Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu"

Transkrypt

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO Wsparcie dotyczące dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania PO KL stanowi pomoc de minimis. Należy przy tym pamiętać, iż pomoc de minimis dotyczy tylko wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego, ponieważ przedmiotowa pomoc jest udzielana przedsiębiorstwu, a nie osobom fizycznym. Zatem, wsparcie szkoleniowe poprzedzające udzielenie dofinansowania jest udzielane osobom fizycznym i w związku z tym, nie stanowi pomocy de minimis. Pytanie nr 1: Czy polskie przedsiębiorstwo przejęte przez kapitał zagraniczny może zostać objęte wsparciem? To przedsiębiorstwo ma jednostkę organizacyjną na terenie województwa wielkopolskiego. Tak, istnieje taka możliwość. W momencie, kiedy pracownicy tego przedsiębiorstwa utrzymają zatrudnienie, przedsiębiorstwo zostanie objęte pomocą publiczną. Na etapie pisania wniosku należy napisać o ewentualności wystąpienia pomocy publicznej w projekcie. Pytanie nr 2: Czy istnieje możliwość wsparcia pracowników zagrożonych zwolnieniem? Tak, jest taka możliwość. Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy pracownicy nie zostaną zwolnieni, będzie to pomoc publiczna dla przedsiębiorstwa. Pytanie nr 3: Zasadnicze wsparcie szkolenia. Czy szkolenie w zakresie uzyskania kompetencji do prowadzenia działalności gospodarczej to szkolenie zasadnicze, czy wspomagające? Doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej nie będzie zakwalifikowane jako forma wsparcia szkolenia i poradnictwo zawodowe.

2 Pytanie nr 4: Czy, jeśli osoba otrzyma wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wówczas wsparcie pomostowe doradztwo specjalistyczne również stanowi pomoc de minimis? Tak. Pytanie nr 5: Czy osoby, o których mowa w Dokumentacji konkursowej, zwolnione w ciągu 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu muszą pochodzić z przedsiębiorstwa, które przechodzi procesy modernizacyjne i adaptacyjne? Tak. Pytanie nr 6: W sytuacji, gdy mamy do czynienia z pracownikami zwolnionymi w wyniku restrukturyzacji, czy jest to restrukturyzacja w rozumieniu prawa upadłościowego i naprawczego? W dokumentach programowych nie powołujemy się na określone przepisy. Natomiast, z procesami adaptacyjnymi i modernizacyjnymi przedsiębiorstwo ma do czynienia np. wówczas, gdy zmienia ono swój profil działalności (np. poprzez zmianę branży, w której działa), rozpoczyna prowadzenie działalności eksportowej, zasadniczo zmienia strukturę organizacyjną, przechodzi proces prywatyzacji, dokonuje outsourcingu znaczącej części dotychczasowej działalności, czy wreszcie dokonuje zwolnień grupowych pracowników. Przedstawione przejawy procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych należy traktować jako przykładowe. Pytanie nr 7: Czy osoby, które zostały zwolnione w ciągu 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu muszą być zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne? Nie ma takiego wymogu. Pytanie nr 8: Czy osoby, niepełnosprawne, otrzymujące rentę, które straciły pracę w ciągu 6 miesięcy mogą przystąpić do udziału w projekcie?

3 Takie przypadki należy rozpatrywać indywidualnie, ponieważ każdorazowo mogą pojawić się dodatkowe przesłanki. Pytanie nr 9: Czy istnieje możliwość refundacji kosztów dojazdu do Poznania osób, które chcą uczestniczyć w projekcie (przykładowo część szkoleniowa), a mają miejsce zamieszkania poza Poznaniem? Czy istnieje możliwość sfinansowania tym osobom noclegu? Tak, istnieje taka możliwość, jednak należy to ująć w budżecie przykładowo, można oszacować, że z 50 uczestników projektu 20 osób będą stanowić osoby dojeżdżające. Jednak w sytuacji, gdy liczba osób przyjezdnych jest stosukowo duża, należy zmienić miejsce szkolenia. Pytanie nr 10: Co w sytuacji, gdy w projekcie mamy zaplanowane wsparcie dla 20 osób, a zgłosi się 30? Czy możemy zwiększyć liczbę uczestników? Tak, istnieje możliwość zwiększenia liczby uczestników projektu. W ramach powstałych oszczędności można przesunąć kwotę. Do 10% można przesuwać środki między zadaniami informując o tym IP, natomiast powyżej 10% należy otrzymać zgodę IP na ich przesuniecie. Pytanie nr 11: Czy można ująć we wniosku o dofinansowanie staże dla osób, które przeszły szkolenie część teoretyczną i praktykę na miejscu? Projektodawca chce także zagwarantować tym osobom staż w innych przedsiębiorstwach, gdzie nabyłyby kwalifikacje. Czy można opłacić staż w ramach projektu? Tak, ponadto zgodnie z Rozdziałem 4.7. Dodatkowe informacje i kontakt Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/2/12: Szczegółowe warunki odbywania staży określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 142, poz z późn. zm.). Pytanie nr 12:

4 Co rozumiemy pod pojęciem wartość dodana projektu? W punkcie 3.5 wniosku o dofinansowanie projektu jest informacja, że będzie ona brana pod uwagę podczas oceny merytorycznej. Wartość dodana to czynnik, który nie wynika bezpośrednio z realizacji zadań założonych w ramach projektu. Wartością dodaną jest to, co przy okazji tego projektu można jeszcze wnieść do sytuacji na regionalnym rynku, np. nawiązanie kontaktów, które w przyszłości mogą się przyczynić do powstania nowego przedsiębiorstwa. To Działania obok projektu, które dzięki jego realizacji mogą przynieść wymierne efekty w skali regionalnej. Pytanie nr 13: Jak formułować wskaźniki pomiaru celu? Jak formułować cele, gdy nie ma możliwości wpisania jako cel np. przeszkolenie określonej liczby osób? Chodzi o cel główny oraz cele szczegółowe. Celem jest rozwiązanie problemu w przyszłości, czyli jakie problemy zostaną rozwiązane dzięki realizacji projektu. Przykładowo jaki będzie efekt podniesienia kwalifikacji (zdobycie zatrudnienia). Cel stanowi skutek działań podjętych w projekcie. Pytanie nr 14: Jak rozliczać materiały przekazywane uczestnikom projektu? Czy trzeba mieć na wszystko paragony? Tak. Beneficjent musi posiadać dokumenty potwierdzające poniesione wydatki. Ponadto, zgodnie z Rozdziałem Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków Zasad finansowania PO KL: Co do zasady, beneficjent nie ma obowiązku załączania kserokopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. Dokumenty te są archiwizowane przez beneficjenta i udostępniane w trakcie kontroli na miejscu dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia). Dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki są w szczególności: 1. faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dokumentami zapłaty (w przypadku płatności gotówkowej wystarczającym dowodem jest faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej z adnotacją np. zapłacono gotówką lub forma płatności gotówka ) lub z innymi dokumentami potwierdzającymi rozchód z kasy beneficjenta;

5 2. następujące dokumenty poświadczające wysokość wkładu niepieniężnego, amortyzacji, wkładu w postaci dodatków lub wynagrodzeń: a) w przypadku wkładu niepieniężnego dokumenty uzupełniające o wartości dowodowej równoważnej fakturom (bez uszczerbku dla przepisów określonych w rozporządzeniach szczegółowych); b) w przypadku amortyzacji tabele amortyzacyjne środków trwałych wraz ze stosownymi dokumentami księgowymi np. w postaci PK lub inne dokumenty wskazujące na wysokość odpisów amortyzacyjnych (również w przypadku jednorazowego odpisu amortyzacyjnego); c) w przypadku wkładu w postaci dodatków lub wynagrodzeń uczestników projektu oświadczenie składane przez podmioty wypłacające dodatki lub wynagrodzenia pozwalające na identyfikację poszczególnych uczestników projektu oraz wysokości wkładu w odniesieniu do każdego z nich. Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu (oryginały) muszą być prawidłowo opisane, tak aby widoczny był związek z projektem. Opis dokumentu księgowego powinien zawierać co najmniej: numer umowy o dofinansowanie projektu; informację, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego; nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu (lub adnotację, że dokument dotyczy kosztów pośrednich), w ramach którego wydatek jest ponoszony; kwotę kwalifikowalną lub w przypadku gdy dokument księgowy dotyczy kilku zadań kilka kwot w odniesieniu do każdego zadania. Pytanie nr 15: Osoby zwolnione w ciągu 6 miesięcy to muszą być tylko osoby pozostające bez zatrudnienia, czyli osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne? Tak. Pytanie nr 16: Szkolenia, które są obligatoryjną częścią projektu w przypadku zapisu szkolenia i poradnictwo zawodowe to zawodowe odnosi się również do szkoleń? Czy jest możliwość realizacji szkoleń ogólnych, przykładowo psychologiczne, dotyczące umiejętności ogólnych? Ponieważ nie ma zapisu przy szkoleniach, że mają być zawodowe. Czy jest możliwa sytuacja, gdzie dotacje są przydzielane dla połowy uczestników projektu. Po

6 szkoleniach ogólnych na podstawie biznesplanów dotacje zostaną przyznane dla najlepszej połowy uczestników, a dla drugiej połowy szkolenia zawodowe i staże. Te osoby, które otrzymają dotacje muszą przechodzić szkolenia zawodowe, które mogą im się nie przydać w działalności, którą chcą podjąć. Szkolenia muszą być tak dopasowane, aby dostosować je do zapotrzebowania konkretnej grupy docelowej. Czasem w projektach zdarza się, że są szkolenia indywidualne, dostosowane do potrzeb danej grupy. Zdarzają się również takie szkolenia, że beneficjent we wniosku nie określa dokładnie, że będą to szkolenia np. z obsługi wózka widłowego, tylko określa, że będzie to dziesięć pakietów szkoleniowych, średnio za określoną kwotę i podaje średnią określoną liczbę godzin. Następnie na podstawie potrzeb grupy docelowej, dostosowuje szkolenie i przykładowo realizuje dwa szkolenia na wózki widłowe, trzy na mechanika, cztery na hydraulika, a jeden na florystykę. Chodzi o to, aby beneficjent był elastyczny i działał pod zapotrzebowanie rynku, ponieważ szkolenia ogólne nie są przydatne w ramach przekwalifikowania, a to Działanie jest nakierunkowane na przekwalifikowanie osób, na utrzymanie zatrudnienia dla nich, zatem podstawą są konkretne, zawodowe szkolenia. Uczestnicy projektu mają dostać do ręki zawód. Pytanie nr 17: Kryterium strategiczne oprócz szkoleń muszą być co najmniej dwa elementy wsparcia towarzyszącego. Czy dla każdej osoby muszą być skierowane dwa dodatkowe elementy wsparcia towarzyszącego? Czy istnieje możliwość realizacji dla każdej z osób dwóch różnych elementów tego wsparcia? Tak, istnieje taka możliwość. Pytanie nr 18: Czy subsydiowane zatrudnienie jest wliczane do badania wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w projekcie? Nie. Subsydiowane zatrudnienie stanowi element projektu, jest formą wsparcia w projekcie. Najpierw uczestnik jest objęty wsparciem w projekcie i dopiero po jego zakończeniu zaczyna się liczenie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej jest mierzony w ciągu trzech miesięcy od zakończenia przez osobę udziału w projekcie. Pytanie nr 19:

7 Czy osoba, która podjęła zatrudnienie subsydiowane w danym przedsiębiorstwie, zostałaby zatrudniona przez trzy miesiące po zakończeniu udziału w projekcie w tej samej firmie. Czy wlicza się to do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej? Tak, osoba zostaje wliczona do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej. Pytanie nr 20: Czy osoba, która przez 12 miesięcy od momentu przyznania dotacji utrzyma działalność gospodarczą jest wliczana do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej? Nie. W ciągu omawianych 12 miesięcy osoba jest nadal uczestnikiem projektu, natomiast wskaźnik efektywności zatrudnieniowej jest mierzony w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia przez osobę udziału w projekcie. Zatem dopiero po upływie 12 miesięcy można zacząć liczyć spełnienie przedmiotowego wskaźnika. Pytanie nr 21: Czy istnieje zamknięty katalog szkoleń zawodowych możliwych do realizacji w ramach projektu? Przykładowo czy osoby, które będą zakładały działalność w sektorze sprzedaży, usług mogą przejść szkolenie z zakresu obsługi kasy fiskalnej? Udział w szkoleniu przyda się tym osobom w prowadzeniu sklepu. Tak, istnieje taka możliwość. Nie ma zamkniętego katalogu szkoleń zawodowych. Należy jednak pamiętać, aby szkolenia te przyczyniały się do przekwalifikowania uczestników projektu. Pytanie nr 22: Czy projektodawca może napisać we wniosku o dofinansowanie, że szkolenia zostaną dobrane na podstawie zapotrzebowania, które zgłosi grupa docelowa w ramach realizowanego projektu? Tak, jest taka możliwość. Jednak należy pamiętać, aby doprecyzować we wniosku o dofinansowanie projektu specyfikę i tematykę tych szkoleń tak, aby osoba oceniająca nie musiała się domyślać, jakiego typu szkolenia będą realizowane. Poza tym, w przypadku wpisania we wniosku o dofinansowanie jedynie kategorii Szkolenia zawodowe i określonej kwoty, osoba oceniająca może uznać wydatki za nieefektywne. Z diagnozy przeprowadzonej w projekcie powinno już wynikać, jakie jest zapotrzebowanie danej grupy docelowej. We wniosku należy napisać, jaki będzie typ szkoleń, z jakiej tematyki, ile godzin na osobę,

8 ponieważ w innej sytuacji oceniającemu będzie trudno ocenić racjonalność kosztową danych szkoleń. Pytanie nr 23: Wskaźniki pomiaru celu np. liczba pracujących osób w wieku powyżej 50 roku życia, które zakończyły udział w projekcie szkoleniowym wartość wskaźnika należy wpisać 0, a jako wartość docelową wskaźnika planowaną do osiągnięcia liczbę? Tak. Pytanie nr 24: Określenie, czy w danej firmie zachodzą procesy restrukturyzacyjne leży w gestii beneficjenta. Czy likwidacja stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych zakładu pracy wpisuje się w procesy restrukturyzacyjne? Z procesami adaptacyjnymi i modernizacyjnymi przedsiębiorstwo ma do czynienia np. wówczas, gdy zmienia ono swój profil działalności (np. poprzez zmianę branży, w której działa), rozpoczyna prowadzenie działalności eksportowej, zasadniczo zmienia strukturę organizacyjną, przechodzi proces prywatyzacji, dokonuje outsourcingu znaczącej części dotychczasowej działalności, czy wreszcie dokonuje zwolnień grupowych pracowników. Przedstawione przejawy procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych należy traktować jako przykładowe. Ponadto, do obowiązków Beneficjenta należy udokumentowanie, że przedsiębiorstwo przechodzi procesy restrukturyzacyjne. Pytanie nr 25: Czy istnieje możliwość realizacji wsparcia pomostowego w okresie 12 miesięcy? Tak, istnieje możliwość wydłużenia wsparcia pomostowego do 12 miesięcy. Pytanie nr 26: Czy w przypadku subsydiowanego zatrudnienia należy realizować projekt z pomocą publiczną, czy pomocą de minimis? Istnieje możliwość realizacji projektu z pomocą publiczną lub pomocą de minimis. Beneficjent dokonuje wyboru rodzaju pomocy. Pytanie nr 27:

9 W odniesieniu do poprzedniego pytania czy w punkcie wniosku o dofinansowanie projektu należy ująć przedsiębiorców, którzy otrzymują taką pomoc? Chodzi o przedsiębiorstwa, które dadzą zatrudnienie osobom uczestniczącym w projekcie. Wynagrodzenie tych osób będzie udzielane w ramach subsydiowanego zatrudnienia. Tak. W punkcie musi się również pojawić informacja na temat diagnozy. Pytanie nr 28: W punkcie wniosku o dofinansowanie należy ująć mikroprzedsiębiorstwa, które dostały dotacje w ramach projektu? Tak, w opisie należy również zawrzeć taką informację na temat tego rodzaju wsparcia, ponieważ wsparcie pomostowe będzie udzielane już przedsiębiorstwu, a nie osobie fizycznej. Pytanie nr 29: Czy można w projekcie założyć dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 30 tys. zł, zamiast 40 tys. zł? W ramach Poddziałania PO KL planowane jest udzielanie dofinansowania w wysokości do 40 tys. zł na osobę. W związku z tym, IP rekomenduje, aby projektodawcy zakładali we wniosku przyznanie maksymalnej kwoty dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy powstaną oszczędności (ponieważ osoby potrzebowały mniejsze kwoty na rozpoczęcie działalności, przykładowo 30 tys. zł) można przyznać dofinansowanie osobom z listy rezerwowej. Przyznawanie niżej kwoty dofinansowania jest niekorzystne dla osób chcących założyć działalność gospodarczą. Zaplanowanie maksymalnej kwoty daje uczestnikom projektu większe możliwości otrzymania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Toruń, styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia z jednego lub dwóch modułów w zakresie ECDL, np. Worda i Excela?

1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia z jednego lub dwóch modułów w zakresie ECDL, np. Worda i Excela? Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych 1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 OGÓLNY OPIS PROGRAMU ORAZ MECHANIZMY KOORDYNACJI I KOMPLEMENTARNOŚCI... 4 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTÓW W PO WER...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGOPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 239 16270 Poz. 1598 1598 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2 OKRES REALIZACJI PROJEKTU Wnioskodawca planując realizację projektu powinien wziąć pod uwagę, iż ze względu na obowiązujące w niniejszym konkursie

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo