Procesy informacyjne zarządzania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procesy informacyjne zarządzania"

Transkrypt

1 Procesy informacyjne zarządzania Gromadzenie informacji w procesie informacyjnym dr inż. Janusz Górczyński 1

2 Gromadzenie informacji a klasyfikacja procesów informacyjnych (1) Procesy informacyjne z punktu widzenia gromadzenia informacji dzielimy według: 1) miejsca; 2) czasu; 3) technologii; 4) języka. Biorąc pod uwagę liczbę miejsc pozyskiwania i gromadzenia informacji możemy wyróżnić następujące rodzaje procesów informacyjnych: 1) Proces typu 1:1, czyli jedno miejsce pozyskiwania informacji i jej przechowywania, np, opracowanie karty katalogowej w bibliotece; 2

3 Gromadzenie informacji a klasyfikacja procesów informacyjnych (2) 2) Proces typu M:1, czyli wiele miejsc generowania informacji i jedno miejsce ich przechowywania, przykładem mogą być różnego rodzaju badania ankietowe, których wyniki gromadzone są w jednej bazie danych; 3) Proces typu 1:N, czyli informacja jest generowana w jednym miejscu, a przechowywania w wielu miejscach, przykładem mogą być informacje o przyznanych dotacjach z budżetu państwa na rzecz samorządów terytorialnych; 4) Proces typu M:N, czyli wiele miejsc generowania informacji i wiele miejsc przechowywania zgromadzonych danych, przykładem mogą być rozliczenia międzybankowe. 3

4 Gromadzenie informacji a klasyfikacja procesów informacyjnych (3) Każdy z wymienionych typów procesów informacyjnych wymaga dostosowanej do swojej specyfiki organizacji jak i wymagań technologicznych. Dotyczy to w szczególności procesów typu M:1 i M:N, w których mamy do czynienia z bardzo dużą liczbą miejsc pozyskiwania informacji i względnie dużą liczbą miejsc ich gromadzenia w ostatnim z wymienionych typów. Przykładem mogą tu być procesy informacyjne związane z obsługą rachunków międzybankowych. Sprawna realizacja tych procesów wymaga rozległych i bezpiecznych sieci teleinformatycznych, wyposażenia banków w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie, a także opracowane standardy postępowań jak i przeszkoloną kadrę. 4

5 Tryb, częstotliwość i czas gromadzenia informacji (1) Biorąc pod uwagę czas gromadzenia informacji możemy rozważać trzy jego aspekty: a) tryb (sposób); b) częstotliwość; c) czas. Z uwagi na kryterium czasu będziemy rozróżniać następujące tryby (sposoby) gromadzenia informacji: 1). Tryb ciągły spotykany w systemach automatycznej rejestracji procesów technologicznych, w stacjach meteorologicznych (pomiar temperatury, ciśnienia itd.), w systemach informatycznych (logi zdarzeń) itp. Także gromadzenie informacji w systemach finansowych jest traktowane jako przypadek trybu ciągłego. 5

6 Tryb, częstotliwość i czas gromadzenia informacji (2) 2). Tryb cykliczny informacja jest gromadzona w określonych w danym procesie terminach, przykładowo oceny semestralne studentów, raporty dzienne sprzedaży, raporty finansowe, składanie deklaracji typu PIT itd. 3). Tryb alertowy związany z gromadzeniem informacji w przypadku zaistnienia jakiejś nadzwyczajnej sytuacji (wypadek, katastrofa ekologiczna itd.). 4). Tryb jednorazowy związany z jednorazowym gromadzeniem informacji, do tego trybu zalicza się też takie sytuacje, jak spisy powszechne z uwagi na stosunkowo duże odstępy czasu między kolejnymi spisami i względną nieregularność. 6

7 Tryb, częstotliwość i czas gromadzenia informacji (3) Organizacja, technologia i nakłady na zbieranie informacji w danym procesie informacyjnym zależą od trybu gromadzenia informacji. W przypadku trybu ciągłego cały system gromadzenia informacji musi pracować non stop, 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku. W przypadku trybu jednorazowego całą organizację gromadzenia informacji tworzy się i uruchamia tylko na okres zbierania informacji. W przypadku trybu cyklicznego niezmiernie istotne w danym procesie informacyjnym jest określenie częstotliwości zbierania informacji. W wielu przypadkach częstotliwość ta określona jest normatywnie, czyli w formie odpowiednich przepisów prawnych. 7

8 Czas zbierania informacji (1) Ważnym wyróżnikiem procesu informatycznego jest czas zbierania informacji, dla wielu procesów jest on określany jako norma prawna. Może to być: 1). Konkretny moment, w którym informacja ma być zebrana (np. informacja o stanie wód); 2). Konkretny punkt czasowy (data), do którego informacja ma być zebrana (np. termin złożenia PIT, uzyskania zaliczeń); 3). Punkt czasowy, po którym informacja może być gromadzona (np. termin zakończenia sesji egzaminacyjnej); 4). Przedział czasu, w którym informacje mogą lub powinny być zbierane; 5). Przedział czasu, ale bez określania punktów krańcowych, w którym informacje mogą lub powinny być zbierane; 8

9 Czas zbierania informacji (2) Dla każdego procesu informacyjnego konieczne jest jednoznaczne określenie trybu zbierania informacji i dopuszczalnego czasu gromadzenia informacji. Tym wymogom powinna być podporządkowana organizacja, użyte technologie, kadry, podstawy prawne i środki finansowe potrzebne do gromadzenia informacji. W konkretnym procesie informacyjnym w odniesieniu do czasu gromadzenia informacji powinniśmy wyróżnić: 1) Czas minimalny czyli najkrótszy możliwy czas gromadzenia informacji w określonych warunkach prawnych, organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych danego procesu informacyjnego; 9

10 Czas zbierania informacji (3) 2) Czas dopuszczalny czyli taki czas, po upływie którego informacja traci swoją użyteczność i nie może być wykorzystana w dalszych fazach procesu informacyjnego; 3) Czas maksymalny określa maksymalny czas gromadzenia określonego zbioru informacji w danym procesie informacyjnym. Po jego upływie dalsze gromadzenie informacji staje się zbyteczne z uwagi na ograniczenia organizacyjne czy techniczne. Przykładowo informacje o szkodach powodziowych mogą być zbierane tak długo, jak długo te szkody istnieją. W praktyce dla każdego procesu informacyjnego można określić czas optymalny gromadzenia informacji. 10

11 Technologia gromadzenia informacji (1) Technologia gromadzenia informacji zależy od funkcji, jakie proces informacyjny spełnia w danym systemie społecznogospodarczym. Technologia gromadzenia informacji obejmuje: a) Rodzaj nośnika materialnego, na którym informacja jest utrwalana w celu gromadzenia (dokument papierowy, dokument elektroniczny); b) Techniki gromadzenia nośników materialnych, przykładowo gromadzenie ankiet, ich wysyłanie w wersji cyfrowej via poczta elektroniczna czy też wypełniania formularzy via Internet. 11

12 Technologia gromadzenia informacji (2) Technologia gromadzenia informacji w systemach społecznogospodarczym jest z reguły uregulowana odpowiednimi normami. Można wyróżnić dwa modele organizacyjne gromadzenia danych: a) model aktywny, czyli taki, w którym źródła informacji są bierne, a ciężar gromadzenia informacji spada np. na ankieterów; b) model pasywny, w którym źródła informacji są aktywne w jej gromadzeniu, a osoby zaangażowane w proces informacyjny koncentrują się na zapewnieniu możliwości rejestracji danych wytwarzanych przez źródła. 12

13 Technologia gromadzenia informacji (3) Model aktywny gromadzenia danych stosowany jest w tych sytuacjach, gdy źródła informacji mają charakter bierny i w konsekwencji gestor procesu informacyjnego nie ma żadnej możliwości zmuszenia źródła informacji do jej rejestrowania. Model aktywny charakteryzuje się znacznie większymi kosztami, które trzeba ponieść na zgromadzenie informacji. Z kolei korzyścią jest to, że w tym modelu można zapewnić znacznie większą jakość zgromadzonej informacji. Model pasywny stosowany jest w tych sytuacjach, gdy gestor procesu informacyjnego ma możliwość zmuszenia źródła informacji do jej rejestrowania. Klasycznym przykładem takiego modelu jest polski system podatkowy, która zmusza obywatela do dostarczenia do US wszystkich potrzebnych danych. 13

14 Język gromadzenia informacji (1) W fazie gromadzenia informacji może zachodzić translacja wiadomości z języka, w którym została wygenerowana, na jakiś inny język. Z translacją mamy do czynienia w tych sytuacjach, w których następuje: 1) zmiana nośnika materialnego, w którym informacja jest gromadzona, np. z wersji papierowej przechodzimy na wersję cyfrową; 2) wykorzystywanie informacji przez osoby korzystające z innego języka niż użyty do jej wygenerowania, np. ankieter dodatkowo koduje pewne dane (w celu choćby lepszej kontroli błędów czy lepszego wykorzystania zgromadzonych informacji w dalszych fazach procesu informacyjnego. 14

15 Język gromadzenia informacji (2) W sytuacjach, w których dochodzi do translacji informacji w fazie jej gromadzenia trzeba dołożyć starań, aby: 1) Nie doprowadziło to do niekontrolowanej zmiany treści informacji; 2) Strat informacji; 3) Wygenerowanie informacji innych niż te, które zostały zebrane ze źródła informacji. Błędy w translacji w fazie gromadzenia informacji są trudne do wykrycia, a ich identyfikacja i korekta z reguły kosztowna, stąd w wielu procesach informacyjnych stosuje się mechanizmy poprawności translacji. Przykładowo, rejestrując w wersji cyfrowej numer NIP możemy zastosować funkcję badającą jego poprawność. 15

16 Przechowywanie informacji (1) Przechowywanie informacji jest w swojej istocie przekazywaniem informacji w czasie poprzez umieszczanie jej na nośnikach materialnych o trwałości właściwej dla danego procesu informacyjnego. Pozyskane informacje gromadzone są w odpowiednich urządzeniach technicznych, których specyfikacja dostosowana jest do cech fizycznych materialnych nośników informacji. W praktyce do przechowywania informacji wykorzystuje się papier lub różne rodzaje nośników magnetycznych czy cyfrowych (dyski twarde, dyski optyczne, pamięci stałe). 16

17 Przechowywanie informacji (2) Przy wyborze materialnego nośnika informacji brane są pod uwagę następujące kryteria: a) Trwałość nośnika materialnego i związana z nim trwałość przechowywanej informacji; b) Koszt nośnika materialnego i koszt jego przechowywania; c) Koszt odwzorowania i utrwalenia informacji na nośniku materialnym; d) Koszt dostępu (odczytu) do informacji zapisanej na danym nośniku materialnym. 17

18 Przechowywanie informacji (3) Trwałość nośnika materialnego zależy od celów i funkcji systemu informacyjnego, z których wynika właściwy czas przechowywania informacji. W wielu systemach czas ten jest określany przez odpowiednie normy prawne. Przykładem takiej sytuacji jest obowiązek przechowywania przez obywateli dokumentów wymaganych przez urzędy skarbowe przez określony czas. Na koszt całkowity nośnika składają się koszty samego nośnika jak i urządzeń potrzebnych do utrwalenia informacji i jej odczytu, także koszty personelu zaangażowanego w ten proces. Nie można także zapominać o kosztach przechowywania nośników informacji (koszty materialne i ludzkie). 18

19 Przechowywanie informacji (4) W wielu państwach, w których informacja uznana jest za dobro narodowe, istnieją ogólnokrajowe systemy przechowywania określonych rodzajów informacji. Zasady przechowywania informacji (istotnej dla funkcjonowania państwa) są regulowane aktami prawnymi, w wielu wypadkach najwyższej rangi (np. ustawa o archiwach, bibliotekach, informacji naukowo-technicznej, statystyce publicznej, administracji publicznej, sądach i biurach notarialnych itd.) W państwa tych niszczenie zgromadzonej informacji wbrew prawu jest surowo zakazane. 19

20 Bezpieczeństwo przechowywanej informacji (1) Przy wyborze określonego nośnika informacji trzeba brać pod uwagę także koszty ewentualnego utracenia zgromadzonej informacji. Koszty te zależą od funkcji procesu informacyjnego i rodzaju zgromadzonej informacji. Biorąc pod uwagę zabezpieczenia przed utratą informacji można wydzielić trzy grupy procesów informacyjnych: 1) Procesy bezpieczne w sytuacjach ekstremalnych, czyli takie, które w aktualnych warunkach technicznych gwarantują bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa zgromadzonych informacji. Taki poziom bezpieczeństwa powinny mieć te procesy informacyjne, w których utrata informacji może mieć poważne skutki ekonomiczne czy społeczne. 20

21 Bezpieczeństwo przechowywanej informacji (2) 2) Procesy bezpieczne w ustalonych warunkach, czyli takie, które można uznać za gwarantujące bezpieczeństwo zgromadzonej informacji w warunkach uznanych za typowe ( normalne ). O tym, jakie warunki można uznać za typowe decydują odpowiednie reguły prawne. Ten poziom bezpieczeństwa procesów informacyjnych dominuje w gospodarce. Przykładowo przepis prawny określa czas i rodzaj dokumentów, które musimy przechowywać do rozliczenia się z obowiązków podatkowych; 3) Procesy bez zabezpieczenia przechowywanej informacji, w których cała odpowiedzialność za przechowywanie informacji spada na jej końcowego użytkownika. Przykładem może być choćby ten wykład. 21

22 Aktualizacja zgromadzonej informacji (1) Aktualizacja informacji w trakcie jej przechowywania jest integralnym zadaniem tej fazy procesu informacyjnego. W nowoczesnych społeczeństwach zbiory zgromadzonych informacji są zbyt wielkie, aby można je było stale powiększać poprzez dodawanie nowych informacji. Celem aktualizacji zasobów informacyjnych w fazie ich przechowywania jest optymalizacja tych zasobów, która polega na: a) Usuwaniu informacji uznanej za zbędną; b) Wprowadzaniu nowej informacji uznanej za potrzebną; c) Zastępowaniu informacji nieaktualnej aktualną; 22

23 Aktualizacja zgromadzonej informacji (2) d) Optymalizacji technologii przechowywania informacji i organizacji zasobów informacyjnych polega najczęściej na zmianie nośników informacji, np, z dysków CD na DVD, inna sytuacja to zmiana urządzenia i nośnika na takie, które gwarantują lepszy i tańszy dostęp do zgromadzonej informacji; e) Optymalizacji organizacji zasobów danych w celu zapewnienia dostępu do zgromadzonych informacji, w tym wprowadzeniu mechanizmów wyszukiwania potrzebnej informacji. Jest to niezmiernie istotne w sytuacji ustawicznego rozrastania się gromadzonych zasobów informacyjnych. 23

24 Koszty przechowywania informacji Nowoczesne technologie informacyjne umożliwiają względnie tanie przechowywanie informacji, dotyczy to przechowywania informacji na dyskach twardych czy na dyskach optycznych. Jednym z ubocznych skutków tej sytuacji jest wzrost tendencji do przechowywania nadmiaru informacji, po prostu na wszelki wypadek. Skutkuje to przechowywaniem informacji, które nie są użyteczne, a ich przechowywanie nie ma merytorycznego uzasadnienia. W takiej sytuacji informacja rzeczywiście potrzebna ginie w gąszczu informacji bezużytecznych. Wiemy, że potrzebna informacja jest zapisana, ale jej odszukanie jest wtedy bardzo utrudnione. 24

25 Kryteria oceny jakości przechowywanej informacji Podstawowymi kryteriami oceny jakości przechowywanej informacji są: 1) aktualność; 2) integralność: 3) użyteczność; 4) wiarygodność: 5) adekwatność; 6) istotność (relewancja); 7) pertynencja (dostarczanie informacji zgodnej z oczekiwaniami użytkowników); 8) bezpieczeństwo; 9) dostępność. 25

26 Przetwarzanie informacji (1) Przetwarzanie informacji polega na generowaniu nowej informacji na podstawie wcześniej zgromadzonej informacji utrwalonej na jakimś materialnym nośniku i wyrażonej w pewnym języku w ramach określonego procesu informatycznego. Przetwarzanie informacji jest przede wszystkim procesem semiotycznym, językowym, transformacją przeprowadzaną na pewnych zbiorach elementów języka lub języków zgodnie z regułami pewnych języków i w nich wyrażonych. Przetwarzanie to wykonanie transformacji na wiadomości, polegające na tym, że z pewnych wiadomości lub ich części powstaje nowa wiadomość lub wiadomości o innych polach semantycznych niż te, które występują w źródłach. 26

27 Przetwarzanie informacji (2) Przetwarzanie informacji ma także swój aspekt materialny związany z przekształcaniem materialnych nośników informacji. Przetwarzanie informacji polega na: 1) podziale informacji na części (wiadomości); 2) selekcji, czyli wybraniu ze zbioru informacji pewnej ich części; 3) translacji, czyli przełożeniu informacji z jednego języka na inny język; 4) generowaniu nowej informacji na podstawie innych informacji; 5) eliminacji polegającej na usunięciu części informacji; 6) reorganizacji informacji, czyli zmiany jej struktury. 27

28 Przetwarzanie informacji (3) W praktyce w fazie przetwarzania informacji jednocześnie zachodzi kilka z wcześniej wymienionych czynności. Przykładowo dziennikarz przygotowuje swoje informacje poprzez selekcję informacji dostarczanych przez inne agencje prasowe i uzupełnienie ich własnym tekstem. Selekcja i zmiana organizacji wiadomości to także przetwarzanie informacji, szczególnie istotne w systemach masowej komunikacji społecznej (prasa, telewizja, Internet). Wybór informacji dokonany przez dziennikarza jest już przetworzeniem informacji, często także jej zniekształceniem. Nieodpowiednia reorganizacja zasobów informacji może spowodować, że dostęp do tych informacji stanie się niemożliwy lub utrudniony, np. zmiana terminu emisji. 28

29 Interpretacja informacji (1) Interpretacja informacji polega na przypisaniu wiadomości pola semantycznego w danym języku, którego dokonuje odbiorca informacji. Interpretacja informacji jest procesem odwrotnym do generowania informacji, polega na odtworzeniu pola znaczeniowego znaków wykorzystanych do opisania wiadomości. Poprawność przebiegu fazy interpretacji informacji zależy od spełnienia kilku warunków: 1) identyfikacji języka, w jakim wiadomość jest skonstruowana. Użytkownik informacji powinien wiedzieć, jaki język został wybrany przez generatora informacji do jej opisania (np. kod programu prezentowany jest w C#). 29

30 Interpretacja informacji (2) Inny przykład to odbiór konferencji prasowej prezesa NBP. Poprawna interpretacja informacji zależy od tego, czy wiemy jakiego języka używa prelegent, czy jest to język czysto ekonomiczny, czy też język polityczny. 2) identyfikacji systemu (społecznego, ekonomicznego czy technicznego), którego informacja dotyczy. Wiadomość może dotyczyć konkretnego zdarzenia politycznego, wyrobu, usługi, kraju itd. Przykładowo informacja o problemach pewnego producenta samochodów powinna być tak skonstruowana, aby jej odbiorca nie odniósł wrażenia, że chodzi o wszystkie samochody tego producenta, jeżeli poprawnie dotyczy ona jednego czy dwóch modeli. 30

31 Interpretacja informacji (3) 3) identyfikacji systemu informacyjnego, w którym informacja została utworzona. Wiadomość może być efektem przeprowadzonych badań naukowych, może być wygenerowana przez środki masowego przekazu, może być efektem ewidencjonowania procesów gospodarczych itd. Wiedza o systemie, w którym informacja powstała decyduje o ocenie jakości i przydatności tej informacji dla użytkownika. 4) wyboru języka, w jakim informacja będzie interpretowana. Z reguły użytkownik końcowy interpretuje przekazaną informację w innym języku niż użyty do jej wygenerowania. Przykładowo informacja wyrażona w języku statystycznym może być interpretowana w języku potocznym. Może to prowadzić do nieporozumień. 31

32 Interpretacja informacji (4) 5). identyfikacji systemu, w ramach którego informacja jest wykorzystywana. Interpretacja wiadomości zależy od systemu, czyli od tego, kto i w jakim celu interpretuje wiadomość. Przykładowo wiadomość w postaci recenzji teatralnej inaczej będzie interpretowana przez publiczność, inaczej przez właściciela teatru (może mu służyć do podjęcia decyzji co do losów danej sztuki), a jeszcze inaczej przez środowisko autorskie. Inny przykład: informacja o braku energii elektrycznej inaczej będzie odbierana przez nauczyciela informatyki, a inaczej przez uczniów. 32

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Gromadzenie informacji w procesie informacyjnym dr inż. Janusz Górczyński 1 Technologia gromadzenia informacji (1) Technologia gromadzenia informacji zależy od funkcji,

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Generowanie informacji w procesie informacyjnym dr inż. Janusz Górczyński 1 Klatka językowa (1) W każdym procesie informacyjnym generator informacji, po zdefiniowaniu na

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Interpretacja i wykorzystanie informacji w procesie informacyjnym dr inż. Janusz Górczyński 1 Interpretacja informacji (1) Interpretacja informacji polega na przypisaniu

Bardziej szczegółowo

Proces informacyjny. Janusz Górczyński

Proces informacyjny. Janusz Górczyński Proces informacyjny Janusz Górczyński 1 Proces informacyjny, definicja (1) Pod pojęciem procesu informacyjnego rozumiemy taki proces semiotyczny, ekonomiczny i technologiczny, który realizuje co najmniej

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Generowanie informacji w procesie informacyjnym dr inż. Janusz Górczyński 1 Faza generowania informacji Generowanie informacji jest pierwszą fazą każdego procesu informacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Społeczny ład informacyjny dr inż. Janusz Górczyński 1 Podstawowe pojęcia (1) Informacja, procesy informacyjne i systemy informacyjne odgrywały zawsze istotną rolę w przebiegu

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Społeczny ład informacyjny dr inż. Janusz Górczyński 1 Podstawowe pojęcia (1) Informacja, procesy informacyjne i systemy informacyjne odgrywały zawsze istotną rolę w przebiegu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług i infrastruktury projektu. Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD) Definicje

Regulamin korzystania z usług i infrastruktury projektu. Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD) Definicje Załącznik do zarządzenia nr 5 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 2 lutego 2016 r. Regulamin korzystania z usług i infrastruktury projektu 1 Definicje Następujące zwroty i terminy użyte

Bardziej szczegółowo

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do zarządzenia nr.. z dnia... Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Jednostka budżetowa Jednostka prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego planu kont załącznik nr 3a do zarządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Rejestracja i aktywacja

Symfonia Start Handel. Rejestracja i aktywacja Symfonia Start Handel Rejestracja i aktywacja Wersja 2014 Rejestracja i aktywacja programu Po zainstalowaniu, normalna praca z programem jest możliwa tylko przez ograniczony (60 dni) okres czasu. Program

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Rejestracja i aktywacja Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach

Polityka Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach Polityka Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach 1. Podstawa prawna Niniejszy dokument reguluje sprawy ochrony danych osobowych przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach i

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje Rejestracja i aktywacja

Sage Symfonia e-deklaracje Rejestracja i aktywacja Sage Symfonia e-deklaracje Rejestracja i aktywacja Praca z nieaktywowaną firmą możliwa jest tylko przez ograniczony czas (60 dni). Program sygnalizuje, ile czasu pozostało do momentu konieczności jego

Bardziej szczegółowo

1. Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu literackiego Spacer nad Wisłę 2. Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu literackiego Spacer nad Wisłę

1. Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu literackiego Spacer nad Wisłę 2. Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu literackiego Spacer nad Wisłę zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie literackim pt: Spacer nad Wisłę Regulamin Konkursu 1. Organizator Konkursu: z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Instytut-Mikroekologii.pl

Instytut-Mikroekologii.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES Instytut-Mikroekologii.pl Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików cookies serwisu internetowego prowadzonego w domenie Instytut- Mikroekologii.pl

Bardziej szczegółowo

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Na podstawie art. 19a

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Rejestracja i aktywacja. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Rejestracja i aktywacja. Wersja 2013 Symfonia Faktura Rejestracja i aktywacja Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Procedura antyplagiatowa prac dyplomowych

Procedura antyplagiatowa prac dyplomowych Załącznik do Zarządzenia nr 17/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU DOSTĘPU DO INFORMACJI I DANYCH ZAWARTYCH W RAPORTACH SKŁADANYCH DO KRAJOWEJ BAZY DLA GIOŚ I WIOŚ

SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU DOSTĘPU DO INFORMACJI I DANYCH ZAWARTYCH W RAPORTACH SKŁADANYCH DO KRAJOWEJ BAZY DLA GIOŚ I WIOŚ SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU DOSTĘPU DO INFORMACJI I DANYCH ZAWARTYCH W RAPORTACH SKŁADANYCH DO KRAJOWEJ BAZY DLA GIOŚ I Warszawa, październik 2015 DOSTĘP DO INFORMACJI I DANYCH ZAWARTYCH W RAPORTACH SKŁADANYCH

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA EKONOMICZNA

STATYSTYKA EKONOMICZNA STATYSTYKA EKONOMICZNA Analiza statystyczna w ocenie działalności przedsiębiorstwa Opracowano na podstawie : E. Nowak, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001 Dr

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EPANEL.PL REGULAMIN EPANEL.PL

REGULAMIN EPANEL.PL REGULAMIN EPANEL.PL REGULAMIN EPANEL.PL 1. Zasady ogólne 1.1. Epanel.pl jest internetowym panelem umożliwiającym zarejestrowanym członkom uczestnictwo w badaniach marketingowych i sondażach opinii publicznej. 1.2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy wykaz zbiorów danych osobowych w przedszkolu

Przykładowy wykaz zbiorów danych osobowych w przedszkolu Przykładowy wykaz zbiorów danych osobowych w przedszkolu Lp. Nazwa zbioru Pomieszczenie 1. Zbiór 1 Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych 2. Zbiór 2 Kontrola wewnętrzna wyniki,

Bardziej szczegółowo

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów Dane dokumentu Nazwa Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Rejestracja i aktywacja Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Dz.U. 2012r. poz. 1090 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 września 2012 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o zasadach świadczenia usług zaufania w systemie DOCert Wersja 1.0

Informacja o zasadach świadczenia usług zaufania w systemie DOCert Wersja 1.0 Informacja o zasadach świadczenia usług zaufania w systemie DOCert Wersja 1.0 Niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje dotyczące zasad świadczenia usług zaufania w systemie DOCert. Pełna informacja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 września 2012 r. Poz. 42 ZARZĄDZENIE NR 14 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 września 2012 r. Poz. 42 ZARZĄDZENIE NR 14 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Warszawa, dnia 6 września 2012 r. Poz. 42 ZARZĄDZENIE NR 14 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2012 r. Poz. 1090

Warszawa, dnia 2 października 2012 r. Poz. 1090 Warszawa, dnia 2 października 2012 r. Poz. 1090 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 września 2012 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. Ochrona danych osobowych

Szkolenie. Ochrona danych osobowych Szkolenie Ochrona danych osobowych Ustawa o Ochronie Danych Osobowych Art. 1. 1. Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. Art. 36a 2. Do zadań administratora ( ) należy: c) zapewnianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach programu EWA plus

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach programu EWA plus Wniosek sporządza się na formularzu elektronicznym udostępnionym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (zwanego dalej Funduszem lub WF) w ramach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: I. Opracowanie polityki i procedur bezpieczeństwa danych medycznych. Zamawiający oczekuje opracowania Systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Niniejsza Polityka ochrony prywatności dotyczy wszystkich Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w serwisie internetowym przewodnikprawny.pl lub w jednej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ I. UCZESTNICY PROCESU Stanowisko ds. informacji publicznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi - właściciel procesu Stanowisko ds. promocji Pozostali

Bardziej szczegółowo

http://www.gastroserwisant.pl

http://www.gastroserwisant.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES http://www.gastroserwisant.pl Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze strony internetowej http://www.gastroserwisant.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 maja 2019 r. Poz. 878

Warszawa, dnia 11 maja 2019 r. Poz. 878 Warszawa, dnia 11 maja 2019 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1) z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie urządzeń niezbędnych do wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 38

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 38 Warszawa, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 38 ZARZĄDZENIE NR 11 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu we Wrocławiu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.)

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.) Dz.U.2006.206.1518 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metodologii modelowania systemów informacyjnych. Strategia (1) Strategia (2) Etapy Ŝycia systemu informacyjnego

Wprowadzenie do metodologii modelowania systemów informacyjnych. Strategia (1) Strategia (2) Etapy Ŝycia systemu informacyjnego Etapy Ŝycia systemu informacyjnego Wprowadzenie do metodologii modelowania systemów informacyjnych 1. Strategia 2. Analiza 3. Projektowanie 4. Implementowanie, testowanie i dokumentowanie 5. WdroŜenie

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie podstawowe z ustawy o ochronie danych osobowych dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej

Szkolenie podstawowe z ustawy o ochronie danych osobowych dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Szkolenie podstawowe z ustawy o ochronie danych osobowych dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Akty prawne z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Prymus.info

Regulamin - Prymus.info Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

Wydruki formularzy PIT

Wydruki formularzy PIT Wydruki formularzy PIT Podczas pracy z programem Płace VULCAN gromadzone są w nim dane, dzięki którym można wygenerować odpowiednie formularze PIT i przekazać je do właściwego urzędu skarbowego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 października 2011 r. w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 października 2011 r. w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat 1399 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 października 2011 r. w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat Na podstawie art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie Gdańskim

Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie Gdańskim Załącznik do Zarządzenia nr 14/R/08 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 maja 2008 roku Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Stypendialnego Logistiko Sp. z o.o.

Regulamin Konkursu Stypendialnego Logistiko Sp. z o.o. Regulamin Konkursu Stypendialnego Logistiko Sp. z o.o. I edycja Problem plecakowy w ujęciu magazynowym. Automatyczne obliczanie ilości paczek potrzebnych dla zamówienia na podstawie znajomości wagi i wymiarów

Bardziej szczegółowo

C.3. Dane identyfikacyjne *-dotyczy właściciela nieruchomości będącego osoba fizyczną **- dotyczy właściciela nieruchomości niebędącego osoba fizyczną

C.3. Dane identyfikacyjne *-dotyczy właściciela nieruchomości będącego osoba fizyczną **- dotyczy właściciela nieruchomości niebędącego osoba fizyczną DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 października 2017r. Należy wypełnić jasne pola w

Bardziej szczegółowo

CEPiK 2.0 - co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów

CEPiK 2.0 - co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów Departament Ewidencji Państwowych CEPiK 2.0 - co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów Data publikacji 20.11.2015 wersja 1.0 msw.gov.pl 1/10 Spis treści Zmiany od nowego roku... 3 Założenia nowelizacji...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE Strona1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisów dostępnych pod adresami: www.adwokatrzeszow.eu, www.reslegal.pl oraz www.adwokatprzemysl.pl, www.adwokatmielec.eu,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Prima Pasta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Prima Pasta Bistro Italiano

POLITYKA PRYWATNOŚCI Prima Pasta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Prima Pasta Bistro Italiano POLITYKA PRYWATNOŚCI Firma Prima Pasta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa będąca właścicielem restauracji Prima Pasta Bistro Italiano respektuje prywatność każdej osoby odwiedzającej

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - Automation Trader Maciej Szczotka z siedzibą przy ul.browarowa 21, 43-100 Tychy, NIP: 6462558521, REGON: 243655030, wpisana przez

Bardziej szczegółowo

skutecznie skraca czas potrzebny na przygotowanie korespondencji wchodzącej i wychodzącej

skutecznie skraca czas potrzebny na przygotowanie korespondencji wchodzącej i wychodzącej ZNAK TOWAROWY ZASTRZEśONY I-Post to unikalny system obsługi korespondencji. Jest kompleksowym rozwiązaniem potrzeb związanych z informatyzacją i usprawnieniem pracy kancelarii, poprzez skonstruowane w

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Magdalena Skrzypczak Magia Urody 42-215 Częstochowa, ul. Kisielewskiego 19 Maj 2018 r. Str. 1 z 9 Spis treści I. Postanowienia ogólne ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przeznaczona dla administratora danych, który nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji

Polityka bezpieczeństwa przeznaczona dla administratora danych, który nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji Polityka bezpieczeństwa przeznaczona dla administratora danych, który nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. 1 1. PODSTAWA PRAWNA Niniejsza Polityka bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W celu zabezpieczenia danych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich oraz jego systemie informatycznym, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe Wg. Ustawy o ochronie danych osobowych: Dane osobowe każda informacja dotycząca osoby fizycznej pozwalająca na określenie tożsamości tej osoby. Przetwarzanie danych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą. Cechy informacji. Globalna Przestrzeń Informacyjna

Zarządzanie wiedzą. Cechy informacji. Globalna Przestrzeń Informacyjna Zarządzanie wiedzą dr Janusz Sasak janusz.sasak@uj.edu.pl Globalna Przestrzeń Informacyjna Org. Komerc Inne Org. Jednostki Org. Publ. Cechy informacji dokładność, rzetelność, aktualność i terminowość,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM. służącym do przetwarzania danych osobowych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM. służącym do przetwarzania danych osobowych w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo Załącznik nr 2 do Zarządzenia 21/2018 z dn. 18.05.2018 Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Czy warunek został spełniony?

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Czy warunek został spełniony? KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Część I: Kryteria formalne podlegające weryfikacji na etapie oceny merytorycznej Kryterium Okres realizacji projektu jest zgodny z założeniami Regulaminu Kwota wnioskowanej dotacji

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-068/14-00

UDA-POKL.04.01.01-00-068/14-00 Lp. Nazwa Firmy/ Adres odbywania stażu 1. Urząd Termin realizacji stażu Dział/ Stanowisko Stażysty Zachodniopomorski Ośrodek Badań Regionalnych/ Opis stanowiska, zakres obowiązków Stażysty Wymagania wobec

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zagadnienia ogólne

Rozdział I Zagadnienia ogólne Załączniki do decyzji nr 2/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 3 stycznia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności Rankosoft Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Polityka prywatności Rankosoft Sp. z o.o. Sp. komandytowa Polityka prywatności Rankosoft Sp. z o.o. Sp. komandytowa Rankosoft Sp. z o.o. Sp. komandytowa przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających jego stronę internetową.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin Instrukcja zarządzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów

Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. Poz. 2419 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

REGULAMIN PORTALU   Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PORTALU www.nadcisnienie.umed.lodz.pl Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2. 2. Postanowienia ogólne...

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2. 2. Postanowienia ogólne... REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Odpowiedzialność za treść... 2 4. Obszar obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA Zakładu Gospodarki Komunalnej 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin korzystania z usług Internetowego Biura Obsługi Klienta Zakładu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisu internetowego Twoja Nordea On-line

Regulamin korzystania z Serwisu internetowego Twoja Nordea On-line Regulamin korzystania z Serwisu internetowego Twoja Nordea On-line Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad dostępu i korzystania z Serwisu internetowego przez obecnych członków Nordea Otwartego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO GENERATORA WNIOSKÓW

INSTRUKCJA DO GENERATORA WNIOSKÓW Zaakceptowana przez Ministerstwo Gospodarki 26/03/2015 r. INSTRUKCJA DO GENERATORA WNIOSKÓW Niniejsza Instrukcja ma na celu ułatwienie potencjalnym Wnioskodawcom korzystania z Generatora Wniosków. Generator

Bardziej szczegółowo

Administratorem danych osobowych RehShop.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Administratorem danych osobowych RehShop.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: Polityka prywatności Polityka prywatności RehShop.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane?

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane? Certyfikat P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy miejscereklam.pl

Bardziej szczegółowo

Początek formularza Dół formularza

Początek formularza Dół formularza Polityka prywatności Polityka prywatności www.narzedziak24.pl Początek formularza Dół formularza Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES W Sowa finanse

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES W Sowa finanse POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES W Sowa finanse I. Definicje Niżej wymienione pojęcia użyte w Polityce prywatności lub Polityce Plików cookies należy rozumieć następująco: Administrator

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/12 DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA. z dnia 1 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/12 DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA. z dnia 1 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 7/12 DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej sposób zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH.

REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH. REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH. 1. Warunki ogólne. 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia na Bazę danych oraz faktyczne jej udostepnienia przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lutego 2018 r. Poz. 409

Warszawa, dnia 23 lutego 2018 r. Poz. 409 Warszawa, dnia 23 lutego 2018 r. Poz. 409 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie trybu udostępniania danych INTRASTAT i EXTRASTAT oraz wysokości opłat za przetworzenie tych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE INFORMACJE OGÓLNE

SYSTEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE INFORMACJE OGÓLNE SYSTEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE INFORMACJE OGÓLNE O prawidłowym systemie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie można mówić wtedy, gdy dopełniane są wszystkie obowiązki administratora

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej 2) Na

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja i jakość danych w systemie informacji w ochronie zdrowia warunkami wzrostu bezpieczeństwa pacjenta. dr inż.

Cyfryzacja i jakość danych w systemie informacji w ochronie zdrowia warunkami wzrostu bezpieczeństwa pacjenta. dr inż. Cyfryzacja i jakość danych w systemie informacji w ochronie zdrowia warunkami wzrostu bezpieczeństwa pacjenta dr inż. Kajetan Wojsyk 1 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo pacjenta zależne jest od wielu czynników,

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. panelu internetowego PentagonOnline.pl

Polityka prywatności. panelu internetowego PentagonOnline.pl Polityka prywatności panelu internetowego PentagonOnline.pl Informacje o PentagonOnline Panel internetowy PentagonOnline administrowany jest przez Konrada Pudło prowadzącego działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 : Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR i funkcjonowania LGD KOLD.

Załącznik nr 2 : Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR i funkcjonowania LGD KOLD. Załącznik nr 2 : Procedury dokonywania i monitoringu wdrażania LSR i funkcjonowania LGD KOLD. 1. Opis elementów funkcjonowania LGD, które będą podlegać - wraz z opisem procedury: sposobami działania, odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W APLIKACJI CENTRALNEJ

WYKAZ ZMIAN W APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 3 do umowy nr 11/DI/PN/2013 WYKAZ ZMIAN W APLIKACJI CENTRALNEJ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH UMOWY Rozdział 1. WPROWADZENIE 1. W rozdziale 2 zawarto wykaz aktów prawnych określających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r.

Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. 1 Wstęp Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu internetowego Baza Leków Zabronionych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI URZĘDU GMINY W KIKOLE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI URZĘDU GMINY W KIKOLE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 34/08 Wójta Gminy Kikół z dnia 2 września 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kikole, wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY 1 Właścicielem strony jest firma 3English Anna Bartman [właściciel] z siedzibą we Wrocławiu, , przy ul.

REGULAMIN STRONY 1 Właścicielem strony   jest firma 3English Anna Bartman [właściciel] z siedzibą we Wrocławiu, , przy ul. REGULAMIN STRONY 1 Właścicielem strony www.3english.pl jest firma 3English Anna Bartman [właściciel] z siedzibą we Wrocławiu, 53-238, przy ul. Ostrowskiego 7/210, posiadająca NIP 7922213067. Użytkownik

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe: Co identyfikuje? Zgoda

Dane osobowe: Co identyfikuje? Zgoda Luty 2009 Formalności Na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r., o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 25 lutego

Bardziej szczegółowo

dr inż. Konrad Sobolewski Politechnika Warszawska Informatyka 1

dr inż. Konrad Sobolewski Politechnika Warszawska Informatyka 1 dr inż. Konrad Sobolewski Politechnika Warszawska Informatyka 1 Cel wykładu Definicja, miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego Klasyfikacja systemów operacyjnych Zasada działanie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo