UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wrocławia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jt. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji, nieruchomości, o których mowa w 7 i 8 niniejszej uchwały, należące do małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wrocławia. 2. Pomoc na podstawie programu będzie udzielana zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. WE L 302/29 z ). 3. Definicje pojęć zawartych w uchwale: 1) aktywa niematerialne i prawne aktywa, o których mowa w art. 2 lit. f Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. WE L 302/29 z ); 2) beneficjent pomocy - podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną; 3) duży projekt inwestycyjny - nowa inwestycja, o której mowa w 4 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 190, poz. 1291); 4) intensywność pomocy intensywność określona w art. 2 lit. h) Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz.Urz. WE L 302/29 z ) ; 5) małe i średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. WE L 63 z ); 6) nowa inwestycja inwestycja, o której mowa w artykule 2 lit. c Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz.Urz. WE L 302/29 z );

2 7) ogólnodostępny parking - budynek, którego nie mniej niż 70 % powierzchni użytkowej zajęte jest na prowadzenie działalności związanej ze świadczeniem ogólnodostępnych usług parkingowych o charakterze komercyjnym lub budowla stanowiąca samodzielny podziemny obiekt budowlany, której nie mniej niż 70 % powierzchni zajętej jest na prowadzenie działalności związanej ze świadczeniem ogólnodostępnych usług parkingowych o charakterze komercyjnym, pod warunkiem, że nie znajduje się w odległości mniejszej niż 500 metrów od obiektów budowlanych o powierzchni użytkowej większej niż 1500 m 2 przeznaczonych na cele handlowe, nie posiadających własnej bazy parkingowej zapewniającej pełną obsługę obiektu; 8) pomoc - oznacza wszelkie środki spełniające wszystkie kryteria przedstawione w art. 87 ust. 1 Traktatu WE; 9) produkty mające imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne produkty, o których mowa w artykule 2 lit. o Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz.Urz. WE L 302/29 z ); 10) produkt rolny produkt rolny, o którym mowa w artykule 2 lit. n Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. WE L 302/29 z ); 11) przetwarzanie produktu rolnego przetwarzanie, o którym mowa w art. 2 lit. p Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. WE L 302/29 z ); 12) rozpoczęcie prac rozpoczęcie prac, o którym mowa w artykule 2 lit. j Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. WE L 302/29 z ); 13) udział własny nakłady inwestycyjne pochodzące ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, nie pochodzące ze wsparcia ze środków publicznych; 14) wprowadzenie produktu rolnego do obrotu - wprowadzenie produktu rolnego do obrotu, o którym mowa w artykule 2 lit. q Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. WE L 302/29 z ). 4. Program nie przewiduje udzielania pomocy na działalność: 1) związaną z produkcją pierwotną (uprawa/hodowla) produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską; 2) związaną z wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne; 3) w sektorach: rybołówstwa i akwakultury, budownictwa okrętowego, węgla i stali, włókien syntetycznych; 4) związaną z eksportem do krajów trzecich lub państw członkowskich, czyli pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej; 5) uzależnioną od wykorzystywania towarów krajowych uprzywilejowanych względem towarów przywożonych. 2

3 5. Ogólne warunki dopuszczalności pomocy na podstawie programu: 1) złożenie wniosku do Prezydenta Wrocławia o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad realizacją nowej inwestycji, o której mowa w 7 lub 8; 2) poniesienie, po dniu wejścia w życie uchwały, nakładów na nową inwestycję określoną w 7 lub 8; 3) utrzymanie nowej inwestycji na terenie Wrocławia przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia jej realizacji lub 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw; 4) udział własny przedsiębiorcy związany z nową inwestycją wynoszący co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. 6. Przedsiębiorca nabywa prawo do pomocy z dniem rozpoczęcia prac nad realizacją nowej inwestycji, o której mowa w 7 lub Zwalnia się w całości od podatku od nieruchomości: nowo wybudowane lub zakupione na rynku pierwotnym lub zakupione przez przedsiębiorców od Gminy Wrocław lub zakupione od podmiotów, wobec których jest prowadzone postępowanie upadłościowe budynki lub budowle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą: 1) na okres 1 roku - jeżeli wartość inwestycji wyniosła 1,2 miliona złotych w odniesieniu do małego przedsiębiorcy albo 3,6 miliona złotych w odniesieniu do średniego przedsiębiorcy albo 6 milionów złotych w odniesieniu do dużego przedsiębiorcy; 2) w sytuacji gdy wartość inwestycji dokonanej przez małego przedsiębiorcę przekracza 1,2 miliona złotych za każde kolejne zainwestowane 100 tysięcy złotych powyżej kwoty 1,2 miliona złotych przysługiwać będzie dodatkowe zwolnienie od podatku od nieruchomości przez okres 1 miesiąca, z zastrzeżeniem, że łączny okres zwolnienia nie może przekroczyć 72 miesięcy. 3) w sytuacji gdy wartość inwestycji dokonanej przez średniego przedsiębiorcę przekracza 3,6 miliona złotych za każde kolejne zainwestowane 300 tysięcy złotych powyżej kwoty 3,6 miliona złotych przysługiwać będzie dodatkowe zwolnienie od podatku od nieruchomości przez okres 1 miesiąca, z zastrzeżeniem, że łączny okres zwolnienia nie może przekroczyć 72 miesięcy. 4) w sytuacji gdy wartość inwestycji dokonanej przez dużego przedsiębiorcę przekracza 6 milionów złotych za każde kolejne zainwestowane 500 tysięcy złotych powyżej kwoty 6 milionów złotych przysługiwać będzie dodatkowe zwolnienie od podatku od nieruchomości przez okres 1 miesiąca, z zastrzeżeniem, że łączny okres zwolnienia nie może przekroczyć 72 miesięcy. 2. Zwolnienie nowo wybudowanych budynków lub budowli, o których mowa w ust. 1, przysługuje począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub budowli. 3. Zwolnienie zakupionych budynków lub budowli, o których mowa w ust. 1 przysługuje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Prezydent Wrocławia potwierdzi spełnienie przez przedsiębiorcę warunków do uzyskania pomocy publicznej na podstawie uchwały. 3

4 8. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości powierzchnię zajętą na prowadzenie usług parkingowych o charakterze komercyjnym w nowo wybudowanych ogólnodostępnych parkingach. 2. W przypadku parkingu stanowiącego nowo wybudowaną budowlę zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 następuje poprzez obniżenie podstawy opodatkowania nieruchomości, o kwotę równą wartości części nieruchomości na której prowadzone są usługi parkingowe o charakterze komercyjnym. 3. Okres zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 wynosi: 1) 10 lat jeżeli wartość inwestycji wyniosła do 10 milionów złotych włącznie; 2) 15 lat - jeżeli wartość inwestycji przekroczyła 10 milionów złotych. 4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub budowli Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą poniesionych w związku z nową inwestycją zalicza się poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy wydatki na: 1) nabycie własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania; 2) nabycie albo wytworzenie środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z nową inwestycją, w szczególności: a) maszyny i urządzenia, b) narzędzia, przyrządy i aparatura, c) wyposażenie techniczne dla prac biurowych, d) infrastruktura techniczna; 3) nabycie środków trwałych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 objętych najmem/dzierżawą w formie leasingu finansowego, innych niż budynki i budowle, w przypadku gdy leasing finansowy obejmuje zobowiązanie do nabycia środków trwałych z chwilą upływu okresu najmu/dzierżawy; 4) nabycie aktywów niematerialnych i prawnych. 2. W przypadku przedsiębiorcy innego niż mały lub średni przedsiębiorca nabywane aktywa, o których mowa w ust. 1 muszą być nowe. 3. W przypadku nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z zakładem, który został zamknięty, lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki muszą być nabywane przez niezależnego inwestora, do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą nie zalicza się ceny nabycia środków trwałych w stosunku, do których udzielono już pomocy publicznej. 4. W przypadku przedsiębiorcy innego niż mały lub średni przedsiębiorca koszt określony w ust. 1 pkt 4 uwzględnia się w kosztach inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości nie przekraczającej 50% wartości całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. 5. Aktywa niematerialne i prawne, o których mowa w ust. 1 pkt 4 powinny spełniać łącznie następujące warunki: 1) muszą być wykorzystane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc regionalną; 2) muszą być uznane za aktywa podlegające amortyzacji; 3) muszą zostać nabyte od stron trzecich na warunkach rynkowych; 4) muszą zostać ujęte w aktywach przedsiębiorstwa i pozostać w zakładzie otrzymującym pomoc regionalną przez okres co najmniej 5 lat lub 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorców. 4

5 6. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz aktywów niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości. 7. W sektorze transportu do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na nową inwestycję nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu. 10. Zwolnieniu od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nie podlegają: 1) budynki lub ich części oraz budowle związane z działalnością handlową; 2) budynki i budowle zajęte na stacje paliw Maksymalną intensywność pomocy publicznej na wspieranie dużego projektu inwestycyjnego ustala się według wzoru I = 0,4 x (50 mln EURO + 0,5 x B + 0,34 x C), gdzie poszczególne symbole oznaczają: I - maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego, B - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej 50 mln EURO - nieprzekraczającą równowartości 100 mln EURO, C - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 mln EURO. 2. Duży projekt inwestycyjny, w odniesieniu do którego wysokość pomocy ze wszystkich źródeł przewyższa 75 % maksymalnego dopuszczalnego wsparcia, jakie inwestycja o wartości 100 mln euro mogłaby otrzymać z uwzględnieniem zasad stosowanych przy obliczaniu pomocy dla dużych projektów inwestycyjnych, podlega notyfikacji Maksymalna intensywność pomocy brutto nie może przekroczyć 40% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. 2. Za wyjątkiem pomocy na rzecz dużych projektów inwestycyjnych i pomocy dla sektora transportowego maksymalna intensywność pomocy brutto dla małych przedsiębiorców nie może przekroczyć 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. 3. Za wyjątkiem pomocy na rzecz dużych projektów inwestycyjnych i pomocy dla sektora transportowego maksymalna intensywność pomocy brutto dla średnich przedsiębiorców nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą Pomoc regionalna na wspieranie nowych inwestycji może być udzielana wraz z pomocą regionalną na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, pod warunkiem, że łączna wielkość pomocy regionalnej nie przekracza maksymalnej intensywności pomocy określonej w 12, albo wielkości pomocy regionalnej ustalonej zgodnie z 11 ust. 1 przy czym przy ustaleniu wielkości pomocy bierze się pod uwagę wyższe kwoty kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą: na wspieranie nowych inwestycji albo na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. 5

6 2. Pomoc udzielana na podstawie programu podlega sumowaniu z każdą inną pomocą publiczną oraz ze wsparciem ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu inwestycyjnego i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy, o której mowa w 12, albo wielkości pomocy ustalonej zgodnie z 11 ust Beneficjenci korzystający z pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały nie mogą jednocześnie korzystać z pomocy udzielanej w tej samej formie, w odniesieniu do tych samych kosztów, na podstawie innych programów pomocowych uchwalonych przez Radę Miejską Wrocławia Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc na podstawie 7 uchwały są zobowiązani dołączyć do wniosku o przystąpienie do programu: 1) pozwolenie na użytkowanie budynku, tytuł prawny do nieruchomości; 2) deklarację o utrzymaniu nowej inwestycji na terenie Wrocławia przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji lub 3 lat w przypadku małego i średniego przedsiębiorstwa na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały; 3) oświadczenie o wartości nowej inwestycji wynikające z kosztorysu powykonawczego oraz o wysokości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną i o udziale własnym w nakładach związanych z nową inwestycją wynoszącym co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały; 4) informację o powierzchni podlegającej opodatkowaniu stanowiącej nową inwestycję na załączniku nr 4 do uchwały; 5) informację o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na daną inwestycję lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją, na druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały. 2. Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc na podstawie 8 uchwały są zobowiązani dołączyć do wniosku o przystąpienie do programu: 1) pozwolenie na użytkowanie budynku, tytuł prawny do nieruchomości; 2) deklarację o utrzymaniu nowej inwestycji na terenie Wrocławia przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji lub 3 lat w przypadku małego i średniego przedsiębiorstwa na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały; 3) oświadczenie o wartości nowej inwestycji wynikające z kosztorysu powykonawczego oraz o wysokości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną i o udziale własnym w nakładach związanych z nową inwestycją wynoszącym co najmniej 25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały; 4) informację o powierzchni zajętej na świadczenie usług parkingowych o charakterze komercyjnym podlegającej opodatkowaniu stanowiącej nową inwestycję oraz informację o procentowym udziale powierzchni zajętej na świadczenie usług parkingowych w nieruchomości na załączniku nr 5 do uchwały; 5) informację o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na daną inwestycję lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją, na druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały. 3. Po otrzymaniu od Prezydenta Wrocławia potwierdzenia o spełnieniu warunków do uzyskania pomocy beneficjent składa korektę deklaracji na podatek od nieruchomości. 6

7 Beneficjenci pomocy w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszego programu są zobowiązani do 15 stycznia każdego roku przedstawiać informację o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na daną inwestycję lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją, na druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały. 2. W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność beneficjent jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność w terminie do 31 grudnia danego roku podatkowego, na zasadach przewidzianych w przepisach o pomocy publicznej dla przedsiębiorców poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). 3. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez beneficjentów pomocy warunków udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych w programie, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców Beneficjent pomocy traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości gdy nowa inwestycja nie zostanie utrzymana przez okres 5 lat od dnia zakończenia inwestycji lub 3 lat w przypadku małego i średniego przedsiębiorcy. 2. Beneficjent pomocy jest zobowiązany powiadomić pisemnie Prezydenta Wrocławia o utracie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości na postawie programu - w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę. 3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanej pomocy poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jt. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). 18. Wielkość środków przewidzianych na udzielenie pomocy w ramach programu nie może przekroczyć kwoty 15 milionów zł. 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Jacek Ossowski 7

8 ... (imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)... (adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy ) Prezydent Wrocławia Urząd Miejski Wrocławia Departament Finansów Publicznych Sukiennice Wrocław ) ( *! " " # $ # % $ &'( # D e k l a r a c j a W wykonaniu obowiązku wynikającego z 15 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wrocławia data podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej *niepotrzebne skreślić

9 ... (imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)... (adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy) Prezydent Wrocławia Urząd Miejski Wrocławia Departament Finansów Publicznych Sukiennice Wrocław O ś w i a d c z e n i e W wykonaniu!"# $ ) +,*, -! $, # $% $ " $&! '()*' " obowiązku wynikającego z 15 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wrocławia 0$... ) +,*, -! -*). $ $& $ - - " " $ / $ $& # -! -*) -. data podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej

10 )*+,-./*01, 23..),-. 0+4**,14536,.- " >+ ( ' '! &" #$ % " "! " #$! " '! $ # ' ( # 4 (firma) 1. Województwo Powiat 7 + Gmina Miejscowość lub siedziba przedsiębiorcy Ulica nr domu 3. Numer identyfikacji podatkowej 5. Forma prawna przedsiębiorcy :$ " ' 4. wg Polskiej Klasyfikacji % $ Działalności (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ - Dz. U. Nr 128, poz. 829 ze zm). w rozumieniu art. art. 105 i 106 ustawy z dnia r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. %;" ( # $ 6. Nr 173, poz ze zm.). (główni konkurenci: krajowi i zagraniczni),." = &$! ( $ " '! <7 : Zgodnie z art. 37 ust.1 i ust.5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), do czasu złożenia wymaganych informacji pomoc nie może być beneficjentowi udzielona

11 )*+,-./*01, 2,.* **,14536,.-! /*/ +7 *:..*/ +7 Lp. Organ udzielający pomocy Podstaw a prawna otrzymanej pomocy Nr programu pomocowego, decyzji lub umowy Okres, na jaki została udzielona pomoc Wartość pomocy w PLN Forma pomocy Przeznaczenie pomocy Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą Intensywność pomocy $ #" / (imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) (data i podpis) Dane osoby upoważnionej do kontaktów z organem udzielającym pomocy w sprawie informacji zawartych w formularzu (imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) (data i podpis)

12 ... (imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)... (adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy) Prezydent Wrocławia Urząd Miejski Wrocławia Departament Finansów Publicznych Sukiennice Wrocław!" #$ I N F O R M A C J A * $* (* ) " ( * $ % & "'( )* ( & " ( W wykonaniu obowiązku wynikającego z 15 ust. 1 pkt 4 uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców W1Vs4C/C3X484<1Y? I1=<CKL4?M?N=OO6PH4?QQA4845?R6P=48/02B9S38THH2PH/082401U<H.>I1=<S41sIV121< #,+ prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wrocławia data podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej

13 ... (imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)... (adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy) Prezydent Wrocławia Urząd Miejski Wrocławia Departament Finansów Publicznych Sukiennice Wrocław I N F O R M A C J A W wykonaniu obowiązku wynikającego z 15 ust. 2 pkt 4 uchwały w sprawie zwolnień od podatku +' ' * /////////////"# ) //////0! "# ' $ %!&' ( )!&*% +,)! ) " " -% ),' "' od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących *+' ' *% /////////////// / ) " ),. '% ' ) # ' * działalność gospodarczą na terenie Wrocławia - data podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej

UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU

UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU UCHWAŁA NR XLVIII/392/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rawicz w celu udzielenia pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH CZERWIEC 2011 POMOC PUBLICZNA UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.8 WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE WDRAŻANIA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Dziennik Ustaw Nr 189 10775 Poz. 1128 1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

1) Imię i nazwisko albo nazwa... 2) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby...

1) Imię i nazwisko albo nazwa... 2) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby... tel./fax: + 48 61 898 30 68 Załącznik 1.7 do Regulaminu FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ INNĄ NIŻ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY RADZI..

URZĄD SKARBOWY RADZI.. URZĄD SKARBOWY RADZI.. JEDNORAZOWA AMORTYZACJA - POMOC DE MINIMIS Przepisy ustaw podatkowych, o których mowa w art. 22k ust. 7-11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC

CZĘŚĆ A INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC FORMULARZ INFORMACJI O POMOCY PUBLICZNEJ DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE CZĘŚĆ A INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez pracodawców/firmy ubiegające się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego/ych pracownika/ów

Bardziej szczegółowo

6. Wielkość przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010

6. Wielkość przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/261/1212 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 maja 2012 r. Oświadcze o wielkości pomocy publicznej beneficjenta ubiegającego się o pomoc de minimis Informacje

Bardziej szczegółowo

1) Imię i nazwisko albo firma podmiotu ubiegającego się o pomoc ...

1) Imię i nazwisko albo firma podmiotu ubiegającego się o pomoc ... Dziennik Ustaw Nr 61 3666 Poz. 413 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. (poz. 413) WZÓR FORMULARZ INFORMACJI O POMOCY PUBLICZNEJ DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC INNĄ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS...

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS... FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS...

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS... Załącznik do wniosku o dofinansowanie FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA Warszawa 2005 Autor: Agnieszka Jankowska Copyright by Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis

Załącznik nr 2 Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Załącznik nr 2 Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis Nazwa i adres Wnioskodawcy Miejscowość i data Formularz informacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz.1543) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis A. Informacje dotyczące podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis 1) 1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543)

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013

Bardziej szczegółowo