BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO GOSPODARKI i PRACY BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, czerwiec 2005 r. 1

2 SPIS TREŚCI SYNTEZA Znaczenie inwestycji zagranicznych w polskiej gospodarce BIZ na świecie i w Polsce Wartość BIZ na świecie Wartość BIZ w Polsce BIZ według krajów pochodzenia kapitału Struktura sektorowa inwestycji zagranicznych BIZ w 2004 roku Pod względem skumulowanej wartości Najwięksi indywidualni inwestorzy W 2004 roku Najwięksi inwestorzy pod względem skumulowanej wartości BIZ Podsumowanie Spis tabel Spis wykresów Spis załączników... 38

3 Opracował: Wiesław Stempkowicz Wydział Analiz Makroekonomicznych Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych 2

4 SYNTEZA Według danych Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) w 2004 roku napłynęło do Polski 7,86 mld USD w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). W porównaniu z rokiem poprzednim wartość BIZ wzrosła o 23%. Jednocześnie jest to najwyższy poziom inwestycji zagranicznych od czterech lat. Skumulowana wartość inwestycji zagranicznych na koniec 2004 roku wynosiła 84,48 mld USD, w tym inwestycji dużych tj. powyżej 1 mln USD 80,65 mld USD. Wartość inwestycji poniżej 1 mln USD PAIiIZ oszacowała na kwotę 3,83 mld USD. W napływie BIZ do Polski zachodzą korzystne zmiany. Z każdym kolejnym rokiem zwiększa się zainteresowanie zagranicznych firm inwestycjami od podstaw. W 2004 roku inwestycje typu greenfield stanowiły 58%, podczas gdy w roku poprzednim ich udział wynosił 51%, a w 2002 roku - 37,0%. Zagraniczni inwestorzy coraz więcej środków lokują w przetwórstwie przemysłowym. W 2004 roku ich wartość wyniosła 3,2 mld USD, co stanowiło 39,9% ogólnej kwoty BIZ. W tym obszarze najwięcej inwestycji odnotowano w branży motoryzacyjnej. Kolejne miejsca zajmują inwestycje w branży chemicznej i farmaceutycznej. Łącznie w tych trzech branżach napływ BIZ w 2004 roku wyniósł 1,6 mld USD, co stanowiło 51% ogólnej wartości zagranicznych inwestycji w przetwórstwie przemysłowym. Łącznie w przetwórstwie przemysłowym ulokowanych zostało 32,2 mld USD, co stanowi 40,0% skumulowanej wartości BIZ w Polsce powyżej 1,0 mln USD. Do branż, gdzie zagraniczny kapitał zainwestował dotychczas najwięcej środków, n ależą produkcja sprzętu transportowego oraz produkcja artykułów spożywczych. Inwestycje typu greenfield oraz w sektorze produkcyjnym są szczególnie istotne dla gospodarki, przyczyniają się bowiem do napływu nowych technologii i unowocześnienia przemysłu oraz tworzą nowe miejsca pracy, zarówno w nowo uruchomionych przedsiębiorstwach, jak i w ich otoczeniu. W Polsce najwięcej kapitału lokują firmy z UE-15. Dotychczasowa wartość ich inwestycji wynosi 59,7 mld USD, co stanowi 74% ogólnej wartości BIZ w Polsce. Od kilku lat największym inwestorem w Polsce jest Francja. Wartość francuskich inwestycji na koniec 2004 roku zamknęła się kwotą 16,0 mld USD, co stanowiło około 3

5 20,0% ogólnej kwoty BIZ w Polsce. Na kolejnych miejscach są inwestorzy z Niderlandów oraz z Niemiec. Na liście inwestorów, którzy zainwestowali w Polsce kwotę ponad 1,0 mln USD jest 1101 firm z 36 krajów świata. Biorąc pod uwagę inwestorów indywidualnych w 2004 roku najwięcej tj. 800 mln USD zainwestowała w Polsce w nieruchomości amerykańska firma Apollo-Rida. Pod względem skumulowanej wartości największym zagranicznym inwestorem jest francuska firma France Telecom, główny udziałowiec Telekomunikacji Polskiej S.A. Dotychczasowa wartość zainwestowanego przez nią kapitału wynosi 4,5 mld USD. Drugim najważniejszym inwestorem jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 4,0 mld USD, a trzecim Fiat 1,8 mld USD.. 4

6 1 Znaczenie inwestycji zagranicznych w polskiej gospodarce. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 1 są ważnym czynnikiem wpływającym na unowocześnienie polskiej gospodarki. Zagraniczni inwestorzy wprowadzając do polskich firm nowe technologie, nowe formy zarządzania i organizacji produkcji przyczyniają się do unowocześnienia i poprawy ich funkcjonowania. Nowo powstające firmy wyposażane są w najnowsze maszyny i urządzenia. Rola i znaczenie spółek z udziałem kapitału zagranicznego w polskiej gospodarce systematycznie rośnie. W 2003 roku, wg danych GUS, powstało 1047 nowych podmiotów z kapitałem zagranicznym, podczas gdy w roku poprzednim 857. W grupie nowo powstałych spółek były 962 jednostki typu greenfield. Łącznie na koniec 2003 roku funkcjonowało w Polsce podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego 2. W omawianej zbiorowości dominowały pomioty małe o liczbie pracujących poniżej 49 osób. Podmiotów takich było , co stanowiło 81,4% ogólnej liczby spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Natomiast podmiotów o liczbie pracujących powyżej 10 osób było 6368 (5.910 w 2002 r.) W 2003 roku przychody spółek z udziałem kapitału zagranicznego 3 wyniosły 539,6 mld zł, co stanowiło 38,8% przychodów przedsiębiorstw, które złożyły sprawozdanie bilansowe i wzrosły o 16,5%, podczas gdy przychody wszystkich podmiotów składających bilans o 14,2%. Największy udział w przychodach przypadał na spółki prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego 48,2% przychodów wszystkich spółek krajowych i zagranicznych. Spółki z kapitałem zagranicznym odgrywają istotną rolę w procesach przebudowy i modernizacji polskiej gospodarki. W 2003 roku wydatki inwestycyjne wszystkich spółek z udziałem kapitału zagranicznego wyniosły 45,8 mld zł, w tym na nowe środki trwałe - 30,9 mld zł. Najwięcej środków na inwestycje wydatkowanych zostało w przemyśle 21,0 mld zł, w tym na nowe środki trwałe 16,2 mld zł. 1. Wg definicji OECD zagranicznym inwestorem bezpośrednim jest osoba fizyczna, prawna lub grupa posiadająca przynajmniej 10,0% wartości danego przedsiębiorstwa wyraźnej w akcjach lub udziałach. Muszą być przy tym spełnione następujące wymogi: - Środki kapitałowe powinny być inwestowane bezpośrednio w walory przedsiębiorstwa a nie innych podmiotów ( rządów samorządów), - Inwestycja bezpośrednia ma udziałowy charakter zapewniający uczestnictwo w zarządzaniu, - Inwestycje zagraniczne traktuje się jako lokaty trwałe. 2. Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2003 roku, GUS 2004 r. 3. O liczbie pracujących 10 osób i więcej 5

7 Tabela 1 Nakłady inwestycyjne w Polsce, w tym dokonywane przez spółki z udziałem kapitału zagranicznego w mln zł Wyszczególnienie Nakłady inwestycyjne ogółem, w tym: , , , , , w tym przemysł , , , , , przetwórstwo przemysłowe , , , , ,5 2. Spółki z kapitałem zagr , , , , , w tym: na nowe śr. trwałe , , , , , Inwestycje w przemyśle , , , , , przetwórstwo przemysłowe , , , , , Liczba inwestujących spółek Udział 2 : 1 w % 43,7 39,6 39,3 40,0 41,3 Udział 2.2 : 1.1 w % 48,4 49,1 47,2 54,1 56,2 Udział 2.3 : 1.2 w % 67,9 67,1 67,8 73,7 75,2 Źródło: 1. Roczniki GUS 2. Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego, GUS 2003, 2004 Z każdym kolejnym rokiem począwszy od 2001 roku wzrastają nakłady inwestycyjne ogółem spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Szczególnie istotne jest to, że wzrastają nakłady inwestycyjne w przemyśle, w tym w przetwórstwie przemysłowym. Świadczy to o tym, iż funkcjonujące w Polsce zagraniczne firmy systematycznie inwestują i poszerzają zakres swojej działalności. W 2003 roku 75% inwestycji w przetwórstwie przemysłowym sfinansowały spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Firmy zagraniczne odgrywają coraz większą rolę w obrotach polskiego handlu zagranicznego. W 2003 roku działalność eksportową prowadziło spółek, podczas gdy w roku poprzednim Ich udział w całości polskiego eksportu stanowił 54,5%. Jednocześnie w stosunku do roku poprzedniego eksport zwiększył się o 29,6%, (w 2002 roku o 15,6%). Najważniejszą pozycję towarową w eksporcie stanowią maszyny i urządzenia. Głównym kierunkiem eksportu pozostają kraje Unii Europejskiej. 6

8 Tabela 2 Podstawowe kategorie finansowe spółek z udziałem kapitału zagranicznego o liczbie pracujących 10 osób i więcej na tle podmiotów składających bilans w 2002 i 2003 r. (stan na koniec roku) w mln zł. Wyszczególnienie Podmioty składające a/ bilans w tym: b/ Liczba firm Przychody ogółem w tym z eksportu Wynik finansowy (saldo) Liczba jedn. wykazujących zysk brutto netto brutto netto Liczba prac. w tys , ,0 - spółki z udziałem a/ ,2 kapit. zagr. w tym: b/ ,7 - przemysł a/ ,4 b/ ,9 - handel i naprawy a/ ,7 b/ ,0 Źródło: Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2003 roku, GUS 2004 a/ dane za 2002 r., b/ dane za 2003 r. Spółki z udziałem kapitału zagranicznego mają także znaczący udział w polskim imporcie, co wynika m.in. z dużego importu inwestycyjnego i zaopatrzeniowego. Wartość importu tych firm w 2003 roku wyniosła 162,0 mld zł, co stanowiło 61,1% całego polskiego importu. Na import ogółem złożyły się głównie: import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne - 46,1% oraz import towarów do dalszej odsprzedaży - 46,1%. Jednakże z każdym rokiem dynamika eksportu jest większa niż dynamika importu. W 2003 roku import wzrósł o 18,1% a w 2002 r. o 10,9%. Także w coraz większym zakresie firmy handlowe wprowadzają do swoich sieci zagranicą produkowane w Polsce towary. W 2003 roku przychody tych firm ze sprzedaży wyrobów i usług na eksport wyniosły 3,0 mld zł, co oznacza wzrost o 24,3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Inwestycje zagraniczne wpływają także pozytywnie na rynek pracy, szczególnie wtedy, kiedy dokonywane są w formie inwestycji od podstaw (greenfield). Liczba pracujących w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego na koniec 2003 roku wynosiła 1.023,4 tys. osób (993,6 tys. w 2002 i 957,9 tys. w 2001 r.), z tego najwięcej tj. 569,9 tys. osób pracowało w spółkach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym. W porównaniu z rokiem poprzednim ich liczba zwiększyła się o 22,3 tys. osób. 7

9 Z tych m.in. powodów wynika, iż stale wzrastający poziom inwestycji zagranicznych w Polsce należy uznać za element pozytywny i ważny dla naszej gospodarki. 2 BIZ na świecie i w Polsce 2.1 Wartość BIZ na świecie Według wstępnych danych Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) wartość napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2004 roku ogółem w świecie była wyższa o 52 mld USD w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 612 mld USD. Wykres 1 Napływ BIZ w świecie w latach w mld USD Źródło: PAIiIZ, UNCTAD W 2004 roku, wg danych UNCTAD, nastąpił wzrost zainteresowania inwestowaniem w krajach Europy Środkowowschodniej (EŚW). Po spadku napływu BIZ w 2003 roku, kiedy to wartość zainwestowanego kapitału zagranicznego w krajach EŚW wyniosła 27,0 mld USD, w 2004 roku wzrosła i ukształtowała się na poziomie 36,5 mld USD. Zwiększone zainteresowanie zagranicznych inwestorów tym obszarem wynika głównie z faktu rozszerzenia Unii Europejskiej. Jednocześnie warto zauważyć, że spośród krajów Europy Środkowowschodniej największym zainteresowaniem zagranicznych inwestorów cieszyła się Rosja, kraj pozostający poza UE, do której w 2004 roku napłynęło około 10,0 mld USD w formie BIZ. Jeszcze kilka lat temu brak było większego zainteresowania zagranicznych firm inwestowaniem w Ro- 8

10 sji. Dla porównania w 2002 roku napływ BIZ do Rosji wyniósł około 4,0 mld USD, a skumulowana ich wartość zamknęła się kwotą 19,8 mld USD. Wykres 2 Wartość BIZ w krajach Europy Środkowowschodniej w latach , , ,5 27,5 26,4 27,0 24, Źródło: PAIiIZ, UNCTAD Spośród krajów tego regionu na kolejnych miejscach pod względem wielkości BIZ w 2004 roku znalazły się Polska, Czechy i Słowacja. Wykres 3 Struktura napływu BIZ do krajów Europy Środkowowschodniej w 2004r. Pozostałe 28% Rosja 27% Rumunia 8% Słowacja 4% Źródło: UNCTAD Węgry 6% Czechy 13% Polska 14% Nowi członkowie Unii Europejskiej w coraz większym zakresie konkurują o pozyskanie zagranicznych inwestorów. Brak wyczerpujących informacji na temat inwestycji w innych krajach regionu uniemożliwia szczegółową prezentację i porównanie trendów w tym zakresie. Warto 9

11 jednak przytoczyć kilka danych na temat uwarunkowań BIZ na Węgrzech, Słowacji i Czechach. Według wstępnych szacunków wartość inwestycji zagranicznych na Węgrzech w roku 2004 wyniosła około 3-4 mld euro. Ich wartość była niższa od prognozy rządu jak i Banku Centralnego. Aktualnie trwają prace łącznie nad 175 projektami, z których 80 ma duże znaczenie. Jeżeli wszystkie projekty inwestycyjne zostaną zrealizowane, to powstanie 15 tysięcy nowych miejsc pracy. W pierwszej połowie 2004 roku odnotowano 24 inwestycje zagraniczne o łącznej wartości 422 mln euro. Dzięki nim powstało 3230 nowych miejsc pracy. W ciągu lipca i sierpnia 2004 roku zagraniczni inwestorzy zdecydowali o kolejnych inwestycjach o wartości około 160 milionów euro. Najwięcej inwestycji pochodzi z Niemiec (23%), USA (20%), Japonii (14%) i Tajwanu (11%). Do końca 2004 roku zagraniczni inwestorzy zadeklarowali projekty 62 dalszych nowych inwestycji o łącznej wartości ponad 890 mln euro 4. Skumulowana wartość BIZ na koniec 2004 roku wyniosla mln euro. 5 Na Słowacji łączna wartość projektów inwestycyjnych realizowanych w 2004 roku wyniosła 1,8 mld. EUR. Głównym kierunkiem inwestowania był przemysł maszynowy i chemiczny, co się wiąże przede wszystkim z wielkim rozwojem przemysłu motoryzacyjnego. Największe fabryki budowane są obecnie w regionie Żyliny, Nitry i Koszyc. W wyniku dokonanych na Słowacji zagranicznych inwestycji, coraz większą rolę w gospodarce odgrywa przemysł motoryzacyjny. Wg danych Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego (SPM) Republiki Słowackiej (za rok 2004) eksport samochodów i części zamiennych stanowił około 31% całkowitego eksportu. Jego udział w łącznych obrotach słowackiego przemysłu kształtuje się na poziomie 26,5% i jest prawie dwukrotnie wyższy od analogicznego wskaźnika w 1998 r. Wyższe jest też zatrudnienie w tej gałęzi przemysłu. Obecnie w fabrykach motoryzacyjnych pracuje 55 tys. osób (w 1998 r tys.). Po zrealizowaniu nowych inwestycji motoryzacyjnych zatrudnienie zwiększy się o dalsze osób. Z analiz SARIO (odpowiednik PAIiIZ-u) wynika, że większość firm, które inwestowały na Słowacji z reguły nie poprzestaje na pierwotnie planowanych rozmiarach produkcji. Ze względu na dobre rezultaty sprzedaży samochodów Kia w Europie, koncern Hyundai/Kia zdecydował się na rozszerzenie planowanej produkcji na Słowacji. Prawdopodobnie 4 WEH Ambasady RP, Budapeszt, Informacja Okresowa nr 1/2005, r. 5 HUNGARIAN INVESTMENT AND TRADE DEVELOPMENT AGENCY 10

12 liczba produkowanych samochodów zwiększy się o sztuk. Będzie to wymagało 135 mln euro dodatkowych nakładów inwestycyjnych. Dzięki temu powstanie 700 miejsc pracy, ponad pierwotnie planowane zatrudnienie 2400 pracowników. Wg danych agencji SARIO rozszerzenie zakresu swoich inwestycji planuje także szereg innych firm zagranicznych 6. Tabela 3 Wartość projektów inwestycyjnych pilotowanych przez Słowacką Agencję ds. Rozwoju Inwestycji i Handlu SARIO w latach Wyszczególnienie Liczba inwestycji w mln euro w mln SKK Nowe miejsca pracy , , , Ogółem , Źródło: Sytuacja gospodarcza Republiki Słowackiej w 2004 r. WEH, Bratysława Szacuje się, że 2004 roku napływ BIZ przyniósł, bezpośrednio lub pośrednio, wzrost słowackiego PKB o 1,1%. Rezultatem inwestycji był też przyrost nowych miejsc pracy. Wg SARIO tylko dzięki inwestycjom realizowanym przy jej pomocy w ub. roku osób znalazło zatrudnienie. Było to dwa razy więcej niż w 2003 r. Zdaniem szefa agencji taki trend powinien utrzymać się co najmniej przez najbliższe 3-4 lata 7. Zwiększeniu napływu BIZ na Słowację sprzyjają m.in. różne formy wspierania zagranicznych inwestorów. W 2002 roku weszła w życie Ustawa o zachętach inwestycyjnych, która reguluje warunki udzielania pomocy państwowej, określa rodzaje zachęt oraz kompetencje organów państwowych w zakresie ich udzielania i kontroli 8. Tabela 4 Stan bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Słowacji wg kraju pochodzenia kapitału na r. Wyszczególnienie Sektor przedsiębiorstw Sektor finansów Razem w mln SKK w mln USD w % w mln SKK w mln USD w % w mln SKK w mln USD w % 6 Słowacja Wybrane Informacje Gospodarcze, WEH Bratysława, r. 7 Sytuacja gospodarcza Republiki Słowackiej w 2004 r. WEH, Bratysława 8 Zachęta inwestycyjna w świetle ww. ustawy, definiowana jest jako pomoc państwowa na realizację inwestycji niezbędnych do rozpoczęcia produkcji lub świadczenia usług, na poszerzenie produkcji i usług, na nabycie przedsiębiorstwa oraz na tworzenie nowych miejsc pracy w związku z realizowaną inwestycją. 11

13 Inwestycje zagr. łącznie, w tym: ,9 100, ,6 100, ,5 100,0 Niemcy ,6 27, ,9 1, ,6 22,7 Niderlandy ,7 19, ,3 0, ,0 16,5 Austria ,4 6, ,4 49, ,8 14,3 Włochy ,5 1, ,0 36, ,5 7,8 Francja ,5 8, ,9 0, ,3 7,3 Wielka Brytania ,2 8, ,7 0, ,9 6,9 Węgry ,3 7, ,9 2, ,2 6,6 Czechy ,0 5, ,6 5, ,6 5,4 USA ,7 4, ,8 2, ,5 4,5 Szwajcaria ,8 1,4 0 0,0 0, ,8 1,2 Pozostałe kraje ,3 8,4 0 0,0 0, ,3 6,9 Źródło: Slovak Investment and Trade Development Agency W okresie ostatnich kilku lat znacznie zwiększył się również napływ BIZ w Czechach, co zaprezentowano na wykresie 4. Wg danych Czeskiego Banku Narodowego w 2004 roku zagraniczne firmy zainwestowały kwotę 3,6 mld euro. Wykres 4 Napływ BIZ do Czech w mln euro w latach Źródło: Czeski Bank Narodowy, marzec 2005 r. Czechinvest Zarówno w 2003 jak i w 2004 roku w Czechach nie miała miejsca żadna większa prywatyzacja z udziałem inwestora zagranicznego. Sytuacja ta podobnie jak w latach ubiegłych miała wpływ na niższą wartość napływu zagranicznych inwestycji zagranicznych. 12

14 Skumulowana wartość BIZ na koniec 2004 roku, wg danych czeskiej agencji Czechinvest, wyniosła 41 mld euro. Największymi inwestorami są firmy z Niemiec z kwotą zainwestowanego kapitału w wysokości 12,2 mld euro. Na kolejnych miejscach są z firmy z Niderlandów - 6,1 mld euro oraz Austrii - 4,3 mld euro. W działalności produkcyjnej ulokowanych zostało 14,4 mld euro, co stanowi 41% ogólnej wartości BIZ w Czechach. Najważniejszym inwestorem w nowych krajach członkowskich UE są kraje UE-15. Jednak ich inwestycje stanowią zaledwie kilka procent ogólnej wartości zagranicznych inwestycji państw UE-15. Wg danych UNCTAD w 2003 roku stanowiły one zaledwie 3,5%, a w 2002 roku 5,7% ogólnej wartości BIZ krajów UE-15. Nowe kraje członkowskie dzięki wejściu do UE stały się terenem bardziej atrakcyjnym dla zagranicznych inwestycji. Coraz częściej także małe i średnie firmy z zachodniej Europy decydują się na przenoszenie w ten obszar produkcji. Jednym z istotnych czynników powodujących przenoszenia produkcji są zdecydowanie niższe koszty pracy. Wg ocen niemieckiego Stowarzyszenia Izb Handlowych (DIHK) tendencja przenoszenia produkcji przez małe i średnie firmy do nowych członków UE w następnych latach będzie wzrastać. 2.2 Wartość BIZ w Polsce Na podstawie wstępnych danych Narodowego Banku Polskiego 9 wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w 2004 roku wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o ponad 2,0 mld USD. Jest to najwyższa wartość BIZ od 2000 r. Napływ BIZ wg NBP w poszczególnych kwartałach w latach przedstawiono w tabeli 5. Tabela 5 Napływ BIZ wg NBP w mln USD ROK I kw. II. kw. I półr. III kw. I III kw IV. kw. Ogółem Dane z Bilansu Płatniczego NBP na bazie transakcji. 13

15 Źródło: NBP, Bilans Płatniczy na bazie transakcji. Według danych Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych 10 w 2004 roku do Polski napłynęło w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 7,86 mld USD, co oznacza wzrost o 23% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jest to najwyższy poziom zagranicznych inwestycji od czterech lat. Jednakże w 2000 roku w napływie BIZ znaczący był udział prywatyzacji. Tylko z tytułu prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej S.A. wpłynęło 3,0 mld USD. Wykres 5 Wartość zagranicznych inwestycji w Polsce w latach (w mln USD) Źródło: PAIiIZ Skumulowana wartość BIZ w Polsce na koniec 2004 roku wyniosła 84,48 mld USD, w tym inwestycji dużych tj. powyżej 1 mln USD - 80,65 mld USD. Inwestycje poniżej 1,0 mln USD oszacowane są przez PAIiIZ na kwotę 3,83 mld USD. W ostatnich latach następują korzystne zmiany w strukturze napływu BIZ do Polski. Z każdym kolejnym rokiem zwiększa się wartość inwestycji typu greenfield w 10 Między danymi NBP i PAIiIZ występują różnice metodologiczne. NBP podaje stan zobowiązań zagranicznych z tytułu inwestycji bezpośrednich w bilansie pasywów zagranicznych na podstawie sprawozdań podmiotów gospodarczych. Natomiast PAIiIZ zbiera dane metodą ankietową: rozsyła zapytania na temat BIZ do poszczególnych inwestorów zagranicznych, koncentrując swoją uwagę na inwestycjach dużych (powyżej 1 mln USD). Uzyskane odpowiedzi służą do określenia wielkości BIZ. Bywa, że nie wszystkie rejestrowane przez PAIiIZ w danym roku inwestycje są realizowane w tym roku i w deklarowanej wysokości. W rezultacie oceny PAIiIZ mają charakter szacunkowy i są wyższe od danych NBP oraz GUS. 14

16 ogólnej kwocie BIZ. Są one szczególnie istotne dla gospodarki, bowiem przyczyniają się do napływu nowych technologii i unowocześnienia przemysłu oraz tworzą nowe miejsca pracy zarówno w nowo uruchamianych firmach jak i w ich otoczeniu. Wykres 6 Struktura BIZ w Polsce według form inwestowania w latach w % greenfield przejęcia prywatyzacja Źródło: Na podstawie danych PAIiIZ. Polska pozostaje nadal atrakcyjnym partnerem dla zagranicznych inwestorów. Jednakże w ostatnich latach o pozyskanie zagranicznych inwestorów coraz skuteczniej konkurują z Polską: Czechy, Słowacja, Węgry. W ostatnim roku do konkurentów Polski dołączyła także Rosja. Szereg zagranicznych firm zdecydowało się zainwestować właśnie w tych krajach, a nie w Polsce. Niemniej jednak Polska pod względem skumulowanej wartości BIZ jest liderem w tym regionie Europy. Wg danych PAIiIZ, także początek 2005 roku okazał się korzystny dla Polski w zakresie napływu BIZ. Uzgodnione zostały ostatecznie warunki inwestowania kilku znaczących zagranicznych firm, co zaprezentowano w tabeli 6. 15

17 Tabela 6 Zakończone projekty PAIiIZ w pierwszym kwartale 2005 r. Zagraniczny inwestor Branża Kwota w mln Zatrudnienie Michelin fabryka opon osób LG Elrktornics fabryka telewizorów osób Elektrolux 2 fabryki sprzętu AGD osób Hewlett Packard centrum księgowe osób Viva Magnetic fabryka opakowań osób Bridgestone Fabryka wyrobów z gumy osób Atos Orgin BPO centrum IT 0,5 90 osób Pozostałe osób RAZEM 553, osób Źródło: PAIiIZ Szczególnie duże możliwości wzrostu inwestycji zagranicznych jak i zatrudnienia upatruje się w zwiększeniu usług. Według raportu opracowanego przez firmę A.T.Kearney, która jest jedną z największych firm konsultingowych specjalizujących się w doradztwie w zakresie zarządzania strategicznego, operacyjnego i informatycznego, Polska znalazła się na czwartym miejscu pod względem atrakcyjności do lokowania kapitału 11. Tak wysokiej pozycji w poprzednich wydaniach raportu tej firmy Polska jeszcze nie zajmowała. Za najbardziej atrakcyjne miejsce do inwestowania uznano Chiny, a następnie USA i Meksyk. Polska jest atrakcyjna dla zagranicznych inwestorów m.in. dlatego, że ma duży, stale rosnący rynek, jak i dobrze przygotowaną, wykształconą kadrę oraz niskie koszty produkcji. Obecnie mamy w świecie do czynienia z faktem globalnej restrukturyzacji firm: Business Proces Offshoring, który polega na przenoszeniu działalności usługowej do krajów, w których są niskie koszty pracy, a jakość świadczonych usług jest wysoka. Te zalety dostrzegło już kilkanaście zagranicznych firm, które rozpoczęły działalności BPO w Polsce. Firmy świadczące te usługi pracują głównie na rzecz dużych koncernów, których są częścią. Świadczą one usługi finansowe, księgowe, informatyczne. Swoje centra usługowe utworzyły w Polsce m.in. takie międzynarodowe koncerny jak: Philips, General Electric, IBM. W ostatnich latach powstały także centra przetwarzania danych IBM oraz Hawlett-Packard. 11 Polska centrum usług dla Europy, Mckinsey & Company, X r. 16

18 Wg rankingu przeprowadzonego przez angielską firmę Economist Intelligence Unit, Polska jest na 5 miejscu pod względem atrakcyjności dla lokalizacji offshoringowych. Tabela 7 Ranking lokalizacji offshoringowych Miejsce Kraj Wynik Miejsce Kraj Wynik 1. Indie 7,76 8. Węgry 7,17 2. Chiny 7,34 9. Filipiny 7,17 3. Czechy 7, Tajlandia 7,16 4. Singapur 7, Malezja 7,13 5. Polska 7, Słowacja 7,12 6. Kanada 7, Bułgaria 7,09 7. Hong Kong 7, Rumunia 7,08 Źródło: Economist Intelligence Unit, 2005 Ranking lokalizacji offshoringowych W raporcie przeanalizowano dziewięć wskaźników atrakcyjności - bliskość rynku, ryzyko polityczne oraz kwestie bezpieczeństwa, stabilność makroekonomiczną, otoczenie prawne, politykę podatkową, regulacje związane z zatrudnieniem, koszty pracy, umiejętności pracowników oraz infrastrukturę. W Polsce zagraniczne firmy tworzą także centra badawczo-rozwojowe. Pomysły polskich inżynierów z tych ośrodków są wykorzystywane w informatycznych i telekomunikacyjnych rozwiązaniach Intela, Nokii, Oracle, w silnikach lotniczych General Electric, w produktach potentata w dziedzinie podzespołów samochodowych Delphi. Korzystają z nich również koncerny Alstom i Philips. Ośrodki założone w Polsce przez zagraniczne koncerny osiągają dobre rezultaty. Dlatego zapadają decyzje o ich powiększaniu. Centrum rozwojowe Siemensa w naszym kraju zwiększa zatrudnienie do ponad 700 osób. Przed czterema laty miało zaledwie 10-osobową kadrę. Pracowników przyjmują Motorola i Samsung. Nasze atuty to nadal niskie koszty pracy, wykwalifikowana kadra i 19% podatek dochodowy od firm. Poza tym wstąpienie Polski do UE sprzyja pozyskiwaniu projektów zagranicznych firm. Przenoszenie produkcji usług zagranicę ("offshoring") otwiera nowe możliwości eksportowe przed krajami rozwijającymi się i Europy Środkowowschodniej oraz może przynieść korzyści krajom, które stają się importerami tych usług. Wg danych 17

19 UNCTAD w Indiach eksport usług programistycznych i usług powstałych na bazie technologii informacyjnej wzrósł z prawie 0,5 miliarda dolarów przed dziesięciu laty do około 12 miliardów w okresie Przenoszenie usług ma także istotny wpływ na poziom zatrudnienia. Z szacunków dotyczących miejsc pracy opracowanych przez Bank Światowy wynika natomiast, że "offshoring" obejmował w połowie lat 90 od 1% do 5% ogółu zatrudnionych w krajach grupy G7. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, firma Forrester Research ocenia, że do 2015 roku firmy amerykańskie mogą przenieść do biedniejszych krajów 3,4 mln usługowych miejsc pracy. Z kolei firma Deloitte Research szacuje, że w samym sektorze usług finansowych firmy amerykańskie utworzą zagranicą 2 mln miejsc pracy, a w skali całej gospodarki w wyniku "offshoringu" około 4 milionów Amerykanów może stracić pracę. Do powyższych szacunków należy jednak podchodzić z dystansem. Skala nowego zjawiska jest trudna do ustalenia. Szacunki dotyczące eksportu wskazują, że "offshoring" usług był w 2001 roku wart 32 mld USD, natomiast prognozy dotyczące "offshoringu" samych tylko usług powstałych na bazie technologii informacyjnej mówią o tym, że wartość ich eksportu wzrośnie z 1 mld USD w 2002 roku do 24 miliardów 2007 roku. W rzeczywistości wszystkie te liczby mogą być jednak znacznie większe BIZ według krajów pochodzenia kapitału W 2004 roku inwestycje zagraniczne lokowane w Polsce pochodziły głównie z Europy i Stanów Zjednoczonych AP. Najwięcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych napłynęło z krajów UE-15. Stanowiły one 74% ogólnej wartości BIZ w 2004 roku w Polsce. Na kolejnym miejscu znaleźli się inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych. Ich udział stanowił 13% wartości BIZ w 2004 roku. Na liście krajów, pod względem skumulowanej wartości napływu BIZ do Polski, nie zaszły, w porównaniu ze stanem na koniec 2003 roku, żadne istotne zmiany. Na pierwszym miejscu są nadal inwestorzy francuscy, którzy zainwestowali łącznie ponad 16,0 mld USD, co stanowi około 20,0% ogółu BIZ w Polsce. Największe kwo- 12. UNCTAD, "Światowy Raport Inwestycyjny 2004: Zwrot w stronę usług". 13. UNCTAD, "OFFSHORING" O krok od wysypu inwestycji 18

20 ty ulokowali oni m.in. w telekomunikacji (France Telecom i Vivendii) - łącznie 5,7 mld USD, co stanowi 36,0% ogólnej wartości francuskich inwestycji w Polsce oraz w handel i naprawy (firmy Casino, Carrefour, Auchan) łącznie 2,5 mld USD tj. 15,3% ogólnej kwoty inwestycji francuskich w Polsce. Znaczące również inwestycje dokonane zostały w produkcję materiałów budowlanych (firmy Saint Gobain i Lafarge) 1,5 mld USD. Łączna wartość BIZ w tych trzech ww. obszarach działalności wyniosła 9,7 mld USD, co stanowi 60,6% skumulowanej wartości inwestycji francuskich w Polsce. Niezależnie od ww. kierunków inwestowania, francuskie firmy zaangażowały się w rożne sfery działalności gospodarczej w Polsce w tym m.in.: w bankowość - francuski bank Credit Agricole jest głównym udziałowcem Lucas Banku, w elektrociepłownie - Electricite de France Internationale (EDF) posiada udziały w polskich elektrociepłowniach, w media - TV Canal Plus oraz w produkcję sprzętu elektronicznego - firma Thompson w Piasecznie. Wykres 7 BIZ w 2004 roku wg krajów pochodzenia kapitału Niderlandy Niemcy Francja USA Belgia Luksemburg Austria Szwecja Dania Źródło: PAIiIZ Drugie miejsce pod względem wartości inwestycji zajmują firmy z Niderlandów z kwotą zainwestowanego kapitału w wysokości 11,2 mld USD. Największym inwestorem jest koncern multimedialny United Pan-Europe Communications N.V., który zainwestował w Polsce 1,2 mld USD oraz ING Group N.V. z kwotą zainwestowanego kapitału w wysokości 990,0 mln USD, który posiada m.in. 54% udziałów w Banku Śląskim S.A. Na kolejnych miejscach uplasowały się firmy: BP International B.V, posiadająca m.in. sieć stacji benzynowych, Heineken, główny udziałowiec Grupy Żywiec S.A. oraz CBR Baltic posiadająca udziały w polskich cementowniach. 19

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE GRUDZIEŃ 2004 ü Największy napływ kapitału zagranicznego do Polski od 2000 roku. ü Polska nadal w czołówce przyjmujących BIZ w regionie Europy Środkowej

Bardziej szczegółowo

LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE W 2002 ROKU

LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE W 2002 ROKU LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE W 2002 ROKU Rok 2002 był jednym z najtrudniejszych dla inwestorów zagranicznych w ostatnich dziesięciu latach. Według wstępnych szacunków Konferencji

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce PAIiIZ Warszawa, 4 października 2006 Największe BIZ według wartości skumulowanych Inwestor France Telecom Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD) Fiat KBC

Bardziej szczegółowo

Nr 810. Informacja. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów UE w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 810. Informacja. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów UE w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów UE w Polsce Październik 2001 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Informacja

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-10 16:26:48

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-10 16:26:48 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-10 16:26:48 2 Francja jest czwartym największym na świecie inwestorem, po Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Firm zagraniczne inwestują we Francji w przemysł

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 2 Wielka Brytania plasuje się w czołówce globalnych inwestorów. Według danych OECD zajmuje 5. miejsce na świecie. Według wstępnych danych OECD w 2012 r. poziom

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Przemysł motoryzacyjny w Polsce inwestycje, trendy i kierunki rozwoju Anna Polak - Kocińska Wiceprezes PAIiIZ S.A. Zawiercie, 28-29.05.2014 Średnie

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie Kapitał zagraniczny w województwie lubelskim i Lublinie SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO... 4 PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WG PRZEDZIAŁÓW ZATRUDNIENIENIA...

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje :56:13

Kto i gdzie inwestuje :56:13 Kto i gdzie inwestuje 2015-05-14 16:56:13 2 Polska jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej w przyciąganiu koreańskich inwestycji oraz piątym największym celem inwestycyjnym wśród krajów UE. Mimo to

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku 17.10.2007 Józef Sobota Członek Zarządu NBP Dyrektor Departamentu Statystyki 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2006 roku Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2002 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2002 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2002 ROKU DEPARTAM ENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOM ICZNYCH Warszawa, maj 2003 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 17.10.2016/246 2016 1. Rośnie liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce Polska i Rosja zanotowały w 2015 roku największy przyrost bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku Informacja o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce w 2013 roku została przygotowana po raz pierwszy w oparciu o nowe standardy Organizacji

Bardziej szczegółowo

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku Informacja o polskich inwestycjach bezpośrednich za granicą w 2013 roku została przygotowane po raz pierwszy w oparciu o nowe standardy Organizacji

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

DANE EKONOMICZNE O FRANCJI

DANE EKONOMICZNE O FRANCJI DANE EKONOMICZNE O FRANCJI Stan obecny Francja to dziś piąta gospodarka świata. Może pochwalić się szeregiem ekonomicznych atutów, dzięki którym tak chętnie wybiera ją wielu inwestorów zagranicznych. Francja

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski www.pwc.com Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski W kontekście "Priorytetów Polityki Przemysłowej 2015-2020+ Wrzesień 2015 r. Raport powstał na zlecenie i przy współpracy ze Związkiem Pracodawców

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. Współpraca Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych z samorządami gminnymi i specjalnymi strefami ekonomicznymi w kontekście pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce prof. dr hab. Krzysztof Kalicki Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. Wiceprezes Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r.

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wzrost PKB w 2011r. wyniósł 4,3%. Uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego

Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego Agnieszka Kłysik-Uryszek Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego Spółki prowadzące

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku Warszawa, styczeń 2010r. 2 3 Strona WSTĘP 9 SYNTEZA 11 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2008 roku 15 2 z tytułu zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego?

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? Cz I Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? 1. Podstawowe definicje wprowadzenie!" # " " $ % % & &%'# " (& )#&!* *! "(* *! "(* ł ł $ % # &+,"% + & ", *! "(*! " #$% $ % # &!

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami?

Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami? Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami? W przeciągu ostatnich 20 lat, polskie firmy znacząco powiększyły swoje możliwości finansowe i wiele z nich zdecydowało się wyjść

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2011-2013 Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Program seminarium Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i kondycja sektora zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie i produktywność pracy

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie i produktywność pracy Jan Hybel Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie i produktywność pracy Wstęp Skutki realizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

dział administracji obecnie72% - wzrost o 41 punktów procentowych w porównaniu do 2010 roku

dział administracji obecnie72% - wzrost o 41 punktów procentowych w porównaniu do 2010 roku Outsourcing back-office atrakcyjnym rozwiązaniem biznesowym Co czwarte polskie przedsiębiorstwo stosuje outsourcing back-office, wynika z tegorocznego badania przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Grupy

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-07-20 14:39:55

Kto i gdzie inwestuje 2015-07-20 14:39:55 Kto i gdzie inwestuje 2015-07-20 14:39:55 2 Polska dla Portugalii jest największym rynkiem inwestycyjnym w Europie Środkowej i Wschodniej. Natomiast wartość polskich inwestycji w Portugalii jest stosunkowo

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

Nr 1029. Informacja. Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku. Styczeń 2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Nr 1029. Informacja. Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku. Styczeń 2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku Styczeń 2004 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Poland a true special economic zone

Poland a true special economic zone Poland a true special economic zone Raport EY Paweł Tynel 25 listopada 2013 r. Dlaczego powstał raport Poland a true special economic zone Zebranie w jednym dokumencie ważnych informacji dla inwestorów

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011)

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) Agnieszka Kozłowska Korbicz koordynator projektu GreenEvo Forum Energia - Efekt Środowisko 25.05.2012 GreenEvo Akceleratora Zielonych

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S

SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S Trendy na rynku motoryzacyjnym Warszawa 2 luty 29 Agenda Producenci - Importerzy Finanse - Leasingi Ubezpieczenia 2/2/9 2 Producenci - Importerzy Producenci - Importerzy

Bardziej szczegółowo

MSG ĆWICZENIA 3. Międzynarodowe przepływy kapitału

MSG ĆWICZENIA 3. Międzynarodowe przepływy kapitału MSG ĆWICZENIA 3 Międzynarodowe przepływy kapitału przemieszczanie za granicę wartości w formie środków finansowych lub dóbr materialnych, gdy kraj przyjmujący kapitał jest obciążony na rzecz kraju-eksportera

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 2014 i 2015

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 2014 i 2015 POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 204 i 205 Iwona Chojnowska-Haponik Dyrektor Departament Inwestycji Zagranicznych Warszawa, 29 grudnia 205 r.

Bardziej szczegółowo

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Oszczędności długoterminowe z perspektywy rynku kapitałowego a wzrost gospodarczy kraju Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Forum Funduszy Inwestycyjnych, Warszawa, 16.06.2016 Model wzrostu Polski oparty

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowoekonomiczna Struktura majątkowo-kapitałowa podmiotów gospodarczych;

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo