Studia B i u r a A n a l i z S e j m o w y c h k a n c e l a r i i s e j m u. Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia B i u r a A n a l i z S e j m o w y c h k a n c e l a r i i s e j m u. Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w Polsce"

Transkrypt

1 Studia B i u r a A n a l i z S e j m o w y c h k a n c e l a r i i s e j m u Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w Polsce

2 Studia BAS Nr 16 Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w Polsce Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu Warszawa 2008

3 Rada programowa: Grzegorz Gołębiowski przewodniczący, Henryk Dzwonkowski, Paweł Felis, Piotr Radziewicz, Piotr Russel, Adam Szafrański, Dorota Stankiewicz, Zofia Szpringer Kolegium redakcyjne: Ewa Karpowicz (redaktor naczelna), Agnieszka Tomaszewska (sekretarz redakcji), Mirosław Gwiazdowicz, Bożena Kłos, Monika Korolewska, Gabryjela Zielińska Redaktor tomu: Grzegorz Gołębiowski, Anna Zygierewicz Redakcja i korekta: Bożena Kleczewska Skład: Janusz Świnarski Copyright by BAS Warszawa 2008 Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu Warszawa, ul. Zagórna 3 tel. (022) faks (022) Wszystkie zamieszczone artykuły są recenzowane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość opracowania nie może być bez zgody wydawcy Kancelarii Sejmu reprodukowana, użyta do innej publikacji oraz przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych. ISBN Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu Druk i oprawa: NOKPOL

4 Spis treści Wprowadzenie...5 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Struktura podmiotowa i działalność przedsiębiorstw w Polsce...7 Agnieszka Tomaszewska Pomoc publiczna w świetle prawa wspólnotowego...27 Piotr Russel Wybrane zagadnienia dotyczące udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom...49 Jacek Krzak Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój przedsiębiorstw...69 Marcin Jamroży Podatkowe instrumenty wspierania rozwoju przedsiębiorstw...89 Dorota Grodzka Instrumenty wspierania działalności przedsiębiorstw przez jednostki samorządu terytorialnego Anna Zygierewicz Wspieranie przedsiębiorstw ze środków UE Jolanta Adamiec Kobiety jako przedsiębiorcy Grzegorz Gołębiowski Kierunki wspierania rozwoju przedsiębiorstw Abstracts O autorach...191

5 Contents Introduction...5 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Enterprises and their activity in the economy in Poland...7 Agnieszka Tomaszewska European State Aid regulations...27 Piotr Russel Selected issues of state aid for enterprises...49 Jacek Krzak Influence of the special economic zones on enterprises development...69 Marcin Jamroży Tax instruments supporting development of enterprises...89 Dorota Grodzka Instruments for support of business acitivity by local authorities Anna Zygierewicz The EU assistance for enterprises Jolanta Adamiec Women as entrepreneurs Grzegorz Gołębiowski Trends in supporting enterprises development Abstracts About autors...191

6 Wprowadzenie Przekazujemy Czytelnikom kolejny tom z serii Studia BAS, tym razem poświęcony wybranym problemom wspierania rozwoju i działalności przedsiębiorstw w Polsce. Od lat ekonomistów nurtuje kwestia ingerencji w procesy gospodarcze, a także jej ewentualna skala. Przywykliśmy już, że w zasadzie powszechnie akceptowane jest występowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorstw. Wydaje się, że ostatnie wydarzenia związane z kryzysem finansowym są powodem ponownego wywołania tego tematu, a poruszana przez nas problematyka nabiera nowego znaczenia. W niniejszej publikacji nie relacjonujemy dyskusji ekonomistów w tej materii, ale skupiamy się na opisie stanu faktycznego w zakresie pomocy sektorowi przedsiębiorstw w Polsce. Tym samym pozostawiamy Czytelnikowi możliwość sformułowania własnych opinii. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski prezentuje w swoim artykule strukturę podmiotową przedsiębiorstw w Polsce oraz pisze o ich znaczeniu w gospodarce. Przedstawia m.in. podział przedsiębiorstw pod względem ich wielkości, działów gospodarki, w których działają, oraz prowadzonej przez nie działalności eksportowej. Agnieszka Tomaszewska przedstawia ramy prawne udzielania pomocy publicznej w świetle prawa Unii Europejskiej. Prezentacja wzbogacona jest cennymi przykładami orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które ułatwiają zrozumienie złożonej problematyki stosowania pomocy publicznej w UE. Piotr Russel uzupełnia artykuł A. Tomaszewskiej w zakresie definiowania pojęcia pomocy publicznej, wzbogacając temat o przedstawienie problematyki udzielania pomocy publicznej na przykładzie polskich przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w latach , a więc w okresie przed i po przystąpienie do UE. Jacek Krzak pokazuje zalety i wady wspierania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw przez tworzenie specjalnych stref ekonomicznych. Prezentacja sytuacji w Polsce wzbogacona jest przykładami z innych państw, w których SSE funkcjonują z mniejszym lub większym powodzeniem. Marcin Jamroży opisuje fiskalne formy wspierania rozwoju przedsiębiorstw, poddając je ocenie i uzupełniając przykładami rozwiązań międzynarodowych. Analizie i ocenie zostały też poddane wybrane instrumenty 5

7 podatkowe wspierania rozwoju przedsiębiorstw, przy czym szczególny nacisk został położony na kwestie związane z przyspieszoną amortyzacją. Dorota Grodzka omawia instrumenty wspierania działalności przedsiębiorstw przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym instrumenty wydatkowe i dochodowe, ich znaczenie, a także znaczenie instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w Polsce. Anna Zygierewicz przedstawia główne kierunki planowanego wykorzystania pomocy wspólnotowej w Polsce w latach przeznaczonej na wspieranie rozwoju przedsiębiorstw, poprawę ich innowacyjności i konkurencyjności. Autorka uzupełniła opracowanie uwagami dotyczącymi wybranych efektów wsparcia unijnego oferowanego przedsiębiorstwom w latach Jolanta Adamiec zajęła się wzrastającą rolą kobiet w biznesie we wszystkich częściach świata. Omawia problemy, z którymi spotykają się kobiety chcące zakładać działalność gospodarczą, oraz sposoby wspierania kobiet jako przedsiębiorców stosowane w różnych krajach. Grzegorz Gołębiowski podsumowuje wcześniejsze artykuły, rozszerzając omawianą problematykę wspierania rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstwa o refleksje nad efektywnością i skutkami różnych form pomocy oraz możliwościami kształtowania polityki w tej dziedzinie. Grzegorz Gołębiowski Anna Zygierewicz 6

8 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Struktura podmiotowa i działalność przedsiębiorstw w Polsce Uwagi wstępne W końcu 2007 r. w rejestrze REGON 1 było zarejestrowanych 3685,6 tys. osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W tej liczbie są zarówno podmioty aktywne, jak i podmioty, które wprawdzie zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej, ale nie dopełniły formalności wyrejestrowania się z rejestru REGON. Dane o liczbie aktywnych podmiotów działających na zasadach komercyjnych 2 są przedstawiane w wydawanej co roku publikacji GUS Działalność przedsiębiorstw niefinansowych. Ostatnie dostępne dane obejmują 2006 r., dlatego w niniejszym opracowaniu 1 REGON (akronim od Rejestr Gospodarki Narodowej) jest to krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, prowadzony przez Prezesa GUS na podstawie przepisów ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. 2 Nie uwzględnia się tu więc np. podmiotów z sekcji L (administracja publiczna), fundacji, stowarzyszeń, organizacji charytatywnych, spółek wodnych, jednostek publicznych z sekcji M (edukacja) czy N (ochrona zdrowia i opieka społeczna). Szczegółowy zakres podmiotowy publikacji Działalność przedsiębiorstw niefinansowych znajduje się w uwagach metodologicznych tej publikacji. 7

9 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski analizuję polskie przedsiębiorstwa właśnie z tego roku. W artykule przedstawiono liczbę aktywnych podmiotów w podziale na klasy zatrudnienia, rodzaj działalności (według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD) oraz w podziale na podmioty z kapitałem zagranicznym i podmioty bez takiego kapitału. Uwzględniono także podział podmiotów ze względu na formę opodatkowania. Liczba pracujących w przedsiębiorstwie oraz sposób, w jaki jest ono opodatkowane, rzutuje na szczegółowość danych, jakie dany podmiot jest zobowiązany dostarczać do GUS-u. Instytucja ta w sposób mniej szczegółowy monitoruje mikroprzedsiebiorstwa, a bardziej szczegółowo podmioty o liczbie pracujących powyżej 9 osób i prowadzące pełną księgowość. W artykule przyjęto następujące definicje, jeśli chodzi o klasy przedsiębiorstw według wielkości zatrudnienia: mikroprzedsiębiorstwo podmiot o liczbie pracujących do 9 osób, przedsiębiorstwo małe podmiot o liczbie pracujących od 10 do 49 osób, przedsiębiorstwo średnie podmiot o liczbie pracujących od 50 do 249 osób, przedsiębiorstwo duże podmiot o liczbie pracujących powyżej 249 osób 3. Podstawowe informacje o działalności przedsiębiorstw W 2006 r. w Polsce prowadziło działalność gospodarczą podmiotów (podmioty aktywne), z czego 96,4% przypadało na mikroprzedsiębiorstwa, 2,6% na małe firmy, 0,8% na firmy średnie i 0,2% na podmioty duże (por. tabela 1). Do sektora publicznego należało zaledwie 4 tys. podmiotów, co stanowiło 0,2% całej populacji przedsiębiorstw. Wśród przedsiębiorstw tego sektora 28% przypadało na mikroprzedsiębiorstwa, 27% na małe firmy, 33% na średnie podmioty, a 11,9% na duże jednostki. Jest rzeczą naturalną, że w sektorze publicznym, który składa się najczęściej z przedsiębiorstw państwowych, występuje stosunkowo mało mikroprzedsiebiorstw, a liczne są firmy większe (duże i średnie). 3 Jest to zgodne z kryterium zatrudnieniowym określonym w definicjach różnych kategorii przedsiębiorców w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 8

10 Struktura podmiotowa i działalność przedsiębiorstw w Polsce Najpopularniejszą formą opodatkowania wśród polskich przedsiębiorstw była księga przychodów i rozchodów 4. W 2006 r. taki rodzaj opodatkowania wybrało przedsiębiorstw. Prawie wszystkie podmioty stosujące księgę przychodów i rozchodów (oprócz 365 firm należących do podmiotów średnich) należały do mikroprzedsiębiorstw (98,7%) i małych firm (1,3%). Kolejną dość popularną formą opodatkowania był ryczałt ewidencjonowany 5. Skorzystały z niego przedsiębiorstwa. Oprócz ryczałtu ewidencjonowanego, drugą uproszczoną formą opodatkowania była karta podatkowa 6 ( przedsiębiorstw). Prawie wszyscy podatnicy 4 Podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzą podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowani na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) albo podatkiem liniowym (19%), którzy nie przekroczyli limitu 800 tys. euro zobowiązującego ich do prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość). Ten rodzaj księgowości prowadzą również spółki cywilne, jawne oraz partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, jeśli nie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Spółki te prowadzą jedną księgę dla wszystkich wspólników (dla spółki), 5 Ryczałtem ewidencjonowanym mogą być objęte osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne i spółki partnerskie, których wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód. Dodatkowo w sposób zryczałtowany mogą być opodatkowane na warunkach określonych w ustawie przychody osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej osiągane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Na warunkach określonych w ustawie ryczałtem mogą zostać objęte osoby wykonujące wolny zawód oraz osoby duchowne. Ryczałt płaci się od uzyskanego przychodu według stawek: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% czy 20% (w zależności od prowadzonej działalności). Ryczałtowiec musi prowadzić uproszczoną księgowość w postaci ewidencji przychodów i wykazywać w niej wszystkie wpływy. Nie ewidencjonuje natomiast kosztów działalności podatek bowiem rozlicza się od przychodu, a nie od dochodu. W 2008 r. ryczałt mogą opłacać podatnicy, którzy w 2007 r. uzyskali przychody z działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 tys. euro, 6 Karta podatkowa to szczególna postać zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to forma opodatkowania najmniej skomplikowana. Ten sposób opodatkowania dotyczy osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych osób fizycznych. Opodatkowanie w formie karty podatkowej jest najczęściej bardzo korzystne dla osób prowadzących niewielką działalność. Podatnik nie ma konieczności prowadzenia ewidencji księgowej, a rachunki wystawia się na żądanie klienta. Podatek opłacany jest co miesiąc w formie kwoty zry- 9

11 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski korzystający z tych dwóch uproszczonych form opodatkowania należeli do mikroprzedsiębiorstw. Reszta firm ( podmiotów) była zobowiązana wybrać pełną księgowość 7, a więc prowadzić księgi rachunkowe. Wśród tej grupy było mikrofirm (68,3%), małych podmiotów (20,2%), średnich firm (9,5%) oraz 2980 dużych jednostek (2%). W 2006 r. wartość dodana wytworzona 8 w polskich przedsiębiorstwach wyniosła 659,3 mld zł, z czego 198,7 mld zł przypadło na mikroprzedsiębiorstwa, 60 mld zł na małe firmy, 114,5 mld zł na średnie podmioty i 286 mld zł na duże firmy (por. wykres 1). Ocenia się, że udział wartości dodanej wytworzonej przez przedsiębiorstwa w produkcie krajowym brutto wynosił w ostatnich latach ok. 70% 9. Na ogólną liczbę 8,56 mln pracujących w 2006 r. w polskich przedsiębiorstwach najwięcej osób pracowało w mikroprzesiębiorstwach (3,47 mln), a następnie w dużych firmach (2,56 mln). Najmniej, bo niecały milion osób, pracowało w małych jednostkach (tabela 1, wykres 2). Notowany w ostatnich latach wzrost zatrudnienia najwyraźniej wystąpił w dużych podmiotach. W latach liczba pracujących zwiększyła się o 9,1% w podmiotach dużych, o 5,5% w firmach średnich i o 2,7% w mikroprzedsiębiorstwach. czałtowanej, określanej w zależności od rodzaju działalności, wielkości miejscowości, w której wykonywana jest działalność, oraz zatrudnionych osób. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać ci, którzy prowadzą drobną działalność handlową, usługową, gastronomiczną, 7 Pełna księgowość to podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych ustalany według ewidencji prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się m.in. do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem opisanym poniżej, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego; osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 tys. euro, 8 Według informacji zamieszczonych w Roczniku statystycznym 2007 w dziale Rachunki narodowe, relacja między PKB a wartością dodaną jest następująca: PKB jest sumą wartości dodanej wszystkich sektorów instytucjonalnych oraz kwoty podatków pośrednich (w tym głównie VAT), pomniejszoną o wartość dotacji. 9 Taki wskaźnik podają autorzy Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , wydanego przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, Warszawa

12 Struktura podmiotowa i działalność przedsiębiorstw w Polsce Wykres 1. Wartość dodana wytworzona w przedsiębiorstwach w 2006 r. Średnie przedsiębiorstwa 17,4% Duże przedsiębiorstwa 43,4% Małe przedsiębiorstwa 9,1% Mikrofirmy 30,1% Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2006 roku, GUS, 2008; obliczenia własne. Wykres 2. Liczba pracujących w przedsiębiorstwach w 2006 r. Duże przedsiębiorstwa 30% Mikrofirmy 40,6% Średnie przedsiębiorstwa 18% Małe przedsiębiorstwa 11,4% Źródło: jak pod wykresem 1. 11

13 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Wykres 3. Przychody zrealizowane w przedsiębiorstwach w 2006 r. Średnie firmy 21,9% Małe firmy 13,3% Mikrofirmy 24,9% Duże firmy 39,9% Źródło: jak pod wykresem 1. W 2006 r. polskie przedsiębiorstwa zatrudniały 6 mln osób, z czego 40,1% przypadło na duże podmioty, 24,4% na podmioty średnie, 20,7% na mikroprzedsiębiorstwa i 14,8% na małe firmy. Wśród mikroprzedsiębiorstw było wiele podmiotów, które nie zatrudniały pracowników na podstawie umowy o pracę, tzn. firm, w których pracował sam właściciel 10. Na jeden zakład przypadało średnio: 807,7 zatrudnionych w dużych podmiotach, 99,7 zatrudnionych w średnich firmach, 20 zatrudnionych w małych jednostkach i 0,8 zatrudnionego w mikroprzedsiebiorstwach. W 2006 r. przychody polskich podmiotów wyniosły 2 558,7 mld zł, z czego aż 40% przypadło na przedsiębiorstwa duże, a 25% na mikroprzedsiębiorstwa (wykres 3). Wydajność pracy mierzona przychodami na jednego pracującego była wyraźnie najwyższa w grupie firm dużych (tabela 1). Przede wszystkim wynikało to z technicznego uzbrojenia pracy. Na jednego pracującego w pod- 10 Dlatego w mikroprzedsiębiorstwach liczba pracujących jest znacznie wyższa od liczby zatrudnionych. W 2006 r. liczba pracujących w tej kategorii firm wynosiła osoby (na koniec tego roku), a przeciętna liczba zatrudnionych wynosiła tylko osób. 12

14 Struktura podmiotowa i działalność przedsiębiorstw w Polsce Tabela 1. Podstawowe dane o działalności przedsiębiorstw w Polsce w 2006 r. Wyszczególnienie Ogółem Mikropodmioty Małe podmioty Średnie podmioty Duże podmioty Liczba podmiotów Liczba pracujących Liczba pracujących na jeden podmiot 5,0 2,1 22,1 104,9 859,7 Przeciętne zatrudnienie (w mln) Przeciętne zatrudnienie na jeden podmiot 3,5 0,8 20,0 99,7 807,7 Wartość dodana (w mln zł) Wartość dodana na jednego pracującego (w tys. zł) 77,1 57,2 61,5 74,2 111,6 Przychody (w mln zł) Przychody na jednego pracującego (w tys. zł) 299,0 183,2 348,4 363,9 398,2 Wartość środków trwałych (w mln zł) Wartość środków trwałych na jednego pracującego (w tys. zł) 129,6 33,3 116,2 156,4 249,3 Nakłady inwestycyjne (w mln zł) Nakłady inwestycyjne na jednego pracującego (w tys. zł) 13,4 4,1 13,2 18,2 23,1 Źródło: jak pod wykresem 1. 13

15 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski miotach dużych przypadały środki trwałe o wartości 249 tys. zł, w firmach średnich o wartości 156 tys. zł, w podmiotach małych o wartości 116 tys. zł, a w mikroprzedsiębiorstwach o wartości zaledwie 33 tys. zł. Wyraźnie najwyższe wyposażenie w środki trwałe w przeliczeniu na jednego pracującego w podmiotach największych było konsekwencją relatywnie dużych inwestycji, realizowanych przez te firmy. W 2006 r. aż 51,8% nakładów inwestycyjnych polskich przedsiębiorstw przypadało na duże firmy, 24,5% na podmioty średnie, a tylko 12,4% na mikroprzedsiębiorstwa. Na jednego pracującego w dużych podmiotach wielkość nakładów inwestycyjnych była 6 razy wyższa niż w mikrofirmach. W poprzednich latach proporcje te układały się podobnie. Wydajność pracy uzyskiwana w poszczególnych kategoriach firm określała w dużym stopniu wielkość miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego na jednego zatrudnionego. W 2006 r. średnie wynagrodzenie miesięczne brutto wynosiło 1509 zł w mikroprzedsiębiorstwach, 1831 zł w małych firmach 11, 2579 zł w podmiotach średnich i 3105 zł w podmiotach dużych. Mikroprzedsiębiorstwa (do 9 pracujących) Biorąc pod uwagę dużą liczebność najmniejszych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także konieczność minimalizacji kosztów prowadzonego badania, Główny Urząd Statystyczny bada mikroprzedsiębiorstwa metodą reprezentacyjną. Oznacza to, że w specjalny sposób, tak aby zachować reprezentatywność, losuje się przedsiębiorstwa do tzw. próby, która stanowi ok. 4% całej populacji mikroprzedsiębiorstw. Dane uzyskane z próby uogólnia się na całą populację przedsiębiorstw. Dane zbierane przez GUS, a dotyczące mikroprzedsiębiorstw, są to informacje podstawowe. Obejmują one takie kategorie ekonomiczne, jak rodzaj działalności, liczba pracujących, wielkość wynagrodzeń, wartość uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów oraz wartość posiadanych środków trwałych i nakładów poniesionych na działalność inwestycyjną. Stopień szczegółowości tych danych jest znacznie mniejszy niż danych dotyczących podmio- 11 W tym przypadku oznacza to kategorię firm małych, ale łącznie z mikroprzedsiębiorstwami (liczba pracujących od 1 do 49 osób). Dostępne dane GUS nie pozwalają na obliczenie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla samej kategorii małych firm (10 49 osób). 14

16 Struktura podmiotowa i działalność przedsiębiorstw w Polsce Wykres 4. Struktura mikroprzedsiębiorstw według rodzaju działalności w 2006 r. Obsługa nieruchomości i biznesu 16,1% Pozostałe sekcje. 19,4% Przetwórstwo przemysłowe 10% Budownictwo 10% Transport i łączność 8,4% Handel i naprawy 35,8% Źródło: jak pod wykresem 1. tów o liczbie pracujących powyżej 9 osób i prowadzących pełną księgowość (tj. prowadzących tzw. księgi rachunkowe). W 2006 r. wśród ok tys. działających mikroprzedsiębiorstw, 591 tys. podmiotów prowadziło działalność w handlu i naprawach, 265,8 tys. w obsłudze nieruchomości i firm, 171,8 tys. w przetwórstwie przemysłowym, 163,8 tys. w budownictwie oraz 139,6 tys. w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności 12. Łącznie na te 5 sekcji przypadało 80,6% wszystkich działających mikroprzedsiębiorstw (wykres 4). Pozostałe mikrofirmy funkcjonowały przede wszystkim w następujących sekcjach: sekcja N (ochrona zdrowia i opieka społeczna) 98,2 tys. podmiotów (są to np. lekarze prowadzący praktykę prywatną), sekcja O (pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna) 74,2 tys. podmiotów (np. usługi pralnicze, fryzjerskie, kosmetyczne, działalność rekreacyjna, rozrywkowa), sekcja H (hotele i restauracje) 54,4 tys. podmiotów, 12 Jest to podział na sekcje według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). 15

17 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Wykres 5. Liczba pracujących w mikroprzedsiebiorstwach w 2006 r. Pozostałe sekcje 16,8% Przetwórstwo przemysłowe 13,3% Obsługa nieruchomości i biznesu 13,8% Budownictwo 10,4% Transport i łączność 7,4% Handel i naprawy 38,2% Źródło: jak pod wykresem 1 sekcja J (pośrednictwo finansowe 13 ) 53,6 tys. podmiotów (np. kantory, doradcy finansowi), sekcja M (edukacja) 28,3 tys. podmiotów (np. osoby świadczące korepetycje). Jak już wspomniano, w 2006 r. w mikroprzedsiębiorstwach pracowało 3474,6 tys. osób, z czego 1328,4 tys. w handlu i naprawach, 480,1 tys. w obsłudze nieruchomości i biznesu, 463,5 tys. w przetwórstwie przemysłowym, 362,5 tys. w budownictwie, a 256,5 tys. w transporcie i łączności (por. wykres 5). W roku 2006 na jeden mikropodmiot przypadało średnio 2,1 pracującego. Ten wskaźnik w poszczególnych sekcjach był dość zróżnicowany. Relatywnie duży był on w przetwórstwie przemysłowym i sekcji H, obejmującej hotele i restauracje (po 2,7 pracującego na jeden podmiot), trochę mniejszy w handlu i budownictwie (po 2,2 osoby), wyraźnie mniejszy w transporcie i łączności oraz obsłudze nieruchomości i firm (po 1,8 osoby). Najmniejsza 13 W sekcji tej wyłączone są takie podmioty, jak działalność bankowa, ubezpieczeniowa, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, powszechne towarzystwa emerytalne, otwarte fundusze emerytalne, narodowe fundusze inwestycyjne. 16

18 Struktura podmiotowa i działalność przedsiębiorstw w Polsce liczba pracujących osób przypadała na jedną mikrofirmę w sekcjach: pośrednictwo finansowe, edukacja oraz ochrona zdrowia i opieka społeczna (po 1,5 osoby). Na jedno przeciętne mikroprzedsiębiorstwo przypadał w 2006 r. przychód wynoszący 0,4 mln zł. Przychód ten wahał się od 0,1 mln zł, w takich sekcjach jak edukacja czy ochrona zdrowia i opieka społeczna, do 1,5 mln zł w pośrednictwie finansowym. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto wyniosło w 2006 r. dla całej grupy mikroprzedsiębiorstw 1509 zł. Najwyższe było ono w edukacji (2261 zł) oraz obsłudze nieruchomości i firm (2099 zł), wyraźnie niższe w przemyśle przetwórczym (1455 zł) i budownictwie (1383 zł), a najniższe w hotelach i restauracjach (1166 zł) oraz w leśnictwie i rybołówstwie (1147 zł). Przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób Podmioty o liczbie pracujących powyżej 9 osób i prowadzące pełną księgowość (tj. prowadzących tzw. księgi rachunkowe) 14 są badane przez GUS metodą pełną, tzn. badane są wszystkie przedsiębiorstwa, a nie tylko ich reprezentacja. Są to więc dane rzeczywiste, a nie szacowane na podstawie wyników uzyskanych w próbie jak w przypadku mikrofirm. W 2006 r. w Polsce było takich przedsiębiorstw 15, z czego 93,5% podmiotów należało do sektora prywatnego, a 6,5% do sektora publicznego. W tej populacji przedsiębiorstw na małe podmioty przypadało firm, na średnie podmioty , a na duże jednostki 2950 (wykres 6, tabela 2). W 2006 r. najwięcej podmiotów było zgrupowanych w dwóch sekcjach: w przetwórstwie przemysłowym (14 671) i w handlu (13 580). Na te dwie sekcje przypadało 62,2% wszystkich badanych przedsiębiorstw. Kolejne miejsca pod względem liczebności jednostek zajmowały trzy sekcje: ob- 14 W tabeli i wykresach określamy te podmioty w sposób skrótowy jako przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób. 15 Oprócz tego istnieje grupa takich przedsiębiorstw, które nie prowadzą ksiąg rachunkowych, lecz księgi przychodów i rozchodów, tj. znacznie prostszą formę opodatkowania. W 2006 r. grupa ta liczyła firmy. Firmy te badane są przez GUS metodą pełną (tj. badaniem objęte są wszystkie podmioty należące do tej kategorii), ale w sposób mało szczegółowy. 17

19 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Wykres 6. Przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób w 2006 r. Firmy średnie 41,5% Firmy małe 46,2% Firmy duże 12,3% Źródło: dane GUS przetworzone dla IBRKK Tabela 2. Przedsiębiorstwa o liczbie pracujacych powyżej 9 osób w 2006 r. Wyszczególnienie Liczba przedsiębiorstw Ogółem Sektor publiczny 2890 Sektor prywatny Małe podmioty Średnie podmioty Duże podmioty 2950 Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (sekcja A)* 1484 Górnictwo (C) 219 Przetwórstwo przemysłowe (D) Zaopatrywanie w energię, gaz i wodę (E) 907 Budownictwo (F) 3906 Handel i naprawy (G) Hotele i restauracje (H) 725 Transport i łączność (I) 2148 Pośrednictwo finansowe (J) 279 Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (K) 4678 Edukacja (M) 160 Ochrona zdrowia i opieka społeczna (N) 1006 Pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna (O) 876 * W nawiasach symbol sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności. Źródło: dane GUS przetworzone dla potrzeb Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I XII 2006, GUS, Warszawa

20 Struktura podmiotowa i działalność przedsiębiorstw w Polsce Wykres 7. Przedsiębiorstwa nieeksportujące, o liczbie pracujących powyżej 9 osób w 2006 r. Pozostałe sekcje 18,2% Przetwórstwo przemysłowe 18,5% Obsługa nieruchomości i biznesu 13,7% Budownictwo 11,7% Transport i łączność 4,2% Handel i naprawy 33,7% Źródło: jak pod wykresem 6. sługa nieruchomości i firm (4678), budownictwo (3906), transport i łączność (2148). Łącznie na pięć wyżej wymienionych sekcji przypadało 87,2% wszystkich analizowanych w tym rozdziale przedsiębiorstw. W 2006 r. na działających w Polsce przedsiębiorstw omawianych w tym punkcie było 6113 podmiotów mających udział kapitału zagranicznego i podmiotów bez udziału takiego kapitału. W tej pierwszej grupie zdecydowanie najbardziej liczne były firmy z przetwórstwa przemysłowego (48,5%), a następnie w dalszej kolejności firmy handlowe (24,1%), podmioty z obsługi nieruchomości i firm (10,4%). W drugiej grupie przeważały przedsiębiorstwa z handlu (31,4%) oraz z przetwórstwa przemysłowego (30,3%). Wśród funkcjonujących w Polsce przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób i prowadzących księgi rachunkowe było eksporterów i nieeksporterów 16. Wśród nieeksporterów dominowały podmioty handlowe (wykres 7). 16 Dla mikroprzedsiębiorstw nie dysponujemy danymi, które pozwalają podać liczebność eksporterów i nieeksporterów. 19

21 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Wykres. 8 Przedsiębiorstwa eksportujące, o liczbie pracujących powyżej 9 osób, w 2006 r. Handel i naprawy 24,1% Transport i łączność 5,9% Obsługa nieruchomości i biznesu 4,4% Pozostałe sekcje 5,7% Przetwórstwo przemysłowe 59,9% Źródło: jak pod wykresem 6. Grupa eksporterów zrealizowała eksport o wartości 315,3 mld zł 17. Wśród eksporterów 46,2% stanowiły podmioty małe, 41,5% podmioty średnie, a 12,3% firmy duże. Na przedsiębiorstwa duże, chociaż stosunkowo nieliczne, przypadało 72% całego analizowanego eksportu. Przeciętnie na jeden podmiot przypadał eksport o wartości 20,4 mln zł, w tym w przedsiębiorstwach małych było to 3,1 mln zł, w firmach średnich 10,3 mln zł, a w firmach dużych 119,9 mln zł. Najwięcej eksporterów reprezentowały w 2006 r. takie sekcje, jak: przemysł przetwórczy (9261 firm), handel (3721), transport i łączność (911), obsługa nieruchomości i firm (676) oraz budownictwo (480). Strukturę eksporterów według sekcji PKD pokazuje wykres 8. Na przetwórstwo przemysłowe przypadało aż 77,3% całego analizowanego eksportu. Z pozostałych sekcji, 11,2% przypadło na handel, 4,4% na transport i łączność, 2,9% na górnictwo, 1,9% na obsługę nieruchomości i firm, 1,3% na budownictwo. 17 Należy pamiętać, że kwota ta nie obejmuje eksportu mikroprzedsiębiorstw. Według danych statystyki celnej (deklaracje INTRASTAT i dokumenty SAD) wartość całego polskiego eksportu wyniosła w 2006 r mld zł, z czego na mikroprzedsiębiorstwa przypadło 29,5 mld zł (8,6%). 20

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ UDZIELANEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJACYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ UDZIELANEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJACYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/230/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto Łowicz PROGRAM POMOCY

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis Instrukcja wypełniania nowego Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą (załącznik do Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Nr 1029. Informacja. Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku. Styczeń 2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Nr 1029. Informacja. Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku. Styczeń 2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku Styczeń 2004 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA. Katowice, 6 XII 2006 r.

POMOC PUBLICZNA. Katowice, 6 XII 2006 r. Katowice, 6 XII 2006 r. POMOC PUBLICZNA Jarosław Butkiewicz Specjalista w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tel. (0-22) 55-60-271 Prawo regulujące warunki

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 5 lutego2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności L.p. Rodzaj prowadzonej Rodzaj dokumentu (i z jakich przepisów to działalności wynika) 1. Spółka cywilna Jeżeli spółka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r.

Uchwała Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. Uchwała Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla małych i średnich przedsiębiorców prowadzących

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ Załącznik nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ 1 Definicje 1. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY DE MINIMIS UDZIELANEJ PRZEDSIĘBIORCOM NA TERENIE MIASTA ŁODZI W ZAKRESIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

PROGRAM POMOCY DE MINIMIS UDZIELANEJ PRZEDSIĘBIORCOM NA TERENIE MIASTA ŁODZI W ZAKRESIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII Załącznik do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia PROGRAM POMOCY DE MINIMIS UDZIELANEJ PRZEDSIĘBIORCOM NA TERENIE MIASTA ŁODZI W ZAKRESIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII DZIAŁ I NAZWA PROGRAMU Program pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 13 ANALIZA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

ROZDZIAŁ 13 ANALIZA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Anna Wolak-Tuzimek ROZDZIAŁ 13 ANALIZA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Abstrakt Artykuł prezentuje podstawowe wielkości charakteryzujące sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 379 UCHWAŁA NR XXXIX/451/14 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 379 UCHWAŁA NR XXXIX/451/14 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 379 UCHWAŁA NR XXXIX/451/14 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: zwolnień od podatku

Bardziej szczegółowo

Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki

Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki Podatek jest to obowiązkowe bezzwrotne świadczenie o charakterze powszechnym, pobierane przez państwo lub

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność -projekty realizowane przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w PKPiR: dokumentowanie transakcji między innymi nowy dowód księgowy. Grzegorz Ziółkowski, Doradca Podatkowy

Zmiany w PKPiR: dokumentowanie transakcji między innymi nowy dowód księgowy. Grzegorz Ziółkowski, Doradca Podatkowy Zmiany w PKPiR: dokumentowanie transakcji między innymi nowy dowód księgowy Grzegorz Ziółkowski, Doradca Podatkowy Kto może prowadzić księgę przychodów i rozchodów Podatkową księgę przychodów i rozchodów

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA OBCIĄŻENIA FISKALNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA OBCIĄŻENIA FISKALNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Arkadiusz Żabiński ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA OBCIĄŻENIA FISKALNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 1. Wstęp Osoby fizyczne prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS*

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS* .... Imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy. (miejscowość, data). Adres/Siedziba przedsiębiorstwa NIP OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS* Oświadczam, że w okresie obejmującym bieżący

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH ... pieczęć firmowa pracodawcy POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy Instrukcja wypełniania Formularza w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ Wskazówki dotyczące korzystania z programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard Szczeciński na podstawie uchwały Nr XLII/490/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej,

POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej, POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej, NFOŚiGW Postanowienia wspólne Life+ W postanowieniach ogólnych umowy LIFE+, zawieranej miedzy Komisją Europejską a Beneficjentem, każdorazowo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radzymin w ramach pomocy de minimis Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników Formy opodatkowania działalności gospodarczej Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym 19.09.2017r. Rolnik przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna dotycząca

Opinia prawna dotycząca Kraków, dnia 1 lipca 2009 r. Opinia prawna dotycząca oceny przyjętego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego rozwiązania umożliwiającego uniknięcie wystąpienia

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości projekt U S T A W A z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

w i e l k i c h jutra

w i e l k i c h jutra wspieramy w i e l k i c h jutra Prawo restrukturyzacyjne a pomoc publiczna Mirosław Marek Wiceprezes Zarządu DGA SA Wprowadzenie Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstwa może wiązać się z udzieleniem

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w ramach Poddziałania PO KL

Pomoc publiczna w ramach Poddziałania PO KL Pomoc publiczna w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Spotkanie informacyjne Paweł Zamorski Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Agenda. Obszary efektywnego zarządzania Salonem Zarządzanie personelem Zarządzanie finansami Właściwe planowanie Zarządzanie komunikacją Jak wykorzystać Analizę

Bardziej szczegółowo

... CAZ-IRP MS. STAROSTA CHOJNICKI Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach

... CAZ-IRP MS. STAROSTA CHOJNICKI Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach wypełnia URZĄD PRACY... (data wpływu) CAZ-IRP.5214.....2016.MS... (pieczątka wnioskodawcy) STAROSTA CHOJNICKI Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach WNIOSEK refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

Jakie problemy dotyczące stosowania przepisów prawnych występują w przypadku takiej działalności?

Jakie problemy dotyczące stosowania przepisów prawnych występują w przypadku takiej działalności? Jakie problemy dotyczące stosowania przepisów prawnych występują w przypadku takiej działalności? W pierwszej części opracowania (Biuletyn BDO Podatki i Rachunkowość nr 8/22 2009) zostały przedstawione

Bardziej szczegółowo

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki 1 Cele: uchwycenie tendencji zmian na rynku pracy w Łodzi na tle innych dużych miast w Polsce 2 Struktura: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Departament Podatków Dochodowych. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2011 rok. Liczba podatników. www.mf.gov.

INFORMACJA. Departament Podatków Dochodowych. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2011 rok. Liczba podatników. www.mf.gov. Liczba podatników INFORMACJA dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2011 rok 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. Dz.U.02.200.1692 2002.12.05 sprost. Dz.U.02.203.1720 ogólne 2006.04.01 zm. Dz.U.06.42.283 1 2007.07.02 zm. Dz.U.07.117.812 1 2007.10.31 zm. Dz.U.07.195.1408 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.) Dz.U.2009.183.1426 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy ... /pieczęć firmowa Pracodawcy/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń/... /miejscowość i data/ Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy WNIOSEK O ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE * DLA PRACODAWCÓW Na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z 21-03-2012 Wersja 1.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie.

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. Otrzymanie przez podatnika będącego beneficjentem dotacji z funduszy unijnych może mieć dla

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 90/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy na terenie

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Miasto Drzewica

Miasto Drzewica Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników A. Informacje

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 495. Eksport małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Informacja. Nr 495. Eksport małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Eksport małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Maj 1997 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Informacja Nr 495 Wartość

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej?

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Pytanie Spółka komandytowa, której wspólnikami są 3 osoby fizyczne, a komplementariuszem jest sp. z o.o., zakupiła środek

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531 Dotyczy: Pomoc Państwa nr N 15/2005 Polska Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie miejsc pracy związanych z nowymi

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo

z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo Projekt z dnia 15 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/18/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/18/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/18/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/356/2014 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH. z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/356/2014 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH. z dnia 28 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVII/356/2014 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 28 października 2014 r. w sprawie udzielania pomocy w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Police

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo