Akademia Morska w Gdyni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Morska w Gdyni"

Transkrypt

1 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/ Nazwa przedmiotu: Elementy i układy optoelektroniczne 2. Kod przedmiotu: 3_5_0_1_6_1_ Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny Katedra Elektroniki Morskiej 4. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: drugiego stopnia stacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 1 semestr: 1 8. Liczba punktów ECTS: 8 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk wykładowca prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk wykładowca dr inż. Jacek Dąbrowski 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza Definiuje pojęcie wybranych elementów optycznych (np. siatki Bragga) oraz opisuje poglądową budowę i zasadę działania tych elementów. Rozwiązuje proste zadania z tego zakresu. Akademia Morska w Gdyni Jak na ocenę 3. Opisuje zastosowania wybranych elementów optycznych. Rozwiązuje zaawansowane zadania z tego zakresu. Jak na ocenę 4. Opisuje szczegóły technologii wybranych elementów optycznych. Definiuje i wyjaśnia podstawowe sposoby zasilania oświetleniowych elektroluminescencyjnych diod mocy. Definiuje i opisuje lasery półprzewodnikowe typu DBR, DFB, FP, VCSEL, MQW. Opisuje działanie takich laserów. Definiuje podstawowe typy ogniw fotowoltaicznych, podstawowe parametry oraz charakterystyki. Jak na ocenę 3. Wiąże zależność parametrów optycznych oraz elektrycznych diod LED od temperatury, wskazuje jakościowy oraz ilościowy wpływ tego czynnika. Jak na ocenę 3. Omawia charakterystyki i parametry laserów półprzewodnikowych. Interpretuje właściwie wartości parametrów laserów półprzewodnikowych, prezentuje sposoby ich wyznaczania. Jak na ocenę 3. Objaśnia w jaki sposób łączy się pojedyncze ogniwa w większe układy i systemy. Wylicza parametry układów z zastosowaniem ogniw fotowoltaicznych. Jak na ocenę 4. Rozróżnia różne typy driverów sterujących zasilaniem diod LED mocy. Jak na ocenę 4. Opisuje zależność parametrów optycznych i elektrycznych laserów półprzewodnikowych od temperatury, omawia jakościowy oraz ilościowy wpływ tego czynnika. Wyjaśnia podstawowe sposoby zasilania laserów półprzewodnikowych. Jak na ocenę 4. Definiuje i opisuje model ogniwa fotowoltaicznego.

2 Akademia Morska w Gdyni strona: 2 Definiuje pojęcie detektora światła i jego parametry. Opisuje budowę i zasadę działania wybranego detektora. Rozwiązuje proste zadania z tego zakresu. Definiuje pojęcie sensora optoelektronicznego. Rozróżnia różne typy tych sensorów. Rozróżnia zjawiska optyczne zachodzące w sensorach. Omawia budowę, zasadę działania i zastosowanie wybranego transoptora. Definiuje bezprzewodowe łącze optoelektroniczne oraz opisuje jego praktyczne zastosowania. Jak na ocenę 3. Wyjaśnia pojęcie matrycowych detektorów obrazu CCD, CMOS oraz matrycowych detektorów promieniowania podczerwonego i przedstawia ich zasadę działania. Wyjaśnia budowę, zasadę działania i zastosowanie wybranego sensora/detektora. Rozróżnia różne typy interferometrów i wyjaśnia budowę i zasadę działania wybranego układu interferometrycznego. Rozpoznaje i analizuje charakterystyki i parametry układów z transoptorami, jak również optoelektronicznych łączy bezprzewodowych. Jak na ocenę 4. Charakteryzuje światłowodowe czujniki rozłożone i opisuje zasadę działania wybranego czujnika tego typu. Objaśnia wady i zalety detektorów matrycowych. Wyjaśnia zasadę działania wzmacniacza światła na przykładzie fotopowielacza. Definiuje i opisuje wybrany wyświetlacz aktywny. Definiuje pojęcia modulacji i modulatora światła. Rozróżnia różne typy modulacji i zwięźle je charakteryzuje. Opisuje ogólną budowę, zasadę działania i zastosowanie wybranego modulatora światła. Definiuje główne metody skanowania 3D przy pomocy światła lasera. Opisuje w zarysie wybraną metodę skanowania. Definiuje pojęcie optoelektroniki zintegrowanej. Wyjaśnia podstawowe zagadnienia z zakresu elementów i układów optoelektronicznych. Rozwiązuje proste zadania rachunkowe. Wyjaśnia sposób skanowania obiektów za pomocą wiązki laserowej. Decyduje w jakich warunkach optymalnie skanować obiekt. Nakreśla w jaki sposób w danej aplikacji zasilać oświetleniowe diody LED mocy. Przewiduje wzrost temperatury pracy elementu i jego wpływ na właściwości świetlne. Jak na ocenę 3. Definiuje i opisuje szczegółowo wybrane wyświetlacze pasywne oraz aktywne. Jak na ocenę 3. Rozróżnia efekty optyczne wykorzystywane w modulatorach. Rozwiązuje proste zadania z tego zakresu. Jak na ocenę 3. Opisuje ogólnie wybrane aplikacje układowe optoelektroniki zintegrowanej. Umiejętności Jak na ocenę 3. Rozwiązuje zaawansowane zadania rachunkowe. Jak na ocenę 3. Rozróżnia wpływ parametrów lasera na efekty skanowania. Jak na ocenę 3. Rekomenduje częstotliwość kluczowania diody LED w przypadku zasilania impulsowego, z uwzględnieniem danych katalogowych lub pomierzonych charakterystyk przełączania tej diody. Jak na ocenę 4. Opisuje działanie wzmacniacza obrazu opartego na płytce mikrokanałowej. Jak na ocenę 4. Przedstawia opis matematyczny wybranego typu modulacji. Rozwiązuje zaawansowane zadania z tego zakresu. Jak na ocenę 4. Opisuje szczegółowo wybraną metodę skanowania 3D. Przedstawia inne ważne zastosowania laserów i opisuje szczegółowo wybrane aplikacje układowe optoelektroniki zintegrowanej. Jak na ocenę 4. Wyjaśnia i opisuje zaawansowane zagadnienia z zakresu elementów i układów optoelektronicznych. Jak na ocenę 4. Rozróżnia wpływ parametrów kamery na efekty skanowania. Biegle operuje parametrami skanowania w celu uzyskania optymalnych efektów. Z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania samodzielnie tworzy obiekty składające się z kilku niezależnych elementów. Jak na ocenę 4. Szacuje bezpieczny obszar i warunki pracy diody LED mocy. Klasyfikuje i rozróżnia różne typy transoptorów. Różnicuje właściwości transoptorów na podstawie ich charakterystyk. Testuje poprawność pracy bezprzewodowego łącza optoelektronicznego. Jak na ocenę 3. Konstruuje proste układy aplikacyjne transoptorów. Jak na ocenę 4. Konstruuje zaawansowane układy aplikacyjne transoptorów i łączy optoelektronicznych, dobierając właściwe warunki pracy.

3 Akademia Morska w Gdyni strona: 3 Rozróżnia typy ogniw fotowoltaicznych. Ocenia wpływ warunków usytuowania i nasłonecznienia na właściwości fotoogniw. Szkicuje podstawowe układy pracy. Ocenia właściwości lasera półprzewodnikowego na podstawie jego charakterystyk widmowych i elektrycznych. Wyjaśnia działanie i budowę oraz najważniejsze zastosowania interferometru Michelsona. Jak na ocenę 3. Analizuje właściwości ogniw na podstawie ich charakterystyk i parametrów. Jak na ocenę 3. Wyznacza parametry laserów na podstawie zmierzonych charakterystyk i właściwie je interpretuje. Jak na ocenę 4. Wylicza parametry ogniw na podstawie zmierzonych charkterystyk i właściwie interpretuje otrzymane wyniki, samodzielnie określa właściwości ogniwa. Jak na ocenę 4. Szacuje i dobiera bezpieczny punkt pracy lasera. Akceptuje relacje między rozwojem technologicznym a rozwojem społeczeństwa opartego na wiedzy. Opisuje podstawowe zagadnienia i problemy z obszaru elementów i układów optoelektronicznych. Kompetencje społeczne Jak na ocenę 3. Wykazuje aktywność do zadawania pytań. Jak na ocenę 4. Właściwie i samodzielnie interpretuje oraz rozwiązuje problemy. Postępuje zgodnie z regulaminem laboratorium i zasadami bezpieczeństwa podczas pracy z laserami. Wykonuje wszystkie polecenia wydawane przez prowadzącego zajęcia. Jak na ocenę 3. Wykazuje aktywność do zadawania pytań. Jak na ocenę 4. Samodzielnie dokonuje oceny poziomu bezpieczeństwa własnego oraz innych. Śledzi bieżące trendy rozwoju układów optoelektronicznych. 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i Brak dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Brak 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Układ optoelektroniczny - wprowadzenie Elementy optyczne w układach optoelektronicznych Półprzewodnikowe źródła laserowego promieniowania optycznego Ogniwa i układy fotowoltaiczne Detektory światła Sensory optoelektroniczne Wzmacniacze oraz wyświetlacze obrazu Modulacja i modulatory światła Najnowsze elementy i układy optoelektroniczne oraz zastosowania optoelektroniki Regulamin laboratorium i przepisy BHP Trójwymiarowe skanowanie obiektów za pomocą lasera Pomiary wpływu warunków zasilania na parametry i charakterystyki elektroluminescencyjnych źródeł światła Badanie właściwości transoptora oraz bezprzewodowego łącza optoelektronicznego Badanie właściwości ogniw fotowoltaicznych Badanie charakterystyk widmowych i elektrycznych wybranych laserów półprzewodnikowych oraz właściwości interferometru Michelsona Zaliczenie laboratorium Rozdanie i omówienie tematów projektów Realizacja teoretyczna lub praktyczna wybranego zagadnienia (problemu) przydzielonego przez prowadzącego zajęcia, z obszaru elementów i układów optoelektronicznych Zaliczenie projektu 3 0 Razem godziny 75 0

4 Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecana lista lektur podstawowych: [1] Jóźwicki R.: Optyka instrumentalna. WNT, Warszawa [2] Siuzdak J.: Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej. WKŁ, Warszawa [3] Kolimbiris H.: Fiber optics communications. Pearson Education International, [4] Jóźwicki R.: Technika laserowa i jej zastosowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa [5] Klugmann E., Klugman-Radziemska E.: Ogniwa i moduły fotowoltaiczne oraz inne niekonwencjonalne źródła energii. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok [6] Ziętek B.: Optoelektronika. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń [7] Górecki K.: Połprzewodnikowe źródła światła. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia [8] Mizeraczyk J., Hypszer R.: Wybrane elementy i układy optoelektroniczne. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia [9] Kaczmarek Z.: Swiatłowodowe czujniki i przetworniki pomiarowe. Agenda Wydawnicza PAK, [10] Instrukcje laboratoryjne. [11] Wskazane publikacje naukowe. 16. Zalecana lista lektur uzupełniających: [1] Mustiel E.R., Parygin W.N.: Metody modulacji światła. PWN, Warszawa [2] Mroziewicz B., Bugajski M., Nakwaski W.: Lasery półprzewodnikowe. PWN, Warszawa [3] Ziętek B.: Lasery. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń Metody nauczania: Studia stacjonarne W Ć L P S I Razem Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Aktywność na zajęciach Egzamin końcowy Ćwiczenia praktyczne Sprawozdania z laboratoriów Projekt Uczestnictwo w zajęciach Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: Brak 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: Brak

5 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/ Nazwa przedmiotu: Liniowe i pasywne układy mikrofalowe w systemach radiokom. 2. Kod przedmiotu: 3_5_0_1_6_1_ Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny Katedra Elektroniki Morskiej 4. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: drugiego stopnia stacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 1 semestr: 1 8. Liczba punktów ECTS: 2 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr hab. inż. Jerzy Chramiec wykładowca dr hab. inż. Jerzy Chramiec 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza rysuje uproszczony schemat blokowy głowicy b.w.cz. Akademia Morska w Gdyni dodatkowo omawia funkcje poszczególnych układów i definiuje ich podstawowe parametry dodatkowo wyjaśnia fizyczny sens tych parametrów i omawia ich wpływ na parametry głowicy i systemu wymienia i wyjaśnia nazwy podstawowych procesów w technologii realizacji MMUS nazywa i opisuje rodzaje oprogramowania wspomagającego projektowanie układów mikrofalowych dodatkowo opisuje użytkowe i ekonomiczne zalety MMUS dodatkowo wyjaśnia inżynierskie znaczenie tych programów dodatkowo omawia zagadnienia montażu i kontroli parametrów MMUS dodatkowo podaje przykłady zastosowań oprogramowania w praktyce inżynierskiej podaje przykłady wielowrotowych i szerokopasmowych mikrofalowych dzielników/sumatorów sygnałów i sprzęgaczy kierunkowych wyjaśnia pojęcie i rysuje podstawowe struktury balunów (symetryzatorów) mikrofalowych przedstawia zasady działania i struktury mikrofalowych filtrów pasmowozaporowych oraz filtrów w układach zasilających i kontrolnych podaje i wyjaśnia definicje filtru kierunkowego i multipleksera przedstawia przeznaczenie i zasady działania mikrofalowych półprzewodnikowych elektronicznie regulowanych przełączników, tłumików i wielostanowych modulatorów fazy uzasadnia zastosowanie MMUS w konkretnym układzie lub urządzeniu proponuje układowe rozwiązania dzielników/sumatorów sygnałów oraz sprzęgaczy kierunkowych do zastosowań szerokopasmowych dodatkowo omawia zasady projektowania tych układów dodatkowo wymienia podstawowe parametry balunów dodatkowo opisuje zasady projektowania tych filtrów dodatkowo przedstawia i klasyfikuje układowe rozwiązania filtrów kierunkowych i multiplekserów dodatkowo rysuje przykłady planarnych rozwiązań układowych Umiejętności dodatkowo ocenia podstawowe wymagania na parametry MMUS dodatkowo ocenia wymagania i możliwości realizacji proponowanych układów dodatkowo wskazuje przykłady systemów mikrofalowych wymagających stosowania układów szerokopasmowych dodatkowo omawia zastosowania balunów w systemach mikrofalowych dodatkowo omawia przykłady zastosowań tych filtrów dodatkowo komentuje zastosowania tych układów i problemy związane z ich praktyczną realizacją dodatkowo omawia zastosowania tych układów w systemach mikrofalowych dodatkowo wyszukuje potrzebne układy w katalogach producentów dodatkowo wykonuje wstępne obliczenia projektowe

6 Akademia Morska w Gdyni strona: 5 przedstawia alternatywy zasilania symetrycznych anten mikrofalowych przy użyciu balunów proponuje struktury filtrów pasmowozaporowych eliminujących zakłócenia oraz filtrów w układach zasilania i sterowania proponuje struktury filtru kierunkowego lub multipleksera do konkretnego zastosowania proponuje praktyczne układy mikrofalowych elektronicznie regulownych przełączników, tłumików i cyfrowych modulatorów fazy do konkretnych zastosowań dodatkowo ocenia wymagania i możliwości realizacji proponowanych balunów dodatkowo ocenia wymagania i możliwości realizacji proponowanych filtrów dodatkowo ocenia wymagania i możliwości realizacji proponowanych układów dodatkowo ocenia wymagania stawiane poszczególnym układom i problemy realizacyjne dodatkowo nakreśla procedurę projektowania i symulacji baluna z użyciem programu komputerowego dodatkowo wykonuje wstępne obliczenia projektowe filtrów dodatkowo wykonuje wstępne obliczenia projektowe dodatkowo wykonuje wstępne obliczenia projektowe słucha uważnie treści wykładu, w przypadku trudności ze zrozumieniem zadaje pytania lub przychodzi na konsultacje Kompetencje społeczne dodatkowo prowadzi notatki uzupełniające treść zalecanych materiałów dydatycznych dodatkowo korzysta z konsultacji w celu rozszerzenia wiedzy z zakresu tego przedmiotu, korzysta z dodatkowych materiałów zachowując krytycyzm w stosunku do źródeł internetowych wyjaśnia społeczne znaczenie pojęcia dobrej roboty jest koleżeński omawia przyczyny dominacji zagranicznych producentów sprzętu mikrofalowego na rynku 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: wykazuje dążenie do opanowanie treści przedmiotu przez zrozumienie a nie tylko zapamietania w razie potrzeby i możliwości pomaga kolego w pokonywaniu trudności komentuje negatywne konsekwencje ekonomiczne tej sytuacji pokazuje umiejętność samodzielnego myślenia ujawnia zdolności organizacyjne wskazuje nowe dziedziny zastosowań mikrofal potencjalnie dostępne dla producentów krajowych 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Zarys technologii monolitycznych zintegrowanych mikrofalowych układów scalonych (MMUS) i praktyczne aspekty użytkowania MMUS Zasady działania programów komputerowych wspomagających analizę i projektowanie układów mikrofalowych Analiza układów mikrofalowych metodą pobudzeń w fazie/przeciwfazie Szerokopasmowe i wielowrotowe zrównoważone dzielniki/sumatory sygnałów Zasady projektowania i realizacji szerokopasmowych sprzęgaczy kierunkowych Symetryzatory mikrofalowe (baluny): zasady działania i przykłady zastosowań Filtry pasmowozaporowe i filtry w obwodach zasilania układów mikrofalowych Filtry kierunkowe Multipleksery mikrofalowe: przeznaczenie i zasady działania Elektronicznie sterowane mikrofalowe przełączniki, tłumiki i modulatory fazy 2 0 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Chramiec J., `Liniowe elementy i układy mikrofalowe`, Akademia Morska w Gdyni, Chramiec J., `Materiały uzupełniające do wykładu Elementy iukłady b.w.cz.`, Gdynia, Dobrowolski J., `Technika wielkich częstotliwości`, OWPW, 1998

7 Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecana lista lektur uzupełniających: 1. Collin R.E., `Foundations for Microwave Engineering`, John Wiley & Sons, Chang K., `Encyclopedia of RF and Microwave Engineering`, John Wiley & Sons, Ed. Knovel, Glover I.A., Pennock S.R., Shepherd P.R., `Microwave Devices, Circuits and Subsystems for Communications Engineering`, John Wiley & Sons, Metody nauczania: Studia stacjonarne W Ć L P S I Razem Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Zaliczenie końcowe Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia:

8 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/ Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne 2. Kod przedmiotu: 3_5_0_1_6_1_ Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji Morskiej 4. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: drugiego stopnia stacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 1 semestr: 1 8. Liczba punktów ECTS: 4 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr inż. Wiesław Citko wykładowca dr inż. Wiesław Citko 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza Wymienia ograniczenia wynikające ze stosowania technik numerycznych. Akademia Morska w Gdyni Wymienia i charakteryzuje ograniczenia wynikające ze stosowania technik numerycznych. Ocenia implikacje wynikające z ograniczeń stosowania technik numerycznych. Dobiera algorytm numeryczny odpowiedni do rozwiązania konkretnego zagadnienia matematycznego. Stosuje podstawowe algorytmy roziązywania układów równań różniczkowych zwyczajnych. Wymienia metody rozwiązywania układów równań cząstkowych. Zna podstawowe metody całkowania numerycznego. Zna metody numeryczne stosowane w algebrze liniowej. Zna metody stosowane do macierzy rzadkich. Posiada umiejętność korzystania z implementacji algorytmów numerycznych dostępnych w środowskach programistycznych typu Matlab-Simulik. Objaśnia matematyczny model fizycznego zjawiska. Dobiera algorytm numeryczny odpowiedni do analizy matematycznego modelu. Stosuje złożone algorytmy rozwiązywania układów równań różniczkowych zwyczajnych. Stosuje odpowiednie metody rozwiązywania układów równań cząstkowych. Zna podstawowe i średnio zaawansowane metody całkowania numerycznego. Zna i charakteryzuje metody numeryczne stosowane w algebrze liniowej. Zna i wykorzystuje metody stosowane do macierzy rzadkich. Umiejętności Posiada umiejętność korzystania z implementacji algorytmów numerycznych dostępnych w środowskach programistycznych typu Matlab-Simulik. Samodzielnie implementuje proste i średnio złożone algorytmy numeryczne. Określa matematyczny opis fizycznego zjawiska. Dobiera algorytm numeryczny odpowiedni do analizy matematycznego modelu. Stosuje i formułuje złożone algorytmy rozwiązywania układów równań różniczkowych zwyczajnych. Opisuje i stosuje odpowiednie algorytmy rozwiązywania układów równań cząstkowych. Zna zaawansowane metody całkowania numerycznego. Zna, charakteryzuje i wyprowadza wybrane metody numeryczne stosowane w algebrze liniowej. Zna i wykorzystuje metody stosowane do macierzy rzadkich. Posiada umiejętność korzystania z implementacji algorytmów numerycznych dostępnych w środowskach programistycznych typu Matlab-Simulik. Samodzielnie implementuje złożone algorytmy numeryczne. Wykonuje zadane ćwiczenia. Zadaje pytania w momencie wystapienia problemów. Kompetencje społeczne Wykonuje zadane ćwiczenia. Samodzielnie z pomocą literatury rozwiązuje pojawiające się problemy. Wykonuje zadane ćwiczenia. Samodzielnie z pomocą literatury rozwiązuje pojawiające się problemy. 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Znajomość matematyki w zakresie programu obowiązującego na studiach. Znajomość podstaw programowania. nie dotyczy

9 Akademia Morska w Gdyni strona: Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Reprezentacja układów fizycznych za pomocą równań różniczkowych i całkowych Równania różniczkowe zwyczajne i zagadnienie Cauchy`ego Numeryczne metody rozwiązywania układów równań różniczkowch Równania różniczkowe cząstkowe Numeryczne metody rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych Kwadratury. Całkowanie numeryczne Układy równań liniowych Skończone metody rozwiązywania układów równań liniowych Iteracyjne metody rozwiązywania układów równań liniowych Macierze rzadkie Metody numerycne stosowne do macierzy rzadkich 5 0 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Z.Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski, Metody numeryczne, WNT, Warszawa G.Dahlquist, A. Bjorck, Netody numeryczne, PWN, Warszawa L.O.Chua, P.Lin, Komputerowa analiza układów i elektroniczych, WNT, Warszawa R. Pratap, Matlab dla naukowców i inżynierów, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa Zalecana lista lektur uzupełniających: 1. J. Janowska, M. Janowski, Przegląd metod i algorytmów numerycznych, WNT, Warszawa 1981, 2. W.A. Strauss, Partial Differential Equations, John Wiley&Sons, Ltd, H. Moore, Matlab for Engineers, Pearson International Edition, New York W.I.Arnold, Równania różniczkowe zwyczajne, PWN, Warszawa Metody nauczania: Studia stacjonarne W Ć L P S I Razem Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Uczestnictwo w zajęciach Aktywność na zajęciach Zaliczenie końcowe Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Indywidualna umowa ze studentem w sprawie terminu odrobienia zajęć. 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: nie dotyczy 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: nie dotyczy

10 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/ Nazwa przedmiotu: Modelowanie elementów i układów elektronicznych 2. Kod przedmiotu: 3_5_0_1_6_1_ Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny Katedra Elektroniki Morskiej 4. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: drugiego stopnia stacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 1 semestr: 1 8. Liczba punktów ECTS: 2 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski wykładowca prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza Wyjaśnia istotę modelowania elementów półprzewodnikowych i układów scalonych. opisuje problemy związane z elektrotermiczną analizą w programie SPICE Akademia Morska w Gdyni jak na ocenę 3 oraz definiuje i klasyfikuje modele elementów półprzewodnikowych jak na ocenę 3 oraz opisuje metody i algorytmy analizy elektrotermicznej układu jak na ocenę 4 oraz określa specyficzne cechy modeli jak na ocenę 4 oraz prezentuje specjalistyczne algorytmy analizy elektrotermicznej prowadzące do radykalnego skrócenia czasu obliczeń określa zasady wykorzystania programu SPICE do elektrotermicznej analizy układów elektrotermicznych określa zasady wyznaczania charakterystyk nieizotermicznych elementu półprzewodnikowego pracującego w prostym układzie pomiarowym jak na ocenę 4 oraz określa zasady wyznaczania punktu pracy elementów półprzewodnikowych z uwzględnieniem własnych i wzajemnych sprzężeń termicznych formułuje prosty makromodel izotermiczny wybranego elementu półprzewodnikowego i układu scalonego Umiejętności jak na ocenę 3 oraz formułuje zaawansowany makromodel elektrotermiczny elementu półprzewodnikowego i układu scalonego jak na ocenę 4 oraz analizuje postać obwodową i tekstową makromodeli akceptuje ograniczoną dokładność komputerowych modeli elementów półprzewodnikowych i układów scalonych Kompetencje społeczne akceptuje ograniczoną dokładność komputerowych modeli elementów półprzewodnikowych i układów scalonych akceptuje ograniczoną dokładność komputerowych modeli elementów półprzewodnikowych i układów scalonych 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i brak wymagań dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: brak wymagań 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Istota modelowania: podstawowe pojęcia, definicje, rodzaje, klasyfikacja, cechy modeli Modele mikroskopowe, siatka dyskretyzacji, metody różnicowe Izotermiczne i elektrotermiczne makromodele biblioteczne elementów półprzewodnikowych i układów scalonych dla programu SPICE Metody estymacji wartości parametrów modeli elementów elektronicznych Sposoby opisu zjawisk fizycznych zachodzących w elementach i układach elektronicznych Przykłady formułowania modeli elementów elektronicznych i układów scalonych Zastosowanie programu SPICE do modelowania układów elektronicznych. 2 0

11 Akademia Morska w Gdyni strona: 8 8 Specjalne algorytmy analizy układów elektronicznych. 2 0 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: Zarębski J.: Modele elementów półprzewodnikowych i układów scalonych dla programu SPICE, Wydawnictwo Tekst, Bydgoszcz, Górecki K.: Metody komputerowej analizy układów impulsowych, Wydawnictwo Tekst, Bydgoszcz, Wybrane artykuły naukowe i popularno-naukowe. Zarębski J.: Tranzystory MOS mocy, Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia Zalecana lista lektur uzupełniających: Wskazane przez prowadzącego artykuły naukowe i popularnonaukowe 17. Metody nauczania: Studia stacjonarne W Ć L P S I Razem Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Kolokwia w czasie semestru Egzamin końcowy Uczestnictwo w zajęciach Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: brak wymagań 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: brak wymagań

12 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/ Nazwa przedmiotu: Programowanie aplikacji i usług internetowych 2. Kod przedmiotu: 3_5_27_1_6_1_ Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji Morskiej 4. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy i Sieci Teleinformatyczne 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: drugiego stopnia stacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 1 semestr: 1 8. Liczba punktów ECTS: 3 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr inż. Andrzej Łuksza wykładowca dr inż. Andrzej Łuksza 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza wymienia technologie wykorzystywane do tworzenia alikacji usług internetowych Akademia Morska w Gdyni charateryzuje technologie wykorzystywane do tworzenia alikacji usług internetowych wyjaśnia podobieństwa i różnice między technologiami wykorzystywanymi do tworzenia alikacji usług internetowych wymienia standardy przesyłania danych pomiędzy elementami aplikacji internetowych charateryzuje standardy przesyłania danych pomiędzy elementami aplikacji iternetowych opisuje standardy przesyłania danych pomiędzy aplikacjami rozproszonymi i elementami aplikacji iternetowych charateryzuje kontrolki HTML, serwerowe kontrolki HTML i kontrolki ASP.NET tłumaczy zasady hierarchicznej konfiguracji aplikacji i usług sieciowych ASP.NET charateryzuje technologię AJAX, wymienia przykłady zastosowań posługuje się środowiskiem programistycznym MS Visual Studio 2010 tworzy aplikacje internetowe w technologii ASP.NET wyjaśnia różnice między kontrolkami HTML a kontrolkami ASP.NET wymienia elementy aplikacji, które są konfigurowane w plikach konfiguracyjnych opisuje elementy składowe technologii AJAX Umiejętności wykorzystuje narzędzia Visual Studio do konfiguracji aplikacji tworzy stronę główną aplikacji, mapę witryny i konfiguruje kontrolki nawigacyjne wyjaśnia zasady obsługi zdarzeń w ASP.NET wyjaśnia sposoby wprowadzania zmian do plików konfiguracyjnych, podaje przykłady opisuje technologię ASP.NET AJAX tworzy bazy danych MS SQL Server za pomocą narzędzi Visual Studio wykorzystuje kontrolki danych w aplikacjach internetowych, konfiguruje połączenia z bazami danych tworzy proste usługi sieciowe i konsumentów usług sieciowych samodzielnie realizuje postawione zadanie programistyczne wykorzystuje w aplikacjach ogólnodostępne usługi sieciowe Kompetencje społeczne korzysta z internetowych materiałów pomocniczych opublikowanych przez firmę Microsoft tworzy usługi sieciowe przesyłajace dane z baz danych i konsumentów tych usług sieciowych korzysta z programistycznych forów dyskusyjnych 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i Podstawowa znajomość języków C lub C#, języka HTML i baz danych. dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: brak wymagań 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Tworzenie aplikacji i usług sieciowych standardy, technologie i narzędzia Podstawy strony aktywnej ASP.NET, klasa Page Kontrolki HTML w aplikacjach ASP.NET, kontrolki serwerowe ASP.NET, obsługa zdarzeń. 3 0

13 Akademia Morska w Gdyni strona: 9 4 Kontrolki list, kolejność zdarzeń i śledzenie Pliki cookies - ciasteczka Stan sesji, widoku i aplikacji ASP.NET Podstawy konfiguracji witryny internetowej ASP.NET Konfiguracja aplikacji internetowej ASP.NET, zarządzanie dostawcami i parametrami Programowanie usług sieciowych i konsumentów usług sieciowych JavaScript i AJAX - podstawy ASP.NET AJAX Grafika, wykresy i raporty Kierunki rozwoju technologii internetowych, Silverlight. 1 0 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Connolly Randy, ASP.NET 2.0, Projektowanie aplikacji internetowych, Helion Liberty Jeske, Hurwitz Dan, Programowanie ASP.NET, Helion Perry Stephen, C# i.net, Helion Wenz Christian, ASP.NET AJAX, Helion Zalecana lista lektur uzupełniających: 1. Hilyard Jay, Teilhet Stephen, C#. Receptury, Helion Metody nauczania: Studia stacjonarne W Ć L P S I Razem Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Uczestnictwo w zajęciach Aktywność na zajęciach Zaliczenie końcowe Projekt Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Odrobienie zajęć w terminie odróbkowy lub wykonanie projektu o tematyce związanej z tematem opuszczonych zajęć. 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: nie dotyczy 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: nie dotyczy

14 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/ Nazwa przedmiotu: Projektowanie układów scalonych 2. Kod przedmiotu: 3_5_13_1_6_1_ Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny Katedra Elektroniki Morskiej 4. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Elektronika Morska 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: drugiego stopnia stacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 1 semestr: 1 8. Liczba punktów ECTS: 2 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr hab. inż. Krzysztof Górecki wykładowca dr hab. inż. Krzysztof Górecki 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza Wymienia podstawowe procesy technologiczne stosowane przy produkcji układów scalonych. Akademia Morska w Gdyni Opisuje podstawowe procesy technologiczne stosowane przy produkcji układów scalonych. Wyjaśnia procesy technologiczne stosowane przy produkcji układów scalonych. Wymienia etapy projektowania układu scalonego. Prezentuje podstawowe różnice w projektowaniu układów cyfrowych o strukturze regularnej i swobodnej. Wymienia kryteria wyboru metody projektowania układu scalonego. Wymienia algorytmy rozmieszczania elementów w układzie scalonym i wytyczania połączeń między tymi elementami. Wymienia stosowane strategie projektowania układów scalonych. Opisuje wpływ czynników ekonomicznych na wybór rozwiązania technicznego. Prezentuje etapy projektowania układu scalonego. Opisuje specyfikę projektowania układów cyfrowych o strukturze regularnej i swobodnej. Omawia kryteria wyboru metody projektowania układu scalonego. Prezentuje algorytmy rozmieszczania elementów w układzie scalonym i wytyczania połączeń między tymi elementami. Umiejętności Charakteryzuje stosowane strategie projektowania układów scalonych. Kompetencje społeczne Charakteryzuje wpływ czynników ekonomicznych na wybór rozwiązania technicznego. Wyjaśnia etapy projektowania układu scalonego. Wyjaśnia specyfikę projektowania układów cyfrowych o strukturze regularnej i swobodnej. Wyjaśnia kryteria wyboru metody projektowania układu scalonego. Wyjaśnia algorytmy rozmieszczania elementów w układzie scalonym i wytyczania połączeń między tymi elementami. Charakteryzuje i porównuje stosowane strategie projektowania układów scalonych. Uzasadnia wpływ czynników ekonomicznych na wybór rozwiązania technicznego. 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i brak dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: brak 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Wprowadzenie Podstawowe operacje technologiczne stosowane przy wytwarzaniu układów scalonych Podstawowe technologie mikroelektroniczne Elementy składowe monolitycznych układów scalonych Etapy projektowania układu scalonego Kryteria wyboru metody projektowania układu scalonego Algorytmy rozmieszczania elementów na powierzchni struktury i wytyczania połączeń między nimi 2 0 Razem godziny 15 0

15 Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Kuźmicz W.: Projektowanie analogowych układów scalonych. WNT, Warszawa, Wilamowski B. M.: Układy scalone. Budowa, działanie, technologia. WKŁ, Warszawa, Muroga S.: Projektowanie układów VLSI. WNT, Warszawa, Napieralska M., Jabłoński G.: Podstawy mikroelektroniki, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Shepherd P.: Integrated Circuit Design, Fabrication and Test. Macmilian Press Ltd, London, Nekoogar F., Nekoogar F.: From ASICs to SOCs. A Practical Approach. Prentice Hall, Upper Saddle River, Gołda A., Kos A.: Projektowanie układów scalonych CMOS. WKŁ, Warszawa, Kaeslin H.: Digital Integrated Circuit Design. Cambridge University Press, Zalecana lista lektur uzupełniających: 1. Ciota Z.: Układy analogowe VLSI. Wydawnictwo KMiTI Politechniki Łódzkiej, Gardner J.W., Varadan V.K., Awadelkarim O. O.: Microsensors MEMS and Smart Devices. John Wiley &Sons, Chichester, Metody nauczania: Studia stacjonarne W Ć L P S I Razem Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Zaliczenie końcowe Uczestnictwo w zajęciach Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Nieobecności nie wymagają odrobienia. 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: brak 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: brak

16 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/ Nazwa przedmiotu: Systemy i sieci bezprzewodowe 2. Kod przedmiotu: 3_5_27_1_6_1_ Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji Morskiej 4. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy i Sieci Teleinformatyczne 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: drugiego stopnia stacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 1 semestr: 1 8. Liczba punktów ECTS: 2 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. prof. dr hab. inż. Dominik Rutkowski wykładowca prof. dr hab. inż. Dominik Rutkowski 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza definiuje podstawowe pojęcia, struktury sieciowe, właściwości i zastosowania systemów bezprzewodowych Akademia Morska w Gdyni charakteryzuje struktury sieciowe z punktu widzenia niezawodności wyjaśnia dobór długości pakietu w sieci charakteryzuje metody komutacji i ich właściwości wyjaśnia zalety komutacji pakietów opisuje transmisję z komutacją pakietów w trybie połączenia wirtualnego i bezpołączeniowym określa metody dostępu do kanału opisuje zasady pracy systemu Bluetooth i jego zastosowania charakteryzuje sieci z regułą dostępu S-ALOHA i R-ALOHA objaśnia podstawowe charakterystyki techniczne i parametry systemu charakteryzuje sieci z dostępem CSMA/CA i CSMA/CD wyjaśnia zasady samoorganizującej się sieci omawia istotę technik MIMO wyjaśnia schemat blokowy systemu MIMO charakteryzuje pojemność systemu MIMO tłumaczy zasadę modulacji OFDM i rolę określa schemat nadajnika i odbiornika demonstruje korzyści z wprowadzenia przedrostka cyklicznego przedrostka cyklicznego charakteryzuje ogólne właściwości i zastosowania standardów IEEE i IEEE prezentuje parametry warstwy fizycznej systemu IEEE opartej na modulacji OFDM identyfikuje charakterystyki i parametry systemu IEEE charakteryzuje ogólne właściwości systemów ZigBee, UWB i RFID oraz ich zastosowania rekomenduje wykorzystanie konkretnego systemu bezprzewodowego do określonego zastosowania ma świadomość roli, jaką spełniają systemy bezprzewodowe w przemyśle i zastosowaniach osobistych oraz domowych opisuje architekturę i charakterystyki system ZigBee Umiejętności ocenia dobór długości pakietu w zależności od interferencji w kanale Kompetencje społeczne docenia rolę komutacji kanałów w sieciach pakietowych objaśnia zasady pracy systemów UWB i RFID analizuje pracę modulatora i demodulatora OFDM dokonuje ocen struktur sieciowych z punktu widzenia niezawodności i przepływności 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Systemy bezprzewodowe, podstawowe pojęcia, struktury sieciowe, właściwości i zastosowania 1 0

17 Akademia Morska w Gdyni strona: 11 2 Techniki komutacji Metody wielodostępu do kanału Dobór długości pakietu, obsługa ruchu z priorytetami System Bluetooth, jego charakterystyki i funkcjonowanie Techniki MIMO Modulacja OFDM, rola przedrostka cyklicznego, analiza, formowanie symbolu Rodzina standardów IEEE , ich charakterystyki, funkcjonowanie i zastosowania Rodzina standardów IEEE , ich charakterystyki, funkcjonowanie i zastosowania System ZigBee, jego charakterystyki i zastosowania Systemy UWB, ich charakterystyki, właściwości i zastosowania Systemy RFID, ich charakterystyki, właściwości i zastosowania 1 0 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Molisch A., Wireless Communications, John Wiley and Sons, Ltd, Liu H., Li G., OFDM-Based Broadband Wireless Networks. Design and Optimization, Wiley-Interscience, Prasad R. OFDM for Wireless Communications Systems, Artech House, Inc., Zalecana lista lektur uzupełniających: 17. Metody nauczania: Studia stacjonarne W Ć L P S I Razem Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Aktywność na zajęciach Zaliczenie końcowe Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia:

18 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/ Nazwa przedmiotu: Systemy logiki rozmytej 2. Kod przedmiotu: 3_5_0_1_6_1_ Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji Morskiej 4. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: drugiego stopnia stacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 1 semestr: 1 8. Liczba punktów ECTS: 3 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr hab. inż. Wiesław Sieńko wykładowca dr hab. inż. Wiesław Sieńko 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza 1.Student ma podstawową wiedzę w zakresie systemów inteligencji obliczeniowej i pogłębioną znajomość systemów logiki rozmytej.potrafi wykazać praktyczną stosowalność systemów logiki rozmytej. Akademia Morska w Gdyni 1.Student ma podstawową wiedzę w zakresie systemów inteligencji obliczeniowej i pogłębioną znajomość systemów logiki rozmytej.potrafi wykazać praktyczną stosowalność systemów logiki rozmytej. 2.Opanował podstawe narzędzia programowe oferowane przez Matlab-Simulink. 1.Student ma podstawową wiedzę w zakresie systemów inteligencji obliczeniowej i pogłębioną znajomość systemów logiki rozmytej.potrafi wykazać praktyczną stosowalność systemów logiki rozmytej. 2.Opanował podstawe narzędzia programowe oferowane przez Matlab-Simulink. 3.Potrafi wykorzystać Fuzzy-Toolkit do analizowania systemów logiki rozmytej. Student potrafi przygotować projekt prostego systemu logiki rozmytej. Umiejętności Student potrafi przygotować projekt prostego systemu logiki rozmytej oraz dokonać analizy z wykorzystaniem narzędzi programowych Matlab-Simulink. Student potrafi przygotować projekt złożonego systemu logiki rozmytej oraz dokonać analizy z wykorzystaniem narzędzi programowych Matlab-Simulink. Student ma świadomość ważności metod modelowania i projektowania systemów znanych jedynie na podstawie wiedzy eksperckiej. Rozumie potrzebę stworzenia metod inteligencji obliczeniowej,w szczególności logiki rozmytej do projektowania i regulacji wielkich systemów technicznych i społecznych. Kompetencje społeczne Student ma świadomość ważności metod modelowania i projektowania systemów znanych jedynie na podstawie wiedzy eksperckiej. Rozumie potrzebę stworzenia metod inteligencji obliczeniowej,w szczególności logiki rozmytej do projektowania i regulacji wielkich systemów technicznych i społecznych. Student ma świadomość ważności metod modelowania i projektowania systemów znanych jedynie na podstawie wiedzy eksperckiej. Rozumie potrzebę stworzenia metod inteligencji obliczeniowej,w szczególności logiki rozmytej do projektowania i regulacji wielkich systemów technicznych i społecznych. 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i brak dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: brak 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Wprowadzenie do systemów inteligencji obliczeniowej Systemy Logiki Roznytej. Sztuczne Sieci Neuronowe.Systemy neuromorficzne, algorytmy genetyczne i ewolucyjne Zbiory rozmyte I-generacji. Logika rozmyta.relacje i wnioskowanie rozmyte. 2 0

19 Akademia Morska w Gdyni strona: 12 3 Systemy logiki rozmytej I-generacji.Model Mamdaniego,Sugeno,Tsukamoto.Modelowanie rozmyte.sieci ANFIS Kontrolery rozmyte.stabilność.adaptacja Systemy logiki rozmytej II-generacji Przykłady zastosowań w systemach automatyki,przetwarzaniu sygnałów Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: Tyh-Shing Roger Jang, Neuro-Fuzzy Modeling and Control, Proc. of IEEE,Vol.83.No3,1995. R.Fuller, Introduction to Neuro-Fuzzy Systems, Physica-Verlag Heidelberg, Zalecana lista lektur uzupełniających: D.E.Golberg, Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, WNT,2003. J.Aracil, F.Gordillo Eds, Stability Irsues in Fuzzy Control, Physica Verlag Heidelberg, Metody nauczania: Studia stacjonarne W Ć L P S I Razem Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Projekt Uczestnictwo w zajęciach Zaliczenie końcowe Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: brak 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: brak

20 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/ Nazwa przedmiotu: Systemy otwarte i rozproszone 2. Kod przedmiotu: 3_5_27_1_6_1_ Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji Morskiej 4. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy i Sieci Teleinformatyczne 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: drugiego stopnia stacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 1 semestr: 1 8. Liczba punktów ECTS: 0 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr inż. Krzysztof Januszewski wykładowca dr inż. Krzysztof Januszewski 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza Dostateczna znajomość zagadnień teoretycznych - test wielokrotnego wyboru obejmujący materiał wykładu i laboratorium, czas trwania około 45 min. Akademia Morska w Gdyni Dobra znajomość zagadnień teoretycznych - test wielokrotnego wyboru obejmujący materiał wykładu i laboratorium, czas trwania około 45 min. Bardzo dobra znajomość zagadnień teoretycznych test wielokrotnego wyboru obejmujący materiał wykładu i laboratorium, czas trwania około 45 min. Dostateczna znajomość zagadnień praktycznych - test wielokrotnego wyboru obejmujący materiał wykładu i laboratorium, czas trwania około 45 min. Umiejętności Dobra znajomość zagadnień praktycznych - test wielokrotnego wyboru obejmujący materiał wykładu i laboratorium, czas trwania około 45 min. Bardzo dobra znajomość zagadnień praktycznych - test wielokrotnego wyboru obejmujący materiał wykładu i laboratorium, czas trwania około 45 min. Ma świadomość w zakresie wykorzystania nabytej wiedzy 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Kompetencje społeczne Wykazuje zdolność w zakresie wykorzystania nabytej wiedzy Wykazuje kreatywność w zakresie wykorzystania nabytej wiedzy. 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Charakterystyka systemów rozproszonych, przegląd technik sieciowych, przegląd protokółów sieciowych, Komunikacja miedzyprocesowa, gniazda BSD, Interface warstwy transportowej dla Systemu V, Procedury synchronizacji daty i czasu, wywoływanie procedur zdalnych, usługi nazewnicze, systemy usług plikowych Sterowanie współbieżnością, rozproszona pamięć dzielona, współdzielenie danych i dostęp transakcyjny, Zagadnienia bezpieczeństwa w systemach rozproszonych, Rozproszone systemy operacyjne, przykłady rozproszonych systemów operacyjnych Network File System firmy Sun, Współdzielenie zasobów w S/O Unix i Windows SAMBA, Andrew File System, Algorytmy synchronizacji czasu, Protokół NTP, Komunikacja w systemach rozproszonych - DCOM, SOAP, Uwierzytelnianie w systemach rozproszonych, Środowisko DCE IBM. 1 0 Razem godziny 30 0

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/2014 1. Nazwa przedmiotu: Elementy i układy optoelektroniczne 2. Kod przedmiotu: 3_5_0_2_6_1_165 3. Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,5 0,5

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,5 0,5 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim..lasery Nazwa w języku angielskim.lasers Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Optyka Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMPUTEROWEJ Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Jednostki obliczeniowe w zastosowaniach mechatronicznych Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: dla specjalności Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium Computational

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I TECHNIK POMIAROWYCH Foundations of electrotechnics, electronics and measurement techniques Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU . NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU Systemy wizyjne w automatyce przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Matlab - zastosowania Matlab - applications. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Matlab - zastosowania Matlab - applications. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Matlab - zastosowania Matlab - applications A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Advanced Internet Programming Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: moduł specjalności obowiązkowy:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: CYFROWE UKŁADY STEROWANIA DIGITAL CONTROL SYSTEMS Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski III semestr letni (semestr zimowy / letni)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski III semestr letni (semestr zimowy / letni) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Układy elektroniczne w maszynach elektrycznych Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programming Languages Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Systemy Wbudowane Kod przedmiotu: SW Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z inteligentnymi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Automatyka Automatics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Nowoczesne technologie bezprzewodowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Sztuczna inteligencja 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Z-ZIP-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku: Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PODSTAWY MECHATRONIKI Basis of mechatronics Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : UKŁADY ELEKTRONICZNE Nazwa w języku angielskim: ELECTRONIC CIRCUITS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski VII semestr letni (semestr zimowy / letni)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski VII semestr letni (semestr zimowy / letni) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Matematyki i Informatyki Instytut Informatyki i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe w zarządzaniu firmą Expert systems in enterprise management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj.

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE W MEDYCYNIE Nazwa w języku angielskim: COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS IN

Bardziej szczegółowo

SIECI BEZPRZEWODOWE Wireless networks. Forma studiów: Stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 1W E, 1L

SIECI BEZPRZEWODOWE Wireless networks. Forma studiów: Stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 1W E, 1L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium SIECI BEZPRZEWODOWE Wireless networks Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Modele systemów dynamicznych Nazwa w języku angielskim Dynamic Systems Models. Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW WYTWARZANIA Modeling and Simulation of Manufacturing Processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy specjalności PSM Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Teoria sygnałów Signal Theory. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Teoria sygnałów Signal Theory. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) . KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Teoria sygnałów Signal Theory A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: SYSTEMY STEROWANIA, Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY STEROWANIA Control systems Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Z-ID-505b Projektowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu kształcenia Nazwa jednostki prowadzącej moduł Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa modułu kształcenia Nazwa jednostki prowadzącej moduł Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa modułu kształcenia Nazwa jednostki prowadzącej moduł Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Komunikacja człowiek - komputer 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności Inżynieria Oprogramowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium SYSTEMY MULTIMEDIALNE Multimedia Systems Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-507b Język programowania Python The Python Programming Language

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia. Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: Język polski

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia. Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: Język polski Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Przedmiot: Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: IM S 0 4-0_0 Rok: II Semestr:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy elektroniki i miernictwa, kod: B4. Stacjonarne - wykład 15 h, ćw. audytoryjne 15 h, ćw. laboratoryjne 15 h

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy elektroniki i miernictwa, kod: B4. Stacjonarne - wykład 15 h, ćw. audytoryjne 15 h, ćw. laboratoryjne 15 h KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Projektowanie systemów pomiarowo-kontrolnych

Opis modułu kształcenia Projektowanie systemów pomiarowo-kontrolnych Opis modułu kształcenia Projektowanie systemów pomiarowokontrolnych Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Podstawy informatyki i architektury systemów komputerowych 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki Zakład Informatyki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Elementy metod obliczeniowych. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Elementy metod obliczeniowych. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Elementy metod obliczeniowych 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 15 wykład

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA I SYSTEMY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Computer Science Systems in Health Protection and Social Insurance Systems Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne

Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aplikacje internetowe Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-AI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE ELEKTROHYDRAULICZNE MASZYN DRIVES AND ELEKTRO-HYDRAULIC MACHINERY CONTROL SYSTEMS Kierunek: Mechatronika Forma studiów: STACJONARNE Kod przedmiotu: S1_07 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW SPAWALNICZYCH COMPUTER AIDED welding processes Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: S5_1-4 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Industry networks in machine control Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim WSTĘP DO TEORII RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH Nazwa w języku angielskim INTRODUCTION TO DIFFERENTIAL EQUATIONS THEORY

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Równania różniczkowe (RRO020) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: mechanika i budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria cieplna i samochodowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Systemy operacyjne

KARTA KURSU. Systemy operacyjne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Systemy operacyjne Operating systems Kod Punktacja ECTS* 5 Koordynator dr inż. Grzegorz Sokal Zespół dydaktyczny: prof. dr hab. Bartłomiej Pokrzywka dr inż. Muchacki Mateusz

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Miernictwo elektroniczne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł (należy wskazać nazwę zgodnie ze Statutem PSW Instytut, Zakład)

Bardziej szczegółowo

Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach. informatycznych

Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach. informatycznych . KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach Nazwa modułu informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Security of Data in Computer Systems Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: ROBOTYKA 3 2. Kod przedmiotu: Ro3 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych Electrical measurements

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-505a Projektowanie aplikacji internetowych JAVA Web Application

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: CHWYTAKI, NAPĘDY I CZUJNIKI URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH Grippers, driver and sensors of mechatronic devices Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki dr Medard Makrenek. Inny / Techniczny Obowiązkowy Polski Semestr szósty. Semestr letni Statystyka, Fizyka I Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki dr Medard Makrenek. Inny / Techniczny Obowiązkowy Polski Semestr szósty. Semestr letni Statystyka, Fizyka I Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-256z Podstawy miernictwa elektrycznego Fundamentals of Electrical

Bardziej szczegółowo

Urządzenia i systemy automatyki. Elektrotechnika I stopień ogólno akademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy

Urządzenia i systemy automatyki. Elektrotechnika I stopień ogólno akademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Automatics systems and devices Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Gospodarka Elektroenergetyczna Nazwa modułu w języku angielskim Power Systems

Bardziej szczegółowo