Dost pnoêç 24 h przez 7 dni w tygodniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dost pnoêç 24 h przez 7 dni w tygodniu"

Transkrypt

1 Dost pnoêç 24 h przez 7 dni w tygodniu Ciàgłe badanie i ocena nowych pomysłów oraz rozpoznawanie nowych zastosowaƒ stało si ju standardem w naszej pracy. Dzi ki temu jesteêmy w stanie sprostaç wszystkim wymaganiom, a nawet zaoferowaç pomoc przekraczajàcà wymagania w zakresie czasowego udost pniania rozwiàzaƒ i urzàdzeƒ wytwarzajàcych powietrze. Wiedza techniczna i reputacja dostawcy rozwiàzaƒ wyró nia firm Atlas Copco Specialty Rental na tle konkurencji. Pomoc techniczna i serwis sà dost pne całodobowo przez 7 dni w tygodniu, a specjaliêci sà gotowi pomóc klientowi, odpowiadajàc na pytania i opracowujàc indywidualne zastosowania. JesteÊmy dost pni w dzieƒ i w nocy, zajmiemy si transportem, uruchomieniem oferowanych urzàdzeƒ, a tak e demonta em po zakoƒczeniu okresu wynajmu. JesteÊmy na miejscu Nasze zaanga owanie wykracza poza zwykłe wykonywanie obowiàzków. Zapewniamy rozwiàzania dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Zespół naszych doêwiadczonych in ynierów planuje i realizuje projekty, które oszcz dzajà czas i pieniàdze klientów! Dzi ki oddzia om wynajmu na ca ym Êwiecie, Atlas Copco słu y pomocà przez całà dob 7 dni w tygodniu. Liczy si czas Zapewniamy natychmiastowà reakcj, gdy przedsi biorstwa potrzebujà czasowych rozwiàzaƒ w zakresie spr onego powietrza z powodu awarii lub planowanego przestoju. Dysponujemy du à flotà spr arek bezolejowych jak i olejowych, aby sprostaç indywidualnym wymaganiom klienta. Udost pniamy przewoêne urzàdzenia w wielu miejscach na całym Êwiecie. NiezawodnoÊç i b yskawiczna reakcja - na tych podstawach budujemy naszà reputacj, gdy chodzi o jakoêç obsługi klientów. JakoÊç, zdrowie, bezpieczeƒstwo i Êrodowisko - obecnie i dla przyszłych pokoleƒ - sà dla naszej firmy priorytetem. Nie mamy wpływu na poczynania naszej konkurencji, ale mo emy ustanowiç standardy, które ocenià klienci.

2 OgólnoÊwiatowa sieç wynajmu Biura wynajmu: Gdaƒsk Miszewko k/ Gdaƒska ul. S oneczna 4 tel. (058) fax (058) tel. kom Najwy sze Standardy Dywizja Specialty Rental spełniła wszystkie wymagania i została potrójnie certyfikowana w zakresie JakoÊci - ISO 9001:2000, Ochrony Ârodowiska - ISO 14001:2004 oraz Bezpieczeƒstwa i Higieny Pracy - OHSAS przez Lloyd s Register Quality Assurance (LRQA). Potrójna certyfikacja potwierdza nasze zaanga owanie w najwy szà jakoêç dostarczanych usług, naszà dbałoêç o Êrodowisko naturalne oraz zdrowie naszych pracowników i klientów. Katowice Katowice ul. Katowicka 32 tel. (032) /31 fax (032) tel. kom Warszawa Raszyn, S kocin Nowy Al. Krakowska 61 A tel. (022) /22 fax (022) tel. kom

3 Atlas Copco Wynajem dla przemys u

4 Powietrze w 100% bezolejowe W przemyêle farmaceutycznym, spo ywczym, przy produkcji precyzyjnych urzàdzeƒ elektronicznych, a tak e w wielu innych podobnych gał ziach nie ma miejsca na ryzyko zwiàzane z zanieczyszczeniem olejem w wytwarzanym powietrzu. Gdy chodzi o czyste, ca kowicie wolne od oleju, spr one powietrze potrzebne do procesów o kluczowym znaczeniu, nie mo na sobie pozwoliç na kompromis. 100% czystoêç powietrza to sprawa najwy szej wagi zarówno dla procesu wytwarzania, jak i produktów finalnych, od których zale y reputacja przedsi biorstwa. Atlas Copco zapoczàtkowała rozwój bezolejowej technologii Êrubowej prawie szeêçdziesiàt lat temu. Obecnie dla zastosowaƒ, w których jest wymagana 100 % czystoêç powietrza, oferowana jest szeroka gama specjalnie zaprojektowanych bezolejowych spr arek Êrubowych. Bezolejowe spr arki Êrubowe zapewniajà powietrze pozbawione oleju, w przeciwieƒstwie do spr arek z wtryskiem oleju wyposa onych w filtry sieciowe. Atlas Copco Specialty Rental oferuje doskonałe rozwiàzania dla firm, które w procesach produkcyjnych wymagajà czystego, suchego i całkowicie wolnego od oleju powietrza. W ramach Êwiadczonych usług w przypadku awarii lub planowanego przestoju firma Atlas Copco Specialty Rental mo e zapewniç szybkà instalacj sprawnych i niezawodnych urzàdzeƒ w celu zachowania ciàgłoêci procesu produkcyjnego. Szeroka gama oferowanych urzàdzeƒ umo liwia zaproponowanie rozwiàzaƒ idealnie dopasowanych do specyficznych wymagaƒ przedsi biorstw oferujemy zarówno rozwiàzania jedno-, jak i wielospr arkowe wraz ze wszystkimi potrzebnymi akcesoriami. Atlas Copco Specialty Rental ma ogromne doêwiadczenie w wynajmie urzàdzeƒ wytwarzajàcych powietrze dla przemysłu. Nasze spr arki i osuszacze dostarczajàce powietrze całkowicie bezolejowe i spełniajàce najwy sze normy, stanowià doskonałe rozwiàzanie, gdy wa na jest jakoêç powietrza, które musi pozostaç czyste i wolne od zanieczyszczeƒ.

5 Lider w technologii powietrza ca kowicie wolnego od oleju Atlas Copco było pierwszà firmà, która w 1957 roku wprowadziła na rynek spr arki bezolejowe. Od tego czasu, poprzez nieustanne badania i rozwój, Atlas Copco utrzymuje pozycj Êwiatowego lidera w technologii bezolejowego wytwarzania spr onego powietrza. Ostatnim osiàgni ciem i kamieniem milowym stało si przyznanie firmie jako pierwszemu i jedynemu producentowi na Êwiecie certyfikatu potwierdzajàcego spełnianie kryteriów dotyczàcych czystoêci spr onego powietrza wg ISO KLASA 0. Jako lider na rynku technologii spr onego powietrza całkowicie bezolejowego Atlas Copco wystàpiła do znanej na całym Êwiecie organizacji Technical Monitoring Association TÜV o przetestowanie bezolejowych spr arek powietrza. Wytypowane zostały ró ne rodzaje spr arek, a nast pnie poddane zostały najbardziej rygorystycznym testom, w szerokim zakresie temperatur i ciênieƒ pracy. Spr one przez nie powietrze poddano analizie na obecnoêç wszelkich mo liwych form wyst powania oleju. Organizacja TÜV testujàc spr arki Atlas Copco nie znalazła adnych Êladów oleju w spr onym powietrzu przez nie wytwarzanym. Tym samym Atlas Copco stała si pierwszym producentem spr arek, który otrzymał Êwiadectwo czystoêci powietrza według nowej normy: ISO KLASA 0.

6 WielkoÊç floty maszyn ma znaczenie Atlas Copco jest w stanie spełniç wymagania wielu gał zi przemysłu. W obliczu potrzeby wynaj cia maszyn i urzàdzeƒ reagujemy natychmiast; rurociàgi, zakłady celulozowo-papiernicze, petrochemiczne, włókiennicze i rozlewnie to tylko kilka przykładów. Atlas Copco traktuje ka dy projekt indywidualnie, zapewniajàc kompletne rozwiàzania i usługi, które b dà najlepiej dopasowane do sytuacji, potrzeb i specyfiki danej bran y. Zapewniamy natychmiastowà reakcj, gdy przedsi biorstwa potrzebujà czasowych rozwiàzaƒ w zakresie spr onego powietrza z powodu awarii lub planowanego przestoju. Utrzymujemy du à flot spr arek bezolejowych i olejowych, aby sprostaç indywidualnym wymaganiom klienta. Udost pniamy przewoêne urzàdzenia w wielu miejscach na całym Êwiecie. Atlas Copco to doêwiadczenie, wiedza i wyposa enie, dzi ki którym mo e obsługiwaç zarówno du e jak i małe projekty. Dodatkowo mo emy dostarczyç urzàdzenia bezpoêrednio do siedziby klienta. Nasi specjaliêci pomogà w wyborze produktu, który b dzie najlepiej odpowiadał potrzebom, a in ynierowie mogà zapewniç fachowà pomoc podczas monta u i eksploatacji. Dzi ki rozbudowanej flocie spr arek jesteêmy w stanie realizowaç du e projekty, co było kiedyê niewykonalne w zakresie wynajmu spr arek powietrza. UdowodniliÊmy, e mo emy realizowaç du e zlecenia bez zakłócania codziennej działalnoêci przedsi biorstw. Wyposa enie i obsługa Spr arki bezolejowe Atlas Copco obecnie wynajmowane na całym Êwiecie dostarczajà m³/h ca kowicie wolnego od oleju spr onego powietrza Ponad 30 ró nych typów spr arek bezolejowych i olejowych w ofercie Maszyny nap dzane silnikami wysokopr nymi o wydajnoêci od 2100 m³/h do 3865 m³/h Urzàdzenia nap dzane silnikami elektrycznymi o wydajnoêci od 60 m³/h do 2688 m³/h CiÊnienie robocze do 40 bar/290 psi Całodobowy transport, prace serwisowe i konserwacyjne dost pne przez 7 dni w tygodniu Zintegrowane i zewn trzne chłodnice koƒcowe Osuszacze zapewniajàce punkt rosy do -70 C Kompletna oferta akcesoriów

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

profesjonalne rozwiàzania prawne dla biznesu Prawo pracy

profesjonalne rozwiàzania prawne dla biznesu Prawo pracy profesjonalne rozwiàzania prawne dla biznesu Prawo pracy Spis treêci Firma 1 Prawo pracy 2 Bie àce doradztwo z zakresu spraw pracowniczych 3 Spory pracownicze 4 Optymalizacja kosztów zatrudnienia 5 Restrukturyzacja

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY STYK Z INTERNETEM

BEZPIECZNY STYK Z INTERNETEM BEZPIECZNY STYK Z INTERNETEM B EZPI Internet otwiera przed nami wielkie mo liwoêci, ale korzystanie z niego nie jest pozbawione pewnego ryzyka. W drodze do pe nego wykorzystania Internetu wielkà rol do

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy, Nr 1 / 2007 Na ok adce: Na targach MSPO 2006 w Kielcach Prezes Radmoru A. Synowiecki (w szarym garniturze) przedstawia radiostacj R3505 i pozosta y sprz t àcznoêci dla wojska Zapraszamy do kontaktu z pracownikami

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC 97+012.09.0105 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same.

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. IMPAX 6 IMPAX 6...bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. Solidny fundament systemów informatycznych w Twoim szpitalu Placówki s u by zdrowia na całym Êwiecie wykorzystujà nowoczesne technologie zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM KRZYSZTOF TUBIELEWICZ ANDRZEJ ZABORSKI Coraz powszechniejsze wprowadzanie do praktyki przemys owej systemów CAD/CAM zrewolucjonizowa o pod koniec

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBiR) dzia a od 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (DzU z 2007 r. nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych

Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych Publikacja dofinansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach projektu Spo eczeƒstwo a decyzje dotyczàce Êrodowiska Za treêç publikacji

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 Rower a sprawa polska 68% gospodarstw domowych w du ych polskich miastach ma

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013.

Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013. Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013.com E U R O P E A N F I N A N C I A L C O N G R E S S 2 0 1 4 E U R

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo