Zawieszenie działalności gospodarczej Nie palmy za sobą mostów. Wpisany przez Jarosław Chałas

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawieszenie działalności gospodarczej Nie palmy za sobą mostów. Wpisany przez Jarosław Chałas"

Transkrypt

1 Pomimo dużego szumu medialnego, ustawodawca nie zdołał przez ostatnie dwa lata poprawić sytuacji przedsiębiorców w kwestii zawieszenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność gospodarczą zakłada jej stałość i nieprzerwany charakter oraz czeka na wymierne korzyści finansowe związane z prowadzeniem własnej firmy. Niekiedy jednak działalność gospodarcza charakteryzuje się okresowością jej prowadzenia - np. działalność sezonowa. Prawda jest taka, że każdy przedsiębiorca zainteresowany jest odpowiedzią na pytanie, w jakich okolicznościach może okresowo zaprzestać wykonywania działalności gospodarczej i jakie będą skutki prawne w razie podjęcia takiej decyzji. Powody czasowego wstrzymania prowadzenia działalności gospodarczej mogą być różne - np. brak środków finansowych, brak zamówień lub niesprzyjające warunki atmosferyczne, a nawet poważna choroba przedsiębiorcy. Dziś drobni przedsiębiorcy, którzy najczęściej prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą - pomimo istnienia faktycznych przeszkód w nieprzerwanym wykonywaniu działalności - zmuszeni są ponosić wszystkie konsekwencje związane z prowadzeniem firmy. Praktyka obrotu gospodarczego wykazała potrzebę wprowadzenia do systemu polskiego prawa jednolitej i zharmonizowanej instytucji zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Pomimo dużego szumu medialnego, ustawodawca nie zdołał przez ostatnie dwa lata poprawić w tym zakresie sytuacji przedsiębiorców. Forsowany projekt rządowy - tzw. Pakiet Kluski - nie dotarł do końca ścieżki legislacyjnej. Jako sprawy niezakończone" należy odnotować również tzw. Pakiet Szejnfelda, czyli projekt poselski z 28 marca 2007 r., projekt komisyjny z 26 czerwca 2006 r. oraz poselski projekt ustawy o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej z 24 maja 2006 r. Jednak istnieje szansa, że temat powróci wkrótce po wyborach. Dlatego też warto przyjrzeć się jak obecnie wygląda sytuacja przedsiębiorcy, który chce zawiesić działalność gospodarczą oraz jak mogłaby wyglądać, gdyby proponowane rozwiązania zostały wprowadzone w życie. 1 / 5

2 Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2007, Nr 155, poz ze zm.) podobnie jak inne akty prawne, nie przewiduje instytucji zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Termin ten został skonstruowany przez przedsiębiorców niejako w oczekiwaniu na wprowadzenie jasnej prawnej regulacji dla sytuacji osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które z określonych przyczyn zamierzają okresowo zaprzestać faktycznego prowadzenia działalności, zarazem jej nie likwidując. Pewien ślad instytucji zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej możemy znaleźć w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2007, nr 11, poz. 74 ze zm.), która przewiduje możliwość zaprzestania opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne w okresie, w którym przedsiębiorca nie osiąga przychodów, gdyż o obowiązku ubezpieczeń społecznych decyduje nie fakt zarejestrowania działalności gospodarczej, ale faktyczne jej wykonywanie. Jednak przedsiębiorca, który zamierza skorzystać z takiej możliwości musi wyrejestrować się z ubezpieczeń w ZUS-ie, pod rygorem obowiązku opłacenia składek zaległych wraz z odsetkami. Omawiana regulacja nie wymienia jednak żadnych przesłanek tego swoistego zawieszenia", których spełnienie dawałoby pewność uzyskania zgody ZUS na niepłacenie składek w określonym terminie faktycznego wstrzymania prowadzenia działalności gospodarczej. Wobec tego przedsiębiorca wnioskujący o wyłączenie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie nie może być pewien rozstrzygnięcia. Praktyce urzędu można jedynie zawdzięczać fakt, iż nie są to podważane przyczyny, takie jak sezonowość wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności lub ciężka choroba. Obowiązujące przepisy prawa podatkowego przewidują rozwiązanie zbliżone do zawieszenia" wykonywania działalności gospodarczej, ale tylko dla osób rozliczających się z fiskusem w formie karty podatkowej. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998, Nr 144 poz. 930, ze zm.) przewiduje przerwę w wykonywaniu obowiązku podatkowego, jeśli podatnik zgłosi do urzędu fakt czasowego wstrzymania działalności. Pamiętajmy, że urząd skarbowy może nie uznać zgłoszenia przerwy. Zaświadczenie zdobyte w ten sposób w urzędzie skarbowym może być pomocne w uzyskaniu pozytywnej decyzji ZUS, jednak nie przesądza o jej uzyskaniu. Taki stan 2 / 5

3 prawny może doprowadzić do kuriozalnych sytuacji, w których przedsiębiorca mógłby uzyskać wyłączenie obowiązku płacenia składek w ZUS, ale w US nie uzyskać uznania zgłoszonej przez niego przerwy lub być czasowo zwolnionym z obowiązku podatkowego, natomiast w ZUS nadal funkcjonować jako czynna firma. Niewątpliwą wadą wspomnianych regulacji jest uznaniowy charakter decyzji podejmowanych przez ZUS i US. Przedsiębiorcy podkreślają fakt błędnego i krzywdzącego interpretowania przepisów prawa przez organy administracji państwowej - w szczególności przez ZUS. Planowane zmiany prawa Jeśli wierzyć zapewnieniom, dyskusja na temat ułatwień dla przedsiębiorców - m.in. w zakresie instytucji zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej - winna niebawem powrócić do Sejmu. Przy omawianiu proponowanych zmian warto przyjąć propozycje zawarte w Pakiecie Kluski, gdyż to właśnie te regulacje były najbliższe wejścia w życie. Prawo przedsiębiorcy do skutecznego zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej uzależnione będzie od spełnienia szeregu warunków: - przedsiębiorca wybrał opodatkowanie w formie karty podatkowej, - nie zatrudnia pracowników w momencie planowanego zawieszenia, ani w całym okresie zawieszenia, - nie może wykonywać czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w okresie zawieszenia, - nie może prowadzić działalności marketingowej, ani oferować sprzedaży towarów i usług w okresie zawieszenia, - może natomiast dokonywać czynności, które mają na celu wznowienie wykonywania działalności gospodarczej oraz czynności, które są niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodów (z wyłączeniem zatrudniania pracowników). 3 / 5

4 Powyższe warunki ograniczają możliwość podejmowania działań przez firmę w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Jednak przedsiębiorca może, a nawet powinien regulować swoje zobowiązania i dochodzić należności, gdyż zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie wpływa na bieg terminu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, a także może dokonywać czynności zmierzających do wznowienia działalności. Naruszenie zakazów związanych z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej byłoby obwarowane sankcjami wynikającymi z Kodeksu wykroczeń, a przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w okresie zawieszenia podlegałby karze ograniczenia wolności albo grzywny. Kontrowersje Ważną kwestią jest rodzaj proponowanej procedury zawieszenia wykonywania działalności, gdzie obowiązywać będzie zasada związania organu, w wyniku której przedsiębiorca ma decydować o tym, czy jest zainteresowany prowadzeniem działalności gospodarczej czy chce zawiesić jej wykonywanie. Wobec tego organ rejestracyjny lub ewidencyjny będzie zobowiązany do wpisania informacji o zawieszeniu na wniosek przedsiębiorcy (pod warunkiem spełnienia przez firmę formalnych warunków zawieszenia) i nie będzie uprawniony do rozpatrywania zasadności samego wniosku. Sporo dyskusji i kontrowersji wzbudził maksymalny termin zawieszenia wykonywania działalności. Co do minimalnego miesięcznego terminu zawieszenia wątpliwości być nie 4 / 5

5 powinno, gdyż jest on wymuszony konstrukcją rozliczeń podatkowych oraz z ZUS. Maksymalny termin zawieszenia działalności w projekcie rządowym został określony na dziesięć miesięcy. We wcześniejszych propozycjach pojawiały się także okresy 24-miesięczne i nieograniczone. Ustalenie terminu dziesięciomiesięcznego miało wychodzić naprzeciw oczekiwaniom kobiet prowadzących działalność gospodarczą, które chciałyby zawiesić działalność na okres ciąży. Jednocześnie założono, że termin ten nie ogranicza przedsiębiorcy, gdyż możliwe jest zawieszenie wykonywania działalności częściej niż raz w roku. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywanej działalności nie jest zwolniony (zawieszony) z ciążących na nim praw i obowiązków, które powstały przed dniem zawieszenia działalności. Przedsiębiorca nadal pozostaje podmiotem, który ma pewne obowiązki, np. obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, prowadzenia ewidencji przychodów i obowiązków związanych z ochroną życia, zdrowia lub środowiska naturalnego. Ustawodawca wychodzi z założenia, że skoro firma chce zawiesić, a nie zlikwidować działalność, to ma zamiar wrócić na rynek i może przyjąć na siebie pewne niezbędne do tego obowiązki. Parlament nie zdążył wprowadzić wymienionych zmian, dlatego przedsiębiorcy muszą korzystać z możliwości, jakie daje im obowiązujące prawo oraz liczyć na przychylność urzędników, którzy wciąż nie uzyskali od ustawodawcy czytelnych przesłanek, na podstawie których mogą pozwalać przedsiębiorcom na wyłączenie od obowiązkowego ubezpieczenia lub przerwę w wykonywaniu obowiązków podatkowych. Pozostaje liczyć na to, że propozycje w tej materii szybko wrócą do Sejmu i nie pozostaną po raz kolejny tylko wyborczymi obietnicami. 5 / 5

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja. Odpowiedzi. na oświadczenia złożone przez senatorów na 32. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2013 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja. Odpowiedzi. na oświadczenia złożone przez senatorów na 32. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2013 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja Odpowiedzi na oświadczenia złożone przez senatorów na 32. posiedzeniu Senatu Warszawa 2013 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŚWIADCZENIA złożone na 32. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Magdalena Romańska-Ściseł

Magdalena Romańska-Ściseł SEMINARIUM: ZMIANY W PRAWIE PRACY I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE RZESZÓW, 08.10.2014 R. Magdalena

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: Propozycje zmian do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy Warszawa, wrzesień 2009 Przepisy o czasie pracy stanowią wyjątkowo trudny obszar unormowań w krajowym

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18 września 2012 r. Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Kontrole legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców

Kontrole legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Kontrole legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców MATERIAŁ NA POSIEDZENIE RADY OCHRONY PRACY Warszawa, maj 2013 r. Spis treści: 1. Aktualny stan prawny uwzględniający

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

I. PROCES LEGISLACYJNY

I. PROCES LEGISLACYJNY I. PROCES LEGISLACYJNY 1.1. Inicjatywa ustawodawcza Jakub Bennewicz, Wojciech Białończyk, Łukasz Kasiak 1.1.1. Prawo inicjatywy ustawodawczej 1.1.1.1. Podmioty posiadające prawo inicjatywy ustawodawczej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych

Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych 1. Czy w wyniku zmian w Kodeksie Spółek Handlowych warto wybrać spółkę jako formę prawną dla grupy producentów rolnych? W styczniu 2009

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Eugeniusz ZDROJEWSKI * Iwona PAWEŁCZAK ** ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Zarys treści: Celem artykułu jest ukazanie wpływu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. 1 Autorzy: Mateusz Staszek dr Andrzej Ogonowski Koncepcja publikacji: Paweł Chaber Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Wydanie I Publikacja

Bardziej szczegółowo

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Uszkodzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa a zasada jawności w prawie zamówień publicznych

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa a zasada jawności w prawie zamówień publicznych Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa a zasada jawności w pzp 73 Małgorzata Kartasiewicz 1, Jerzy Pieróg 2 Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa a zasada jawności w prawie zamówień publicznych 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo