BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2002 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2002 ROKU"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2002 ROKU DEPARTAM ENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOM ICZNYCH Warszawa, maj 2003 r. 1

2 SPIS TRESCI Synteza... str Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce polskiej... str Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w 2002 r.... str Wielkość inwestycji zagranicznych... str BIZ wg krajów pochodzenia kapitału... str Struktura sektorowa inwestycji zagranicznych... str W 2002 roku... str Pod względem skumulowanej wartości... str Najwięksi indywidualni inwestorzy... str W 2002 roku... str Pod względem skumulowanej wartości... str Podsumowanie... str Spis tabel... str Spis wykresów... str Załączniki... str. 28 2

3 Opracowano: w Wydziale Analiz Gospodarczych w Departamencie Analiz i Prognoz Ekonomicznych 3

4 SYNTEZA W 2002 roku, wg danych Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, napłynęło do Polski 6,06 mld USD w formie BIZ. Jest to kwota ponad 1,0 mln USD mniejsza w porównaniu z rokiem poprzednim (7,1 mld USD). Spadek napływu BIZ wynika m.in. z utrzymującej się słabej koniunktury gospodarczej w świecie, w tym także w krajach Unii Europejskiej, co spowodowało zmniejszenie aktywności inwestycyjnej zagranicznych firm. Inwestycje zagraniczne krajów strefy euro w 2002 roku wyniosły 151 mld euro, podczas gdy w 2001 roku - 255,8 mld euro. Duży wpływ na zmniejszenie napływu BIZ do Polski ma też kurczenie się zasobów majątkowych przeznaczonych do prywatyzacji. Skumulowana wartość inwestycji zagranicznych na koniec 2002 roku wynosiła 65,1 mld USD, w tym inwestycji dużych tj. powyżej 1 mln USD 61,4 mld USD, zaś wg szacunku PAIZ inwestycje poniżej 1 mln USD wyniosły narastająco 3,7 mld USD. W przyszłości zagraniczne firmy planują dalsze inwestycje na kwotę 12,3 mld USD, w tym najwięcej w sferze produkcyjnej 5,5 mld USD. W strukturze napływu BIZ do Polski zachodzą korzystne zmiany. Spośród wszystkich inwestycji zrealizowanych w 2002 roku, 30% stanowiły całkowicie nowe projekty, z czego 37% stanowiły inwestycje od podstaw. Są one najbardziej wartościowe dla gospodarki, bowiem kreują nowe miejsce pracy nie tylko w nowo powstającym zakładzie, ale także w jego otoczeniu. Do korzystnych zjawisk należy zaliczyć również wzrost zainteresowania zagranicznych inwestorów przetwórstwem przemysłowym 2,1 mld USD, co stanowi 34,3% ogólnej wartości BIZ w 2002 roku. Odpowiednie wielkości w 2001 roku kształtowały się następująco: 2,0 mln USD i 27,6% Wzrost ten nastąpił kosztem spadku udziału inwestycji lokowanych głównie w handlu i naprawach oraz w pośrednictwie finansowym. Na drugim miejscu pod względem wielkości zainwestowanego w 2002 roku kapitału jest pośrednictwo finansowe, gdzie inwestorzy zagraniczni ulokowali 1,1 mld USD tj. 17,3% (w 2001 r mld USD tj. 26,7%). Z ogólnej skumulowanej kwoty 61,4 mld USD, jaką dotychczas zagraniczne firmy zainwestowały w Polsce, najwięcej tj. 24,8 mld USD, przypada na przetwórstwo przemysłowe, co stanowi 40,3% ogólnej skumulowanej wartości BIZ. Najwięcej środ- 4

5 ków w sferze produkcyjnej zainwestowanych zostało w produkcję sprzętu transportowego tj. 6,2 mln USD, wynosząc 25,1% w przetwórstwie przemysłowym oraz 10,1% ogółu napływu BIZ do Polski. Pod względem skumulowanej wartości inwestycji pierwsze miejsce zajmują firmy francuskie, które zainwestowały w Polsce ,0 mln USD. Na kolejnych miejscach są firmy z USA 7.985,2 mln USD oraz z Niemiec 7.444,6 mln USD. Na liście inwestorów, którzy zainwestowali w Polsce kwotę ponad 1,0 mln USD jest 920 firm z 35 krajów świata, w tym z Niemiec 212, z USA 126, a z Francji 89 i z Niderlandów Rola inwestycji zagranicznych w polskiej gospodarce. Bezpo rednie inwestycje zagraniczne spe niaj istotną rol w unowocze nieniu polskiej gospodarki. Firmy zagraniczne wprowadzaj c do polskich przedsi biorstw nowe technologie, nowe formy zarz dzania i organizacji produkcji przyczyniaj si do unowocze nienia i poprawy ich funkcjonowania. Spółki z kapitałem zagranicznym odgrywają istotną rolę w procesach przebudowy i modernizacji polskiej gospodarki. Wydatki inwestycyjne tych spółek (o liczbie pracujących 10 i więcej) na pozyskanie majątku trwałego, poniesione w 2001 roku wyniosły 47,7 mld zł, co stanowiło 63,2% łącznych nakładów inwestycyjnych wszystkich podmiotów składających bilans. 1 Tabela 1. Inwestycje w środki trwałe spółek z kapitałem zagranicznym i ich udział w inwestycjach ogółem podmiotów składających bilans w latach Wyszczególnienie Inwestycje w mld zł 3,9 7,7 13,2 24,5 40,5 50,7 49,0 43,8 Udział w % 19,7 27,8 33,2 40,2 52,8 62,2 61,8 63,2 Źródło: Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKCHZ, W-wa 2003, str39. O roli i znaczeniu BIZ w gospodarce świadczy także ich udział w PKB jak i w inwestycjach ogółem, co obrazuje poniższa tabela. 1 Działalność gospodarcza spółek z działem kapitału zagranicznego w 2001 roku, GUS 2002 r. 5

6 Tabela 2. Napływ BIZ wg danych NBP do Polski oraz jego relacja do wartości PKB i nakładów inwestycyjnych ogółem w latach Wyszczególnienie Napływ BIZ (w mln USD) * BIZ/PKB w % 2,0 2,9 3,1 3,4 4,0 4,7 5,9 3,1 2,2 BIZ/ inwestycje ogółem w % 12,5 15,5 15,1 14,5 16,0 18,4 23,8 14,9 11,4 *Napływ BIZ na bazie płatności, w pozostałych latach na bazie transakcji Źródło: Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKCHZ, W-wa 2003, str. 27 Spó ki z kapita em zagranicznym odgrywaj także istotn rol w obrotach polskiego handlu zagranicznego. W 2002 roku wyeksportowały one towary o wartości 22,3 mld USD, co stanowiło 54,5% całego polskiego eksportu. Jednocześnie w stosunku do roku poprzedniego eksport zwiększył się o 17,0%, przy wzroście o 10,7% eksportu w firmach wyłącznie z kapitałem polskim 2. O tempie wzrostu eksportu spó ek z udzia em kapita u zagranicznego wiadczy tak e fakt, i w 1995 roku warto ich eksportu wynosi a zaledwie 6.9 mld USD, (stanowi o 30,0% eksportu ogó em), a zatem w ciągu 6 lat nastąpił blisko trzykrotny wzrost. Znaczny, ponad 50,0% udział podmiotów zagranicznych w polskim eksporcie świadczy o wyższy poziomie międzynarodowej konkurencyjności tych firm, jak i ich wyrobów. Najważniejszą pozycję towarową w eksporcie stanowią m aszyny i urządzenia, których wartość w 2002 roku wyniosła 6.636,9 mln USD (5644,7 w 2001 r.), co stanowiło 29,7% eksportu ogółem spółek zagranicznych oraz 73,7% łącznego eksportu w tej grupie towarowej. G ównym kierunkiem eksportu pozostaj kraje Unii Europejskiej. W 2002 roku eksport do UE wyniós 16.8 mld USD (14.3 mld USD w 2001 r.), co stanowi o 75,4% ca ego eksportu spółek. Spo ród pa stw Unii najwi kszy eksport w kwocie 7,9 mld USD realizowany by do Niemiec. Na kolejnych miejscach znalaz y si W ochy - 1,6 mld USD oraz Francja - 1,5 mld USD. Spó ki z udzia em kapita u zagranicznego maj tak e znacz cy udział w imporcie, co wynika g ównie z du ego importu inwestycyjnego jak i zaopatrzeniowego, który jest konieczny, szczególnie na pocz tku uruchamiania dzia alno ci gospo- 2 Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny. IKCHZ, Warszawa 2003 r. str.54 6

7 darczej w Polsce. Warto importu w 2002 roku wynios a 32,1 mld USD, co stanowiło 58,2% całego polskiego importu. Tabela 3. Obroty handlu zagranicznego spółek zagranicznych na tle ogólnych obrotów polskiego handlu zagranicznego w latach ( w mln USD) Wyszczególnienie Spółki z udziałem Podmioty z kapitałem Handel zagraniczny kapitału zagr. wyłącznie polski Polski ogółem Wartość w mln USD - eksportu , , , , , ,8 - importu , , , , , ,7 - saldo , , , , , ,9 Zmiana do roku poprzedniego - eksport ( w mln USD) 2.815, , , , , ,6 - import 553, ,9 781, , , ,6 - saldo 2.261,5-143,5 844,4 223, ,0 80,0 Zmiana do roku poprzedniego w % - eksport 17,0 15,6 10,7 11,4 14,0 13,6 - import 2,0 10,9 3,8 7,9 2,7 9,6 Udział w obr. handlu zagran. w % - eksport 53,6 54,5 46,4 45,5 100,0 100,0 - import 57,6 58,2 42,4 41,8 100,0 100,0 - saldo 67,8 69,2 32,2 30,8 100,0 100,0 Źródło: Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny. IKCHZ, Warszawa 2003 r. Inwestycje zagraniczne oddzia ywuj tak e pozytywnie na rynek pracy, szczególnie wtedy, kiedy dokonywane s w formie inwestycji od podstaw (greenfield). W 2001 roku zatrudniały 957,9 tys. pracowników, z tego najwięcej tj. około 55,0% osób pracowało w spółkach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym, 19,0 % w handlu i naprawach, a 10,0% w transporcie składowaniu i łączności. 3 PAIZ szacuje, i tylko w 2002 roku dzi ki inwestycjom zagranicznym typu greenfield powsta o w Polsce blisko nowych miejsc pracy. Jednocze nie powstaj te nowe miejsca pracy w ich otoczeniu, g ównie w firmach kooperuj cych oraz w us ugach. Szacuje si, i jedno miejsce pracy powsta e w wyniku inwestycji zagranicznych generuje rednio cztery nowe miejsca pracy w ich otoczeniu. Z tych to m.in. powodów stale wzrastaj cy poziom inwestycji zagranicznych w Polsce nale y uzna za element pozytywny i wa ny dla naszej gospodarki. 3 / Działalność gospodarcza spółek z działem kapitału zagranicznego w 2001 roku, GUS 2002 r. 7

8 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 2002 roku 2.1. Wielkość inwestycji zagranicznych Rok 2002 nie był korzystny dla zagranicznych inwestycji nie tylko w Polsce, ale i w świecie. Wynika to z faktu osłabienia światowej koniunktury gospodarczej, której towarzyszył spadek aktywności inwestycyjnej korporacji międzynarodowych. Szereg znanych, inwestujących także mi.in w Polsce, międzynarodowych koncernów w tym m.in. France Telecom zanotował w 2002 roku rekordową stratę 20,7 mld euro, największą w historii francuskiego przemysłu. Również niemiecki operator telekomunikacyjny Deutsche Telekom zakończył 2002 rok stratą netto w wysokości 24,6 mld euro, największą w historii Niemiec i drugą w historii Europy. Straty odnotowały także niektóre koncerny samochodowe, w tym m.in. Fiat, który przeprowadził głęboką restrukturyzację, sprzedając część aktywów i zwalniając 15,0 tys. pracowników. Trudności finansowe dużych m iędzynarodowych koncernów przełożyły się także na znaczne ograniczenie ich aktywności inwestycyjnej, w tym również na zmniejszenie inwestycji zagranicznych. Wartość inwestycji zagranicznych w świecie w 2002 roku Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) szacuje na kwotę 534 mld USD, tj. o 27% mniej w porównaniu z 2001 rokiem i aż 64,2 % w porównaniu z 2000 rokiem. Według danych publikowanych przez Eurostat bezpośrednie inwestycje krajów Unii Europejskiej w 2002 roku za granica wyniosły 140,4 mld euro, wobec 267,9 mld euro w 2001 roku 4. Oznacza to spadek o 48,0%. W 2001 roku w porównaniu z poprzednim spadek BIZ wynosił 34,0%. A zatem począwszy od 2001 roku następuje znaczący spadek inwestycji zagranicznych państw UE. Natomiast napływ BIZ do krajów UE w 2002 roku wyniósł 76,2 mld euro, podczas gdy w roku poprzednim 117,3 mld euro. Oznacza to spadek o 35,0%. Te niekorzystne tendencje miały również ujemny wpływ dla Europy Środkowej i Wschodniej. Szacuje się, że po raz pierwszy od 1996 roku odnotowano niewielki tj. o 200,0 mln USD spadek porównaniu z rokiem poprzednim napływu BIZ do tego regionu do poziomu 27,0 mld USD. 4 Komunikat Eurostatu 73/2003 8

9 Wykres 1. Napływ BIZ w świecie w latach w mld USD Źródło: UNCTAD, PAIZ Wpłynęło to także negatywnie m.in. na wielkość inwestycji zagranicznych w Polsce. Na podstawie wstępnych danych NBP 5 wartość inwestycji zagranicznych wyniosła około mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego mln USD. Spadek o mln USD tj. o 41,0%. Tabela 4. Napływ BIZ wg NBP ROK I kw. II. kw. I półr. III kw. za trzy kw. IV. kw. Ogółem Źródło: NBP, Bilans Płatniczy NBP 5 Pozycja "Inwestycje bezpośrednie :saldo" z Bilansu Płatniczego NBP. Dane te obejmują jedynie wpływy gotówkowe bez np. aportów rzeczowych. 9

10 Według danych Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych 6 w 2002 roku do Polski napłynęło w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 6,06 mld USD, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego 7,1 mld USD. Jest to mniej o ponad 1,0 mld USD tj. o 14,7% w porównaniu z rokiem ubiegłym i o ponad 4,5 mld mniej niż w 2000 roku. Jednakże na duży napływ BIZ w 2000 roku miała prywatyzacja Telekomunikacji Polskiej S.A. za kwotę ca 3,0 mld USD. Wykres.2. Napływ BIZ do Polski w latach w mln USD Źródło: PAIZ Skumulowana wartość inwestycji zagranicznych na koniec 2002 roku wynosiła ,6 mln USD, w tym inwestycji dużych tj. powyżej 1 mln USD ,4 mln USD. Jednocześnie PAIZ szacuje, że inwestycje poniżej 1 mln USD wyniosły narastająco 3.667,2 mln USD. Zmniejszenie nap ywu BIZ w 2002 r. wynika także z ograniczenia procesów prywatyzacyjnych Polsce w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednocześnie firmy zagraniczne zadeklarowały w najbliższej przyszłości dalsze inwestycje w Polsce na kwotę 12,9 mld USD. 6 Między danymi NBP i PAIZ występują różnice metodologiczne. NBP podaje stan zobowiązań zagranicznych z tytułu inwestycji bezpośrednich w bilansie pasywów zagranicznych na podstawie sprawozdań podmiotów gospodarczych. Natomiast PAIZ zbiera dane metodą ankietową: rozsyła zapytania na temat BIZ do poszczególnych inwestorów zagranicznych, koncentrując swoją uwagę na inwestycjach dużych (powyżej 1 mln USD). Uzyskane odpowiedzi służą do określenia wielkości BIZ. Bywa, że nie wszystkie rejestrowane przez PAIZ w danym roku inwestycje są realizowane w tym roku i w deklarowanej wysokości. W rezultacie oceny PAIZ mają charakter szacunkowy i są wyższe od danych NBP oraz GUS. Ocenia się jednak, że dane PAIZ oddają prawidłowo dynamikę przypływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, zwłaszcza w okresie ostatnich pięciu lat transformacji gospodarki w Polsce. 10

11 Polska w roku 2002, mimo obni enia poziomu BIZ, pozostaje nadal atrakcyjnych krajem spośród państw Europy rodkowej i Wschodniej pod wzgl dem wielko- ci nap ywu bezpo rednich inwestycji zagranicznych. Wg danych UNCTAD do krajów Europy rodkowo-wschodniej nap yn o w 2002 roku inwestycji zagranicznych na czn kwot 27,0 mld USD, w tym do Polski 6,06 mld USD, co stanowi 22,4%. Jednakże w 2002 roku spadek zagranicznych inwestycji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej wyniósł 200,0 mln USD tj. ca 1,0%, to w Polsce spadek wyniósł ponad 1,0 mld USD tj. 15,0%. To dowodzi, iż coraz trudniej jest przekonać zagraniczne firmy do inwestowania w Polsce. Znaczne zmniejszenie napływu BIZ odnotowały również Węgry. Według danych otrzymanych z Wydziału Ekonomiczno-Handlowego polskiej Ambasady w Budapeszcie, w 2002 roku napłynęło 908 mln euro w formie bezpośrednich inwestycji, podczas gdy w roku poprzednim mln euro. Skumulowana wartość BIZ na koniec 2002 roku wyniosła mln euro 7. Po okresie wielkich prywatyzacji przeprowadzonych w latach 90-tych, doszło do nasycenia gospodarki inwestycjami zagranicznymi. W przemyśle udział firm z kapitałem zagranicznym zbliża się do 73%, zatrudniają one 47% pracujących, osiągają 72% obrotów i 89% eksportu. Największym inwestorem na Węgrzech są Niemcy (Siemens, Audi), na które przypada 1/3 inwestycji zagranicznych, przed USA - 1/4 (IBM, Flextronics - elektronika, GM - motoryzacja) i Francją. W ostatnich paru latach stała się Słowacja jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji kapitału dla inwestorów zagranicznych. W ubiegłym roku przyciągnęła ponad 4,5 mld dolarów w formie BIZ. To ponad dwa razy tyle co w 2001 roku i blisko wyniku Polski. 8 W 2002 roku zagraniczni inwestorzy ulokowali tam 182 mld koron, podczas gdy rok wcześniej było to 74 mld koron. (Dla porównania, od roku do ogółem napłynęło 1,9 mld USD 9 ). Wg danych Banku Centralnego Słowacji największą kwotę przeznaczono na projekty prywatyzacyjne (152 mld koron), w tym m.in. na akcje lokalnego monopolisty paliwowego SPP. Zdaniem analityków taki rok jak 2002 może już się nie powtórzyć. Analitycy z angielskiej firmy The Economist Intelligence Unit Limited zakładają, iż napływ BIZ w 2003 roku wyniesie 1,9 mld USD. Dzięki inwestycjom zagranicznym Słowacja stała się także liczącym się producentem 7 Sprawozdanie ekonomiczne za rok 2002, WEH, Budapeszt, marzec Reuters, r. 9 Kapitał zagraniczny w gospodarce słowackiej i strategia jego wspierania. WEH, Bratysława, 2003 r. 11

12 samochodów. Już teraz przem ysł samochodowy, to najważniejsza gałąź słowackiego przemysłu. Od 10 lat w Bratysławie istnieją bowiem zakłady Volkswagena, które zatrudniają 9 tys. osób i w ub. roku wyprodukowały ponad 225 tys. samochodów. W 2002 roku wartość eksportu pojazdów samochodowych wyniosła 2.142,4 mln USD, co stanowiło 14,9% całego eksportu Słowacji 10. Eksport samochodów jest największą pozycją towarową słowackiego eksportu. Pozycja Słowacji w tej dziedzinie jeszcze się wzmocni. Obecnie budowana jest kosztem 700,0 mln euro przez PSA Peugeot- Citroen w Tarnawie fabryka samochodów. Pierwsze samochody małolitrażowe wyjadą z Trnawy na początku 2006 roku. Roczna produkcja ma wynieść ponad 300 tys. pojazdów. Pracę w zakładach PSA ma znaleźć 3,5 tys. osób, a kolejne 6-7 tys. miejsc pracy może powstać w firmach współpracujących z francuską fabryką. Tabela 5. Napływ inwestycji zagranicznych do Czech, Słowacji i Węgier w latach oraz prognoza na 2003 (mln USD) Kraj prognoza Czechy Słowacja Węgry Polska Źródło: The Economist Intelligence Unit, 2003 Z porównania napływu BIZ per capita wynika, iż zagraniczne firmy zainwestowały w 2002 roku w Polsce znacznie mniej niż w Czechach i Słowacji. W 2002 roku Polska wyprzedziła jedynie Węgry. Jednakże w latach poprzednich, do tego kraju per capita napływało więcej inwestycji zagranicznych niż do Polski, co prezentuje poniższa tabela. Tabela 6. Napływ inwestycji zagranicznych per capita do Czech, Słowacji i Węgier w latach oraz prognoza na 2003 (w USD) Kraj prognoza Czechy 248,7 139,2 124,9 359,4 614,1 485,4 481,7 799,5 487,8 Słowacja 43,8 65,3 32,3 104,0 65,7 379,6 272,5 737,7 737,7 Węgry 438,8 221,3 211,5 199,5 194,3 162,5 241,3 129,0 199,1 Polska 94,8 116,4 126,9 164,6 188,1 241,7 147,9 147,6 176,0 Źródło: The Economist Intelligence Unit, Sprawozdanie ekonomiczne za rok 2002, WEH, Bratysława, marzec

13 Również Czechy skutecznie przyciągają zagranicznych inwestorów. W 2002 roku stały się liderem w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Według danych opublikowanych przez Czeski Bank Narodowy napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Republiki Czeskiej osiągnął w 2002 roku wartość 8,5 mld USD, co jest nie notowaną dotychczas wielkością. W 2001 roku napływ BIZ wyniósł 4,9 mld USD. Do dnia 31 grudnia 2002 roku skumulowana wartość inwestycji zagranicznych w tym kraju wyniosła 35,2 mld USD. Ponad 45% wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych do czeskiej gospodarki pochodzi ze sprzedaży udziałów należących do państwa w prywatyzowanych zakładach 11. Do największych inwestorów należą tradycyjnie Niemcy, którzy w 2002 roku zainwestowali 4.752,6 mln USD (1.375,1 mln USD w 2001 r.) oraz Niderlandy 950,0 mln USD. Największa ilość inwestycji zagranicznych skierowana była do sektora transportu i telekomunikacji 4.130,0 mln USD (843,5 mln USD w 2001 r.) Stanowi to 49,0% ogólnej wartości BIZ w 2002 r. Decydujący wpływ na tak duży udział sektora transportu i telekomunikacji w napływie inwestycji miała sprzedaż firmy Transgas niemieckiemu koncernowi RWE. Drugim sektorem co do wielkości napływu kapitału zagranicznego był sektor przemysłu przetwórczego, gdzie wartość inwestycji osiągnęła 1,7 mld USD i była wyższa o ponad 250 mln USD w porównaniu z rokiem poprzednim. Przedsiębiorstwa, z majątkowym udziałem firm zagranicznych mają z każdym kolejnym rokiem większy wpływ na rozwój gospodarczy Republiki Czeskiej. Przyczyniają się do unowocześniania sfery produkcyjnej oraz wzrostu wydajności pracy i eksportu. Firmy z udziałem kapitału zagranicznego wyeksportowały w roku 2002 towary o wartości prawie 30 mld USD. Liczba zatrudnionych w tych firmach wzrosła z 574 tys. w 2001 roku do 614 tys. pracowników w 2002 roku. Na koniec 2002 roku skumulowana wartość bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Rosji wg danych Państwowego Komitetu Federacji Rosyjskiej ds. Statystyki wyniosła mln USD, co stanowi ca 1/3 wartości napływu BIZ do Polski, z czego najwięcej zainwestowały firmy am erykańskie tj mln USD BIZ według krajów pochodzenia kapitału 11 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Republice Czeskiej w latach , WEH, Praga 13

14 W 2002 roku inwestycje zagraniczne pochodziły głównie z Europy i Stanów Zjednoczonych AP. Najwięcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych napłynęło z Wlk Brytanii mln USD, stanowiąc ca 23% ogółu napływu BIZ do Polski w 2002 r. Na drugim miejscu uplasowały się firmy niderlandzkie z kwotą BIZ w wysokości mln USD (17,7%), a na trzecim firmy z USA mln USD. Na kolejnych miejscach znalazły się firmy francuskie mln USD, następnie niemieckie mln USD oraz belgijskie 496 mln USD. Łączna kwota napływu BIZ z tych sześciu w/w krajów wyniosła 5.124,0 mln USD, co stanowiło 84,5% ogólnej kwoty napływu bezpośrednich inwestycji do Polski w 2002 roku. Na liście krajów pod względem skumulowanej wartości napływu BIZ do Polski, nie zaszły, w porównaniu ze stanem na koniec 2001 roku, żadne istotne zmiany. Na pierwszym miejscu są nadal inwestorzy francuscy, którzy zainwestowali łącznie 12,2 mld USD, tj. 19,8% ogółu BIZ w Polsce. Największe kwoty ulokowali m.in. w telekomunikacji (France Telecom i Vivendii) łącznie 4.443,0 mln USD tj. 36,5% ogólnej wartości francuskich inwestycji w Polsce oraz w handel i naprawy ( firmy Casino, Carrefour, Auchan) łącznie 2.396,2 mln USD tj. 19,7% ogólnej kwoty inwestycji francuskich w Polsce. Te dwa w/w obszary działalności stanowią 56,2% skumulowanej wartości inwestycji francuskich w Polsce. W ostatnich paru latach francuscy inwestorzy wykazują duże zainteresowanie inwestowaniem w Polsce. Dla porównania, wartość francuskich inwestycji w Polsce w 2000 r wynosiła 7,9 mld USD, a w 1999 r - 3,9 mld USD. Wzrostowi zaangażowania kapitałowego towarzyszy zwię-kszająca się liczba firm francuskich. Na koniec 2002 r. inwestorów francuskich, któ-rzy ulokowali kwotę powyżej 1,0 mln USD, było 93, podczas gdy w roku poprzednim 89. Jednocześnie firmy francuskie planują dalsze inwestycje w Polsce na kwotę 2,3 mld USD. Drugie miejsce pod względem wartości inwestycji zajmują firmy z USA z kwotą zainwestowanego kapitału w wysokości 8,7 mld USD. Ich udział w inwestycjach zagranicznych ogółem wyniósł 14,2%. Również pod względem liczby inwestorów (128) Stany Zjednoczone zajmują drugie miejsce. Do największych amerykańskich inwestorów należą Citibank (1,3 mld USD) oraz General Motors Corporation (0,8 mld USD), producent samochodów Opel. Ponadto firmy amerykańskie zadeklarowały dalsze inwestycje na kwotę przekraczającą 2,5 mld USD. Z żadnego innego kraju firmy nie planują tak znaczących inwestycji w Polsce. Na zwiększenie napływu BIZ z USA niewątpliwie wpłynie offset z tytułu zakupu myśliwca wielozadaniowego. 14

15 Trzecią pozycję zajęli inwestorzy z Niemiec, których zainwestowany kapitał wynosi 8,7 mld USD. Stanowi to 12,8% ogólnej wartości BIZ w Polsce. Jednocześnie firmy niemieckie zadeklarowały dalsze inwestycje w Polsce na kwotę 1,7 mld USD. Niemcy od lat zajmują pierwsze miejsce pod względem liczby inwestorów. Na koniec grudnia 2002 r. obecnych było 231 firm i ich liczba wzrosła o 19 w okresie 2002 roku. Tabela 7. Skumulowana wartość BIZ w 2002 roku w Polsce według kraju pochodzenia kapitału w mln USD. Skumulowana wartość L.p. Kraj pochodzenia zainwestowanego kapitału na : Poz. na liście w 2001 r. Plany inwestycyjne Liczba inwest orów Udział w % Francja , ,1 19, , USA 7.806, ,1 14, , Niemcy 7.138, ,0 12, , Niderlandy 4.584, ,1 9,5 728, Wielka Brytania 2.667, ,8 6,6 515, Włochy 3.501, ,2 6, , Szwecja 2.312, ,8 4,5 334, Międzynarodowe 2.465, ,7 3,9 697, Dania 915, ,2 3,0 303, Belgia 1.162, ,3 2,7 205, Korea 1.618, ,3 2,4 1, Rosja 1.286, ,2 2,2 300, Irlandia 1.041, ,7 1,7 31, Cypr 914,8 998,9 1,6 184, Szwajcaria 904,7 925,0 1,5 334, Austria 818,7 795,3 1,3 81, Hiszpania 380,2 592,2 1,0 38, Portugalia 493,1 560,2 0,9 66, Grecja 501,5 558,0 0,9 4, Finlandia 424,1 405,6 0,7 102, Japonia 517,5 351,8 0,6 365, Kanada 250,2 314,0 0,5 284, Norwegia 546,3 304,3 0,5 73, Chorwacja 173,0 173,0 0,3 16, Luksemburg 77,8 143,3 0,2 23, Turcja 100,1 100,1 0,2 58,0 4 Razem kraje od poz. 1 do , ,2 99, ,1 956 Pozostałe 9 krajów 330,9 336,2 0,5 574,3 23 Razem inwestycje powyżej 1 mln USD , ,4 100, ,4 979 Szacunkowe BIZ poniżej 1 mln USD 3.681, ,2 OGÓŁEM , ,6 Źródło: PAIZ 15

16 Na czwartym miejscu są Niderlandy - 5,8 mld USD, a na piąte awansowała Wlk Brytania mld USD. Łącznie firmy z tych pięciu w/w krajów zainwestowały kwotę 38,6 mld USD, co stanowi 62,9% ogólnej kwoty napływu BIZ do Polski. Z ogólnej skumulowanej kwoty ,4. mln USD jaka napłynęła do Polski w formie BIZ (inwestycje powyżej 1,0 mln USD), najwięcej tj ,5 mln USD wynoszą inwestycje krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Stanowi to 73,5% ogólnej skumulowanej wartości BIZ. Wartość zaangażowanego przez EBOR kapitału na koniec 2002 roku wynosiła 1.194,6 mln USD. Wykres 3. Liczba inwestorów zagranicznych w latach (na koniec roku) Źródło: PAIZ W Polsce obecni są inwestorzy z 35 krajów świata, a liczba firm, które zainwestowały kwotę powyżej 1,0 mln USD wyniosła 979. W porównaniu z 2001 rokiem to o 73 firmy więcej. 3. Struktura sektorowa inwestycji zagranicznych 3.1. BIZ w 2002 roku Struktura sektorowa BIZ w 2002 roku znacznie odbiega od kierunków alokacji kapitału w roku poprzednim. W 2002 roku najwięcej środków inwestorzy zagraniczni 16

17 ulokowali w przetwórstwie przemysłowym. Wartość napływu BIZ wyniosła 2.080,0 mln USD, co stanowi 34,3% ogólnej wartości. Odpowiednie wielkości w 2001 roku kształtowały się następująco: 1.973,9 mln USD i 27,6% Wzrost ten nastąpił kosztem spadku udziału inwestycji lokowanych głównie w handlu i naprawach oraz w pośrednictwie finansowym. Największe środki zainwestowano w produkcję:! sprzętu transportowego 725,2 mln USD (236,0 mln USD w 2001 r.), co stanowiło 34,9% kapitału zainwestowanego w sektorach produkcyjnych.! artykułów spożywczych, napojów i tytoniu 600,4 mln USD (656,1 mln USD w 2002 r.), co stanowiło 28,9% środków ulokowanych w działalności produkcyjnej.! wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 296,0 mln USD (336,5 mln USD w 2001 r.), co stanowiło 14,2% środków ulokowanych w działalności produkcyjnej. W tych trzech w/w obszarach zainwestowano łącznie 1.621,6 mln USD, co stanowi 78,0% napływu BIZ do działalności produkcyjnej. W 2002 roku duże zainteresowanie wykazali zagraniczni inwestorzy lokowaniem środków w produkcję chemikaliów i wyrobów chemicznych. Wartość BIZ wyniosła 246,0 mln USD, podczas gdy w roku poprzednim zaledwie 34,2 mln USD. Drugim obszarem pod względem wielkości napływu inwestycji zagranicznych jest pośrednictwo finansowe, gdzie zagraniczni inwestorzy ulokowali 1.052,0 mln USD, co stanowiło 17,3% ogólnej wartości BIZ w 2002 r. Odpowiednio w 2001 roku: 1.907,0 mln USD i 26,7%. Na trzecim miejscu pod względem wielkości napływu BIZ jest handel i naprawy, gdzie zainwestowano kwotę 749,7 mln USD, co stanowi 12,4% wartości BIZ. W 2001 r. odpowiednie wielkości wyniosły: mln USD i 29,3%. Zatem w 2002 roku wystąpiły korzystne zmiany struktury w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Nastąpił wzrost napływu BIZ do sfery produkcyjnej. Łącznie w tych trzech w/w obszarach tj. w działalności produkcyjnej, pośrednictwie finansowym oraz w handlu i naprawach zagraniczne firmy zainwestowały kwotę 3.881,7 mln USD, co stanowi 64,0% ogólnej kwoty BIZ w 2002 roku Pod względem skumulowanej wartości 17

18 Z ogólnej kwoty ,4 mln USD, jaką dotychczas zagraniczne firmy zainwestowały w Polsce, najwięcej tj ,7 mln USD, przypada na przetwórstwo przemysłowe, wynosząc 40,3% ogólnej skumulowanej wartości BIZ w Polsce. Najwięcej środków w sferze produkcyjnej zainwestowanych zostało w produkcję sprzętu transportowego tj ,4 mln USD, co stanowi 25,1% wartości BIZ w przetwórstwie przemysłowym oraz 10,1% ogółu napływu BIZ do Polski. Produkcja środków transportu jest w Polsce zdominowana przez kapitał zagraniczny. W branży motoryzacyjnej największymi inwestorami są znane międzynarodowe koncerny samochodowe: Fiat, General Motors, Isuzu, Volkswagen, Toyota, Volvo i inne. Zdecydowana większość produkcji w/w firm, a w przypadku takich firm jak na przykład Volkswagen Motor Polska spółka z o.o w Polkowicach i Isuzu Motors Polska w Tychach, Toyota, cała ich produkcja jest kierowana na eksport. Wg danych CIHZ wartość eksportu pojazdów samochodowych i ich części (poz. 87) w 2002 roku wyniosła 3.812,9 mln USD, podczas gdy w roku poprzednim 3.267,1 mln USD. Również systematycznie wzrasta eksport silników wysokoprężnych (poz. 8408), produkowanych przez zagraniczne firmy. W 2002 roku ich wartość wyniosła 1.515,1 mln USD i była większa o 17,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Firmy zajmujące się w Polsce produkcją środków transportu należą do ścisłej czołówki największych eksporterów. Dla przykładu Fiat wyprodukował w Polsce w 2002 roku 158,5 tys. samochodów, z czego 119,8 tys. zostało wyeksportowanych 12. Natomiast firma Volkswagen Motor Polska w Polkowicach, produkująca silniki wysokoprężne została wyróżniona w 2003 roku Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP w kategorii Najlepszego Eksportera. Wartość eksportu za 2002 rok mln USD, co stawia ją w rzędzie najwięks zych polskich eksporterów. Jednocześnie firmy motoryzacyjne planują w najbliższej przyszłości dalsze inwestycje na kwotę 927,3 mln USD, w tym najwięcej zam ierzają zainwestować: firma Volkswagen - 250,0 mln USD oraz Toyta 185,0 mln USD. Drugą pozycję pod względem wielkości zainwestowanego kapitału zajmuje produkcja artykułów spożywczych, napojów i tytoniu, gdzie zainwestowanych zostało 5.984,0 mln USD. Stanowi to 24,2% BIZ w przetwórstwie przemysłowym oraz 9,7% ogólnej kwoty BIZ w Polsce. Do największych inwestorów należą firmy: Coca-Cola Hellenic Bottling Company, która zainwestowała kwotę 513,0 mln USD oraz Phlips 12 Źródło :Fiat Auto Poland 18

19 Moris i Imperial Tobacco PLc, Każda z tych firm zainwestowała kwotę 500,0 mln USD. Jednocześnie zagraniczne firmy zadeklarowały dalsze inwestycje na kwotę 600,4 mln USD. Kolejną sekcją przetwórstwa przemysłowego, gdzie zagraniczne firmy ulokowały znaczące środki finansowe, jest produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych. Skumulowana wartość BIZ na koniec 2002 roku wyniosła 3.383,4 mln USD, co stanowi 13,7% napływu BIZ do sfery produkcyjnej. Największym inwestorem jest tu francuska firma Saint-Gobain, która zainwestowała 610,0 mln USD. Posiada ona kilkanaście spółek w różnych regionach kraju zajmujących się produkcją szkła i materiałów budowlanych. Znaczącymi inwestorami są także niderlandzka firma CBR Baltic N.V, która zainwestowała 496,5 mln USD, posiadająca m.in. udziały w Cementowni Górażdże, Groszowice ( Opole) i Wiek (Ogrodzieniec) oraz francuska firma Lafarge, która zainwestowała 357,0 mln USD. Ta ostatnia firma posiada udziały m.in. w Kombinacie Cementowo-Wapienniczym Kujawy oraz w Cementowni Małogoszcz i Wierzbica. Ponadto firmy planują w tym obszarze dalsze inwestycje na kwotę 950,2 mln USD, z czego najwięcej zam ierzają zainwestować firma Lafarge 252,0 mln USD oraz niemiecka firma Dyckerhoff Zement International GmbH - 193,5 mln USD. Jej dotychczasowe inwestycje w Polsce wynoszą 135,0 mln USD. Łącznie w tych trzech w/w działach przetwórstwa przemysłowego zainwestowano kwotę ,8 mln USD, co stanowi 25,4% ogólnej skumulowanej wartości BIZ w Polsce oraz 63,0% kwoty ulokowanej w przetwórstwie przemysłowym. Wykres 4. Struktura napływu BIZ wg sektorów na koniec 2002 r. Budownictwo 5,3% Transport, łączność 10,2% Zaopa trywanie w energię el. gaz i wodę 3,7% Pozostałe 6,4% Przetwórstwo przemysłowe 40,3% Ha ndel i naprawy 12,3% Pośrednictwo finansowe 21,8% 19

20 Źródło: PAIZ Na drugim miejscu pod względem wielkości BIZ jest pośrednictwo finansowe z kwotą zainwestowanego kapitału w wysokości ,2 mln USD. Jego udział stanowi 21,8% (23,0% w 2001 r.) całości inwestycji zagranicznych w Polsce. Trzecią pod względem wielkości napływu BIZ jest sekcja handel i naprawy, gdzie zagraniczni inwestorzy ulokowali 7.586,3 mln USD. Stanowi to 12,3 % ogólnej kwoty inwestycji zagranicznych w Polsce. Skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tych trzech wyżej wymienionych sekcjach tj. w przetwórstwie przemysłowym, pośrednictwie finansowym oraz w handlu i naprawach wyniosła ,2 mln USD (36.959,5 mln USD w 2001 r.), co stanowi 74,4% ogólnej wartości BIZ w Polsce. Strukturę napływu BIZ wg sekcji i działów PKD za 2002 rok przedstawiono w tabeli 7, natomiast za okres w załączniku nr 1. Tabela 8. Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce wg sekcji i działów PKD (stan na w mln USD) Sekcje i działy PKD Przetwórstwo przemysłowe w tym produkcja: Kapitał zainwestowany w 2002 r. Skumulowane BIZ na koniec 2002 r. Udział w % Plany inwestycyjne 2.080, ,7 40, ,3 - sprzętu transportow ego 725, ,4 10,1 927,3 - art. spożyw czych napojów, tytoniu 600, ,0 9,7 417,5 - w yrobów z pozost sur. niemetalicznych 296, ,4 5,5 950,2 - chemikaliów i w yr. chemicznych 245, ,0 3,1 796,4 - papieru, dział. publikacyjna i poligraficzna 148, ,1 2,8 287,4 - urządzeń elektrycznych i optycznych 100, ,1 2,7 279,9 - drew na i w yrobów z drew na 48, ,6 2,2 203,2 - w yrobów z gumy i tw orzyw sztucznych 26,1 647,9 1,1 408,8 - metali i przetw orzonych w yroby z metali 9,9 548,1 1,0 787,1 - maszyn i urządzeń gdzie indziej nie sklasyfikow ana -1,7 524,4 0,9 86,4 - gdzie indziej nie sklasyfikow ana -9,2 452,3 0,7 284,5 - tkanin i w yrobów w łókienniczych -10,0 308,8 0,5 46,1 - skór i w yroby ze skóry -100,0 14,6 0 0,5 Pośrednictwo finansowe 1.052, ,2 21,8 197,4 Handel hurtowy i detaliczny, naprawy 749, ,3 12,3 908,5 Transport gospod. magazynowa i łączność 691, ,4 10,2 625,9 20

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE GRUDZIEŃ 2004 ü Największy napływ kapitału zagranicznego do Polski od 2000 roku. ü Polska nadal w czołówce przyjmujących BIZ w regionie Europy Środkowej

Bardziej szczegółowo

LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE W 2002 ROKU

LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE W 2002 ROKU LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE W 2002 ROKU Rok 2002 był jednym z najtrudniejszych dla inwestorów zagranicznych w ostatnich dziesięciu latach. Według wstępnych szacunków Konferencji

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce PAIiIZ Warszawa, 4 października 2006 Największe BIZ według wartości skumulowanych Inwestor France Telecom Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD) Fiat KBC

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Nr 810. Informacja. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów UE w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 810. Informacja. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów UE w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów UE w Polsce Październik 2001 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Informacja

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku 17.10.2007 Józef Sobota Członek Zarządu NBP Dyrektor Departamentu Statystyki 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2006 roku Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-10 16:26:48

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-10 16:26:48 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-10 16:26:48 2 Francja jest czwartym największym na świecie inwestorem, po Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Firm zagraniczne inwestują we Francji w przemysł

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku Informacja o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce w 2013 roku została przygotowana po raz pierwszy w oparciu o nowe standardy Organizacji

Bardziej szczegółowo

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku Informacja o polskich inwestycjach bezpośrednich za granicą w 2013 roku została przygotowane po raz pierwszy w oparciu o nowe standardy Organizacji

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Przemysł motoryzacyjny w Polsce inwestycje, trendy i kierunki rozwoju Anna Polak - Kocińska Wiceprezes PAIiIZ S.A. Zawiercie, 28-29.05.2014 Średnie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r.

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wzrost PKB w 2011r. wyniósł 4,3%. Uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje :56:13

Kto i gdzie inwestuje :56:13 Kto i gdzie inwestuje 2015-05-14 16:56:13 2 Polska jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej w przyciąganiu koreańskich inwestycji oraz piątym największym celem inwestycyjnym wśród krajów UE. Mimo to

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Nr 960. Informacja. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach Kwiecień Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Nr 960. Informacja. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach Kwiecień Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 20012002 Kwiecień 2003 Zdzisław WołodkiewiczDonimirski Informacja

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-15 10:38:10

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-15 10:38:10 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-15 10:38:10 2 Wiele zagranicznych firm o zasięgu światowym wybiera Niderlandy jako swoją główną siedzibę. Decyduje o tym centralne położenie Holandii w Europie Zachodniej.

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 2 Wielka Brytania plasuje się w czołówce globalnych inwestorów. Według danych OECD zajmuje 5. miejsce na świecie. Według wstępnych danych OECD w 2012 r. poziom

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 17.10.2016/246 2016 1. Rośnie liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce Polska i Rosja zanotowały w 2015 roku największy przyrost bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-07-14 14:22:15

Kto i gdzie inwestuje 2015-07-14 14:22:15 Kto i gdzie inwestuje 2015-07-14 14:22:15 2 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Republice Południowej Afryki to przede wszystkim domena Brytyjczyków i Amerykanów. Coraz mocniejszą pozycję zdobywają Chiny.

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku Warszawa, styczeń 2010r. 2 3 Strona WSTĘP 9 SYNTEZA 11 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2008 roku 15 2 z tytułu zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI i PRACY BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, czerwiec 2005 r. 1 SPIS TREŚCI SYNTEZA...

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Nr 1029. Informacja. Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku. Styczeń 2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Nr 1029. Informacja. Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku. Styczeń 2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku Styczeń 2004 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego?

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? Cz I Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? 1. Podstawowe definicje wprowadzenie!" # " " $ % % & &%'# " (& )#&!* *! "(* *! "(* ł ł $ % # &+,"% + & ", *! "(*! " #$% $ % # &!

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce prof. dr hab. Krzysztof Kalicki Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. Wiceprezes Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby

Bardziej szczegółowo

Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego

Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego Agnieszka Kłysik-Uryszek Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego Spółki prowadzące

Bardziej szczegółowo

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski www.pwc.com Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski W kontekście "Priorytetów Polityki Przemysłowej 2015-2020+ Wrzesień 2015 r. Raport powstał na zlecenie i przy współpracy ze Związkiem Pracodawców

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

STAN, STRUKTURA ORAZ CZYNNIKI DETERMINUJĄCE NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO POLSKI W LATACH 1999-2001

STAN, STRUKTURA ORAZ CZYNNIKI DETERMINUJĄCE NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO POLSKI W LATACH 1999-2001 Monika Bodo Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej Politechniki Koszalińskiej STAN, STRUKTURA ORAZ CZYNNIKI DETERMINUJĄCE NAPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO POLSKI W LATACH 1999-2001

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami?

Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami? Czy polskie firmy mają potencjał by stać się międzynarodowymi korporacjami? W przeciągu ostatnich 20 lat, polskie firmy znacząco powiększyły swoje możliwości finansowe i wiele z nich zdecydowało się wyjść

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec grudnia 2012r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W minionym roku

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-07-20 14:39:55

Kto i gdzie inwestuje 2015-07-20 14:39:55 Kto i gdzie inwestuje 2015-07-20 14:39:55 2 Polska dla Portugalii jest największym rynkiem inwestycyjnym w Europie Środkowej i Wschodniej. Natomiast wartość polskich inwestycji w Portugalii jest stosunkowo

Bardziej szczegółowo

MSG ĆWICZENIA 3. Międzynarodowe przepływy kapitału

MSG ĆWICZENIA 3. Międzynarodowe przepływy kapitału MSG ĆWICZENIA 3 Międzynarodowe przepływy kapitału przemieszczanie za granicę wartości w formie środków finansowych lub dóbr materialnych, gdy kraj przyjmujący kapitał jest obciążony na rzecz kraju-eksportera

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie i produktywność pracy

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie i produktywność pracy Jan Hybel Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie i produktywność pracy Wstęp Skutki realizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2011-2013 Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Program seminarium Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i kondycja sektora zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski W kontekście "Priorytetów Polityki Przemysłowej 2015-2020+ Warszawa, 25 września 2015 Raport powstały na zlecenie i przy współpracy ze Związkiem Pracodawców

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA. Toruń dnia 11.06.2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA. Toruń dnia 11.06.2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA Toruń dnia 11.06.2007 r. Sprawozdania Zarządu Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze Sprawozdań Zarządu. Ich pełna treść jest dostępna w siedzibie spółki APATOR

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. Współpraca Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych z samorządami gminnymi i specjalnymi strefami ekonomicznymi w kontekście pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Czynniki umiędzynarodowienia spółek notowanych na GPW w Warszawie

Czynniki umiędzynarodowienia spółek notowanych na GPW w Warszawie Czynniki umiędzynarodowienia spółek notowanych na GPW w Warszawie UMIĘDZYNARODOWIENIE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Tworzenie wartości polskich przedsiębiorstw przez inwestycje zagraniczne Warszawa, 19 lutego

Bardziej szczegółowo

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012 BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SYTUACJA GOSPODARCZA W UE

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI 2014 SEKTOR AUTO-MOTO

KIERUNKI 2014 SEKTOR AUTO-MOTO KIERUNKI 2014 SEKTOR AUTO-MOTO Rola i wpływ auto-moto na gospodarkę Wraz z efektem mnożnikowym auto-moto tworzy 7,8% wartości dodanej (104 mld PLN w 2012 r.); wpływ bezpośredni części produkcyjnej jest

Bardziej szczegółowo

Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r.

Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r. Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r. Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r. Departament Statystyki Warszawa, styczeń 2014 r. Wstęp Prezentowany raport zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo