na rzecz spłecznści lkalnej. Wyknywanie prac spłecznie użytecznych dbywa się na pdstawie przumienia zawarteg między starstą a gminą, na rzecz której prace spłecznie użyteczne będą wyknywane. Pwiatwy urząd pracy refunduje gminie ze śrdków Funduszu Pracy d 60% minimalnej kwty świadczenia przysługująceg bezrbtnemu; pżyczka szkleniwa udzielana na sfinanswanie ksztów szklenia, przyznawana na wnisek bezrbtneg lub pszukująceg pracy, w celu umżliwienia pdjęcia lub utrzymania zatrudnienia bądź innej pracy zarbkwej; finanswanie ksztów egzaminów, licencji przyznawane jest przez pwiatwy urząd pracy na wnisek bezrbtneg lub pszukująceg pracy. Dfinanswaniem mgą być bjęte kszty egzaminów umżliwiających uzyskanie świadectw, dyplmów, zaświadczeń, kreślnych uprawnień zawdwych lub tytułów zawdwych raz kszty uzyskania licencji niezbędnych d wyknywania daneg zawdu. Kwta dfinanswania nie mże przekraczać przeciętneg wynagrdzenia za pracę; finanswanie studiów pdyplmwych starsta na wnisek bezrbtneg mże sfinanswać kszty studiów pdyplmwych należne rganizatrwi studiów d wyskści 6

7 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętneg wynagrdzenia. Dfinanswanie t mże nastąpić jednrazw lub w ratach za klejne semestry studiów; stypendium z tytułu pdjęcia dalszej nauki instrument rynku pracy mający na celu wsparcie sób bezrbtnych, które decydują się pdjąć dalszą naukę w celu uzyskania kwalifikacji zawdwych; zwrt ksztów djazdu i zakwaterwania bejmuje kszty przejazdu z miejsca zamieszkania i pwrtu d miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarbkwej, dbywania u pracdawcy stażu, przygtwania zawdweg drsłych lub dbywania zajęć z zakresu pradnictwa zawdweg czy pmcy w aktywnym pszukiwaniu pracy raz kszty zakwaterwania; zwrt ksztów pieki nad dzieckiem mżliwść uzyskania p wcześniejszym udkumentwaniu części ksztów pniesinych w związku z pieką nad: dzieckiem lub dziećmi d lat siedmiu, sbą zależną, czyli taką, która ze względu na stan zdrwia lub wiek wymaga stałej pieki i jest płączna więzami rdzinnymi, pwinwactwem lub zamieszkuje we wspólnym gspdarstwie dmwym z sbą bezrbtną; jednrazwe śrdki na pdjęcie działalnści gspdarczej mżesz trzymać jednrazw śrdki na pdjęcie działalnści gspdarczej, rlniczej alb na wniesienie wkładu d spółdzielni scjalnej, jeżeli nie trzymałeś śrdków publicznych na ten cel. Wnisek składa się w jednstce rganizacyjnej wyznacznej przez starstę lub prezydenta miasta na prawach pwiatu. Starsta infrmuje pisemnie wniskdawcę rzpatrzeniu wnisku, wzywając g d negcjacji warunków umwy. Negcjacje pwinny zakńczyć się w terminie 14 dni d dnia dręczenia wezwania. Przed pdpisaniem umwy pwinieneś przedstawić starście: dpis z Krajweg Rejestru Sądweg; kpię kncesji, zezwlenia lub zaświadczenia wpisie d rejestru działalnści regulwanej; kpię decyzji Prezesa Kasy Rlniczeg Ubezpieczenia Spłeczneg pdleganiu ubezpieczeniu spłecznemu rlników; zbwiązanie spółdzielni d przyjęcia wkładu w frmie i wyskści planwanej d wniesienia przez wniskdawcę. Wyskść śrdków jest kreślna w umwie zawartej ze starstą, ich wyskść nie mże przekrczyć 15-krtnści przeciętneg wynagrdzenia za dany kwartał. Składając wnisek, zbwiązujesz się d: przeznaczenia śrdków na cel kreślny w umwie, prwadzenia działalnści lub człnkstwa w spółdzielni scjalnej przez kres c najmniej 24 miesięcy, z uwzględnieniem kresów chrby lub krzystania ze świadczenia rehabilitacyjneg, udkumentwania realizacji umwy na wezwanie starsty, umżliwienia wyknania przez starstę czynnści weryfikacyjnych, infrmwania starsty wszelkich zmianach dtyczących realizacji umwy w terminie siedmiu dni d dnia ich wystąpienia, rzliczenia trzymanych śrdków w terminie kreślnym w umwie, zwrtu trzymanych śrdków raz dsetek d śrdków, nalicznych d dnia ich trzymania w wyskści kreślnej jak dla zaległści pdatkwych, w terminie trzech miesięcy d dnia trzymania wezwania starsty d zapłaty lub ujawnienia naruszenia c najmniej jedneg z warunków umwy; dsetek się nie nalicza, gdy śrdki zstały 7

8 wypłacne wniskdawcy w wyskści wyższej d należnej z przyczyn niezależnych d wniskdawcy, zabezpieczenia zwrtu kwty śrdków w frmie pręczenia, weksla z pręczeniem wekslwym (awal), gwarancji bankwej, zastawu na prawach lub rzeczach, blkady rachunku bankweg lub aktu ntarialneg pddaniu się egzekucji przez dłużnika. Umwa zstanie zawarta w frmie pisemnej, jej zmiana też wymaga frmy pisemnej. Przekazanie śrdków mże nastąpić przed dniem przedstawienia przez Ciebie kpii kncesji lub zezwlenia, jeżeli wydanie kncesji lub zezwlenia jest uzależnine d psiadania przedmitów lub urządzeń niezbędnych d prwadzenia daneg rdzaju działalnści, a zamierzasz dknać zakupu tych przedmitów i urządzeń w ramach przyznanych śrdków. W takim przypadku kpię kncesji należy przedstawić w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy d dnia wypłacenia śrdków pd rygrem ich zwrtu. Jak sba niepełnsprawna pszukująca pracy niepzstająca w zatrudnieniu, mżesz skrzystać z pisanych wyżej frm: PAMIĘTAJ! prac interwencyjnych, jednrazwych śrdków na pdjęcie działalnści gspdarczej, refundacji ksztów przejazdu, refundacji ksztów zakwaterwania, przygtwania zawdweg drsłych, dfinanswania studiów pdyplmwych. W pwiatwym urzędzie pracy dwiesz się, z czeg aktualnie mżesz skrzystać! 8

9 Uprawnienia sby niepełnsprawnej prwadzącej własną firmę Jeżeli jesteś sbą niepełnsprawną i już prwadzisz działalnść gspdarczą, również mżesz starać się pmc w frmie: refundacji składek na ubezpieczenia emerytalne i rentwe, dfinanswania dsetek d kredytów zaciągniętych na kntynuwanie działalnści gspdarczej. Refundacja składek na ubezpieczenia spłeczne Jeżeli wyknujesz działalnść gspdarczą, mżesz ubiegać się z PFRON refundację składek na ubezpieczenia spłeczne pd warunkiem terminweg płacania składek w całści. Refundacja składek bejmuje składki emerytalne i rentwe. Jest na udzielana na zasadach de minimis. Wnisek wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia spłeczne za dany miesiąc pwinieneś złżyć w PFRON. Wnisek mżesz złżyć w frmie dkumentu papierweg lub w frmie dkumentu elektrniczneg raz w ten sam spsób pbrać ptwierdzenie wysłania wnisku. Wnisek w frmie wydruku z prgramwania Zakładu Ubezpieczeń Spłecznych mżna niedpłatnie sprządzić w terenwej jednstce rganizacyjnej ZUS na pdstawie danych zgrmadznych w systemie infrmatycznym ZUS. Wyskść refundacji wygląda następując: 100% kwty bwiązkwych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentwe przysługuje sbm zalicznym d znaczneg stpnia niepełnsprawnści, 60% kwty bwiązkwych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentwe przysługuje sbm zalicznym d umiarkwaneg stpnia niepełnsprawnści, 30% kwty bwiązkwych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentwe przysługuje sbm zalicznym d lekkieg stpnia niepełnsprawnści. O refundację składek mgą ubiegać się również sby niepełnsprawne będące rlnikami lub rlnikami zbwiązanymi d płacania składek za niepełnsprawneg dmwnika. W tym wypadku mgą być zrefundwane następujące składki: wypadkwe, chrbwe, macierzyńskie, emerytaln-rentwe. Dfinanswanie dsetek d kredytów zaciągniętych na kntynuwanie działalnści gspdarczej Jeżeli prwadzisz własną działalnść gspdarczą alb własne lub dzierżawine gspdarstw rlne, mżesz trzymać ze śrdków Funduszu dfinanswanie d prcentwania kredytu bankweg zaciągnięteg na kntynuwanie tej działalnści, ile: nie krzystałeś z pżyczki z Funduszu na rzpczęcie działalnści gspdarczej alb rlniczej raz z Funduszu Pracy na rzpczęcie działalnści gspdarczej, pżyczka zstała spłacna lub w całści umrzna. Jeżeli chcesz skrzystać z dfinanswania, pwinieneś złżyć wnisek w jednstce rganizacyjnej wyznacznej przez starstę lub prezydenta miasta na prawach pwiatu. Najczęściej są t pwiatwe centra pmcy rdzinie lub miejskie śrdki pmcy rdzinie właściwe ze względu na miejsce zamieszkania sby niepełnsprawnej. 9

10 D wnisku należy dłączyć takie dkumenty, jak: kserkpia rzeczenia stpniu niepełnsprawnści, zaświadczenie z urzędu skarbweg prwadzeniu działalnści gspdarczej i niezaleganiu z pdatkami, umwa kredytwa wraz z harmngramem spłat, świadczenie niekrzystaniu z pżyczki na rzpczęcie działalnści gspdarczej ze śrdków PFRON, infrmacja wniskdawcy uzyskanej pmcy publicznej w kresie trzech lat przed datą złżenia wnisku. Na pdstawie umwy zawartej ze starstą mżna ubiegać się dfinanswanie d 50% prcentwania kredytu bankweg zaciągnięteg na kntynuwanie działalnści gspdarczej. Dfinanswanie udzielane jest w ramach pmcy de minimis. PAMIĘTAJ! Prwadząc już własną działalnść, również mżesz uzyskać pmc! 10

11 Uczestnictw w warsztatach terapii zajęciwej Warsztaty terapii zajęciwej stwarzają sbm niepełnsprawnym mżliwść przywrócenia umiejętnści niezbędnych d pdjęcia zatrudnienia pprzez stswanie dpwiednich technik terapii zajęciwej, zmierzających d ich usamdzielnienia, nauczenia wyknywania czynnści niezbędnych w życiu cdziennym raz wpjenia umiejętnści zawdwych umżliwiających pdjęcie pracy. Mżesz uczestniczyć w takich warsztatach, jeżeli psiadasz rzeczenie niepełnsprawnści, nie jesteś zdlny d pdjęcia pracy raz psiadasz w rzeczeniu wskazanie d uczestnictwa w terapii zajęciwej. Zgłszenia sób chcących uczestniczyć w warsztacie przyjmwane są przez rgan prwadzący w uzgdnieniu z pwiatwym centrum pmcy rdzinie. Terapię realizuje się na pdstawie indywidualneg prgramu rehabilitacji sprządzaneg dla każdeg uczestnika. Rada prgramwa warsztatu dknuje kreswej raz przynajmniej raz na trzy lata kmplekswej ceny realizacji prgramu rehabilitacji przez uczestnika. Ocena ta jest pdstawą d dalszych działań, pdejmwanych w stsunku d sby niepełnsprawnej, którymi mgą być: PAMIĘTAJ! pdjęcie przez nią zatrudnienia; skierwanie d śrdka wsparcia ze względu na brak pstępów w rehabilitacji i złe rkwania dnśnie d tych pstępów w przyszłści; przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na pzytywne rkwania dnśnie d pstępów w rehabilitacji, kreswy brak mżliwści pdjęcia zatrudnienia lub kreswy brak mżliwści skierwania d śrdka wsparcia. Uczestnictw w terapii zajęciwej daje szansę pwrtu na rynek pracy! 11

12 Likwidacja barier Jak sba niepełnsprawna mżesz ubiegać się dfinanswanie na likwidację barier: architektnicznych dtyczy t sób niepełnsprawnych mających trudnści w pruszaniu się, technicznych lub kmunikacyjnych pwinn t być uzasadnine ptrzebami wynikającymi z niepełnsprawnści. Przysługuje n tylk tym sbm niepełnsprawnym, które w ciągu trzech lat przed złżeniem wnisku nie uzyskały dpwiednieg dfinanswania ze śrdków PFRON. Jeżeli jednak w ciągu statnich trzech lat trzymałeś dfinanswanie na likwidację barier architektnicznych, mżesz nadal starać się dfinanswanie likwidacji barier w kmunikacji lub technicznych. Dfinanswanie nie bejmuje ksztów pniesinych przed przyznaniem śrdków finanswych i zawarciem umwy. Wyskść dfinanswania wynsi maksymalnie 80% wartści realizwaneg przedsięwzięcia, jednakże nie więcej niż piętnastkrtnść przeciętneg wynagrdzenia. Warunkiem jeg przyznania jest psiadanie udziału własneg w kwcie przekraczającej 20% ksztów przedsięwzięcia. Wnisek dfinanswanie likwidacji mżna złżyć w pwiatwym centrum pmcy rdzinie właściwym dla miejsca zamieszkania. Nie ma kreślnych terminów składania wnisków. PAMIĘTAJ! Mżesz starać się zarówn dfinanswanie na likwidację barier architektnicznych, jak i dfinanswanie na likwidację barier kmunikacyjnych lub technicznych. 12

13 Cś więcej? Pniżej przedstawiamy źródła, z których krzystaliśmy i d których mżesz się dwłać: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawdwej i spłecznej raz zatrudnianiu sób niepełnsprawnych Rzprządzenie Ministra Pracy i Plityki Spłecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania sbie niepełnsprawnej śrdków na pdjęcie działalnści gspdarczej, rlniczej alb na wniesienie wkładu d spółdzielni scjalnej Rzprządzenie Ministra Pracy i Plityki Spłecznej z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rzprządzenie w sprawie przyznania sbie niepełnsprawnej śrdków na pdjęcie działalnści gspdarczej, rlniczej alb na wniesienie wkładu d spółdzielni scjalnej Rzprządzenie Ministra Pracy i Plityki Spłecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia spłeczne sób niepełnsprawnych Przydatne strny internetwe: POWODZENIA!!! 13

14 Uprawnienia sób niepełnsprawnych pracwanie i redakcja: Mnika Węcław krekta: Agnieszka Ciulkin, Agnieszka Banasik * inflinia dla klientów *płata jak za płączenie lkalne wg taryfy peratra Publikacja udstępniana niedpłatnie

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPIS TREŚCI 1. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 5.1. Uwagi ogólne 5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 5.2. Obowiązki i szczególne uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych 5.3. Dodatkowe uprawnienia osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Usługi partnera handlowego Skrill formularz wniosku

Usługi partnera handlowego Skrill formularz wniosku Usługi partnera handlweg Skrill frmularz wnisku Frmularz wnisku dtyczący usług partnera handlweg Skrill ( Wnisek ) musi zstać pdpisany sbiście przez partnera handlweg lub przez sbę upważniną d występwania

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy uprawnieni do pobierania dofinansowania do wynagrodzeń

Pracodawcy uprawnieni do pobierania dofinansowania do wynagrodzeń Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu systemowego pt. Wsparcie osób z autyzmem II w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Urząd Miasta i Gminy Wieliczka Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych ul. Pocztowa 1 32-020 Wieliczka tel. (12) 278-15-00 Redakcja i opracowanie: Dominika

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Vademecum zatrudniania osób niepełnosprawnych zostało opracowane w ramach kampanii informacyjnej PRZEŁAM LODY OBOJĘTNOŚCI Organizatorem kampanii jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych.

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych. Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo