Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp"

Transkrypt

1 Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807) jest trzecią z kolei ustawą po ustawie o działalności gospodarczej z 1988 r. (Dz. U. z 1988 r., Nr 41, poz. 324 z późn. zm.) i ustawie Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r., Nr 101, poz z późn. zm.), która pretenduje do miana Konstytucji dla przedsiębiorców. Ustawa została uchwalona w 2004 r., a w jej nazwie odwołującej się do swobody prowadzenia działalności zawarte zostało podkreślenie kierunku zmian jakie przyjęto w stosunku do przedsiębiorców. Obecnie, w trzecim roku funkcjonowania ustawy, przyszedł czas na dokonanie oceny i weryfikację jej postanowień z punktu widzenia znoszenia ograniczeń z jakimi wciąż jeszcze spotyka się przedsiębiorca w swej działalności. Nowelizacja ustawy opiera się na założeniach dalszego poszerzenia zakresu swobody podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, liberalizacji wymagań nakładanych na nich w związku z tą działalnością oraz dostosowania tych wymagań do realiów życia gospodarczego. Założenia te powinny być osiągnięte przez deregulację, czyli oczyszczenie ustaw z przepisów ograniczających swobodę działalności oraz przez stworzenia poprawnej regulacji odzwierciedlającej rzeczywiste potrzeby obrotu gospodarczego. Nowelizacja wprowadza skróconą i poprawioną definicję działalności gospodarczej oraz nową definicję przedsiębiorcy. Definicje te realizują wymienione wyżej założenia deregulacji poprzez zniesienie zbędnych ograniczeń, a tym samym poszerzenie kręgu przedsiębiorców zgodnie z wymogami obrotu gospodarczego. Obydwie definicje odstępują od stosowania ograniczających pojęć prawa cywilnego, a ze względu na publicznoprawny charakter regulacji, posługują się pojęciami prawa publicznego, w tym prawa podatkowego. Nowelizacja wprowadza nowy podział na przedsiębiorców podlegających wpisowi do ewidencji przedsiębiorców prowadzonej przez urzędy skarbowe (w miejsce dotychczasowej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminy) oraz rejestr przedsiębiorców prowadzony przez sądy rejestrowe. Do ewidencji przedsiębiorców mają być obecnie wpisywane osoby fizyczne, spółki cywilne, a na własne żądanie także inne jednostki organizacyjne nie posiadające zdolności prawnej. Do rejestru przedsiębiorców mają być

2 2 wpisywane obok podmiotów dotychczas tam rejestrowanych także osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie posiadające zdolności prawnej, których przychody netto w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły wartość powodującą, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Następuje w ten sposób zrównanie z sytuacją prawną wspólników spółek cywilnych, którzy przy tej samej granicy przychodów są zobligowani do zarejestrowania swojej spółki jaki spółki jawnej w rejestrze przedsiębiorców. Wychodząc naprzeciw uzasadnionym oczekiwaniom przedsiębiorców ustawa dopuszcza do sprawdzonej już procedury uzyskiwania przez podatników i inne osoby interpretacji w sprawie daniny publicznej, także interpretację w sprawie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Szczegółowe rozwiązania zostały zamieszczone w przepisach nowelizacyjnych do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.). W ramach porządkowania prawnej regulacji działalności przedsiębiorców ustawa wprowadza ściślejsze, dostosowane do prawa Unii Europejskiej, zasady podejmowania działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne, w tym obywateli państw obcych i członków ich rodzin oraz przepisy dotyczące obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy w związku z wprowadzaniem przez niego na obszar Polski towarów pochodzących z zagranicy. Nowelizacja wprowadza możliwość zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników, na czas nieoznaczony, nie dłuższy niż dwa lata. W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom drobnych przedsiębiorców, w tym w szczególności prowadzącym działalność sezonową. Jest ono zarazem zgodne z przepisami prawa podatkowego. Nowelizacja ogranicza dowolność w prawnej regulacji zezwoleń poprzez wprowadzenie do ustawy zasad określających udzielanie zezwoleń, analogicznie jak to ma miejsce w wypadku koncesji i wpisu do rejestru działalności regulowanej i przyznanie tym zasadom pierwszeństwa przed regulacjami dotyczącymi zezwoleń, zawartymi w przepisach szczegółowych. Jednocześnie nowelizacja ogranicza ilość form reglamentacji poprzez podciągniecie pod pojęcie zezwolenia także licencji i zgody. Nowelizacja dokonuje zasadniczego uściślenia i skonkretyzowania przepisów o kontroli działalności przedsiębiorcy. Wprowadza się ustawowe ograniczenie celu kontroli, którym jest sprawdzenie, czy przedsiębiorcy wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz wprowadza się zasadę, że kontrola nie powinna naruszać normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa kontrolowanego przedsiębiorcy.

3 3 Nowelizacja uściśla: 1. zasady ingerencji właściwych organów w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkody majątkowej w znacznych rozmiarach lub zagrożenia środowiska, 2. formalne wymogi prowadzenia kontroli, które wywoływały dotychczas wiele wątpliwości, takie jak wystawienie właściwego upoważnienia, okazanie legitymacji, czy prowadzenie kontroli przez osoby nie będące pracownikami organu kontrolnego, 3. wyjątki od zasady prowadzenia kontroli w obecności kontrolowanego, 4. obowiązki kontrolowanego przedsiębiorcy w zakresie przechowywania dokumentacji pokontrolnej, w tym zwolnienie go z obowiązku prowadzenia książki kontroli, 5. wyjątki od zasady nie prowadzenia więcej niż jednej kontroli w stosunku do przedsiębiorcy i zasady prowadzenia kontroli równoległych, 6. wyjątki od zasady nieprzekraczania ustawowo ograniczonego czasu trwania kontroli, przy czym wprowadza się nowe, krótsze okresy prowadzenia czynności kontrolnych i ścisłe reguły obliczania tych okresów, a także zasady dopuszczalności przerwania kontroli ze względu na konieczność przeprowadzenia badań i ekspertyz. Przepisy nakładające ścisłe obowiązki po stronie organów kontrolnych opatrzone zostały sankcją w postaci uznania czynności kontrolnych za nieważne, w przypadku gdy organ kontrolny przekroczył swe uprawnienia lub nie dopełnił obowiązków. Nowelizacja obejmuje nie tylko ustawę o swobodzie działalności gospodarczej ale także wiele innych ustaw kształtujących status prawny przedsiębiorców. Większość zmian ma na celu dostosowanie przepisów tych ustaw do zmian dokonanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Niektóre, jak ustawa o statystyce publicznej, a zwłaszcza ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników, płatników i przedsiębiorców (nowa nazwa), zwana w skrócie ustawą o NIP, przynosi całkowicie nowe rozwiązania, sygnalizowane jedynie w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Nowelizacja ustawy o statystyce publicznej zachowuje rejestr podmiotów gospodarki narodowej, ale znosi w stosunku do przedsiębiorców obowiązek składania wniosków o rejestrację i posługiwania się nadanym numerem REGON w stosunkach zewnętrznych. Urzędy statystyczne mogą pozyskiwać dane do rejestru z innych urzędowych zbiorów danych, w tym w szczególności z ewidencji przedsiębiorców, za pomocą platformy elektronicznej epuap zapewniającej wymianę informacji pomiędzy organami administracji państwowej i samorządowej. Nowelizacja ustawy o NIP obejmuje kompleksową regulację:

4 4 1. zasad wpisu do ewidencji przedsiębiorców prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez naczelników urzędów skarbowych. Jedną z tych zasad jest zasada jednego okienka, czyli złożenie wniosku o wpis do ewidencji z jednoczesnym zgłoszeniem identyfikacyjnym podatnika oraz możliwością jednoczesnego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, zgłoszenia płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i rejestracji podatnika VAT czynnego. Inną zasadą jest zasada szybkości i prostoty postępowania, gdyż przedsiębiorca ma możliwość złożenia wniosku zarówno w sposób tradycyjny, bez potrzeby autoryzacji podpisu, jak i w sposób elektroniczny, a jego wniosek złożony powinien być rozpatrzony odpowiednio w ciągu 7 lub 3 dni. Kolejną zasadą jest zasada koncentracji postępowania w urzędzie skarbowym, gdyż wydawana jest tylko jedna decyzja o nadaniu NIP i wpisie do ewidencji, chyba, że przedsiębiorca dysponuje już numerem identyfikacji podatkowej; 2. zasad jawności i udostępniania danych dotyczących przedsiębiorcy. Przyjęto zasadę jawności danych za wyjątkiem danych osobistych, takich jak numer PESEL czy adres zamieszkania, co do których wnioskodawca powinien wskazać interes prawny i otrzymuje te dane po wylegitymowaniu o odnotowaniu jego personaliów. Dalszymi zasadami jest zasada jawności materialnej, domniemanie prawdziwości danych wpisanych do ewidencji, zasada odpowiedzialności za wpis nieprawdziwych danych lub za niezgłoszenie danych podlegających wpisowi a także zasada nieusuwalności danych z Ewidencji; 3. zasad wykreślenia wpisu do Ewidencji. Wykreślenia następuje na wniosek a także z urzędu w przypadkach wskazanych w ustawie. Do takich przypadków należy wpisanie do rejestru przedsiębiorców osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej zdolności prawnej po osiągnięciu przez nie przychodów, które uzasadniają powstanie obowiązku prowadzenia przez nie ksiąg rachunkowych; 4. zasad instytucjonalnych prowadzenia Ewidencji. W tym celu tworzy się Krajową Ewidencję Przedsiębiorców, która stanowi część istniejącej już Krajowej Ewidencji Podatników i określa się jej zadania w zakresie tworzenia zbioru danych, ujawniania i udostępniania tych danych, informowania o ich treści oraz przekazywania określonym organom. Przepisy nowelizacyjne określają zawartość Krajowej Ewidencji Przedsiębiorców, na którą składają się dane pochodzące ze zgłoszeń przedsiębiorców oraz dane pochodzące od właściwych urzędów i instytucji, a także regulują sposób przekazywania tych danych do Krajowej Ewidencji Przedsiębiorców. Przepisy te regulują też podział kompetencji pomiędzy organami ewidencyjnymi a Krajową Ewidencją

5 5 Przedsiębiorców w zakresie ujawniania informacji zawartych w Ewidencji oraz wydawania odpisów, wyciągów lub zaświadczeń z Ewidencji; 5. zasad udostępniania i wymiany danych gromadzonych Ewidencji rozumianej jako system teleinformatyczny. Elektroniczne droga realizacji zadań publicznych, dla których niezbędne jest użycie danych gromadzonych w systemie elektronicznym następuje w drodze wykorzystania platformy elektronicznej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. II. Uwagi szczegółowe do projektu nowelizacyjnego. 1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej art. 2. Wprowadza się zmienioną definicję działalności gospodarczej. Definicja ta określa działalność gospodarczą poprzez wskazanie czterech cech, które powinny być spełnione łącznie. Jest to zatem działalność zarobkowa, wykonywana w sposób samodzielny, trwały i zorganizowany. Przedmiotowy zakres działalności gospodarczej jest wskazany przez wymienienie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej oraz geologicznej i górniczej. Cecha zarobkowego prowadzenia działalności występowała już w dotychczas obowiązującej definicji. Cecha ta jest też powszechnie uznawana za kryterium prowadzenia działalności gospodarczej w prawie Unii Europejskiej. Wskazuje się trafnie, że cecha ta oznacza, że działalność przedsiębiorcy powinna być nakierowana na osiąganie zysków, choć nie musi on zawsze osiągać zysków ze swej działalności. Odróżnia to działalność gospodarczą od działalności o charakterze społecznym, czy działalności realizującej cele publiczne. Cecha samodzielnego prowadzenia działalności ma zastąpić cywilistyczne pojęcia działalności prowadzonej na własny rachunek lub działalności prowadzonej we własnym imieniu, używane w stosunku do przedsiębiorcy w ustawie z 1988 r. o działalności gospodarczej i w ustawie Prawo działalności gospodarczej. Pojęcia te były i są nieadekwatne do określenia sposobu prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę. Pojęcie prowadzenia działalności na własny rachunek spotkało się z zarzutem, że eliminuje z kręgu przedsiębiorców komisanta (a niekiedy także zleceniobiorcę), który działa w imieniu własnym lecz na rachunek cudzy. Podobny zarzut można sformułować w stosunku do

6 6 określenia działalnie we własnym imieniu, gdyż eliminuje się w ten sposób agentów, którzy działają w imieniu dającego zlecenie, jeżeli mają umocowanie. Pojęcia te są zatem adekwatne do określenia zasad działania zleceniobiorcy, komisanta czy agenta w konkretnych umowach cywilnoprawnych, ale nie są adekwatne do określenia publicznoprawnego charakteru działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Publicznoprawne pojęcie samodzielności oznacza, że przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą nie pozostając pod niczyim kierownictwem, a więc zupełnie wedle swojego własnego uznania, albo przynajmniej z dużym marginesem swobody. To ostatnie zastrzeżenie dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorca realizuje wprawdzie cele strategiczne wyznaczone przez podmioty od których zależy w sensie prawnym, ale ma swobodę realizacji tych celów w ramach działalności operacyjnej. Zastąpienie pojęć cywilistycznych wykorzystywanych w definicji przedsiębiorcy przez pojęcie samodzielności jest zgodne z pojęciem przedsiębiorcy, jakie ukształtowało się w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Obok zarobkowego charakteru działalności, samodzielność jest w orzeczeniach ETS wskazywana jako zasadnicza cecha prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast prawo Unii Europejskiej nie odwołuje się do pojęć cywilistycznych, takich jak prowadzenie działalności na własny rachunek, czy występowanie we własnym imieniu. Należy zatem odwołać się do pojęć prawa publicznego, w tym w szczególności prawa podatkowego. Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004, Nr 54, poz. 535 z pózn. zm.). odwołuje się do pojęcia samodzielności prowadzenia działalności gospodarczej w art. 15: Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r., Nr 80, poz. 350, z późn. zm.) w art. 5a daje odpowiedź na pytanie, co nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej odwołując się w istocie do składników treściowych pojęcia samodzielności, choć ustawa nie używa tego pojęcia: Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności, 2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności, 3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

7 7 Cecha trwałości prowadzenia działalności zastępuje dotychczasowy wymóg ciągłości prowadzenia działalności. Wymóg ciągłości nie był adekwatny do prowadzenia działalności sezonowej, podczas gdy nie ulega żadnej wątpliwości, że działalność sezonowa jest także wykonywaniem działalności gospodarczej. Zabiegi interpretacyjne usiłujące stosować w tym wypadku rozszerzająca wykładnię pojęcia ciągłości nie służyły dobrze powadze prawa. Natomiast bez stosowania wykładni rozszerzającej można uznać, że działalność sezonowa nie traci charakteru trwałości, pomimo, że jest wykonywana okresowo. Cecha zorganizowania działalności jest taka sama jak w dotychczas obowiązującej definicji. Należy ją traktować uzupełniająco, w sytuacjach wątpliwych, w szczególności gdy należy odróżnić działalność niezorganizowaną w postaci przedsiębiorstwa od działalności zorganizowanej w formie przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym w rozumieniu art k.c. Nie ma potrzeby dodawania w definicji działalności gospodarczej, że jest to także działalność zawodowa. Jeżeli działalność zawodowa spełnia cechy definicyjne prowadzenia działalności gospodarczej takie jak charakter zarobkowy, samodzielność, trwałość, zorganizowanie, to jest to także działalność gospodarcza. Ze względu na cechę samodzielności, działalność zawodowa wykonywana w ramach stosunku pracy nie jest działalnością gospodarczą, natomiast działalność wykonywana w ramach wolnych zawodów jest taką działalnością. Odmienne rozumienie działalności zawodowej w Kodeksie cywilnym, jako odrębnej od działalności gospodarczej, jest błędne i pozostawało w sprzeczności z dotychczasową definicją działalności gospodarczej w ustawie o SDG, która wymienia działalność zawodową jako przypadek prowadzenia działalności gospodarczej. Pod tym względem definicja zawarta w Kodeksie cywilnym jest także sprzeczna z definicją proponowaną w przepisach nowelizacyjnych. Określenie zakresu przedmiotowego działalności gospodarczej obok powszechnie zrozumiałych pojęć działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej odwoływało się do kazuistycznych pojęć zaczerpniętych z Prawa geologicznego i górniczego kwalifikujących do działalności gospodarczej poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż. Może być sprawą sporną, czy te rodzaje działalności wykraczają poza pojęcie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej, ale jeżeli jest to inny rodzaj działalności, to można użyć pojęć prostych i powszechnie zrozumiałych, takich jak działalność geologiczna i górnicza. Stopień ogólności tych pojęć, a tym samym braku precyzji niczym nie różni się od wyróżnienia działalności budowlanej. Natomiast zaletą dodatkową

8 8 jest istotne skrócenie całego określenia, które nie powinno zajmować zbyt dużej części definicji. art. 4. Definicja przedsiębiorcy obok definicji działalności gospodarczej ma fundamentalne znaczenie dla stosunków obrotu gospodarczego. Obydwie definicje są powiązane, gdyż definicja przedsiębiorcy odwołuje się do definicji działalności gospodarczej. W stosunku do definicji dotychczasowej zaszły następujące zmiany: Z definicji usunięto określenia o charakterze cywilnoprawnym, takie jak działanie we własnym imieniu, które zostało zastąpione pojęciem samodzielnego wykonywania działalności i przeniesiono to pojęcie do definicji działalności gospodarczej. Natomiast dodano ograniczenie pojęcia przedsiębiorcy do takich tylko podmiotów, które wykonują działalność gospodarczą w ramach obowiązującego porządku prawnego. Wynika stąd, że działalność oparta na naruszeniu porządku prawnego, np. nielegalne kasyno gry, jeżeli spełnia warunki definicyjne, jest działalnością gospodarczą, ale ten kto wykonuje taką działalność nie może być przedsiębiorcą. Takie rozwiązanie pozwala na wprowadzenie w odrębnych przepisach sankcji za prowadzenie nielegalnej działalności gospodarczej, a jednocześnie zabezpiecza przed poszerzeniem listy przedsiębiorców o podmioty prowadzące działalność niezgodną z prawem. Oznaczenie zakresu podmiotowego przedsiębiorców uległo zasadniczej zmianie w stosunku do dotychczasowej definicji, która wzorem definicji zawartej w Kodeksie cywilnym ograniczała ten zakres do jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną. Obok użycia w definicji pojęcia działania we własnym imieniu jest to kolejny przypadek użycia w tej definicji pojęcia cywilnoprawnego. Definicja ta miała na celu w głównej mierze eliminację spółki cywilnej jako przedsiębiorcy, a uznanie za przedsiębiorców wspólników tej spółki, co zostało wyraźnie stwierdzone w art. 4 ust. 2 ustawy. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej jest ustawą prawa publicznego a nie prywatnego. Z tego względu ustawa ta powinna regulować sytuację prawną podmiotów prawa publicznego, nawet wtedy, gdy nie są one podmiotami prawa cywilnego. Do takich należy spółka cywilna, która nie posiada zdolności prawnej prawa cywilnego natomiast posiada podmiotowość publicznoprawną co przejawia się w następujących regulacjach: - jest podmiotem gospodarki narodowej w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej i w zw. z tym nadawany jej jest odrębny od wspólników numer REGON,

9 9 - jest podmiotem prawa podatkowego, o czym świadczy nadawanie jej NIP odrębnego od wspólników, uznanie przez ustawę o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 z 1994 r., poz. 591, ze zm.) za podmiot osiągający przychody (w art. 2 ust. 2), uznanie przez przepisy o podatku od towarów i usług za podatnika VAT, a także uznanie spółki za podatnika w zakresie podatków lokalnych. - jest traktowana jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne. W tym sensie nadanie spółce cywilnej statusu przedsiębiorcy, który jest statusem publicznoprawnym, jest potwierdzeniem istniejącego status quo. Jest to też wyraz akceptacji rzeczywistości gospodarczej przejawiającej się w tym, że spółki cywilne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające zdolności prawnej prawa cywilnego faktycznie prowadzą działalność gospodarczą, a zatem powinny być objęte statusem przedsiębiorcy. Ze statusem tym wiążą się liczne prawa o charakterze publicznym, np. prawo do uzyskania koncesji czy zezwolenia, albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, ochrona przed nieuzasadnionymi kontrolami zwarta w przepisach ustawy o SDG, prawo do wiążącej interpretacji przepisów dotyczących daniny publicznej, a z drugiej strony liczne obowiązki dyscyplinujące przedsiębiorcę zawarte w ustawie o SDG i w innych aktach prawa administracyjnego materialnego. Nie bez znaczenia jest też, że wspólnicy zakładają spółkę po to by wspólnie prowadzić działalność gospodarczą, czyli jako spółka, a nie jako niezależni przedsiębiorcy. Zmuszanie ich do tego by byli samodzielnymi przedsiębiorcami stanowi ograniczenie wolności gospodarczej. Ważnym argumentem jest także prawo Unii Europejskiej, które traktuje spółkę cywilną - i to w samym Traktacie (art. 48) - na równi z osobami fizycznymi i spółkami handlowymi, a więc w znaczeniu podmiotu prawa. W prawie niemieckim, po wielu dziesięcioleciach dyskusji na temat statusu spółki cywilnej, której regulacja jest bardzo podobna do tej w prawie polskim, uznano zdolność prawną spółki cywilnej, zdolność sądową i zdolność upadłościową. Orzecznictwo i ustawodawstwo niemieckie poszło tu znacznie dalej, niż zakłada projekt ustawy o SDG, który przewiduje tylko zdolność w sferze prawa gospodarczego, czyli status przedsiębiorcy. W innym ważnym systemie prawa kontynentalnego - prawie francuskim spółka cywilna ma nawet osobowość prawną. Status spółki cywilnej w prawie unijnym jest istotny nie tylko ze względów prawnoporównawczych, ale także ze względu na możliwość tworzenia podmiotów transgranicznych z udziałem zagranicznych spółek cywilnych posiadających zdolność prawną oraz w związku z ewentualnym prowadzeniem przez nie działalności gospodarczej na terenie naszego kraju, przez co nie mogą stracić swego podmiotowego charakteru wynikającego z prawa obcego. W

10 10 rezultacie spółka cywilna zagraniczna będzie mogła być np. podmiotem prawa do koncesji czy zezwolenia, podczas gdy spółka polska nie może być obecnie podmiotem takiego prawa. Nie powinno być przeszkód, aby w przypadkach uzasadnionych charakterem prowadzonej działalności, także inne jednostki organizacyjne nie posiadające zdolności prawnej mogły być wpisane do ewidencji przedsiębiorców, na własne żądanie, jeżeli tylko spełniają definicję prowadzenia działalności gospodarczej i zażądają wpisu (art. 4 ust. 2). Mogą to być np. konsorcja prowadzące trwałą działalność gospodarczą, grupy kapitałowe lub gospodarstwa pomocnicze. W przypadku tych jednostek nie da się z góry powiedzieć, czy prowadzą one wyodrębnioną działalność gospodarczą w stosunku do swych członków lub założycieli. Dlatego same te jednostki powinny decydować o tym, czy ich działalność jest na tyle wyodrębniona, by uznać je za przedsiębiorców. Przyjęto tu założenie, że Państwo nie musi określać z góry kto jest a kto nie jest przedsiębiorcą, lecz może akceptować wybory dokonane w tym zakresie przez same podmioty gospodarcze. Przedstawione powyżej zmiany w ustawowym określeniu kto może być przedsiębiorcą są zgodne z duchem liberalizacji przepisów w kierunku powiększenia sfery wolności gospodarczej i eliminacji doktrynalnych założeń mających swe źródło w prawie cywilnym. Kodeks cywilny zawiera odmienną definicję przedsiębiorcy, zawężającą to pojęcie do jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną. Jest to definicja obowiązująca tylko w obszarze stosunków cywilnoprawnych a nie publicznoprawnych. W świetle tej definicji spółka cywilna będzie nadal podmiotem prawa publicznego, natomiast nie będzie podmiotem prawa cywilnego. Nie może nim zresztą być tak długo jak długo obowiązuje w niej ustrój współwłasności łącznej. Z braku podmiotowości cywilnoprawnej wynika podmiotowość cywilnoprawna wspólników spółki cywilnej, ale nie wynika, że stają się przedsiębiorcami, ani w sensie cywilnoprawnym ani w sensie publicznoprawnym. Tak więc wszelkie czynności prawne dokonane przez spółkę cywilną, jako przedsiębiorcę, będą skutkowały nabyciem praw i obowiązków majątkowych przez wspólników spółki cywilnej, którzy przedsiębiorcami nie będą. Przykład: uzyskanie przez spółkę, jako przedsiębiorcę pomocy publicznej spowoduje powiększenie majątku wspólników stanowiącego ich współwłasność łączną. Inny przykład: zawarcie przez spółkę jako przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym umowy kupna spowoduje nabycie prawa własności przez wspólników. W zakresie stosunków cywilnoprawnych nie nastąpią zatem żadne istotne zmiany, wspólnicy nadal będą także mieli zdolność sądową i upadłościową. Natomiast zmiany będą miały miejsce w zakresie prawa publicznego, gdzie spółka uzyska podmiotowość gospodarczą.

11 11 Nowelizacja rezygnuje z prób zbudowania jednolitej definicji przedsiębiorcy. Już obecnie nie ma w naszym prawie powszechnie obowiązującej definicji przedsiębiorcy. Nawet definicja z Kodeksu cywilnego jest rozbieżna z definicją z dotychczas obowiązujących przepisów ustawy o SDG co do tego, jak kwalifikować działalność zawodową, czy jako działalność gospodarczą, czy jako coś odrębnego. Inna jest też definicja w przepisach o ochronie konkurencji i konsumentów, inna jeszcze wynika z przepisów prawa podatkowego czy prawa własności przemysłowej. Należy uznać, że w odniesieniu do przedsiębiorcy inne są cele i funkcje prawa publicznego niż prawa prywatnego. Prawo publiczne wymaga szerokiej, liberalnej definicji, która będzie stymulować przedsiębiorczość zamiast ją ograniczać. Prawo prywatne jest zorientowane na nabywanie praw majątkowych, a zatem jest bardziej restryktywne co do podmiotów, które mogą być nosicielami tych praw. Rozbieżność pomiędzy definicjami przedsiębiorcy adekwatnymi dla prawa prywatnego i publicznego może powodować problemy co do instytucji prawnych znajdujących się na granicy tych dwóch systemów prawa. Do takich należy firma przedsiębiorcy. Nie ma wątpliwości, że przedsiębiorca powinien posługiwać się firmą nie tylko w stosunkach prywatnoprawnych ale także publicznoprawnych. Tymczasem firma została uregulowana w Kodeksie cywilnym, a więc dla stosunków prywatnoprawnych. W sytuacji, gdy prawo publiczne wymaga szerszego zakresu podmiotowego pojęcia przedsiębiorcy, powstaje problem niemożności zastosowania przepisów o firmie w stosunku do tych przedsiębiorców prawa publicznego, którzy nie są jednocześnie przedsiębiorcami prawa prywatnego. Należy wobec tego uznać, że każdy przedsiębiorca (w sensie publicznoprawnym) działa pod firmą, ale do firmy przedsiębiorcy, który nie ma zdolności prawnej stosuje się odpowiednio Art Art Kodeksu cywilnego (art. 4 ust. 3). art. 5 W pkt 2a wykreślono mającą miejsce zamieszkania za granicą gdyż zgodnie z treścią tego zapisu obywatele państw Unii Europejskiej mieszkający w Polsce nie mogliby na podstawie art. 13 podejmować działalności w Polsce. Wobec rozszerzenia zakresu podmiotowego pojęcia przedsiębiorcy także na jednostki organizacyjne nie posiadające zdolności prawnej zmieniono zapis w pkt 2c ograniczający pojecie osoby zagranicznej tylko do jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną. Brak tej zmiany powodowałby nierówne traktowanie podmiotów polskich i zagranicznych. Uchylono pkt 6, gdyż w ustawie nie występuje pojęcie oddziału w definiowanym tam sensie.

12 12 Dodano w pkt 6 definicję jednostki wewnętrznej, gdyż pojecie to jest wykorzystywane w kilku przepisach dotyczących kontroli działalności gospodarczej. art. 8 Zmiana w ust. 2 jest związana z przekazaniem z Ministerstwa Gospodarki do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), zadania polegającego na gromadzeniu i udostępnianiu na stronie internetowej informacji o programach pomocowych skierowanych do przedsiębiorców. PARP jest instytucją, która ma zapewnić małemu i średniemu przedsiębiorcy dostęp do informacji, doradztwa i wsparcia inwestycyjnego. Dlatego celowe jest przekazanie Agencji prowadzenia bazy danych o programach pomocowych, umożliwi to udostępnianie przedsiębiorcy wielu potrzebnych informacji na jednej stronie internetowej 1. art. 10 Zmiana w ust. 1 dopuszcza by przedsiębiorca mógł złożyć do właściwego organu wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne w jego indywidualnej sprawie. Celem tego przepisu jest poszerzenie możliwości uzyskiwania wiążących interpretacji na obszar ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Dotychczasowa praktyka wykazała, że przedsiębiorcy masowo korzystają z możliwości uzyskiwania wiążących interpretacji w sprawie danin publicznych, w tym zwłaszcza podatków, nie ma więc powodu, by nie dopuścić do rozszerzenia tej procedury na obszar prawa, który powoduje także częste pytania i wątpliwości przedsiębiorców. art. 12 Dodano, że wykonując swe zadania, organy administracji publicznej współdziałają z organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość, a nie tylko z organizacjami pracodawców, organizacjami pracowników, organizacjami przedsiębiorców oraz samorządami zawodowymi i gospodarczymi. Nie ma powodu, by przykładowo - stowarzyszenia czy fundacje, których celem jest wspieranie przedsiębiorczości, a które nie stanowią organizacji pracodawców, pracowników czy przedsiębiorców, były tu pominięte. art Zmiana i uzasadnienie jest zgodne z projektem Ministerstwa Gospodarki.

13 13 W ust. 1 wprowadza się zasadę równego traktowania z obywatelami polskimi osób zagranicznych z państw Unii Europejskie, państw Europejskiego obszaru Gospodarczego, które nie są członkami Unii Europejskiej (członkowie EFTA) i z państw, które zawarły umowę o korzystaniu ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi. Nowelizacja nie wprowadza merytorycznych zmian w tym zakresie w stosunku do dotychczasowej regulacji, ale doprecyzowuje pojęcie państw Europejskiego obszaru Gospodarczego, które nie są członkami Unii Europejskiej 2. Ust. 2 wyraża zasadę swobody świadczenia usług w ramach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także w ramach umów bilateralnych pomiędzy innymi państwami a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi. Postanowienia tego przepisu są zgodne z dyrektywą usługową przyjętą przez Parlament Europejski w dn. 15 listopada 2006 r. Zgodnie z ta dyrektywą, nie można wymagać, aby przedsiębiorstwo usługodawcy ustanowione było na terytorium kraju, w którym świadczona jest usługa. Oznacza to, że przedsiębiorca nie może być zmuszany do dokonania wpisu do ewidencji przedsiębiorców lub do rejestru sądowego. Zmiana w ust. 3 w stosunku do dotychczasowego ust. 2 dotyczy poszerzenia zakresu podmiotowego tego przepisu o osoby nie mające obywatelstwa żadnego państwa, czyli tzw. bezpaństwowców, gdyż jeżeli spełniają jeden z warunków określonych w pkt 1-3, to powinni mieć także możliwość podejmowania działalności gospodarczej na równych prawach z obywatelami polskimi. W ust. 3 dodano też pkt 1d, co oznacza umożliwienie podejmowania działalności gospodarczej na równych prawach z obywatelami polskimi przez członków rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) na podstawie zezwolenia na osiedlenie się; 2) na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE; 3) posiadającego status uchodźcy; 4) co najmniej 2 lata na podstawie zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony dla członka rodziny - na podstawie zezwolenia wydanego na okres pobytu nie krótszy niż rok. Nie ma powodu, by osoby te, które mają zezwolenie na zamieszkanie, nie mogły podejmować działalności gospodarczej w Polsce na równych prawach z obywatelami polskimi. 2 Zmiana jest zgodna z projektem Ministerstwa Gospodarki.

14 14 W ust. dodano ponadto pkt 1g, który umożliwia podejmowanie działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na równych prawach z obywatelami polskimi małżonkom obywateli polskich zamieszkałych w kraju. Warunkiem jest posiadanie ważnego zezwolenia na zamieszkanie. Ust. 4, wprowadza zasadę wzajemności, gdyż Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską nie wyklucza explicite stosowania tej zasady, a uzasadnione jest, by Państwo Polskie stosowało tę zasadę, jeżeli obywatele polscy w państwach nie należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani nie objętych umowami bilateralnymi, doznają takiego samego traktowania. W projektowanym przepisie zawarta jest klauzula o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, co stanowi klauzulę zabezpieczającą na wypadek odmiennych postanowień umów międzynarodowych. Ust. 5 otrzymał zmienioną redakcję, gdyż dotychczasowe brzmienie tego przepisu sugerowało, że działalność gospodarczą podejmuje i wykonuje osoba zagraniczna, a nie spółka, która jest zawiązywana z udziałem tej osoby. Ust. 6 umożliwia wykonywanie działalności gospodarczej przez członka rodziny cudzoziemca wykonującego w Polsce działalność gospodarczą zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych. Warunkiem jest posiadanie przez taką osobę zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony 3. Ust. 7 dopuszcza do wykonywania działalności gospodarczej w Polsce członków rodzin cudzoziemców posiadających zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i wykonujących działalność gospodarczą na zasadzie wzajemności. Osoba taka musi również posiadać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony a jej działalność gospodarcza musi obejmować taki sam zakres 4. art. 14 Przepis ten w ust. 1 określa jakie podmioty podlegają wpisowi do ewidencji przedsiębiorców. Ewidencja przedsiębiorców prowadzona przez naczelników urzędów skarbowych zastąpiła ewidencję działalności gospodarczej prowadzonej przez gminy. Nazwa ewidencja działalności gospodarczej byłaby nieadekwatna do rzeczywistej zawartości tej ewidencji, gdyż zgodnie z definicją działalności gospodarczej i definicją przedsiębiorcy działalnością gospodarczą może być także działalność niezgodna z prawem, ale nie podlega 3 Zmiana i uzasadnienie jest zgodne z projektem Ministerstwa Gospodarki, z tym że odwołanie następuje do ust. 1 zamiast do ust. 3, co należy uznać za błąd. 4 Zmiana i uzasadnienie jest zgodne z projektem Ministerstwa Gospodarki, z tym, że przepis znajdzie zastosowanie nie tylko do wykonywania działalności na zasadzie wzajemności przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, ale także do przypadków wynikających z zastosowania ust. 4.

15 15 ona ewidencji powiązanej ściśle z przedsiębiorcami. Stąd bardziej adekwatna jest nazwa ewidencja przedsiębiorców. Przeniesienie ewidencji do urzędów skarbowych ma na celu uproszczenie jej prowadzenia, gdyż naczelnicy urzędów skarbowych już obecnie prowadzą ewidencję podatników i nadają podatnikom numer ewidencji podatkowej (NIP). Przeniesienie ewidencji z urzędów gminnych oznaczać wiec będzie koncentrację działań związanych z czynnościami ewidencyjnymi w urzędach skarbowych. Osoby fizyczne i spółki cywilne które podejmują działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo wpisowi do ewidencji. Dla tych podmiotów wpis ze względu na status przedsiębiorcy ma znaczenie deklaratywne. Przedsiębiorcami są one z mocy definicji zawartej w art. 4 ust. 1, a nie z mocy wpisu do ewidencji. Jednostki organizacyjne inne niż spółki cywilne, które nie posiadają zdolności prawnej, mogą zostać wpisane do ewidencji na własne żądanie (art. 4 ust. 2). Mogą to uczynić w chwili podjęcia działalności gospodarczej, albo już później w trakcie jej wykonywania, gdyż ich wpis do ewidencji jest fakultatywny. Tym niemniej, dla tych jednostek wpis do ewidencji, co do ich statusu przedsiębiorcy, ma znaczenie konstytutywne. Ust. 2 przynosi zmianę dotychczasowej regulacji polegającą na obowiązku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) tych przedsiębiorców, których przychody netto w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły wartość powodującą, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, co oznacza jednoczesne wykreślenie tych przedsiębiorców z ewidencji. Obowiązek ten dotyczy tak osób fizycznych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających zdolności prawnej wpisanych do ewidencji. Dla tych drugich, jest to jednak obowiązek warunkowy, gdyż jest skuteczny dopiero wówczas, gdy jednostka taka fakultatywnie dokonała wpisu do ewidencji, a następnie przez dwa kolejne lata obrotowe osiągała przychody, o których mowa w przepisie. Rozwiązanie to jest uzasadnione tym, że przedsiębiorcy którzy przekroczyli wskazaną granicę przychodów kwalifikują się na ogół, ze względu na stan zorganizowania działalności i potencjał produkcyjny lub usługowy bardziej do KRS niż do ewidencji. KRS przewiduje szerszy zakres obowiązków informacyjnych i z tego względu jest bardziej odpowiedni dla tego typu przedsiębiorców niż ewidencja. Ważnym argumentem formalnym jest też to, że tą samą możliwość mają już obecnie spółki cywilne, które przy tej samej granicy przychodów mają obowiązek zarejestrować się jako spółka jawna i w ten sposób przejść z ewidencji do KRS. Należy zauważyć, że w większości spółek cywilnych wspólnikami są osoby fizyczne, aktualnie uważane za przedsiębiorców, a zatem nie ma uzasadnienia, aby jedni przedsiębiorcy osoby fizyczne (działający w formie spółki) byli zobligowani do wpisu do KRS, a inni

16 16 (działający jako przedsiębiorcy indywidualni), w tych samych okolicznościach, takiego obowiązku nie mieli. Omawiane rozwiązanie odchodzi od kryterium formy prawnej jako decydującej o kwalifikacji przedsiębiorców do KRS lub do ewidencji i stosuje kryterium przedmiotowe wielkości przychodów, nawiązując tym samym do sprawdzonego już rozwiązania z przedwojennego Kodeksu handlowego, które przewidywało, że kupcem rejestrowym jest kupiec, który prowadzi przedsiębiorstwo zarobkowe w większym rozmiarze. Podobne rozwiązanie funkcjonuje w prawie niemieckim. Ust. 3 jest przepisem odsyłającym do przepisów o KRS i przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników, płatników i przedsiębiorców w zakresie rejestru przedsiębiorców i ewidencji przedsiębiorców. Przepis ust. 4 co zakresu podmiotowego - jest sformułowany ogólnie. Przez jednostki organizacyjne należy rozumieć zarówno te, które mają osobowość lub zdolność prawną, jak i te, które nie mają zdolności prawnej. Przepis rozstrzyga wątpliwości co do tego czy przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą przez wpisem do rejestru i ewidencji przedsiębiorców. Ze względu na to, że wpis do KRS ma znaczenie konstytutywne dla powstania przedsiębiorców tam rejestrowanych, co wiąże się z nabyciem przez nich osobowości prawnej albo zdolności prawnej (spółki prawa handlowego), przedsiębiorcy ci mogą podejmować działalność dopiero po wpisie do KRS. Należy zwrócić uwagę, że w art. 4 ust. 1 są sformułowane warunki posiadania statusu przedsiębiorcy, które w wypadku tych jednostek obejmują nie tylko wykonywanie działalności gospodarczej, ale także posiadanie osobowości lub zdolności prawnej, a to jest zależne od wpisu do rejestru przedsiębiorców. Wyjątek stanowią tu spółki kapitałowe w organizacji, którym Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz.1037, ze zm.) zezwala na podejmowanie działalności gospodarczej (w sensie czynności przygotowawczych i organizacyjnych) jeszcze przed wpisem do rejestru. Inne jednostki organizacyjne, których powstanie nie jest warunkowane wpisem do KRS powinny na zasadzie równego traktowania podejmować działalność gospodarczą także dopiero po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców, niezależnie od tego, czy posiadają zdolność prawną (jak główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń), czy nie posiadają własnej zdolności prawnej (jak oddziały przedsiębiorców zagranicznych). Wpis do ewidencji przedsiębiorców nie warunkuje wprawdzie powstania podmiotów tam wpisywanych, a zatem nie ma konieczności, by uzależniać podjęcie działalności gospodarczej wpisem do ewidencji. Jednakże względy równego traktowania przedsiębiorców wpisywanych do KRS i wpisywanych do ewidencji nakazują także co do tych jednostek

17 17 stosować zasadę, że podjecie działalności gospodarczej jest dopuszczalne dopiero po uzyskaniu wpisu do ewidencji przedsiębiorców. art. 14a Ust. 1 wprowadza zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i określenie zakresu podmiotowego przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z tej możliwości. Przede wszystkim uzasadnienia wymaga samo wprowadzenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej do polskiego systemu prawnego. Nie jest rzeczą rzadką, iż w związku ze zdarzeniami losowymi przedsiębiorca czasowo nie jest w stanie prowadzić działalności gospodarczej. Sytuacja taka może być związana z dłuższym wyjazdem zagranicznym, czy też chorobą powiązaną z pobytem w szpitalu. W chwili obecnej, w przypadku gdy sytuacja taka zaistnieje, uznaje się, iż przedsiębiorca dalej powinien opłacać wszelkie składki oraz być traktowany jako przedsiębiorca, chociażby ze względu na możliwość przeprowadzenia u niego kontroli. Sytuacja taka wydaje się być niezgodna z oczekiwaniami przedsiębiorców i nadmiernie ogranicza swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach której przedsiębiorca powinien mieć także możliwość czasowego jej niewykonywania. Natomiast z drugiej strony niewystarczające jest rozwiązanie tej kwestii w ten sposób, że przedsiębiorca, który nie chce, albo nie może wykonywać działalności gospodarczej przez określony okres czasu, powinien wyrejestrować się z odpowiedniej ewidencji bądź rejestru i w momencie, gdy szczególne przesłanki uzasadniające wznowienie działalności gospodarczej miałyby nastąpić, zarejestrować się ponownie. Przyjęcie takiej koncepcji jest błędne z dwóch powodów. Po pierwsze na wartość firmy wpływa jej marka, dobre imię (goodwill), a w sytuacji wyrejestrowania się przedsiębiorcy z rejestru/ewidencji brak już jest ciągłości danego podmiotu na rynku, przez co także wypracowane przez lata marka i zaufanie klientów mogą zostać bezpowrotnie utracone. Po drugie czasochłonność czynności rejestracyjnych bądź ewidencyjnych i to zarówno po stronie przedsiębiorcy, jak i po stronie odpowiednich instytucji państwowych zajmujących się prowadzeniem rejestru i ewidencji, przemawia za tym, ażeby wprowadzić instytucję zawieszenia do polskiego systemu prawnego. O wiele prostsze i mniej czasochłonne jest wystosowanie jednego wniosku przez przedsiębiorcę z żądaniem zawieszenia działalności gospodarczej albo z jej wznowienia, aniżeli przeprowadzanie całej procedury związanej z podjęciem oraz zakończeniem wykonywania działalności gospodarczej. Ograniczenie podmiotowe zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej do przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników ma na celu uniknięcie niebezpieczeństwa

18 18 związanego z możliwym obchodzeniem przepisów prawa pracy i traktowaniem zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej jako podstawy do wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę. Tak więc zawiesić działalność gospodarczą może zarówno taka osoba, która prowadzi działalność samodzielnie, jak i taka, który prowadzi działalność sezonową (np. smażalnia ryb nad morzem, czy też przewodnik oprowadzający w sezonie turystów) ale tylko wówczas jeżeli w momencie planowanego zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie zatrudnia pracowników. Wszelkie zagrożenia związane z zawieraniem czy kontynuacją przez przedsiębiorcę umów cywilnoprawnych (np. zlecenia) zamiast umowy o pracę są wykluczone przez art. 14a ust. 2, który jednoznacznie zabrania prowadzenia działalności gospodarczej w okresie zawieszenia. Tak więc, jeżeli przedsiębiorca nie miałby pracowników ale miał zleceniobiorców i przy ich pomocy nadal prowadził działalność w okresie zawieszenia, to wchodzi w konflikt z tym przepisem, a więc nie spełnia warunków zawieszenia działalności co podlega sankcjom z art. 60¹ 1a (dodany zob. art. 2 w projekcie nowelizacyjnym). Ust. 2 statuuje zasadę, iż przedsiębiorca, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej nie jest uprawniony do podejmowania czynności leżących w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności nie powinien on być uprawniony do zawierania umów ze swoimi kontrahentami, nie powinien też prowadzić działalności marketingowej czy też zatrudniać pracowników. Tak więc przedsiębiorca w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej mając możliwość korzystania z pewnych uprawnień nie będzie mógł prowadzić działalności gospodarczej, pod rygorem sankcji prawno-karnej. Jednakże niecelowym byłoby wprowadzenie przepisu powodującego w konsekwencji zniknięcie przedsiębiorcy w rynku. Przede wszystkim powinien on być uprawniony w okresie zawieszenia do podejmowania wszelkich czynności związanych ze wznowieniem wykonywania działalności gospodarczej (czyli np. może nająć lokal mający służyć mu na siedzibę swojego przedsiębiorstwa), jak i powinien mieć także możliwość dokonywania czynności mających na celu zachowanie czy też zabezpieczenie źródeł przychodów, a to aby po wznowieniu działalności gospodarczej móc zapewnić prawidłowe i normalne funkcjonowanie swojego przedsiębiorstwa (tak więc może np. wynająć swój lokal, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej na okres zawieszenia, czy też dokonywać wszelkich niezbędnych remontów dotyczących składników przedsiębiorstwa). Zawieszenie działalności ma bowiem mieć na celu przezwyciężenie chwilowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej i w wypadku jej wznowienia, kontynuację działalności w tym samym stanie organizacyjno - gospodarczym, w którym wykonywanie

19 19 działalności zostało zawieszone. Wprowadzenie dość pojemnej klauzuli czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródeł dochodów powoduje, iż niebezpieczeństwa czyhające na przedsiębiorcę podczas zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej mogą być w pewien sposób zminimalizowane. Co więcej sformułowanie takie wskazuje także na pewną liberalizację w zakresie wykonywania działalności gospodarczej. Z jednej strony względy ochrony obrotu nakazują prowadzenie rejestrów czy też ewidencji osób podejmujących profesjonalnie działalność gospodarczą i karanie osób nie dopełniających obowiązków zarejestrowania się w odpowiednim rejestrze/ewidencji, a z drugiej strony mamy tu do czynienia z postulatem liberalizacji życia gospodarczego. Tak więc mając na względzie zasadność istnienia norm prawno-karnych należy dążyć do tego, aby były one stosowane w stosunku do przedsiębiorców w sytuacji, gdy przedsiębiorca wyraźnie występuje przeciwko zasadom wyrażonym w przepisach określających jego prawa i obowiązki. Natomiast w sytuacji, gdy wprowadza się dość szeroki wyjątek, choć obostrzony przez słowo niezbędnych co do czynności, których można dokonywać w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, oznacza to ustawodawca opowiada się za pewną liberalizacją życia gospodarczego i nie sankcjonuje każdej czynności wykonywanej przez przedsiębiorcę, który jednakże z pewnych przyczyn zdecydował się na zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. Ust. 3 wprowadza dość oczywiste uregulowanie, jednakże mając na uwadze nowość instytucji zawieszenia w polskim prawie zdecydowano się na jego dodanie. Ma ono wskazywać, iż zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie wpływa w żadnym zakresie na prawa i obowiązki ciążące na przedsiębiorcy powstałe przed dniem zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Oczywiste jest, iż także w okresie zawieszenia przedsiębiorca powinien regulować swe zobowiązania, jak i może dochodzić swoich należności, gdyż zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie wpływa na bieg terminu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. Ust. 4 wskazuje, iż w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zawieszone zostają również wszelkie przysługujące przedsiębiorcy uprawnienia związane z faktem prowadzenia przez niego działalności gospodarczej (nie powinien więc np. mieć możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych za okres czasu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej). Z drugiej strony powinien być zwolniony na okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej z obowiązków związanych z tym, że jest przedsiębiorcą. Tak więc nie powinien on być w szczególności zobowiązany do składania zeznań podatkowych w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

20 20 Jednakże nie sposób przyjąć, iż przedsiębiorca nie powinien ewidencjonować uzyskiwanych przychodów, z czym związana jest regulacja ust. 5 mówiąca, iż przychody uzyskane w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej powinny być rozliczone wraz ze złożeniem pierwszego zeznania podatkowego po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Ustęp 6 dotyka natomiast spraw ubezpieczeń społecznych. Przede wszystkim wprowadzono zasadę, iż przedsiębiorca (czy też wspólnik spółki cywilnej lub spółki handlowej) może w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podlegać ubezpieczeniu, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniach społecznych, tak więc wprowadzono zasadę dobrowolnego opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe mając w szczególności na uwadze potrzebny czas okresu składkowego do uzyskania świadczeń emerytalnych. Wyjątek w tych unormowaniach stanowi ubezpieczenie zdrowotne, które dotyczy dobra szczególnie chronionego jakim jest zdrowie ludzkie. Powszechność świadczeń zdrowotnych także przemawia za tym, by pozostawić to ubezpieczenie jako obowiązkowe, także w okresie zawieszenia działalności. W przeciwnym wypadku mogłoby dochodzić do nadużyć polegających na bezprawnym korzystaniu ze świadczeń leczniczych, a następnie trudności w wyegzekwowaniu odpłatności za te świadczenia. W rezultacie koszta te ponosiłby Skarb Państwa. art. 14b W ust. 1 unormowana jest procedura zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Oczywiste jest, iż zawieszenie powinno następować na wniosek, a nie z urzędu. To przedsiębiorca ma decydować o tym czy dalej jest zainteresowany w prowadzeniu działalności gospodarczej i nie powinno być od tego żadnych wyjątków. Ust. 2 - taka sama zasada jak w przypadku zawieszenia rządzi wznowieniem wykonywania działalności gospodarczej, gdyż jedynym podmiotem władnym decydować o woli dalszego prowadzenia działalności gospodarczej jest sam przedsiębiorca. art. 14c Przepis ten wprowadza zasadę, że zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej następuje na czas nieoznaczony, a nie na z góry określony okres czasu. Nie ma przy tym sprzeczności pomiędzy nieoznaczonym czasem zawieszenia a maksymalnym okresem zawieszenia, który wynosi 2 lata. Należy bowiem odróżnić czas nieoznaczony i nieograniczony. Nieoznaczony to znaczy nieokreślony z góry, ale nie nieograniczony.

Zawieszenie działalności gospodarczej Nie palmy za sobą mostów. Wpisany przez Jarosław Chałas

Zawieszenie działalności gospodarczej Nie palmy za sobą mostów. Wpisany przez Jarosław Chałas Pomimo dużego szumu medialnego, ustawodawca nie zdołał przez ostatnie dwa lata poprawić sytuacji przedsiębiorców w kwestii zawieszenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08

Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08 Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08 1. Wspólnik spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą ma indywidualny tytuł do ubezpieczenia społecznego. 2. Udokumentowana i usprawiedliwiona przerwa

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.09.01 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r.

ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. Sejm RP w dniu 19 grudnia 2008r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.01.26 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Słowo wstępne

Spis treści. Wykaz skrótów. Słowo wstępne Spis treści Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1 Wprowadzenie 1.1. Znaczenie i zastosowanie cywilnej w obrocie gospodarczym 1.2. Charakter prawny cywilnej 1.3. Spółka cywilna a spółka cicha 1.4. Spółka

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.)

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) Art. 1-6. (1) (uchylone). Art. 7. (2) (uchylony). Art. 7a. (3) 1. Ewidencję działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

FACT SHEET - ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

FACT SHEET - ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Enterprise Europe Network Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości ul. Słowackiego 7a, 35 060 Rzeszów tel/fax (017) 852 49 75 e-mail:een@spp.org.pl http://een.spp.org.pl FACT SHEET No.4 FACT SHEET -

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie! MINISTER GOSPODARKI Piotr Grzegorz Woźniak. Warszawa, 12 lutego 2007 r. DRE-II-0210-16-AG/07. Pan Janusz Kochanowski

Szanowny Panie! MINISTER GOSPODARKI Piotr Grzegorz Woźniak. Warszawa, 12 lutego 2007 r. DRE-II-0210-16-AG/07. Pan Janusz Kochanowski MINISTER GOSPODARKI Piotr Grzegorz Woźniak Warszawa, 12 lutego 2007 r. DRE-II-0210-16-AG/07 Pan Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich Szanowny Panie! W odpowiedzi na pismo z dnia 2 lutego br.,

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy pojęcie i strony. dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr

Stosunek pracy pojęcie i strony. dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Stosunek pracy pojęcie i strony dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Definicja stosunku pracy Art. 22 1 k.p. Zobowiązania pracownika: wykonywanie pracy określonego rodzaju, na rzecz pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze Umowa założycielska spółki cywilnej Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829

Bardziej szczegółowo

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Kancelaria Sejmu s. 1/5 Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7. (utracił moc) Art. 7a-7i tracą

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej Cechy: Działalność gospodarcza w orzecznictwie SN 1. Zawodowy charakter 2. Powtarzalność 3. Racjonalne gospodarowanie (zysk i opłacalność) 4. Uczestnictwo w obrocie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy Krajowy Rejestr Sądowy o Kto prowadzi KRS? o Jeżeli wpisu dokonał Sąd w Szczecinie to uzyskamy informacje w Sądzie w Rzeszowie? o Z jakich rejestrów składa się KRS?

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 122/05 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 stycznia 2006 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Sekretarz redakcji: DTP: Biuro Reklamy:

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Sekretarz redakcji: DTP: Biuro Reklamy: SPIS TREŚCI Wszystko o zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej... 3 Pytania i odpowiedzi... 12 Bez składek do ZUS i NFZ... 21 Pytania i odpowiedzi... 27 Skutki podatkowe... 39 Pytania i odpowiedzi...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7a, art. 7b ust. 1 9, art. 7ba, art. 7c, art. 7d, art. 7e, art. 7f, art. 7g i art. 7h tracą moc z dn. 31 grudnia 2011 r. Art. 7a.

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2011.04.07 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej LexPolonica nr 45410. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.220.1447 (U) Swoboda działalności gospodarczej zmiany: 2010-12-28 Dz.U.2010.239.1593 art. 4 2011-01-02 Dz.U.2010.182.1228 art. 154 2011-05-23 Dz.U.2011.85.459

Bardziej szczegółowo

L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej od 1 lipca 2011r. GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. Od 1 lipca 2011r. z mocy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE Część I. Działalność gospodarcza Rozdział 1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 1. Zakres przedmiotowy. Ustawa reguluje: podejmowanie, wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Podstawa prawna: DZIAŁALNOŚć GOSPODARCZA Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie

Bardziej szczegółowo

A U T O P O P R A W K A. do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw

A U T O P O P R A W K A. do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw Projekt A U T O P O P R A W K A do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw W projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.09.01 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566).

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-198(4)/09 Warszawa, 3 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi

Zasady ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi EWELINA KUCZKOWSKA Zasady ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi Celem pracy jest omówienie zasad ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w świetle aktualnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI. z dnia 2014 r.

ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI. z dnia 2014 r. ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

0115-KDIT MR

0115-KDIT MR 0115-KDIT3.4011.146.2017.1.MR Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura 0115-KDIT3.4011.146.2017.1.MR Data 2017.07.21 Autor Dyrektor Krajowej Informacji

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 345/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa.

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Joanna Kaleta Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. 1 1 Treść stosunku pracy art. 22 k.p. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 17. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej... 21

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 17. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej... 21 Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 17 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej... 21 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 21 Uwagi wprowadzające... 21 Art. 1. [Zakres

Bardziej szczegółowo

Arbiter krajowego Sądu Polubownego jako podatnik podatku od towarów i usług wybrane aspekty

Arbiter krajowego Sądu Polubownego jako podatnik podatku od towarów i usług wybrane aspekty Czynności arbitrów działających na podstawie zleceń sądów polubownych są w większości realizowane na rzecz podmiotów gospodarczych - także czynnych podatników VAT. Przedmiotem poniższej analizy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08

Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08 Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08 Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (spółką) lub kontrakt menedżerski wskazane w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E K O M I S J I G O S P O D A R K I

S P R A W O Z D A N I E K O M I S J I G O S P O D A R K I SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 490. S P R A W O Z D A N I E K O M I S J I G O S P O D A R K I o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U Dz.U.99.101.1178 2000.11.17 zm. Dz.U.00.86.958 2001.01.01 zm. Dz.U.00.114.1193 2001.07.01 zm. Dz.U.01.67.679 2001.08.22 zm. Dz.U.01.49.509 2001.10.06 zm. Dz.U.01.102.1115 2002.01.04 zm. Dz.U.01.147.1643

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki wykonywania przez cudzoziemców pracy na

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne Stanowisko projektodawcy do uwag resortów nieuwzględnionych w projekcie Założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie implementacji przepisów

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. UZASADNIENIE W związku z uchwaleniem przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.), która wejdzie w życie z dniem 1 marca 2017 r., traci

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 141,

Bardziej szczegółowo

Założenie własnego przedsiębiorstwa.

Założenie własnego przedsiębiorstwa. Założenie własnego przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązuje zasada jednego okienka, tzn. że w trakcie rejestracji własnej działalności nie musimy biegać po wielu urzędach, a raczej jesteśmy w stanie załatwić

Bardziej szczegółowo

1. UCZESTNICY PROCEDURY: -1-

1. UCZESTNICY PROCEDURY: -1- Uwagi do wybranych części Dokumentu Propozycji Uproszczeń nr 17, zawierającego propozycje uproszczeń procedur administracyjnych związanych z wpisem, zmianą danych i wykreśleniem z rejestru agencji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, Centralna Informacja i Ewidencja Działalności Gospodarczej, Baza Internetowa REGON

Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, Centralna Informacja i Ewidencja Działalności Gospodarczej, Baza Internetowa REGON Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, Centralna Informacja i Ewidencja Działalności Gospodarczej, Baza Internetowa REGON Katarzyna Smyk Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Art. 3 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 r

Art. 3 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 r Ustawa z dnia 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą Art.1 1. Na wniosek osoby podlegającej,

Bardziej szczegółowo

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r.

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

I FORUM GOSPODARCZE PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY ŚWILCZA

I FORUM GOSPODARCZE PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY ŚWILCZA I FORUM GOSPODARCZE PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY ŚWILCZA TEMATYKA PREZENTACJI 1. Rozpoczynanie działalności gospodarczej 2. Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej 3. Zakończenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 671)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 671) Warszawa, dnia 17 lipca 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 671) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadniczym celem opiniowanej

Bardziej szczegółowo

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy: Warszawa, 6 sierpnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140 130(4)/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 7 marca 2014 roku. znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944

Łódź, dnia 7 marca 2014 roku. znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944 znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944 Łódź, dnia 7 marca 2014 roku... Decyzja nr 05/01/I/2014 Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie interpretacji przepisów

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 27 kwietnia 2009 r. I UK 328/08

Wyrok z dnia 27 kwietnia 2009 r. I UK 328/08 Wyrok z dnia 27 kwietnia 2009 r. I UK 328/08 Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (przedsiębiorstwa), nawet jeśli nie dotyczą bezpośrednio przedmiotu tej działalności,

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa usługowa- jakie zmiany czekają usługobiorców?

Dyrektywa usługowa- jakie zmiany czekają usługobiorców? Dyrektywa usługowa 13.05.10 1 Dyrektywa usługowa- jakie zmiany czekają usługobiorców? Gdynia, 13 maja 2010' European Commission Enterprise and Industry Dyrektywa usługowa 13.05.10 2 Dyrektywa a ustawa-

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje ordynacji podatkowej. Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach

Nowe regulacje ordynacji podatkowej. Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach Nowe regulacje ordynacji podatkowej Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach Zawieszenie działalności gospodarczej Teksty zebrała i opracowała Monika Stasica

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Tytuł XX III Umowa agencyjna

Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Tytuł XX III Umowa agencyjna Istota umowy agencyjnej Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Tytuł XX III Umowa agencyjna art. 758 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przepisy

Bardziej szczegółowo

Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza?

Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza? Wolność Gospodarcza Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza? Jakie zastosowanie ma zasada wolności gospodarczej w procesie tworzenia prawa? Czy wolność gospodarcza w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Opinia. do ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1219)

Opinia. do ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1219) Warszawa, dnia 23 maja 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1219) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadniczym celem ustawy, w

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zmiany legislacyjne związane z działalnością agencji zatrudnienia

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zmiany legislacyjne związane z działalnością agencji zatrudnienia Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zmiany legislacyjne związane z działalnością agencji zatrudnienia Izabela Struczyńska Starszy Inspektor Pracy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

Ustawa ta wprowadza m.in. zmiany w ustawie o rachunkowości.

Ustawa ta wprowadza m.in. zmiany w ustawie o rachunkowości. Ustawa ta wprowadza m.in. zmiany w ustawie o rachunkowości. W dniu 10 kwietnia 2010 r. weszła w życie ustawa z 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 47,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia.

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Mając na uwadze fakt, że przepisy podatkowe dopuszczają kilka metod zmiany dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1161 USTAWA. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1161 USTAWA. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1161 USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osób migrującychpodejmujących. terenie krajów UE/EOG i Szwajcarii. Delegowanie pracowników w świetle prawa unijnego

Ubezpieczenia osób migrującychpodejmujących. terenie krajów UE/EOG i Szwajcarii. Delegowanie pracowników w świetle prawa unijnego Zielona Góra, listopad 2017 Ubezpieczenia osób migrującychpodejmujących pracę na terenie krajów UE/EOG i Szwajcarii Delegowanie pracowników w świetle prawa unijnego Beata Leszyk Wydział Ubezpieczeń i Składek

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp... 9 Wykaz skrótów... 13 Rozdział 1. Prawo podatkowe w systemie prawa... 15 1.1. Uwagi wprowadzające... 16 1.2. Prawo podatkowe jako gałąź prawa... 16 1.2.1. Przesłanki uzasadniające

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne 76 78

Przepisy ogólne 76 78 74 75 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy deweloperskiej forma aktu notarialnego dla przedwstępnej umowy deweloperskiej nie jest obligatoryjna i jest jedynie formą ad eventum, otwierającą możliwość skorzystania

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO 2015/2016 I SNE II stopnia III. Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej (CEIDG) Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) Zakładanie spółki w

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 maja 2014 r. Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: - wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( adresat WÓJT GMINY STANIN)

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Minister Finansów odmawia urzędom gmin prawa do odliczeń VAT. Wpisany przez Elżbieta Rogala

Minister Finansów odmawia urzędom gmin prawa do odliczeń VAT. Wpisany przez Elżbieta Rogala Mimo iż urzędy gmin są zarejestrowanymi podatnikami VAT i otrzymują faktury zakupu związane ze sprzedażą opodatkowaną, Minister Finansów odmawia im tego prawa. Powodem jest uznanie urzędu gminy za podmiot

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r.

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szanowna Pani dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie w miejscu OPINIA PRAWNA wydana na zlecenie

Bardziej szczegółowo