REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2016"

Transkrypt

1 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2016 XII Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: stycznia 2016 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie Warszawa Termin imprezy: stycznia 2016 r. Miejsce imprezy: Expo XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14; Warszawa Godziny otwarcia Targów: a) dla Wystawców: b) dla Odwiedzających: Biuro Targów i Operator Targów: LEAF MEDIA Kawalec Kulawik Sp.J. Trześniowska 9, Sandomierz Więcej informacji: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin ) dotyczą uczestników (zwanych dalej: Wystawcami ) Targów MTAS FruitPRO 2016, które odbędą się w dniach: stycznia 2016 r. w hali Expo XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie (dalej Expo XXI), organizowanych przez BASF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 154; Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadającą NIP: , Regon , kapitał zakładowy w wysokości złotych (zwaną dalej: Organizatorem ) Do obsługi części wystawienniczej imprezy MTAS FruitPro Organizator upoważnia firmę Leaf Media Sp.J., i powierza jej rolę Operatora Targów i Generalnego Wykonawcy (zwaną dalej Operatorem Targów ),

2 upoważniając go do kontaktowania się, prowadzenia rozmów, zawierania umów i rozliczenia usług dotyczących części wystawienniczej imprezy Wystawcą może być jedynie przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza jej granicami Wystawca zobowiązuje się do zapoznania się z Regulaminem i stosowania wymogów niniejszego Regulaminu Wystawca zobowiązuje się do zapoznania się z treścią oraz przestrzegania przepisów obowiązujących w Expo XXI, które dostępne są na stronie internetowej: Gdyby Wystawca nie miał dostępu do strony internetowej ma obowiązek zażądać wersji pisemnej od Organizatora Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania poleceń porządkowych wydanych przez Organizatora, Operatora Targowego oraz Expo XXI. 2. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 2.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Targach MTAS-FruitPRO 2016 (dalej: Targi ) następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którego skład wchodzą: zgłoszenie uczestnictwa, oświadczenie, zgłoszenie do katalogu, akceptacja treści Regulaminu Targów oraz regulaminu Expo XXI. Zgłoszenia można dokonać bezpośrednio na stronie internetowej Targów: Prawidłowe zgłoszenie zawiera: pełną nazwę i formę organizacyjno-prawną Wystawcy, adres siedziby Wystawcy, NIP Wystawcy, dane osoby zgłaszającej uczestnictwo w imieniu Wystawcy (telefon, ), wybór waluty płatności, inne informacje niezbędne do wpisania Wystawcy do katalogu Wystawców, wybór określonego rodzaju stoiska wystawowego wraz z danymi technicznymi prezentowanych maszyn Ze względu na ograniczoną powierzchnię wystawienniczą w Expo XXI Organizator i Operator Targów nie gwarantuje możliwości wyboru konkretnego rodzaju stoiska wystawienniczego, a o możliwości wyboru przez Wystawcę rodzaju stoiska wystawienniczego decyduje kolejność zgłoszeń Operator Targów poinformuje o otrzymaniu zgłoszenia, przesyłając poszczególnym Wystawcom w terminie 3 tygodni od otrzymania zgłoszenia Potwierdzenie przyjęcia zamówienia pocztą elektroniczną. Z chwilą otrzymania przez Wystawcę Potwierdzenia przyjęcia zamówienia umowa pomiędzy Operatorem Targów a Wystawcą dotycząca uczestnictwa w Targach uznawana jest za zawartą Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i Operatora Targów Regulamin znaleźć można również w Internecie na stronie:

3 2.6. Organizator i Operator Targów zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. O odmowie przyjęcia zgłoszenia Operator Targów powiadomi zgłaszający się podmiot nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Organizator i Operator Targów ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Targach, gdy nie uiści on w terminie opłat za udział w Targach oraz w przypadku, gdy Wystawca dopuszcza się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązujących na terenie Expo XXI. Niedopuszczenie z powyższych przyczyn Wystawcy do udziału w Targach nie zwalnia Wystawcy od uiszczenia opłat i nie upoważnia go do jakiegokolwiek odszkodowania w tym zakresie Organizator i Operator Targów nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Wystawcy zgłaszają swoje uczestnictwo w Targach. Organizator i Operator Targów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek, platformy internetowej Wystawca ma prawo do bezkosztowej rezygnacji z udziału w Targach do chwili wysłania Potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Operatora Targów, jednakże w żadnym wypadku nie później niż do dnia 14 listopada 2015 r. poprzez: wysłanie a na adres: z informacją o rezygnacji z udziału w Targach. W takim przypadku Operator Targów zobowiązany jest do usunięcia wszelkich danych przesłanych przez Wystawcę związanych z jego uczestnictwem w Targach przesłanych poprzez aplikację internetową. Powyższy zapis nie dotyczy zamówień stoiska w ramach rezerwacji promocyjnej dla Wystawców z roku 2015 realizowanej w terminie: r Po terminie wskazanym w pkt Wystawca nie ma możliwości rezygnacji z udziału w Targach bez uiszczenia pełnej kwoty wynajmu powierzchni wystawowej wraz z kosztami wszystkich zamówionych wcześniej wpisów (m.in. kosztami wpisu do katalogu, tekstu oferty handlowej, reklamy). 3. STOISKO 3.1. Umiejscowienie stoiska uzależnione jest od kolejności zgłoszeń oraz warunków organizacyjnotechnicznych wynikających z projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej oraz specyfikacji wynikających z kart technicznych maszyn wystawienniczych Operator Targów wedle własnego uznania decyduje o lokalizacji stanowisk wystawienniczych poszczególnych Wystawców Operator Targów zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji i zamówionej powierzchni stoiska jeśli wymagają tego względy organizacyjne Cennik za wynajmowaną powierzchnię stanowi załącznik nr 1.

4 3.5. Rozliczenie za zużycie energii elektrycznej powyżej 1 kw nastąpi na podstawie cen zawartych w umowie z Expo XXI. Koszty przyłączy elektrycznych będą rozliczane wg następującego cennika: Przyłącze elektryczne: Do 2 kw zł Do 9 kw zł Do 25 kw zł Organizator poinformuje drogą ową lub telefonicznie Wystawców o lokalizacji stoiska na minimum 14 dni przed rozpoczęciem Targów. 4. PŁATNOŚĆ 4.1. Płatności za wynajętą powierzchnię wystawową oraz dodatkowe opłaty wynikające ze zgłoszenia, Wystawcy dokonywać będą na podstawie Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z kalkulacją kosztów, przelewem na konto Operatora Targów: Konto do wpłat w PLN: Konto do wpłat w EUR: PL , BIC: BREXPLPWMBK Wpłat należy dokonywać na podstawie faktury Pro Forma przesłanej przez Operatora Targów. Płatności należy dokonać w ciągu 14 dni od otrzymania faktury pro forma. Płatność będzie realizowana w 2 ratach: 50% po przyjęciu zamówienia, 50% do 30 listopada 2015 r. Wpłata podanej kwoty w tym terminie jest warunkiem uczestnictwa w Targach. Wpłata zostanie potwierdzona fakturą VAT Opłata za wynajem powierzchni wystawowej obejmuje: dozór wystawy i promocję Targów oraz koszty związane z organizacją konferencji. Pozostałe koszty pozostają po stronie Wystawcy W przypadku, gdy Wystawca nie zapewni ekspozycji eksponatów podczas Targów lub nie zagospodaruje bądź nie zabuduje zamówionego stoiska bądź nie weźmie udziału w Targach, Wystawca zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości kwoty, o której mowa w pkt wynikającej z potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości żądania odszkodowania przekraczającego jej wartość. 5. ZABUDOWA STOISKA 5.1. Istnieje obowiązek zabudowy stoisk według zasad określonych przez Organizatora W przypadku wyboru innej Firmy niż zalecana przez Operatora Targów Wystawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem zabudowy Stoiska, nie później niż do dnia 1 grudnia 2015 r. do uzgodnienia jej zakresu, przedstawienia stosownego projektu i uzyskania zgody Operatora Targów. Brak zgody jest podstawą do odmowy uczestnictwa bez prawa do odszkodowania ze strony Wystawcy.

5 5.3. Zlecenie zabudowy stoiska firmie innej niż wskazana przez Operatora Targów wiąże się z obowiązkiem opłaty w wysokości 24 zł/m2 stoiska. Tak samo traktowana będzie zabudowa samodzielna realizowana przez Wystawcę Zabudowa stoisk targowych przez firmy zajmujące się zabudową targową rozpocznie się dnia 10 stycznia 2016 i będzie prowadzona w godzinach: (na hali nr 1) i od (na hali nr 3) oraz w dniu 11 stycznia. Inny termin budowy stoisk musi być uzgodniony z Organizatorem i może wiązać się z dodatkowymi opłatami Zajmowanie stoisk przez wystawców i aranżacja możliwa jest 11 stycznia 2016 od godziny Inny termin budowy stoisk musi być uzgodniony z Operatorem Targów Rozbiórka stoisk możliwa jest wyłącznie po zakończeniu Targów, tj. dnia 13 stycznia 2016 w godzinach: r. Wystawcy zobowiązani są do usunięcia z terenu Targów wszelkich eksponatów w ww. terminie. Brak dopełnienia tego obowiązku może się wiązać z dodatkowymi kosztami usuwania stoisk/śmieci związanych z ich demontażem na koszt Wystawcy Wystawcy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe z wystawienia, w tym z funkcjonowania ich urządzeń w trakcie przygotowania, trwania i likwidacji Targów Wystawcy przejmują stanowiska od Operatora Targów na podstawie protokołu przekazania przejęcia i są zobowiązani do jego zwrotu w stanie niepogorszonym Za braki wyposażenia na stoisku (zaginięcie lub uszkodzenie) Wystawcy odpowiadają na podstawie protokołu przekazania-przejęcia, o którym mowa w pkt 5.8. i zostaną obciążeni równowartością aktualnej ceny zaginionego lub uszkodzonego sprzętu Wystawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania przydzielonej powierzchni (stoiska) Wystawca wykupując powierzchnię wystawienniczą lub stoisko z zabudową standardową zobowiązuje się do usunięcia wszelkich materiałów reklamowych ze stoiska w dniu zakończenia targów i pozostawi stoisko w takim stanie, w jakim je otrzymał do użytku. Wystawca, który nie spełni powyższego warunku zostanie obciążony opłatą porządkową w wysokości 1000 zł W przypadku zabudowy własnej Wystawca jest zobowiązany do usunięcia również taśmy montażowej z posadzki. Wystawca, który nie spełni powyższego warunku zostanie obciążony opłatą porządkową w wysokości 35 zł netto za mb nie usuniętej taśmy Stoisko targowe nie może zostać w całości lub częściowo uprzątnięte i opuszczone przed regulaminową godziną rozpoczęcia demontażu.

6 6. EKSPONATY 6.1. Rodzaj prezentowanych eksponatów powinien być określony na formularzu zgłoszeniowym Maszyny i urządzenia o ciężarze przekraczającym 200 kg muszą być określone w formularzu zgłoszeniowym, z uwzględnieniem ich podstawowych wymiarów: długość, szerokość, wysokość oraz wskazaniem rozkładu osi Operator Targów dokona weryfikacji i akceptacji warunków technicznych maszyn i potwierdzi możliwość wystawiania, wraz z określeniem miejsca w których mogą być eksponowane Maszyny i urządzenia będą obsługiwane przez wyznaczone przez Organizatora firmy rozładunkowe. Nie jest możliwy rozładunek maszyn i urządzeń w zakresie własnym Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia eksponatów, które uzna za odbiegające od ogólnie przyjętej estetyki lub za niebezpieczne Celem sprawnego przeprowadzenia rozładunku maszyn Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania wyznaczonego przez Operatora Targów harmonogramu rozładunku, który zostanie wysłany do Wystawców najpóźniej do 6 stycznia Po omówionym z Operatorem Targów rozładunku maszyn-eksponatów samochody ciężarowe o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony zobowiązane są opuścić teren przylegający bezpośrednio do hal targowych. Maksymalny czas rozładunku to 2 godziny W przypadku niezastosowania się Wystawcy do obowiązku (wskazanego w pkt 6.7 powyżej) tj. w przypadku nie usunięcia z terenu Expo XXI samochodów o masie powyżej 3,5 t po zakończonym rozładunku eksponatów, Organizator ma prawo żądać od Wystawcy zapłaty kary umownej w wysokości złotych (słownie: jeden tysiąc złotych). Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 14 dni, od daty żądania jej zapłaty przez Organizatora. Organizator może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego ww. karę umowną. 7. MATERIAŁY TARGOWE 7.1. Organizator przygotuje materiały targowe w postaci Katalogu Wystawców i Materiałów Konferencyjnych. Dane niezbędne do ich przygotowania Wystawcy zobowiązani są dostarczyć do dnia 30 listopada 2015 r Wpis do Katalogu Wystawców jest obowiązkowy i jest zawarty w cenie opłaty rejestracyjnej Każdy Wystawca otrzymuje jeden bezpłatny egzemplarz Katalogu Wystawców.

7 8. KORZYSTANIE Z PARKINGU 8.1. Wystawcom przysługuje wliczona w cenę stoiska karta parkingowa dla jednego samochodu (jednemu Wystawcy przysługuje tylko 1 karta na każde zamówione stoisko). Upoważnia ona do wjazdu i parkowania samochodu na terenie Expo XXI w dniach stycznia Pozostałe pojazdy Wystawców mogą korzystać z parkingu według obowiązujących na Expo XXI stawek parkingowych Karty parkingowe zostaną wydane Wystawcom przez Operatora Targów przed rozpoczęciem Targów, po zgłoszeniu się Wystawcy do Biura Targowego zlokalizowanego na terenie hali Expo XXI w oznaczonym miejscu. 9. UBEZPIECZENIE 9.1. Wystawcy ponoszą odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane przez nich na terenie całego Expo XXI, dokonane przez ich przedstawicieli, współpracowników oraz każdą osobę zatrudnioną przez nich bezpośrednio lub pośrednio Wystawcy powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje eksponaty i pozostałe mienie, znajdujące się na terenie Targów. Ubezpieczenie powyższe powinno obejmować nie tylko okres trwania Targów, ale również czas montażu i demontażu stoisk Organizator i Operator Targów nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu Wystawców, spowodowane przez osoby trzecie albo zaistniałe z winy poszkodowanego Organizator i Operator Targów nie ponosi odpowiedzialności za szkody w imieniu Wystawców, spowodowane siłą wyższą np. pożarem, wichurą, eksplozją, uderzeniem pioruna, zalaniem wodą, niezależną od Organizatora i Operatora Targów przerwą w dostawie prądu lub gazu lub innych mediów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przerwami w działaniu lub za niesprawne działania jakichkolwiek mediów, usług lub urządzeń, jeżeli są one powstałe z winy lub zaniedbania dostawcy mediów, usług bądź urządzeń lub przyczynami leżącymi poza kontrolą Organizatora i Operatora Targów Wystawcy zobowiązani są do natychmiastowego zgłoszenia Operatorowi Targów powstałej szkody Organizator zapewnia stały dozór Targów przez firmę ochroniarską Organizator i Operator Targów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania osób trzecich, świadczących usługi na terenie Targów Organizator i Operator Targów ponosi odpowiedzialność za szkody na rzeczy i osobie będące następstwem wyłącznie umyślnego i zawinionego działania lub zaniechania Organizatora i Operatora targowego lub jego pracowników.

8 10. ODWOŁANIE TARGÓW Organizator w przypadkach od niego niezależnych zastrzega sobie prawo do skrócenia, przesunięcia lub częściowego zamknięcia Targów. W takich przypadkach Wystawcom nie przysługuje odszkodowanie. 11. PRZEPISY PORZĄDKOWE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYSTAWCÓW Wszelkiego rodzaju działalność Wystawców o charakterze reklamowo-promocyjnym (rozdawanie materiałów promocyjnych, organizacja konkursu itp.) musi być wcześniej uzgodniona i zaakceptowana przez Operatora Targów Wystawcy otrzymają od Operatora Targów Identyfikatory, które mają obowiązek nosić. Zapotrzebowanie na Identyfikatory Wystawcy są zobowiązani zgłosić w ramach rejestracji nie później niż do 30 listopada 2015 r. Odbiór identyfikatorów upoważniających do wejścia na stoisko nastąpi przed rozpoczęciem targów, w Biurze Targowym, gdzie Wystawca powinien się zgłosić bezpośrednio po przyjeździe na teren Expo XXI Na terenie Targów obowiązuje zakaz: a) palenia tytoniu za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych, b) pozostawiania bez dozoru wszelkich urządzeń elektrycznych włączonych do sieci, nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji, c) wnoszenia na teren Targów substancji niebezpiecznych, d) wnoszenia na teren Targów broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, butli gazowych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, e) zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz przejść i wyjść ewakuacyjnych Wystawcy nie przestrzegający niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązujących na terenie EXPO XXI ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz straty Organizatora i Operatora Targów i osób trzecich Wystawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie osoby, którymi posługują się przy organizacji stoiska, prezentacji eksponatów, demontażu stoiska i dokonywaniu wszystkich innych działań związanych udziałem w Targach Wystawcy oraz osoby przez nich zatrudniane zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących na terenie wystawowym przepisów bhp i p-poż.

9 12. REKLAMACJE i ROZWIĄZYWANIE SPORÓW Wszelkie reklamacje Wystawców powinny być zgłaszane Organizatorowi i Operatorowi Targów w formie pisemnej pod rygorem nieważności Reklamacje o których mowa w pkt powinny być zgłaszane najpóźniej do 7 dni od zakończenia Targów. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego Wszelkie sprawy sporne wynikłe z zastosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

10 Stoiska targowe do zabudowy: PODSTAWOWY CENNIK MTAS FRUIT PRO 2016 (ceny netto, bez 23% VAT) Załącznik nr 1 Cena powierzchni stoiska 220 zł/m 2 Opłata rejestracyjna i wpis obowiązkowy w katalogu targowym za Wystawcę i każdego Podwystawcę 200 zł. Samodzielna zabudowa wykonywana poza Operatorem Targów dopłata 24 zł/m 2 (dotyczy powierzchni zabudowanych ostateczna kwota dopłaty będzie naliczona po przedstawieniu planów stoiska) Stoisko standardowe: Cena stoiska standardowego 9 m 2 tzw. standard 3950 zł + VAT Wyposażenie stoiska 9 m 2 (standard): Zabudowa Octanorm białe ściany Fryz z numerem stoiska i nazwą wystawcy, wykonany jednolitą czcionką. Stolik, 3 krzesła, wieszak, kosz na śmieci, wykładzina, 3 punkty świetlne. Doprowadzenie prądu i jedno gniazdko elektryczne (2 Kw). Opłata rejestracyjna i wpis obowiązkowy w katalogu targowym za Wystawcę i każdego Podwystawcę 200 zł. Inne usługi: Odkurzanie stoiska wliczone w cenę (12/13 stycznia 2016) Przyłącze elektryczne: do 2 kw 100 zł do 9 kw 380 zł do 25 kw 660 zł Karty bankietowe dodatkowe 150 zł /szt. Wpis dodatkowy w katalogu targowym (do 600 znaków) 370 zł/wystawcę Identyfikatory do 10 szt. bezpłatnie, powyżej 5 zł za identyfikator Karty parkingowe dodatkowe dla wystawców dla samochodów do DMC 3500 kg o 2 dniowa (12 i 13 stycznia 2016) 50 zł/szt. o 3 dniowa (11, 12 i 13 stycznia) 65 zł/szt. 1 karta parkingowa 3-dniowa na stoisko bezpłatnie.

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 15-16 stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Wystawców SPORTBIZ EXPO marca 2017 r.

Regulamin dla Wystawców SPORTBIZ EXPO marca 2017 r. Regulamin dla Wystawców SPORTBIZ EXPO 23-24 marca 2017 r. I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Wystawców (dalej zwanych Wystawca ) podczas SPORTBIZ EXPO (zwane dalej Targami).

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Wystawców podczas Expo IMZC Poland sierpnia 2016 r. I. Postanowienia ogólne

Regulamin dla Wystawców podczas Expo IMZC Poland sierpnia 2016 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin dla Wystawców podczas Expo IMZC Poland 2016 6-7 sierpnia 2016 r. I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Wystawców (dalej Wystawca ) podczas Expo IMZC Poland 2016

Bardziej szczegółowo

JEDYNY FESTIWAL KSIĄŻKI W POLSCE PROMUJĄCY CZYTELNICTWO POPRZEZ MUZYKĘ

JEDYNY FESTIWAL KSIĄŻKI W POLSCE PROMUJĄCY CZYTELNICTWO POPRZEZ MUZYKĘ Załącznik nr 4 - Regulamin I Zasady udziału 1. Warunkiem uczestnictwa na Festiwalu Książki Opole 2016 jest dostarczenie na adres Organizatora wypełnionego czytelnie formularza, podpisanego przez osobę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁÓWNY DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU TARGIRA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA

REGULAMIN GŁÓWNY DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU TARGIRA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA REGULAMIN GŁÓWNY DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU TARGIRA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1 Przepisy niniejszego Regulaminu Festiwalu obowiązują

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FESTYNU DEFILADA WSPANIAŁOŚCI

REGULAMIN FESTYNU DEFILADA WSPANIAŁOŚCI REGULAMIN FESTYNU DEFILADA WSPANIAŁOŚCI 1. Postanowienia ogólne ORGANIZOWANEGO W DNIACH 12-14 CZERWIEC 2015 Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników Festynu Defilada Wspaniałości zwanych

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPOTKANIU Z KSIĄŻKĄ HISTORYCZNĄ W KRAKOWIE ORGANIZOWANYM PRZEZ WYDAWNICTWO BARBARA i STOWARZYSZENIE NZS 1980

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPOTKANIU Z KSIĄŻKĄ HISTORYCZNĄ W KRAKOWIE ORGANIZOWANYM PRZEZ WYDAWNICTWO BARBARA i STOWARZYSZENIE NZS 1980 REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPOTKANIU Z KSIĄŻKĄ HISTORYCZNĄ W KRAKOWIE ORGANIZOWANYM PRZEZ WYDAWNICTWO BARBARA i STOWARZYSZENIE NZS 1980 1. ZASADY UDZIAŁU W SPOTKANIU Z KSIĄŻKĄ HISTORYCZNĄ W KRAKOWIE Wystawcą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ALPEJSKO-KARPACKIE FORUM WSPÓŁPRACY 7-8 września 2013 r. Rzeszów, Hala Podpromie Rzeszów 2013 REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. WARUNKI UDZIAŁU...

Bardziej szczegółowo

Rzeszów 2014 RES-MAX Sp. z o.o., al. Witosa 11/2, 35-115 Rzeszów 16.05 17.05 REGULAMIN III PODKARPACKICH TARGÓW MEDYCZNYCH

Rzeszów 2014 RES-MAX Sp. z o.o., al. Witosa 11/2, 35-115 Rzeszów 16.05 17.05 REGULAMIN III PODKARPACKICH TARGÓW MEDYCZNYCH REGULAMIN III PODKARPACKICH TARGÓW MEDYCZNYCH I. Definicje 1. Organizator Targów - RES-MAX sp. z o. o. z siedzibą w Rudnej Małej 42 B, 36-060 Głogów Małopolski, Oddział: al. Witosa 11/2, 35-115 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W GIEŁDZIE PRACODAWCÓW UCZELNI ŁAZARSKIEGO 2015

REGULAMIN UCZESTNICTWA W GIEŁDZIE PRACODAWCÓW UCZELNI ŁAZARSKIEGO 2015 Projekt Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ. 14 maja 2014 r., Słupsk 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UDZIAŁU W TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ. 14 maja 2014 r., Słupsk 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UDZIAŁU W TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ 14 maja 2014 r., Słupsk 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników Targów Ekonomii Społecznej (zwanych dalej: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Regulamin stanowisk wystawienniczych

Regulamin stanowisk wystawienniczych Regulamin stanowisk wystawienniczych Majówka w Zawieprzycach organizowana w ramach projektu: Magia miejsc promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny 1 1. Organizatorem imprez jest Powiat Łęczyński, 21-010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW IMPREZY IT E-SPORTS MASTERS 2015 ORGANIZOWANEJ PRZEZ CENTRUM KULTURY MUZA W LUBINIE

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW IMPREZY IT E-SPORTS MASTERS 2015 ORGANIZOWANEJ PRZEZ CENTRUM KULTURY MUZA W LUBINIE REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW IMPREZY IT E-SPORTS MASTERS 2015 ORGANIZOWANEJ PRZEZ CENTRUM KULTURY MUZA W LUBINIE 1. Organizator Centrum Kultury Muza w Lubinie. ul. Armii Krajowej 1, 59-300 Lubin Tel. 76 746

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ENERGII ODNAWIALNEJ w ramach projektu nr projektu PL.3.22/3.3.04/13.04143 Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XXI TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XXI TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ REGULAMIN UCZESTNICTWA W XXI TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze zasady, zwane dalej Zasadami Uczestnictwa określają warunki udziału w XXI Targach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN JARMARKU JAGIELLOŃSKIEGO (SANDOMIERZ 4-5.07.2015 r.)

REGULAMIN JARMARKU JAGIELLOŃSKIEGO (SANDOMIERZ 4-5.07.2015 r.) REGULAMIN JARMARKU JAGIELLOŃSKIEGO (SANDOMIERZ 4-5.07.2015 r.) 1. Postanowienia ogólne, definicje 1. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą uczestników, którzy będą prezentować swój asortyment na Jarmarku

Bardziej szczegółowo

KIOSK HANDLOWY Zgłoszenie Umowa Nr.

KIOSK HANDLOWY Zgłoszenie Umowa Nr. Termin: 11.01.2015 r., Miejsce imprezy: Szczecin, pl. Orła Białego Organizator Dane Organizatora: Szczecińska Agencja Artystyczna al. Wojska Polskiego 64 70-479 Szczecin NIP: 852-00-14-449 tel./fax +48

Bardziej szczegółowo

14 Środkowopomorskie Targi Pracy 2016

14 Środkowopomorskie Targi Pracy 2016 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 14 Środkowopomorskie Targi Pracy 2016 Organizator: Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej Termin Targów: 17.03.2016 Miejsce: Hala Widowiskowo- Sportowa Koszalin ul. Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

TARGI DIZAJNU PRZYJAZNEGO DZIECIOM I KREATYWNEJ ZABAWY REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW. (obowiązuje od 01.06.2015)

TARGI DIZAJNU PRZYJAZNEGO DZIECIOM I KREATYWNEJ ZABAWY REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW. (obowiązuje od 01.06.2015) TARGI DIZAJNU PRZYJAZNEGO DZIECIOM I KREATYWNEJ ZABAWY REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW (obowiązuje od 01.06.2015) REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ BUENA WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ I. Postanowienia ogólne: 1. Niniejsze zasady, zwane dalej Zasadami Uczestnictwa określają warunki udziału w XIX Targach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNIKÓW III WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ

REGULAMIN UCZESTNIKÓW III WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ REGULAMIN UCZESTNIKÓW III WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin ) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Warsztatów Energetyki Wiatrowej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich

KONFERENCJA OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich KONFERENCJA OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich 29 30 września 2014 Słupski Inkubator Technologiczny REGULAMIN UCZESTNIKÓW KONFERENCJI OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich Regulamin Uczestników Konferencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO. KALISZ 14-19 grudnia 2015 r. I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych

REGULAMIN JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO. KALISZ 14-19 grudnia 2015 r. I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych REGULAMIN JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO KALISZ 14-19 grudnia 2015 r. I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych podczas Jarmarku. Działalność handlowa oraz gastronomiczna

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora PK Nr 20 z dnia 1 lipca 2009 r. Regulamin Uczestnictwa Wystawców w InŜynierskich Targach Pracy 2009 w Politechnice Krakowskiej 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKA PRAKTYCE

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKA PRAKTYCE OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKA PRAKTYCE Intensyfikacja uprawy krzewów jagodowych przez wdrażanie najnowszych wyników badań 21 kwietnia 2010 r. Zagadnienia dotyczące uprawy borówki wysokiej Gmach Główny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

XVII Dnia Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach

XVII Dnia Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach REGULAMIN XVII Dnia Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach 24 czerwca 2014 r. 1. Organizator Instytut Ogrodnictwa ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, tel./

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem.

1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem. REGULAMIN WYSTAWCY DNI FIT&BEAUTY 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem. 2. Warunki udziału w targach Dni FIT&BEAUTY 2.1. Wystawcą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Dnia Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa na Polach Doświadczalnych upraw warzywnych w Skierniewicach 24 lipca 2014 r.

REGULAMIN. Dnia Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa na Polach Doświadczalnych upraw warzywnych w Skierniewicach 24 lipca 2014 r. REGULAMIN Dnia Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa na Polach Doświadczalnych upraw warzywnych w Skierniewicach 24 lipca 2014 r. 1. Organizator Instytut Ogrodnictwa ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW ZDROWEGO ŻYCIA EDYCJA III SENIOR 2015. Rozdział I Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN TARGÓW ZDROWEGO ŻYCIA EDYCJA III SENIOR 2015. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN TARGÓW ZDROWEGO ŻYCIA EDYCJA III SENIOR 2015 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady organizacyjne i warunki uczestnictwa w Targach Zdrowego Życia EDYCJA III Senior 2015.

Bardziej szczegółowo

II edycja Targów Edukacyjnych Edu Day Koszalin 2016

II edycja Targów Edukacyjnych Edu Day Koszalin 2016 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA II edycja Targów Edukacyjnych Edu Day Koszalin 2016 Organizator: Fundacja ArchitectsPL Termin Targów: 05.04.2016 Miejsce: Hala Sportowa II LO w Koszalinie ul. Chełmońskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla wystawców I Festiwalu Dwóch Jezior Wałcz, 8 10 lipca 2016r.

Regulamin dla wystawców I Festiwalu Dwóch Jezior Wałcz, 8 10 lipca 2016r. Regulamin dla wystawców I Festiwalu Dwóch Jezior Wałcz, 8 10 lipca 2016r. I. Czas trwania Festiwalu. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych podczas Jarmarku. Działalność handlowa oraz

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Biznesu Dla Biznesu

Wsparcie Biznesu Dla Biznesu Wsparcie OUTSOURCING dla Twojego Wsparcie Biznesu Dla Biznesu I Finanse SEKTORY OUTSOURCING Usługi Dla Twojego Biznesu VI Doradztwo/Konsulting II IT/Telekomunikacja III Logistyka/Transport/Spedycja IV

Bardziej szczegółowo

DUCKIE DECK KIDS FEST w KRAKOWIE

DUCKIE DECK KIDS FEST w KRAKOWIE REGULAMIN WYDARZENIA DUCKIE DECK KIDS FEST w KRAKOWIE 1 [Organizator] Niniejszy regulamin określa zasady udziału w organizowanych przez Duckie Deck Development Sp. z o.o., ul. Ślusarska 9, 30-702 Kraków,

Bardziej szczegółowo

PIŁKI THE WORLD OF FOOTBALL PGE

PIŁKI THE WORLD OF FOOTBALL PGE REGULAMIN I Międzynarodowych Targów ŚWIAT PIŁKI THE WORLD OF FOOTBALL PGE Narodowy, 7-9 kwietnia 2017 r. organizowanych przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Postanowienia ogólne Postanowienia

Bardziej szczegółowo

IV edycja Targów Edukacyjnych - EDU DAY 2017 Stargard Słupsk

IV edycja Targów Edukacyjnych - EDU DAY 2017 Stargard Słupsk FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA IV edycja Targów Edukacyjnych - EDU DAY 2017 Stargard Słupsk Organizator: Fundacja Rzecz Jasna Termin Targów: 3/6 kwietnia 2017 Miejsce: 1. Stargard - Hala Sportowa ZS

Bardziej szczegółowo

Regulamin. IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich na Pograniczu Expo Sejny 2014

Regulamin. IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich na Pograniczu Expo Sejny 2014 Regulamin IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich na Pograniczu Expo Sejny 2014 I. Informacje ogólne 20-21 września 2014r. 1. Organizatorem IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe targi POLAGRA FOOD 2014

Międzynarodowe targi POLAGRA FOOD 2014 Formularz zgłoszeniowy Umowa Międzynarodowe targi POLAGRA FOOD 2014 29 września 2 października 2014 Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona do reprezentacji: 1.

Bardziej szczegółowo

6. Organizacja pracy na stoisku 6.1. Wystawca zobowiązany jest udostępnić stoisko dla zwiedzających w dniach i godzinach otwarcia Targów.

6. Organizacja pracy na stoisku 6.1. Wystawca zobowiązany jest udostępnić stoisko dla zwiedzających w dniach i godzinach otwarcia Targów. REGULAMIN 1.Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia Regulaminu obowiązują każdy podmiot (zwany dalej Wystawcą ) biorący udział w targach DNI ALERGII I NIETOLERANCJI POKARMOWEJ I ECORGANICA w Nadarzynie(zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIERMASZU RÓŻANEGO 9-10 września 2017 r. & ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN KIERMASZU RÓŻANEGO 9-10 września 2017 r. & ZASADY OGÓLNE REGULAMIN KIERMASZU RÓŻANEGO 9-10 września 2017 r. & ZASADY OGÓLNE 1. Kiermasz Różany jest integralną częścią 43. Święta Róży. Organizatorem Kiermaszu odbywającego się w terminie: 9-10 września na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH SUMMER MUNGO FAIR

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH SUMMER MUNGO FAIR REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH SUMMER MUNGO FAIR 1. DEFINICJE 1. Organizator (Mungo Fair, Mungo, Magnetic Group) Magnetic Group Marcin Warnke z siedzibą w Gdańsku ul. Majewskich 17, 80-457, NIP 5551806606,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne 1. Konferencja naukowa Miasto sztuka nauka gospodarka, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przy Al. Niepodległości 162,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe targi SIAL China 2014 13 15 maja 2014

Międzynarodowe targi SIAL China 2014 13 15 maja 2014 Formularz zgłoszeniowy Umowa Międzynarodowe targi SIAL China 2014 13 15 maja 2014 Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona do reprezentacji: 1. Pan Radosław Szatkowski

Bardziej szczegółowo

XVI MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE TOURTEC'2014

XVI MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE TOURTEC'2014 XVI MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE TOURTEC'2014 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 09-10.05.2014 Szanowni Państwo, w dniach 9 i 10 maja 2014 roku odbędą się XVI Międzynarodowe Targi Turystyczne TOURTEC. Wyjątkowość

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

CYBER ATAKU TWÓJ BIZNES NA CELU REGULAMIN UCZESTNICTWA. Organizator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

CYBER ATAKU TWÓJ BIZNES NA CELU REGULAMIN UCZESTNICTWA. Organizator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. TWÓJ BIZNES NA CELU CYBER ATAKU 12 kwietnia 2017 r., Kino Kijów.Centrum al. Krasińskiego 34, Kraków Organizator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W DOŻYNKACH RADAWIEC 2015

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W DOŻYNKACH RADAWIEC 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 74/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2015 REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W DOŻYNKACH RADAWIEC 2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy niniejszego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODSTAWOWE. 4. Miejsce: Hala Sportowa i przynależne obiekty (hol, parking), ul. Parkowa 3, 62-700 Turek

INFORMACJE PODSTAWOWE. 4. Miejsce: Hala Sportowa i przynależne obiekty (hol, parking), ul. Parkowa 3, 62-700 Turek REGULAMIN uczestnictwa w I Turkowskich Targach Ślubnych 1.Nazwa imprezy: I Turkowskie Targi Ślubne 2. Data: 17 stycznia 2016 r. 3. Czas: 10.00 18.00 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 4. Miejsce: Hala Sportowa i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Organizatorem Konferencji jest Firma HEXCODE, reprezentowana przez Anetę Gawęcką-Malec.

REGULAMIN. 1. Organizatorem Konferencji jest Firma HEXCODE, reprezentowana przez Anetę Gawęcką-Malec. REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Organizatorem Konferencji jest Firma HEXCODE, reprezentowana przez Anetę Gawęcką-Malec. 2. Zamawiającym jest osoba fizyczna lub prawna, która złożyła zamówienie na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin TARGÓW SADOWNICTWA i WARZYWNICTWA TSW 2016

Regulamin TARGÓW SADOWNICTWA i WARZYWNICTWA TSW 2016 1. NAZWA TARGÓW Regulamin TARGÓW SADOWNICTWA i WARZYWNICTWA TSW 2016 Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2016 zwane dalej Targami 2. TERMIN I GODZINY OTWARCIA 13 14 stycznia 2016 roku 13 stycznia 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAJMU POWIERZCHNI EKSPOZYCYJNEJ / STOISKA PODCZAS IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY W WOŁOMINIE

REGULAMIN NAJMU POWIERZCHNI EKSPOZYCYJNEJ / STOISKA PODCZAS IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY W WOŁOMINIE Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora nr100.24.2013 z dnia 2 grudnia 2013r. REGULAMIN NAJMU POWIERZCHNI EKSPOZYCYJNEJ / STOISKA PODCZAS IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY W WOŁOMINIE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW VI Europejskich Targów Produktów Regionalnych w Zakopanem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW VI Europejskich Targów Produktów Regionalnych w Zakopanem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW VI Europejskich Targów Produktów Regionalnych w Zakopanem 1 Postanowienia ogólne. 1. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą Wystawców prezentujących swoje produkty tradycyjne/regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

CENNIK. powierzchnia w zabudowie systemowej (boisko) powierzchnia bez zabudowy (boisko) powierzchnia bez zabudowy (balkon bok)

CENNIK. powierzchnia w zabudowie systemowej (boisko) powierzchnia bez zabudowy (boisko) powierzchnia bez zabudowy (balkon bok) CENNIK do cen netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% powierzchnia w zabudowie systemowej (boisko) 1 m² = 140 zł powierzchnia bez zabudowy (boisko) 1 m² = 70 zł powierzchnia bez zabudowy (balkon

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

* Prosimy o podanie aktywnego maila oraz numeru telefonu. Prawidłowo zakończona rejestracja zostanie potwierdzona mailowo i telefonicznie.

* Prosimy o podanie aktywnego maila oraz numeru telefonu. Prawidłowo zakończona rejestracja zostanie potwierdzona mailowo i telefonicznie. 1. Rejestracja on-line z podaniem danych rejestrującego się: pełna nazwa podmiotu dokonującego rejestracji ujawniona w odpowiednim rejestrze oraz numer NIP, wskazanie imienia i nazwiska rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

I KONFERENCJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO REGULAMIN UCZESTNICTWA

I KONFERENCJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO REGULAMIN UCZESTNICTWA I KONFERENCJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO REGULAMIN UCZESTNICTWA 1. Postanowienia ogólne 1. I Konferencja Ratownictwa Medycznego, w dalszej części Regulaminu zwana Konferencją, będzie odbywać się w dniach 10-11.06.2017r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW HEALING DIET

REGULAMIN TARGÓW HEALING DIET REGULAMIN TARGÓW HEALING DIET I. Postanowienia ogólne 1. Targi Healing Diet (zwane dalej: Targami ) są targami zdrowej żywności ekologicznej, nietolerancji pokarmowych i naturalnej suplementacji. Organizowane

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe targi SIAL Paris 2014 19 23 października 2014

Międzynarodowe targi SIAL Paris 2014 19 23 października 2014 Formularz zgłoszeniowy Umowa Międzynarodowe targi SIAL Paris 2014 19 23 października 2014 Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona do reprezentacji:. Osoba kontaktowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na nr +48 32 455 31 61 lub mailem na adres farmacja@farmacom.com.pl NAZWA FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ NIP Firma ADRES E-MAIL LUB NUMER FAKSU

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSZTAŁCENIA

REGULAMIN KSZTAŁCENIA REGULAMIN KSZTAŁCENIA w ramach II konferencji naukowej "Żywienie dziecka wczoraj i dziś", która odbędzie się w Krakowie w dniu 22 kwietnia 2017 r. Forma kształcenia: konferencja I. Sposób organizacji i

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Centrum Targowo-Wystawiennicze Targów Lublin S.A. ul. Dworcowa 11 20-406 Lublin REGULAMIN OBIEKTU. I. Informacje Ogólne

Centrum Targowo-Wystawiennicze Targów Lublin S.A. ul. Dworcowa 11 20-406 Lublin REGULAMIN OBIEKTU. I. Informacje Ogólne Centrum Targowo-Wystawiennicze Targów Lublin S.A. ul. Dworcowa 11 20-406 Lublin REGULAMIN OBIEKTU I. Informacje Ogólne 1. Niniejszy Regulamin Obiektu (dalej Regulamin) dotyczy Centrum Targowo-Wystawienniczego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015

Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015 Formularz zgłoszeniowy Umowa Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015 Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona do reprezentacji: 1. Pan Radosław Szatkowski

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

BFZ4d-073-516/2012 SPÓŁKA AKCYJNA

BFZ4d-073-516/2012 SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA http: www. intercity. pl NIP 526 25 44 258 REGON 017258024 Kapitał zakładowy: 1.370.454.350.- PLN Kapitał wpłacony: 1.370.454.350.- PLN KRS 0000296032 Sd Rejonowy dla m. st. W-wy / XII Wydz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o.

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem Targów ) obowiązują wszystkich uczestników targów,

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co. REGULAMIN 1) INFORMACJE OGÓLNE: Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym www.polishfood24.co.uk działającym pod adresem: www.polishfood24.co.uk Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH 1 [Przepisy ogólne] 1. Niniejszy regulamin (dalej nazywany jako Regulamin) określa zasady organizacji i prowadzenia usług szkoleniowych świadczonych przez Macieja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ nr 1

Załącznik do SIWZ nr 1 Załącznik do SIWZ nr 1 Wzór umowy Umowa nr... zawarta w dniu... we Wrocławiu W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 46 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z SAL SZKOLENIOWYCH W OŚRODKU SZKOLENIOWYM UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z SAL SZKOLENIOWYCH W OŚRODKU SZKOLENIOWYM UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. Unizeto Technologies SA ul. Królowej Korony Polskiej 21 70-486 Szczecin tel. +48 91 4801 201 fax +48 91 4801 220 www.unizeto.pl info@unizeto.pl REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z SAL SZKOLENIOWYCH W

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe"

Regulamin promocji Kupon rabatowy na żelazko systemowe Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Kupon rabatowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I Ogólnopolskich Targów Pracy dla Uczelni Artystycznych START kwietnia 2016 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. I Ogólnopolskich Targów Pracy dla Uczelni Artystycznych START kwietnia 2016 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 70 lat ASP w Łodzi Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ul. Wojska Polskiego 121 PL 91-726 Łódź tel. 42 2547400 faks 42 2547418 REGULAMIN I Ogólnopolskich Targów Pracy dla Uczelni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Warunki dostarczenia i uczestnictwa w szkoleniu otwartym FCPL Sp. z o.o. z dnia r.

Regulamin Warunki dostarczenia i uczestnictwa w szkoleniu otwartym FCPL Sp. z o.o. z dnia r. Regulamin Warunki dostarczenia i uczestnictwa w szkoleniu otwartym FCPL Sp. z o.o. z dnia 27.01.2017 r. 1. Organizator Organizatorem szkoleń jest FCPL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN World Travel Show

REGULAMIN World Travel Show REGULAMIN World Travel Show 1. Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia Regulaminu obowiązują każdy podmiot (zwany dalej Wystawcą ) biorący udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych World Travel Show

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARMIŃSKIEGO JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO Olsztyn 10-13 grudnia 2015 r.

REGULAMIN WARMIŃSKIEGO JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO Olsztyn 10-13 grudnia 2015 r. REGULAMIN WARMIŃSKIEGO JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO Olsztyn 10-13 grudnia 2015 r. I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych podczas Jarmarku. Działalność handlowa oraz

Bardziej szczegółowo

Umowa Numer. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy:

Umowa Numer. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Umowa Numer. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 59a, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

UMOWA nr./gdoś/2016 Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska Załącznik nr 2 do Zaproszenia UMOWA nr./gdoś/2016 zawarta w Warszawie w dniu. 2016 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 7010151052,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***]

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w Jaśle, w dniu. r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo