Regulamin Sklepu Internetowego K3Ssytem Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Sklepu Internetowego K3Ssytem Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Regulamin Sklepu Internetowego K3Ssytem Sp. z o.o. Informacja o Firmie prowadzącej sklep: Sklep internetowy działający pod adresem prowadzony jest przez K3System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Patriotów 303, Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS z kapitałem zakładowym wynoszącym zł, posługującą się nr REGON: , NIP: nr telefonu Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin zawiera ogólne warunki korzystania ze sklepu internetowego. 2. Oferta sklepu skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców, tj., do podmiotów wpisanych do przewidzianych prawem rejestrów oraz posiadających numery NIP i REGON. 3. Przedmiotem działalności sklepu internetowego. jest sprzedaż serwerów oraz opcji i dodatkowego oprogramowania wraz z kolokacją ATMAN, zwanych dalej serwerami. 4. Kolokacja serwerów umiejscowiona jest w centrum przetwarzania danych ATMAN na terenie Polski. 5. Klient ma świadomość że dostęp do zakupionego serwera ma charakter zdalny i klient jest jego administratorem. Warunki dostępu do serwer o jego administrowaniem regulowane są odrębnym dokumentem który określony jest na stronie. 6. Parametry techniczne zakupionego serwera określone są na stronie. 7. Na parametry techniczne serwera składają się konfiguracja sprzętu serwerowego, dodatkowych wybranych usług i oprogramowania, gwarancji oraz warunki kolokacji sprzętu i czas trwania kolokacji. 8. Klient w momencie zakupu serwera jest właścicielem sprzętu serwerowego oraz zakupionego oprogramowania i w może nim dysponować po uprzednim powiadomieniu K3System Sp. z o.o. 9. Dostęp do serwer zostanie aktywowana po dokonaniu przez firmę K3System Sp. z o.o. wszelkich prac związanych z konfiguracja i montażem serwera w miejscu kolokacji. Ochrona danych osobowych 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu są przetwarzane przez K3System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

2 Patriotów 303, Warszawa. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu: a. realizacji umowy b. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep 2. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia ze sklepu - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Ceny 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie są wyrażone w złotych polskich (PLN). 2. W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe: 1. Cena sprzedaży netto - standardowa cena sprzedaży oferowanych serwerów która nie zawiera podatku VAT 23%. Do ceny zamówienia zostanie doliczony podatek VAT 23% 3. Ceny w firmie K3System Sp. z o.o. mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego. 4. Podana cena sprzedaży netto za serwer w sklepie zawiera koszt fizyczny wybranego sprzętu serwerowego, wybranych opcji w tym oprogramowania oraz 24 miesięcznej kolokacji zgodnie z parametrami technicznymi określonymi na stronie 5. W momencie gdy Klient decyduje się skrócić czas trwania kolokacji i wycofać serwer z centrum przetwarzania danych ATMAN nie przysługuje z tego tytułu Klientowi żadna rekompensata finansowa. Zamówienia 1. Sklep internetowy umożliwia Klientom: 1. składanie zamówień (ofert zakupu) serwerów dostępnych w sklepie internetowym i zawierania umów sprzedaży na odległość. 2. uzyskanie informacji o serwerach dostępnych w sklepie internetowym 2. Wszelkie informacje dotyczące serwerów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie kierowane przez K3System Sp. z o.o.. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji. 3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę 4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

3 Realizacja zamówienia. 1. Serwer zamówiony w sklepie internetowym dostarczany jest za pośrednictwem wybranego kuriera do biura K3System i później po odpowiedniej konfiguracji dostarczony do kolokacji do Data Center ATMAN 2. Na czas realizacji zamówienia składa się: 1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie sprzętu serwerowego przez dystrybutora, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży,) 2. konfiguracji zamówionego serwera, zależnie od wybranej konfiguracji. 3. W momencie realizacji zamówienia wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy oraz faktura VAT oraz warunki udzielonej gwarancji. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków. 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu wpływu zapłaty za zamówiony serwer na rachunek bankowy K3System Sp. z o.o. podany na fakturze pro forma 5. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. 6. Czas trwania realizacji zamówienia serwera wynosi od 2 do 6 tygodni od wpływu środków pieniężnych na konto K3System Sp. z o.o. Sposoby płatności 1. Płatność za serwer może być dokonywana przez klienta: 1. Po otrzymaniu faktury pro forma Przelewem na rachunek bankowy K3System Sp. z o.o. podany na fakturze pro forma. 2. K3System Sp. z o.o.. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. Odpowiedzialność 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za Zawartość, przez którą należy rozumieć wszelkie treści, informacje, pliki lub aplikacje zamieszczane przez Klienta na serwerze udostępnionym mu w ramach kolokacji oraz sposób wykorzystania serwera udostępnionego mu w ramach Usługi oraz za prawdziwość oświadczeń złożonych zgodnie z punktem 3. poniżej. 2. Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby osoby trzecie korzystające z funkcjonalności i usług oferowanych przez Klienta przy wykorzystaniu serwera, przestrzegały postanowień, odnoszących się do Klienta. 3. Klient oświadcza, że zamieszczona przez niego na serwerze Zawartość: a) nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, tajemnicy handlowej, ani też dóbr osobistych; b) nie narusza obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych norm obyczajowych; c) nie będzie obraźliwa oraz nie będzie zawierała gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;

4 d) nie będzie zawierała treści rasistowskich, zachęcających do wstąpienia do sekty lub posiadających charakter pornograficzny; e) nie zawiera wirusów lub innych programów komputerowych, których celem jest powodowanie szkód, przechwytywanie danych, łamanie zabezpieczeń lub powodowanie destabilizacji systemów komputerowych lub sieci; f) nie będzie zawierała jakichkolwiek narzędzi ułatwiających lub umożliwiających wymianę plików (peer to peer); g) nie będzie wykorzystywana do wysłania spamu; h) nie będzie zawierała aplikacji służących do atakowania lub włamywania się na inne serwery przy pomocy takich technik jak: skanowanie portów, sniffing, spoofing; i) nie będzie zawierała bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy, ani jakichkolwiek przekierowań do Zawartości: -która jest zgodnie z Regulaminem niedozwolona; -w stosunku do których Klient nie ma prawa umieszczać odsyłaczy ani przekierowań 4. K3System Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokowania Zawartości naruszającej Regulamin, przy użyciu wszelkich niezbędnych środków technicznych, nie wykluczając odłączenia całego serwera. 5. K3System nie ponosi odpowiedzialności : a) za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Klienta z Serwera lub korzystaniem niezgodnym z postanowieniami Regulaminu; b)za wszelkie problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których K3System Sp. z o.o. przy zachowaniu należytej staranności nie było w stanie przewidzieć lub którym nie mogło zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Usługi związanych z jakością usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, utratą haseł przydzielonych Klinetowi oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej lub korzystaniem niezgodnym z postanowieniami Regulaminu; c) za zawartość zamieszaną przez klienta lub osoby trzecie na serwerach Klienta w ramach kolokacji d) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od K3System Sp. z o.o.; e) zmiany dokonane przez Użytkownika konsoli IPMI oraz konsekwencje takich zmian; f) szkody powstałe w przypadku udostępnienia przez Klienta zdalnej konsoli IPMI, haseł dostępu do serwera lub portalu użytkownika osobom trzecim;

5 g) jakiekolwiek problemy wynikające z instalacji systemów wirtualizacji sprzętowej, h) konsekwencje zmian dokonanych przez Użytkownika w konfiguracji BIOS lub FIRMWARE urządzeń udostępnionych na rzecz Klienta i) K3System Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z powodu siły wyższej Zobowiązania Klienta 1. Użytkownik zobowiązuje się informować K3System Sp. z o.o. w ciągu 24 godzin o ewentualnej utracie haseł przydzielonych mu w celu korzystania z Serwera 2. W razie wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko K3System Sp. z o.o. z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z eksploatacją serwera przez Klienta, Klient podejmie wszelkie kroki niezbędne do ochrony K3System Sp. z o.o. przed tymi roszczeniami. W szczególności Klient zobowiązuje się niezwłocznie udzielić wyjaśnień osobie występującej z roszczeniami, zapewnić K3System Sp. z o.o. pomoc prawną, wstąpić do prowadzonego postępowania obok lub w miejsce K3System Sp. z o.o. oraz zwolnić K3System Sp. z o.o. z wszelkich roszczeń, a także zwrócić K3System Sp. z o.o. poniesione koszty obsługi prawnej oraz inne związane z prowadzeniem sporu wydatki Zobowiązania K3System 1. Zobowiązuje się udostępnić Klientowi we współpracy z ATMAN narzędzia i dokumentację Serwera za pośrednictwem stron internetowych dedykowanych Usłudze, w szczególności: a) dokumentację; b) narzędzia umożliwiające zdalny monitoring i zarządzanie serwerem, w szczególności jego restartowanie; c) dane kontaktowe do działu technicznego dane kontaktowe dotyczące dodatkowo płatnych usług i interwencji. e) informacje o stopniu wykorzystania usług limitowanych, w szczególności limitach transferu w przypadku ich nabycia przez Klienta. 2. W przypadku, gdy K3System Sp. z o.o. we współpracy z ATMAN wykryje, że dokonano włamania na serwer udostępniony klientowi, Klient otrzyma wiadomość pocztą elektroniczną wskazującą, że należy rozpocząć procedurę ponownej instalacji, aby utrzymać integralność serwera i całej platformy. K3System Sp. z o. o. może wykonać tę procedurę po zapisaniu wszystkich swoich danych. K3System zastrzega sobie prawo do przerwania połączenia serwera do sieci Internet w oczekiwaniu na ponowną instalację serwera. K3System Sp. z o.o. nie zajmuje się transferem danych z systemu, do którego dokonano włamania, na nowy system. Taka operacja musi zostać przeprowadzona przez Klienta. K3System Sp. z o.o. zobowiązuje się zainstalować

6 nowy system i do tego ogranicza swoją interwencję. K3System Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie kopii danych z systemu, do którego dokonano włamania na nowy system. 3. K3System Sp. z o.o. we współpracy z ATMAN posiada procedury pomiaru i organizacji ruchu w sieci polegające na współpracy z podmiotami dostarczającymi infrastrukturę -w przypadku usług świadczonych przy wykorzystaniu sieci innego operatora oraz procedury wewnętrzne polegające w szczególności na zarządzaniu transmisją danych oraz zarządzaniu infrastrukturą i urządzeniami służącymi do świadczenia usług, w tym usługi dostępu do Internetu, zapobiegające wysyceniu łącza w taki sposób, który uniemożliwia Klientowi wykorzystanie deklarowanej pojemności łącza. W przypadku wysycenia łącza uniemożliwiającego K3System Sp. z o.o. wykorzystanie deklarowanej pojemności łącza może wystąpić awaria łącza. 4. K3System Sp. z o.o. we współpracy z ATMAN nie wprowadza ograniczeń w dostępie lub korzystaniu z usług i aplikacji świadczonych w ramach niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem działań jakie K3System Sp. z o.o. jest uprawniony podejmować w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa i integralności sieci. 5. W przypadkach stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług, K3System Sp. z o.o. we współpracy z ATMAN i w porozumieniu z Klientem podejmie niezwłocznie kroki w celu minimalizacji ewentualnych szkód i przywrócenia prawidłowego funkcjonowania usług, w szczególności działania przewidziane ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U., Nr 171, poz ze zm. dalej Ustawa ). K3System Sp. z o.o. poinformuje klienta drogą o podjętych środkach w zakresie bezpieczeństwa sieci lub usług oraz o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą. W przypadku podjęcia kroków przewidzianych Ustawą K3System Sp. z o.o. nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie wynikającym z podjętych środków. 6. Usługi świadczone na podstawie niniejszej Umowy nie mają charakteru usług głosowych, w związku z czym nie zapewniają one połączeń z numerami alarmowymi, w tym w szczególności z numerem 112, jak również K3System Sp. z o.o. nie gromadzi danych o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. Reklamacja Procedura reklamacji serwerów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego 1. Jeżeli zakupiony serwer zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty naprawy/wymiany serwera pokrywa K3System Sp. z o.o. Zgłoszona wada lub niezgodność serwera podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność serwera istniała w chwili jego wydania. 2. K3System Sp. z o.o. zobowiązuje się usuwać awarie i reagować na zgłaszane przez Klienta problemy techniczne zgodnie z warunkami SLA właściwymi dla danej wykupionej opcji serwisowej.

7 Kontakt do serwisu 1. Kontakt z serwisem: Dział serwisu K3System : ; tel /03 fax Dział RMA - reklamacje : tel /03 Postanowienia końcowe 1. K3System Sp.z o.o. ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy)w tym w szczególności firmie ATM (ATMAN). 2. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 3. Zgodnie z art 8 ust 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane. 4. Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: 1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub 2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, 3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli 4. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader. 5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Domwaluty.pl

Regulamin Platformy Domwaluty.pl Regulamin Platformy Domwaluty.pl Niniejszy Regulamin Platformy Domwaluty.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Klientów z Platformy Domwaluty.pl. 1. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch Cloud BI przez Comarch spółkę akcyjną z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania)

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego www.chiantivini.pl jest firma SEI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL !! REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.FUNDUJESZ.PL! 1. DEFINICJE 1. Informacja handlowa każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Usług, Projektu, Operatora, Wspierającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam Jankowski, z siedzibą w 81 586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Domwaluty.pl

Regulamin Platformy Domwaluty.pl Regulamin Platformy Domwaluty.pl Niniejszy Regulamin Platformy Domwaluty.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Klientów z Platformy Domwaluty.pl od dnia 30-10-2013.

Bardziej szczegółowo