1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR"

Transkrypt

1 Cz Êç 1, rozdzia 1, str Spis treêci segregator 1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treêci segregator 1.2. Spis treêci p yta CD 1.3. Wykaz piktogramów 2. ISO Wprowadzenie do SZJ Wprowadzenie KorzyÊci z wdro enia i certyfikacji SZJ Ewolucja zarzàdzania jakoêcià Charakterystyka norm serii ISO Podstawowe informacje o normach w SZJ Filozofia norm serii ISO Podstawowe zasady wdra ania SZJ 2.2. Terminy i definicje stosowane w SZJ 2.3. Wymagania ogólne i podejêcie procesowe 2.4. Dokumentacja SZJ 2.5. Zaanga owanie kierownictwa 2.6. Orientacja na klienta 2.7. Polityka jakoêci 2.8. Planowanie Cele dotyczàce jakoêci Planowanie SZJ 2.9. OdpowiedzialnoÊç, uprawnienia, komunikacja Przeglàd zarzàdzania Zarzàdzanie zasobami Zapewnienie zasobów

2 Cz Êç 1, rozdzia 1, str Spis treêci segregator PRZEWODNIK Zasoby ludzkie Infrastruktura Ârodowisko pracy Planowanie realizacji wyrobu Procesy zwiàzane z klientem Projektowanie i rozwój Zakupy Produkcja i dostarczanie us ugi Nadzorowanie produkcji i dostarczania us ugi Walidacja procesów produkcji i dostarczania us ugi Identyfikacja i identyfikowalnoêç W asnoêç klienta Zabezpieczanie wyrobu Nadzorowanie wyposa enia do monitorowania i pomiarów Pomiary, analiza i doskonalenie Monitorowanie i pomiary Zadowolenie klienta Audit wewn trzny Monitorowanie i pomiary procesów Monitorowanie i pomiary wyrobu Nadzór nad wyrobem niezgodnym Analiza danych Doskonalenie Ciàg e doskonalenie Dzia ania korygujàce Dzia ania zapobiegawcze Certyfikacja SZJ

3 Cz Êç 1, rozdzia 1, str Spis treêci segregator 3. ISO i EMAS 3.1. Wprowadzenie do SZÂ Za o enia do wdra ania SZÂ (znaczenie i cel SZÂ, charakterystyka norm ISO serii 14000, korzyêci z wdro enia SZÂ) 3.2. Definicje stosowane w SZÂ 3.3. Identyfikacja i ocena aspektów Êrodowiskowych 3.4. Polityka, cele, zadania i programy Êrodowiskowe 3.5. Wymagania prawne i inne w zakresie SZÂ 3.6. Struktura organizacyjna i podzia odpowiedzialnoêci 3.7. Kompetencje, szkolenie i ÊwiadomoÊç 3.8. Komunikacja w SZÂ 3.9. Dokumentacja SZÂ Sterowanie operacyjne Awarie i wypadki Êrodowiskowe Monitorowanie i pomiary oraz ocena zgodnoêci z wymaganiami w SZÂ NiezgodnoÊci, dzia ania korygujàce i zapobiegawcze w SZÂ Auditowanie Êrodowiskowe Przeglàd zarzàdzania Êrodowiskowego Certyfikacja SZÂ Koszty Êrodowiskowe Rozporzàdzenie EMAS wymagania i warunki rejestracji

4 Cz Êç 1, rozdzia 1, str Spis treêci segregator PRZEWODNIK 4. PN-N i OHSAS 4.1. Wprowadzenie do SZBHP 4.2. Definicje stosowane w SZBHP Wprowadzenie 4.3. Elementy SZBHP wed ug normy PN-N Identyfikacja zagro eƒ BHP i ocena ryzyka zawodowego 4.5. Proces certyfikacji SZBHP 4.6. Koszty BHP 4.7. Wytyczne Mi dzynarodowej Organizacji Pracy (ILO-OSH 2001) dla SZBHP 4.8. Norma OHSAS 18001:2007 i jej porównanie z normà PN-N-18001: ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZÑDZANIA 5.1. Integracja systemów zarzàdzania w firmie Wymagania ZSZ

5 Cz Êç 1, rozdzia 1, str Spis treêci segregator 6. BRAN OWE SYSTEMY ZARZÑDZANIA ORAZ NARZ DZIA DOSKONALÑCE 6.1. Systemy zarzàdzania jakoêcià w przemyêle spo ywczym SZJ w przemyêle spo ywczym w oparciu o HACCP SZJ w przemyêle spo ywczym w oparciu o ISO Systemy zarzàdzania jakoêcià w przemyêle motoryzacyjnym SZJ w przemyêle motoryzacyjnym w oparciu o ISO/TS Systemy zarzàdzania jakoêcià w laboratoriach SZJ w laboratoriach ISO/IEC Systemy zarzàdzania jakoêcià w NATO STANAG 4107

6 Cz Êç A, rozdzia 1, str. 1 A.1. SPIS TREÂCI A. PRZEWODNIK A.1. A.2. A.3. B. ISO 9000 B.1. B.2. B.3. B.4. B.5. B.6. B.7. B.8. Spis treêci Wykaz piktogramów Notki biograficzne o autorach Wprowadzenie do SZJ B.1.1. Wprowadzenie B.1.2. KorzyÊci z wdro enia i certyfikacji szj B.1.3. Ewolucja zarzàdzania jakoêcià B.1.4. Charakterystyka norm serii ISO 9000 B.1.5. podstawowe informacje o normach w szj B Wprowadzenie B ISO 9001:2008 B.1.6. Filozofia norm serii ISO 9000 B.1.7. Podstawowe zasady wdra ania szj B Wprowadzenie B Porady wdro enia ISO 9001:2000 w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach Terminy i definicje stosowane w SZJ Wymagania ogólne i podejêcie procesowe Dokumentacja SZJ Zaanga owanie kierownictwa Orientacja na klienta Polityka jakoêci Planowanie B.8.1. Cele dotyczàce jakoêci

7 Cz Êç A, rozdzia 1, str. 2 PRZEWODNIK B.8.2. Planowanie SZJ B.9. OdpowiedzialnoÊç, uprawnienia, komunikacja B.9.1. OdpowiedzialnoÊç i uprawnienia B.9.2. Przedtawiciel kierownictwa B.9.3. Komunikacja B.10. Przeglàd zarzàdzania B.11. Zarzàdzanie zasobami B Zapewnienie zasobów B Zasoby ludzkie B Wprowadzenie B Efektywne motywowanie pracowników B Infrastruktura B Ârodowisko pracy B.12. Planowanie realizacji wyrobu B.13. Procesy zwiàzane z klientem B.14. Projektowanie i rozwój B.15. Zakupy B.16. Produkcja i dostarczanie us ugi B Nadzorowanie produkcji i dostarczania us ugi B Walidacja procesów produkcji i dostarczania us ugi B Identyfikacja i identyfikowalnoêç B W asnoêç klienta B Zabezpieczanie wyrobu B.17. Nadzorowanie wyposa enia do monitorowania i pomiarów B.18. Pomiary, analiza i doskonalenie B.19. Monitorowanie i pomiary B Zadowolenie klienta B Audit wewn trzny B Wprowadzenie B Cele auditu i zakres odpowiedzialnoêci B Prowadzenie auditów B Kwalifikacje auditorów B Program auditów B Wymagania dotyczàce auditowania wed ug ISO 9001 SZJ Wymagania B Rodzaje auditów B Norma ISO B Przyk adowe wzory formularzy zwiàzanych z auditem B Monitorowanie i pomiary procesów B Monitorowanie i pomiary wyrobu

8 Cz Êç A, rozdzia 1, str. 3 B.20. Nadzór nad wyrobem niezgodnym B.21. Analiza danych B.22. Doskonalenie B Ciàg e doskonalenie B Dzia ania korygujàce B Dzia ania zapobiegawcze B.23. Certyfikacja SZJ C. ISO i EMAS C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. C.6. Wprowadzenie do SZÂ C.1.1. Za o enia do wdra ania SZÂ (znaczenie i cel SZÂ, charakterystyka norm ISO serii 14000, korzyêci z wdro enia SZÂ) C.1.2. Dzia alnoêç ONZ na rzecz Êrodowiska C.1.3. Karta Biznesu na rzecz Zrównowa onego Rozwoju C.1.4. Przeglàd wst pny firmy przed wdro eniem SZÂ C.1.5. Przyk ad raportu z rozpoznania systemowego firmy cz Êci przeglàdu wst pnego przed wdro eniem SZÂ C.1.6. Przyk ady zakresów i typowe trudnoêci przy przeglàdach wst pnych C.1.7. Szczegó owy harmonogram wdro enia SZÂ Definicje stosowane w SZÂ Identyfikacja i ocena aspektów Êrodowiskowych C.3.1. Wprowadzenie C.3.2. Ustalenie listy znaczàcych aspektów Êrodowiskowych. Przyk ady stosowanych rozwiàzaƒ w zakresie ustalania kryteriów do wyznaczenia aspektów znaczàcych Polityka, cele, zadania i programy Êrodowiskowe C.4.1. Wprowadzenie C.4.2. Zasady realizacji i aktualizacji polityki, celów i zadaƒ Êrodowiskowych C.4.3. Tworzenie programów zarzàdzania Êrodowiskowego Wymagania prawne i inne w zakresie SZÂ C.5.1. Wprowadzenie C.5.2. Powiàzanie elementów SZÂ wg ISO z polskimi przepisami prawnymi w zakresie ochrony Êrodowiska C.5.3. Przyk ad powiàzaƒ mi dzy pozwoleniem zintegrowanym i elementami SZÂ Struktura organizacyjna i podzia odpowiedzialnoêci C.6.1. Wprowadzenie

9 Cz Êç A, rozdzia 1, str. 4 PRZEWODNIK C.6.2. Rola i zadania koordynatora SZÂ C.6.3. Motywacja personelu a SZÂ C.7. Kompetencje, szkolenie i ÊwiadomoÊç C.7.1. Wprowadzenie C.7.2. Szkolenia w SZÂ przyk ady: procedury szkoleniowej, programów szkoleƒ w SZÂ; tematyka, forma i zawartoêç materia ów szkoleniowych C.8. Komunikacja w SZÂ C.8.1. Wprowadzenie C.8.2. Prowadzenie komunikacji wewn trznej i zewn trznej w SZÂ przyk ady procedur SZÂ dotyczàcych komunikowania si C.8.3. Metody tworzenia polityki informacyjnej w zakresie SZÂ. Rola auditora w budowie ÊwiadomoÊci i poprawnej komunikacji C.9. Dokumentacja SZÂ C.9.1. Wprowadzenie C.9.2. Przyk adowa procedura post powania z dokumentacjà SZÂ C.9.3. Zestawienie dokumentacji SZÂ przyk adowej firmy oraz zasady nadzoru nad nià przy wykorzystaniu sieci informatycznej przyk ad programu wspomagajàcego ten nadzór C.10. Sterowanie operacyjne C.11. Awarie i wypadki Êrodowiskowe C Wprowadzenie C Ocena ryzyka i zarzàdzanie ryzykiem procesowym C.12. Monitorowanie i pomiary oraz ocena zgodnoêci z wymaganiami w SZÂ C Wprowadzenie C Przyk ady dokumentów zwiàzanych z ocenà zgodnoêci z wymaganiami prawnymi i innymi w SZÂ C.13. NiezgodnoÊci, dzia ania korygujàce i zapobiegawcze w SZÂ C Wprowadzenie C Ustalanie dzia aƒ korygujàcych i zapobiegawczych w SZÂ procedura oraz przyk adowe niezgodnoêci wraz z dzia aniami korygujàcymi i zapobiegawczymi C.14. Auditowanie Êrodowiskowe C Wprowadzenie

10 Cz Êç A, rozdzia 1, str. 5 C Narz dzia selekcji i rekrutacji auditorów wewn trznych systemu zarzàdzania Êrodowiskowego. Profil osobowoêciowy i kompetencje auditora C Doskonalenie procesu wykonywania auditów wewn trznych i wykorzystywanie jego wyników do ciàg ego doskonalenia dzia alnoêci Êrodowiskowej w firmie C Etap przygotowania si auditora do wykonania auditu wewn trznego Êrodowiskowego C.15. Przeglàd zarzàdzania Êrodowiskowego C Wprowadzenie C Zasady oceny dzia alnoêci Êrodowiskowej C Zasady i metody oceny poziomu funkcjonowania SZÂ C Kryteria oceny efektów dzia alnoêci Êrodowiskowej C.16. Certyfikacja SZÂ C.17. Koszty Êrodowiskowe C.18. Rozporzàdzenie EMAS wymagania i warunki rejestracji C Wprowadzenie C Elementy SZÂ wg ISO w kontekêcie warunków Rozporzàdzenia Unii Europejskiej EMAS C SZÂ wg Rozporzàdzenia EMAS jako instrument realizacji polityki ekologicznej C Przyk ad przeglàdu SZÂ pod kàtem zgodnoêci z Rozporzàdzeniem Unii Europejskiej nr 761/2001 (EMAS) D. PN-N i OHSAS D.1. D.2. Wprowadzenie do SZBHP D.1.1. Wprowadzenie D.1.2. Przeglàd wst pny firmy przed wdro eniem SZBHP D.1.3. Plan wdro enia SZBHP D.1.4. Praktyczne rady i wskazówki na temat wdra ania SZBHP D.1.5. Motywacja do bezpiecznej pracy Definicje stosowane w SZBHP D.2.1. Wprowadzenie

11 Cz Êç A, rozdzia 1, str. 6 PRZEWODNIK D.3. Elementy SZBHP wed ug normy PN-N D.3.1. Wprowadzenie D.3.2. Polityka, cele ogólne i szczegó owe D.3.3. Planowanie poprawy BHP D.3.4. Wymagania prawne i inne w szbhp D Wprowadzenie D Powiàzanie elementów SZBHP wg PN-N z przepisami prawnymi w zakresie BHP D.3.5. Kompetencje i odpowiedzialnoêç w SZBHP D.3.6. Szkolenie zwiàzane z wdra aniem SZBHP D Wprowadzenie D Szkolenia w zakresie BHP w Êwietle przepisów prawnych D Szkolenia cykliczne w okresie funkcjonowania SZBHP D Przyk ad procedury szkoleƒ w zakresie BHP D.3.7. Komunikowanie si w sprawach SZBHP D.3.8. Dokumentacja SZBHP, zasady jej tworzenia i wdra ania, przyk ady procedur D Wprowadzenie D Przyk ady formularzy w zakresie SZBHP D.3.9. Sterowanie operacyjne i monitorowanie w SZBHP D Wprowadzenie D Dokumentacja do sterowania operacyjnego i monitorowania w ramach SZBHP D Zapobieganie, gotowoêç i reagowanie na wypadki przy pracy i awarie D Wprowadzenie D Budowa systemów bezpieczeƒstwa zwiàzanych z powa nymi awariami przemys owymi D Audity wewn trzne SZBHP D Wprowadzenie D DoÊwiadczenia z auditów SZBHP. Przyk ady niezgodnoêci wraz z dzia aniami korygujàcymi i zapobiegawczymi D Zasady auditowania SZBHP wg normy PN-N-18011:2006

12 Cz Êç A, rozdzia 1, str. 7 D.4. D.5. D.6. D.7. D.8. D Post powanie z niezgodnoêciami oraz dzia ania korygujàce i zapobiegawcze D Przeglàd kierowniczy SZBHP i ciàg e doskonalenie D Wprowadzenie D Zasady oceny poziomu funkcjonowania SZBHP D Przeglàd kierowniczy SZBHP przyk adowa procedura D Przeglàd kierowniczy SZBHP przyk adowe zapisy Identyfikacja zagro eƒ BHP i ocena ryzyka zawodowego D.4.1. Wprowadzenie D.4.2. Tworzenie i wykorzystanie listy znaczàcych zagro eƒ D.4.3. Porównanie najcz Êciej stosowanych metod oceny ryzyka zawodowego D.4.4. Zagro enia wyst pujàce w ró nych bran ach przemys u i us ug oraz optymalne sposoby ich ograniczenia D.4.5. Post powanie z zagro eniami wybuchowymi D D D D Wprowadzenie Zmiany w przepisach dotyczàcych minimalnych wymagaƒ bezpieczeƒstwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których mo e wystàpiç atmosfera wybuchowa Praktyczne wskazówki do opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem Analiza ryzyka dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których mo e wystàpiç atmosfera wybuchowa iloêciowa metoda kalkulacji ryzyka Proces certyfikacji SZBHP Koszty BHP Wytyczne Mi dzynarodowej Organizacji Pracy (ILO-OSH 2001) dla SZBHP Norma OHSAS 18001:2007 i jej porównanie z normà PN-N-18001:2004

13 Cz Êç A, rozdzia 1, str. 8 PRZEWODNIK E. ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZÑDZANIA E.1. E.2. Integracja systemów zarzàdzania w firmie E.1.1. Wymagania ZSZ E.1.2. ZawartoÊç poszczególnych elementów ZSZ E Kierowanie systemem zarzàdzania E Planowanie E Realizacja wyrobu E Zarzàdzanie zasobami E Sterowanie operacyjne E Pomiary, analiza i doskonalenie E.1.3. Przyk ady dokumentów zintegrowanego systemu zarzàdzania, obejmujàcego wymagania ISO 9001, ISO i PN-N PAS 99 wymagania dla opracowania i wdro enia ZSZ E.2.1. Wymagania PAS 99 F. BRAN OWE SYSTEMY ZARZÑDZANIA ORAZ NARZ DZIA DOSKONALÑCE F.1. F.2. F.3. F.4. Systemy zarzàdzania jakoêcià w przemyêle spo ywczym F.1.1. SZJ w przemyêle spo ywczym w oparciu o HACCP F.1.2. SZJ w przemyêle spo ywczym w oparciu o ISO Systemy zarzàdzania jakoêcià w przemyêle motoryzacyjnym F.2.1. SZJ w przemyêle motoryzacyjnym w oparciu o ISO/TS Systemy zarzàdzania jakoêcià w laboratoriach F.3.1. SZJ w laboratoriach ISO/IEC Systemy zarzàdzania jakoêcià w NATO F.4.1. STANAG 4107 G. PRZYK ADY WDRA ANIA I DOKUMENTACJI SYSTEMÓW ZARZÑDZANIA G.1. Przyk ady wdra ania i dokumentacji systemów zarzàdzania jakoêcià G.1.1. DoÊwiadczenia dotyczàce projektowania, budowy i wdra ania SZJ zgodnego z ISO 9001:2000 na Wydziale Towaroznawstwa AE w Poznaniu G.1.2. DoÊwiadczenia z wdra ania SZJ wed ug ISO 9001:2000 w Zespole Elektrowni Pàtnów-Adamów-Konin

14 Cz Êç A, rozdzia 1, str. 9 G.1.3. G.1.4. G.1.5. G.1.6. G.1.7. G Charakterystyka przedsi biorstwa G Geneza wdro enia systemu zarzàdzania jakoêcià G Koncepcja projektu organizacyjnego systemu zarzàdzania jakoêcià G Wdro enie procesowego zarzàdzania w ZE PAK SA G Koncepcja grupy projektowej G OkreÊlenie dokumentacji systemu zarzàdzania jakoêcià G OkreÊlenie odpowiedzialnoêci i uprawnieƒ pracowników G Centralny System Doskonalenia ZE PAK SA G Wdro enie SZJ w Zespole Elektrowni PAK SA G Opis funkcjonowania SZJ w Zespole Elektrowni PAK SA w 2001 roku Wdra anie ISO 9001, WSK I CMM w grupie kapita owej ComArch G Powstanie ComArch SA i zorientowanie na systemy jakoêci G System zarzàdzania jakoêcià ISO 9001:2000 G Wewn trzny system kontroli G Model dojrza oêci CMM Etapy wdra ania systemu zarzàdzania jakoêcià i potencjalne zagro enia w procesie zmian w firmie Turkowiak Sp. z o.o. Wdra anie SZJ wg ISO 9001:2000 w firmie produkcyjnej z bran y tworzyw sztucznych Interplast Sp. z o.o. SZJ w budownictwie komunikacyjnym G Kontrola jakoêci zadaƒ wykonywanych w ramach SZJ G Przyk adowe dzia ania, jakie mogà wystàpiç w trakcie realizacji przedsi wzi cia budownictwa komunikacyjnego System zarzàdzania jakoêcià w turystyce G Zarzàdzanie jakoêcià w organizacjach turystycznych G Etyka dzia ania organizacji turystycznej G Wspó udzia klienta w projektowaniu us ugi turystycznej

15 Cz Êç A, rozdzia 1, str. 10 PRZEWODNIK G.2. G.3. G.4. Przyk ady wdra ania i dokumentacji systemów zarzàdzania Êrodowiskowego G.2.1. Przyk ady tekstów Deklaracji Ârodowiskowych EMAS G Tekst Deklaracji Ârodowiskowej BOT Elektrowni Opole SA za 2007 rok Przyk ady wdra ania i dokumentacji zintegrowanych systemów zarzàdzania G.3.1. DoÊwiadczenia z wdra ania procesowego zarzàdzania w fabryce maszyn i urzàdzeƒ FAMAK SA G.3.2. DoÊwiadczenia z wdra ania systemów zarzàdzania w BUG Gazobudowa G.3.3. DoÊwiadczenia z wdra ania ZSZ w elektrowni aziska G.3.4. Wdra anie systemu zarzàdzania wg norm ISO i PN-N oraz ich integracja z ISO 9001 w przedsi biorstwie produkcyjno-handlowym BWG PROBER Sp. z o.o. G Wprowadzenie sposoby i korzyêci z integracji systemów G Decyzja o wdro eniu zintegrowanego systemu zarzàdzania G Aspekty Êrodowiskowe i BHP G Polityka ZSZ G Opracowanie i wdro enie dokumentacji systemowej G Wdro enie i sprawdzenie systemu Przyk ady wdra ania i dokumentacji systemów zarzàdzania w bran y ywnoêciowej G.4.1. Plan HACCP w zak adzie MATPELTUR G Opisy potraw (etap 3. systemu HACCP) G Schemat technologiczny (etap 4. systemu HACCP) G Analiza zagro eƒ (etap 6. systemu HACCP/1. zasada) G OkreÊlenie krytycznych punktów kontroli CCP (etap 7. systemu HACCP/2. zasada) G OkreÊlenie wartoêci docelowych i krytycznych, opracowanie systemu monitorowania i dzia aƒ korygujàcych dla wszystkich CCP (etap 8., 9., 10., systemu HACCP zasada 3., 4., 5.)

16 Cz Êç A, rozdzia 1, str. 11 G Przygotowanie procedury monitorowania krytycznych punktów kontroli G Przyk ady opisów receptur gr. I surówki G Przyk ad schemau technologicznego gr I surówki G Przyk ad analizy zagro eƒ gr. I surówki G Przyk ad monitorowania CCPs G Przyk ad procedury monitorowania CCPs gr I surówki

17 Cz Êç A, rozdzia 1, str. 12 PRZEWODNIK

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa Zeszyty Naukowe nr 782 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Procesu Zarządzania System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa 1. Uwagi wstępne W warunkach

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie bezpieczeƒstwem. informacji BS 7799-2 ISO/IEC 17799. Dlaczego bezpieczeƒstwo. informacji

Zarzàdzanie bezpieczeƒstwem. informacji BS 7799-2 ISO/IEC 17799. Dlaczego bezpieczeƒstwo. informacji Dlaczego bezpieczeƒstwo informacji Ka dego roku setki polskich firm ponoszà straty spowodowane utratà informacji lub ciàg oêcià dzia ania systemów informatycznych. Coraz wi ksze zagro enie stanowià nie

Bardziej szczegółowo

JAKOÂCI BIULETYN. T Ü V R h e i n l a n d P o l s k a S p ó k a z o. o. e - m a i l : p o s t @ p l. t u v. c o m w w w. p l. t u v.

JAKOÂCI BIULETYN. T Ü V R h e i n l a n d P o l s k a S p ó k a z o. o. e - m a i l : p o s t @ p l. t u v. c o m w w w. p l. t u v. BIULETYN JAKOÂCI T Ü V R h e i n l a n d P o l s k a S p ó k a z o. o. 22005 (14) Systemy zarzàdzania w szkole Systemy zintegrowane Wyroby medyczne e - m a i l : p o s t @ p l. t u v. c o m w w w. p l.

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 80 BankowoÊç Komercyjna BANK I KREDYT luty 2005 Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 Czy wewn trzny system jakoêci banku mo na przekszta ciç w system

Bardziej szczegółowo

Szkolenia DQS Polska 2006

Szkolenia DQS Polska 2006 AW Auditor wewnętrzny DQS I edycja szkolenia 20-22.02.2006 II edycja szkolenia 02-04.10.2006 Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń. Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii

Katalog szkoleń. Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii Katalog szkoleń Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii Szkolenia otwarte 1 Spis treêci 3 Wst p 4 Jak wybraç w aêciwe szkolenie? 5 Indywidualne doradztwo szkoleniowe 8 Rozdzia energii Instalacje

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto System Zarządzania Jakością Termin Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 9 27 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.1 Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Katarzyna Szczepa ska

Bardziej szczegółowo

System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej The quality management system in the economic sector food

System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej The quality management system in the economic sector food Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+?

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Ryszard Kamiƒski Krzysztof Kwatera Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Poradnik dla animatorów Lokalnych Grup Dzia ania Fundacja Fundusz

Bardziej szczegółowo

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP)

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP) Barbara Piaskowska Luty 2007 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP) PN-N 18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. System Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach

Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach A Member of HVB Group www.bph.pl Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach Wydawca: Bank BPH (www.bph.pl) Redakcja w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo