Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym"

Transkrypt

1 Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek po zakwalifikowaniu 0 do WIG 0, oraz swig80, który obejmuje notowania następnych 80 spółek (po wybraniu 0 do WIG0 i 40 do mwig40). Najnowszym indeksem jest WIG-Plus, w skład którego wchodzą spółki niezakwalifikowane do WIG0, mwig40 i swig80. Liczba spółek w WIG-Plus nie jest stała i zależy od liczby spółek spełniających kryteria indeksu. s. 3 Tabela 8. Produkt krajowy brutto Polski (ceny bieżące) w mld zł Produkcja globalna 3466,4 Zużycie pośrednie 93,7 3 Wartość dodana brutto ( ) 534,7 4 Podatki od produktów dotacje do produktów 93,9 5 Produkt krajowy brutto (3+4) 78,7 6 Saldo rozliczeń z zagranicą 6,7 7 Dochód narodowy brutto (5+6) 755,4 Źródło: Mały Rocznik Statystyczny Polski 05. GUS. Warszawa, s. 393 s. 33 Tabela 9. Dynamika PKB w Polsce w cenach stałych lata rok poprzedni = 00% PKB 03,9 0,6 03,7 04,8 0,8 0,7 03,4 Źródło: Mały Rocznik Statystyczny Polski 05. GUS. Warszawa, s. 398, tabl. 5 (7) s. 34 Tabela 0. PKB na mieszkańca w wybranych krajach w 03 r. (w USD) USD USD Australia Japonia Brazylia 347 Niemcy Bułgaria Norwegia Chiny Polska Czechy Portugalia Dania Rosja Francja Stany Zjednoczone Grecja Ukraina Hiszpania Węgry 3 55 Źródło: Rocznik Statystyczny Polski 04. GUS. Warszawa, s. 884, tabl. 95 (694)

2 s. 36 Tabela. Wskaźniki wzrostu inflacji w procentach w przykładowych latach (rok poprzedni = 00%) ,8 70,3 0,,4,,5 4, 3,5,6 4,8 4,0, 0,0 Źródło: Mały Rocznik Statystyczny Polski 05. GUS. Warszawa, s. 5, tabl. 8 (98) s. 4 Tabela. Zatrudnienie w Polsce w 04 r. Stan pracujących w tys. w % Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 379,8 6,5 Przemysł 948, 0,5 3 Budownictwo 787,5 5,5 4 Handel i naprawy 69,6 5, 5 Transport i gospodarka magazynowa 738, 5, 6 Zakwaterowanie i gastronomia 47,3,7 7 Informacja i komunikacja 80,9,0 8 Działalność finansowa i ubezpieczenia 350,3,4 9 Obsługa rynku nieruchomości 0,9,4 0 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 555, 3,9 Administrowanie i działalność wspierająca 455,6 3, Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 970,5 6,7 3 Edukacja 09,8 7,7 4 Ochrona zdrowotna i pomoc społeczna 805,4 5,6 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 4,5,0 6 Pozostała działalność usługowa 59,6,8 7 Ogółem pracujący 4 40, 00,0 Źródło: Mały Rocznik Statystyczny Polski 05. GUS. Warszawa, s. -3, tabl. 4 (80) s. 44 Tabela 3. Ludność Polski w 04 r. w mln osób Ludność ogółem 38,5 Ludność w wieku produkcyjnym 4, 3 Ludność pracująca 4,4 w % 4 Stosunek ludności w wieku produkcyjnym do ogółu (poz. : poz. ) 6,8 5 Stosunek ludności pracującej do ogółu (poz. 3 : poz. ) 37,4 6 Stosunek ludności pracującej do ludności w wieku produkcyjnym 59,5 (poz. 3 : poz. ) Źródło: Mały Rocznik Statystyczny Polski 05. GUS. Warszawa, s. 00, tabl. 5 (64), s., tabl. 3 (79)

3 s. 46 Stopa bezrobocia w Polsce wynosiła w 04 r.,5%. Najmniejsze bezrobocie (poniżej 0%) w województwach: wielkopolskim, mazowieckim, śląskim i małopolskim (ryc. 36). s. 47 Ryc. 36. Stopa bezrobocia w Polsce w 04 r. Źródło: Mały Rocznik Statystyczny Polski 05. GUS. Warszawa, s. 48 i 483 s. 7 Od stycznia 05 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 750 zł. s. 5 Ryc. 38. Budżet państwa na 05 r. Źródło: Ustawa budżetowa na rok 05 z dnia 5 stycznia 05 r.

4 s. 5 Tabela 6. Dochody budżetu państwa na rok 05 Plan w mln zł 3 Dochody podatkowe podatki pośrednie podatek dochodowy od osób prawnych podatek dochodowy od osób fizycznych podatek od wydobycia niektórych kopalin Dochody niepodatkowe dywidendy i wypłaty z zysku cło dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe wpłaty jednostek samorządu terytorialnego Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł Ogółem Źródło: DzU z 05 r., poz. 53 (zał. nr )

5 s. 53 Tabela 7. Wydatki budżetu państwa na rok 05 Plan w mln zł Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Rybołówstwo i rybactwo Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Handel Hotele i restauracje Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka Nauka Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wymiar sprawiedliwości Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna Ogółem Źródło: DzU z 05 r., poz. 53 (zał. nr )

6 s. 54 Tabela 8. Przychody i rozchody budżetu państwa (plan na 05 r.) Przychody Rozchody w mln zł Finansowanie krajowe skarbowe papiery wartościowe pożyczki udzielone prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zarządzanie płynnością sektora publicznego pozostałe przychody i rozchody środki na rachunkach budżetowych Finansowanie zagraniczne obligacje skarbowe kredyty otrzymane kredyty i pożyczki udzielone płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych pozostałe przychody i rozchody 3 Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie Razem Źródło: DzU z 05 r., poz. 53 (zał. nr 5)

7 s. 55 Tabela 9. Dochody i wydatki budżetów samorządów terytorialnych w 04 r. Dochody budżetów w mln zł Wydatki budżetów w mln zł 3 Dochody własne w tym: udziały w podatku dochodowym podatek od nieruchomości podatek rolny podatek od czynności cywilnoprawnych opłata skarbowa dochody z majątku Dotacje celowe w tym z budżetu państwa Subwencja ogólna z budżetu państwa Wydatki bieżące w tym: dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bieżące jednostek budżetowych (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, FP, zakup materiałów i usług) Wydatki majątkowe tym inwestycyjne Ogółem Ogółem Deficyt budżetów 47 Źródło: Mały Rocznik Statystyczny Polski 05. GUS. Warszawa, s , tabl. 8 (6)

8 s Rozliczenie podatku dochodowego osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą opodatkowanej na zasadach ogólnych za luty 05 r. (w zł). Przychody Koszty uzyskania przychodów Dochód (poz. ) Przysługujące odliczenia od dochodu Dochód po odliczeniach (poz. 3 4) Podstawa obliczenia podatku Podatek według skali (tabela) Suma opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczanych od podatku w wysokości 7,75% ** Należny podatek dochodowy (poz. 7 8) Kwota zapłaconych zaliczek Zaliczka za kwiecień (poz. 9 0) Zaliczka za kwiecień po zaokrągleniu Dane za okres r. w zł ,00 00, ,00 76, , ,00 48,9 3,85 96,07 96,00 Dane za luty 05 r. w zł 4 600, ,00 754,67 40,60 Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy za luty 05 r. w zł 8 00, , ,00 47, , , ,7 * Minimalną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 7,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Za styczeń odlicza się od podatku składkę za grudzień 04 r. W 05 r. kwota ta wynosi 304,57 zł, 9% to 79,4 zł, odliczyć od podatku można 40,60 zł. 473, ,57 96, , ,00 s. 7 Ryc. 4. Narzuty i potrącenia od płac w zł w 05 r.* * Od stycznia 05 r. minimalna płaca wynosi 750 zł brutto.

Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 162 USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2014. z dnia 24 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 162 USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2014. z dnia 24 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 162 USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, listopad 2010 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Cena Państwa 2013 Marek Łangalis

Cena Państwa 2013 Marek Łangalis Projekt Instytutu Globalizacji Cena Państwa 2013 Marek Łangalis Lipiec 2013 2 Spis treści Spis treści... 3 Najważniejsze wnioski raportu:... 4 Wstęp... 6 Płacone podatki... 7 Wydatki państwa... 12 Umowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r.

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2014 rok SZCZECIN, MARZEC 2015 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2014 rok SZCZECIN, MARZEC 2015 ROK ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2014 rok SZCZECIN, MARZEC 2015 ROK Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 Załącznik nr 1 do Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 2016. URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

PORADNIK CZĘŚCI RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ. klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania DZIAŁ ROZDZIAŁY. www.prb.infor.

PORADNIK CZĘŚCI RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ. klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania DZIAŁ ROZDZIAŁY. www.prb.infor. PRB Nr 5/2013 NAJWAŻNIEJSZE TEMATY SFERY BUDŻETOWEJ PORADNIK RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ klasyfikacja budżetowa 2013 z praktycznymi przykładami zastosowania MIESIĘCZNIK NUMER INDEKSU 226718 maj 2013 Nr 5/2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r. S P R A W O Z D A N I E Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok Wleń, marzec 2012 r. WSTĘP Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Publikacja pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015

Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2015 Spis treści Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Zabrze na rok 215 I. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Zabrze na rok 215...1 1. Zał. Nr 1

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 19/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 04 stycznia 2002 r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

Dochody majątkowe, w tym: 40 000,00

Dochody majątkowe, w tym: 40 000,00 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych samorządowi województwa w roku finansowanych z dotacji z budżetu państwa Załącznik do uchwały Nr XII/178/ Zarządu Województwa

Bardziej szczegółowo