REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015"

Transkrypt

1 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie Warszawa Termin imprezy: stycznia 2015 r. Miejsce imprezy: Expo XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14; Warszawa Godziny otwarcia Targów: a) dla Wystawców: b) dla Odwiedzających: Biuro Targów i Operator Targów: LEAF MEDIA Kawalec Kulawik Sp.J. Mickiewicza 47a/4, Sandomierz Więcej informacji: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin ) dotyczą uczestników (zwanych dalej: Wystawcami ) Targów MTAS FruitPRO 2015, które odbędą się w dniach: stycznia 2015 r. w Expo XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie (dalej Expo XXI), organizowanych przez BASF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 154; Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadającą NIP: , Regon , kapitał zakładowy w wysokości złotych (zwaną dalej: Organizatorem ) Do obsługi części wystawienniczej imprezy MTAS FruitPro Organizator upoważnia firmę Leaf Media Sp.J., i powierza jej rolę Operatora Targów i Generalnego Wykonawcy (zwaną dalej Operatorem Targów ), upoważniając go do kontaktowania się, prowadzenia rozmów, zawierania umów i rozliczenia usług dotyczących części wystawienniczej imprezy Wystawcą może być jedynie przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza jej granicami Wystawca zobowiązuje się do zapoznania się z Regulaminem i stosowania wymogów niniejszego Regulaminu Wystawca zobowiązuje się do zapoznania się z treścią oraz przestrzegania przepisów obowiązujących w Expo XXI, które dostępne są na stronie internetowej: Gdyby Wystawca nie miał dostępu do strony internetowej ma obowiązek zażądać wersji pisemnej od Organizatora Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania poleceń porządkowych wydanych przez Organizatora, Operatora Targowego oraz Expo XXI. 1

2 2. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 2.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Targach MTAS-FruitPRO 2015 (dalej: Targi ) następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którego skład wchodzą: zgłoszenie uczestnictwa, oświadczenie, zgłoszenie do katalogu, akceptacja treści Regulaminu Targów oraz regulaminu Expo XXI. Zgłoszenia można dokonać bezpośrednio na stronie internetowej Targów: Prawidłowe zgłoszenie zawiera: pełną nazwę i formę organizacyjno-prawną Wystawcy, adres siedziby Wystawcy, NIP Wystawcy, dane osoby zgłaszającej uczestnictwo w imieniu Wystawcy (telefon, ), wybór waluty płatności, inne informacje niezbędne do wpisania Wystawcy do katalogu Wystawców, wybór określonego rodzaju stoiska wystawowego wraz z danymi technicznymi prezentowanych maszyn Ze względu na ograniczoną powierzchnię wystawienniczą w Expo XXI Organizator i Operator Targów nie gwarantuje możliwości wyboru konkretnego rodzaju stoiska wystawienniczego, a o możliwości wyboru przez Wystawcę rodzaju stoiska wystawienniczego decyduje kolejność zgłoszeń Operator Targów poinformuje o otrzymaniu zgłoszenia, przesyłając poszczególnym Wystawcom w terminie 3 tygodni od otrzymania zgłoszenia Potwierdzenie przyjęcia zamówienia pocztą elektroniczną. Z chwilą otrzymania przez Wystawcę Potwierdzenia przyjęcia zamówienia umowa pomiędzy Operatorem Targów a Wystawcą dotycząca uczestnictwa w Targach uznawana jest za zawartą Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i Operatora Targów Regulamin znaleźć można również w Internecie na stronie: Organizator i Operator Targów zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. O odmowie przyjęcia zgłoszenia Operator Targów powiadomi zgłaszający się podmiot nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Organizator i Operator Targów ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Targach, gdy nie uiści on w terminie opłat za udział w Targach oraz w przypadku, gdy Wystawca dopuszcza się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązujących na terenie Expo XXI. Niedopuszczenie z powyższych przyczyn Wystawcy do udziału w Targach nie zwalnia Wystawcy od uiszczenia opłat i nie upoważnia go do jakiegokolwiek odszkodowania w tym zakresie Organizator i Operator Targów nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Wystawcy zgłaszają swoje uczestnictwo w Targach. Organizator i Operator Targów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek, platformy internetowej Wystawca ma prawo do bezkosztowej rezygnacji z udziału w Targach do chwili wysłania Potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Operatora Targów, jednakże w żadnym wypadku nie później niż do dnia 14 listopada 2014 r. poprzez: wysłanie a na adres: z informacją o rezygnacji z udziału w Targach. W takim przypadku Operator Targów zobowiązany jest do usunięcia wszelkich danych przesłanych przez Wystawcę związanych z jego uczestnictwem w Targach przesłanych poprzez aplikację internetową Po terminie wskazanym w pkt Wystawca nie ma możliwości rezygnacji z udziału w Targach bez uiszczenia pełnej kwoty wynajmu powierzchni wystawowej wraz z kosztami wszystkich zamówionych wcześniej wpisów (m.in. kosztami wpisu do katalogu, tekstu oferty handlowej, reklamy). 3. STOISKO 3.1. Umiejscowienie stoiska uzależnione jest od kolejności zgłoszeń oraz warunków organizacyjnotechnicznych wynikających z projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej oraz specyfikacji wynikających z kart technicznych maszyn wystawienniczych. 2

3 3.2. Operator Targów wedle własnego uznania decyduje o lokalizacji stanowisk wystawienniczych poszczególnych Wystawców Operator Targów zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji i zamówionej powierzchni stoiska jeśli wymagają tego względy organizacyjne Cennik za wynajmowaną powierzchnię stanowi załącznik nr Koszt zużycia energii elektrycznej poniżej 1 kw zawarty jest w cenie wynajmowanej powierzchni. Rozliczenie za zużycie energii elektrycznej powyżej 1 kw nastąpi na podstawie cen zawartych w umowie z Expo XXI. Koszty przyłączy elektrycznych będą rozliczane wg następującego cennika: Przyłącze elektryczne (jedno z nich obowiązkowe): Do 2 kw zł Do 9 kw zł Do 25 kw zł Organizator poinformuje drogą ową lub telefonicznie Wystawców o lokalizacji stoiska na minimum 14 dni przed rozpoczęciem Targów. 4. PŁATNOŚĆ 4.1. Płatności za wynajętą powierzchnię wystawową oraz dodatkowe opłaty wynikające ze zgłoszenia, Wystawcy dokonywać będą na podstawie Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z kalkulacją kosztów, przelewem na konto Operatora Targów: Konto do wpłat w PLN: Konto do wpłat w EUR: PL , BIC: BREXPLPWMUL Wpłat należy dokonywać na podstawie faktury Pro Forma przesłanej przez Operatora Targów po przyjęciu zgłoszenia Wystawcy. Płatności należy dokonać w ciągu 14 dni od otrzymania faktury pro forma. Wpłata podanej kwoty w tym terminie jest warunkiem uczestnictwa w Targach. Wpłata zostanie potwierdzona fakturą VAT Opłata za wynajem powierzchni wystawowej obejmuje: dozór wystawy i promocję Targów oraz koszty związane z organizacją konferencji. Pozostałe koszty pozostają po stronie Wystawcy W przypadku, gdy Wystawca nie zapewni ekspozycji eksponatów podczas Targów lub nie zagospodaruje bądź nie zabuduje zamówionego stoiska bądź nie weźmie udziału w Targach, Wystawca zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości kwoty, o której mowa w pkt wynikającej z potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości żądania odszkodowania przekraczającego jej wartość. 5. ZABUDOWA STOISKA 5.1. Istnieje obowiązek zabudowy stoisk według zasad określonych przez Organizatora W przypadku wyboru innej Firmy niż zalecana przez Operatora Targów Wystawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem zabudowy Stoiska, nie później niż do dnia 1 grudnia 2014 r. do uzgodnienia jej zakresu, przedstawienia stosownego projektu i uzyskania zgody Operatora Targów. Brak zgody jest podstawą do odmowy uczestnictwa bez prawa do odszkodowania ze strony Wystawcy Zlecenie zabudowy stoiska firmie innej niż wskazana przez Operatora Targów wiąże się z obowiązkiem opłaty w wysokości 24 zł/m2 stoiska. Tak samo traktowana będzie zabudowa samodzielna realizowana przez Wystawcę. 3

4 5.4. Zabudowa stoisk targowych przez firmy zajmujące się zabudową targową rozpocznie się dnia 13 stycznia 2015 i będzie prowadzona w godzinach (na hali nr 1) i od (na hali nr 3) oraz w dniu 14 stycznia. Inny termin budowy stoisk musi być uzgodniony z Organizatorem i może wiązać się z dodatkowymi opłatami Zajmowanie stoisk przez wystawców i aranżacja możliwa jest 14 stycznia 2015 od godziny Inny termin budowy stoisk musi być uzgodniony z Operatorem Targów Rozbiórka stoisk możliwa jest wyłącznie po zakończeniu Targów, tj. dnia 16 stycznia 2015 r. i 17 stycznia 2015 r. do godziny Wystawcy zobowiązani są do usunięcia z terenu Targów wszelkich eksponatów w ww. terminie. Brak dopełnienia tego obowiązku może się wiązać z dodatkowymi kosztami usuwania stoisk/śmieci związanych z ich demontażem na koszt Wystawcy Wystawcy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe z wystawienia, w tym z funkcjonowania ich urządzeń w trakcie przygotowania, trwania i likwidacji Targów Wystawcy przejmują stanowiska od Operatora Targów na podstawie protokołu przekazania przejęcia i są zobowiązani do jego zwrotu w stanie niepogorszonym Za braki wyposażenia na stoisku (zaginięcie lub uszkodzenie) Wystawcy odpowiadają na podstawie protokołu przekazania-przejęcia, o którym mowa w pkt 5.8. i zostaną obciążeni równowartością aktualnej ceny zaginionego lub uszkodzonego sprzętu Wystawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania przydzielonej powierzchni (stoiska). 6. EKSPONATY 6.1. Rodzaj prezentowanych eksponatów powinien być określony na formularzu zgłoszeniowym Maszyny i urządzenia o ciężarze przekraczającym 200 kg muszą być określone w formularzu zgłoszeniowym, z uwzględnieniem ich podstawowych wymiarów: długość, szerokość, wysokość oraz wskazaniem rozkładu osi Operator Targów dokona weryfikacji i akceptacji warunków technicznych maszyn i potwierdzi możliwość wystawiania, wraz z określeniem miejsca w których mogą być eksponowane Maszyny i urządzenia będą obsługiwane przez wyznaczone przez Organizatora firmy rozładunkowe. Nie jest możliwy rozładunek maszyn i urządzeń w zakresie własnym Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia eksponatów, które uzna za odbiegające od ogólnie przyjętej estetyki lub za niebezpieczne Celem sprawnego przeprowadzenia rozładunku maszyn Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania wyznaczonego przez Operatora Targów harmonogramu rozładunku, który zostanie wysłany do Wystawców najpóźniej do 10 stycznia Po omówionym z Operatorem Targów rozładunku maszyn-eksponatów samochody ciężarowe o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony zobowiązane są opuścić teren przylegający bezpośrednio do hal targowych. Maksymalny czas rozładunku to 2 godziny W przypadku niezastosowania się Wystawcy do obowiązku (wskazanego w pkt 6.7 powyżej) tj. w przypadku nie usunięcia z terenu Expo XXI samochodów o masie powyżej 3,5 t po zakończonym rozładunku eksponatów, Organizator ma prawo żądać od Wystawcy zapłaty kary umownej w wysokości złotych (słownie: jeden tysiąc złotych). Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 14 dni, od 4

5 daty żądania jej zapłaty przez Organizatora. Organizator może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego ww. karę umowną. 7. MATERIAŁY TARGOWE 7.1. Organizator przygotuje materiały targowe w postaci Katalogu Wystawców i Materiałów Konferencyjnych. Dane niezbędne do ich przygotowania Wystawcy zobowiązani są dostarczyć do dnia 30 listopada 2014 r Wpis do Katalogu Wystawców jest obowiązkowy i jest zawarty w cenie opłaty rejestracyjnej Każdy Wystawca otrzymuje jeden bezpłatny egzemplarz Katalogu Wystawców. 8. KORZYSTANIE Z PARKINGU 8.1. Wystawcom przysługuje wliczona w cenę stoiska karta parkingowa dla jednego samochodu (jednemu Wystawcy przysługuje tylko 1 karta na każde zamówione stoisko). Upoważnia ona do wjazdu i parkowania samochodu na terenie Expo XXI w dniach stycznia Pozostałe pojazdy Wystawców mogą korzystać z parkingu według obowiązujących na Expo XXI stawek parkingowych Karty parkingowe zostaną wysłane przez Operatora Targów do Wystawcy na 7 dni przed rozpoczęciem Targów. 9. UBEZPIECZENIE 9.1. Wystawcy ponoszą odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane przez nich na terenie całego Expo XXI, dokonane przez ich przedstawicieli, współpracowników oraz każdą osobę zatrudnioną przez nich bezpośrednio lub pośrednio Wystawcy powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje eksponaty i pozostałe mienie, znajdujące się na terenie Targów. Ubezpieczenie powyższe powinno obejmować nie tylko okres trwania Targów, ale również czas montażu i demontażu stoisk Organizator i Operator Targów nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu Wystawców, spowodowane przez osoby trzecie albo zaistniałe z winy poszkodowanego Organizator i Operator Targów nie ponosi odpowiedzialności za szkody w imieniu Wystawców, spowodowane siłą wyższą np. pożarem, wichurą, eksplozją, uderzeniem pioruna, zalaniem wodą, niezależną od Organizatora i Operatora Targów przerwą w dostawie prądu lub gazu lub innych mediów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przerwami w działaniu lub za niesprawne działania jakichkolwiek mediów, usług lub urządzeń, jeżeli są one powstałe z winy lub zaniedbania dostawcy mediów, usług bądź urządzeń lub przyczynami leżącymi poza kontrolą Organizatora i Operatora Targów Wystawcy zobowiązani są do natychmiastowego zgłoszenia Operatorowi Targów powstałej szkody Organizator zapewnia stały dozór Targów przez firmę ochroniarską Organizator i Operator Targów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania osób trzecich, świadczących usługi na terenie Targów Organizator i Operator Targów ponosi odpowiedzialność za szkody na rzeczy i osobie będące następstwem wyłącznie umyślnego i zawinionego działania lub zaniechania Organizatora i Operatora targowego lub jego pracowników. 5

6 10. ODWOŁANIE TARGÓW Organizator w przypadkach od niego niezależnych zastrzega sobie prawo do skrócenia, przesunięcia lub częściowego zamknięcia Targów. W takich przypadkach Wystawcom nie przysługuje odszkodowanie. 11. PRZEPISY PORZĄDKOWE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYSTAWCÓW Wszelkiego rodzaju działalność Wystawców o charakterze reklamowo-promocyjnym (rozdawanie materiałów promocyjnych, organizacja konkursu itp.) musi być wcześniej uzgodniona i zaakceptowana przez Operatora Targów Wystawcy otrzymają od Operatora Targów Identyfikatory, które mają obowiązek nosić. Zapotrzebowanie na Identyfikatory Wystawcy są zobowiązani zgłosić w ramach rejestracji nie później niż do 30 listopada Na terenie Targów obowiązuje zakaz: a) palenia tytoniu za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych, b) pozostawiania bez dozoru wszelkich urządzeń elektrycznych włączonych do sieci, nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji, c) wnoszenia na teren Targów substancji niebezpiecznych, d) wnoszenia na teren Targów broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, e) zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz przejść i wyjść ewakuacyjnych Wystawcy nie przestrzegający niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązujących na terenie EXPO XXI ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz straty Organizatora i Operatora Targów i osób trzecich Wystawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie osoby, którymi posługują się przy organizacji stoiska, prezentacji eksponatów, demontażu stoiska i dokonywaniu wszystkich innych działań związanych udziałem w Targach Wystawcy oraz osoby przez nich zatrudniane zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących na terenie wystawowym przepisów bhp i p-poż. 12. REKLAMACJE i ROZWIĄZYWANIE SPORÓW Wszelkie reklamacje Wystawców powinny być zgłaszane Organizatorowi i Operatorowi Targów w formie pisemnej pod rygorem nieważności Reklamacje o których mowa w pkt powinny być zgłaszane najpóźniej do 7 dni od zakończenia Targów. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego Wszelkie sprawy sporne wynikłe z zastosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 6

7 Stoiska targowe do zabudowy: PODSTAWOWY CENNIK MTAS FRUIT PRO 2015 (ceny netto, bez 23% VAT) Cena powierzchni stoiska 200 zł/m 2 Opłata rejestracyjna i wpis obowiązkowy w katalogu targowym za Wystawcę i każdego Podwystawcę 200 zł. Samodzielna zabudowa wykonywana poza Operatorem Targów dopłata 24 zł/m 2 Stoisko standardowe: Cena stoiska standardowego 9 m 2 tzw. standard 3600 zł + VAT Wyposażenie stoiska 9 m 2 (standard): Zabudowa Octanorm białe ściany Fryz z numerem stoiska i nazwą wystawcy, wykonany jednolitą czcionką. Stolik, 3 krzesła, wieszak, kosz na śmieci, wykładzina, 3 punkty świetlne. Doprowadzenie prądu i jedno gniazdko elektryczne. Opłata rejestracyjna i wpis obowiązkowy w katalogu targowym za Wystawcę i każdego Podwystawcę 200 zł. Inne usługi: Odkurzanie stoiska 1 zł/1 m 2 (15 stycznia 2015) Przyłącze elektryczne: do 2 kw 100 zł do 9 kw 380 zł do 25 kw 660 zł Karty bankietowe dodatkowe 130 zł /szt. Wpis dodatkowy w katalogu targowym (do 600 znaków) 370 zł/wystawcę Identyfikatory bezpłatnie Karty parkingowe dodatkowe dla wystawców dla samochodów do DMC 3500 kg o 2 dniowa (15 i 16 stycznia 2015) 50 zł/szt. o 3 dniowa (14,15 i16 stycznia) 65 zł/szt. 1 karta parkingowa 3-dniowa na stoisko bezpłatnie. 7

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stosuje się do umów sprzedaży towarów zawieranych przez Kupującego (będącego przedsiębiorcą)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów i Usług zawieranych przez Smay

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

16. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub

16. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ATLAS COPCO POLSKA SP. Z O.O. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży, w których stroną dokonującą sprzedaży jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

welcome@exeller.be www.exeller.be Ogó lne warunki sprzedaz y firmy Exeller Pólska Sp. z ó.ó.

welcome@exeller.be www.exeller.be Ogó lne warunki sprzedaz y firmy Exeller Pólska Sp. z ó.ó. Belgium Koning Boudewijnlaan 8 B-9160 Lokeren Tel.: +32 9 348 38 00 Fax.: +32 9 348 69 69 Polska Ul. Śląska 2 05-501 Piaseczno Tel. kom. +48 601 971 818 Tel./Fax.: +48 22 756 93 42 welcome@exeller.be www.exeller.be

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KNAUF Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KNAUF Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KNAUF Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców)

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ABAKUS SP. Z O.O. przyjęte uchwałą Zarządu z dnia 05 stycznia 2015 roku

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ABAKUS SP. Z O.O. przyjęte uchwałą Zarządu z dnia 05 stycznia 2015 roku OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ABAKUS SP. Z O.O. przyjęte uchwałą Zarządu z dnia 05 stycznia 2015 roku 1 Postanowienia ogóle 1.1. Ogólne warunki sprzedaży, określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o.

Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o. Regulamin Internetowa Aukcja Pojazdów mleasing Sp. z o.o. obowiązujący od dnia 10.09.2014r. 1 Przedmiot regulacji Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży pojazdów poprzez aukcję internetową

Bardziej szczegółowo