1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR"

Transkrypt

1 Cz Êç 1, rozdzia 1, str Spis treêci segregator 1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treêci segregator 1.2. Spis treêci p yta CD 1.3. Wykaz piktogramów 2. ISO Wprowadzenie do SZJ Wprowadzenie KorzyÊci z wdro enia i certyfikacji SZJ Ewolucja zarzàdzania jakoêcià Charakterystyka norm serii ISO Podstawowe informacje o normach w SZJ Filozofia norm serii ISO Podstawowe zasady wdra ania SZJ 2.2. Terminy i definicje stosowane w SZJ 2.3. Wymagania ogólne i podejêcie procesowe 2.4. Dokumentacja SZJ 2.5. Zaanga owanie kierownictwa 2.6. Orientacja na klienta 2.7. Polityka jakoêci 2.8. Planowanie Cele dotyczàce jakoêci Planowanie SZJ 2.9. OdpowiedzialnoÊç, uprawnienia, komunikacja Przeglàd zarzàdzania Zarzàdzanie zasobami Zapewnienie zasobów

2 Cz Êç 1, rozdzia 1, str Spis treêci segregator PRZEWODNIK Zasoby ludzkie Infrastruktura Ârodowisko pracy Planowanie realizacji wyrobu Procesy zwiàzane z klientem Projektowanie i rozwój Zakupy Produkcja i dostarczanie us ugi Nadzorowanie produkcji i dostarczania us ugi Walidacja procesów produkcji i dostarczania us ugi Identyfikacja i identyfikowalnoêç W asnoêç klienta Zabezpieczanie wyrobu Nadzorowanie wyposa enia do monitorowania i pomiarów Pomiary, analiza i doskonalenie Monitorowanie i pomiary Zadowolenie klienta Audit wewn trzny Monitorowanie i pomiary procesów Monitorowanie i pomiary wyrobu Nadzór nad wyrobem niezgodnym Analiza danych Doskonalenie Ciàg e doskonalenie Dzia ania korygujàce Dzia ania zapobiegawcze Certyfikacja SZJ

3 Cz Êç 1, rozdzia 1, str Spis treêci segregator 3. ISO i EMAS 3.1. Wprowadzenie do SZÂ Za o enia do wdra ania SZÂ (znaczenie i cel SZÂ, charakterystyka norm ISO serii 14000, korzyêci z wdro enia SZÂ) 3.2. Definicje stosowane w SZÂ 3.3. Identyfikacja i ocena aspektów Êrodowiskowych 3.4. Polityka, cele, zadania i programy Êrodowiskowe 3.5. Wymagania prawne i inne w zakresie SZÂ 3.6. Struktura organizacyjna i podzia odpowiedzialnoêci 3.7. Kompetencje, szkolenie i ÊwiadomoÊç 3.8. Komunikacja w SZÂ 3.9. Dokumentacja SZÂ Sterowanie operacyjne Awarie i wypadki Êrodowiskowe Monitorowanie i pomiary oraz ocena zgodnoêci z wymaganiami w SZÂ NiezgodnoÊci, dzia ania korygujàce i zapobiegawcze w SZÂ Auditowanie Êrodowiskowe Przeglàd zarzàdzania Êrodowiskowego Certyfikacja SZÂ Koszty Êrodowiskowe Rozporzàdzenie EMAS wymagania i warunki rejestracji

4 Cz Êç 1, rozdzia 1, str Spis treêci segregator PRZEWODNIK 4. PN-N i OHSAS 4.1. Wprowadzenie do SZBHP 4.2. Definicje stosowane w SZBHP Wprowadzenie 4.3. Elementy SZBHP wed ug normy PN-N Identyfikacja zagro eƒ BHP i ocena ryzyka zawodowego 4.5. Proces certyfikacji SZBHP 4.6. Koszty BHP 4.7. Wytyczne Mi dzynarodowej Organizacji Pracy (ILO-OSH 2001) dla SZBHP 4.8. Norma OHSAS 18001:2007 i jej porównanie z normà PN-N-18001: ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZÑDZANIA 5.1. Integracja systemów zarzàdzania w firmie Wymagania ZSZ

5 Cz Êç 1, rozdzia 1, str Spis treêci segregator 6. BRAN OWE SYSTEMY ZARZÑDZANIA ORAZ NARZ DZIA DOSKONALÑCE 6.1. Systemy zarzàdzania jakoêcià w przemyêle spo ywczym SZJ w przemyêle spo ywczym w oparciu o HACCP SZJ w przemyêle spo ywczym w oparciu o ISO Systemy zarzàdzania jakoêcià w przemyêle motoryzacyjnym SZJ w przemyêle motoryzacyjnym w oparciu o ISO/TS Systemy zarzàdzania jakoêcià w laboratoriach SZJ w laboratoriach ISO/IEC Systemy zarzàdzania jakoêcià w NATO STANAG 4107

6 Cz Êç A, rozdzia 1, str. 1 A.1. SPIS TREÂCI A. PRZEWODNIK A.1. A.2. A.3. B. ISO 9000 B.1. B.2. B.3. B.4. B.5. B.6. B.7. B.8. Spis treêci Wykaz piktogramów Notki biograficzne o autorach Wprowadzenie do SZJ B.1.1. Wprowadzenie B.1.2. KorzyÊci z wdro enia i certyfikacji szj B.1.3. Ewolucja zarzàdzania jakoêcià B.1.4. Charakterystyka norm serii ISO 9000 B.1.5. podstawowe informacje o normach w szj B Wprowadzenie B ISO 9001:2008 B.1.6. Filozofia norm serii ISO 9000 B.1.7. Podstawowe zasady wdra ania szj B Wprowadzenie B Porady wdro enia ISO 9001:2000 w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach Terminy i definicje stosowane w SZJ Wymagania ogólne i podejêcie procesowe Dokumentacja SZJ Zaanga owanie kierownictwa Orientacja na klienta Polityka jakoêci Planowanie B.8.1. Cele dotyczàce jakoêci

7 Cz Êç A, rozdzia 1, str. 2 PRZEWODNIK B.8.2. Planowanie SZJ B.9. OdpowiedzialnoÊç, uprawnienia, komunikacja B.9.1. OdpowiedzialnoÊç i uprawnienia B.9.2. Przedtawiciel kierownictwa B.9.3. Komunikacja B.10. Przeglàd zarzàdzania B.11. Zarzàdzanie zasobami B Zapewnienie zasobów B Zasoby ludzkie B Wprowadzenie B Efektywne motywowanie pracowników B Infrastruktura B Ârodowisko pracy B.12. Planowanie realizacji wyrobu B.13. Procesy zwiàzane z klientem B.14. Projektowanie i rozwój B.15. Zakupy B.16. Produkcja i dostarczanie us ugi B Nadzorowanie produkcji i dostarczania us ugi B Walidacja procesów produkcji i dostarczania us ugi B Identyfikacja i identyfikowalnoêç B W asnoêç klienta B Zabezpieczanie wyrobu B.17. Nadzorowanie wyposa enia do monitorowania i pomiarów B.18. Pomiary, analiza i doskonalenie B.19. Monitorowanie i pomiary B Zadowolenie klienta B Audit wewn trzny B Wprowadzenie B Cele auditu i zakres odpowiedzialnoêci B Prowadzenie auditów B Kwalifikacje auditorów B Program auditów B Wymagania dotyczàce auditowania wed ug ISO 9001 SZJ Wymagania B Rodzaje auditów B Norma ISO B Przyk adowe wzory formularzy zwiàzanych z auditem B Monitorowanie i pomiary procesów B Monitorowanie i pomiary wyrobu

8 Cz Êç A, rozdzia 1, str. 3 B.20. Nadzór nad wyrobem niezgodnym B.21. Analiza danych B.22. Doskonalenie B Ciàg e doskonalenie B Dzia ania korygujàce B Dzia ania zapobiegawcze B.23. Certyfikacja SZJ C. ISO i EMAS C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. C.6. Wprowadzenie do SZÂ C.1.1. Za o enia do wdra ania SZÂ (znaczenie i cel SZÂ, charakterystyka norm ISO serii 14000, korzyêci z wdro enia SZÂ) C.1.2. Dzia alnoêç ONZ na rzecz Êrodowiska C.1.3. Karta Biznesu na rzecz Zrównowa onego Rozwoju C.1.4. Przeglàd wst pny firmy przed wdro eniem SZÂ C.1.5. Przyk ad raportu z rozpoznania systemowego firmy cz Êci przeglàdu wst pnego przed wdro eniem SZÂ C.1.6. Przyk ady zakresów i typowe trudnoêci przy przeglàdach wst pnych C.1.7. Szczegó owy harmonogram wdro enia SZÂ Definicje stosowane w SZÂ Identyfikacja i ocena aspektów Êrodowiskowych C.3.1. Wprowadzenie C.3.2. Ustalenie listy znaczàcych aspektów Êrodowiskowych. Przyk ady stosowanych rozwiàzaƒ w zakresie ustalania kryteriów do wyznaczenia aspektów znaczàcych Polityka, cele, zadania i programy Êrodowiskowe C.4.1. Wprowadzenie C.4.2. Zasady realizacji i aktualizacji polityki, celów i zadaƒ Êrodowiskowych C.4.3. Tworzenie programów zarzàdzania Êrodowiskowego Wymagania prawne i inne w zakresie SZÂ C.5.1. Wprowadzenie C.5.2. Powiàzanie elementów SZÂ wg ISO z polskimi przepisami prawnymi w zakresie ochrony Êrodowiska C.5.3. Przyk ad powiàzaƒ mi dzy pozwoleniem zintegrowanym i elementami SZÂ Struktura organizacyjna i podzia odpowiedzialnoêci C.6.1. Wprowadzenie

9 Cz Êç A, rozdzia 1, str. 4 PRZEWODNIK C.6.2. Rola i zadania koordynatora SZÂ C.6.3. Motywacja personelu a SZÂ C.7. Kompetencje, szkolenie i ÊwiadomoÊç C.7.1. Wprowadzenie C.7.2. Szkolenia w SZÂ przyk ady: procedury szkoleniowej, programów szkoleƒ w SZÂ; tematyka, forma i zawartoêç materia ów szkoleniowych C.8. Komunikacja w SZÂ C.8.1. Wprowadzenie C.8.2. Prowadzenie komunikacji wewn trznej i zewn trznej w SZÂ przyk ady procedur SZÂ dotyczàcych komunikowania si C.8.3. Metody tworzenia polityki informacyjnej w zakresie SZÂ. Rola auditora w budowie ÊwiadomoÊci i poprawnej komunikacji C.9. Dokumentacja SZÂ C.9.1. Wprowadzenie C.9.2. Przyk adowa procedura post powania z dokumentacjà SZÂ C.9.3. Zestawienie dokumentacji SZÂ przyk adowej firmy oraz zasady nadzoru nad nià przy wykorzystaniu sieci informatycznej przyk ad programu wspomagajàcego ten nadzór C.10. Sterowanie operacyjne C.11. Awarie i wypadki Êrodowiskowe C Wprowadzenie C Ocena ryzyka i zarzàdzanie ryzykiem procesowym C.12. Monitorowanie i pomiary oraz ocena zgodnoêci z wymaganiami w SZÂ C Wprowadzenie C Przyk ady dokumentów zwiàzanych z ocenà zgodnoêci z wymaganiami prawnymi i innymi w SZÂ C.13. NiezgodnoÊci, dzia ania korygujàce i zapobiegawcze w SZÂ C Wprowadzenie C Ustalanie dzia aƒ korygujàcych i zapobiegawczych w SZÂ procedura oraz przyk adowe niezgodnoêci wraz z dzia aniami korygujàcymi i zapobiegawczymi C.14. Auditowanie Êrodowiskowe C Wprowadzenie

10 Cz Êç A, rozdzia 1, str. 5 C Narz dzia selekcji i rekrutacji auditorów wewn trznych systemu zarzàdzania Êrodowiskowego. Profil osobowoêciowy i kompetencje auditora C Doskonalenie procesu wykonywania auditów wewn trznych i wykorzystywanie jego wyników do ciàg ego doskonalenia dzia alnoêci Êrodowiskowej w firmie C Etap przygotowania si auditora do wykonania auditu wewn trznego Êrodowiskowego C.15. Przeglàd zarzàdzania Êrodowiskowego C Wprowadzenie C Zasady oceny dzia alnoêci Êrodowiskowej C Zasady i metody oceny poziomu funkcjonowania SZÂ C Kryteria oceny efektów dzia alnoêci Êrodowiskowej C.16. Certyfikacja SZÂ C.17. Koszty Êrodowiskowe C.18. Rozporzàdzenie EMAS wymagania i warunki rejestracji C Wprowadzenie C Elementy SZÂ wg ISO w kontekêcie warunków Rozporzàdzenia Unii Europejskiej EMAS C SZÂ wg Rozporzàdzenia EMAS jako instrument realizacji polityki ekologicznej C Przyk ad przeglàdu SZÂ pod kàtem zgodnoêci z Rozporzàdzeniem Unii Europejskiej nr 761/2001 (EMAS) D. PN-N i OHSAS D.1. D.2. Wprowadzenie do SZBHP D.1.1. Wprowadzenie D.1.2. Przeglàd wst pny firmy przed wdro eniem SZBHP D.1.3. Plan wdro enia SZBHP D.1.4. Praktyczne rady i wskazówki na temat wdra ania SZBHP D.1.5. Motywacja do bezpiecznej pracy Definicje stosowane w SZBHP D.2.1. Wprowadzenie

11 Cz Êç A, rozdzia 1, str. 6 PRZEWODNIK D.3. Elementy SZBHP wed ug normy PN-N D.3.1. Wprowadzenie D.3.2. Polityka, cele ogólne i szczegó owe D.3.3. Planowanie poprawy BHP D.3.4. Wymagania prawne i inne w szbhp D Wprowadzenie D Powiàzanie elementów SZBHP wg PN-N z przepisami prawnymi w zakresie BHP D.3.5. Kompetencje i odpowiedzialnoêç w SZBHP D.3.6. Szkolenie zwiàzane z wdra aniem SZBHP D Wprowadzenie D Szkolenia w zakresie BHP w Êwietle przepisów prawnych D Szkolenia cykliczne w okresie funkcjonowania SZBHP D Przyk ad procedury szkoleƒ w zakresie BHP D.3.7. Komunikowanie si w sprawach SZBHP D.3.8. Dokumentacja SZBHP, zasady jej tworzenia i wdra ania, przyk ady procedur D Wprowadzenie D Przyk ady formularzy w zakresie SZBHP D.3.9. Sterowanie operacyjne i monitorowanie w SZBHP D Wprowadzenie D Dokumentacja do sterowania operacyjnego i monitorowania w ramach SZBHP D Zapobieganie, gotowoêç i reagowanie na wypadki przy pracy i awarie D Wprowadzenie D Budowa systemów bezpieczeƒstwa zwiàzanych z powa nymi awariami przemys owymi D Audity wewn trzne SZBHP D Wprowadzenie D DoÊwiadczenia z auditów SZBHP. Przyk ady niezgodnoêci wraz z dzia aniami korygujàcymi i zapobiegawczymi D Zasady auditowania SZBHP wg normy PN-N-18011:2006

12 Cz Êç A, rozdzia 1, str. 7 D.4. D.5. D.6. D.7. D.8. D Post powanie z niezgodnoêciami oraz dzia ania korygujàce i zapobiegawcze D Przeglàd kierowniczy SZBHP i ciàg e doskonalenie D Wprowadzenie D Zasady oceny poziomu funkcjonowania SZBHP D Przeglàd kierowniczy SZBHP przyk adowa procedura D Przeglàd kierowniczy SZBHP przyk adowe zapisy Identyfikacja zagro eƒ BHP i ocena ryzyka zawodowego D.4.1. Wprowadzenie D.4.2. Tworzenie i wykorzystanie listy znaczàcych zagro eƒ D.4.3. Porównanie najcz Êciej stosowanych metod oceny ryzyka zawodowego D.4.4. Zagro enia wyst pujàce w ró nych bran ach przemys u i us ug oraz optymalne sposoby ich ograniczenia D.4.5. Post powanie z zagro eniami wybuchowymi D D D D Wprowadzenie Zmiany w przepisach dotyczàcych minimalnych wymagaƒ bezpieczeƒstwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których mo e wystàpiç atmosfera wybuchowa Praktyczne wskazówki do opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem Analiza ryzyka dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których mo e wystàpiç atmosfera wybuchowa iloêciowa metoda kalkulacji ryzyka Proces certyfikacji SZBHP Koszty BHP Wytyczne Mi dzynarodowej Organizacji Pracy (ILO-OSH 2001) dla SZBHP Norma OHSAS 18001:2007 i jej porównanie z normà PN-N-18001:2004

13 Cz Êç A, rozdzia 1, str. 8 PRZEWODNIK E. ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZÑDZANIA E.1. E.2. Integracja systemów zarzàdzania w firmie E.1.1. Wymagania ZSZ E.1.2. ZawartoÊç poszczególnych elementów ZSZ E Kierowanie systemem zarzàdzania E Planowanie E Realizacja wyrobu E Zarzàdzanie zasobami E Sterowanie operacyjne E Pomiary, analiza i doskonalenie E.1.3. Przyk ady dokumentów zintegrowanego systemu zarzàdzania, obejmujàcego wymagania ISO 9001, ISO i PN-N PAS 99 wymagania dla opracowania i wdro enia ZSZ E.2.1. Wymagania PAS 99 F. BRAN OWE SYSTEMY ZARZÑDZANIA ORAZ NARZ DZIA DOSKONALÑCE F.1. F.2. F.3. F.4. Systemy zarzàdzania jakoêcià w przemyêle spo ywczym F.1.1. SZJ w przemyêle spo ywczym w oparciu o HACCP F.1.2. SZJ w przemyêle spo ywczym w oparciu o ISO Systemy zarzàdzania jakoêcià w przemyêle motoryzacyjnym F.2.1. SZJ w przemyêle motoryzacyjnym w oparciu o ISO/TS Systemy zarzàdzania jakoêcià w laboratoriach F.3.1. SZJ w laboratoriach ISO/IEC Systemy zarzàdzania jakoêcià w NATO F.4.1. STANAG 4107 G. PRZYK ADY WDRA ANIA I DOKUMENTACJI SYSTEMÓW ZARZÑDZANIA G.1. Przyk ady wdra ania i dokumentacji systemów zarzàdzania jakoêcià G.1.1. DoÊwiadczenia dotyczàce projektowania, budowy i wdra ania SZJ zgodnego z ISO 9001:2000 na Wydziale Towaroznawstwa AE w Poznaniu G.1.2. DoÊwiadczenia z wdra ania SZJ wed ug ISO 9001:2000 w Zespole Elektrowni Pàtnów-Adamów-Konin

14 Cz Êç A, rozdzia 1, str. 9 G.1.3. G.1.4. G.1.5. G.1.6. G.1.7. G Charakterystyka przedsi biorstwa G Geneza wdro enia systemu zarzàdzania jakoêcià G Koncepcja projektu organizacyjnego systemu zarzàdzania jakoêcià G Wdro enie procesowego zarzàdzania w ZE PAK SA G Koncepcja grupy projektowej G OkreÊlenie dokumentacji systemu zarzàdzania jakoêcià G OkreÊlenie odpowiedzialnoêci i uprawnieƒ pracowników G Centralny System Doskonalenia ZE PAK SA G Wdro enie SZJ w Zespole Elektrowni PAK SA G Opis funkcjonowania SZJ w Zespole Elektrowni PAK SA w 2001 roku Wdra anie ISO 9001, WSK I CMM w grupie kapita owej ComArch G Powstanie ComArch SA i zorientowanie na systemy jakoêci G System zarzàdzania jakoêcià ISO 9001:2000 G Wewn trzny system kontroli G Model dojrza oêci CMM Etapy wdra ania systemu zarzàdzania jakoêcià i potencjalne zagro enia w procesie zmian w firmie Turkowiak Sp. z o.o. Wdra anie SZJ wg ISO 9001:2000 w firmie produkcyjnej z bran y tworzyw sztucznych Interplast Sp. z o.o. SZJ w budownictwie komunikacyjnym G Kontrola jakoêci zadaƒ wykonywanych w ramach SZJ G Przyk adowe dzia ania, jakie mogà wystàpiç w trakcie realizacji przedsi wzi cia budownictwa komunikacyjnego System zarzàdzania jakoêcià w turystyce G Zarzàdzanie jakoêcià w organizacjach turystycznych G Etyka dzia ania organizacji turystycznej G Wspó udzia klienta w projektowaniu us ugi turystycznej

15 Cz Êç A, rozdzia 1, str. 10 PRZEWODNIK G.2. G.3. G.4. Przyk ady wdra ania i dokumentacji systemów zarzàdzania Êrodowiskowego G.2.1. Przyk ady tekstów Deklaracji Ârodowiskowych EMAS G Tekst Deklaracji Ârodowiskowej BOT Elektrowni Opole SA za 2007 rok Przyk ady wdra ania i dokumentacji zintegrowanych systemów zarzàdzania G.3.1. DoÊwiadczenia z wdra ania procesowego zarzàdzania w fabryce maszyn i urzàdzeƒ FAMAK SA G.3.2. DoÊwiadczenia z wdra ania systemów zarzàdzania w BUG Gazobudowa G.3.3. DoÊwiadczenia z wdra ania ZSZ w elektrowni aziska G.3.4. Wdra anie systemu zarzàdzania wg norm ISO i PN-N oraz ich integracja z ISO 9001 w przedsi biorstwie produkcyjno-handlowym BWG PROBER Sp. z o.o. G Wprowadzenie sposoby i korzyêci z integracji systemów G Decyzja o wdro eniu zintegrowanego systemu zarzàdzania G Aspekty Êrodowiskowe i BHP G Polityka ZSZ G Opracowanie i wdro enie dokumentacji systemowej G Wdro enie i sprawdzenie systemu Przyk ady wdra ania i dokumentacji systemów zarzàdzania w bran y ywnoêciowej G.4.1. Plan HACCP w zak adzie MATPELTUR G Opisy potraw (etap 3. systemu HACCP) G Schemat technologiczny (etap 4. systemu HACCP) G Analiza zagro eƒ (etap 6. systemu HACCP/1. zasada) G OkreÊlenie krytycznych punktów kontroli CCP (etap 7. systemu HACCP/2. zasada) G OkreÊlenie wartoêci docelowych i krytycznych, opracowanie systemu monitorowania i dzia aƒ korygujàcych dla wszystkich CCP (etap 8., 9., 10., systemu HACCP zasada 3., 4., 5.)

16 Cz Êç A, rozdzia 1, str. 11 G Przygotowanie procedury monitorowania krytycznych punktów kontroli G Przyk ady opisów receptur gr. I surówki G Przyk ad schemau technologicznego gr I surówki G Przyk ad analizy zagro eƒ gr. I surówki G Przyk ad monitorowania CCPs G Przyk ad procedury monitorowania CCPs gr I surówki

17 Cz Êç A, rozdzia 1, str. 12 PRZEWODNIK

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia DQS Polska 2006

Szkolenia DQS Polska 2006 AW Auditor wewnętrzny DQS I edycja szkolenia 20-22.02.2006 II edycja szkolenia 02-04.10.2006 Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008. System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 19

System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008. System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 19 System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 Temat szkolenia Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Pełnomocnik SZJ Auditor Wewnętrzny SZJ Pełnomocnik + Auditor Wewnętrzny SZJ Auditor Wiodący SZJ Konferencja/szkolenie

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 2012 MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO. 2012 kwiecieo

Temat. Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 2012 MARZEC 2011 GRUDZIEO 2012 LUTY 2012 STYCZEO. 2012 kwiecieo L.p. Temat 2011 GRUDZIEO 2012 STYCZEO MIESIĄC 2012 LUTY 2012 MARZEC 2012 kwiecieo Cena (bez noclegu) SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

OFERTA: 2. Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych

OFERTA: 2. Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych OFERTA: 1. Szkolenia otwarte, zamknięte i na życzenie 2. Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych 3. Konsulting przy wdrażaniu GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 9001, GMP Kosmetyczne,

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca Konferencja podsumowująca Elżbieta Stefaniak Dyrektor Marketingu Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 25.06.2015 r. Tematyka prezentacji Stan realizacji zamówienia dla umowy 591 (1)/DSC/14) - usługi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ Błędy przy wdrażaniu SZŚ błąd 1 certyfikat jest najważniejszy błąd 2 kierownictwo umywa ręce błąd 3 nie utożsamianie się kierowników jednostek organizacyjnych z wytycznymi opracowanymi przez zespół projektujący

Bardziej szczegółowo

Plan spotkań DQS Forum 2017

Plan spotkań DQS Forum 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Plan spotkań DQS Forum 2017 1 Grupa docelowa Data Temat Miejsce Cel 1 23.01.2017 Wymagania IATF 16949 w porównaniu do ISO/TS 16949:2009 Główne zmiany ISO/TS 16949:2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014

OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014 Strona 1 z 5 OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014 SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG ISO 22000. KURS DLA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH, PEŁNOMOCNIKÓW ORAZ WARSZTATY PRAKTYCZNE Strona 2 z 5 Biuro Handlowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013 Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa mając na uwadze potrzeby i oczekiwania rynkowe uruchomiła w roku akademickim 2012/2013 studia podyplomowe nt. Zarządzanie Jakością o dwóch specjalnościach: -

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 198 13932 Poz. 2041 2041 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoêci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2016 roku Kod szkolenia ZSZ 21 ZSZ 04 ZSZ 02 ZSZ 19 Temat szkolenia SYSTEMY ZARZĄDZANIA ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników i AudItorów ZSZ Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Historia norm ISO serii 9000

Historia norm ISO serii 9000 Historia norm ISO serii 9000 15.XII.2000 Nowelizacja norm ISO serii 9000 1996 Normy PN-ISO serii 9000 1994 Aktualizacja norm ISO serii 9000 1993 Normy PN-EN serii 29000 1987 Normy ISO serii 9000 1979 Brytyjska

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (czerwiec)

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Plan szkoleń na rok 2015 (czerwiec) PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Plan szkoleń na rok () 1. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Interpretacja wymagań normy ISO 9001, zadania Auditora Wewnętrznego, planowanie,

Bardziej szczegółowo

Propozycje- HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH II półrocze 2015 roku

Propozycje- HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH II półrocze 2015 roku Kod szkolenia Temat szkolenia Ilość dni szkolenia Terminy szkolenia Miejsce szkolenia Koszt / osoba BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, OBRONA CYWILNA, PPOŹ, PIERWSZA POMOC BHP 01 Szkolenie okresowe bhp dla

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych)

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Załącznik nr do Zarządzenia Rektora PG nr 1. Wykaz przedmiotów i ich treść, wymiar godzinowy,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto System Zarządzania Jakością Termin Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dariusz Smoliński Część 1 Prezentacja dostępna na: http://sites.google.com/site/dariuszromualdsmolinski/home/politechnika-gdanska

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI. Za prawidłową realizację planu szkoleń odpowiada Kierownik biura LGD Qwsi.

PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI. Za prawidłową realizację planu szkoleń odpowiada Kierownik biura LGD Qwsi. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik nr 7 do umowy ramowej PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Ośrodek świadczy na rzecz obecnych i potencjalnych przedsiebiorców usługi w zakresie:

Ośrodek świadczy na rzecz obecnych i potencjalnych przedsiebiorców usługi w zakresie: Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 28-200 Staszów tel./faks: 15 864 40 41 www.cripstaszow.fr.pl Staszowski Ośrodek Integracji i Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH I półrocze 2015 roku Kod szkolenia Temat szkolenia Ilość dni szkolenia Terminy szkolenia BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, OBRONA CYWILNA, PPOŹ, PIERWSZA POMOC BHP 01 Szkolenie okresowe bhp dla Pracodawców oraz Osób Kierujących

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

społeczna odpowiedzialność biznesu?

społeczna odpowiedzialność biznesu? SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 1. WPROWADZENIE Z czym kojarzy się Państwu

Bardziej szczegółowo

współadministrator danych osobowych, pytania i indywidualne konsultacje.

współadministrator danych osobowych, pytania i indywidualne konsultacje. Szkolenie ABI, ADO - Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Danych Osobowych kurs oraz warsztaty wraz z umiejętnością przeprowadzania audytów bezpieczeństwa informacji. Moduł I 8 godz.

Bardziej szczegółowo

I. Zarządzanie ryzykiem wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych

I. Zarządzanie ryzykiem wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych SPIS TREŚCI Wstęp I. Zarządzanie ryzykiem wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych WPROWADZENIE 2. Pojęcie ryzyka i jego rodzaje 3. Zarządzanie ryzykiem 4. Jak zarządzać ryzykiem? 5. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH Nr edycji: 2 Data edycji: 03.2012 r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 1/ 5 1. Wstęp Niniejszy Program Certyfikacji kompetencji osób Jednostki Certyfikującej w Głównym Instytucie Górnictwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Najwy sza jako bada laboratoryjnych. jars.pl. Harmonogram szkole

Najwy sza jako bada laboratoryjnych. jars.pl. Harmonogram szkole Harmonogram szkole HARMONOGRAM SZKOLE : I PÓ ROCZE 2017 STYCZE DATA TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE 11 12 17 Higiena produkcji zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP) w wietle wymaga rozporz dzenia

Bardziej szczegółowo

Status szkolenia SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001, ISO 29990, ISO 31000

Status szkolenia SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001, ISO 29990, ISO 31000 Nazwa Czerwc Lipc SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001, ISO 29990, ISO 31000 jakością ISO 9001:2015 06.07.2016 Wrocław - w trakc zbrania Chorzów - w trakc zbrania jakością ISO 9001:2015 20.07.2016 Kraków

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie bezpieczeƒstwem. informacji BS 7799-2 ISO/IEC 17799. Dlaczego bezpieczeƒstwo. informacji

Zarzàdzanie bezpieczeƒstwem. informacji BS 7799-2 ISO/IEC 17799. Dlaczego bezpieczeƒstwo. informacji Dlaczego bezpieczeƒstwo informacji Ka dego roku setki polskich firm ponoszà straty spowodowane utratà informacji lub ciàg oêcià dzia ania systemów informatycznych. Coraz wi ksze zagro enie stanowià nie

Bardziej szczegółowo

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne)

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) 1. Specjalność: Menedżer personalny Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Tytuł seminarium: Zarządzanie ludźmi 1. Procesy doboru

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery Usprawnienie: Wprowadzenie Procedury planowania i raportowania strategicznego i operacyjnego w resortach Usprawnienie w cyklu polityk publicznych 4. Monitorowanie i ewaluacja 1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

OPIS JEDNOSTKI Produkcja pszczelarska

OPIS JEDNOSTKI Produkcja pszczelarska OPIS JEDNOSTKI Produkcja pszczelarska Wypełniany tylko w czasie wizyty wstępnej lub celem zidentyfikowania zmian opisu jednostki Nazwy i adresy uczestników przedsięwzięcia INFORMACJE OGÓLNE WŁAŚCICIEL

Bardziej szczegółowo

Słuchacze otrzymują również świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Menedżer jakości wydawane przez Akademię Górniczo-Hutniczą.

Słuchacze otrzymują również świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Menedżer jakości wydawane przez Akademię Górniczo-Hutniczą. Menedżer jakości Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością Menedżer jakości kierowane są do osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami jakości w przedsiębiorstwach, osób

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe.

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. 1 Opracowała: Katarzyna Rajczakowska Warszawa dnia 16.11.2016 r. Audit wewnętrzny - definicje norma PN-EN ISO 9000:2015-10

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY wg OHSAS 18001 i PN-N 18001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 LISTA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH UTWORZONEGO W RAMACH PROJEKTU WSPIERANIE POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM OCENIONYCH

Bardziej szczegółowo

11-12 Warszawa Kraków 5-6 Kraków/Łódź. Warszawa X Wa-wa/Gdańsk Warszawa. 19 Kraków.

11-12 Warszawa Kraków 5-6 Kraków/Łódź. Warszawa X Wa-wa/Gdańsk Warszawa. 19 Kraków. System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 Temat szkolenia Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Pełnomocnik SZJ Auditor Wewnętrzny SZJ / / / 23-24 Czas trwania Cena /Wa-wa Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Menedżer jakości. Osoba do kontaktu: Katarzyna Książko

Menedżer jakości. Osoba do kontaktu: Katarzyna Książko Organizator: Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Kierownik: dr inż. Jan Sas ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków pawilon D-14, pokój 303 tel. 12 617 43 01, 603 580 161 fax 12 636 70

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE

WYMAGANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE PRZEWODNIK Cz Êç 1, rozdzia 1, str. 1 1.1. SPIS TREÂCI 1. PRZEWODNIK 1.2. Wykaz autorów 1.3. Wykaz piktogramów 1.4. Skorowidz rzeczowy 1.5. AktualnoÊci 1.5.1. Zmiany legislacyjne 2. WYMAGANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 Przyjęty w dniu 8 stycznia 2014 r. przez Radę Ministrów, Jeden z 6 programów operacyjnych zarządzanych z poziomu krajowego

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena Level: 6 Credit: Ocena nie Stawia pytania odnośnie wcześniejszych

Bardziej szczegółowo

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Mariusz Ulicki Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 1 Cel

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej;

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej; Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016 PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016 1. Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 + elementy

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni Szczegółowe cele kształcenia: Po odbyciu praktyki słuchacz

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O.

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. OFERTA FIRMY SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. UL. ARMII KRAJOWEJ 9A 41-506 CHORZÓW NA WDROśENIE NORMY JAKOŚCI ISO 9001:2000 CHORZÓW, 2008-06-20 1 :2000 SPIS TREŚCI: 1. KILKA SŁÓW O ISO... 3 2. DANE KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. O Autorach... Wst p... XIII

Spis treêci. O Autorach... Wst p... XIII O Autorach..................................................................... XI Wst p.......................................................................... XIII Rozdzia 1. Specyfika facility management........................................

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016

PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA. Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016 PROGRAM SZKOLEŃ OD STUDENTA DO EKSPERTA Program dostępnych szkoleń w projekcie OD STUDENTA DO EKSPERTA w roku akademickim 2015/2016 1. Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 + FDIS

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 1 Co to jest System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)? 2 Zarządzanie: - sposób realizacji

Bardziej szczegółowo