REGULAMIN ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W TARNOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W TARNOWIE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 13/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 2 listopada 2010r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W TARNOWIE TARNÓW 2010 r.

2 1. Regulamin określa zasady i tryb zarządzania ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 2. 1) PUP - naleŝy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, 2) Dyrektorze - naleŝy przez to rozumieć Dyrektora PUP, 3) komórce organizacyjnej - naleŝy przez to rozumieć Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ), wydział, referat, samodzielne stanowisko pracy oraz Filie i Lokalne Punkty Informacyjno - Konsultacyjne, 4) kierownikach komórek organizacyjnych naleŝy przez to rozumieć: kierownika CAZ, kierowników filii, naczelników wydziałów, kierowników referatów, 5) ryzyku - naleŝy przez to rozumieć prawdopodobieństwo wystąpienia dowolnego zdarzenia, działania lub braku działania, którego skutkiem moŝe być szkoda w majątku lub wizerunku PUP lub które przeszkodzi w osiągnięciu wyznaczonych celów i zadań, 5) prawdopodobieństwie wystąpienia ryzyka - naleŝy przez to rozumieć częstotliwość występowania zdarzenia objętego ryzykiem, 6) oddziaływaniu ryzyka - naleŝy przez to rozumieć skutki, jakie dla realizowania zadań i osiągania celów niesie zdarzenie objęte ryzykiem, 7) istotności ryzyka - naleŝy przez to rozumieć kombinację wpływu ryzyka i prawdopodobieństwa jego wystąpienia, 8) akceptowalnym poziomie ryzyka - naleŝy przez to rozumieć ustalony poziom istotności ryzyka, przy którym nie jest wymagane podejmowanie działań przeciwdziałających ryzyku, 9) zarządzaniu ryzykiem - naleŝy przez to rozumieć proces identyfikacji, oceny i analizy, jak równieŝ strategie postępowania wobec ryzyka oraz jego monitorowanie. 1. Celem zarządzania ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie jest poprawa jakości, sprawności i efektywności zarządzania we wszystkich obszarach oraz ograniczenie ewentualnych negatywnych skutków zdarzeń do akceptowalnego poziomu, w szczególności w zakresie aktywnego zarządzania zasobami, zapewnienia ochrony majątku i efektywności finansowej oraz ochrony wizerunku PUP Zarządzanie ryzykiem odbywa się według zasad: a) integracji z procesem zarządzania, b) powiązania z celami i zadaniami PUP, c) przypisania odpowiedzialności, d) proporcjonalności działań do istotności ryzyka.

3 4. 1. Proces zarządzania ryzykiem obejmuje: 1) Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocenę ich realizacji: a) określenie celów i zadań danej komórki, których wykonanie ma być monitorowane co najmniej w rocznej perspektywie, b) zapewnienie odpowiedniego systemu monitorowania realizacji celów i zadań komórki, c) przeprowadzenie oceny realizacji celów i zadań pod względem efektywności, terminowości, oszczędności i skuteczności, d) wskazanie osób odpowiedzialnych za ich wykonanie; 2) Identyfikację i ocenę ryzyka oraz odniesienie go do akceptowalnego poziomu ryzyka: a) nie rzadziej niŝ raz w roku dokonywać identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań danej komórki organizacyjnej, b) zidentyfikowane obszary ryzyka poddać analizie mającej na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i moŝliwych jego skutków, c) określić istotność ryzyka i jego akceptowalny poziom, d) dokonać hierarchizacji ryzyka (uporządkować malejąco wg przyznanych ocen); 3) Wybór strategii postępowania wobec ryzyka - określenie do kaŝdego zidentyfikowanego ryzyka rodzaju wymaganej reakcji - działania, które naleŝy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu. 4) Monitorowanie procesu i dokonywanie w nim zmian odbywa się poprzez prowadzenie rejestru ryzyka, który powinien zawierać wszystkie rodzaje zidentyfikowanego ryzyka; 1. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych PUP do: a) określenia celów i zadań swoich komórek, b) identyfikacji i oceny obszarów ryzyka występującego w podległych komórkach, c) przeprowadzenie analizy zidentyfikowanych obszarów ryzyka, d) wprowadzenie mechanizmów kontrolnych Kierownicy komórek organizacyjnych składają Dyrektorowi : 1) rejestr ryzyka w nadzorowanej komórce organizacyjnej w terminie do 20 stycznia kaŝdego roku według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu, 3) informacji o stanie ryzyk w nadzorowanej komórce organizacyjnej w terminie do 20 listopada kaŝdego roku według załącznika nr 4 do niniejszego Regulaminu Ustala się następujące kategorie ryzyka: 1) ryzyko finansowe, 2) ryzyko dotyczące zasobów ludzkich, 3) ryzyko działalności, 4) ryzyko zewnętrzne. 2. Przykłady ryzyka występującego w ramach poszczególnych kategorii przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4 7. Analiza ryzyka polega na określeniu oddziaływania ryzyka oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia, a następnie ustalenia jego istotności według określonych zasad: 1) ocena oddziaływania ryzyka - polega na określeniu przewidywanych skutków, jakie będzie miało dla realizacji zadania lub osiągnięcia celu realizowanego przez komórkę organizacyjną, wystąpienie zdarzenia objętego ryzykiem. Do określenia wpływu uŝywany jest opis jakościowy (załącznik nr 2 pkt 1), przy zastosowaniu skali ocen: katastrofalne, powaŝne, średnie, małe, nieznaczne; 2) ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka - polega na określeniu przewidywanej częstotliwości występowania zdarzenia objętego ryzykiem w trakcie roku. Do określenia prawdopodobieństwa stosowany jest opis jakościowy (załącznik nr 2 pkt 2), przy zastosowaniu skali ocen: prawie pewne, prawdopodobne, średnie, mało prawdopodobne, rzadkie; 3) określenie poziomu istotności ryzyka - to łączna relacja (iloczyn) prawdopodobieństwa wystąpienia i oddziaływania ryzyka (załącznik nr 2 pkt 3 - istotność ryzyka). Istotność ryzyka obliczana jest wg wzoru: Istotność ryzyka = P x S Gdzie: P - prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, S - wielkość strat, skutku lub wpływu jaki będzie miało ewentualne wystąpienie zdarzenia Ustala się następujące poziomy istotności ryzyka: 1) ryzyko powaŝne (czerwone pola w tabeli istotności ryzyka), tj. ryzyko o katastrofalnym, powaŝnym lub średnim oddziaływaniu oraz o prawie pewnym prawdopodobieństwie, o katastrofalnym i powaŝnym oddziaływaniu i prawdopodobnym wystąpieniu, a takŝe ryzyko o katastrofalnym oddziaływaniu i średnim prawdopodobieństwie, 2) ryzyko umiarkowane (Ŝółte pola w tabeli istotności ryzyka), tj. ryzyko o katastrofalnym lub powaŝnym oddziaływaniu i rzadkim prawdopodobieństwie, ryzyko o katastrofalnym, powaŝnym lub średnim oddziaływaniu i mało prawdopodobnym wystąpieniu, ryzyko o powaŝnym, średnim i małym oddziaływaniu oraz średnim prawdopodobieństwie, a takŝe ryzyko o średnim, małym i nieznacznym oddziaływaniu i prawdopodobnym wystąpieniu, oraz ryzyko o małym lub nieznacznym oddziaływaniu i prawie pewnym prawdopodobieństwie, 3) ryzyko nieznaczne (zielone pola w tabeli istotności ryzyka), tj. ryzyko o średnim, małym lub nieznacznym oddziaływaniu oraz rzadkim prawdopodobieństwie, ryzyko o małym lub nieznacznym oddziaływaniu i małym prawdopodobieństwie oraz ryzyko o nieznacznym oddziaływaniu i średnim prawdopodobieństwie. 2. Ryzykiem akceptowalnym jest ryzyko nieznaczne. Ryzyko umiarkowane i powaŝne przekracza akceptowalny poziom ryzyka. Ryzyko przekraczające akceptowalny poziom ryzyka wymaga ustalenia i podjęcia działań ograniczających je do poziomu akceptowalnego poprzez zmniejszenie jego wpływu lub prawdopodobieństwa wystąpienia (przeciwdziałanie ryzyku). Strategie postępowania wobec ryzyka: 9.

5 1) przeciwdziałanie - wprowadzenie mechanizmów kontrolnych, które zapobiegną urzeczywistnieniu się ryzyka. KaŜdy mechanizm powinien stanowić odpowiedź na konkretne ryzyko. Koszt wdroŝenia mechanizmu nie moŝe przewyŝszać uzyskanych korzyści, 2) transfer - przeniesienie ryzyka na inny podmiot, np. ubezpieczenie, 3) odsunięcie w czasie - zawieszenie na jakiś czas działalności obarczonej ryzykiem, 4) redukcja - oddziaływanie na skutek realizacji ryzyka, zmniejszenie jego maksymalnej wielkości.

6 Załącznik nr 1 do Regulaminu zarządzania ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Kategorie ryzyka PoniŜsza tabela przedstawia przykładowe kategorie ryzyka wraz z przykładami dotyczącymi jego moŝliwych źródeł (przyczyn) oraz skutków. 1. Ryzyko finansowe BudŜetowe Związane z planowaniem dochodów i wydatków, dostępnością środków publicznych na rachunku, dokonywaniem wydatków i pobieraniem dochodów. Oszustwa i kradzieŝy Związane ze stratą środków rzeczowych i finansowych będącą wynikiem przestępstwa lub wykroczenia. Podlegające Związane ze stratami finansowymi, które mogą być przedmiotem ubezpieczenia, ubezpieczeniu np. ryzyko poŝaru, wypadku. Zamówień Związane z podejmowaniem decyzji oraz udzielaniem zamówień publicznych lub publicznych i zlecenia zlecaniem zadań publicznych innym podmiotom np. ryzyko naruszania zasad, zadań publicznych form lub trybu ustawy o zamówieniach publicznych. Odpowiedzialności 2. Ryzyko dotyczące zasobów ludzkich Personelu Związane z obowiązkiem zapłaty kwot pienięŝnych tytułem np. odszkodowań, odsetek karnych, kosztów procesowych. Związane z liczebnością i kompetencjami pracowników. BHP Związane ze zdrowiem pracowników i wypadkami w czasie pracy. 3. Ryzyko działalności Regulacji wewnętrznych Organizacji i podejmowania decyzji Związane z istnieniem i aktualnością regulacji wewnętrznych. Związane ze strukturą organizacyjną, organizacją pracy oraz przekazywaniem obowiązków i uprawnień, np. ryzyko nieprecyzyjnie określonych zakresów obowiązków, ryzyko braku formalnie powierzonych obowiązków, ryzyko nieodpowiedniej struktury organizacyjnej. Związane z funkcjonowaniem systemu kontroli instytucjonalnej, np. ryzyko niedostatecznej kontroli, ryzyko nieskutecznych mechanizmów. Kontroli instytucjonalnej Informacji Związane z jakością informacji na podstawie, których podejmowane są decyzje, np. ryzyko braku komunikacji w pionie i poziomie struktury organizacyjnej. Wizerunek PUP Związane z reputacją PUP, np. ryzyko negatywnych opinii i artykułów w prasie. Systemów informatycznych Związane z uŝywanymi w PUP systemami i programami informatycznymi oraz ochroną danych w sieci np. ryzyko awarii systemu, ryzyko dostępu do danych przez nieuprawnione osoby, ryzyko niekontrolowanej modyfikacji danych. 4. Ryzyko zewnętrzne Infrastruktury Gospodarcze Związane z infrastrukturą, np. wyposaŝeniem, bazą lokalową, środkami transportu i środkami łączności. Związane z czynnikami ekonomicznymi np. kursy walut, inflacja. Środowiska prawnego Związane ze skomplikowaniem i zmianami prawa oraz niejednolitym orzecznictwie.

7 1. Ocena oddziaływania ryzyka: Załącznik nr 2 do Regulaminu zarządzania ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Przesłanki Kryteria Oddziaływanie Punktacja finansowe organizacyjne ochrona zdrowia i bezpieczeństwo osób wizerunek PUP Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje brak realizacji kluczowych zadań, powaŝnie obniŝa jakość wykonywanych zadań, prowadzi do powaŝnej straty finansowej, straty na reputacji, utraty Ŝycia osób; wiąŝe się z nim długotrwały i trudny, wręcz niemoŝliwy, proces przywracania stanu poprzedniego. Strata finansowa ponad zł Brak realizacji kluczowych celów Utrata Ŝycia Doniesienia prasowe w całym kraju katastrofalne 5 Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje brak realizacji kluczowego zadania lub osiągnięcia konkretnego załoŝonego celu, powaŝną stratę finansową i stratę na reputacji, cięŝki uszczerbek na zdrowiu osób; wiąŝe się z nim długotrwały i trudny proces przywracania stanu poprzedniego. Strata finansowa od zł do zł Brak realizacji kluczowego celu PowaŜne obraŝenia Pewne informacje w mediach ogólnokrajowych powaŝne 4

8 Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje znaczącą stratę posiadanych zasobów, ma negatywny wpływ na efektywność działania, jakość wykonywanych zadań, reputację Urzędu; moŝe się z nim wiązać trudny proces przywracania stanu poprzedniego. Strata finansowa od zł do zł Zakłócenia w działalności PowaŜne obraŝenia Pewne informacje w mediach lokalnych lub regionalnych średnie 3 Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje niewielką stratę finansową, niewielkie zakłócenie lub opóźnienie w wykonywaniu zadań. Nie wpływa na wizerunek Urzędu. Skutki zdarzenia moŝna łatwo usunąć. Strata finansowa od 100 zł do zł Niewielkie zakłócenia w działalności Niewielkie obraŝenia Ograniczone informacje w mediach lokalnych lub regionalnych małe 2 Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje nieznaczną stratę finansową lub krótkotrwałe zakłócenia lub opóźnienie w wykonywaniu zadań. Nie wpływa na wizerunek Urzędu. Skutki zdarzenia moŝna łatwo usunąć. Strata finansowa do 100 zł Krótkotrwałe zakłócenia w działalności Niewielkie obraŝenia Znikome informacje w mediach lokalnych lub regionalnych nieznaczne 1

9 2. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka: Prawdopodobieństwo wystąpienia Rzadkie Mało prawdopodobne Średnie Prawdopodobne Prawie pewne Przesłanki wystąpienia Istnieje prawdopodobieństwo, Ŝe ryzyko wystąpi w nadchodzącym roku ( pojedyncze przypadki ). Mało prawdopodobne, by ryzyko wystąpiło. MoŜe wystąpić okazjonalnie, w wyniku zbiegu niezwykłych okoliczności.. Istnieją uzasadnione powody by sądzić, Ŝe ryzyko wystąpi w miarę często, na skutek równoczesnego wystąpienia róŝnych problemów i okoliczności. Jest prawdopodobne, Ŝe ryzyko wystąpi i moŝe systematycznie narastać, zdarzając się kilkakrotnie w ciągu roku. Jest prawie pewne, Ŝe ryzyko wystąpi wielokrotnie w trakcie roku. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia - w % Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia - w punktach Istotność ryzyka Oddziaływanie ryzyka katastrofalne powaŝne średnie małe nieznaczne rzadkie mało prawdopodobne średnie prawdopodobne prawie pewne Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka

10 REJESTR RYZYKA Załącznik nr 3 do Regulaminu zarządzania ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. - arkusz identyfikacji, analizy oraz określenia strategii postępowania wobec ryzyka Lp. Nr celu -zadania CEL - ZADANIE IDENTYFIKACJA RYZYKA (wraz z podaniem kategorii) Oddziaływanie ANALIZA RYZYKA Prawdopodobieństwo wystąpienia Istotność ryzyka ( kol.5 x kol.6) PLANOWANA STRATEGIA POSTĘPO- WANIA WOBEC RYZYKA Odpowiedzialność Sposób wypełniania arkusza: 1. Liczba porządkowa. 2. Numer kolejny celu lub zadania komórki organizacyjnej. 3. Nazwa celu lub zadania komórki organizacyjnej ( data i podpis kierownika komórki organizacyjnej) 4. Wskazanie kategorii ryzyka oraz krótki opis jego natury, np. ryzyko finansowe - związane z nieterminowym odprowadzaniem dochodów. 5. Ocena oddziaływania ryzyka w skali: katastrofalne - powaŝne - średnie - małe nieznaczne. 6. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka w skali: prawie pewne - prawdopodobne - średnie - mało prawdopodobne - rzadkie. 7. Poziom istotności ryzyka wynikający z przyznanych ocen prawdopodobieństwa i oddziaływania: powaŝny, umiarkowany lub nieznaczny. 8. Wskazanie planowanej metody przeciwdziałania ryzyku, np. powierzenie odpowiedzialności wyznaczonemu pracownikowi. 9. Wskazanie osób odpowiedzialnych za wdroŝenie strategii postępowania wobec ryzyka.

11 Załącznik nr 4 do Regulaminu zarządzania ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Informacja o stanie ryzyk 1. Obszar ryzyka. Obszar w działalności jednostki, proces lub zjawisko, w którym występują ryzyka mogące mieć wpływ na funkcjonowanie jednostki / rachunkowość i sprawozdawczość, polityka kadrowo-płacowa, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupy, udzielanie zamówień publicznych, dochody jednostki, realizacja działań edukacyjnych Cele i zadania. 3. Opis ryzyka. Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, działania bądź zaniechania, którego skutkiem moŝe być szkoda w majątku lub wizerunku danej jednostki lub które moŝe przeszkodzić w osiągnięciu wyznaczonego celu / ryzyko niewłaściwego sporządzenia sprawozdania budŝetowego, ryzyko niezrealizowania planowych dochodów budŝetowych, ryzyko poniesienia strat finansowych, ryzyko zapłacenia kar lub odsetek, ryzyko wniesienia skarg lub zaŝaleń, ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów, ryzyko nieuzasadnionych wydatków, ryzyko wystąpienia błędów i nieprawidłowości skutkujących zaleceniem pokontrolnym lub dyscypliną finansów publicznych itp. 4. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka. 1. rzadkie, Ŝe ryzyko wystąpi w nadchodzącym roku, o ile nie zostanie zmniejszone / lub jego przypadki będą pojedyncze/ 2. mało prawdopodobne, Ŝe ryzyko wystąpi w nadchodzącym roku, o ile nie zostanie zmniejszone / lub ryzyko będzie się krystalizować okazjonalnie, bądź w wyniku zbiegu niezwykłych okoliczności 3. średnie, Ŝe ryzyko wystąpi w nadchodzącym roku, o ile nie zostanie zmniejszone / lub ryzyko będzie się krystalizować w miarę często, bądź w wyniku równoczesnego występowania róŝnych problemów i okoliczności / 4. prawdopodobne, Ŝe ryzyko wystąpi w nadchodzącym roku, o ile nie zostanie zmniejszone / lub ryzyko będzie systematycznie narastać / 5. prawie pewne, Ŝe wystąpi w najbliŝszym roku budŝetowym 5. Czynniki wpływające na wystąpienie ryzyka. Działania lub zaniechania, które mogą spowodować wystąpienie ryzyka / rotacja pracowników, brak odpowiedniego wykształcenia lub doświadczenia pracowników, brak dostępu do obowiązujących przepisów prawa, brak odpowiedniego zaplecza technicznego dla sprawnej realizacji zadań / warunki lokalowe, brak sprzętu komputerowego i oprogramowania, brak odpowiednich pomocy naukowych / nierzetelni dostawcy towarów lub

12 usług, niewłaściwy przepływ informacji, problemy z komunikowaniem się wewnątrz jednostki i na zewnątrz, brak środków finansowych itp. 6. Skala ryzyka Określenie poziomu ryzyka wg skali 1-100% MoŜliwe działania zapobiegawcze Czynności, które jednostka mogłaby wykonać aby skutecznie zminimalizować moŝliwość wystąpienia danego ryzyka ( data i podpis kierownika komórki organizacyjnej)

REGULAMIN REGULUJĄCY SPOSÓB ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

REGULAMIN REGULUJĄCY SPOSÓB ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Załącznik do Zarządzenia Nr 11 / 2012 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 23 stycznia 2012 roku. REGULAMIN REGULUJĄCY SPOSÓB ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Na podstawie 39 regulaminu jednostki oraz działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW. z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzanie ryzykiem

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW. z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzanie ryzykiem ZARZĄDZENIE NR 44/2013 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW w sprawie zarządzanie ryzykiem Na podstawie art. 68 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157,

Bardziej szczegółowo

Procedury zarządzania ryzykiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Procedury zarządzania ryzykiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/12/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 28 grudnia 2015r. Procedury zarządzania ryzykiem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Złotowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Złotów

Wytyczne do systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Złotowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Złotów Wytyczne do systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Złotowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Złotów Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 195/10 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W KAZIMIERZY WIELKIEJ

ZASADY ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W KAZIMIERZY WIELKIEJ Załącznik Nr 5 ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W KAZIMIERZY WIELKIEJ 1. Ilekroć w dokumencie jest mowa o: ryzyku - należy przez to rozumieć prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania. w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku;

Procedura zarządzania. w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku; Procedura zarządzania w Powiatowym Załącznik do Zarządzenia Nr PCPR.021.19.2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 87/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r.

Zarządzenie Nr 87/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r. Zarządzenie Nr 87/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 24.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach. Na podstawie art. 31 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO BURMISTRZA OZIMKA. z dnia 8 listopada 2012

ZARZĄDZENIE Nr BO BURMISTRZA OZIMKA. z dnia 8 listopada 2012 ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.134.2012 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 8 listopada 2012 w sprawie ustalenia procedury Zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2608/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 09 lipca 2012 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu 1 1. Określenia stosowane w niniejszej procedurze:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 10 wrzesień 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 10 wrzesień 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.104. 2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 10 wrzesień 2014 r. w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Dobromierz Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

w sprawie zarządzania ryzykiem

w sprawie zarządzania ryzykiem Zarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zarządzania ryzykiem Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych

Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Wisła 26.11.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania ryzykiem

Instrukcja zarządzania ryzykiem Instrukcja zarządzania ryzykiem Wstęp 1 1. Instrukcja zarządzania ryzykiem ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów Gimnazjum nr 2 w Żarach 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 9 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 125/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 9 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 125/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Werbkowice Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 85/2011 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 20 maja 2011r.

Zarządzenie nr 85/2011 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 20 maja 2011r. Zarządzenie nr 85/2011 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów i zadań w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie i gminnych jednostkach organizacyjnych oraz procedury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2010/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2011r.

Zarządzenie Nr 43/2010/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2011r. Zarządzenie Nr 43/2010/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie: Polityki Zarządzania Ryzykiem w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9a / 2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Betania" w Lublinie z dnia 20.06.2011 roku

Zarządzenie nr 9a / 2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Betania w Lublinie z dnia 20.06.2011 roku Dom Pomocy Społecznej Betania Al. Kraśnicka 223, 20-718 Lublin tel./fax 081 526 49 29 NIP 712-19-36-365, REGON 000979981 Zarządzenie nr 9a / 2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Betania" w Lublinie z

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4855/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu 1 1. Określenia stosowane w niniejszej procedurze:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 180/2014. Wójta Gminy Sadowne. z dnia 05 maja 2014 r.

Zarządzenie 180/2014. Wójta Gminy Sadowne. z dnia 05 maja 2014 r. Zarządzenie 180/2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Sadownem. Na podstawie art. 68 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1.1.Ilekroć w dokumencie jest mowa o: 1) ryzyku należy przez to rozumieć możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Załącznik nr 2 do zarządzenia Celem procedury jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania ryzyk zagraŝających realizacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2010 Starosty Nowomiejskiego z dnia 10 grudnia 2010r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 1 Niniejszym dokumentem ustala się zasady zarządzania ryzykiem, mające przyczynić

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie z dnia 21. stycznia 2014 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 z 01.07.2013r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU Postanowienia ogólne 1 1. Kontrola zarządcza w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011/2012 DYREKTORA PRZEDSZKOLA KRÓLA Maciusia I w Komornikach z dnia w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej

ZARZĄDZENIE NR 19/2011/2012 DYREKTORA PRZEDSZKOLA KRÓLA Maciusia I w Komornikach z dnia w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej ZARZĄDZENIE NR 19/2011/2012 DYREKTORA PRZEDSZKOLA KRÓLA Maciusia I w Komornikach z dnia 30.11.2011 w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku

Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku ZARZĄDZENIE nr 31/2012 Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku z dnia 17 października 2012 r. w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w GZS w Ozimku Na podstawie art.. 68 oraz art. 69 ust.1 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 37/2011. Starosty Lubelskiego z dnia 29 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 37/2011. Starosty Lubelskiego z dnia 29 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 37/2011 Starosty Lubelskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Lublinie Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A Z A R Z Ą D Z A N I A R Y Z Y K I E M W UNIWERSYTECIE JANA K O CH ANOWSKIEGO W KIELCACH

P O L I T Y K A Z A R Z Ą D Z A N I A R Y Z Y K I E M W UNIWERSYTECIE JANA K O CH ANOWSKIEGO W KIELCACH Załącznik do zarządzenia Rektora UJK nr 69/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. P O L I T Y K A Z A R Z Ą D Z A N I A R Y Z Y K I E M W UNIWERSYTECIE JANA K O CH ANOWSKIEGO W KIELCACH 1 Podstawowe definicje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1901/2012

Zarządzenie Nr 1901/2012 Zarządzenie Nr 1901/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Płocka Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

3 Z treścią zarządzenia powinni zapoznać się wszyscy pracownicy i bezwzględnie przestrzegać zawartych w nim postanowień.

3 Z treścią zarządzenia powinni zapoznać się wszyscy pracownicy i bezwzględnie przestrzegać zawartych w nim postanowień. ZARZĄDZENIE NR 1/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU Z DNIA 01.09.2010R. W SPRAWIE USTALENIA REGULAMINU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Na podstawie ar. 68 i 69

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 STAROSTY POLKOWICKIEGO. z dnia 11 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 STAROSTY POLKOWICKIEGO. z dnia 11 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2016 STAROSTY POLKOWICKIEGO z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie w Starostwie Powiatowym w Polkowicach Na podstawie art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin A. Środowisko wewnętrzne 1. Przestrzeganie wartości etycznych: należy zapoznać, uświadomić i promować

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W URZĘDZIE GMINY W SICIENKU

PROCEDURA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W URZĘDZIE GMINY W SICIENKU Załącznik do Zarządzenia Nr 80/12 Wójta Gminy Sicienko z dnia 16 listopada 2012 roku PROCEDURA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W URZĘDZIE GMINY W SICIENKU 1. 1. Niniejsza procedura zarządzania ryzykiem jest wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Arkusz identyfikacji, oceny oraz określania metody przeciwdziałania ryzyku

Arkusz identyfikacji, oceny oraz określania metody przeciwdziałania ryzyku Załącznik Nr do Zarządzenie Nr 9/0 Wójta Gminy Manowo z dnia 3.03.0r. Arkusz identyfikacji, oceny oraz określania metody przeciwdziałania ryzyku Ryzyko Lp. Zadanie -cel Ryzyko wraz z podaniem kategorii

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY SPORTU I REKREACJI W GNIEWKOWIE

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY SPORTU I REKREACJI W GNIEWKOWIE Strona1 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr DOK.0151.2.7.2016 Dyrektora MGOKSIR z dnia 30.08.2016r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY SPORTU I REKREACJI W GNIEWKOWIE zwana dalej:

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Polityka zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Załącznik nr do zarządzenia nr 156 Rektora UMK z 15 listopada 011r. Polityka zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 1 1. Polityka zarządzania ryzykiem, zwana dalej Polityką,

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli zarządczej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 w Warszawie

Zasady kontroli zarządczej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 w Warszawie Zasady kontroli zarządczej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 w Warszawie 1. Kontrola zarządcza w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 w Warszawie, zwanym dalej zespołem, to ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1486/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 1486/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 1486/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Płocka Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Orła Białego w Radomiu. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Orła Białego w Radomiu. z dnia 21 kwietnia 2015 roku PSP6I.021.33.2015 Zarządzenie Nr 33 /2015 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Orła Białego w Radomiu z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach. z dnia 16 marca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach. z dnia 16 marca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie wytycznych służących ustaleniu systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Chojnicach. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZARZĄDZANIARYZYKIEM

PROCEDURY ZARZĄDZANIARYZYKIEM Załącznik do zarządzenia 366/AKW/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia obowiązku stosowania procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu

Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28.04.2010 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej Na podstawie art. 53 w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierza się Wiceprezydentom Miasta, Sekretarzowi Miasta, Skarbnikowi Miasta oraz kierownikom komórek organizacyjnych.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wiceprezydentom Miasta, Sekretarzowi Miasta, Skarbnikowi Miasta oraz kierownikom komórek organizacyjnych. Zarządzenie Nr 716 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or. 0152-38/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 31 grudnia 2010 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek celem procedury jest zapewnienie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WEWNĘTRZNYM w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.

PROCEDURY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WEWNĘTRZNYM w Starostwie Powiatowym w Piasecznie. PROCEDURY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WEWNĘTRZNYM w Starostwie Powiatowym w Piasecznie. Celem zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w dalej " Starostwem " jest: Piasecznie zwanym ) zwiększenie efektywności

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku Zarządzenie Nr 89/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Zarządzania ryzykiem w Miejskim Zespole Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie

PROCEDURA Zarządzania ryzykiem w Miejskim Zespole Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0161/14/2010 Dyrektora MZGLiA w Knurowie PROCEDURA Zarządzania ryzykiem w Miejskim Zespole Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6/2010

Zarządzenie nr 6/2010 Zarządzenie nr 6/2010 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 13 w Radomiu, ul. Garbarska 59/67 z dnia 31 XII 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli zarządczej w Przedszkolu Publicznym Nr 13 w Radomiu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 stycznia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 stycznia 2016r. ZARZĄDZENIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Czernikowie. Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/13 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 7 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 2/13 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 7 marca 2013 r. Zarządzenie Nr 2/13 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 7 marca 2013 r. PM3. 0130.2.2013 w sprawie zmiany Regulaminu zarządzania ryzykiem w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Olsztynie Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem jako kluczowy element kontroli zarządczej 2 marca 2013 r.

Zarządzanie ryzykiem jako kluczowy element kontroli zarządczej 2 marca 2013 r. Zarządzanie ryzykiem jako kluczowy element kontroli zarządczej 2 marca 2013 r. Anna Jaskulska Kontrola zarządcza jest systemem, który ma sprawić, aby jednostka osiągnęła postawione przed nią cele w sposób

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem

Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. Burmistrz Moniek. mgr Zbigniew Karwowski

3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. Burmistrz Moniek. mgr Zbigniew Karwowski ZARZĄDZENIE NR 11/11 BURMISTRZA MONIEK z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Mońkach i jednostkach organizacyjnych Gminy Mońki oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA RYZYKIEM. w Sądzie Okręgowym w Krakowie

REGULAMIN ZARZĄDZANIA RYZYKIEM. w Sądzie Okręgowym w Krakowie REGULAMIN ZARZĄDZANIA RYZYKIEM w Sądzie Okręgowym w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa sposób prowadzenia polityki zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Krakowie. 2 Misją Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2016 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koninie z dnia 11 maja 2016 roku

Zarządzenie Nr 17/2016 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koninie z dnia 11 maja 2016 roku Zarządzenie Nr 17/2016 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koninie z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zarządzania ryzykiem Na podstawie 4 ust. 1 i 3 oraz 6 pkt 5 Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Koninie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 01/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie z dnia 23 marca 2011

Zarządzenie Nr 01/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie z dnia 23 marca 2011 Zarządzenie Nr 01/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie z dnia 23 marca 2011 w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej. Na podstawie art. 69 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2010 r Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. M.C. Skłodowskiej w Opocznie w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej

z dnia 2 września 2010 r Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. M.C. Skłodowskiej w Opocznie w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej ZARZĄDZENIE NR 1 / 2010/2011 z dnia 2 września 2010 r Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. M.C. Skłodowskiej w Opocznie w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 39 ust. 3 pkt

Bardziej szczegółowo

3 Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu grupy ds ryzyka

3 Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu grupy ds ryzyka Zarządzenie Nr 021.1.164.2014 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 27.11.2014 w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem, Polityki ustalania celów i zadań oraz Procedury określającej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2013R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 4/2013R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 4/2013R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2013R. w sprawie wdroŝenia Instrukcji zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK..

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK.. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 532011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 sierpnia 2011roku KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK.. Lp. Pytanie Tak Nie Nie wiem Uwagi/wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY BARCIN

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY BARCIN Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 33/12 Burmistrza Barcina z dnia 3 kwietnia 2012 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY BARCIN 1 1. Regulamin kontroli zarządczej w jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 8/2015 Dyrektora Przedszkola nr 4 w Rybniku z dnia 31 grudnia 2015 roku

Zarządzenie nr 8/2015 Dyrektora Przedszkola nr 4 w Rybniku z dnia 31 grudnia 2015 roku Zarządzenie nr 8/2015 Dyrektora Przedszkola nr 4 w Rybniku z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem Na podstawie art. 68 ust. 2 pkt 7 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU P OLITECHNIK A W AR S Z AWSKA FILIA W PŁOCKU ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU Opracowano na podstawie załącznika do

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Definicje

Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Definicje Załącznik do Zarządzenia nr 70/2015 Rektora UEP z dnia 27 listopada 2015 roku Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Definicje Określenia użyte w Polityce zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 32/2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie z dnia 23 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE nr 32/2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE nr 32/2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem Na

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem

Polityka zarządzania ryzykiem Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 293/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2013 r. Polityka zarządzania ryzykiem 1. Określenia stosowane w niniejszej Polityce oznaczają: 1) Gmina

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Siemiatycze.

ZARZĄDZENIE NR 10/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Siemiatycze. ZARZĄDZENIE NR 10/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE w sprawie procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Siemiatycze. Na podstawie art. 33 ust.3 ustawyz dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Skąpe. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Skąpe. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Skąpe Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Wójta Gminy Skąpe z dnia 31 stycznia 2013r. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Kontrolę zarządczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DRYGAŁACH. Definicja kontroli zarządczej i jej cele

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DRYGAŁACH. Definicja kontroli zarządczej i jej cele REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DRYGAŁACH ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 15/2012 Dyrektora Zespołu Szkół w Drygałach z dnia 02.07.2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli zarządczej Centrum Rzeżby Polskiej w Orońsku

Regulamin kontroli zarządczej Centrum Rzeżby Polskiej w Orońsku Załącznik do zarządzenia nr 6/2013 z dnia 14-11-2013 r. Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku Regulamin kontroli zarządczej Centrum Rzeżby Polskiej w Orońsku I. Postanowienia ogólne 1 Ustalenia niniejszego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia

Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia 10.12.2010 Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej z dnia 21.11.2011 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Misja i cele Zespołu Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich 2

Wstęp 1. Misja i cele Zespołu Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich 2 Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2011-2012 Dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych z dnia 8 stycznia 2011r. Instrukcja zarządzania ryzykiem Instrukcja zarządzania ryzykiem Wstęp 1 1. Instrukcja zarządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury

Regulamin kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury Załącznik do zarządzenia Nr 5/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej z dnia 9 listopada 2011 r. Regulamin kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej 1 Kontrolę

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

3 Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pszczółki. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

3 Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pszczółki. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia ZARZĄDZENIE Nr 12 /11 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Pszczółkach Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu za rok Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 0050.67.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.05.2016r. Przedstawione poniżej pytania ankietowe są elementem

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wdrożenia przez kierowników

Obowiązek wdrożenia przez kierowników Zarządzanie ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych Ustawa o finansach publicznych nałożyła na kierowników jednostek sektora finansów publicznych obowiązek wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 12/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia

PISMO OKÓLNE NR 12/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia Or.0050.1.12.2015 PISMO OKÓLNE NR 12/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 30.09.2015 w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ryzyk w Zespole Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Tarnowie

Informacja o stanie ryzyk w Zespole Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Tarnowie Informacja o stanie ryzyk w Zespole Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Tarnowie Podstawa Prawna: do Zarządzenia nr 326/2010 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 1 października 2010 w sprawie Kontroli Zarządczej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r. Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagroŝeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W TARNOWIE

REGULAMIN ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W TARNOWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 2 listopada 2010r. REGULAMIN ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2017 r. Poz. 74 ZARZĄDZENIE NR 37 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 listopada 2017 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2017 r. Poz. 74 ZARZĄDZENIE NR 37 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 listopada 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 15 listopada 2017 r. Poz. 74 ZARZĄDZENIE NR 37 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 września 2013 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 września 2013 r. Zarządzenie wewnętrzne Nr 19/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Środzie Wielkopolskiej. Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kontroli Zarządczej Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu

Regulamin Kontroli Zarządczej Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu Regulamin Kontroli Zarządczej Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu Postanowienia ogólne 1 Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą organizacji i zasad przeprowadzania kontroli zarządczej w Centrum

Bardziej szczegółowo

Kwestionarisz samooceny

Kwestionarisz samooceny Kwestionarisz samooceny 1) Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić samoocenę systemu kontroli zarządczej przez osoby zarzadzające, tj. Dyrektora jednostki, Kierowników jednostek organizacyjnych. Proces

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE

RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE NA DZIEŃ 1.10.2012 r. 1. Nazwa jednostki. Urząd Gminy Trąbki Wielkie w myśl art. 9 oraz art. 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PRZEDSZKOLU NR 25 BAJKA W KONINIE. Rozdział I

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PRZEDSZKOLU NR 25 BAJKA W KONINIE. Rozdział I Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2010/E Dyrektora z dnia 08.09.2010 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PRZEDSZKOLU NR 25 BAJKA W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ustalenia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu nr 17 z dnia 23.10.2013 r.

ZARZĄDZENIE Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu nr 17 z dnia 23.10.2013 r. ZARZĄDZENIE Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu nr 17 z dnia 23.10.2013 r. w sprawie: wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kontroli Zarządczej

Regulamin Kontroli Zarządczej Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl Regulamin Kontroli Zarządczej Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 60/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 60/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Systemu zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Właściwe środowisko wewnętrzne w sposób zasadniczy wpływa na jakość kontroli zarządczej.

Właściwe środowisko wewnętrzne w sposób zasadniczy wpływa na jakość kontroli zarządczej. Samoocena może dotyczyć zarówno procesów zachodzących w jednostce, jak i poszczególnych elementów systemu jakie uwzględnia kontrola zarządcza. W procesie samooceny biorą udział pracownicy jednostki bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M KO N T R O L I Z A R Z Ą D C Z E J PRZEDSZKOLA NR 8 W SKIERNIEWICACH

S Y S T E M KO N T R O L I Z A R Z Ą D C Z E J PRZEDSZKOLA NR 8 W SKIERNIEWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 9./2011 Dyrektora Przedszkola Nr 8w Skierniewicach z dnia 24.11.2011 S Y S T E M KO N T R O L I Z A R Z Ą D C Z E J PRZEDSZKOLA NR 8 W SKIERNIEWICACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo