- Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2007,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2007,"

Transkrypt

1 Druk nr 942 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Minister Zdrowia MZ-UZ-OPK /EM/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Stosownie do art. 187 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135, z późn. zm.) przedkładam - Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2007, przyjęte przez Radę Funduszu na mocy uchwały Nr 20/2008/I Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2007 r., wraz ze stanowiskiem Ministra Zdrowia w sprawie przedmiotowego Sprawozdania. Z wyrazami szacunku (-) Ewa Kopacz

2 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2007 ROK Warszawa, czerwiec 2008

3 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 I. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI NFZ... 6 II. ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ... 9 II.1. REALIZACJA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2007 R... 9 II.1.1 ZAWARTE UMOWY NA 2007 R... 9 II.1.2. MONITOROWANIE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ II PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA II AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA II LECZNICTWO SZPITALNE II OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ II OPIEKA DŁUGOTERMINOWA II REHABILITACJA LECZNICZA II ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE II POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY RATOWNICTWO MEDYCZNE II OPIEKA STOMATOLOGICZNA II PROGRAMY PROFILAKTYCZNE II ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE II LECZNICTWO UZDROWISKOWE II.2. KONTROLA REALIZACJI UMÓW, W TYM NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI. 80 II.3. MONITOROWANIE ORDYNACJI LEKARSKIEJ II.4. KONTROLE APTEK II.5. ZAWIERANIE UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA 2008 R III. SPRAWY ŚWIADCZENIOBIORCÓW III.1. CENTRALNY WYKAZ UBEZPIECZONYCH (CWU) III.2. DECYZJE INDYWIDUALNE III.3. KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH III.4. PROBLEMY ZGŁASZANE PRZEZ ŚWIADCZENIOBIORCÓW III.5. INTERWENCJE PODJĘTE PRZEZ RZECZNIKA PRAW PACJENTA IV. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA IV.2. UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI IV.2.1. ZAŚWIADCZENIA WYDANE PRZEZ FUNDUSZ OSOBOM UBEZPIECZONYM IV.2.2. POŚWIADCZENIA WYDANE NA PODSTAWIE ZAREJESTROWANYCH FORMULARZY PRZEDSTAWIONYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE IV.3. ŚWIADCZENIA ZREALIZOWANE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI IV.3.1. STRUKTURA ROSZCZEŃ ZGŁOSZONYCH PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EOG W ZWIĄZKU Z LECZENIEM OSÓB UBEZPIECZONYCH W FUNDUSZU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ RP NA DZIEŃ R IV.3.2. STRUKTURA ROSZCZEŃ PRZEKAZANYCH PRZEZ FUNDUSZ PAŃSTWOM CZŁONKOWSKIM EOG W ZWIĄZKU Z LECZENIEM OSÓB UPRAWNIONYCH NA TERENIE POLSKI ORAZ STAN WIERZYTELNOŚCI RP NA DZIEŃ R

4 IV.3.3. REFUNDACJA KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ OSOBOM UBEZPIECZONYM W FUNDUSZU NA PODSTAWIE ART. 34 ROZPORZĄDZENIA 1408/ IV.3.4. KWOTY AUTORYZOWANE NA FORMULARZACH E 126 WYSTAWIONYCH PRZEZ INNE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EOG V. GOSPODARKA FINANSOWA V.1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 R V.1.1. PRZYCHODY INFORMACJE OGÓLNE V PRZYCHODY ZE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE V POZOSTAŁE PRZYCHODY V.1.2. KOSZTY INFORMACJE OGÓLNE V KOSZTY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FUNDUSZU V KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O KOORDYNACJI V WZROST KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z TYTUŁU USTAWY Z DNIA 22 LIPCA 2006 ROKU O PRZEKAZANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH ŚWIADCZENIODAWCOM NA WZROST WYNAGRODZEŃ (DZ. U. NR 149 POZ. 1076) V POZOSTAŁE KOSZTY V KOSZTY ADMINISTRACYJNE V POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU V.1.3. WYNIK FINANSOWY V.2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NFZ ZA 2007 R. SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE USTAWY O RACHUNKOWOŚCI V.2.1. AKTYWA I ICH STRUKTURA V.2.2. PASYWA I ICH STRUKTURA VI. OGÓLNE INFORMACJE O NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA VI.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA NFZ VI.2. ZASOBY KADROWE VI.3. DZIAŁANIA EDUKACYJNE I INFORMACYJNE VI.4. INFORMATYZACJA VI.5. KONTROLA WEWNĘTRZNA VI.6. AUDYT WEWNĘTRZNY VI.7. KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W FUNDUSZU W 2007 R VI.8. SPRAWY SĄDOWE

5 WSTĘP Roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowa, zawierające w szczególności informację o dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych sporządzone zostało na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.(dz.u. z 2004 r. Nr 210, poz z późn. zm.) 1, zwanej danej ustawą o świadczeniach. W niniejszym sprawozdaniu wykorzystano dane finansowe ze Sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2007 rok 2 oraz Sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2007 rok, którego badanie przez biegłych rewidentów zostało przeprowadzone w okresie od 17 marca do 12 maja 2008 roku. W sprawozdaniu wykorzystano również dane źródłowe i informacje zagregowane przez oddziały wojewódzkie Funduszu w Systemie Informatycznym Wspomagania Działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dane pochodzące z aplikacji CWU Centralny Wykaz Ubezpieczonych. Sprawozdanie z działalności Funduszu zawiera między innymi informacje o: podstawach prawnych działalności Funduszu, umowach zawartych na realizację świadczeń opieki zdrowotnej, realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, gospodarki finansowej Funduszu, monitoringu ordynacji lekarskiej, kolejkach oczekujących i czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń, skargach i wnioskach kierowanych do Funduszu przez świadczeniobiorców, informatyzacji, działaniach edukacyjnych i informacyjnych Funduszu. W sprawozdaniu wykorzystano dane źródłowe i informacje zagregowane przez oddziały wojewódzkie oraz dane zawarte w Systemie Informatycznym CSS (Centralny System Sprawozdawczy) wspomagającym działalność Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pochodzące z aplikacji CWU Centralny Wykaz Ubezpieczonych. Zasady funkcjonowania, organizację oraz zadania Narodowego Funduszu Zdrowia określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach oraz wydane na podstawie art Na podstawie art.102 ust. 5 pkt 11 i art. 187 Prezes Funduszu przedstawia, przyjęte przez Radę Funduszu, corocznie sprawozdanie z działalności Funduszu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, nie później niż do dnia 30 czerwca roku następnego. Minister właściwy do spraw zdrowia przedstawia coroczne sprawozdanie Sejmowi RP, nie później niż do dnia 31 sierpnia roku następnego, po zaopiniowaniu sprawozdania przez ministra do spraw finansów publicznych, wraz ze swoim stanowiskiem. 2 Art. 130 ust. 1 roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Prezes Funduszu przygotowuje na podstawie rocznych sprawozdań sporządzonych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku, którego dotyczy sprawozdanie. 4

6 ust. 8 ustawy rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz..U. Nr 213,poz 2161 z późn. zm.). Od 1 marca 2007 r. w Funduszu zmieniona została struktura organizacyjna w Centrali i oddziałach wojewódzkich Funduszu. 3 Zmiana polegała między innymi na ponownym określeniu wykazu komórek organizacyjnych w Centrali i oddziałach wojewódzkich ( 5, 7 i 9). Potrzeba zmiany rozporządzenia wynikała, zdaniem ówczesnego Prezesa Funduszu, z dysfunkcji struktury organizacyjnej Funduszu i niedostosowania do prawidłowej realizacji zadań. Na podstawie nowelizacji statutu z dnia 8 lutego 2007 r. dyrektorzy oddziałów wojewódzkich przygotowali regulaminy organizacyjne oddziałów i po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Funduszu wprowadzili je w oddziałach z końcem marca/początkiem kwietnia 2007 roku. Do zakresu działania Funduszu należy w szczególności: 4 1) określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 2) przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie; 3) finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniach; 4) finansowanie medycznych czynności ratunkowych świadczeniobiorcom; 5) opracowywanie, wdrażanie, realizowanie i finansowanie programów zdrowotnych; 6) wykonywanie zadań zleconych, w tym finansowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w szczególności realizacja programów zdrowotnych; 7) monitorowanie ordynacji lekarskich; 8) promocja zdrowia; 9) prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych; 10) rozliczanie z instytucjami właściwymi lub instytucjami miejsca zamieszkania w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Dalsza część sprawozdania w szczegółowy sposób opisuje działalność Narodowego Funduszu Zdrowia w 2007 r. 3 Statut zmieniony Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 24, poz. 147). 4 Zadania Funduszu zostały określone w art. 97 ustawy o świadczeniach. 5

7 I. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI NFZ Podstawy prawne działalności Narodowego Funduszu Zdrowia określają w szczególności następujące akty prawne: 1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz z późn. zm.), która powołała do życia Narodowy Fundusz Zdrowia jako państwową jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Ponadto ustawa ta reguluje zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz nadzór nad działalnością Funduszu. W roku 2007 zmiany w ustawie o świadczeniach były wprowadzane wielokrotnie: ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz z późn. zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2007 roku. Uzupełnienie zadań Funduszu o finansowanie medycznych czynności ratunkowych. Dodanie do zadań dyrektora oddziału wojewódzkiego przeprowadzania postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieranie, rozliczanie i kontrola realizacji tych umów; ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658) obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku. Zmiana brzmienia przepisu określającego zasady zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających stypendium w okresie odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez podmiot inny niż powiatowy urząd pracy; ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2006, Nr 249, poz.1824) obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku. Przepis o bezpłatnym zaopatrzeniu w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających dla osób, które są cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych; ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427). Uzupełnienie definicji w ustawie o świadczeniach (art. 5) o przepisy ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich; ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 82 poz. 559). Uzupełnienie definicji w ustawie o świadczeniach (art. 5) o uprawnionych żołnierzy lub pracowników wojska (ci, którzy doznali urazu lub zachorowali podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa) oraz zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla wymienionej grupy; ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 793). 6

8 Zmiana brzmienia przepisu określającego podmiot zgłaszający do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacający składki za osoby bezdomne wychodzące z bezdomności oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego; ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 133, poz. 922 z późn. zm.). Zasady finansowania przez Fundusz kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w przypadkach gdy, konieczność ich udzielenia jest następstwem zdarzeń zaistniałych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, a posiadacz tego pojazdu ma obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz.1172). Duża nowelizacja. Wśród zmian m.in. włączenie do kręgu świadczeniobiorców osób posiadających obywatelstwo polskie i posiadających miejsce zamieszkania na terytorium RP, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu; uzupełnienie definicji w słowniku (art. 5); zasady wydawania zgody na pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczeń w innym państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim EFTA; przepisy wprowadzające Rejestr Korzyści; rozliczanie z instytucjami właściwymi lub instytucjami miejsca zamieszkania w państwach członkowskich UE lub państwach członkowskich EFTA kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia (zadania realizowane wcześniej przez Biuro Rozliczeń Międzynarodowych; ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz.1208). Włączenie do katalogu świadczeń na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób, badań z zakresu medycyny sportowej obejmujących dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia uprawiających sport amatorski oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia; ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 176, poz.1243). Uzupełnienie kręgu osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego o osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, na które zostały skierowane przez podmiot inny niż powiatowy urząd pracy. ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr180, poz z późn. zm.). Zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób wymienionych w ustawie o Karcie Polaka; 7

9 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 213, poz późn. zm.). W trakcie 2007 r. statut Funduszu był zmieniany Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2007 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 24, poz. 147). Uległy zmianie komórki organizacyjne Narodowego Funduszu Zdrowia. 3) Regulaminy organizacyjne Centrali i oddziałów wojewódzkich NFZ 5. 5 Na podstawie 5 ust. 2 Prezes Funduszu przyjął zarządzenie nr 12/2007/GPF z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego NFZ (tekst jednolity zarządzenie nr 14/2008/GPF Prezesa NFZ z dnia 13 lutego 2008 roku). W oddziałach wojewódzkich dyrektorzy oddziałów przyjęli na przełomie marca i kwietnia stosownymi zarządzeniami regulaminy organizacyjne oddziałów. 8

10 II. ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ II.1. Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w 2007 r. II.1.1 Zawarte umowy na 2007 r. W 2007 roku w Narodowym Funduszu Zdrowia podjęto działania w celu poprawy dostępności do świadczeń oraz optymalnego wykorzystania ograniczonych środków finansowych. W szczególności podczas przygotowania procesu zawierania umów na rok 2007 kontynuowano założenie sukcesywnego wyrównywania poziomu dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych województwach. W celu realizacji tego założenia przeprowadzono analizę wskaźnikową liczby świadczeń (jednostek rozliczeniowych) zakontraktowanych i wykonanych w latach 2006 i 2007 w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń w odniesieniu do liczby mieszkańców poszczególnych województw, z uwzględnieniem migracji pacjentów. W Centrali Funduszu przeanalizowano zróżnicowanie poziomu dostępności do świadczeń, mierzonej liczbą zrealizowanych świadczeń w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców oraz zróżnicowanie cen jednostek rozliczeniowych na terenie poszczególnych województw. Wyniki analiz były prezentowane dyrektorom oddziałów Funduszu w trakcie spotkań w miesiącu czerwcu i późniejszych. Wytyczne kontraktowania zakładały zwiększenie liczby kontraktowanych świadczeń, w kolejnych latach, w województwach o wskaźnikach nie przekraczających średniej krajowej, w zależności od rodzaju świadczeń oraz stabilizację aktualnego stanu w województwach, po uwzględnieniu migracji, dla których wartość wskaźnika była wyższa średnia krajowa. Przyjęte wyżej założenia zostały wdrożone podczas przygotowania i przeprowadzenia procesu kontraktowania świadczeń na rok 2007, w szczególności poprzez przygotowanie przez oddziały wojewódzkie Funduszu i wykorzystanie podczas postępowań w sprawie zawarcia umowy planów zakupu świadczeń. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że plany zabezpieczenia były sporządzane z dokładnością do zakresu świadczeń oraz przypisania do lokalnej populacji, na rzecz której miały być kontraktowane świadczenia. Miało to istotne znaczenie dla zapewnienia dostępu do odpowiednich świadczeń poprzez dostosowanie poziomu planowania świadczenia o charakterze podstawowym na poziomie gminy lub powiatu, świadczenia o charakterze specjalistycznym na poziomie województwa lub grupy powiatów. Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwiło przeprowadzenie konkursów i rokowań w warunkach pełnej porównywalności ofert, dotyczących udzielania świadczeń na rzecz ściśle określonej i umiejscowionej populacji świadczeniobiorców. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określa szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Do analizy danych o świadczeniach zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i świadczeniach wykonanych przez świadczeniodawców przyjęto dane zgodnie z przekazanymi raportami statystycznymi przez oddziały wojewódzkie. Oceny dokonano na podstawie danych wygenerowanych z systemu informatycznego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zasilanego przez systemy oddziałów wojewódzkich Funduszu. Dla potrzeb statystyk przyjęto liczbę ubezpieczonych według Centralnego Wykazu Ubezpieczonych NFZ. Dane te, w poszczególnych rodzajach świadczeń, przedstawiają się następująco: 9

11 Tabela II.1. Liczba i wartość zawartych umów w poszczególnych rodzajach świadczeń. Lp. Rodzaj świadczeń Liczba Wartość 1 podstawowa opieka zdrowotna (POZ) ,00 2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) ,30 3 lecznictwo szpitalne (SZP) ,41 4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (PSY) ,20 5 rehabilitacja lecznicza (REH) ,30 6 opieka długoterminowa (OPD) ,84 7 leczenie stomatologiczne (STM) ,03 8 lecznictwo uzdrowiskowe (UZD) ,81 9 pomoc doraźna i transport sanitarny (RTM) ,54 10 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych przez NFZ (PRO) ,04 11 świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (SOK) ,65 12 zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (ZPO) ,00 Polska ,12 Tabela II.2. Porównanie liczby świadczeniodawców w latach kod OW NFZ OW NFZ Liczba świadczeniodawców 2006 Liczba świadczeniodawców 2007 Dynamika zmian liczby świadczeniodawców 1 Dolnośląski ,41% 2 Kujawsko-Pomorski ,31% 3 Lubelski ,60% 4 Lubuski ,62% 5 Łódzki ,09% 6 Małopolski ,00% 7 Mazowiecki ,54% 8 Opolski ,55% 9 Podkarpacki ,96% 10 Podlaski ,89% 11 Pomorski ,90% 12 Śląski ,26% 13 Świętokrzyski ,58% 14 Warmińsko-Mazurski ,42% 15 Wielkopolski ,18% 16 Zachodniopomorski ,74% Razem ,46% 10

12 II.1.2. Monitorowanie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej Przedmiotowa analiza obejmuje informacje dotyczące dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w 2007 roku w następujących rodzajach świadczeń: podstawowa opieka zdrowotna (POZ), ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS), leczenie szpitalne (SZP), leczenie psychiatryczne i uzależnień (PSY), opieka długoterminowa (OPD), rehabilitacja lecznicza (REH), świadczenia odrębnie kontraktowane (SOK), pomoc doraźna i transport sanitarny ratownictwo medyczne (RTM), leczenie stomatologiczne (STM), programy profilaktyczne (PRO), zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne (ZOP), leczenie uzdrowiskowe (UZD). Do analizy przyjęto dane o świadczeniach zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i świadczeniach wykonanych przez świadczeniodawców zgodnie z przekazanymi raportami statystycznymi. Oceny dokonano na podstawie danych wygenerowanych z systemu informatycznego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest zasilany przez systemy oddziałów wojewódzkich Funduszu. Dla potrzeb statystyk przyjęto liczbę ubezpieczonych według Centralnego Wykazu Ubezpieczonych NFZ. II Podstawowa opieka zdrowotna Podstawowa opieka zdrowotna są to świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. W ramach w/w świadczeń kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wyróżnia się świadczenia: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki szkolnej, nocną i świąteczną ambulatoryjną opiekę lekarską i pielęgniarską, nocną i świąteczną wyjazdową opiekę lekarską i pielęgniarską, transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej. 11

13 W Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna wskazano zalecane, następujące normy liczbowe w odniesieniu do list świadczeniobiorców: lekarza POZ osób ( w tym 1320 objętych opieką pediatryczną), pielęgniarki POZ osób objętych opieką, położnej POZ osób objętych opieką, w tym osoby płci żeńskiej oraz noworodki i niemowlęta do ukończenia 2 miesiąca życia, pielęgniarki szkolnej wg standardów w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami, sprawowanej przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, opracowanych przez Instytut Matki i Dziecka. W Informacji określono również wymagania kwalifikacyjne lekarza POZ oraz wymagania lokalowe i sprzętowe. Analogicznie w roku 2007 wykonano porad w podstawowej opiece zdrowotnej, średnio na 1 ubezpieczonego przypada 3,80 porady. W roku 2006 wykonano porad w podstawowej opiece zdrowotnej, średnio na 1 ubezpieczonego przypada 3,68 porady. Tabela II.3a. Liczba porad przypadająca na jednego ubezpieczonego wg list aktywnych. Oddział wojewódzki liczba porad liczba porad w przeliczeniu na 1 ubezpieczonego wg list aktywnych Suma ,80 Dolnośląski ,63 Kujawsko-Pomorski ,34 Lubelski ,91 Lubuski ,97 Łódzki ,63 Małopolski ,70 Mazowiecki ,03 Opolski ,19 Podkarpacki ,75 Podlaski ,97 Pomorski ,59 Śląski ,89 Świętokrzyski ,02 Warmińsko-Mazurski ,64 Wielkopolski ,22 Zachodniopomorski ,41 12

14 Tabela II.3b. Liczba świadczeniodawców rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne. POZ OW NFZ umowy Liczba świadczeniodawców 2006 Liczba świadczeniodawców 2007 Dynamika zmian liczby świadczeniodawców 01 Dolnośląski ,15% 02 Kujawsko-Pomorski ,53% 03 Lubelski ,46% 04 Lubuski ,67% 05 Łódzki ,21% 06 Małopolski ,92% 07 Mazowiecki ,93% 08 Opolski ,46% 09 Podkarpacki ,68% 10 Podlaski ,71% 11 Pomorski ,88% 12 Śląski ,40% 13 Świętokrzyski ,80% 14 Warmińsko-Mazurski ,54% 15 Wielkopolski ,76% 16 Zachodniopomorski ,96% Razem ,61% W roku 2007 podpisano umowy na świadczenie usług i objęcie podstawową opieką zdrowotną z świadczeniodawcami. Tabela II.3c. Liczba osób wg Centralnego Wykazu Ubezpieczonych NFZ. przedział wiekowy liczba ubezpieczonych Liczba osób na listach aktywnych udział procentowy w ogólnej liczbie ubezpieczonych 0-6 r. ż ,93 % 7-65 r. ż ,26 % powyżej 65 r. ż ,15 % suma * 98,60 % * w tym osób objętych opieką lekarz POZ w domach pomocy społecznej. Dane zawarte w powyższej tabeli przedstawiają liczbę osób ubezpieczonych według Centralnego Wykazu Ubezpieczonych w podziale na grupy wiekowe, na podstawie systemu informatycznego NFZ oraz liczbę osób na listach aktywnych POZ. Z powyższych danych wynika, że ok. 1,40 % ubezpieczonych nie wybrało lekarza POZ. 13

15 II Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Wartość kontraktów podpisanych na 2007 rok w AOS wynosi ,30 tys. złotych. Analizując realizację kontraktów w okresie od stycznia do grudnia 2007 roku można stwierdzić, że przekroczenia wartości kontraktów nie wystąpiły w większości oddziałów wojewódzkich, z wyjątkiem oddziału świętokrzyskiego. Średnio w Polsce odnotowano w 2007 roku wykonanie na poziomie 96,03% wartości zakontraktowanych. Tabela II.4a. Wartość i wykonanie umów w ramach ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w roku Odział Wojewódzki NFZ * Wartość zakontraktowanych świadczeń 2006 (zawiera skutki realizacji ustawy z 22 lipca 2006r.) w tym podwyżki Koszty realizacji świadczeń w 2006r. ogółem (w tys. zł) % realizacji Wartość zakontraktowanych świadczeń 2007r. w tym podwyżki Koszty realizacji świadczeń w 2007r. ogółem (w tys. zł) % realizacji Dynamika kontraktów 2007/2006 (bez kwoty na podwyżki wynagrodzeń) Dynamika kontraktów 2007/2006 Dolnośląski , , ,42 98,94% , , ,14 96,11% 110,25% 121,97% Kujawsko-Pomorski , , ,73 99,65% , , ,98 99,71% 106,94% 119,17% Lubelski , , ,89 96,57% , , ,92 98,40% 112,21% 124,24% Lubuski , , ,69 98,33% , , ,82 93,92% 113,33% 124,28% Łódzki , , ,38 98,30% , , ,49 94,47% 114,03% 125,52% Małopolski , , ,44 101,01% , , ,76 95,87% 111,12% 122,52% Mazowiecki , , ,19 97,27% , , ,13 92,99% 106,94% 119,30% Opolski , , ,70 102,50% , , ,32 96,83% 114,11% 125,88% Podkarpacki , , ,15 100,06% , , ,78 95,97% 108,10% 119,74% Podlaski , , ,22 96,41% , , ,70 93,09% 113,07% 124,78% Pomorski , , ,97 99,96% , , ,13 95,57% 109,83% 121,02% Śląski , , ,57 98,60% , , ,45 96,18% 107,01% 119,04% Świętokrzyski , , ,08 101,96% , , ,94 101,77% 104,07% 116,09% Warmińsko-Mazurski , , ,17 99,30% , , ,29 97,06% 114,56% 126,51% Wielkopolski , , ,72 98,70% , , ,40 97,76% 106,28% 117,79% Zachodniopomorski , , ,06 99,99% , , ,73 95,60% 112,30% 124,74% Razem , , ,38 98,94% , , ,98 96,03% 109,28% 121,12% Świadczenia w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne realizowane są przez: poradę I typu obejmującą badanie przedmiotowe i podmiotowe lekarza specjalisty oraz inne świadczenia niezbędne w procesie diagnostyczno-terapeutycznym, wykonanie 1 lub 2 badań przypisanych do tego typu porady, poradę II typu obejmuje badanie podmiotowe i przedmiotowe i wykonanie trzech lub więcej badań z katalogu przypisanych do porady typu I lub porady typu II, które lekarz specjalista uznał za niezbędne, poradę typu III obejmuje badanie podmiotowe i przedmiotowe lekarza specjalisty i wykonanie badań przypisanych do porady tego typu określonych w katalogu lub zawartych w katalogu zakresów ambulatoryjnych świadczeń współfinansowanych, poradę IV typu (zabiegowo-diagnostyczną) obejmuje badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz świadczenia określone w katalogu porad zabiegowodiagnostycznych. 14

16 Wyżej wymienione typy porad wycenione są odpowiednio na 2, 4, 7 punktów oraz porada IV typu tzw. zabiegowo-diagnostyczna wyceniona indywidualnie. Świadczenia w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w zakresie ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne współfinansowane, finansowane są zarówno przez NFZ oraz przez kierującego (w częściach określonych w katalogu ASDW). 6 Typ porady Tabela II.4b. Liczba porad wykonanych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w 2007 r. Liczba Dynamika Udział porad poszczególnych typów w łącznej liczbie porad Struktura zmian 2007/2006 Liczba porad na 1 ubezpieczonego I ,62% 33,55% 4,93 0,56 0,65 II % 50,55% 45,13% -5,54 0,99 0,87 III % 11,82% 12,00% 0,18 0,23 0,23 IV % 9,01% 9,32% 0,31 0,18 0,18 Razem ,30% 100,00% 100,00% 0,00 1,95 1,94 Analizując liczbę porad w latach zaobserwowano spadek ogólnej liczby porad o 13%. Jednocześnie przy spadku liczby porad II i III typu zanotowano wzrost porad typu I i typu IV. 6 Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Współfinansowane wymienione w katalogu nr 1b stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 81/2006 z dnia 18 września 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne. 15

17 W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące wysokości łącznych kwot zakontraktowanych i wykonanych (w tys. zł) w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w przeliczeniu na 10 tys. ubezpieczonych w 2007 roku. Tabela II.4c. Wartość zakontraktowanych i wykonanych świadczeń w roku 2007 w zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych na 10 tys. ubezpieczonych. Kod OW Nazwa OW Wartość zakontrakt. świadczeń na 2007 r. (w tym kwota na podwyżki wynagrodzeń) na 10 tys. ubezpieczonych Różnica (%) (najniższa wartość=100%) Wartość wykonanych świadczeń w 2007 r. ogółem na 10 tys. ubezpieczonych Różnica (%) (najniższa wartość=100%) 01 Dolnośląski 858,02 132,48% 824,64 134,77% 02 Kujawsko-Pomorski 852,45 131,62% 849,99 138,91% 03 Lubelski 801,29 123,72% 788,50 128,86% 04 Lubuski 736,90 113,78% 692,07 113,10% 05 Łódzki 647,68 100,00% 611,89 100,00% 06 Małopolski 903,03 139,43% 865,75 141,49% 07 Mazowiecki 913,13 140,98% 849,09 138,76% 08 Opolski 778,80 120,24% 754,14 123,25% 09 Podkarpacki 768,77 118,70% 737,80 120,58% 10 Podlaski 968,43 149,52% 901,52 147,33% 11 Pomorski 945,49 145,98% 903,57 147,67% 12 Śląski 1 032,33 159,39% 992,90 162,27% 13 Świętokrzyski 681,11 105,16% 693,17 113,28% 14 Warmińsko-Mazurski 880,82 136,00% 854,88 139,71% 15 Wielkopolski 949,94 146,67% 928,66 151,77% 16 Zachodniopomorski 926,57 143,06% 885,79 144,76% Razem 877,08 135,42% 842,31 137,66% Dysproporcje w zakresie łącznych kwot zakontraktowanych i wykonanych świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej na 10 tys. mieszkańców, występujące pomiędzy poszczególnymi oddziałami wojewódzkimi, są przede wszystkim determinowane rozmieszczeniem bazy lecznictwa ambulatoryjnego. Jedną z przyczyn zróżnicowania wartości wskaźnika jest także migracja pacjentów, szczególnie w specjalistycznych zakresach świadczeń. W porównaniu do roku 2006 liczba świadczeniodawców, którzy podpisali umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2007 roku zwiększyła się o 2,85%. Wzrost liczby świadczeniodawców zazwyczaj wpływa na poprawienie dostępności terytorialnej (geograficznej) do świadczeń. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela. 16

18 Tabela II.4d. Liczba świadczeniodawców rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne. AOS OW NFZ umowy Liczba świadczeniodawców 2006 Liczba świadczeniodawców 2007 Dynamika zmian liczby świadczeniodawców 01 Dolnośląski ,84% 02 Kujawsko-Pomorski ,29% 03 Lubelski ,86% 04 Lubuski ,41% 05 Łódzki ,53% 06 Małopolski ,79% 07 Mazowiecki ,91% 08 Opolski ,20% 09 Podkarpacki ,06% 10 Podlaski ,78% 11 Pomorski ,14% 12 Śląski ,10% 13 Świętokrzyski ,76% 14 Warmińsko-Mazurski ,00% 15 Wielkopolski ,67% 16 Zachodniopomorski ,85% Razem ,85% Wykres II.1. AOS. Suma z wykonanych jednostek rozliczeniowych (punkty) na 10 tys. ubezpieczonych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne. 17

19 Największą liczbą wykonanych jednostek rozliczeniowych (punktów) na 10 tys. ubezpieczonych charakteryzuje się oddział Śląski ( ), w tym świadczeniobiorcy swoi u siebie (97,71 %) i swoi na zewnątrz (2,29%). Wykres II.2. AOS. Wskaźnik liczby produktów na 10 tys. ubezpieczonych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne. Największy wskaźnik wykonania produktów w AOS na 10 tys. mieszkańców w roku 2007 był w oddziałach: Kujawsko-Pomorskim (35 235) i Podkarpackim (34 194), a najmniej w Wielkopolskim (22 352) i Dolnośląskim (22 638). Średnia dla całego kraju wynosiła wykonanych produktów na 10 tys. mieszkańców. 18

20 Tabela II.4e. Porównanie liczby punktów rozliczeniowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w latach w rodzaju AOS. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA OW NFZ pacjenta (CWU) liczba punktów zakresu 2006 liczba punktów w przeliczeniu na 10 tys. ubezpieczonych kontrakt 2006 (BEZ PODWYŻEK) cena 1 punktu kontrakt 2006 cena 1 punktu liczba punktów zakresu 2007 liczba punktów w przeliczeniu na 10 tys. kontrakt 2007 cena 1 punktu kontrakt 2007 (Z PODWYŻKAMI) (BEZ PODWYŻEK) (Z PODWYŻKAMI) cena 1 punktu różnica w liczbie punktów w przeliczeniu na 10 tys. ubezpieczonych dynamika wzrostu liczby punktów w przeliczeniu na 10 tys. ubezpieczonych =4/2 6 7=6/ =10/ =12/8 15= DOLNOŚLĄSKI , , , , ,99% KUJAWSKO-POMORSKI , , , , ,69% LUBELSKI , , , , ,28% LUBUSKI , , , , ,51% ŁÓDZKI , , , , ,16% MAŁOPOLSKI , , , , ,17% MAZOWIECKI , , , , ,00% OPOLSKI , , , , ,11% PODKARPACKI , , , , ,96% PODLASKI , , , , ,97% POMORSKI , , , , ,88% ŚLĄSKI , , , , ,75% ŚWIĘTOKRZYSKI , , , , ,44% WARMIŃSKO-MAZURSKI , , , , ,85% WIELKOPOLSKI , , , , ,85% ZACHODNIOPOMORSKI , , , , ,16% Suma końcowa , , , , ,02% Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, iż liczba jednostek rozliczeniowych (punktów) w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w roku 2007 wzrosła w porównaniu z rokiem Jednoczesny spadek liczby ubezpieczonych w poszczególnych OW NFZ (najwięcej w Śląskim) spowodował wzrost liczby punktów w przeliczeniu na 10 tys. ubezpieczonych. Największy wzrost liczby punktów w przeliczeniu na 10 tys. ubezpieczonych wystąpił w Warmińsko-Mazurskim OW NFZ (12 484) w porównaniu do roku ubiegłego, co stanowi 14,85% i Lubelskim OW NFZ (11 488), odpowiednio 15,28%. Najmniejszy wzrost liczby punktów w przeliczeniu na 10 tys. ubezpieczonych zaobserwowano w Świętokrzyskim OW NFZ (5 354), odpowiednio 7,44%. Porównując lata dynamika zmian wykazała wzrost liczby punktów w przeliczeniu na 10 tys. ubezpieczonych na poziomie 10,02% w skali kraju. Do analiz przyjęto liczbę punktów z zawartych umów, z uwzględnieniem świadczeń współfinansowanych. 19

21 Wykres II.3. AOS. Porównanie liczby punktów rozliczeniowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w latach w rodzaju AOS. Listy oczekujących na udzielenie świadczenia Z informacji przekazanych przez świadczeniodawców zgodnie ze stanem na koniec grudnia 2007 roku wynika, że największa w skali kraju liczba świadczeniobiorców zakwalifikowanych do kategorii medycznej przypadek stabilny znajduje się na listach oczekujących do następujących poradniach specjalistycznych: okulistycznych osoby, kardiologicznych osób, chirurgii urazowo-ortopedycznej osób, ginekologiczno-położniczych osoby, endokrynologicznych osób. W zależności od regionu Polski liczba osób oczekujących do ww. poradni jest bardzo zróżnicowana, co zostało przedstawione w Tabelach II.4e i II.4f. Poradnie endokrynologiczne, okulistyczne, chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz ginekologiczno-położnicze znalazły się również wśród poradni z największą liczbą świadczeniobiorców zakwalifikowanych do kategorii medycznej przypadek pilny wynoszącą odpowiednio: 2 502, 1 443, i 650 osób. Do poradni: nowotworów krwi, chorób naczyniowych mózgu, chirurgii endokrynologicznej minimalny średni przewidywany czas oczekiwania jest większy od zera, a więc nie ma w kraju świadczeniodawcy, u którego do ww. poradni świadczeniobiorca zakwalifikowany do kategorii medycznej przypadek stabilny zostanie przyjęty w dniu 20

22 zgłoszenia. Maksymalny średni przewidywany czas oczekiwania do powyższych poradni wynosi odpowiednio: 65,78 i 249 dni. W przypadku pozostałych rodzajów poradni specjalistycznych jest przynajmniej jeden świadczeniodawca, który sprawozdał, że na liście oczekujących nie ma wpisanej ani jednej osoby i średni przewidywany czas oczekiwania wynosi 0 dni. Poradnie okulistyczne łączna liczba osób oczekujących zakwalifikowanych do kategorii medycznej przypadek stabilny wynosi na koniec grudnia 2007 roku osoby, a wartość średnia średniego przewidywanego czasu oczekiwania zawiera się w przedziale od 25 dni, w Świętokrzyskim OW NFZ do 93 dni, w Mazowieckim OW NFZ. Maksymalny średni przewidywany czas oczekiwania w skali kraju do poradni okulistycznej został w miesiącu sprawozdawczym grudniu 2007 roku odnotowany w NZOZ Eskulap w Żorach i wyniósł aż dni. Powyższe dane pochodzą od 72% świadczeniodawców, którzy powinni nadesłać informację dotyczącą list oczekujących 7 do poradni okulistycznych. Wskaźnik spływu raportów osiąga najniższą wartość (43%) dla Kujawsko- Pomorskiego OW NFZ, natomiast najwyższą dla Lubuskiego OW NFZ (100%). Jak wynika z Wykresu 2 do poradni okulistycznych, co stanowi 91% omawianych poradni, które nadesłały sprawozdanie, średni przewidywany czas oczekiwania jest krótszy niż 2 miesiące. Poradnie kardiologiczne łączna liczba osób oczekujących zakwalifikowanych do kategorii medycznej przypadek stabilny wynosi wg stanu na koniec grudnia 2007 roku , a wartość średnia średniego przewidywanego czasu oczekiwania zawiera się w przedziale od 40 dni w Warmińsko-Mazurskim OW NFZ do 166 dni w Łódzkim OW NFZ. Maksymalny średni przewidywany czas oczekiwania w skali kraju do poradni kardiologicznej został w miesiącu sprawozdawczym grudniu 2007 roku odnotowany w ZOZ w Wodzisławiu Śląskim i wyniósł 873 dni. Powyższe dane pochodzą od 73% świadczeniodawców, którzy powinni nadesłać informację dotyczącą list oczekujących do poradni kardiologicznych. Wskaźnik spływu raportów osiąga najniższą wartość (41%) dla Kujawsko- Pomorskiego OW NFZ, natomiast najwyższą dla Lubuskiego OW NFZ (100%), co oznacza, że wszyscy świadczeniodawcy z terenu tego województwa nadesłali informacje o oczekujących do poradni kardiologicznych. Przewidywany czas oczekiwania krótszy niż 2 miesiące jest do 611 poradni, tj. około 78% omawianych poradni, które nadesłały sprawozdanie, a więc średnie przewidywane czasy oczekiwania są dłuższe niż do poradni okulistycznych. Poradnie chirurgii urazowo-ortopedycznej łączna liczba osób oczekujących zakwalifikowanych do kategorii medycznej przypadek stabilny wynosi według stanu na koniec grudnia 2007 roku a wartość średnia średniego przewidywanego czasu oczekiwania zawiera się w przedziale od 9 dni w Podlaskim OW NFZ do 158 dni w Łódzkim OW NFZ. Maksymalny średni przewidywany czas oczekiwania w skali kraju do poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej został w miesiącu sprawozdawczym grudniu 2007 roku odnotowany w NZOZ Ośrodku Rehabilitacji w Tychach i wyniósł 575 dni. Szczególną uwagę należy zwrócić na niewielką wartość średnią, średniego przewidywanego czasu oczekiwania do poradni chirurgii urazowo- 7 Obowiązek przekazywania przez świadczeniodawców informacji o listach oczekujących, liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania wynika z art. 23 ustawy o świadczeniach. Natomiast zakres niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców określony został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy o świadczeniach. 21

23 ortopedycznej u świadczeniodawców z terenu województw: podlaskiego i opolskiego, kształtującą się na poziomie odpowiednio 9 i 23 dni, zwłaszcza że wskaźnik spływu raportów dla w/w województw osiąga wartość znacznie powyżej średniej, tj. 94 i 100%. Dane o liczbie osób oczekujących i średnim przewidywanym czasie oczekiwania do poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej pochodzą od 73% świadczeniodawców, którzy powinni nadesłać informację dotyczącą list oczekujących do poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej. Wskaźnik spływu raportów osiąga najniższą wartość (40%) dla Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ, natomiast najwyższą dla Lubuskiego i Opolskiego OW NFZ (100%), co oznacza, że wszyscy świadczeniodawcy z terenu tych dwóch województw nadesłali informacje o oczekujących do poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej. W 726 poradniach chirurgii urazowo-ortopedycznej, co stanowi ponad 93% omawianych poradni, średni przewidywany czas oczekiwania jest krótszy niż 2 miesiące. Poradnie ginekologiczno-położnicze łączna liczba osób oczekujących zakwalifikowanych do kategorii medycznej przypadek stabilny wynosi według stanu na koniec grudnia 2007 r , a wartość średnia średniego przewidywanego czasu oczekiwania zawiera się w przedziale od 9 dni w Opolskim OW NFZ do 66 dni w Śląskim OW NFZ. Maksymalny średni przewidywany czas oczekiwania w skali kraju do poradni ginekologiczno-położniczej został w miesiącu sprawozdawczym grudniu 2007 roku odnotowany w Centrum Medycznym Hipokrates S.C. NZOZ w Oleśnicy i wyniósł 404 dni. Powyższe dane pochodzą od 64% świadczeniodawców, którzy powinni nadesłać informację dotyczącą list oczekujących do poradni ginekologicznopołożniczych. Wskaźnik spływu raportów osiąga najniższą wartość (41%) dla Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ, natomiast najwyższą dla Lubuskiego OW NFZ (94%). W poradniach ginekologiczno-położniczych, co stanowi ponad 96% omawianych poradni, średni przewidywany czas oczekiwania jest krótszy niż 1 miesiąc. Poradnie endokrynologiczne łączna liczba osób oczekujących zakwalifikowanych do kategorii medycznej przypadek stabilny wynosi według stanu na koniec grudnia 2007 roku , a wartość średnia średniego przewidywanego czasu oczekiwania zawiera się w przedziale od 32 dni w Zachodniopomorskim OW NFZ do 221 dni w Łódzkim OW NFZ. Maksymalny średni przewidywany czas oczekiwania w skali kraju do poradni endokrynologicznej został w miesiącu sprawozdawczym grudniu 2007 roku odnotowany w NZOZ Non Nocere w Gdańsku i wyniósł 550. Powyższe dane pochodzą od 71% świadczeniodawców, którzy powinni nadesłać informację dotyczącą list oczekujących do poradni endokrynologicznych. Wskaźnik spływu raportów osiąga najniższą wartość (36%) dla Zachodniopomorskiego OW NFZ, natomiast najwyższą dla Lubuskiego OW NFZ (100%), co oznacza, że wszyscy świadczeniodawcy z terenu tego województwa nadesłali informacje o oczekujących do poradni endokrynologicznej. W 312 poradniach endokrynologicznych, co stanowi prawie 76% wszystkich omawianych poradni, które nadesłały sprawozdanie, średni przewidywany czas oczekiwania jest krótszy niż 2 miesiące. 22

24 Poza omówionymi powyżej poradniami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, należy również wyróżnić inne poradnie specjalistyczne, które w poszczególnych OW NFZ znalazły się wśród 5 poradni z największą liczbą osób oczekujących (Tabela II.4f). Są to następujące poradnie: neurologiczna w Dolnośląskim, Kujawsko-Pomorskim, Lubelskim, Małopolskim, Podkarpackim, Pomorskim, Śląskim, Warmińsko-Mazurskim, Wielkopolskim i Zachodniopomorskim OW NFZ, dermatologiczna w Kujawsko-Pomorskim, Lubelskim, Małopolskim, Świętokrzyskim OW NFZ, urologiczna w Lubuskim OW NFZ, diabetologiczna i chirurgii naczyniowej w Łódzkim OW NFZ, gastrologiczna i preluksacyjna w Podlaskim OW NFZ, foniatryczna w Śląskim i Świętokrzyskim OW NFZ. Tabela II.4f. Liczba osób oczekujących na realizację świadczeń w ambulatoryjnych świadczeniach specjalistycznych 5 najdłuższych kolejek (stan na koniec 2007 r.) Nazwa Oddziału NFZ Nazwa poradni specjalistycznej liczba osób Nazwa poradni specjalistycznej liczba osób Nazwa poradni specjalistycznej liczba osób Nazwa poradni specjalistycznej liczba osób Nazwa poradni specjalistycznej liczba osób Dolnośląski okulistyczna ginekologicznopołożnicza chirurgii urazowoortopedycznej neurologiczna kardiologiczna Kujawsko-Pomorski okulistyczna neurologiczna kardiologiczna dermatologiczna ginekologiczno-położnicza chirurgii urazowoortopedycznej 1 Lubelski okulistyczna neurologiczna kardiologiczna dermatologiczna chirurgii urazowoortopedycznej kardiologiczna urologiczna ginekologiczno-położnicza 2 Lubuski okulistyczna chirurgii urazowoortopedycznej chirurgii naczyniowej 2 Łódzki okulistyczna kardiologiczna diabetologiczna chirurgii urazowoortopedycznej endokrynologiczna neurologiczna 3 Małopolski kardiologiczna okulistyczna chirurgii urazowoortopedycznej Mazowiecki okulistyczna ginekologicznopołożnicza kardiologiczna endokrynologiczna chirurgii urazowoortopedycznej 1 Opolski endokrynologiczna okulistyczna dermatologiczna kardiologiczna Podkarpacki okulistyczna neurologiczna endokrynologiczna 928 kardiologiczna 784 ginekologiczno-położnicza 644 Podlaski kardiologiczna gastrologiczna endokrynologiczna 726 okulistyczna 538 preluksacyjna 465 chirurgii urazowoortopedycznej Pomorski okulistyczna ginekologicznopołożnicza kardiologiczna neurologiczna chirurgii urazowoortopedycznej foniatryczna 1 Śląski okulistyczna kardiologiczna neurologiczna chirurgii urazowoortopedycznej dla dzieci 213 dermatologiczna 191 ortopedycznej chirurgii urazowo- Świętokrzyski okulistyczna 587 kardiologiczna Warmińsko-Mazurski ginekologicznopołożnicza okulistyczna kardiologiczna ortopedycznej alergologiczna 2 chirurgii urazowo- 646 chirurgii urazowoortopedycznej neurologiczna 4 Wielkopolski okulistyczna endokrynologiczna kardiologiczna chirurgii urazowoortopedycznej Zachodniopomorski okulistyczna kardiologiczna ginekologicznopołożnicza neurologiczna W Tabeli II.4f, zostały natomiast przedstawione poradnie specjalistyczne w poszczególnych OW NFZ, wyróżnione ze względu na największą wartość średnią średniego przewidywanego czasu oczekiwania. Najczęściej występujące w tym zestawieniu są poradnie: chirurgii naczyniowej (w 4 OW NFZ), chorób naczyń (w 4 OW NFZ), gastroenterologiczna (w 4 OW NFZ), onkologiczna (w 4 OW NFZ) i kardiologiczna (w 4 OW NFZ). 23

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa.

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku Prezesa NFZ Zasady przeprowadzania rozliczeń związanych z dotacją celową przeznaczoną na finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł]

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł] [tys. zł] 1. Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym: 31 176 563 0 31 176 563 1.1 od ZUS, w tym: 28 398 180 0 28 398 180 1.2 od KRUS 2 778 383 0 2 778 383 2.

Bardziej szczegółowo

Raport NFZ. za 2007 rok

Raport NFZ. za 2007 rok Raport NFZ za 2007 rok Warszawa, sierpień 2008 1 Wprowadzenie... 6 1.1 Od autorów... 6 1.2 Podstawowe pojęcia występujące w Raporcie... 6 2 Informacje o systemie ubezpieczeń zdrowotnych w 2007 r.... 9

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 9 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 2013 r. 789 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 9 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia rocznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 26 listopada 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. 1256 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia rocznego

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu

Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Plan finansowy WOW NFZ na 26 rok w wersji pierwotnej i ostatecznej oraz na 27 rok w wersji pierwotnej i aktualnej 3 8 3 6 91 538 3 4 395 34 tys. zł 3 2 3 2 8 87 279 44 763 Koszty ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo

Koszty leczenia stomatologicznego w roku 2012 na tle wykonania w roku 2011

Koszty leczenia stomatologicznego w roku 2012 na tle wykonania w roku 2011 ZASADY FINANSOWANIA I KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH W 2013 R. W 2013 r. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia stomatologiczne w ramach zakresów 1-9, zaś program Ortodontyczna opieka

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYDZIAŁ NADZORU

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYDZIAŁ NADZORU NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYDZIAŁ NADZORU INFORMACJA O KONTROLACH REALIZACJI UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYKONANYCH PRZEZ ODDZIAŁY WOJEWÓDZKIE NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 61/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia16 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 61/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia16 września 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 61/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia16 września 2015 r. zmieniające zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2006 r.

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2006 r. Dz.U.06.149.1076 2007.04.26 zm. Dz.U.2007.64.430 art. 1 2007.10.01 zm. Dz.U.2007.181.1290 art. 1 2007.10.16 zm. Dz.U.2007.181.1290 art. 1 USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Przemysław Sielicki Warszawa, 09 marca 2017 r. HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006 r. Nr 149, poz. 1076, z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r.

Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r. Zarządzenie nr 12/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK

UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK Zmiana zakłada przesunięcie środków finansowych pomiędzy pozycjami kosztowymi planu finansowego: Zmniejszenia Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok 2 518 2 704 3 003 3 481 4 139 4 507 4 668 4 736 4 977 5 302 5 302 PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU Wartość planów finansowych MOW NFZ koszty świadczeń zdrowotnych 2011-2014 r. w mln

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r.

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz. 1476 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Warszawa 2014 CUKRZYCA analiza kosztów ekonomicznych i społecznych AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Anna Drapała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Jakub Gierczyński Jerzy Gryglewicz Przemysław Sielicki REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

Projekt planu finansowego na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Informacja prasowa

Projekt planu finansowego na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Informacja prasowa finansowego na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych Informacja prasowa W dniu 26 lipca br. Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz przedstawiła na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu projekt

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 81/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 16 grudnia 2015, 01:12 Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Dz.Urz.MSWiA.04.4.9

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów na realizację usług medycznych w 2008 roku. Propozycje WOW NFZ przedstawione w trakcie negocjacji z wielkopolskimi szpitalami

Zawieranie umów na realizację usług medycznych w 2008 roku. Propozycje WOW NFZ przedstawione w trakcie negocjacji z wielkopolskimi szpitalami Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu OCHRONA ZDROWIA NA TERENIE POWIATU SKIEGO SKIEGO W OPINII NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA JAKO PŁATNIKA P USŁUG UG MEDYCZNYCH Poznań,,

Bardziej szczegółowo

OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT

OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT Dagmara Korbasińska Departament Matki i Dziecka Ministerstwo Zdrowia Spała 2010 PODMIOTY Dzieci i młodzież Zawodnicy Kadra narodowa w sportach olimpijskich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 122/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 3/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr /2013/DSOZ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia r.

Zarządzenie Nr /2013/DSOZ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia r. Zarządzenie Nr /2013/DSOZ Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia.. 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 59/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 59/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004r. Nr 213, poz.2161 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz.147 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 września 2004 r.

Dz.U. z 2004r. Nr 213, poz.2161 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz.147 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 września 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 213, poz.2161 ostatnia zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 24, poz.147 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 62/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 września 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 62/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 września 2015 r. zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z wejściem w życie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590

Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1590 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim

S T A T U T. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim S T A T U T Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim utworzonego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 79/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 28 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 79/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 28 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 79/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH Załącznik Do Uchwały Nr XXI/130/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 24 maja 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c Kazimierz Kotowski Prezes Zarządu Związku Powiatów w Polskich Projekt planu finansowego na 2011 rok Podziałśrodków na świadczenia opieki zdrowotnej dokonywany jest biorąc za podstawę: ilość ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517) <Rozdział 1 Przepisy ogólne>

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517) <Rozdział 1 Przepisy ogólne> BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. 1. Źródło danych Podstawą opracowania jest Centralna Baza Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działająca od marca 2005 r. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego perspektywa płatnika. Zielona Góra, 8 września 2016 roku

Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego perspektywa płatnika. Zielona Góra, 8 września 2016 roku Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego perspektywa płatnika Zielona Góra, 8 września 2016 roku Wprowadzenie współpraca Wojewoda współpraca współpraca Pozostali interesariusze Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r.

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Narodowa Służba Zdrowia Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Priorytet I: Budowa sprawnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne w zakresach: profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 12:56 ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

STATUT Szpitala Powiatowego w Drezdenku. Tekst jednolity. Postanowienia ogólne

STATUT Szpitala Powiatowego w Drezdenku. Tekst jednolity. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Zgromadzenia Wspólników Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku z dnia 20 czerwca 2012 r. STATUT Szpitala Powiatowego w Drezdenku Tekst jednolity Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014 LECZNICTWO UZDROWISKOWE

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2014 LECZNICTWO UZDROWISKOWE LECZNICTWO UZDROWISKOWE 1. Nakłady MOW NFZ na lecznictwo uzdrowiskowe w latach 2006-2014 Wzrost nakładów finansowych na lecznictwo uzdrowiskowe w 2014 roku w stosunku do 2006 roku, kształtuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r.

USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 133, poz. 922. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2005 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2005 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2005 ROK kwiecień 2006 r. SPIS TREŚCI I. PODSUMOWANIE... 4 II. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI NFZ... 9 III. ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ... 10

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

finansów publicznych Skutki finansowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia

finansów publicznych Skutki finansowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia Załącznik do testu regulacyjnego l. Metodologia oszacowania skutków finansowych projektowanej regulacji dla sektora finansów publicznych Skutki finansowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia Wejście w życie

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń; . Zarządzenie Nr 63/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 grudnia 2010 r. Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju:

Bardziej szczegółowo

Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej UWAGA: Deklarację należy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami I. Dane Świadczeniobiorcy lub osoby, dla której dokonuje się wyboru: Kod Oddziału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.:

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: RADA POWIĄ.T~ w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE Raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii (Prof. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r.

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Narodowy Fundusz Zdrowia miał zawarte umowy z 313 świadczeniodawcami na wykonywanie endoprotezoplastyki stawowej. W 2012 roku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych USTAWA z dnia... 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Art. 1.W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. -NiŚOZ-

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. -NiŚOZ- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna -NiŚOZ-. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna Podstawa prawna Ustawa zmieniająca z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA Temat 1. Stan zdrowotności mieszkańców. Mieszkańcy gminy Kamień Pomorski korzystają z zagwarantowanej ustawowo opieki medycznej, przy czym formy tej opieki

Bardziej szczegółowo

LECZNICTWO UZDROWISKOWE

LECZNICTWO UZDROWISKOWE LECZNICTWO UZDROWISKOWE 1. Nakłady MOW NFZ na lecznictwo uzdrowiskowe w latach 2006-2013 Poziom nakładów na lecznictwo uzdrowiskowe charakteryzuje się nierównomiernością. Po okresie wzrostu w latach 2006-2009,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻÓRAWINIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻÓRAWINIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Żórawina nr XXVI/207/09 z dnia 30 września 2009 roku Tekst jednolity STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻÓRAWINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu u OC

Rozliczenia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu u OC Łódzki Oddział Wojewódzki Wydział ds. SłuŜb Mundurowych Rozliczenia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu u OC Łódź,, czerwiec 2008 PRZEPISY PRAWNE dotyczące ce rozliczania świadczeń udzielonych

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STOMATOLOGICZNE. 1. Nakłady MOW NFZ na leczenie stomatologiczne w latach 2004-2013

LECZENIE STOMATOLOGICZNE. 1. Nakłady MOW NFZ na leczenie stomatologiczne w latach 2004-2013 LECZENIE STOMATOLOGICZNE 1. Nakłady MOW NFZ na leczenie stomatologiczne w latach 2004-2013 Nakłady na leczenie stomatologiczne w 2013 r. w porównaniu z latami 2011 i 2012 wzrosły. Planowany poziom środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 15:41 Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Dz.Urz.MSWiA.04.2.4

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 20 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 20 października 2011 r. Zarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 53/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 28 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 53/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 28 października 2009 r. Zarządzenie Nr 53/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. (wraz z wnioskami mniejszości komisji)

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH. (wraz z wnioskami mniejszości komisji) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r. Druk nr 274 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08 Ksiega 1 z 35 25-11-27 13:52 Stan na dzień: 25-11-27 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000025345 Oznaczenie organu: W - 08 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer

Bardziej szczegółowo

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia Problem odmów przyjęć pacjentów w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego "rejonizacja" pomoże rozwiązać problem? Prezentacja założeń do koncepcji: "Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 64/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 64/2016/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne Na podstawie art. 102

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A Z B I O R C Z A

I N F O R M A C J A Z B I O R C Z A NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ZESPÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I N F O R M A C J A Z B I O R C Z A o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w I półroczu 2013 r. (Opracowano

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 201 ze środków Funduszu Pracy L.p. Województwo L.p. nazwa dziedziny 1 2 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 57/2009/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 57/2009/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 października 2009 r. Zarządzenie Nr 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Na

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją Agnieszka Pietraszewska-Macheta instruktaż z wzorcową dokumentacją Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wstęp...........................................

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 4 listopada 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 4 listopada 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna Na postawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/168/17 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO. z dnia 9 lutego 2017 roku

Kraków, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/168/17 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO. z dnia 9 lutego 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 lutego 2017 r. Poz. 1303 UCHWAŁA NR XIX/168/17 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie: zmian w Statucie Szpitala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr XXXIX/../2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia stycznia 2014 roku w sprawie : zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Częstość korzystania ze świadczeń AOS wszystkie zakresy. Częstość korzystania z poradni w 2012 r. Alergologia

Częstość korzystania ze świadczeń AOS wszystkie zakresy. Częstość korzystania z poradni w 2012 r. Alergologia Analiza częstości korzystania przez pacjentów z poradni specjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem poradni, do których pacjent może udać się bez skierowania. W celu zbadania jakości opieki medycznej

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo