Regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług"

Transkrypt

1 I Informacje ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki prowadzenia przez GRENKELEASING Sp. z o.o. strony internetowej pod adresem: na której GRENKELEASING Sp. z o.o. prezentuje Towary, tj. używane środki trwałe, sprzęt IT, maszyny i urządzenia, będące przedmiotem rozwiązanych lub zakończonych umów leasingu, a Klient, tj. podmiot niebędący Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, może składać Zapytania o Towar i Zamówienia dotyczące Towarów. II Definicje Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Dni robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku, w których Sprzedający jest otwarty dla prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Formularz Kontaktowy formularz, który pojawia się na Stronie Internetowej, w następstwie kliknięcia ikony Złóż zapytanie umieszczonej pod opisem Towaru znajdującym się na Stronie Internetowej, służący nawiązaniu przez Klienta ze Sprzedającym kontaktu celem rozpoczęcia Negocjacji Warunków Sprzedaży Towaru. 3. Formularz Zamówienia formularz przesłany przez Sprzedającego na adres Klienta w odpowiedzi na złożone przez Klienta Zapytanie o Towar. 4. Klient pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych niebędąca Konsumentem, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, składająca Zapytanie o Towar lub Zamówienie związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 5. Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.). 6. Konsument konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego. 7. Konto Bankowe: Negocjacje Warunków Sprzedaży negocjacje prowadzone przez Strony za pomocą poczty elektronicznej, zmierzające do ustalenia warunków sprzedaży Towaru, w szczególności ustalenia rodzaju, ilości, ceny, stanu technicznego Towaru, oraz sposobu jego odebrania, a także kosztów dostawy, poprzedzające złożenie Zamówienia przez Klienta. 9. Przedmiot Umowy Towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Stronami. 10. Regulamin niniejszy Regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez GRENKELEASING Sp. z o.o. - dla Przedsiębiorców. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 11. Sprzedający GRENKELEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-131) przy ul. Abpa A. Baraniaka 88D, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 złotych, opłaconym w całości, NIP , REGON Strona Sprzedający i Klient. 13. Strona Internetowa strona internetowa działająca pod adresem Towar używana rzecz ruchoma stanowiąca własność GRENKELEASING Sp. z o.o., w tym używana rzecz ruchoma wymieniona i opisana na Stronie Internetowej, mogąca być lub będąca Przedmiotem Umowy. 15. Umowa Sprzedaży umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 16. Ustawa o ochronie danych osobowych ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz ze zm.). Strona 1 z 6

2 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.). 18. Zamówienie oświadczenie woli Klienta złożone Sprzedającemu poprzez wysłanie za pomocą poczty elektronicznej Formularza Zamówienia określającego jednoznacznie rodzaj, ilość i cenę Towaru, który Klient chce kupić, sposób odebrania Towaru oraz dane identyfikacyjne Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia pomiędzy Stronami Umowy Sprzedaży. 19. Zapytanie o Towar pytanie o Towar skierowane przez Klienta do Sprzedającego poprzez wysłanie za pomocą poczty elektronicznej Formularza Kontaktowego, prowadzące do nawiązania przez Klienta ze Sprzedającym kontaktu w celu Negocjacji Warunków Sprzedaży tego Towaru. III Ogólne zasady 1. Zapytanie o Towar i Zamówienie mogą składać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych niebędące Konsumentami, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do czynności prawnych, zamierzające dokonać u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. 2. Złożenie przez Klienta Zapytania o Towar lub Zamówienia jednoznaczne jest z zaakceptowaniem przez Klienta warunków Regulaminu. 3. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem oraz Regulaminem. 4. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Wszystkie ceny prezentowane na Stronie Internetowej podawane są w złotych polskich (PLN) oraz wyrażone są w kwocie brutto zawierającej podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy Towaru. 6. Prezentacja Towaru na Stronie Internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym w rozumieniu art. 66(1) par. 1 Kodeksu cywilnego. 7. Strony wyłączają zastosowanie art. 66(1) Kodeksu cywilnego. 8. Prezentacja Towarów na Stronie Internetowej stanowi zaproszenie do składania Zapytań o Towar celem rozpoczęcia Negocjacji Warunków Sprzedaży Towaru. Samo złożenie Zapytania o Towar lub Zamówienia przez Klienta nie skutkuje natychmiastowym zawarciem Umowy Sprzedaży. 9. Zdjęcia i opisy prezentowanych Towarów, mimo dołożonych przez Sprzedającego wszelkich starań, mogą się różnić od faktycznego stanu i mają charakter poglądowy. Klientowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Przed złożeniem Zamówienia Klient ma obowiązek zweryfikować wygląd, cechy i stan techniczny Towaru w miejscu i terminie wskazanym przez Sprzedającego. W celu ustalenia miejsca i terminu oględzin Towaru Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedającym na adres , z którego otrzymał odpowiedź na Zapytanie o Towar. Klientowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w tym zwrot jakichkolwiek kosztów. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem stanu technicznego zamawianego Towaru oraz jego wyposażenia. IV Usługi świadczone drogą elektroniczną 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu polegają na umożliwieniu Klientowi składania Zapytań o Towar, Negocjacji Warunków Sprzedaży, składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży Towarów. 2. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Strony Internetowej należy przekazywać Sprzedającemu na adres podany w Rozdziale XIII Regulaminu. Strona 2 z 6

3 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Strony Internetowej oraz do całkowitego lub częściowego zaprzestania udostępniania Strony Internetowej bez wcześniejszego powiadomienia Klientów i bez podawania przyczyn takiego działania. V Wymagania techniczne Korzystanie ze Strony Internetowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących warunków technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający: Internet Explorer 9, Google Chrome najnowsza dostępna wersja, Mozilla Firefox najnowsza dostępna wersja. VI Złożenie Zapytania o Towar, złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży 1. Zapytanie o Towar można składać 24 godziny na dobę poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Kontaktowego. 2. Sprzedający prześle na adres podany przez Klienta odpowiedź na Zapytanie o Towar wraz z Formularzem Zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo wysłania odpowiedzi tylko na wybrane przez siebie Zapytania o Towar oraz nie jest w tym zakresie związany żadnym terminem. 3. Negocjacje Warunków Sprzedaży Towaru Strony prowadzą za pomocą poczty elektronicznej wysyłanej pomiędzy adresem Klienta a adresem , z którego Sprzedający wysłał do Klienta odpowiedź na Zapytanie o Towar. 4. Po zakończeniu Negocjacji Warunków Sprzedaży Towaru Klient może złożyć Zamówienie. 5. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza Zamówienia na adres , z którego Sprzedający wysłał do Klienta odpowiedź na Zapytanie o Towar: Zamówienie musi obowiązkowo określać: rodzaj i ilość Towaru, który Klient chce kupić, cenę Towaru, dane identyfikacyjne Klienta obejmujące: o w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: imię i nazwisko, nazwę, siedzibę i adres firmy, NIP, REGON, adres , o w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej: nazwę, formę organizacyjną, siedzibę i adres, NIP, REGON, a także imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Klienta, adres . Sposób odebrania Towaru oraz w przypadku uzgodnienia dostawy Towaru na koszt Klienta za pośrednictwem np. firmy kurierskiej miejsce dostawy. Sprzedający ma prawo wezwać Klienta do przesłania na adres , z którego Sprzedający wysłał do Klienta odpowiedź na Zapytanie o Towar kopii dokumentów potwierdzających dane identyfikacyjne Klienta podane w Formularzu Kontaktowym lub w Formularzu Zamówienia, w szczególności kopii wyciągu z rejestru przedsiębiorców. Podanie powyższych danych jest niezbędne w rozumieniu art. 18 ust. 1, 2 i 3 i art. 22 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wypełnienie wszystkich pól jest warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia. 6. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedającemu przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży określonego Towaru. Samo złożenie Zamówienia przez Klienta nie skutkuje natychmiastowym zawarciem Umowy Sprzedaży. Klient zobowiązuje się oczekiwać odpowiedzi na ofertę przez 14 dni. Strona 3 z 6

4 7. Przez złożenie Zamówienia Klient potwierdza, że miał możliwość dokonania oględzin Towaru i zweryfikowania jego wyglądu, cech i stanu technicznego, oraz oświadcza, że Sprzedający udzielił mu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących Towaru. 8. W przypadku wysłania przez Klienta Zamówienia niekompletnego, niezawierającego wszystkich informacji lub dokumentów, Sprzedający uprawniony jest wezwać Klienta do uzupełnienia tych informacji lub dokumentów. Klient przekaże brakujące informacje lub dokumenty na adres , z którego Sprzedający wysłał do Klienta odpowiedź na Zapytanie o Towar. W takim przypadku Zamówienie uznaje się za złożone z chwilą otrzymania przez Sprzedającego brakujących informacji i dokumentów. Jeżeli Klient nie przekaże Sprzedającemu brakujących informacji lub dokumentów w terminie 3 dni od wezwania, przesłane przez Klienta Zamówienie uważa się za niebyłe. 9. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający powiadomi Klienta na podany przez Klienta adres o przyjęciu Zamówienia (zawarcie umowy sprzedaży) albo o braku możliwości przyjęcia Zamówienia z powodu niedostępności Towaru lub innych przyczyn w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. 10. Brak odpowiedzi Sprzedającego na Zamówienie nie stanowi przyjęcia oferty. 11. Kontakt Klienta ze Sprzedającym możliwy jest w dni robocze w godzinach od 9 do 15. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Stronami następuje pod warunkiem zapłaty przez Klienta na rzecz Sprzedającego w terminie uzgodnionej ceny za Towar. VII Płatność W przypadku zawarcia przez Strony Umowy Sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu cenę za zakupiony Towar w drodze przelewu środków pieniężnych na Konto Bankowe w terminie 3 dni od dnia poinformowania Klienta przez Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony. VIII Wykonanie Umowy Sprzedaży 1. Umowa Sprzedaży wykonywana jest przez Sprzedającego w terminie 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności na Koncie Bankowym, przy czym jest to czas orientacyjny. 2. Zakupiony Towar wydawany jest Klientowi wraz z fakturą VAT. 3. Umowę Sprzedaży uznaje się za wykonaną przez Sprzedającego w chwili Wydania Towaru, zgodnie z pkt. 2 Rozdziału IX Regulaminu. IX Odebranie Towaru 1. Klient zobowiązuje się do osobistego odbioru Towaru. W ramach Negocjacji Warunków Sprzedaży Strony mogą uzgodnić inny sposób dostawy Towaru. W przypadku uzgodnienia dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej Sprzedający dostarcza przesyłki wyłącznie za pośrednictwem firmy UPS. Klient może na własny koszt zlecić odebranie Towaru wybranej przez siebie firmie kurierskiej, pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia ze Sprzedającym terminu odbioru Towaru. Sprzedający wyda Towar przedstawicielowi wybranej przez Klienta firmy kurierskiej pod warunkiem przekazania Sprzedającemu pełnomocnictwa do odebrania Towaru, udzielonego temu przedstawicielowi przez Klienta. 2. Wydanie Towaru następuje: a. W przypadku odebrania Towaru osobiście przez Klienta z chwilą odebrania Towaru osobiście przez Klienta w miejscu wskazanym przez Sprzedającego, Strona 4 z 6

5 b. W przypadku dostawy Towaru w uzgodniony z Klientem sposób w chwili powierzenia przez Sprzedającego Towaru firmie kurierskiej, w celu dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta, c. W przypadku odebrania Towaru przez przedstawiciela firmy kurierskiej działającej na zlecenie Klienta z chwilą odebrania Towaru przez przedstawiciela firmy kurierskiej działającej na zlecenie Klienta. 3. Z chwilą wydania Towaru przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. 4. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki z Towarem uzależniony jest od terminów dostaw stosowanych przez firmy kurierskie. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Towaru, uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie Towaru, mające miejsce od chwili powierzenia przez Sprzedającego Towaru firmie kurierskiej. 5. Klient ponosi koszty wybranego przez siebie sposobu dostawy Towaru innego niż odbiór osobisty, których wysokość uzależniona jest od miejsca i formy dostawy oraz ustalana jest w ramach Negocjacji Warunków Sprzedaży. Uzgodniony przez Strony koszt dostawy Towaru zostanie uwzględniony w cenie Towaru. 6. W przypadku wybrania przez Klienta odbioru osobistego Klient zobowiązany jest odebrać Towar w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania płatności na Koncie Bankowym. W przypadku nieodebrania przez Klienta Towaru w tym terminie Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedający zwróci Klientowi wpłaconą cenę nabycia Towaru, a Towar wystawi na sprzedaż. X Rękojmia Sprzedający na podstawie art. 558 par. 1 Kodeksu cywilnego wyłącza swoją odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych Towarów (rękojmia). XI Ochrona danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta jest Sprzedający. 2. Sprzedający chroni dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3. Klient, składając Zapytanie o Towar lub Zamówienie, oświadcza, iż wszelkie dane podane przez Klienta w Formularzu Kontaktowym lub Formularzu Zamówienia lub wysłane na wskazany w Rozdziale XIII Regulaminu, lub na , z którego Sprzedający wysłał do Klienta odpowiedź na Zapytanie o Towar, są prawdziwe i aktualne. Klient zobowiązuje się poinformować Sprzedającego o każdorazowej zmianie swoich danych, w szczególności adresu oraz adresu e- mail. W przypadku zmiany danych Klienta, w szczególności adresu lub adresu Klienta, bez poinformowania o tym fakcie Sprzedającego na adres korespondencyjny lub adres , o którym mowa wyżej, wysłanie przez Sprzedającego do Klienta informacji lub oświadczenia według ostatnio znanych danych Klienta lub na adres lub adres wskazany przez Klienta uznaje się za skuteczne doręczenie z dniem wysłania. 4. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego między Sprzedającym a Klientem polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży oraz dostarczania Towarów do Klienta, a także w celu udokumentowania ww. stosunków umownych. Strona 5 z 6

6 5. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usługi dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej do miejsca wskazanego przez Klienta Sprzedający przekazuje tym podmiotom zebrane dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy. 6. Podanie danych osobowych, o których mowa w Regulaminie, jest niezbędne w rozumieniu art. 18 ust. 1, 2 i 3 i art. 22 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 7. Składanie Zapytań o Towar lub Zamówień, lub zawieranie Umów Sprzedaży, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest dobrowolne, a osoba, której dane dotyczą, podejmuje w tym zakresie samodzielną decyzję. 8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Sprzedającego, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. XII Postanowienia ogólne 1. Regulamin stanowi integralną część zawartej przez Strony Umowy Sprzedaży. 2. Przez złożenie Zapytania lub Zamówienia Klient oświadcza, że Regulamin został jemu udostępniony w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, oraz że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje zawarte w nim postanowienia. 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w tym przepisy Kodeksu cywilnego. 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go na Stronie Internetowej. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzania w Regulaminie zmian ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich opublikowaniem na powyższej stronie internetowej. 5. Regulamin jest dostępny Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej w formie elektronicznej, która umożliwia jego pobranie, zapisanie i wydrukowanie. 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. 7. Prawem właściwym dla Umów Sprzedaży zawartych przez Strony jest prawo polskie. 8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. XIII Dane kontaktowe Adres korespondencyjny: GRENKELEASING Sp. z o.o. Ul. Abpa. A. Baraniaka 88D Poznań Adres Nr telefonu: Strona 6 z 6

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE MEBELLA BEATA KOTOWSKA. Par. 2

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE MEBELLA BEATA KOTOWSKA. Par. 2 OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE MEBELLA BEATA KOTOWSKA Par.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe określają zasady i warunki dostawy mebli, w szczególności podstaw stołów i blatów do stołów, wytworzonych przez Beatę

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy BRIT, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.brit.pl, prowadzony przez firmę NetRom s.c. Zbigniew Kunert, Roman Nahlik,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SOWADRUK.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SOWADRUK.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SOWADRUK.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym www.alkomaty.org Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego balloonclothes.com

Regulamin Sklepu internetowego balloonclothes.com Regulamin Sklepu internetowego balloonclothes.com 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego działającego pod adresem http://balloonclothes.com/, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. I. Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów. I. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy www.czerwonaszpilka.pl zwany dalej Sklep (Sprzedawca) działający pod adresem Bdirect Magdalena Szewczuk ul. Łubinowa 1/9 52-210 Wrocław, nip

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.ligeroo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.ligeroo.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.ligeroo.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY III. REKLAMACJA PRODUKTU IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego obiciowe24.pl, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego obiciowe24.pl, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. REGULAMIN Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego obiciowe24.pl, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Regulamin Sklepu Internetowego obiciowe24.pl I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LINGEA.PL (obowiązujący od dnia 29 czerwca 2016 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy LINGEA, działający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 10 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin skupu metali szlachetnych

Regulamin skupu metali szlachetnych Regulamin skupu metali szlachetnych 1. Definicje 1. RALF-MET z siedzibą w Warszawie, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu metali szlachetnych pod adresem Marcina z Wrocimowic 12E/15

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca Lwy Północy S.C. ul. Wielkie Młyny 16/8 80-49 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Podstawowe pojęcia. II Postanowienia ogólne

Regulamin. I Podstawowe pojęcia. II Postanowienia ogólne Regulamin I Podstawowe pojęcia 1.Sprzedający Anna Laskowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dekorialove Anna Laskowska z siedzibą w Gliwicach 44-121, przy ul. Sieronia 8/6, NIP 634-253-04-77,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Siedziba/adres korespondencyjny: Terrano Sp. z o.o. ul.obornicka 337 60-689 Poznań NIP: 9721236602 Regon: 301963270

Siedziba/adres korespondencyjny: Terrano Sp. z o.o. ul.obornicka 337 60-689 Poznań NIP: 9721236602 Regon: 301963270 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://terrano.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Marcina Dudka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji zamówień dla klientów IKEA Business /IKEA w pracy opłacanych przelewem bankowym

Regulamin realizacji zamówień dla klientów IKEA Business /IKEA w pracy opłacanych przelewem bankowym Regulamin realizacji zamówień dla klientów IKEA Business /IKEA w pracy opłacanych przelewem bankowym I. Sprzedający. 1. Sprzedaż produktów w dziale IKEA Business lub dziale IKEA w pracy na mocy niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EROBOCZE.COM.PL DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EROBOCZE.COM.PL DLA PRZEDSIĘBIORCÓW REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EROBOCZE.COM.PL DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO Regulamin sklepu internetowego Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez Muzeum z siedzibą w Zakopanem, adres:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Spersonalizowane Wieszaki, dostępny pod adresem mailowym spersonalizowane.wieszaki@gmail.com, prowadzony jest przez Magdalenę

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy CAVALIADA stanowi platformę sprzedażową prowadzoną przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.sklepnazdrowie.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.sklepnazdrowie.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.sklepnazdrowie.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego HANDTECH

Regulamin sklepu internetowego HANDTECH Regulamin sklepu internetowego HANDTECH 1. Dane identyfikacyjne Sklep internetowy działający pod adresem www.handtech.pl prowadzony jest przez Handtech Maciej Szczepański z siedzibą w Poznaniu, ul. Raszkowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Składanie zamówień 3. Warunki odbioru lub dostawy 4. Koszty dostawy 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Postanowienia Ogólne Regulamin definiuje warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego przez Polskie Sieci Cyfrowe sp. z o.o. (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMPGROUP.COM.PL (do 2015-09-20)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMPGROUP.COM.PL (do 2015-09-20) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMPGROUP.COM.PL (do 2015-09-20) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi na dzień 7.04.2015 r. 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego belumi jest belumi Krzysztof Sosnowski z siedzibą: ul. Ostródzka 44, 03-289

Bardziej szczegółowo

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095.

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095. Sklep internetowy Perfumeria Tagomago działający pod adresem : http://tagomago.pl jest prowadzony przez: "Tagomago Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa ul. Walecznych 68 03-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.k lockowo.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Polityka prywatności 1. Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest FRANCISZEK OGRODOWICZ prowadzący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ECZUJNIKI.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ECZUJNIKI.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.eczujniki.pl/webpage/regulamin.html http://eczujniki.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ECZUJNIKI.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro.

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Regulamin Allegro jest dostępny tutaj i znajduje on zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem WWW.e-herbata.pl. Sprzedającym jest PROGRESSIVE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

REGULAMIN OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY REGULAMIN OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY Niniejszy Regulamin można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie ze strony internetowej i zapisanie na odpowiednim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne REGULAMIN 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem nick u Swiat-Florysty na poratlu internetowym Allegro jest firma Sky-Net Łukasz Przeździecki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szańcowa 28. 2. Nasza obecność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HURTSZEWSKI.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HURTSZEWSKI.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HURTSZEWSKI.COM SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego istniejącego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z DNIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z DNIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z DNIA 25.12.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Data publikacji: 28.12.2016 r. Sklep internetowy Nasze Bieszczady działający pod adresem http:// naszebieszczady.com/sklep/ należy do Michała Gaponiuka,

Bardziej szczegółowo

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl.

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BELMEB I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem http://www.belmeb.pl ma siedzibę pod adresem: 34-144 Izdebnik 542 i prowadzony jest przez BELMEB

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C.

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.koder.krakow.pl prowadzony jest przez KODER S.C. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Szczęśliwej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: DALEJ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ:  DALEJ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: www.przystanekempatia.pl DALEJ ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 [ZNACZENIE OKREŚLEŃ UŻYTYCH W REGULAMINIE] Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 [ZNACZENIE OKREŚLEŃ UŻYTYCH W REGULAMINIE] Użyte w regulaminie określenia oznaczają: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 [ZNACZENIE OKREŚLEŃ UŻYTYCH W REGULAMINIE] Użyte w regulaminie określenia oznaczają: a) REGULAMIN niniejszy dokument; b) KANCELARIA Kancelaria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Składanie zamówień... 3 3. Warunki dokonywania zamówień oraz zasady sprzedaży... 4 4. Zasady i sposób dokonywania

Bardziej szczegółowo

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18 Podwawelska Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Krakowie Telefoniczny System Zamówień Towarów w sklepie nr 18 (obszar obejmujacy usługę: al. Pokoju, ul. Zwycięstwa i ul. Świtezianki) Regulamin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agatabanach.pl, prowadzony jest przez Agatę Banach prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek.

Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek. Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014 r. tj. od wejścia w życie ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM SPÓŁKI MIDOR M. SKUZA P. WÓJCIK SP. J.

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM SPÓŁKI MIDOR M. SKUZA P. WÓJCIK SP. J. REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM SPÓŁKI MIDOR M. SKUZA P. WÓJCIK SP. J. Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.midor.com.pl prowadzony jest przez spółkę MIDOR MARCIN SKUZA PAWEŁ WÓJCIK

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.pc-connect.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień Regulamin Sklepu MEBLESHOP.PL z dnia 19.04.2015 roku Właścicielem serwisu MEBLESHOP.PL jest: Certanet Łukasz Adamowicz, przy al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem oraz numerem telefonu

Regulamin sprzedaży. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem  oraz numerem telefonu Regulamin sprzedaży Data publikacji: 14-01-2017 Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem strony www.mowdomnie.pl realizuje Aleksandra Janowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mów

Bardziej szczegółowo

2 Składanie zamówienia. 2.Wszystkie ceny oferowanych produktów na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i nie zawierają kosztów wysyłki.

2 Składanie zamówienia. 2.Wszystkie ceny oferowanych produktów na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i nie zawierają kosztów wysyłki. Regulamin sklepu. 1 Definicja 1.Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Cezas-Glob sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie ul. Żelazna 2(zwaną dalej Sprzedającym ), a Konsumentami ( Konsument

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Pearson Central Europe Sp. z o.o.

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Pearson Central Europe Sp. z o.o. WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Pearson Central Europe Sp. z o.o. Sklep Internetowy Pearson jest prowadzony przez: Pearson Central Europe Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez:

Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez: WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Chasing Lands Clothes Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez: Lidię Okruta prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo