Wersja 17.1 Księgi Podatkowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersja 17.1 Księgi Podatkowej"

Transkrypt

1 Wersja 17.1 Księgi Podatkowej 1. Nowości 1.1 Zmiany w PIT Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 217, poz z dn. 29 listopada 2006r.) daje moŝliwość kwartalnego wpłacania zaliczek na PIT. Przedmiotowa ustawa zniosła obowiązek składania m.in. deklaracji PIT-5, PIT-5L. Podatnicy nadal muszą obliczać i wpłacać zaliczki. Dodatkowo nowelizacje ustaw przewidują moŝliwość kwartalnego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. W związku z tym w wersji 17.1 programu KP 2007 wprowadzono szereg zmian w tym zakresie umoŝliwiając uŝytkownikom obliczenie zaliczek kwartalnych Zaliczki za okres zamiast deklaracji! W związku z likwidacją formularza PIT-5 wprowadzoną nowelizacją ustawy o Podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. nr 217, poz z dnia 16 listopada 2006 r. zastąpiono formularz Deklaracja PIT-5 formularzem Zaliczka na PIT-5 w wersji 16 oraz formularz Deklaracja PIT-5L na Zaliczka na PIT-5L w wersji 4. Zmiany zostały równieŝ uwzględnione na wydrukach. W wersji KP 17.1 został usunięty nadruk na oryginał. Dostępne są następujące wydruki: podkładka pełna, podkładka skrócona wydruk graficzny Uwaga: W programie KP nadruk na oryginał jest moŝliwy jeśli UŜytkownik wybrał stary formularz deklaracji PIT-5/PIT-5L. Uwaga: W programie KP dostępne są równieŝ stare formularze deklaracji PIT- 5/PIT-5L obowiązujące przed 1 stycznia 2007 roku. Są to odpowiednio: dla PIT-5 wzór nr 15, dla PIT-5L wzór 3. Zmiana wzoru formularza PIT-5 jest moŝliwa w Konfiguracji Firmy/Liczenie podatków Likwidacja reklamy limitowanej W związku z likwidacją reklamy limitowanej, wprowadzonej nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. nr 217, poz z dnia 29 listopada 2006r., od formularza zaliczki na PIT-5 i PIT-5L numer odpowiednio: 16 i 4, kwota wprowadzona w kolumnie 12 "Koszty reprezentacji i reklamy" będzie w całości dodawana do kwoty obliczonej w pozycji zestawienia dochodów firmy "WYDATKI" i przenoszona na formularz zaliczki na PIT-5 i PIT-5L do pola "Koszty uzyskania przychodu". W związku ze zniesieniem limitu na reklamę w menu Analiza finansowa/bilans aktualny została usunięta sekcja związana z reklama limitowaną. W analizie tej cała wartość reklamy będzie zaliczana do kosztów i odejmowana od przychodów. Na wydruku dostępnym z opcji Zapisy księgowe/ Zapisy księgowe/ Ustalenie dochodu usunięto mechanizm ograniczania reprezentacji i reklamy do 0.25% przychodu Zaliczki kwartalne PIT W menu Właściciele na karcie właściciela został wprowadzony parametr: Kwartalna zaliczka PIT. 1

2 UŜytkownicy KP 2007, którzy obliczają zaliczki miesięcznie obliczają je tak jak do tej pory nie zaznaczając parametru Kwartalna zaliczka PIT oraz w menu Deklaracje wybierając Deklaracje PIT-5/PIT-5L. UŜytkownicy KH 2007, którzy obliczają zaliczki kwartalnie muszą zaznaczyć parametr Kwartalna zaliczka PIT. Zaznaczenie parametru wywoła następujący komunikat: Zmiana wymaga ponownego wyliczenia zaliczek, skorygowania kwot i odliczeń oraz zapisania ich od początku roku. Czy na pewno chcesz zmienić sposób wyliczenia - TAK/NIE?. Następnie UŜytkownik w menu Deklaracje wybiera Kwartalny PIT-5/PIT-5L. Na formatce Wyliczenie dochodu za kwartał pojawia się dodatkowe okno RóŜnica remanentów za, gdzie UŜytkownik wskazuje właściwe wartości, natomiast na formularzu Zaliczka PIT-5/PIT-5L po wybraniu Wspólnika pojawia się dodatkowe okno Udziały za., gdzie UŜytkownik moŝe zmienić udziały podane w menu Właściciele na karcie właściciela. Jeśli udziały Wspólnika we wszystkich miesiącach kwartału są takie same np. za styczeń 50%,za luty 50%, za marzec 50% wówczas przychody i koszty są sumowane z trzech miesięcy i mnoŝone przez udziały. Jeśli w trakcie kwartału, Wspólnikowi zmieniają się udziały np. za styczeń 50%, za luty 50%, za marzec 40%, wówczas zaliczki liczone są miesięcznie a następnie sumowane za cały kwartał. Przy wprowadzaniu przychodów i kosztów uzyskania przychodu z dodatkowych działalności UŜytkownik ma moŝliwość uzupełnienia danych dla kaŝdego miesiąca kwartału oddzielnie, pojawiają się dodatkowe okna Wydruk księgi przychodów i rozchodów bez kolumny 12 Koszty reprezentacji i reklamy Na podstawie projektu z dnia 9 stycznia 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów dodano wydruk Księgi Przychodów i Rozchodów : Wydruk Nowy [2x10 ]. JeŜeli UŜytkownik wpisze wartość w kolumnie z reklamą limitowaną to na nowym wzorze wydruku nie będzie tej informacji, poniewaŝ kolumna 12 (reklama limitowana), zgodnie z projektem rozporządzenia, zostanie usunięta Zmiany na deklaracji PIT-4 W związku z likwidacją formularza PIT-4 wprowadzoną nowelizacją ustawy o Podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. nr 217, poz z dnia 16 listopada 2006 r. zastąpiono formularz Deklaracja PIT-4 formularzem Zaliczka na PIT-4R. Na deklaracji PIT-4 zostało dodane nowe pole Kwota podatku z umowy aktywacyjnej, które jest uwzględniane w Kwocie pobranego podatku do US. Zmiany zostały równieŝ uwzględnione na wydrukach. W wersji KP 17.1 został usunięty wydruk: nadruk na oryginał. Dostępne są następujące wydruki: podkładka pełna, wydruk graficzny, podkładka skrócona. 2. Inne zmiany 2.1. Korekta VAT od zakupów środków trwałych i nieruchomości Uaktualniono wydruk pomocniczy do korekty środków trwałych i nieruchomości oraz pozostałych zakupów związanych ze sprzedaŝą zwolnioną i opodatkowaną. Po wejściu na deklarację i przejściu przez pola daty, współczynnika, zakupów nie rozliczonych i rozliczania sprzedaŝy, strukturą zakupów pojawia się okno Rozliczenie zakupów do odl. na deklaracji VAT-7 za miesiąc i z tego poziomu pod klawiszem <F3> jest dostępny wydruk (<Alt+F3> - podgląd) Korekta środków trwałych, nieruchomości i pozostałych nabyć. Wydruk zawiera poszczególne, potrzebne do dokonania prawidłowej korekty kwoty wraz z wyliczeniem tej korekty w rozbiciu na środki trwałe, nieruchomości i pozostałe. 2

3 UWAGA! Dla poprawnego wyliczenia korekty dla środków trwałych i nieruchomości zakupionych w 2004r. konieczne jest ponowny import Konfiguracji firmy z KP2006 w opcji Funkcje specjalne/ Import danych. UWAGA! Aby moŝliwe było obliczenie korekty rocznej naleŝy przed importem konfiguracji firmy mieć przeliczone i zapisane deklaracje VAT-7 za 2006 rok na wersji programu Import konfiguracji firmy z innej wersji programu i/lub nieprzeliczenie bądź niezapisanie ww. deklaracji moŝe prowadzić do nieprawidłowych obliczeń w zakresie korekty. 3. Poprawiono 3.1. Zapisy księgowe/zamknięcie miesiąca. Poprawiono błąd polegający na tym, Ŝe jeśli zamknięcie zapisów zostało wykonane za , przy próbie przeniesienia zapisów z bufora do księgi w styczniu 2007 pojawił się komunikat: "Miesiąc 12/2006 został juŝ zamknięty". Wersja 17.0a Księgi Podatkowej 1. Nowości Zostały dodane prefiksy dla nowych krajów Unii Europejskiej: Rumunia RO, Bułgaria BG. Wersja 17.0 Księgi Podatkowej 1. Instalacja programu u uŝytkowników KP2006 UŜytkownicy programu KP2006 otrzymują dyskietki lub płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu naleŝy: włoŝyć do napędu dyskietkę (płytę) z programem, wybrać napęd (np. A: <Enter>) i uruchomić program komendą INSTALUJ <Enter>, w przypadku płyty poczekać aŝ pojawi się okienko z CDN Asystą, wybrać Aktualne wersje, odszukać Księgę Podatkową, kliknąć na link, następnie otworzyć katalog Disk1 i uruchomić program za pomocą pliku instaluj.exe, po uruchomieniu programu zaakceptować warunki gwarancji <Enter>, podać ścieŝkę dostępu do pliku aktywacyjnego *.rej (klawisz <F10>), wybrać dysk, na którym zainstalowany był program z poprzedniego roku. Program instalacyjny odczyta z pliku aktywacyjnego wersję, nazwę uŝytkownika i numer seryjny programu oraz dokona poprawnej instalacji. Po zakończeniu instalacji na dysku, oprócz katalogu z programem KP2006, pojawi się katalog KP2007, zawierający m.in. zbiory: KP2007.EXE - program główny, KP2007.HLP - zbiór wykorzystywany przez funkcję "Help" programu, CONFIG.DAT, OPTIONS.CTL - zbiory konfiguracyjne programu oraz podkatalogi: WZORZEC, w którym zawarte są przykładowe dane. DOKUMENT z przykładowym dokumentem dostępnym z opcji Edytor tekstu Program KP2007 naleŝy uruchomić komendami: CD \KP2007 <Enter> KP2007.EXE <Enter> Program uruchomi się w przykładowej bazie danych WZORZEC. 3

4 UWAGA: Po zainstalowaniu programu KP2007, oprócz nowego katalogu KP2007 na dysku zostaną katalogi z lat poprzednich KP2006, KP2005, KP2004, KP2003, KP2002, KP2001,KP2000, KP99, KP98, KP97 itd., z których to katalogów naleŝy uruchamiać odpowiednio program Księga Podatkowa, aby mieć dostęp do danych z lat poprzednich. 2. Import danych z programu KP2006 UŜytkownicy programu KP2006 mają moŝliwość dokonać importu danych o konfiguracji programu oraz "stałych" danych o firmie, takich jak pieczątka firmy, informacje o właścicielach, pracownikach, ewidencja środków trwałych itp. W celu dokonania importu danych z KP2006 naleŝy w programie KP2007 uruchomić Funkcje specjalne, a następnie wybrać Import danych z KP2006. UkaŜe się menu zawierające dwie pozycje: Import konfiguracji i Import danych firmy Import konfiguracji Import konfiguracji umoŝliwia przeniesienie z KP2006 następujących danych: parametrów konfiguracyjnych typu: emulacja polskich liter, szerokie wydruki, ciągłość numeracji w roku, pytanie o identyfikator, parametrów drukarek - przypisanie portów do określonych wydruków, typy drukarek na poszczególnych portach, listy operatorów, blokad dostępu, oraz opcjonalnie listy katalogów. Po wybraniu funkcji Import konfiguracji pojawia się okno, w którym naleŝy zdefiniować dysk, na którym zainstalowany jest program KP2006. Po podaniu dysku program otwiera zbiór konfiguracyjny KP2006. UWAGA: JeŜeli po podaniu nazwy dysku program wyświetli komunikat Nie znalazłem zbioru CONFIG.DAT naleŝy upewnić się, czy podany dysk jest prawidłowy i czy na wskazanym dysku znajduje się katalog KP2006 zawierający zbiór CONFIG.DAT. Następnie mamy moŝliwość zaznaczenia opcjonalnych parametrów: Importować listę katalogów - dokonuje importu listy kartotek (firm); Automatyczne zakładanie katalogów - dla importowanej kartoteki automatycznie zakładany jest odpowiedni katalog na dysku. Zaznaczenia parametrów dokonuje się klawiszem <Tab>. Po zatwierdzeniu wprowadzonych opcji rozpoczyna się import konfiguracji. JeŜeli zaznaczony był parametr Importować listę katalogów program przed kaŝdym katalogiem wyświetli okno z nazwą firmy i propozycją katalogu (ścieŝki dostępu). Zatwierdzenie klawiszem <Enter> powoduje dodanie pozycji do listy katalogów, <Esc> powoduje opuszczenie tego zapisu Import danych firmy Aby dokonać importu danych firmy naleŝy: otworzyć dane wybranej firmy w programie KP2006 (poprzez funkcję Zmiana kartoteki), uruchomić Funkcje specjalne, wybrać Import danych z KP2006, a następnie Import danych firmy. Po wybraniu tej funkcji pojawi się okno, w którym naleŝy podać dysk z zainstalowanym programem KP2006. Po podaniu dysku program czyta listę katalogów z programu KP

5 UWAGA: JeŜeli po podaniu nazwy dysku program wyświetli komunikat Nie znalazłem zbioru CONFIG.DAT naleŝy upewnić się, czy podany dysk jest prawidłowy i czy na wskazanym dysku znajduje się katalog KP2006 zawierający zbiór CONFIG.DAT. Po wciśnięciu klawisza <Enter> na polu Nazwa firmy program wyświetli listę firm z programu KP2006. NaleŜy wybrać Ŝądaną firmę, wówczas automatycznie zostanie wypełnione pole Katalog danych. Następnie naleŝy zaznaczyć, które dane mają zostać przeniesione. Zaznaczenia dokonujemy za pomocą klawisza <Tab>. Znaczenie poszczególnych opcji moŝliwych do zaznaczenia jest następujące: Firma Funkcja ta importuje: pieczątkę firmy nazwa, adres, dane urzędu skarbowego itp., parametry firmy rodzaj księgowości, bank, katalog dla pliku kontrahentów itp., wartość współczynnika struktury sprzedaŝy w poprzednim roku wielkość ta jest wykorzystywana przy obliczaniu deklaracji VAT-7 dla ustalenia, jaka część podatku VAT naliczonego od zakupów związanych ze sprzedaŝą zwolnioną i opodatkowaną moŝe zostać odliczona. wartość pozycji do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy z ostatniej deklaracji VAT-7 w roku 2006 do poz. z przeniesienia w roku Właściciele Przenosi dane personalne właścicieli oraz informacje o dodatkowych źródłach dochodu Pracownicy Dokonuje importu listy pracowników (ewidencji wypłat). Wszystkie kwoty wypłat, podatków itp. są zerowane Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Import listy środków trwałych. W trakcie importu karty środka trwałego uaktualniane są takie informacje jak: wartość na początek okresu - jako wartość na początek okresu w 2006r. zwiększona o zapisy w historii środka trwałego, umorzenia za okres ubiegły - wyliczone jako umorzenia za okres ubiegły na karcie w 2006r. zwiększone o umorzenia dokonane w 2006r WyposaŜenie Import ewidencji wyposaŝenia. W czasie tego importu przenoszą się karty poszczególnych składników wyposaŝenia między innymi: nazwa poszczególnych składników, data ich nabycia i cena zakupu itd Spis z natury Program importuje ostatni spis z natury z programu KP2006 jako pierwszy spis z natury w programie KP Kontrahenci Import listy kontrahentów oraz grup kontrahentów Samochody i opisy Import samochodów oraz list pomocniczych opisów do rejestrów VAT i zapisów księgowych. 5

6 Zbiory KP-PRO Jest to funkcja dostępna dla uŝytkowników wersji EURO programu (z modułem pełnej księgowości). Import zbiorów KP-PRO powoduje przeniesienie z programu KP2006 następujących informacji: Plan kont analitycznych i syntetycznych, wraz z bilansem otwarcia. Bilans otwarcia wyliczany jest jako salda kont bilansowych na koniec roku 2006; Wzorce księgowań; Rozrachunki z kontrahentami. Program importuje saldo rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami na koniec 2006 r. jako saldo początkowe w 2007 r. Po zaznaczeniu wybranych opcji klawisz <Enter> rozpoczyna import danych. UWAGA: JeŜeli w trakcie importu pojawi się komunikat o niemoŝliwości otwarcia danych KP2006 (np. Nie znaleziono pliku...) naleŝy sprawdzić, czy istnieje katalog o podanej nazwie oraz czy w podanym katalogu znajdują się dane. Importu danych do katalogu jednej firmy moŝna dokonać wielokrotnie. Podczas importu określonych danych wcześniej zapisane dane tego typu zostają usunięte, pozostałe dane nie są modyfikowane. (Tzn. jeŝeli przy imporcie danych zostały zaznaczone tylko opcje Właściciele i Pracownicy, to lista wspólników oraz ewidencja wypłat zostaną przed importem wyczyszczone i uzupełnione na podstawie danych z KP2006. Pozostałe dane w KP2007 pozostaną bez zmian) Przykład: Przez pomyłkę nastąpił import danych z niewłaściwego katalogu. NaleŜy wówczas powtórnie uruchomić opcję importu z podaniem właściwego katalogu. Błędnie zaimportowane dane zostaną usunięte i zastąpione danymi poprawnymi. Przykład: W programie KP2006 nie został jeszcze wprowadzony końcowy spis z natury. Dokonujemy importu danych z KP2006 z zaznaczeniem wszystkich opcji z wyjątkiem Spis z natury. Po uzupełnieniu danych w programie KP2006 ponownie uruchamiamy import danych z zaznaczeniem tyko opcji Spis z natury. 3. Nowości 3.1. Oferta Comarch systemy CDN dla Windows W menu głównym dodano opcję <CTRL> + <O> Oferta CDN. Klienci, którzy są zainteresowani zakupem programu wspomagającego zarządzanie i księgowość, pracującego w środowisku Windows mogą uzyskać wstępną informację na temat oferty Comarch Bufor w zapisach ksiąŝki przychodów i rozchodów W programie Księga Podatkowa wersja 17.0 umoŝliwiono wprowadzanie zapisu księgowego poprzez bufor, dzięki czemu uŝytkownik ma moŝliwość zmiany i usuwania zapisów. Na karcie operatora (Konfiguracja/Lista operatorów) został wprowadzony parametr Zapisy przez bufor odpowiadający za to, Ŝe zapisy przenoszone z ewidencji dodatkowych trafiają w pierwszej kolejności do bufora. Zaznaczenie parametru umoŝliwia klawisz <Tab> oraz klawisz <Spacja>. W menu Zapisy księgowe wprowadzono moŝliwość przeglądania zapisów w układzie księga/bufor/razem. UWAGA: UŜytkownik ma moŝliwość przenoszenia zapisów z bufora do księgi za pomocą klawisza <F5>. Opcja przenoszenia pozwala na przenoszenie zapisów pojedynczo z poziomu otwartego zapisu księgowego i zbiorczo z poziomu listy zapisów. 6

7 UWAGA: Funkcja renumeracji zapisów jest dostępna z poziomu listy wszystkich zapisów księgowych za pomocą klawiszy <Ctrl + F7>. Na pozostałych listach kliknięcie <Ctrl +F7> wywoła następujący komunikat: Renumeracja jest moŝliwa tylko na liście zapisów RAZEM. Wprowadzono równieŝ moŝliwość wykonania wydruku zapisów księgowych w układzie: wszystkie zapisy, zapisy zatwierdzone lub zapisy z bufora. UmoŜliwiono uwzględnienie zarówno zapisów zatwierdzonych jak i zapisów w buforze w następujących zestawieniach: Zestawienie księgi Ustalenie dochodu Bilans aktualny Ponadto istnieje moŝliwość wyliczenia deklaracji dochodowych PIT-5 i PIT-5L w oparciu o zapisy zatwierdzone oraz zapisy zatwierdzone i zapisy z bufora oraz w menu Deklaracje/Rozliczenie roczne wprowadzono moŝliwość uwzględniania zapisów z bufora, lub oparcie się tylko o zapisy zatwierdzone. UWAGA: Przy liczeniu deklaracji mamy moŝliwość uwzględnienia (lub nie uwzgl.) zapisów z bufora. NaleŜy przeliczać deklaracje za wszystkie miesiące tak samo -albo z uwzględnieniem bufora albo tylko na podstawie księgi. Jeśli uŝytkownik przeliczy deklarację za styczeń z uwzględnieniem bufora, a przy liczeniu deklaracji za luty nie zaznaczy bufora, wtedy przy ustalaniu dochodu dla całej firmy program uwzględnia zapisy z bufora ze stycznia, a z lutego tylko zapisy z księgi. Natomiast na deklaracji podatnika mamy niepoprawnie, w kolumnach "w lutym", "w roku" są błędne kwoty. UWAGA: Zamknięcie miesiąca lub zamknięcie zapisów do dnia powoduje zamkniecie zarówno zapisów w księdze jak i w buforze. W takiej sytuacji nie ma moŝliwości edytowania zapisu w buforze i nie da się przenosić zapisu z bufora do księgi, nie ma teŝ moŝliwości księgowania z ewidencji pomocniczych Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Zgodnie ze zmianami w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217 poz. 1588) zmieniła się definicja momentu powstania przychodu oraz kosztu uzyskania przychodu. Art. 14. ust. 1c Za datę powstania przychodu, a którym mowa w ust.1 uwaŝa się dzień wydania rzeczy, zbycia praw majątkowych lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niŝ dzień: 1) wystawienia faktury albo 2) uregulowania naleŝności Art. 22 ust. 6b Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów u podatników, o których mowa w ust.6, uwaŝa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. W związku z tym w KP 2007 został wprowadzony parametr w Konfiguracji firmy: Księgowanie z datą: dokumentu/operacji. 7

8 Zaznaczenie parametru księgowanie z datą dokumentu spowoduje, Ŝe faktury sprzedaŝy są księgowane z datą wystawienia, a faktury zakupu z datą wpływu. Zaznaczenie parametru księgowanie z datą operacji powoduje, Ŝe faktury sprzedaŝy są księgowane z datą sprzedaŝy, a faktury zakupu z datą wystawienia. Domyślnie parametr został zaznaczony na opcji księgowanie z datą operacji. Ponadto zgodnie ze zmianami w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217 poz. 1588) uległy zmianie progi podatkowe. W związku z tym w programie KP 2007 skala podatkowa przedstawia się następująco: I próg 19% do II próg 30% od do III próg 40% powyŝej Natomiast roczna ulga podatkowa wynosi 572, Nowe formy płatności karta płatnicza oraz kompensata W wersji 17.0 programu Księga Podatkowa zostały wprowadzone dwie nowe formy płatności: karta płatnicza oraz kompensata. Dodanie tych form płatności pozwoli uŝytkownikom programu dokładniej określić rodzaj płatności ewidencjonowanych dokumentów. PomoŜe to zwłaszcza tym uŝytkownikom, którzy korzystają równieŝ z programu FPP/FA, poniewaŝ będą oni mogli importować faktury z taką formą płatności, z jaką były one wystawione w FPP/FA Bezpośredni zapis w rejestrze sprzedaŝy/zakupu Nowe formy płatności karta płatnicza i kompensata zostały dodane na formularzu faktury sprzedaŝy oraz zakupu. Wybór nowych form płatności będzie miał swoje odzwierciedlenie na liście faktur poprzez wyświetlenie symbolu: $S - dla formy płatności kompensata $R dla formy płatności karta płatnicza Dla nowych form płatności karta płatnicza i kompensata termin płatności na fakturze jest zgodny z datą wystawienia faktury. UWAGA: Jeśli na nowo dodawanej fakturze lub wcześniej zapisanym dokumencie uŝytkownik zmienia kartę płatniczą lub kompensatę na przelew lub kredyt, to termin płatności zostaje wyliczony zgodnie z ustawieniami na karcie kontrahenta. W konfiguracji/parametry firmy dodano nowy parametr Karta płatnicza zaległość, który decyduje o tym, czy dokumenty z formą płatności karta płatnicza są zapisywane jako rozliczone (tak jak gotówkowe), czy traktowane jako zaległość. UWAGA: Parametr jest domyślnie odznaczony. UWAGA: Parametr jest zapisywany w konfiguracji danej firmy. Dokumenty z wybranym rodzajem płatności kompensata traktowane są jako rozliczone (tak jak faktury gotówkowe). 8

9 Dla dokumentów z wybranym rodzajem karta płatnicza waŝną informacją jest czy został zaznaczony w konfiguracji parametr Karta płatnicza zaległość. Jeśli odznaczono parametr, to faktura jest traktowana jako rozliczona (tak jak faktury gotówkowe), natomiast jeśli parametr zaznaczono, to dokumenty traktowany jest jako zaległości (tak jak faktury na przelew). UWAGA: Jeśli na fakturze wprowadzono odroczony termin płatności, to bez względu na to czy jest wybrana kompensata, czy karta płatnicza jest traktowana jako nierozliczony dokument Współpraca z programami FPP i FA Księgowanie bezpośrednio z FPP/FA do KP Jeśli w programie FPP/FA wprowadzono fakturę sprzedaŝy lub dokument PZ z wybraną formą płatności karta płatnicza lub kompensata, to przy księgowaniu dokumentów poprzez klawisz <F7> do Rejestrów VAT w KP zostaną przenoszone informacje o tych formach płatności. Export z FPP/FA (comma/clarion) oraz import z menu Rejestry VAT Jeśli w programie FPP/FA wprowadzono fakturę sprzedaŝy lub dokument PZ z wybraną formą płatności karta płatnicza lub kompensata, to przy księgowaniu dokumentów poprzez <F7> do plików w formacie COMMA lub CLARION zostaną zapisane informacje o tych formach płatności. RównieŜ przy imporcie dokumentów do KP2007 z plików COMMA lub CLARION zostaną odczytane zapisy o tym, z jaką formą płatności wystawiono dokument. UWAGA: PowyŜsze zmiany wymagają instalacji najnowszych wesji programu FPP 2.90 i FA Dla starszych wersji programów kata płatnicza i kompensata przechodziła jako gotówka Eksporty danych do pliku tekstowego - Rejestru VAT Funkcja eksportu do pliku jest dostępna oddzielnie dla rejestru sprzedaŝy i rejestru zakupów z poziomu opcji Wydruk rejestru VAT. Funkcja ta pozwala na wyeksportowanie faktur zgodnie ustawionymi parametrami. Na oknie Ustalenie parametrów wydruku/ eksportu rejestru VAT uŝytkownik ma moŝliwość określenia takich samych opcji zarówno dla wydruku, jak i dla eksportu. Na oknie Ustalenie parametrów wydruku/ eksportu rejestru VAT dostępny jest klawisz <F9> eksport. Po naciśnięciu klawisza pojawia się okno Eksport zapisów VAT do pliku, w którym uŝytkownik wprowadza nazwę i ścieŝkę pliku eksportowego. Zaakceptowanie klawiszem <Enter> pola z nazwą pliku spowoduje wyeksportowanie danych do pliku i powrót do menu rejestru sprzedaŝy lub zakupów Likwidacja środka trwałego Dotychczas, w Ewidencji środków trwałych, istniała moŝliwość dokonania całkowitej likwidacji środka trwałego, ale wiązało się to z wykonaniem ciągu zapisów korygujących. Całkowita likwidacja środka wymagała skorygowania wartości środka trwałego, umorzenia za okres bieŝący i umorzenia za okres ubiegły, tak by ostatecznie wszystkie te pola wykazywały wartość zerową, zarówno na karcie środka trwałego jak i na wydrukach. W związku z tym w wersji 17.0 Księgi Podatkowej wprowadzona została automatyzacja zapisów korygujących. 9

10 W Konfiguracji/Parametry pracy został wprowadzony parametr Automatyczne zerowanie umorzeń przy likwidacji środka trwałego. Wprowadzenie przez uŝytkownika daty likwidacji środka trwałego na karcie środka spowoduje, Ŝe wartość bieŝąca, wartość netto oraz umorzenie za okres ubiegły i bieŝący środka trwałego będą równe 0,00 po dacie likwidacji pod warunkiem, Ŝe został zaznaczony parametr Automatyczne zerowanie Umorzeń przy likwidacji środka trwałego. JeŜeli uŝytkownik nie zaznaczył tego parametru wówczas wprowadzenie daty likwidacji spowoduje, Ŝe wartość bieŝąca i wartość netto środka trwałego będą równe 0,00 po dacie likwidacji, natomiast wartość na początek okresu, umorzenie za okres ubiegły i bieŝący w danym okresie (zgodnym z datą likwidacji) wykazują właściwe wartości. Natomiast w kolejnym okresie obrachunkowym wartość na początek okresu, umorzenie za okres ubiegły i bieŝący będą równe 0, Poprawiono 4.1. Ewidencja wynagrodzeń. Na wydruku listy wynagrodzeń ostatnia cyfra z daty wydruku była obcinana jeśli wydruk był wykonywany na drukarce laserowej. Aktualnie drukuje się cała data Wydruk. Rozliczanie przejazdów samochodu. Linia w której podany jest rok. Ramka w prawej części tej linii przesunięta była w prawo, w ten sposób Ŝe wykraczała poza resztę ramki. Po poprawie ramka jest właściwej wielkości Zapis korekcyjny VAT. Poprawiono błąd polegający na błędnym naliczaniu i wykazywaniu błędnej wartości na deklaracji VAT-7. UWAGA: CDN Klasyka nie działa na 64-bitowych systemach operacyjnych Windows. Sieć Partnerów Comarch jest na bieŝąco informowana o wprowadzaniu zmian w programie. Wszystkich Klientów prosimy o bezpośredni kontakt z Partnerami Comarch w tej sprawie. Informacje o zmianach w programie będą równieŝ na bieŝąco publikowane na stronie internetowej firmy Comarch S.A. Uwaga dodatkowa: W momencie wprowadzenia do dystrybucji wersji startowej programu, nie zostały opublikowane przepisy wykonawcze, które będą obowiązywały po W związku z tym po ukazaniu się w/w przepisów, nastąpi aktualizacja wersji KP

Wersja 22.0 Księgi Podatkowej

Wersja 22.0 Księgi Podatkowej Wersja 22.0 Księgi Podatkowej 1. Instalacja programu u Użytkowników KP2011 Użytkownicy programu KP2011 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu dyskietkę

Bardziej szczegółowo

Wersja 21.1 Księgi Podatkowej

Wersja 21.1 Księgi Podatkowej Wersja 21.1 Księgi Podatkowej 1. Nowości 1.1 Zmiany w deklaracjach VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa wersja 25.0

Księga Podatkowa wersja 25.0 Księga Podatkowa wersja 25.0 Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 grudnia 2014 roku wprowadzamy zmiany w ofercie handlowej programów księgowych Comarch ERP Klasyka. Zmiany polegają na wycofaniu ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa wersja 24.0

Księga Podatkowa wersja 24.0 Księga Podatkowa wersja 24.0 1 Instalacja programu u użytkowników KP2013 Użytkownicy programu KP2013 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu dyskietkę (płytę)

Bardziej szczegółowo

Wersja 20.1b Księgi Podatkowej. Wersja 20.1a Księgi Podatkowej. Wersja 20.1 Księgi Podatkowej. 1. Poprawiono

Wersja 20.1b Księgi Podatkowej. Wersja 20.1a Księgi Podatkowej. Wersja 20.1 Księgi Podatkowej. 1. Poprawiono Wersja 20.1b Księgi Podatkowej 1. Poprawiono 1.1 Wydruk graficzny VAT-UE(2) - jeŝeli na deklaracji było tylko 5 pozycji wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług to w pozycji 22 drukowało się 1 zamiast 0.

Bardziej szczegółowo

Wersja 21.3a Księgi Podatkowej. Wersja 21.3 Księgi Podatkowej. 1.2 Wydruk Rozliczenie zakupów do odliczenia na deklaracji VAT-7. 1.

Wersja 21.3a Księgi Podatkowej. Wersja 21.3 Księgi Podatkowej. 1.2 Wydruk Rozliczenie zakupów do odliczenia na deklaracji VAT-7. 1. Wersja 21.3a Księgi Podatkowej 1. Zmiany 1. 1 Na podstawie zmian wprowadzonych w Dz.U. nr 156, poz. 931 zmodyfikowany został wydruk deklaracji VAT-UE. Wersja 21.3 Księgi Podatkowej 1. Zmiany 1.1 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa wersja 25.1

Księga Podatkowa wersja 25.1 Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 grudnia 2014 roku wprowadzamy zmiany w ofercie handlowej programów księgowych Comarch ERP Klasyka. Zmiany polegają na wycofaniu ze sprzedaży programu Comarch ERP Księga

Bardziej szczegółowo

Wersja 18.0a Księgi Podatkowej. Wersja 18.0 Księgi Podatkowej. Poprawiono

Wersja 18.0a Księgi Podatkowej. Wersja 18.0 Księgi Podatkowej. Poprawiono Wersja 18.0a Księgi Podatkowej Poprawiono 1. Wydruk KPiR wąski [10 ] poprawiono stronicowanie wydruku. 2. Wydruk karty środka trwałego na wydruku nie były uwzględniane bieŝące odpisy amortyzacyjne oraz

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa wersja 23.1

Księga Podatkowa wersja 23.1 Księga Podatkowa wersja 23.1 1. Nowości 1.1. Deklaracje VAT-7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku

Bardziej szczegółowo

Wersja 19.0 Księgi Podatkowej

Wersja 19.0 Księgi Podatkowej Wersja 19.0 Księgi Podatkowej 1. Instalacja programu u Użytkowników KP2008 Użytkownicy programu KP2008 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu dyskietkę

Bardziej szczegółowo

Wersja 18.1a Księgi Podatkowej. Wersja 18.1 Księgi Podatkowej. Poprawiono

Wersja 18.1a Księgi Podatkowej. Wersja 18.1 Księgi Podatkowej. Poprawiono Wersja 18.1a Księgi Podatkowej Poprawiono 1. Usunięto kolumnę 12 Reklama z następujących wydruków: Zapisy księgowe-> Zapisy księgowe-> Zestawienie księgi, Deklaracje-> Rozliczenie roczne-> Wydruk zestawienia

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa wersja 23.4. Księga Podatkowa wersja 23.3. Księga Podatkowa wersja 23.2. 1. Nowości. 2. Nowości. 1. Nowości. 2.

Księga Podatkowa wersja 23.4. Księga Podatkowa wersja 23.3. Księga Podatkowa wersja 23.2. 1. Nowości. 2. Nowości. 1. Nowości. 2. Księga Podatkowa wersja 23.4 1. Nowości 1.1. Deklaracje VAT-UE. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa wersja 25.2

Księga Podatkowa wersja 25.2 Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 grudnia 2014 roku wprowadzamy zmiany w ofercie handlowej programów księgowych Comarch ERP Klasyka. Zmiany polegają na wycofaniu ze sprzedaży programu Comarch ERP Księga

Bardziej szczegółowo

Poprawiono błąd polegający na tym, iŝ zapisanie (edycja) karty środka trwałego powodowała zmianę stanu na początek roku.

Poprawiono błąd polegający na tym, iŝ zapisanie (edycja) karty środka trwałego powodowała zmianę stanu na początek roku. Wersja 19.3a Księgi Podatkowej 1. Nowości 1.1 Deklaracja VAT-7/VAT-7K Nadruk na deklaracje. W związku z pojawieniem się formularzy w urzędach skarbowych dostosowano nadruk pierwszej strony deklaracji na

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.30

Księga Handlowa wersja 3.30 Księga Handlowa wersja 3.30 1. Instalacja programu u użytkowników KH2012 Użytkownicy programu KH2012 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu płytę z programem,

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.21a Księgi Handlowej. Wersja 3.21 Księgi Handlowej. Wersja 3.20 Księgi Handlowej. 1. Poprawiono

Wersja 3.21a Księgi Handlowej. Wersja 3.21 Księgi Handlowej. Wersja 3.20 Księgi Handlowej. 1. Poprawiono Wersja 3.21a Księgi Handlowej 1. Poprawiono 1. Rejestry VAT. Wzorce księgowań makro V23. We wzorcach księgowych do rejestru sprzedaży i zakupu VAT przywrócone zostało makro dla stawki VAT 23% (V23). Wersja

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.61

Księga Handlowa wersja 3.61 Księga Handlowa wersja 3.61 1 Nowości 1.1. Deklaracje VAT-7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.50

Księga Handlowa wersja 3.50 Księga Handlowa wersja 3.50 1. Instalacja programu u użytkowników KH2014 Użytkownicy programu KH2014 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu płytę z programem,

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa v. 23.5

Księga Podatkowa v. 23.5 Księga Podatkowa v. 23.5 1. Zakończenie roku dla ewidencji ryczałtowej. Program pozwala na wypełnienie i wydrukowanie deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O. Kombinacja klawiszy + na liście

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.01 Księgi Handlowej

Wersja 3.01 Księgi Handlowej Wersja 3.01 Księgi Handlowej 1. Nowości 1.1 Zmiany w deklaracjach VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.34. Księga Handlowa wersja 3.33. Księga Handlowa wersja 3.32. 1. Nowości. 2. Nowości. 3. Nowości. 4.

Księga Handlowa wersja 3.34. Księga Handlowa wersja 3.33. Księga Handlowa wersja 3.32. 1. Nowości. 2. Nowości. 3. Nowości. 4. Księga Handlowa wersja 3.34 1. Nowości 1.1. Deklaracje VAT-UE. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.40

Księga Handlowa wersja 3.40 Księga Handlowa wersja 3.40 1. Instalacja programu u użytkowników KH2013 Użytkownicy programu KH2013 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu płytę z programem,

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.31a. Księga Handlowa wersja Poprawiono. 1. Nowości. 2. Zmiany

Księga Handlowa wersja 3.31a. Księga Handlowa wersja Poprawiono. 1. Nowości. 2. Zmiany Księga Handlowa wersja 3.31a 1. Poprawiono 1.1 Deklaracja VAT-7. Poprawiono kwalifikowanie faktur do pola "Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca" na deklaracji VAT-7

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.01b Księgi Handlowej. Wersja 3.01a Księgi Handlowej. 1. Poprawiono

Wersja 3.01b Księgi Handlowej. Wersja 3.01a Księgi Handlowej. 1. Poprawiono Wersja 3.01b Księgi Handlowej 1. Poprawiono 1.1 Wydruk graficzny VAT-UE(2) - jeŝeli na deklaracji było tylko 5 pozycji wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług to w pozycji 22 drukowało się 1 zamiast 0.

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.51

Księga Handlowa wersja 3.51 Księga Handlowa wersja 3.51 1. Zmiany 1 lipca 2015 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 605

Bardziej szczegółowo

Wersja 15.00a programu Płace

Wersja 15.00a programu Płace Wersja 15.00a programu Płace Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1. Stałe podatkowe w 2008 roku Na 2008 rok wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.52

Księga Handlowa wersja 3.52 Księga Handlowa wersja 3.52 1. Nowości 1.1. Deklaracje VAT-7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 29.06.2015,

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.92a Księgi Handlowej. Wersja 2.92 Księgi Handlowej. 1. Nowości

Wersja 2.92a Księgi Handlowej. Wersja 2.92 Księgi Handlowej. 1. Nowości Wersja 2.92a Księgi Handlowej 1. Nowości 1.1 Deklaracja VAT-7/VAT-7K Nadruk na deklaracje. W związku z pojawieniem się formularzy w urzędach skarbowych dostosowano nadruk pierwszej strony deklaracji na

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa v. 19.4

Księga Podatkowa v. 19.4 Księga Podatkowa v. 19.4 1. ZAKOŃCZENIE ROKU DLA EWIDENCJI RYCZAŁTOWEJ Program pozwala na wypełnienie i wydrukowanie deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O. Kombinacja klawiszy + na liście

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa v. 24.1

Księga Podatkowa v. 24.1 Księga Podatkowa v. 24.1 Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 grudnia 2014 roku wprowadzamy zmiany w ofercie handlowej programów księgowych Comarch ERP Klasyka. Zmiany polegają na wycofaniu ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa v. 16.2

Księga Podatkowa v. 16.2 Księga Podatkowa v. 16.2 1. ZAKOŃCZENIE ROKU DLA KSIĘGI PODATKOWEJ ORAZ EWIDENCJI RYCZAŁTOWEJ 1.1 ZAKOŃCZENIE ROKU DLA KSIĘGI PODATKOWEJ Przy pomocy wersji 16.2 programu KP moŝliwe jest wypełnienie i wydrukowanie

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Wersja 16.00b programu Płace

Wersja 16.00b programu Płace Wersja 16.00b programu Płace Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1. Kwota rocznego ograniczenia składek emerytalno

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

1. W konfiguracji firmy -> Pieczątka firmy zostały usunięte KGN i EKD dla działalności podstawowej i drugorzędnej. Zamiast tego zostały dodane PKD.

1. W konfiguracji firmy -> Pieczątka firmy zostały usunięte KGN i EKD dla działalności podstawowej i drugorzędnej. Zamiast tego zostały dodane PKD. Wersja 2.91 Księgi Handlowej 1. Nowości 1.1 Zmiany w VAT Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz. U. nr 211, poz. 1333 z 2008 r.) w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.71 Księgi Handlowej

Wersja 2.71 Księgi Handlowej Wersja 2.71 Księgi Handlowej 1. Nowości 1.1 Zmiany w PIT/CIT Znowelizowane ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. nr 217, poz. 1589 z dn. 29 listopada 2006r.) oraz o podatku dochodowym od

Bardziej szczegółowo

Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 grudnia 2014 roku wprowadzamy zmiany w ofercie handlowej programów księgowych Comarch ERP Klasyka.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 grudnia 2014 roku wprowadzamy zmiany w ofercie handlowej programów księgowych Comarch ERP Klasyka. Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 grudnia 2014 roku wprowadzamy zmiany w ofercie handlowej programów księgowych Comarch ERP Klasyka. Zmiany polegają na wycofaniu ze sprzedaży programu Comarch ERP Księga

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa v. 25.3

Księga Podatkowa v. 25.3 Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 grudnia 2014 roku wprowadzamy zmiany w ofercie handlowej programów księgowych Comarch ERP Klasyka. Zmiany polegają na wycofaniu ze sprzedaży programu Comarch ERP Księga

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.72 Księgi Handlowej

Wersja 2.72 Księgi Handlowej Wersja 2.72 Księgi Handlowej 1. Nowości Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych Zgodnie ze zmienionymi art. 127 5, 206 oraz 374 Kodeksu spółek handlowych (nowelizacja ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA.

PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. Płace (PL) wersja 14.00a UWAGA! PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona jednorazowej,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa v. 23.6

Księga Podatkowa v. 23.6 Księga Podatkowa v. 23.6 1. Zakończenie roku dla księgi podatkowej. Wersja programu KP 23.6 umożliwia wypełnienie i wydrukowanie deklaracji: PIT-36(19), PIT-36L(9), PIT-37(19), PIT/B(12), PIT/O(19). Przed

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami

Bardziej szczegółowo

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono PLP wersja 7.00b 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku Dochód deklarowany (skł.społ.) 2247,60 zł Dochód deklarowany (skł.zdr.) 3004,48 zł Podstawa

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK?

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? CZY TO MOśLIWE, ABY PRZEZ PROCES ZAMKNIĘCIA ROKU W DUśEJ FIRMIE LEASINGOWEJ PRZEJŚĆ SZYBKO I BEZBOLEŚNIE? MY

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.3.1

System CDN OPT!MA v. 13.3.1 System CDN OPT!MA v. 13.3.1 Ulotka v. 13.3.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego.

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Opis i cel szkolenia: Jest to szkolenie polecane osobom rozpoczynającym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Pierwsze Kroki

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Pierwsze Kroki Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Pierwsze Kroki Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem

Bardziej szczegółowo

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 %

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 % PIK wersja 17.01a 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 marca 2014 roku Przeciętne wynagrodzenie 3 823,32 zł Minimalne uczniów I klasa 152,93 zł II klasa 191,17 zł III

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.63

Księga Handlowa wersja 3.63 Księga Handlowa wersja 3.63 1 Nowości 1.1 Deklaracje VAT-7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 29.07.2016, poz.

Bardziej szczegółowo

Wersja 11.02b programu Płace i Kadry

Wersja 11.02b programu Płace i Kadry Wersja 11.02b programu Płace i Kadry Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Zmiany w generowaniu plików do programu SOD OffLine

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.14 Vincent Office 1. Admin-zarządzanie podatnikami. a) przenoszenie planu kont między podatnikami. KaŜdy nowo załoŝony podatnik posiada wzorcowy plan kont opracowny przez naszą

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2016.3.1 Spis treści 1 HANDEL... 3 1.1 POPRAWIONO... 3 2 KSIĘGOWOŚĆ... 3 2.1 NOWOŚCI... 3 2.2 ZMIANY... 3 2.3 POPRAWIONO... 3 3 KASA/ BANK... 3 3.1

Bardziej szczegółowo

FK - Deklaracje CIT-8

FK - Deklaracje CIT-8 FK - Deklaracje CIT-8 1. Wstęp. Moduł FK umoŝliwia przygotowanie i wydruk formularza deklaracji podatkowej CIT-8. W skład dostępnych formularzy wchodzą deklaracje CIT-8(21) oraz CIT- 8/O(8). Dane do formularza

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.63a. Księga Handlowa wersja Poprawiono. 1 Nowości 1.1 JPK_VAT.

Księga Handlowa wersja 3.63a. Księga Handlowa wersja Poprawiono. 1 Nowości 1.1 JPK_VAT. Księga Handlowa wersja 3.63a 1 Poprawiono 1.1 JPK_VAT. Poprawiono generowanie pliku JPK_VAT. W pliku błędnie prezentowana była kwota netto dotycząca nabycia towarów i usług pozostałych. Kwota netto zamiast

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 27.01. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość

Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Podręcznik Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć pracę w 360 Księgowość. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem Wsparcia pod numerem telefonu +48

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.81 Księgi Handlowej

Wersja 2.81 Księgi Handlowej Wersja 2.81 Księgi Handlowej 1. Nowości 1.1 Stawka 6 % przy zakupach od rolników ryczałtowych Zgodnie ze zmianami przepisów o VAT została podwyŝszona stawka VAT obowiązująca przy zakupach od rolników ryczałtowych.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Zmiany na 2015 rok. W nowej odsłonie programu KPR została możliwość drukowania na każdej drukarce. W tym celu w opcji wyboru drukarki mamy :

Zmiany na 2015 rok. W nowej odsłonie programu KPR została możliwość drukowania na każdej drukarce. W tym celu w opcji wyboru drukarki mamy : Zmiany na 2015 rok 1. Dodano wydruki graficzne z KPR na drukarkach Windows a (GDI). Dotychczas program KPR drukował na drukarkach igłowych (sterowanych kodami EPSON) oraz na drukarkach atramentowych i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla księgowych

Podręcznik dla księgowych Podręcznik dla księgowych Spis treści 1. Logowanie użytkownika do aplikacji...3 2. Opis zakładek...4 2.1. Strona główna...4 2.2. Przychody...5 2.2.1. Faktura VAT... 5 2.2.1.1. Korekta faktury VAT... 8

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie KPR na 2013 rok.

Zmiany w programie KPR na 2013 rok. Zmiany w programie KPR na 2013 rok. W związku ze zmianami obowiązującymi od 1.01.2013 roku w ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 24b) i ustawie z dnia 11.03.2004

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu.

Rozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu. Rozrachunki Optivum Jak rozliczać zaliczki? W programie Rozrachunki Optivum zaliczkę wprowadza się jako dokument typu Inne zobowiązanie wobec kontrahentów, przy czym jako kontrahenta należy wybrać osobę

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA CDN OPT!MA 13.0. Copyright 2006 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA CDN OPT!MA 13.0. Copyright 2006 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 13.0 Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA Copyright 2006 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT)

Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT) Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Korekta deklaracji

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ

MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ 1. Transfery własne Zasilane konta bankowego po raz pierwszy, Przekazanie pieniędzy z banku do kasy i odwrotnie Etapy postępowania Zakładka Pieniądze Następnie z lewej okna

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Comarch KLASYKA Nowa wersja

Comarch KLASYKA Nowa wersja Comarch KLASYKA Nowa wersja Wstęp Szanowni Klienci, Z radością i satysfakcją informujemy, że udostępniliśmy nowe wersje programów Comarch KLASYKA, jednego z najlepszych i najpopularniejszych systemów do

Bardziej szczegółowo

I. Księgowanie 100% VATu

I. Księgowanie 100% VATu I. Księgowanie 100% VATu Od 1 kwietnia 2014 firmowe samochody osobowe używane wyłącznie do celów firmowych (aby można było odliczyć 100% VAT od zakupów eksploatacyjnych z nimi związanych), muszą mieć prowadzoną

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a Formularze deklaracji podatkowych na rok 2009 Uaktualniono formularze deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy )

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy ) TERMINAL TERMINAL jest programem umoŝliwiającym klientom zdalny dostęp do magazynu dostawcy, podgląd na jego ofertę, wystawianie i potwierdzanie zamówienia, analizę własnych płatności i wystawionych wcześniej

Bardziej szczegółowo