Procesy informacyjne zarządzania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procesy informacyjne zarządzania"

Transkrypt

1 Procesy informacyjne zarządzania Społeczny ład informacyjny dr inż. Janusz Górczyński 1

2 Podstawowe pojęcia (1) Informacja, procesy informacyjne i systemy informacyjne odgrywały zawsze istotną rolę w przebiegu materialnych procesów społecznych, politycznych i gospodarczych. Każde społeczeństwo i każda gospodarka tworzą pewien społeczny ład informacyjny rozumiany jako kompleks społecznych norm procesów, systemów i zasobów informacji, na podstawie których funkcjonują społeczeństwa, państwa i gospodarki. Społeczny ład informacyjny powinien być dostosowany do specyfiki potrzeb i możliwości społecznych, politycznych i ekonomicznych danego państwa. 2

3 Podstawowe pojęcia (2) Społeczny ład informacyjny kształtuje się wraz z rozwojem cywilizacji i kultury. Jego podstawy są wyznaczone przez normy społeczne. Część tych norm jest odwzorowana w prawie stanowionym danego systemu politycznego. Zgodnie z tymi normami zarówno stanowionymi jak i zwyczajowymi są tworzone, rozwijane i funkcjonują procesy informacyjne oraz są tworzone i utrzymywane społeczne zasoby informacyjne, jest tworzona infrastruktura informacyjna społeczeństwa, państwa i gospodarki. 3

4 Prawo do prawdy Prawo do prawdy stanowi podstawę społecznego ładu informacyjnego w cywilizacji łacińskiej, szczególnie we współczesnych systemach demokratycznych opartych na jej zasadach. W cywilizacji łacińskiej prawo do prawdy jest niezbywalnym, fundamentalnym prawem człowieka. Nie we wszystkich systemach cywilizacyjnych prawo do prawdy jest tak traktowane, z reguły nie jest uznawane za prawo nadrzędne względem stanowionego przez organy państwowe aktualnie sprawujące władzę. Wiedza o tym, jak w danym systemie traktowane jest prawo do prawdy jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania we współczesnym państwie i gospodarce. 4

5 Prawo do informacji (1) We współczesnych społeczeństwach, zarówno państwowych jak i ponadpaństwowych, prawo człowieka do prawdy jest realizowane przez obywatelskie prawo do informacji. Obywatelskie prawo do informacji oznacza, że każdy obywatel ma prawo do rzetelnej, weryfikowalnej i aktualnej informacji, potrzebnej mu do funkcjonowania w społeczeństwie i państwie, Ograniczanie, utrudnianie czy przekazywanie informacji nierzetelnej, nieaktualnej jak i dezinformowanie jest naruszeniem i łamaniem praw człowieka i praw obywatelskich. 5

6 Prawo do informacji (2) Z prawa obywatela do informacji, zgodnie z zasadą jedności praw i obowiązków, wynika obowiązek państwa i organizacji ponadpaństwowych do zapewnienia obywatelom informacji, jakie wynikają z tych praw. Dla każdego społeczeństwa, dla każdego systemu politycznego i ekonomicznego istnieje określony zakres informacji, jaki jest niezbędny obywatelom, aby mogli świadomie w pełny sposób korzystać z innych praw człowieka i praw obywatelskich. Istnieje ścisła korelacja między informacją jaką dysponuje obywatel, a jego prawami i obowiązkami obywatelskimi. 6

7 Prawo do informacji (3) Korzystanie z praw obywatelskich jak i wykonywanie obowiązków obywatelskich wymaga wiedzy i stałego dopływu bieżących informacji. Im więcej praw i swobód demokratycznych ma obywatel, tym więcej informacji powinien posiadać, aby z nich świadomie korzystać. We współczesnych systemach społecznych i ekonomicznych zakres niezbędnej do poprawnego funkcjonowania jednostki informacji jest duży, z reguły przekracza on możliwości percepcji człowieka. Wynika stąd konieczność korzystania z zewnętrznych zbiorów informacji. 7

8 Prawo do informacji (4) We współczesnych systemach społecznych i ekonomicznych obywatele czy podmioty społeczno-gospodarcze działają w warunkach luki informacyjnej, jaką jest różnica między posiadanymi informacjami, a tymi, które są niezbędne do racjonalnego i efektywnego działania w danej sytuacji. Stały postęp techniczny, organizacyjny i cywilizacyjny powodują powiększanie się luki informacyjnej. W rozsądnych krajach rządy i organizacje podejmują działania, aby do wzrostu luki informacyjnej nie dopuszczać. Służy temu rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych wykorzystywanych do generowania informacji i kontroli jej jakości, przechowywania i udostępniania informacji. 8

9 Prawo do informacji (5) W państwach demokratycznych tworzone i rozwijane są instytucje odpowiedzialne za wytwarzanie zasobów informacyjnych i ich udostępnianie zainteresowanym wtedy, gdy są one potrzebne. Instytucje te odpowiedzialne są za to, aby informacje były dostępne w takim miejscu i w takiej postaci, która gwarantuje im poprawne ich odebranie i wykorzystanie. Można powiedzieć, że w państwach demokratycznych prawu obywatela do informacji odpowiada obowiązek państwa i jego instytucji do udostępnienia lub dostarczenia obywatelom odpowiedniej informacji. 9

10 Obowiązki informacyjne państwa (1) W społeczeństwach demokratycznych realizacja prawa obywatela do informacji doprowadziła do ukształtowania dobrze rozwiniętej infrastruktury informacyjnej społeczeństwa, gospodarki i państwa. Jest ona utrzymywana i rozwijana przy aktywnym udziale państwa i instytucji publicznych przy wykorzystaniu publicznych środków. Infrastrukturę tę stanowi kompleks norm informacyjnych oraz instytucji, organów i systemów informacyjnych odpowiedzialnych za gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie potrzebnej informacji. Innym zadaniem jest dbanie o to, aby informacja ta była zgodna z odpowiednimi kryteriami jakościowymi. 10

11 Obowiązki informacyjne państwa (2) Na strukturę informacyjną państwa, społeczeństwa i gospodarki składają się (między innymi): - system oświaty publicznej; - system środków masowej informacji; - systemy informacji naukowo-technicznej; - systemy informacji prawnej i organizacyjnej; - systemy biblioteczne; - statystyka publiczna: - służby i serwisy informacyjne instytucji i organizacji publicznych (administracji rządowej i samorządowej, ubezpieczenia społecznego, pomocy społecznej, biur pracy, wymiaru sprawiedliwości, służb podatkowych i celnych, instytucji samorządu gospodarczego itd). 11

12 Obowiązki informacyjne państwa (3) Podstawowa część społecznej infrastruktury informacyjnej jest tworzona przez państwo. Odpowiada ono także za określenie norm informacyjnych większości tych segmentów infrastruktury informacyjnej, które nie są zarządzane przez organy państwa. W praktyce możemy obserwować różny stopień zaangażowania państwa w kształtowanie struktury informacyjnej. Rozciąga on się od pełnego monopolu państwa na normy, podmioty, procesy i systemy informacyjne o charakterze infrastrukturalnym aż do takiej sytuacji, w której państwo zastrzega sobie kontrolę tylko nad niektórymi segmentami infrastruktury informacyjnej. 12

13 Obowiązki informacyjne państwa (4) W warunkach nowoczesnych technologii informacyjnych i postępującej globalizacji procesów informacyjnych obserwujemy coraz większą ingerencję państwa lub instytucji ponadpaństwowych w infrastrukturę informacyjną. Jednocześnie w krajach wysoko rozwiniętych można obserwować tendencję do przekazywania przez organy państwa gestii dotyczącej części infrastruktury informacyjnej organizacjom pozarządowym, społecznym a nawet przedsiębiorstwom komercyjnym. Jednym z segmentów tej infrastruktury jest rynek informacyjny (rynek usług informacyjnych) obsługujący potrzeby podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 13

14 Społeczne bezpieczeństwo informacyjne (1) Rozwinięta, dostępna i łatwa w użyciu społeczna infrastruktura informacyjna tworzy sieć społecznego bezpieczeństwa informacyjnego, która dostarcza zainteresowanym informacji niezbędnych do sprawnego i efektywnego funkcjonowania w skomplikowanym otoczeniu. Sieć ta umożliwia korzystanie z praw przysługujących obywatelom. Społeczna infrastruktura informacyjna (w tym struktura informacyjna państwa) jest ważnym i użytecznym miernikiem rozwoju społecznego kraju. Jej poziom, zakres, dostępność i jakość usług informacyjnych, zakres jej wykorzystywania, zasób informacji jakimi dysponują obywatele jest dobrym wskaźnikiem poziomu rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa oraz rzeczywistej demokratyzacji państwa. 14

15 Społeczne bezpieczeństwo informacyjne (2) Organy państwowe i obywatele stanowią dwie, przeciwstawne strony infrastruktury informacyjnej państwa. Obywatele reprezentują popyt na informację, a organy państwa podaż informacji. Obie strony tego związku powinny być skorelowane,. czyli: - strona podażowa powinna udostępniać informacje gromadzone przez organy państwa, instytucie publiczne i inne podmioty; - zakres informacji, formy i techniki jej udostępniania powinny uwzględniać potrzeby informacyjne obywateli, posiadane przez nich zasoby informacji, warunki dostępności oraz umiejętności korzystania z informacyjnych systemów infrastrukturalnych. 15

16 Podstawa ładu informacyjnego (1) Podstawą ładu informacyjnego w społeczeństwie i gospodarce jest spójność potrzeb i praw informacyjnych, czyli: - generowanych przez państwo potrzeb informacyjnych obywateli i podmiotów społeczno-gospodarczych; - stanowionych przez państwo praw obywateli i podmiotów do informacji; - obowiązków informacyjnych państwa wynikających z praw obywatelskich; - praktycznej realizacji obowiązków informacyjnych wobec obywateli i podmiotów społeczno-gospodarczych. Nieprzestrzeganie tych zasad powoduje powstawanie wspomnianej już luki informacyjnej między państwem a obywatelami, między państwem a społeczeństwem. 16

17 Podstawa ładu informacyjnego (2) Konsekwencją luki informacyjnej jest to, że obywatele czy podmioty społeczno-gospodarcze nie mogą lub nie potrafią korzystać ze swoich praw. Luka informacyjna jest szczególnie duża i mocno odczuwalna we współczesnych systemach społeczno-politycznych, w których faktyczną władzę sprawuje biurokracja (która jest szczególną formą braku demokracji). Biurokracja to system, w którym organy państwowe czy ponadpaństwowe zapewniają sobie monopol na informacje o prawach obywateli i obowiązkach państwa, który jest utrwalany przez prawo stanowione ograniczając równocześnie możliwość realizacji prawa człowieka do informacji. 17

18 Społeczeństwo informacyjne (1) Ogromny postęp technologiczny ostatnich lat skutkuje kształtowaniem się i utrwalaniem jakościowo nowych cech systemów społeczno-ekonomicznych w skali globalnej, regionalnej i krajowej. Ta nowa jakość nazwany jest społeczeństwem informacyjnym. Podstawowe cechy społeczeństwa informacyjnego to globalny zakres procesów i systemów informacyjnych oraz możliwość globalnego oddziaływania na społeczeństwa i gospodarki przez informację. 18

19 Społeczeństwo informacyjne (2) Do innych cech społeczeństwa informacyjnego można zaliczyć: 1. Rozwój społeczny wymaga, aby członkowie społeczności dysponowali coraz większymi zasobami informacji. Pojawiło się zapotrzebowanie na informacje dostarczane przez wyspecjalizowane instytucje informacyjne o charakterze publicznym. 2. Zapotrzebowanie na informację jest pokrywane przez powszechny proces edukacji, który uaktywnia naturalny popyt człowieka na informację. Edukacja ma charakter ciągły, ponieważ człowiek musi cały czas uzupełniać swoje zasoby informacyjne. 19

20 Społeczeństwo informacyjne (3) 3. Informacja jest jednym z podstawowych czynników wytwórczych, na równi z pracą, kapitałem czy materialnymi zasobami naturalnymi. To, że tak się stało jest wynikiem postępu technicznego, który: a) generuje nowe informacje; b) wymaga coraz więcej informacji; c) wymaga od podmiotów korzystających z postępu technicznego zasobów informacyjnych. 4. Postęp techniczny ma charakter informacyjny. Wynika on z tego, że: a) opracowanie nowych rozwiązań wymaga coraz większych zasobów informacyjnych; b) generuje on coraz większe zasoby informacyjne; c) wdrożenie postępu technicznego wymaga, aby odbiorcy dysponowali odpowiednimi zasobami informacyjnymi. 20

21 Społeczeństwo informacyjne (4) 5. Istotnym czynnikiem są nowoczesne technologie informacyjne, czyli metody i urządzenia techniczne pozwalające na generowanie informacji, jej gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, przekazywanie i udostępnianie. 6. Współczesne technologie informacyjne umożliwiają integrację wymienionych wyżej etapów pozyskiwania i przetwarzania informacji. 7. Rozwój technologii informacyjnych umożliwił tworzenie systemów i procesów informacyjnych o zasięgu ogólnoświatowym. Globalizacja procesów informacyjnych jest warunkiem niezbędnym do globalizacji procesów gospodarczych. 21

22 Społeczeństwo informacyjne (5) 8. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii informacyjnych obserwujemy dynamiczny spadek kosztów jednostkowych informacji we wszystkich fazach procesu informacyjnego. Jednocześnie bardzo szybko rośnie liczba tworzonej informacji, zarówno potrzebnej jak i niepotrzebnej. 9. W nowoczesnych gospodarkach wykształcił się i dynamicznie się rozwija sektor informacyjny, którego działalność polega na generowaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji. Sektor ten stanowi niezbędny segment infrastruktury społecznej i gospodarczej. 22

23 Proces informacyjny, definicja (1) Pod pojęciem procesu informacyjnego rozumiemy taki proces semiotyczny, ekonomiczny i technologiczny, który realizuje co najmniej jedną z poniższych funkcji odnośnie informacji: 1) generowanie: 2) gromadzenie; 3) przechowywanie (pamiętanie, magazynowanie itd.); 4) przekazywanie (transmisja); 5) przetwarzanie; 6) udostępnianie; 7) interpretacja; 8) wykorzystywanie. Proces semiotyczny pod tym pojęciem rozumiemy proces produkcji i interpretacji informacji. 23

24 Proces informacyjny, definicja (2) W literaturze przedmiotu proces informacyjny rozpatruje się jako proces: a) semiotyczny; b) ekonomiczny; c) organizacyjno-technologiczny. Przy projektowaniu procesów informacyjnych powinno się w należytym stopniu zwracać uwagę kształtowanie treści informacji, aspektom semiotycznym oraz funkcjom społecznym procesów informacyjnych jako procesów semiotycznych. Proces informacyjny powinien w pierwszym rzędzie spełniać określone wymogi semiotyczne, w drugiej kolejności wymogi ekonomiczne, a na końcu wymogi technologiczne. 24

25 Fazy procesu informacyjnego (1) Proces informacyjny może być także rozpatrywany jako sekwencja technologicznych faz odpowiadających poszczególnym jego funkcjom: 1) generowania informacji; 2) gromadzenia informacji; 3) przechowywania informacji; 4) transmisji informacji: 5) transformacji informacji; 6) udostępniania informacji; 7) interpretacji informacji; 8) wykorzystywania informacji. Jak widzimy każdej funkcji procesu informacyjnego odpowiada oddzielna faza procesu informacyjnego. 25

26 Fazy procesu informacyjnego (2) Można przyjąć, że fazy procesu informacyjnego następują sekwencyjnie po sobie, ale nie jest to regułom. Analizując proces informacyjny nie można utożsamiać tych dwóch podejść (funkcji i faz). Proces informacyjny realizuje swoje funkcje w określonym systemie społecznogospodarczym. Podstawowe pytania o funkcje procesu informacyjnego dotyczą tego, jakie to powinny być funkcje, czy są spełniane dobrze, a jeżeli nie, to dlaczego?. W przypadku faz procesu informacyjnego interesują nas odpowiedzi techniczne, np. jak są generowane informacje w danym procesie, czy sposób ich przechowywania gwarantuje ich bezpieczeństwo, jak są udostępniane itd. 26

27 Specjalizacja funkcjonalna procesów (1) Procesy informacyjne specjalizują się w realizacji jednej lub kilku funkcji w tym sensie, że te wybrane funkcje dominują nad pozostałymi w zakresie obsługiwanej informacji, sposobach jej odwzorowania, użytych metodach i technologiach. Przykładem może być archiwum, które jest systemem informacyjnym wyspecjalizowanym w realizacji funkcji przechowywania informacji. Organizacja, użyte technologie i przepisy prawne są zorientowane na tę wybraną funkcję, z reguły kosztem pozostałych funkcji (np. udostępniania informacji). Inny przykład to procesy informacyjne realizowane w środkach masowej komunikacji, z reguły bardziej są nastawione na udostępnianie informacji niż np. na jej gromadzenie i przetwarzanie. 27

28 Specjalizacja funkcjonalna procesów (2) W przedsiębiorstwach i innych podmiotach działających w gospodarce i społeczeństwie występuje wiele, wzajemnie z sobą powiązanych procesów informacyjnych, procesy te wzajemnie się uzupełniają. Procesy te są wyspecjalizowane w jednej lub kilku funkcjach, a razem tworzą system informacyjny przedsiębiorstwa czy innego podmiotu. Procesów tworzących spójny system informacyjny może być bardzo wiele, nawet kilka tysięcy (z reguły kilkadziesiąt). W takich złożonych systemach informacyjnych procesy są bardzo wyspecjalizowane: ktoś generuje informację, ktoś inny ją przekazuje, jeszcze ktoś inny ją przechowuje, ktoś inny ją przetwarza, ktoś inny interpretuje itd. 28

29 Specjalizacja funkcjonalna procesów (3) W systemie informacyjnym statystyki publicznej można wyróźnić ok procesów informacyjnych. Dane statystyczne gromadzone są w drodze ankiet czy kwestionariuszy, następnie gromadzone, przetwarzane, przechowywane i interpretowane. Można sformułować opinię, że te funkcje są dobrze realizowane przez urzędy państwa odpowiedzialne za statystykę publiczną. Z pewnością urzędy te w pełni kontrolują wykonywanie tych funkcji procesów informacyjnych. Inne funkcje procesów informacyjnych, a zwłaszcza wykorzystanie zgromadzonych informacji leży już poza kontrolą urzędów odpowiedzialnych za statystykę publiczną. 29

30 Normalizacja funkcji procesów informacyjnych (1) W każdym państwie, strukturze ponad państwowej czy w gospodarce funkcjonują określone reguły, które nazywamy ładem informacyjnym. Normy te określają zasady funkcjonowania procesów i systemów informacyjnych. Normy te dotyczą: a) wybranych rodzajów informacji; b) systemów społeczno-gospodarczych; c) procesów informacyjnych; d) systemów informacyjnych. Wiele norm bardzo szczegółowo reguluje procesy informacyjne i sposoby realizacji poszczególnych faz, dotyczy to zwłaszcza systemów informacji społeczno-gospodarczych. 30

31 Normalizacja funkcji procesów informacyjnych (2) Mogą to być normy dotyczące jednego tylko procesu informacyjnego i jednej jednostki organizacyjnej, częściej jednak są to normy ogólnokrajowe dotyczące wszystkich procesów informacyjnych należących do danej klasy. Przykładowo normami ogólnokrajowymi objęte są systemy ewidencyjne, rozliczeniowe, księgowe, archiwalne czy systemy biblioteczne. Szczegółowe regulacje określające prawa i obowiązki gromadzenia i udostępniania informacji dotyczą systemów gromadzących dane osobowe, statystyki publicznej, wymiaru sprawiedliwości czy też systemów informacji medycznej. W tym ostatnim przypadku zgromadzone informacje mogą być udostępniane ściśle określonej grupie odbiorców. 31

32 Normalizacja funkcji procesów informacyjnych (3) Normalizacja dotyczy także funkcji realizowanych przez poszczególne procesy informacyjne. Normy mogą nakazywać specjalizację określonych procesów w pewnych funkcjach, a jednocześnie zakazywać realizacji innych funkcji. Przykładowo można tu podać normy dotyczące systemów archiwalnych, które powinny być wyspecjalizowane w gromadzeniu, przechowywaniu i udostępnianiu informacji, ale z zakazem jej generowania i przetwarzania. Zdarza się, że pewne procesy realizują funkcje, które nie zostały im dozwolone w odpowiednich normach. Przykładowo środki masowej komunikacji w programach informacyjnych często wykraczają poza tę funkcję tworząc fakty, a więc zajmując się generowaniem informacji. 32

33 Faza generowania informacji Generowanie informacji jest pierwszą fazą każdego procesu informacyjnego. Polega ona na wygenerowaniu informacji w określonym języku i nadaniu jej formy wiadomości. Czynność tę wykonuje człowiek lub urządzenie mające zdolność produkowania wiadomości. Ludzi lub urządzenia generujące informacje w formie wiadomości nazywamy generatorami informacji. Sposób generowania informacji zależy od tego, co jest źródłem informacji. Będziemy rozróżniać trzy źródła informacji: a) pierwotne; b) wtórne: c) pochodne.. 33

34 Pierwotne źródła informacji (1) Pierwotnymi źródłami informacji są realne obiekty, procesy lub zdarzenia społeczne czy ekonomiczne. Są one postrzegane przez generatora informacji (człowiek lub urządzenie), mające właściwości postrzegania cech obiektów, zjawisk i procesów świata zewnętrznego, a także możliwość ich odwzorowania za pomocą znaków wybranego języka. Generator informacji wydziela pewną częśćświata zewnętrznego i określa jego granice czasowe i przestrzenne. Tę wydzieloną część będziemy nazywać obiektem. Obiekt, jako pierwotne źródło informacji jest tym samym wynikiem pewnej abstrakcji intelektualnej dokonanej przez generatora informacji na postrzeganej przez niego rzeczywistości. 34

35 Pierwotne źródła informacji (2) Abstrakcja zależy od: a) świadomej i celowej decyzji generatora informacji co do postrzegania jednych cech obiektu, a pomijania innych cech; b) możliwości technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych postrzegania rzeczywistości przez generatora informacji; c) norm informacyjnych, które umożliwiają lub zakazują generowania pewnych informacji. To, czy jakiś postrzegany, realny obiekt stanie sięźródłem informacji pierwotnej czy też nie zależy wyłącznie od decyzji generatora informacji. Oznacza to, że generator informacji dokonuje selekcji postrzeganych zjawisk na te, które są źródłem informacji pierwotnej dla danego procesu informacyjnego oraz na te, które nie są takim źródłem. 35

36 Pierwotne źródła informacji (3) Zjawisko, które nie zostało zakwalifikowane jako źródło informacji pierwotnej w jednym procesie informacyjnym może zostać zakwalifikowane jako takie źródło w innym procesie. Decyzję o tym, czy jakiś obiekt jest pierwotnym źródłem informacji dla danego procesu informacyjnego czy też nie podejmuje z reguły nie generator informacji, lecz gestor systemu informacyjnego, którego częścią jest dany proces. Generator informacji realizuje decyzje gestora. U podstaw decyzji gestora leżą takie elementy jak funkcja procesu informacyjnego w ramach danego systemu informacyjnego oraz cele systemu informacyjnego. 36

37 Pierwotne źródła informacji (4) Przykładowo, dziennikarz czy reporter telewizyjny rzadko kiedy może samodzielnie decydować o doborze swoich rozmówców, z reguły decydują o tym władze czy właściciele danej stacji telewizyjnej. Selekcja obiektów jako źródeł informacji pierwotnej czasami jest bardzo głęboka. W niektórych procesach informacyjnych pomija się bardzo wiele zjawisk, a jako źródła pierwotne kwalifikuje się tylko nieliczne z nich. Daje to możliwość manipulowania informacją, którą trudno jest wtedy udowodnić. Selekcja pierwotnych źródeł informacji przyjmuje dwie formy: selekcji bieżącej lub preselekcji 37

38 Pierwotne źródła informacji (5) Selekcja bieżąca polega na eliminowaniu pewnych zjawisk przez generatora informacji w czasie realizacji procesu informacyjnego. Decyzja o pominięciu danego zjawiska jako pierwotnego źródła informacji podejmowana jest na podstawie oceny przydatności informacji pozyskanej przez generatora informacji. Obiekt taki może być wyeliminowany jednorazowo, na pewien okres lub na pewną liczbę cykli generowania informacji. Preselekcja polega na ustaleniu z góry dla danego procesu informacyjnego, że pewne klasy zjawisk nie będą brane pod uwagę w tym procesie. Użytkownik systemu informacyjnego powinien wiedzieć, jakie formy selekcji były stosowane w poszczególnych procesach informacyjnych. 38

39 Pierwotne źródła informacji (6) Generowanie informacji na podstawie dostępu do źródeł pierwotnych polega na tym, że najpierw identyfikowane jest zjawisko (obiekt, proces, zdarzenie), które przyjmuje się za istotny (relewantny) dla danego procesu informacyjnego. Na wydzielonym źródle pierwotnym generator informacji definiuje pewien system, w praktyce oznaczać to będzie, że interesować go będą tylko pewne, wybrane cechy. Przykładowo, dla kandydata na studia Jana Kowalskiego pracownik dziekanatu tworzy system Kowalski Jan interesując się takimi cechami jak dane personalne, data urodzenia, rok ukończenia szkoły średniej i rodzaj szkoły, uzyskane oceny maturalne itd. Z reguły na tym etapie pomijane są inne cechy, np. hobby. 39

40 Pierwotne źródła informacji (7) Inny przykład systemu pracownik banku dla potencjalnego kredytobiorcy definiuje system, który ma gromadzić informacje niezbędne do określenia zdolności kredytowej tego potencjalnego klienta. Naturalne jest, że taki system będzie pomijał inne, nieistotne z tego punktu widzenia cechy tego potencjalnego klienta. Umiejętność poprawnego definiowania systemu na obiekcie będącym pierwotnym źródłem informacji w istotny sposób określa zakres generowanej informacji. System, jaki określa generator informacji na obiekcie będącym źródłem informacji pierwotnej zależy od zainteresowań, od celów tego generatora. 40

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Społeczny ład informacyjny dr inż. Janusz Górczyński 1 Podstawowe pojęcia (1) Informacja, procesy informacyjne i systemy informacyjne odgrywały zawsze istotną rolę w przebiegu

Bardziej szczegółowo

Proces informacyjny. Janusz Górczyński

Proces informacyjny. Janusz Górczyński Proces informacyjny Janusz Górczyński 1 Proces informacyjny, definicja (1) Pod pojęciem procesu informacyjnego rozumiemy taki proces semiotyczny, ekonomiczny i technologiczny, który realizuje co najmniej

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Generowanie informacji w procesie informacyjnym dr inż. Janusz Górczyński 1 Faza generowania informacji Generowanie informacji jest pierwszą fazą każdego procesu informacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Generowanie informacji w procesie informacyjnym dr inż. Janusz Górczyński 1 Klatka językowa (1) W każdym procesie informacyjnym generator informacji, po zdefiniowaniu na

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Interpretacja i wykorzystanie informacji w procesie informacyjnym dr inż. Janusz Górczyński 1 Interpretacja informacji (1) Interpretacja informacji polega na przypisaniu

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Gromadzenie informacji w procesie informacyjnym dr inż. Janusz Górczyński 1 Technologia gromadzenia informacji (1) Technologia gromadzenia informacji zależy od funkcji,

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: kierunek administracja jest przypisany

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Gromadzenie informacji w procesie informacyjnym dr inż. Janusz Górczyński 1 Gromadzenie informacji a klasyfikacja procesów informacyjnych (1) Procesy informacyjne z punktu

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Podstawy komunikacji personalnej. Problemy społeczeństwa informacyjnego: utopia czy rzeczywistość?

Podstawy komunikacji personalnej. Problemy społeczeństwa informacyjnego: utopia czy rzeczywistość? Podstawy komunikacji personalnej Problemy społeczeństwa informacyjnego: utopia czy rzeczywistość? Społeczeństwo informacyjne Źródło: mleczko.interia.pl Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 4 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne należy do

Bardziej szczegółowo

Podstawy diagnostyki środków transportu

Podstawy diagnostyki środków transportu Podstawy diagnostyki środków transportu Diagnostyka techniczna Termin "diagnostyka" pochodzi z języka greckiego, gdzie diagnosis rozróżnianie, osądzanie. Ukształtowana już w obrębie nauk eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne. Wprowadzenie do prawa administracyjnego

Prawo administracyjne. Wprowadzenie do prawa administracyjnego Prawo administracyjne Wprowadzenie do prawa administracyjnego ministro, ministrare służyć, wykonywać Stosowany przedrostek ad- wskazuje na celowość działania. Pojęcie Administracja w ujęciu statycznym/organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

ODWZOROWANIE RZECZYWISTOŚCI

ODWZOROWANIE RZECZYWISTOŚCI ODWZOROWANIE RZECZYWISTOŚCI RZECZYWISTOŚĆ RZECZYWISTOŚĆ OBIEKTYWNA Ocena subiektywna OPIS RZECZYWISTOŚCI Odwzorowanie rzeczywistości zależy w dużej mierze od możliwości i nastawienia człowieka do otoczenia

Bardziej szczegółowo

Eksperci PIIT o identyfikacji elektronicznej

Eksperci PIIT o identyfikacji elektronicznej Eksperci PIIT o identyfikacji elektronicznej 2017-10-31 Identyfikacja elektroniczna umożliwia użytkownikom systemów teleinformatycznych potwierdzenie swoich danych np. imienia, nazwiska i PESEL w oparciu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Statystyka międzynarodowa - wprowadzenie Rynek pracy w Unii Europejskiej

Wykład 1. Statystyka międzynarodowa - wprowadzenie Rynek pracy w Unii Europejskiej Wykład 1 Statystyka międzynarodowa - wprowadzenie Rynek pracy w Unii Europejskiej Informacje o przedmiocie prowadzący: strona internetowa: wykład ćwiczenia forma zaliczenia: dr Marek Sobolewski www.msobolew.sd.prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów Idea

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

MARKETINGOWY SYSTEM INFORMACJI

MARKETINGOWY SYSTEM INFORMACJI MARKETINGOWY SYSTEM INFORMACJI INFORMACJA MARKETINGOWA...... (jako specyficzny rodzaj informacji zarządczej) to wszelka informacja wykorzystywana w procesie marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk ekonomika obronności studia pierwszego stopnia - profil ogólno akademicki specjalność obronność państwa Kierunek studiów ekonomika obronności należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

Business services-led-development W poszukiwaniu nowej koncepcji rozwoju krajów Unii Europejskiej

Business services-led-development W poszukiwaniu nowej koncepcji rozwoju krajów Unii Europejskiej Business services-led-development W poszukiwaniu nowej koncepcji rozwoju krajów Unii Europejskiej Prof. dr hab. Piotr Niedzielski Dr Magdalena Majchrzak Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki

Bardziej szczegółowo

Budżet zadaniowy w placówkach oświatowych

Budżet zadaniowy w placówkach oświatowych OPUBLIKOWANO: 29 LISTOPADA 2016 Budżet zadaniowy w placówkach oświatowych Opracował: Marcin Majchrzak, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG2_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. AG2_W02 Ma rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA EKONOMICZNA

STATYSTYKA EKONOMICZNA STATYSTYKA EKONOMICZNA Analiza statystyczna w ocenie działalności przedsiębiorstwa Opracowano na podstawie : E. Nowak, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001 Dr

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne specyficzne wyboru projektów w ramach działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe

Kryteria merytoryczne specyficzne wyboru projektów w ramach działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe Kryteria merytoryczne specyficzne wyboru projektów w ramach działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe W ramach kryterium będzie sprawdzane czy dla inwestycji została przygotowana wiarygodna analiza popytu (wykazująca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O RYNKU PRACY

INFORMACJE O RYNKU PRACY INFORMACJE O RYNKU PRACY Podstawowe pojęcia w zakresie rynku pracy: RYNEK PRACY to całokształt zagadnień związanych z kształtowaniem podaży i popytu pracy, obejmujące m.in. warunki na jakich dokonuje się

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. zasady prowadzenia gospodarstwa domowego. Oikos dom Nomos prawo

Ekonomia. zasady prowadzenia gospodarstwa domowego. Oikos dom Nomos prawo Oikos dom Nomos prawo Ekonomia zasady prowadzenia gospodarstwa domowego EKONOMIA jest nauką o tym, jak jednostki i całe społeczeństwa decydują o wykorzystaniu rzadkich zasobów które mogą mieć także inne,

Bardziej szczegółowo

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Opis efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 6 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Rodzaje badań bezpośrednich Porównanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 października 2011 r. w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 października 2011 r. w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat 1399 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 października 2011 r. w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat Na podstawie art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO W RP

ŹRÓDŁA PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO W RP ŹRÓDŁA PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO W RP SYSTEM PRAWA Zbiór uporządkowanych i wzajemnie ze sobą powiązanych norm generalnych i abstrakcyjnych wysłowionych w tekstach aktów prawotwórczych i nieuchylonych

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarz brokerem informacji?

Bibliotekarz brokerem informacji? Bibliotekarz brokerem informacji? Dr Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ Katowice, 25 czerwca 2009 1 Spis treści Kim jest i co robi broker informacji? Kim jest i co robi bibliotekarz?

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 Rozdział 1. Pojęcie i znaczenie handlu międzynarodowego... 13 1.1. Elementy handlu zagranicznego... 13 1.1.1. Pojęcie i funkcje handlu zagranicznego... 13 1.1.2. Formy handlu zagranicznego...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ Autor: Agnieszka Wojciechowska Istota zarządzania zmianą gospodarczą Czemu i komu służy Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą na poziomie lokalnym? Istota zarządzania

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Informacja. - aspekt infrastruktury krytycznej państwa. Marek Stawarczyk

Informacja. - aspekt infrastruktury krytycznej państwa. Marek Stawarczyk Informacja - aspekt infrastruktury krytycznej państwa Marek Stawarczyk Informacja Relacja między obiektami nadawcą i odbiorca zawierająca komunikat ważny zarówno dla nadawcy jak i dla odbiorcy informacji.

Bardziej szczegółowo

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12 EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU GOSPODARKA TURYSTYCZNA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA GT1_W01

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 3 UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn.

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Systemy z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy

Systemy z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy Zarządzanie wiedzą z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Wybrane aspekty technologiczne związane z wiedzą i zarządzaniem wiedzą Google: baza wiedzy 1,180,000 znalezionych systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Program prewencyjny w zarządzaniu bezpieczeństwem społeczności lokalnych. Tomasz SERAFIN Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas

Program prewencyjny w zarządzaniu bezpieczeństwem społeczności lokalnych. Tomasz SERAFIN Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas Program prewencyjny w zarządzaniu bezpieczeństwem społeczności lokalnych Tomasz SERAFIN Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas Wprowadzenie Od strategii do programu prewencyjnego z zakresu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej

Możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej Możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej Dr Irena Herbst Dlaczego wspierać ekonomię społeczną O poziomie życia społeczeństw decyduje nie tylko kapitał fizyczny, ale także kapitał ludzki i

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn 28.11.2013 Mariusz Przybyszewski Otwarta administracja na potrzeby obywateli i

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium

L.p. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium Kryteria wyboru Kontraktów Samorządowych Kryteria dopuszczalności, administracyjności, jakości KKS Ciemniejszym kolorem oznaczono kryteria, które będą wykorzystane przy preselekcji. Kryteria dopuszczalności

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O PONOWNYM WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO Konferencja naukowo-szkoleniowa Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Anna Gos Naczelnik

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Spisy powszechne podstawą praw człowieka i obywatela w państwie demokratycznym

Spisy powszechne podstawą praw człowieka i obywatela w państwie demokratycznym Spisy powszechne podstawą praw człowieka i obywatela w państwie demokratycznym Konferencja prasowa w sprawie informowania o spisach powszechnych przez niektóre media Główny Urząd d Statystyczny Warszawa,

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 1: Terminologia badań statystycznych dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka (1) Statystyka to nauka zajmująca się zbieraniem, badaniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I Dział: CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE nie potrafi sformułować jasnej na tematy poruszane na jego postawa na jest bierna, ale wykazuje chęć do współpracy wymienia rodzaje grup

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa. przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców

Polska Cyfrowa. przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców Polska Cyfrowa przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców Diagnoza dla POPC Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wspiera: alokacja: 1 020,22 mln euro 949,6 mln euro 145

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO. Wymagania edukacyjne. Uczeń:

Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO. Wymagania edukacyjne. Uczeń: Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO Wymagania edukacyjne podstawowe ponadpodstawowe Dział I. Człowiek istota przedsiębiorcza zna pojęcie osobowości człowieka; wymienia mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU WYNAGRODZEŃ

BADANIE RYNKU WYNAGRODZEŃ BADANIE RYNKU WYNAGRODZEŃ Katarzyna Mleczko Sedlak & Sedlak Kraków, 07.06.2006r. PLAN PREZENTACJI 1. Dlaczego analizujemy rynek wynagrodzeń? 2. Źródła informacji o wynagrodzeniach 3. Charakterystyka źródeł:

Bardziej szczegółowo

Rozumienie niepełnosprawności jako kwestii praw człowieka

Rozumienie niepełnosprawności jako kwestii praw człowieka Rozumienie niepełnosprawności jako kwestii praw człowieka Maria Król POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za krokiem w Zamościu 1 Konwencja ONZ/Preambuła/

Bardziej szczegółowo

BANK DANYCH O LASACH I WIELKOOBSZAROWA INWENTARYZACJA STANU LASÓW JAKO NARZĘDZIE DO MONITOROWANIA, OCENY I NADZORU NAD LASAMI W POLSCE

BANK DANYCH O LASACH I WIELKOOBSZAROWA INWENTARYZACJA STANU LASÓW JAKO NARZĘDZIE DO MONITOROWANIA, OCENY I NADZORU NAD LASAMI W POLSCE BANK DANYCH O LASACH I WIELKOOBSZAROWA INWENTARYZACJA STANU LASÓW JAKO NARZĘDZIE DO MONITOROWANIA, OCENY I NADZORU NAD LASAMI W POLSCE Piotr Otawski Ministerstwo Środowiska Warszawa, 9 marca 2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Informacje i materiały dotyczące wykładu będą publikowane na stronie internetowej wykładowcy, m.in. prezentacje z wykładów

Informacje i materiały dotyczące wykładu będą publikowane na stronie internetowej wykładowcy, m.in. prezentacje z wykładów Eksploracja danych Piotr Lipiński Informacje ogólne Informacje i materiały dotyczące wykładu będą publikowane na stronie internetowej wykładowcy, m.in. prezentacje z wykładów UWAGA: prezentacja to nie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

z dnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Projekt z dnia 2 listopada 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

znać podstawowe procesy technologiczne, mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa.

znać podstawowe procesy technologiczne, mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa. PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Studia stacjonarne pierwszego stopnia Opis studiów Absolwenci Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego są przygotowani do wykonywania funkcji doradczych,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

WADIUM Janusz Dolecki

WADIUM Janusz Dolecki Kryteria wyboru ofert w przetargach drogowych planowane zmiany w Prawie Zamówień Publicznych Polski Kongres Drogowy Warszawa 25.11.2010 WADIUM Janusz Dolecki Projekty szczegółowych zmian w ustawie Prawo

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie danych ze spisów powszechnych do analiz geoprzestrzennych

Wykorzystanie danych ze spisów powszechnych do analiz geoprzestrzennych Janusz Dygaszewicz Główny Urząd Statystyczny Wykorzystanie danych ze spisów powszechnych do analiz geoprzestrzennych W Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. (PSR 2010) i Narodowym Spisie Powszechnym Ludności

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO JAKO WAŻNY OBIEKT OBSERWACJI STATYSTYKI PUBLICZNEJ. Główny Urząd Statystyczny. Wiesława Domańska. w.domanska@stat.gov.

ŚRODOWISKO JAKO WAŻNY OBIEKT OBSERWACJI STATYSTYKI PUBLICZNEJ. Główny Urząd Statystyczny. Wiesława Domańska. w.domanska@stat.gov. ŚRODOWISKO JAKO WAŻNY OBIEKT OBSERWACJI STATYSTYKI PUBLICZNEJ Główny Urząd Statystyczny 1 Wiesława Domańska w.domanska@stat.gov.pl Warszawa, 2 października 2014 r. PLAN PREZENTACJI 1. Znaczenie środowiska

Bardziej szczegółowo

Specjalności. Finanse i rachunkowość studia I stopnia

Specjalności. Finanse i rachunkowość studia I stopnia Specjalności Finanse i rachunkowość studia I stopnia specjalność: Rachunkowość gospodarcza i budżetowa Absolwent specjalności Rachunkowość gospodarcza i budżetowa posiada rozległą i głęboką wiedzę na temat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie Geografia, II stopień... pieczęć wydziału PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 21.09.2016. kod modułu Nazwa modułu specjalność Geografia z wiedzą o społeczeństwie Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Problemy społeczne i zawodowe informatyki

Problemy społeczne i zawodowe informatyki 1/12 Problemy społeczne i zawodowe informatyki dr inż. Robert Jacek Tomczak Na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska CC BY Stan na dzień: 16 czerwca 2012 2/12 3/12 Definicje Informacja

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA POJĘCIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ:

ŹRÓDŁA POJĘCIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ: ŹRÓDŁA POJĘCIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ: - MINISTRARE SŁUŻYĆ - AD OZNACZAJĄCA CECHĘ CELOWOŚCI TEGO DZIAŁANIA PODZIAŁ: - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ADMINISTRACJA PRYWATNA Trzy znaczenia administracji publicznej:

Bardziej szczegółowo

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ?

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? PRZYJDŹ NA SPECJALIZACJĘ SOCJOLOGIA GOSPODARKI I INTERNETU CZEGO WAS NAUCZYMY? CZYM JEST SOCJOLOGIA GOSPODARKI Stanowi działsocjologii wykorzystujący pojęcia, teorie i metody socjologii

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

BIZNESPLAN Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia BIZNESPLAN Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia A. UCZESTNIK PROJEKTU CURRICULUM VITAE UCZESTNIKA PROJEKTU Dane osobowe:

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych WIEDZA K_W01

Odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych WIEDZA K_W01 Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym /Projekt po zwolnieniu z komisji/ USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.

Bardziej szczegółowo