Akademia Morska w Gdyni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Morska w Gdyni"

Transkrypt

1 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/ Nazwa przedmiotu: Elementy i układy optoelektroniczne 2. Kod przedmiotu: 3_5_0_1_6_1_ Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny Katedra Elektroniki Morskiej 4. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: drugiego stopnia stacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 1 semestr: 1 8. Liczba punktów ECTS: 8 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk wykładowca prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk wykładowca dr inż. Jacek Dąbrowski 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza Definiuje pojęcie wybranych elementów optycznych (np. siatki Bragga) oraz opisuje poglądową budowę i zasadę działania tych elementów. Rozwiązuje proste zadania z tego zakresu. Akademia Morska w Gdyni Jak na ocenę 3. Opisuje zastosowania wybranych elementów optycznych. Rozwiązuje zaawansowane zadania z tego zakresu. Jak na ocenę 4. Opisuje szczegóły technologii wybranych elementów optycznych. Definiuje i wyjaśnia podstawowe sposoby zasilania oświetleniowych elektroluminescencyjnych diod mocy. Definiuje i opisuje lasery półprzewodnikowe typu DBR, DFB, FP, VCSEL, MQW. Opisuje działanie takich laserów. Definiuje podstawowe typy ogniw fotowoltaicznych, podstawowe parametry oraz charakterystyki. Jak na ocenę 3. Wiąże zależność parametrów optycznych oraz elektrycznych diod LED od temperatury, wskazuje jakościowy oraz ilościowy wpływ tego czynnika. Jak na ocenę 3. Omawia charakterystyki i parametry laserów półprzewodnikowych. Interpretuje właściwie wartości parametrów laserów półprzewodnikowych, prezentuje sposoby ich wyznaczania. Jak na ocenę 3. Objaśnia w jaki sposób łączy się pojedyncze ogniwa w większe układy i systemy. Wylicza parametry układów z zastosowaniem ogniw fotowoltaicznych. Jak na ocenę 4. Rozróżnia różne typy driverów sterujących zasilaniem diod LED mocy. Jak na ocenę 4. Opisuje zależność parametrów optycznych i elektrycznych laserów półprzewodnikowych od temperatury, omawia jakościowy oraz ilościowy wpływ tego czynnika. Wyjaśnia podstawowe sposoby zasilania laserów półprzewodnikowych. Jak na ocenę 4. Definiuje i opisuje model ogniwa fotowoltaicznego.

2 Akademia Morska w Gdyni strona: 2 Definiuje pojęcie detektora światła i jego parametry. Opisuje budowę i zasadę działania wybranego detektora. Rozwiązuje proste zadania z tego zakresu. Definiuje pojęcie sensora optoelektronicznego. Rozróżnia różne typy tych sensorów. Rozróżnia zjawiska optyczne zachodzące w sensorach. Omawia budowę, zasadę działania i zastosowanie wybranego transoptora. Definiuje bezprzewodowe łącze optoelektroniczne oraz opisuje jego praktyczne zastosowania. Jak na ocenę 3. Wyjaśnia pojęcie matrycowych detektorów obrazu CCD, CMOS oraz matrycowych detektorów promieniowania podczerwonego i przedstawia ich zasadę działania. Wyjaśnia budowę, zasadę działania i zastosowanie wybranego sensora/detektora. Rozróżnia różne typy interferometrów i wyjaśnia budowę i zasadę działania wybranego układu interferometrycznego. Rozpoznaje i analizuje charakterystyki i parametry układów z transoptorami, jak również optoelektronicznych łączy bezprzewodowych. Jak na ocenę 4. Charakteryzuje światłowodowe czujniki rozłożone i opisuje zasadę działania wybranego czujnika tego typu. Objaśnia wady i zalety detektorów matrycowych. Wyjaśnia zasadę działania wzmacniacza światła na przykładzie fotopowielacza. Definiuje i opisuje wybrany wyświetlacz aktywny. Definiuje pojęcia modulacji i modulatora światła. Rozróżnia różne typy modulacji i zwięźle je charakteryzuje. Opisuje ogólną budowę, zasadę działania i zastosowanie wybranego modulatora światła. Definiuje główne metody skanowania 3D przy pomocy światła lasera. Opisuje w zarysie wybraną metodę skanowania. Definiuje pojęcie optoelektroniki zintegrowanej. Wyjaśnia podstawowe zagadnienia z zakresu elementów i układów optoelektronicznych. Rozwiązuje proste zadania rachunkowe. Wyjaśnia sposób skanowania obiektów za pomocą wiązki laserowej. Decyduje w jakich warunkach optymalnie skanować obiekt. Nakreśla w jaki sposób w danej aplikacji zasilać oświetleniowe diody LED mocy. Przewiduje wzrost temperatury pracy elementu i jego wpływ na właściwości świetlne. Jak na ocenę 3. Definiuje i opisuje szczegółowo wybrane wyświetlacze pasywne oraz aktywne. Jak na ocenę 3. Rozróżnia efekty optyczne wykorzystywane w modulatorach. Rozwiązuje proste zadania z tego zakresu. Jak na ocenę 3. Opisuje ogólnie wybrane aplikacje układowe optoelektroniki zintegrowanej. Umiejętności Jak na ocenę 3. Rozwiązuje zaawansowane zadania rachunkowe. Jak na ocenę 3. Rozróżnia wpływ parametrów lasera na efekty skanowania. Jak na ocenę 3. Rekomenduje częstotliwość kluczowania diody LED w przypadku zasilania impulsowego, z uwzględnieniem danych katalogowych lub pomierzonych charakterystyk przełączania tej diody. Jak na ocenę 4. Opisuje działanie wzmacniacza obrazu opartego na płytce mikrokanałowej. Jak na ocenę 4. Przedstawia opis matematyczny wybranego typu modulacji. Rozwiązuje zaawansowane zadania z tego zakresu. Jak na ocenę 4. Opisuje szczegółowo wybraną metodę skanowania 3D. Przedstawia inne ważne zastosowania laserów i opisuje szczegółowo wybrane aplikacje układowe optoelektroniki zintegrowanej. Jak na ocenę 4. Wyjaśnia i opisuje zaawansowane zagadnienia z zakresu elementów i układów optoelektronicznych. Jak na ocenę 4. Rozróżnia wpływ parametrów kamery na efekty skanowania. Biegle operuje parametrami skanowania w celu uzyskania optymalnych efektów. Z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania samodzielnie tworzy obiekty składające się z kilku niezależnych elementów. Jak na ocenę 4. Szacuje bezpieczny obszar i warunki pracy diody LED mocy. Klasyfikuje i rozróżnia różne typy transoptorów. Różnicuje właściwości transoptorów na podstawie ich charakterystyk. Testuje poprawność pracy bezprzewodowego łącza optoelektronicznego. Jak na ocenę 3. Konstruuje proste układy aplikacyjne transoptorów. Jak na ocenę 4. Konstruuje zaawansowane układy aplikacyjne transoptorów i łączy optoelektronicznych, dobierając właściwe warunki pracy.

3 Akademia Morska w Gdyni strona: 3 Rozróżnia typy ogniw fotowoltaicznych. Ocenia wpływ warunków usytuowania i nasłonecznienia na właściwości fotoogniw. Szkicuje podstawowe układy pracy. Ocenia właściwości lasera półprzewodnikowego na podstawie jego charakterystyk widmowych i elektrycznych. Wyjaśnia działanie i budowę oraz najważniejsze zastosowania interferometru Michelsona. Jak na ocenę 3. Analizuje właściwości ogniw na podstawie ich charakterystyk i parametrów. Jak na ocenę 3. Wyznacza parametry laserów na podstawie zmierzonych charakterystyk i właściwie je interpretuje. Jak na ocenę 4. Wylicza parametry ogniw na podstawie zmierzonych charkterystyk i właściwie interpretuje otrzymane wyniki, samodzielnie określa właściwości ogniwa. Jak na ocenę 4. Szacuje i dobiera bezpieczny punkt pracy lasera. Akceptuje relacje między rozwojem technologicznym a rozwojem społeczeństwa opartego na wiedzy. Opisuje podstawowe zagadnienia i problemy z obszaru elementów i układów optoelektronicznych. Kompetencje społeczne Jak na ocenę 3. Wykazuje aktywność do zadawania pytań. Jak na ocenę 4. Właściwie i samodzielnie interpretuje oraz rozwiązuje problemy. Postępuje zgodnie z regulaminem laboratorium i zasadami bezpieczeństwa podczas pracy z laserami. Wykonuje wszystkie polecenia wydawane przez prowadzącego zajęcia. Jak na ocenę 3. Wykazuje aktywność do zadawania pytań. Jak na ocenę 4. Samodzielnie dokonuje oceny poziomu bezpieczeństwa własnego oraz innych. Śledzi bieżące trendy rozwoju układów optoelektronicznych. 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i Brak dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Brak 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Układ optoelektroniczny - wprowadzenie Elementy optyczne w układach optoelektronicznych Półprzewodnikowe źródła laserowego promieniowania optycznego Ogniwa i układy fotowoltaiczne Detektory światła Sensory optoelektroniczne Wzmacniacze oraz wyświetlacze obrazu Modulacja i modulatory światła Najnowsze elementy i układy optoelektroniczne oraz zastosowania optoelektroniki Regulamin laboratorium i przepisy BHP Trójwymiarowe skanowanie obiektów za pomocą lasera Pomiary wpływu warunków zasilania na parametry i charakterystyki elektroluminescencyjnych źródeł światła Badanie właściwości transoptora oraz bezprzewodowego łącza optoelektronicznego Badanie właściwości ogniw fotowoltaicznych Badanie charakterystyk widmowych i elektrycznych wybranych laserów półprzewodnikowych oraz właściwości interferometru Michelsona Zaliczenie laboratorium Rozdanie i omówienie tematów projektów Realizacja teoretyczna lub praktyczna wybranego zagadnienia (problemu) przydzielonego przez prowadzącego zajęcia, z obszaru elementów i układów optoelektronicznych Zaliczenie projektu 3 0 Razem godziny 75 0

4 Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecana lista lektur podstawowych: [1] Jóźwicki R.: Optyka instrumentalna. WNT, Warszawa [2] Siuzdak J.: Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej. WKŁ, Warszawa [3] Kolimbiris H.: Fiber optics communications. Pearson Education International, [4] Jóźwicki R.: Technika laserowa i jej zastosowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa [5] Klugmann E., Klugman-Radziemska E.: Ogniwa i moduły fotowoltaiczne oraz inne niekonwencjonalne źródła energii. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok [6] Ziętek B.: Optoelektronika. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń [7] Górecki K.: Połprzewodnikowe źródła światła. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia [8] Mizeraczyk J., Hypszer R.: Wybrane elementy i układy optoelektroniczne. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia [9] Kaczmarek Z.: Swiatłowodowe czujniki i przetworniki pomiarowe. Agenda Wydawnicza PAK, [10] Instrukcje laboratoryjne. [11] Wskazane publikacje naukowe. 16. Zalecana lista lektur uzupełniających: [1] Mustiel E.R., Parygin W.N.: Metody modulacji światła. PWN, Warszawa [2] Mroziewicz B., Bugajski M., Nakwaski W.: Lasery półprzewodnikowe. PWN, Warszawa [3] Ziętek B.: Lasery. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń Metody nauczania: Studia stacjonarne W Ć L P S I Razem Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Aktywność na zajęciach Egzamin końcowy Ćwiczenia praktyczne Sprawozdania z laboratoriów Projekt Uczestnictwo w zajęciach Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: Brak 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: Brak

5 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/ Nazwa przedmiotu: Liniowe i pasywne układy mikrofalowe w systemach radiokom. 2. Kod przedmiotu: 3_5_0_1_6_1_ Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny Katedra Elektroniki Morskiej 4. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: drugiego stopnia stacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 1 semestr: 1 8. Liczba punktów ECTS: 2 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr hab. inż. Jerzy Chramiec wykładowca dr hab. inż. Jerzy Chramiec 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza rysuje uproszczony schemat blokowy głowicy b.w.cz. Akademia Morska w Gdyni dodatkowo omawia funkcje poszczególnych układów i definiuje ich podstawowe parametry dodatkowo wyjaśnia fizyczny sens tych parametrów i omawia ich wpływ na parametry głowicy i systemu wymienia i wyjaśnia nazwy podstawowych procesów w technologii realizacji MMUS nazywa i opisuje rodzaje oprogramowania wspomagającego projektowanie układów mikrofalowych dodatkowo opisuje użytkowe i ekonomiczne zalety MMUS dodatkowo wyjaśnia inżynierskie znaczenie tych programów dodatkowo omawia zagadnienia montażu i kontroli parametrów MMUS dodatkowo podaje przykłady zastosowań oprogramowania w praktyce inżynierskiej podaje przykłady wielowrotowych i szerokopasmowych mikrofalowych dzielników/sumatorów sygnałów i sprzęgaczy kierunkowych wyjaśnia pojęcie i rysuje podstawowe struktury balunów (symetryzatorów) mikrofalowych przedstawia zasady działania i struktury mikrofalowych filtrów pasmowozaporowych oraz filtrów w układach zasilających i kontrolnych podaje i wyjaśnia definicje filtru kierunkowego i multipleksera przedstawia przeznaczenie i zasady działania mikrofalowych półprzewodnikowych elektronicznie regulowanych przełączników, tłumików i wielostanowych modulatorów fazy uzasadnia zastosowanie MMUS w konkretnym układzie lub urządzeniu proponuje układowe rozwiązania dzielników/sumatorów sygnałów oraz sprzęgaczy kierunkowych do zastosowań szerokopasmowych dodatkowo omawia zasady projektowania tych układów dodatkowo wymienia podstawowe parametry balunów dodatkowo opisuje zasady projektowania tych filtrów dodatkowo przedstawia i klasyfikuje układowe rozwiązania filtrów kierunkowych i multiplekserów dodatkowo rysuje przykłady planarnych rozwiązań układowych Umiejętności dodatkowo ocenia podstawowe wymagania na parametry MMUS dodatkowo ocenia wymagania i możliwości realizacji proponowanych układów dodatkowo wskazuje przykłady systemów mikrofalowych wymagających stosowania układów szerokopasmowych dodatkowo omawia zastosowania balunów w systemach mikrofalowych dodatkowo omawia przykłady zastosowań tych filtrów dodatkowo komentuje zastosowania tych układów i problemy związane z ich praktyczną realizacją dodatkowo omawia zastosowania tych układów w systemach mikrofalowych dodatkowo wyszukuje potrzebne układy w katalogach producentów dodatkowo wykonuje wstępne obliczenia projektowe

6 Akademia Morska w Gdyni strona: 5 przedstawia alternatywy zasilania symetrycznych anten mikrofalowych przy użyciu balunów proponuje struktury filtrów pasmowozaporowych eliminujących zakłócenia oraz filtrów w układach zasilania i sterowania proponuje struktury filtru kierunkowego lub multipleksera do konkretnego zastosowania proponuje praktyczne układy mikrofalowych elektronicznie regulownych przełączników, tłumików i cyfrowych modulatorów fazy do konkretnych zastosowań dodatkowo ocenia wymagania i możliwości realizacji proponowanych balunów dodatkowo ocenia wymagania i możliwości realizacji proponowanych filtrów dodatkowo ocenia wymagania i możliwości realizacji proponowanych układów dodatkowo ocenia wymagania stawiane poszczególnym układom i problemy realizacyjne dodatkowo nakreśla procedurę projektowania i symulacji baluna z użyciem programu komputerowego dodatkowo wykonuje wstępne obliczenia projektowe filtrów dodatkowo wykonuje wstępne obliczenia projektowe dodatkowo wykonuje wstępne obliczenia projektowe słucha uważnie treści wykładu, w przypadku trudności ze zrozumieniem zadaje pytania lub przychodzi na konsultacje Kompetencje społeczne dodatkowo prowadzi notatki uzupełniające treść zalecanych materiałów dydatycznych dodatkowo korzysta z konsultacji w celu rozszerzenia wiedzy z zakresu tego przedmiotu, korzysta z dodatkowych materiałów zachowując krytycyzm w stosunku do źródeł internetowych wyjaśnia społeczne znaczenie pojęcia dobrej roboty jest koleżeński omawia przyczyny dominacji zagranicznych producentów sprzętu mikrofalowego na rynku 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: wykazuje dążenie do opanowanie treści przedmiotu przez zrozumienie a nie tylko zapamietania w razie potrzeby i możliwości pomaga kolego w pokonywaniu trudności komentuje negatywne konsekwencje ekonomiczne tej sytuacji pokazuje umiejętność samodzielnego myślenia ujawnia zdolności organizacyjne wskazuje nowe dziedziny zastosowań mikrofal potencjalnie dostępne dla producentów krajowych 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Zarys technologii monolitycznych zintegrowanych mikrofalowych układów scalonych (MMUS) i praktyczne aspekty użytkowania MMUS Zasady działania programów komputerowych wspomagających analizę i projektowanie układów mikrofalowych Analiza układów mikrofalowych metodą pobudzeń w fazie/przeciwfazie Szerokopasmowe i wielowrotowe zrównoważone dzielniki/sumatory sygnałów Zasady projektowania i realizacji szerokopasmowych sprzęgaczy kierunkowych Symetryzatory mikrofalowe (baluny): zasady działania i przykłady zastosowań Filtry pasmowozaporowe i filtry w obwodach zasilania układów mikrofalowych Filtry kierunkowe Multipleksery mikrofalowe: przeznaczenie i zasady działania Elektronicznie sterowane mikrofalowe przełączniki, tłumiki i modulatory fazy 2 0 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Chramiec J., `Liniowe elementy i układy mikrofalowe`, Akademia Morska w Gdyni, Chramiec J., `Materiały uzupełniające do wykładu Elementy iukłady b.w.cz.`, Gdynia, Dobrowolski J., `Technika wielkich częstotliwości`, OWPW, 1998

7 Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecana lista lektur uzupełniających: 1. Collin R.E., `Foundations for Microwave Engineering`, John Wiley & Sons, Chang K., `Encyclopedia of RF and Microwave Engineering`, John Wiley & Sons, Ed. Knovel, Glover I.A., Pennock S.R., Shepherd P.R., `Microwave Devices, Circuits and Subsystems for Communications Engineering`, John Wiley & Sons, Metody nauczania: Studia stacjonarne W Ć L P S I Razem Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Zaliczenie końcowe Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia:

8 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/ Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne 2. Kod przedmiotu: 3_5_0_1_6_1_ Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji Morskiej 4. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: drugiego stopnia stacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 1 semestr: 1 8. Liczba punktów ECTS: 4 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr inż. Wiesław Citko wykładowca dr inż. Wiesław Citko 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza Wymienia ograniczenia wynikające ze stosowania technik numerycznych. Akademia Morska w Gdyni Wymienia i charakteryzuje ograniczenia wynikające ze stosowania technik numerycznych. Ocenia implikacje wynikające z ograniczeń stosowania technik numerycznych. Dobiera algorytm numeryczny odpowiedni do rozwiązania konkretnego zagadnienia matematycznego. Stosuje podstawowe algorytmy roziązywania układów równań różniczkowych zwyczajnych. Wymienia metody rozwiązywania układów równań cząstkowych. Zna podstawowe metody całkowania numerycznego. Zna metody numeryczne stosowane w algebrze liniowej. Zna metody stosowane do macierzy rzadkich. Posiada umiejętność korzystania z implementacji algorytmów numerycznych dostępnych w środowskach programistycznych typu Matlab-Simulik. Objaśnia matematyczny model fizycznego zjawiska. Dobiera algorytm numeryczny odpowiedni do analizy matematycznego modelu. Stosuje złożone algorytmy rozwiązywania układów równań różniczkowych zwyczajnych. Stosuje odpowiednie metody rozwiązywania układów równań cząstkowych. Zna podstawowe i średnio zaawansowane metody całkowania numerycznego. Zna i charakteryzuje metody numeryczne stosowane w algebrze liniowej. Zna i wykorzystuje metody stosowane do macierzy rzadkich. Umiejętności Posiada umiejętność korzystania z implementacji algorytmów numerycznych dostępnych w środowskach programistycznych typu Matlab-Simulik. Samodzielnie implementuje proste i średnio złożone algorytmy numeryczne. Określa matematyczny opis fizycznego zjawiska. Dobiera algorytm numeryczny odpowiedni do analizy matematycznego modelu. Stosuje i formułuje złożone algorytmy rozwiązywania układów równań różniczkowych zwyczajnych. Opisuje i stosuje odpowiednie algorytmy rozwiązywania układów równań cząstkowych. Zna zaawansowane metody całkowania numerycznego. Zna, charakteryzuje i wyprowadza wybrane metody numeryczne stosowane w algebrze liniowej. Zna i wykorzystuje metody stosowane do macierzy rzadkich. Posiada umiejętność korzystania z implementacji algorytmów numerycznych dostępnych w środowskach programistycznych typu Matlab-Simulik. Samodzielnie implementuje złożone algorytmy numeryczne. Wykonuje zadane ćwiczenia. Zadaje pytania w momencie wystapienia problemów. Kompetencje społeczne Wykonuje zadane ćwiczenia. Samodzielnie z pomocą literatury rozwiązuje pojawiające się problemy. Wykonuje zadane ćwiczenia. Samodzielnie z pomocą literatury rozwiązuje pojawiające się problemy. 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Znajomość matematyki w zakresie programu obowiązującego na studiach. Znajomość podstaw programowania. nie dotyczy

9 Akademia Morska w Gdyni strona: Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Reprezentacja układów fizycznych za pomocą równań różniczkowych i całkowych Równania różniczkowe zwyczajne i zagadnienie Cauchy`ego Numeryczne metody rozwiązywania układów równań różniczkowch Równania różniczkowe cząstkowe Numeryczne metody rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych Kwadratury. Całkowanie numeryczne Układy równań liniowych Skończone metody rozwiązywania układów równań liniowych Iteracyjne metody rozwiązywania układów równań liniowych Macierze rzadkie Metody numerycne stosowne do macierzy rzadkich 5 0 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Z.Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski, Metody numeryczne, WNT, Warszawa G.Dahlquist, A. Bjorck, Netody numeryczne, PWN, Warszawa L.O.Chua, P.Lin, Komputerowa analiza układów i elektroniczych, WNT, Warszawa R. Pratap, Matlab dla naukowców i inżynierów, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa Zalecana lista lektur uzupełniających: 1. J. Janowska, M. Janowski, Przegląd metod i algorytmów numerycznych, WNT, Warszawa 1981, 2. W.A. Strauss, Partial Differential Equations, John Wiley&Sons, Ltd, H. Moore, Matlab for Engineers, Pearson International Edition, New York W.I.Arnold, Równania różniczkowe zwyczajne, PWN, Warszawa Metody nauczania: Studia stacjonarne W Ć L P S I Razem Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Uczestnictwo w zajęciach Aktywność na zajęciach Zaliczenie końcowe Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Indywidualna umowa ze studentem w sprawie terminu odrobienia zajęć. 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: nie dotyczy 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: nie dotyczy

10 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/ Nazwa przedmiotu: Modelowanie elementów i układów elektronicznych 2. Kod przedmiotu: 3_5_0_1_6_1_ Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny Katedra Elektroniki Morskiej 4. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: drugiego stopnia stacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 1 semestr: 1 8. Liczba punktów ECTS: 2 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski wykładowca prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza Wyjaśnia istotę modelowania elementów półprzewodnikowych i układów scalonych. opisuje problemy związane z elektrotermiczną analizą w programie SPICE Akademia Morska w Gdyni jak na ocenę 3 oraz definiuje i klasyfikuje modele elementów półprzewodnikowych jak na ocenę 3 oraz opisuje metody i algorytmy analizy elektrotermicznej układu jak na ocenę 4 oraz określa specyficzne cechy modeli jak na ocenę 4 oraz prezentuje specjalistyczne algorytmy analizy elektrotermicznej prowadzące do radykalnego skrócenia czasu obliczeń określa zasady wykorzystania programu SPICE do elektrotermicznej analizy układów elektrotermicznych określa zasady wyznaczania charakterystyk nieizotermicznych elementu półprzewodnikowego pracującego w prostym układzie pomiarowym jak na ocenę 4 oraz określa zasady wyznaczania punktu pracy elementów półprzewodnikowych z uwzględnieniem własnych i wzajemnych sprzężeń termicznych formułuje prosty makromodel izotermiczny wybranego elementu półprzewodnikowego i układu scalonego Umiejętności jak na ocenę 3 oraz formułuje zaawansowany makromodel elektrotermiczny elementu półprzewodnikowego i układu scalonego jak na ocenę 4 oraz analizuje postać obwodową i tekstową makromodeli akceptuje ograniczoną dokładność komputerowych modeli elementów półprzewodnikowych i układów scalonych Kompetencje społeczne akceptuje ograniczoną dokładność komputerowych modeli elementów półprzewodnikowych i układów scalonych akceptuje ograniczoną dokładność komputerowych modeli elementów półprzewodnikowych i układów scalonych 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i brak wymagań dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: brak wymagań 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Istota modelowania: podstawowe pojęcia, definicje, rodzaje, klasyfikacja, cechy modeli Modele mikroskopowe, siatka dyskretyzacji, metody różnicowe Izotermiczne i elektrotermiczne makromodele biblioteczne elementów półprzewodnikowych i układów scalonych dla programu SPICE Metody estymacji wartości parametrów modeli elementów elektronicznych Sposoby opisu zjawisk fizycznych zachodzących w elementach i układach elektronicznych Przykłady formułowania modeli elementów elektronicznych i układów scalonych Zastosowanie programu SPICE do modelowania układów elektronicznych. 2 0

11 Akademia Morska w Gdyni strona: 8 8 Specjalne algorytmy analizy układów elektronicznych. 2 0 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: Zarębski J.: Modele elementów półprzewodnikowych i układów scalonych dla programu SPICE, Wydawnictwo Tekst, Bydgoszcz, Górecki K.: Metody komputerowej analizy układów impulsowych, Wydawnictwo Tekst, Bydgoszcz, Wybrane artykuły naukowe i popularno-naukowe. Zarębski J.: Tranzystory MOS mocy, Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia Zalecana lista lektur uzupełniających: Wskazane przez prowadzącego artykuły naukowe i popularnonaukowe 17. Metody nauczania: Studia stacjonarne W Ć L P S I Razem Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Kolokwia w czasie semestru Egzamin końcowy Uczestnictwo w zajęciach Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: brak wymagań 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: brak wymagań

12 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/ Nazwa przedmiotu: Programowanie aplikacji i usług internetowych 2. Kod przedmiotu: 3_5_27_1_6_1_ Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji Morskiej 4. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy i Sieci Teleinformatyczne 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: drugiego stopnia stacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 1 semestr: 1 8. Liczba punktów ECTS: 3 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr inż. Andrzej Łuksza wykładowca dr inż. Andrzej Łuksza 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza wymienia technologie wykorzystywane do tworzenia alikacji usług internetowych Akademia Morska w Gdyni charateryzuje technologie wykorzystywane do tworzenia alikacji usług internetowych wyjaśnia podobieństwa i różnice między technologiami wykorzystywanymi do tworzenia alikacji usług internetowych wymienia standardy przesyłania danych pomiędzy elementami aplikacji internetowych charateryzuje standardy przesyłania danych pomiędzy elementami aplikacji iternetowych opisuje standardy przesyłania danych pomiędzy aplikacjami rozproszonymi i elementami aplikacji iternetowych charateryzuje kontrolki HTML, serwerowe kontrolki HTML i kontrolki ASP.NET tłumaczy zasady hierarchicznej konfiguracji aplikacji i usług sieciowych ASP.NET charateryzuje technologię AJAX, wymienia przykłady zastosowań posługuje się środowiskiem programistycznym MS Visual Studio 2010 tworzy aplikacje internetowe w technologii ASP.NET wyjaśnia różnice między kontrolkami HTML a kontrolkami ASP.NET wymienia elementy aplikacji, które są konfigurowane w plikach konfiguracyjnych opisuje elementy składowe technologii AJAX Umiejętności wykorzystuje narzędzia Visual Studio do konfiguracji aplikacji tworzy stronę główną aplikacji, mapę witryny i konfiguruje kontrolki nawigacyjne wyjaśnia zasady obsługi zdarzeń w ASP.NET wyjaśnia sposoby wprowadzania zmian do plików konfiguracyjnych, podaje przykłady opisuje technologię ASP.NET AJAX tworzy bazy danych MS SQL Server za pomocą narzędzi Visual Studio wykorzystuje kontrolki danych w aplikacjach internetowych, konfiguruje połączenia z bazami danych tworzy proste usługi sieciowe i konsumentów usług sieciowych samodzielnie realizuje postawione zadanie programistyczne wykorzystuje w aplikacjach ogólnodostępne usługi sieciowe Kompetencje społeczne korzysta z internetowych materiałów pomocniczych opublikowanych przez firmę Microsoft tworzy usługi sieciowe przesyłajace dane z baz danych i konsumentów tych usług sieciowych korzysta z programistycznych forów dyskusyjnych 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i Podstawowa znajomość języków C lub C#, języka HTML i baz danych. dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: brak wymagań 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Tworzenie aplikacji i usług sieciowych standardy, technologie i narzędzia Podstawy strony aktywnej ASP.NET, klasa Page Kontrolki HTML w aplikacjach ASP.NET, kontrolki serwerowe ASP.NET, obsługa zdarzeń. 3 0

13 Akademia Morska w Gdyni strona: 9 4 Kontrolki list, kolejność zdarzeń i śledzenie Pliki cookies - ciasteczka Stan sesji, widoku i aplikacji ASP.NET Podstawy konfiguracji witryny internetowej ASP.NET Konfiguracja aplikacji internetowej ASP.NET, zarządzanie dostawcami i parametrami Programowanie usług sieciowych i konsumentów usług sieciowych JavaScript i AJAX - podstawy ASP.NET AJAX Grafika, wykresy i raporty Kierunki rozwoju technologii internetowych, Silverlight. 1 0 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Connolly Randy, ASP.NET 2.0, Projektowanie aplikacji internetowych, Helion Liberty Jeske, Hurwitz Dan, Programowanie ASP.NET, Helion Perry Stephen, C# i.net, Helion Wenz Christian, ASP.NET AJAX, Helion Zalecana lista lektur uzupełniających: 1. Hilyard Jay, Teilhet Stephen, C#. Receptury, Helion Metody nauczania: Studia stacjonarne W Ć L P S I Razem Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Uczestnictwo w zajęciach Aktywność na zajęciach Zaliczenie końcowe Projekt Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Odrobienie zajęć w terminie odróbkowy lub wykonanie projektu o tematyce związanej z tematem opuszczonych zajęć. 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: nie dotyczy 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: nie dotyczy

14 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/ Nazwa przedmiotu: Projektowanie układów scalonych 2. Kod przedmiotu: 3_5_13_1_6_1_ Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny Katedra Elektroniki Morskiej 4. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Elektronika Morska 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: drugiego stopnia stacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 1 semestr: 1 8. Liczba punktów ECTS: 2 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr hab. inż. Krzysztof Górecki wykładowca dr hab. inż. Krzysztof Górecki 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza Wymienia podstawowe procesy technologiczne stosowane przy produkcji układów scalonych. Akademia Morska w Gdyni Opisuje podstawowe procesy technologiczne stosowane przy produkcji układów scalonych. Wyjaśnia procesy technologiczne stosowane przy produkcji układów scalonych. Wymienia etapy projektowania układu scalonego. Prezentuje podstawowe różnice w projektowaniu układów cyfrowych o strukturze regularnej i swobodnej. Wymienia kryteria wyboru metody projektowania układu scalonego. Wymienia algorytmy rozmieszczania elementów w układzie scalonym i wytyczania połączeń między tymi elementami. Wymienia stosowane strategie projektowania układów scalonych. Opisuje wpływ czynników ekonomicznych na wybór rozwiązania technicznego. Prezentuje etapy projektowania układu scalonego. Opisuje specyfikę projektowania układów cyfrowych o strukturze regularnej i swobodnej. Omawia kryteria wyboru metody projektowania układu scalonego. Prezentuje algorytmy rozmieszczania elementów w układzie scalonym i wytyczania połączeń między tymi elementami. Umiejętności Charakteryzuje stosowane strategie projektowania układów scalonych. Kompetencje społeczne Charakteryzuje wpływ czynników ekonomicznych na wybór rozwiązania technicznego. Wyjaśnia etapy projektowania układu scalonego. Wyjaśnia specyfikę projektowania układów cyfrowych o strukturze regularnej i swobodnej. Wyjaśnia kryteria wyboru metody projektowania układu scalonego. Wyjaśnia algorytmy rozmieszczania elementów w układzie scalonym i wytyczania połączeń między tymi elementami. Charakteryzuje i porównuje stosowane strategie projektowania układów scalonych. Uzasadnia wpływ czynników ekonomicznych na wybór rozwiązania technicznego. 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i brak dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: brak 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Wprowadzenie Podstawowe operacje technologiczne stosowane przy wytwarzaniu układów scalonych Podstawowe technologie mikroelektroniczne Elementy składowe monolitycznych układów scalonych Etapy projektowania układu scalonego Kryteria wyboru metody projektowania układu scalonego Algorytmy rozmieszczania elementów na powierzchni struktury i wytyczania połączeń między nimi 2 0 Razem godziny 15 0

15 Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Kuźmicz W.: Projektowanie analogowych układów scalonych. WNT, Warszawa, Wilamowski B. M.: Układy scalone. Budowa, działanie, technologia. WKŁ, Warszawa, Muroga S.: Projektowanie układów VLSI. WNT, Warszawa, Napieralska M., Jabłoński G.: Podstawy mikroelektroniki, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Shepherd P.: Integrated Circuit Design, Fabrication and Test. Macmilian Press Ltd, London, Nekoogar F., Nekoogar F.: From ASICs to SOCs. A Practical Approach. Prentice Hall, Upper Saddle River, Gołda A., Kos A.: Projektowanie układów scalonych CMOS. WKŁ, Warszawa, Kaeslin H.: Digital Integrated Circuit Design. Cambridge University Press, Zalecana lista lektur uzupełniających: 1. Ciota Z.: Układy analogowe VLSI. Wydawnictwo KMiTI Politechniki Łódzkiej, Gardner J.W., Varadan V.K., Awadelkarim O. O.: Microsensors MEMS and Smart Devices. John Wiley &Sons, Chichester, Metody nauczania: Studia stacjonarne W Ć L P S I Razem Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Zaliczenie końcowe Uczestnictwo w zajęciach Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Nieobecności nie wymagają odrobienia. 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: brak 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: brak

16 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/ Nazwa przedmiotu: Systemy i sieci bezprzewodowe 2. Kod przedmiotu: 3_5_27_1_6_1_ Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji Morskiej 4. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy i Sieci Teleinformatyczne 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: drugiego stopnia stacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 1 semestr: 1 8. Liczba punktów ECTS: 2 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. prof. dr hab. inż. Dominik Rutkowski wykładowca prof. dr hab. inż. Dominik Rutkowski 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza definiuje podstawowe pojęcia, struktury sieciowe, właściwości i zastosowania systemów bezprzewodowych Akademia Morska w Gdyni charakteryzuje struktury sieciowe z punktu widzenia niezawodności wyjaśnia dobór długości pakietu w sieci charakteryzuje metody komutacji i ich właściwości wyjaśnia zalety komutacji pakietów opisuje transmisję z komutacją pakietów w trybie połączenia wirtualnego i bezpołączeniowym określa metody dostępu do kanału opisuje zasady pracy systemu Bluetooth i jego zastosowania charakteryzuje sieci z regułą dostępu S-ALOHA i R-ALOHA objaśnia podstawowe charakterystyki techniczne i parametry systemu charakteryzuje sieci z dostępem CSMA/CA i CSMA/CD wyjaśnia zasady samoorganizującej się sieci omawia istotę technik MIMO wyjaśnia schemat blokowy systemu MIMO charakteryzuje pojemność systemu MIMO tłumaczy zasadę modulacji OFDM i rolę określa schemat nadajnika i odbiornika demonstruje korzyści z wprowadzenia przedrostka cyklicznego przedrostka cyklicznego charakteryzuje ogólne właściwości i zastosowania standardów IEEE i IEEE prezentuje parametry warstwy fizycznej systemu IEEE opartej na modulacji OFDM identyfikuje charakterystyki i parametry systemu IEEE charakteryzuje ogólne właściwości systemów ZigBee, UWB i RFID oraz ich zastosowania rekomenduje wykorzystanie konkretnego systemu bezprzewodowego do określonego zastosowania ma świadomość roli, jaką spełniają systemy bezprzewodowe w przemyśle i zastosowaniach osobistych oraz domowych opisuje architekturę i charakterystyki system ZigBee Umiejętności ocenia dobór długości pakietu w zależności od interferencji w kanale Kompetencje społeczne docenia rolę komutacji kanałów w sieciach pakietowych objaśnia zasady pracy systemów UWB i RFID analizuje pracę modulatora i demodulatora OFDM dokonuje ocen struktur sieciowych z punktu widzenia niezawodności i przepływności 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Systemy bezprzewodowe, podstawowe pojęcia, struktury sieciowe, właściwości i zastosowania 1 0

17 Akademia Morska w Gdyni strona: 11 2 Techniki komutacji Metody wielodostępu do kanału Dobór długości pakietu, obsługa ruchu z priorytetami System Bluetooth, jego charakterystyki i funkcjonowanie Techniki MIMO Modulacja OFDM, rola przedrostka cyklicznego, analiza, formowanie symbolu Rodzina standardów IEEE , ich charakterystyki, funkcjonowanie i zastosowania Rodzina standardów IEEE , ich charakterystyki, funkcjonowanie i zastosowania System ZigBee, jego charakterystyki i zastosowania Systemy UWB, ich charakterystyki, właściwości i zastosowania Systemy RFID, ich charakterystyki, właściwości i zastosowania 1 0 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Molisch A., Wireless Communications, John Wiley and Sons, Ltd, Liu H., Li G., OFDM-Based Broadband Wireless Networks. Design and Optimization, Wiley-Interscience, Prasad R. OFDM for Wireless Communications Systems, Artech House, Inc., Zalecana lista lektur uzupełniających: 17. Metody nauczania: Studia stacjonarne W Ć L P S I Razem Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Aktywność na zajęciach Zaliczenie końcowe Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia:

18 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/ Nazwa przedmiotu: Systemy logiki rozmytej 2. Kod przedmiotu: 3_5_0_1_6_1_ Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji Morskiej 4. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: drugiego stopnia stacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 1 semestr: 1 8. Liczba punktów ECTS: 3 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr hab. inż. Wiesław Sieńko wykładowca dr hab. inż. Wiesław Sieńko 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza 1.Student ma podstawową wiedzę w zakresie systemów inteligencji obliczeniowej i pogłębioną znajomość systemów logiki rozmytej.potrafi wykazać praktyczną stosowalność systemów logiki rozmytej. Akademia Morska w Gdyni 1.Student ma podstawową wiedzę w zakresie systemów inteligencji obliczeniowej i pogłębioną znajomość systemów logiki rozmytej.potrafi wykazać praktyczną stosowalność systemów logiki rozmytej. 2.Opanował podstawe narzędzia programowe oferowane przez Matlab-Simulink. 1.Student ma podstawową wiedzę w zakresie systemów inteligencji obliczeniowej i pogłębioną znajomość systemów logiki rozmytej.potrafi wykazać praktyczną stosowalność systemów logiki rozmytej. 2.Opanował podstawe narzędzia programowe oferowane przez Matlab-Simulink. 3.Potrafi wykorzystać Fuzzy-Toolkit do analizowania systemów logiki rozmytej. Student potrafi przygotować projekt prostego systemu logiki rozmytej. Umiejętności Student potrafi przygotować projekt prostego systemu logiki rozmytej oraz dokonać analizy z wykorzystaniem narzędzi programowych Matlab-Simulink. Student potrafi przygotować projekt złożonego systemu logiki rozmytej oraz dokonać analizy z wykorzystaniem narzędzi programowych Matlab-Simulink. Student ma świadomość ważności metod modelowania i projektowania systemów znanych jedynie na podstawie wiedzy eksperckiej. Rozumie potrzebę stworzenia metod inteligencji obliczeniowej,w szczególności logiki rozmytej do projektowania i regulacji wielkich systemów technicznych i społecznych. Kompetencje społeczne Student ma świadomość ważności metod modelowania i projektowania systemów znanych jedynie na podstawie wiedzy eksperckiej. Rozumie potrzebę stworzenia metod inteligencji obliczeniowej,w szczególności logiki rozmytej do projektowania i regulacji wielkich systemów technicznych i społecznych. Student ma świadomość ważności metod modelowania i projektowania systemów znanych jedynie na podstawie wiedzy eksperckiej. Rozumie potrzebę stworzenia metod inteligencji obliczeniowej,w szczególności logiki rozmytej do projektowania i regulacji wielkich systemów technicznych i społecznych. 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i brak dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: brak 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Wprowadzenie do systemów inteligencji obliczeniowej Systemy Logiki Roznytej. Sztuczne Sieci Neuronowe.Systemy neuromorficzne, algorytmy genetyczne i ewolucyjne Zbiory rozmyte I-generacji. Logika rozmyta.relacje i wnioskowanie rozmyte. 2 0

19 Akademia Morska w Gdyni strona: 12 3 Systemy logiki rozmytej I-generacji.Model Mamdaniego,Sugeno,Tsukamoto.Modelowanie rozmyte.sieci ANFIS Kontrolery rozmyte.stabilność.adaptacja Systemy logiki rozmytej II-generacji Przykłady zastosowań w systemach automatyki,przetwarzaniu sygnałów Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: Tyh-Shing Roger Jang, Neuro-Fuzzy Modeling and Control, Proc. of IEEE,Vol.83.No3,1995. R.Fuller, Introduction to Neuro-Fuzzy Systems, Physica-Verlag Heidelberg, Zalecana lista lektur uzupełniających: D.E.Golberg, Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, WNT,2003. J.Aracil, F.Gordillo Eds, Stability Irsues in Fuzzy Control, Physica Verlag Heidelberg, Metody nauczania: Studia stacjonarne W Ć L P S I Razem Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Projekt Uczestnictwo w zajęciach Zaliczenie końcowe Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: brak 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: brak

20 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/ Nazwa przedmiotu: Systemy otwarte i rozproszone 2. Kod przedmiotu: 3_5_27_1_6_1_ Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji Morskiej 4. Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalność: Systemy i Sieci Teleinformatyczne 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: drugiego stopnia stacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 1 semestr: 1 8. Liczba punktów ECTS: 0 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr inż. Krzysztof Januszewski wykładowca dr inż. Krzysztof Januszewski 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza Dostateczna znajomość zagadnień teoretycznych - test wielokrotnego wyboru obejmujący materiał wykładu i laboratorium, czas trwania około 45 min. Akademia Morska w Gdyni Dobra znajomość zagadnień teoretycznych - test wielokrotnego wyboru obejmujący materiał wykładu i laboratorium, czas trwania około 45 min. Bardzo dobra znajomość zagadnień teoretycznych test wielokrotnego wyboru obejmujący materiał wykładu i laboratorium, czas trwania około 45 min. Dostateczna znajomość zagadnień praktycznych - test wielokrotnego wyboru obejmujący materiał wykładu i laboratorium, czas trwania około 45 min. Umiejętności Dobra znajomość zagadnień praktycznych - test wielokrotnego wyboru obejmujący materiał wykładu i laboratorium, czas trwania około 45 min. Bardzo dobra znajomość zagadnień praktycznych - test wielokrotnego wyboru obejmujący materiał wykładu i laboratorium, czas trwania około 45 min. Ma świadomość w zakresie wykorzystania nabytej wiedzy 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Kompetencje społeczne Wykazuje zdolność w zakresie wykorzystania nabytej wiedzy Wykazuje kreatywność w zakresie wykorzystania nabytej wiedzy. 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Charakterystyka systemów rozproszonych, przegląd technik sieciowych, przegląd protokółów sieciowych, Komunikacja miedzyprocesowa, gniazda BSD, Interface warstwy transportowej dla Systemu V, Procedury synchronizacji daty i czasu, wywoływanie procedur zdalnych, usługi nazewnicze, systemy usług plikowych Sterowanie współbieżnością, rozproszona pamięć dzielona, współdzielenie danych i dostęp transakcyjny, Zagadnienia bezpieczeństwa w systemach rozproszonych, Rozproszone systemy operacyjne, przykłady rozproszonych systemów operacyjnych Network File System firmy Sun, Współdzielenie zasobów w S/O Unix i Windows SAMBA, Andrew File System, Algorytmy synchronizacji czasu, Protokół NTP, Komunikacja w systemach rozproszonych - DCOM, SOAP, Uwierzytelnianie w systemach rozproszonych, Środowisko DCE IBM. 1 0 Razem godziny 30 0

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Karty kursów Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Kierunek: Studia: Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia, niestacjonarne Specjalności:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Zaawansowane metody obliczeń numerycznych Nazwa w języku angielskim Advanced numerical calculation

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie

Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie Redakcja Witold BIAŁY Katarzyna MIDOR Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie GLIWICE 2013 RECENZENCI: dr hab. inż. Jarosław BRODNY, prof. Pol. Śl. dr Ewa W. MARUSZEWSKA

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Redaktor naukowy Jerzy Gołuchowski

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Technologie sieciowe i użytkowanie sieci Kod przedmiotu: TSA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków Konferencje Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki I informatyki ul. Nadbystrzycka 38A 20-618 Lublin I Sympozjum Naukowe Elektryków

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Sektor ICT w województwie pomorskim

Sektor ICT w województwie pomorskim Sektor ICT w województwie pomorskim Raport ABSL przygotowany we współpracy z Invest in Pomerania Autorzy: dr Janusz Górecki, Head of Research, ABSL e-mail: janusz.gorecki@absl.pl dr Grzegorz Micek, Adiunkt,

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo