Rywalizacja sportowa, będąca przedmiotem transmisji, służyć może budowaniu wizerunku towarów i utrwalaniu schematów oraz wzorców zachowań.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rywalizacja sportowa, będąca przedmiotem transmisji, służyć może budowaniu wizerunku towarów i utrwalaniu schematów oraz wzorców zachowań."

Transkrypt

1 Prawo sportowe 111 Rywalizacja sportowa, będąca przedmiotem transmisji, służyć może budowaniu wizerunku towarów i utrwalaniu schematów oraz wzorców zachowań. Reklama i sponsoring w transmisji sportowej W pracy ukazano problemy prawne związane z funkcjonowaniem sponsoringu i reklamy w transmisji sportowej. Autor porównuje te instrumenty promocji, starając się wykazać ich odrębność. Omawia regulacje prawa międzynarodowego, wspólnotowego oraz krajowego, ze szczególnym uwzględnieniem różnic w zakresie definicji, wskazań sponsora oraz ograniczeń dotyczących swobody reklamowej i sponsorowania. SŁOWA KLUCZOWE: prawo sportowe transmisje z zawodów sportowych sponsoring reklama. Wprowadzenie Transmisje zawodów sportowych, a także krótkie serwisy informacyjne, obecne są w ofercie programowej wielu nadawców radiowych i telewizyjnych. Niesłabnące zainteresowanie tymi audycjami, wyrażone w statystykach oglądalności, stało się nawet impulsem do tworzenia odrębnych kanałów o pro- Sport Wyczynowy 2007, nr 4-6/

2 112 filu sportowym. Media, przyczyniając się do popularyzacji sportu, ukształtowały atrakcyjny dla sponsorów i reklamodawców produkt marketingowy, którego zalety są nie do przecenienia. Rywalizacja sportowa gromadzi przed odbiornikami telewizyjnymi, a w mniejszym stopniu radiowymi, grupę widzów nie tylko liczną, ale i o konkretnym profilu, złożoną przede wszystkim z młodych mężczyzn (między 20. a 40. rokiem życia), nie wykazującą zainteresowania innego typu audycjami, stąd też dotarcie do niej przez reklamodawcę bywa utrudnione. Sport jest też atrakcyjnym produktem dla sponsorów. Skuteczny sponsoring polega bowiem na takim doborze jego przedmiotu, by istniała możliwość budowania korzystnego wizerunku sponsora. W przypadku rywalizacji sportowej niemal każdy potencjalny sponsor znajdzie w niej cechy pożądane w procesie kreowania jego wizerunku. I tak, firma telekomunikacyjna, rozszerzając swoją ofertę o usługi internetowe przez sponsoring wyścigów samochodowych może przekonywać o szybkości tych usług. Firma produkująca dostępny bez recepty środek przeciwbólowy poprzez wsparcie finansowe zawodów łuczniczych mogłaby odwołać się do idei precyzyjnego zwalczania bólu, a dystrybutor soków, sponsorując transmisję mityngu lekkoatletycznego, może oprzeć swój wizerunek na modelu zdrowego trybu życia, uosabianego przez uczestniczących w widowisku sportowców. Przykłady takie można mnożyć. Reklama i sponsoring obecne są w transmisji zawodów sportowych na kilka sposobów. Możliwe jest sponsorowanie transmisji widowiska sportowego (sponsoring bezpośredni), jak również sponsorowanie samego widowiska (sponsoring pośredni). W obu przypadkach transmisja winna być poprzedzona odpowiednią informacją o rodzaju sponsoringu i osobie sponsora (stanowi to istotę tej instytucji). Warto w tym miejscu również zaznaczyć, że zwrot transmisja sportowa, także w tym artykule, winien być rozumiany szeroko i obejmować również przekazy emitowane po rozegraniu zawodów sportowych, tak emisję na żywo, jak i z określonym opóźnieniem. Dodatkowo w przewidzianych regulaminem zawodów przerwach emitowane są bloki reklamowe. Pewne aspekty reklamy związane są także z obecnością w czasie transmisji określonych treści, umieszczonych wewnątrz obiektów sportowych (np. reklamy na bandach wokół boiska piłkarskiego). Reklama i sponsoring poddane zostały określonemu reżimowi prawnemu. Doczekały się definicji legalnych zarówno w prawie międzynarodowym (w tym wspólnotowym), jak i w krajowym, ułatwiających wskazanie istotnych różnic między obiema instytucjami. Jest to ważne, ponieważ przedstawiciele doktryny oraz organy prawo stosujące używają terminów sponsoring i reklama zamiennie, przede wszystkim ze względu na tożsamość skutków rynkowych, jakie z założenia mają wywoływać. Zmierzają one bo-

3 Reklama i sponsoring w transmisji sportowej 113 wiem do stymulowania zbytu lub innego korzystania z produktów lub usług reklamodawcy czy też sponsora. 1 Obserwowane w praktyce medialnej promowanie działalności sponsora, jego produktów lub usług sprzyja zacieraniu granicy między sponsoringiem a reklamą. Tymczasem istotą sponsoringu jest świadczenie na rzecz sponsorowanego, w zamian za upowszechnianie oznaczeń indywidualnych sponsora. 2 Brak tu zobowiązania do reklamowania sponsora rozumianego jako zachęcanie do nabywania jego produktów bądź usług. Sponsoring, w przeciwieństwie do reklamy, nie służy bezpośredniemu odwołaniu się do nich. 3 Stanowi zatem formę promocji subtelniejszą od reklamy. Sponsoring w transmisji sportowej 1 Adamus R.: Problematyka lokowania produktu (product placement). Przegląd Prawa Handlowego 2003, zeszyt 11, s Mika B. I.: Sponsorowanie w radiu i telewizji. Kraków Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, zeszyt 92, s Tamże, s. 61. Sponsoring, chociaż jego źródeł poszukuje się w starożytnej instytucji mecenatu, jest stosunkowo młodym instrumentem promocji. Początek jego funkcjonowania w postaci znanej obecnie, datowany jest na drugą połowę XIX wieku. Zainicjowano go w 1851 roku, kiedy to brytyjska firma Spiers & Pond sfinansowała wyjazd drużyny narodowej krykieta do Australii. 4 Jako pierwsi sponsoring w mediach (początkowo w radiu, potem również telewizji) wprowadzili Amerykanie. W Europie, w związku z długotrwałym monopolem państwowym w mediach, pojawił się on znacznie później. Najwcześniej we Włoszech (1983), następnie we Francji (1984), a także w Wielkiej Brytanii (1991). W Polsce zaczął się rozwijać w latach 90-tych. 5 Skala i tempo rozwoju sponsoringu oraz innych instytucji, związanych z funkcjonowaniem mediów, zwróciły uwagę na potrzebę uregulowania ich w przepisach prawa. W latach 80-tych rozpoczęto równolegle prace nad projektami odpowiednich aktów prawnych w ramach Rady Europy i Unii Europejskiej marca 1989 roku podczas konferencji w Strasburgu Komitet Rady Europy przyjął Europejską konwencję o telewizji ponadgranicznej (dalej: Konwencja), 7 a 3 października tego samego roku przyjęto wspólnotową dyrektywę Rady nr 89/522/ EWG (dalej: dyrektywa telewizyjna), 8 4 Tamże, s. 34; Sznajder A.: Sponsoring, czyli jak promować firmę wspierając innych. Warszawa (bez daty), s Op. cit., Mika, s. 37; op. cit., Sznajder, s Mik C.: Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym. Toruń 1999; Morris P., Spink P.: The Battle for TV Rights in Professional Football [w:] Professional Sport in the EU: Regulation and Re-regulation. Haga Dz. U. 1995, nr 32, poz Dz. Urz. WE z , Nr L 202, s. 60. Por. Miąsik D.: Dyrektywa telewizyjna w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Państwo i Prawo 2000, zeszyt 9.

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2003/33/WE z 26 maja 2003 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do reklamy i sponsorowania wyrobów tytoniowych (Dz. Urz. WE z , Nr L 152, s. 16). 10 Dz. Urz. WE z , Nr L 213, s Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2003/33/WE z 26 maja 2003 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do reklamy i sponsorowania wyrobów tytoniowych (Dz. Urz. WE z , Nr L 152, s.16) 12 Sobczak J.: Prawo środków masowej informacji. Toruń Op. cit, Mika, s. 69. znowelizowaną następnie w 1997 roku. 9 Obecnie trwają intensywne prace legislacyjne nad kolejną nowelizacją tej dyrektywy. 24 maja br. Parlament Europejski i Rada UE uzgodniły stanowisko względem projektu Komisji Europejskiej. Nowa dyrektywa Medialne usługi audiowizualne bez granic (dalej: dyrektywa audiowizualna) powinna wejść w życie do końca 2007 roku. Problemu sponsoringu w mediach dotyka także Ramowa Konwencja Antytytoniowa Światowej Organizacji Zdrowia z 21 maja 2003 roku 10 oraz dyrektywa 2003/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (dalej: dyrektywa tytoniowa). 11 Przepisy dotyczące kwestii sponsoringu w mediach w prawie polskim znajdują się przede wszystkim w Ustawie z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji oraz rozporządzeniach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 12 Wymienione akty prawa regulują także problematykę sponsoringu w transmisji zawodów sportowych. Stosuje się tu co do zasady ogólne przepisy, chociaż w pewnych sytuacjach istnieją także szczegółowe regulacje. W tym przypadku niezbędne jest rozróżnienie dwóch sytuacji. Pierwsza ma miejsce wtedy, gdy sponsoring dotyczy samej transmisji (sponsoring bezpośredni, aktywny), kiedy jedną ze stron umowy o sponsorowanie jest nadawca. Druga dotyczy sponsorowania zawodów sportowych, a nie ich transmisji (sponsoring pośredni, pasywny). Wówczas stronami umowy są sponsor i organizator zawodów, a informacja o sponsorze trafia do odbiorców programu telewizyjnego czy radiowego pośrednio, przy udziale nadawcy. 13 Oczywiście w jednej transmisji możemy mieć do czynienia ze sponsorem bezpośrednim i pośrednim, przy czym nie musi to być wcale ten sam podmiot. Konwencja o telewizji ponadgranicznej definiuje sponsorowanie jako udział osoby fizycznej lub prawnej, nie zaangażowanej w działalność transmisyjną ani w produkcję dzieł audiowizualnych, w bezpośrednim lub pośrednim finansowaniu programu w celu promocji jej nazwy, znaku towarowego lub wizerunku (art. 2 pkt. h). Fakt sponsorowania powinien być wyraźnie stwierdzony przez umieszczenie stosownych informacji na początku i/lub na końcu programu (obowiązek wskazania sponsora, art.

5 Reklama i sponsoring w transmisji sportowej ust. 1). Treść takiego wskazania może obejmować także inne stosowne informacje, jak chociażby logo. Dodatkowo istnieje możliwość wskazania sponsora wewnątrz audycji, tj. nie na początku i nie na końcu (np. w przerwie zawodów sportowych), ponieważ postanowienia Konwencji tego nie zabraniają. Definicja sponsorowania zawarta w dyrektywie telewizyjnej różni się nieco od powyższej. Sponsorowaniem są wszelkiego rodzaju wpłaty przekazane przez prywatne lub publiczne przedsiębiorstwo nie prowadzące działalności związanej z nadawaniem programów telewizyjnych bądź produkcją utworów audiowizualnych w celu promocji własnej nazwy, znaku towarowego, wizerunku, działalności bądź produktów (art. 1 lit e). Dyrektywa telewizyjna w sposób szczegółowy, inaczej niż Konwencja, określa także treść wskazania sponsora (nazwa oraz logo sponsora, art. 17 ust. 1 lit. b). Wskazanie sponsora może mieć miejsce również wewnątrz audycji. Pozytywnie na temat takiej możliwości wypowiedział się Europejski Trybunał Sprawiedliwości (połączone sprawy C-320/94, C-328/94, C-329/ 94, C-337/94, C-338/94, C-339/94). Regulacja projektowanej dyrektywy audiowizualnej w zakresie definicji sponsoringu wprowadzi jedynie drobną zmianę. Będzie ona polegać na zastąpieniu zwrotu programów telewizyjnych słowami medialnych usług audiowizualnych. Z kolei w zakresie wskazania sponsora nowa dyrektywa pozwoli na oznaczanie sponsorowanych programów za pomocą nazwy (firmy), znaku firmowego i/lub jakiegokolwiek innego symbolu sponsora, takiego jak odniesienie do jego produktu(-ów) lub usług(i) lub do jego charakterystycznego znaku zamieszczonego we właściwy sposób na początku, w trakcie i/lub na końcu programu. Dyrektywa audiowizualna rozszerzy zatem treść wskazania, sankcjonując także praktykę wskazywania sponsora w trakcie audycji. Prawo polskie problematykę działalności sponsorskiej w mediach reguluje przede wszystkim w Ustawie o radiofonii i telewizji, 14 choć jedynie w odniesieniu do sponsoringu bezpośredniego. Ustawa ta definiuje sponsoring jako bezpośrednie lub pośrednie finansowanie albo współfinansowanie tworzenia lub rozpowszechniania audycji lub innych przekazów, przez podmiot nie będący nadawcą lub producentem audycji, dla upowszechnienia, utrwalenia lub podniesienia renomy nazwy, firmy, towaru lub usługi, znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego sponsora lub jego działalność (art. 4 pkt. 7). Podobnie zatem jak w dyrektywie telewizyjnej sponsorowanie w rozumieniu ustawy może mieć na celu również promocję towarów lub usług (szeroka definicja sponsoringu). Wskazanie sponsora zawierać może tylko 14 Ustawa o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r. (tekst jedn. Dz. U. 2004, Nr 253, poz z późn. zm.)

6 116 jego nazwę, firmę, znak towarowy lub inne oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę lub jego działalność, widok jednego towaru lub usługi (większe spektrum możliwości niż w przypadku dyrektywy telewizyjnej, art. 17 ust. 1), ale tylko takich, których reklama nie jest zakazana. Wskazanie sponsora w świetle prawa polskiego nie może mieć co do zasady miejsca wewnątrz, tj. nie na początku i nie na końcu audycji. Generalna reguła wynika z przepisów Ustawy (art. 17 ust. 1), a uszczegółowiona została w rozporządzeniu KRRiT z 6 lipca 2000 roku w sprawie sponsorowania audycji lub innych przekazów ( 1). 15 Rozporządzenie przewiduje jednak wyjątki od tej reguły, z których jeden wydaje się istotny w kontekście sponsorowania transmisji zawodów sportowych. Otóż w przypadku sponsorowania audycji lub innego przekazu przez udostępnienie usług polegających na pomiarze czasu lub przetwarzaniu danych, wskazania sponsora mogą być emitowane wyłącznie jednocześnie z prezentacją wyniku, czasu lub przetwarzanych danych w zakresie uzasadnionym celowością prezentacji tych informacji. Wskazanie sponsora nie może trwać dłużej niż 8 sekund i zajmować więcej niż 1/16 ekranu odbiornika telewizyjnego ( 3 ust. 3 rozp.). Czas wskazania sponsora określony w tej sytuacji jest też charakterystyczny dla pozostałych przypadków sponsoringu, choć tym razem zależy on od 15 Dz. U. 2000, Nr 65, poz liczby sponsorów audycji lub innego przekazu. Jednorazowe wskazanie sponsora może być wówczas emitowane nie dłużej niż 8 sekund w przypadku jednego sponsora, 15 sekund w przypadku dwóch sponsorów i 25 sekund w innych przypadkach ( 2 ust. 1 rozp.). Odrębną kwestią jest wskazanie sponsora w przypadku sponsoringu pośredniego, ponieważ sprawa ta nie została objęta regulacją Ustawy o radiofonii i telewizji. W tej sytuacji sięgnąć należy po wnioskowania per analogiam i stosować przepisy innych ustaw, w zależności od wariantu sponsorowania. Może się bowiem okazać, że sponsor wydarzenia (sponsor pośredni), w tym widowiska sportowego, jest jedynym sponsorem (brak sponsora bezpośredniego). Może też być i tak, że sponsor bezpośredni i pośredni działają równocześnie. Wtedy można mówić albo o tożsamości podmiotowej sponsorów albo o ich rozdzielności. W przypadku tożsamości do wskazania sponsora stosuje się wprost przepisy Ustawy o radiofonii i telewizji, również co do miejsca i czasu tego wskazania. Może być ono jednak rozszerzone o informację, że podmiot jest jednocześnie sponsorem transmitowanego wydarzenia. W sytuacji podmiotowej rozdzielności sponsora bezpośredniego i pośredniego istnieje wiele kwestii kontrowersyjnych, takich jak np., czy dopuszczalne jest wskazanie sponsora pośredniego, kiedy jest nim podmiot, który nie może prowadzić sponsorowania bezpośredniego

7 Reklama i sponsoring w transmisji sportowej Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 r. (tekst jedn. Dz. U. 2002, Nr 147, poz z późn. zm.) (jest ono zabronione). W sposób szczególny uregulowana została kwestia treści informowania o sponsorowaniu (wskazanie sponsora w sponsoringu pośrednim) w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i zapobiegania alkoholizmowi. 16 Gdy sponsorem pośrednim jest producent lub dystrybutor napojów alkoholowych, to informacja zawierać może jedynie nazwę sponsora lub znak towarowy w związku ze sponsorowaniem. Konwencja o telewizji ponadgranicznej przewiduje kilka ograniczeń podmiotowo-przedmiotowych sponsorowania oraz formułuje określone zakazy. Z możliwości sponsorowania wyłączone są podmioty zaangażowane w działalność transmisyjną lub w produkcję dzieł audiowizualnych (art. 2 pkt. h). Sponsorowania nie mogą podejmować się także producenci lub sprzedawcy wyrobów tytoniowych (art. 18 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1). Kolejne ograniczenie dotyczy producentów lub sprzedawców leków i usług medycznych (art. 18 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 3). Sponsorami mogą być producenci lub sprzedawcy leków i usług medycznych, dostępnych bez recepty lekarskiej, a w przypadku dostępnych tylko na receptę lekarską prowadzące działalność w zakresie produkcji lub sprzedaży leków i usług medycznych jako uboczną. Konwencja nie wprowadza zakazu sponsorowania audycji przez producentów lub sprzedawców wyrobów alkoholowych. Ograniczenia dotyczą także pewnych audycji lub zachowań sponsorów. I tak sponsorowane nie mogą być dzienniki i magazyny aktualności (art. 18 ust. 3), a sponsorzy nie mogą wpływać na treść i miejsce sponsorowanej audycji (art. 17 ust. 2), same zaś audycje nie mogą zachęcać do nabywania towarów lub usług sponsora lub osoby trzeciej (art. 17 ust. 3). Szczegółowa regulacja międzynarodowa, dotycząca sponsorowania przez producentów lub sprzedawców wyrobów tytoniowych, znajduje się ponadto w Ramowej Konwencji Antytytoniowej Światowej Organizacji Zdrowia, wprowadzającej zakaz wsparcia na rzecz wydarzenia, działalności lub osoby, którego celem, skutkiem lub możliwym skutkiem jest bezpośrednie lub pośrednie promowanie wyrobu tytoniowego lub używania tytoniu. Dyrektywa telewizyjna przewiduje podmiotowo-przedmiotowe ograniczenia sponsorowania audycji, w tym przez podmioty zajmujące się telewizyjną działalnością emisyjną oraz produkcją dzieł audiowizualnych (art. 1 lit. e), a także producentów lub sprzedawców wyrobów tytoniowych (art. 17 ust. 2). Zakaz powtórzony został w dyrektywie 2003/33/WE o reklamowaniu i sponsorowaniu na rzecz wyrobów tytoniowych (z pominięciem reklamy i sponsorowania w telewizji). Dyrektywa telewizyjna normuje również kwestię sponsorowania przez przedsiębiorstwa,

8 118 których działalność, między innymi, polega na wytwarzaniu lub sprzedaży produktów leczniczych i metod leczenia, dozwalając na sponsorowanie programów telewizyjnych przez te podmioty, w celu promowania nazwy i wizerunku przedsiębiorstwa, ale już nie w celu promowania szczególnych produktów leczniczych i metod leczenia, dostępnych jedynie na podstawie recepty. Zakazuje ona również wpływania przez sponsora na treść i miejsce sponsorowanej audycji oraz zachęcania do nabywania jego towarów lub usług lub osoby trzeciej. Regulacja projektowanej dyrektywy audiowizualnej, w związku z rozszerzeniem jej zakresu przedmiotowego, powiększy również katalog ograniczeń podmiotowo-przedmiotowych sponsorowania. Obejmie on wszystkie podmioty, których działalność związana jest z dostarczaniem medialnych usług audiowizualnych lub produkcją utworów audiowizualnych. Z kolei ograniczenia sponsorowania, dotyczące producentów wyrobów tytoniowych oraz produktów lub zabiegów leczniczych, funkcjonować będą w niezmienionym zakresie. Podtrzymane zostaną także inne zakazy, przewidziane w treści obowiązującej jeszcze dyrektywy telewizyjnej. Polska Ustawa o radiofonii i telewizji również w sposób podmiotowoprzedmiotowy ogranicza krąg podmiotów uprawnionych do prowadzenia sponsoringu w radiu i telewizji, w ramach sponsoringu bezpośredniego. Pierwsze ograniczenie, analogiczne do przedstawionej wcześniej regulacji międzynarodowej, dotyczy nadawców i producentów programów radiowych i telewizyjnych (art. 4 pkt. 7). W katalogu dalszych istnieje regulacja szczególna dla sponsorowania transmisji sportowych (art. 17 ust. 6). Bezwzględnie zabronione jest sponsorowanie transmisji sportowych przez partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, choć zasadność tych ograniczeń może budzić wątpliwości. 17 Bezwzględny zakaz dotyczy także przedsiębiorców, którzy jako główną prowadzą działalność, polegająca na produkcji, sprzedaży lub innym udostępnianiu wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych, produktów imitujących wyroby tytoniowe lub rekwizytów tytoniowych oraz symboli związanych z używaniem tytoniu, w zakresie regulowanym przez Ustawę z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (art. 17 ust. 6 w związku z art. 16b ust. 1 pkt. 1). Zakaz sponsorowania transmisji sportowych przez podmioty z branży wyrobów alkoholowych nie ma charakteru bezwzględnego. Sponsorem nie może zostać przedsiębiorca, który jako główną prowadzi działalność, polegającą na produkcji, sprzedaży lub innym udostępnianiu napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, które może być przedmiotem reklamy (art. 17 ust. 6 w związku z art. 16b ust. 1 pkt. 2), z zastrzeżeniem jed- 17 Op. cit. Mika, s. 191.

9 Reklama i sponsoring w transmisji sportowej 119 nak pewnych przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art ust. 1 i 2). Oznacza to, że zakaz sponsorowania nie dotyczy producentów i sprzedawców piwa oraz przedsiębiorców, którzy je w inny sposób udostępniają (np. prowadzący puby, restauracje), jeżeli działania te nie są kierowane do małoletnich lub prowadzone poprzez budowanie skojarzeń z atrakcyjnością seksualną, relaksem lub wypoczynkiem, sprawnością fizyczną, nauką, pracą lub sukcesem zawodowym, zdrowiem itd. Sponsorami transmisji sportowych mogą być podmioty, których działalność sponsorska w radio i telewizji w odniesieniu do innych audycji jest ograniczona: świadczące usługi medyczne, producenci i sprzedawcy produktów leczniczych, organizatorzy gier losowych, zakładów wzajemnych lub gier na automatach. Ustawa o radiofonii i telewizji, wzorem innych uregulowań, wprowadza zakaz sponsorowania niektórych audycji lub innych przekazów, w tym serwisów informacyjnych. Wyjątek czyni dla serwisów sportowych i prognozy pogody. Zawiera także klasyczny zapis o zakazie wpływania przez sponsora na treść audycji lub innego przekazu oraz ich miejsce w programie oraz zachęcania przez sponsorowane audycje do kupna lub innego udostępniania towarów lub usług sponsora lub osoby trzeciej. Prawo polskie przewiduje również ograniczenia sponsorowania pośredniego (informowania o sponsorowaniu). Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewiduje ograniczenia działalności sponsorskiej producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych, koncentrując się na możliwości wskazania sponsora tego rodzaju. Regulacja informowania o sponsorowaniu opiera się na wyróżnieniu trzech grup napojów alkoholowych, w zależności od stężenia alkoholu w produkcie. 18 Pierwsza kategoria obejmuje napoje zawierające od 0,5 do 8% alkoholu, przede wszystkim piwo. Producenci i dystrybutorzy napojów z tej grupy mogą bez ograniczeń informować o sponsorowaniu przez siebie wydarzeń sportowych, także za pośrednictwem radia i telewizji. Możliwe jest wskazanie sponsora z tego przedziału w trakcie transmisji sportowej. Informacja powinna ograniczać się do podania nazwy producenta lub dystrybutora. Nie może być jednak prezentowana w telewizji przez osobę fizyczną lub z wykorzystaniem wizerunku postaci ludzkiej (art. 131 ust. 6). Druga kategoria obejmuje napoje o zawartości od 8 do 18% alkoholu (przede wszystkim wino). Informowanie o sponsorowaniu możliwe jest na tych samych, co poprzednio zasadach. Ostatnia grupa obejmuje napoje o zawartości powyżej 18% alkoholu (głównie wódka). Informowanie o sponsorowaniu przez producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych z tej grupy jest całkowicie zabronione (art. 131 ust. 5). 18 Op. cit. Mika, s. 272.

10 120 Reklama w transmisji zawodów sportowych Reklama jako instrument promocji, odwrotnie niż sponsoring, funkcjonuje od dawna. Powstanie i ewolucję zawdzięcza przede wszystkim rozwojowi handlu i wymiany towarowej. Reklama dość łatwo adaptowała się do nowych osiągnięć techniki, najpierw druku, następnie radia i telewizji, a obecnie także Internetu. Pierwsza reklama radiowa, autorstwa nowojorskiej stacji Wind & Earth & Air & Fire, pojawiła się już w roku Pierwszą reklamę telewizyjną wyemitowała 1 lipca 1941 roku stacja telewizyjna WNBT w Nowym Jorku. Działalność reklamowa w radio i telewizji, w tym także w trakcie transmisji sportowej, regulowana jest w zasadzie w tych samych aktach prawa międzynarodowego i krajowego co sponsoring. Warto tu przypomnieć, że w transmisji sportowej obecna jest w postaci bloków reklamowych, a także w postaci treści reklamowych, umieszczonych wewnątrz obiektu sportowego, które za pośrednictwem przekazu telewizyjnego trafiają do świadomości widzów. Konwencja o telewizji ponadgranicznej definiuje reklamę jako każdy publiczny przekaz nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia albo w celach autopromocji, zmierzający do promowania sprzedaży, zakupu lub wynajmu produktu lub usługi, promocji idei lub sprawy albo osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę lub samego nadawcę (art. 2 pkt. f). Definicja obejmuje zatem zarówno reklamę gospodarczą, jak i społeczną. Konwencja wprowadza obowiązek oznaczenia reklamy w sposób nie budzący wątpliwości, tak, by była wyraźnie wyodrębniona z innych części usługi programowej za pomocą środków wizualnych i/lub dźwiękowych (art. 13 ust. 1). Powinna być pokazywana w blokach (art. 13 ust. 1). Konwencja wprowadza limit czasowy emisji reklam (art. 12). Podczas transmisji sportowych mogą być one emitowane wyłącznie pomiędzy poszczególnymi częściami lub w przerwach transmitowanego widowiska sportowego (np. pomiędzy połowami meczu piłkarskiego czy w czasie przerw technicznych meczu siatkarskiego, art. 14 ust. 2). Reklama telewizyjna zgodnie z postanowieniami dyrektywy telewizyjnej to każda forma obwieszczenia transmitowanego odpłatnie lub za inne podobne świadczenie lub transmisja do celów autopromocyjnych, przez przedsiębiorstwo prywatne lub publiczne, w powiązaniu z działalnością handlową, produkcyjną, rzemieślniczą lub zawodową w celu zwiększenia sprzedaży towarów lub świadczonych usług, włączając nieruchomości, prawa i zobowiązania. Postanowienia dotyczące wyodrębnienia reklamy, limitów czasowych emisji oraz miejsca emisji w trakcie transmisji sportowych są analogiczne jak w Konwencji. Projektowana dyrektywa audiowizualna nie wprowadzi

11 Reklama i sponsoring w transmisji sportowej 121 zasadniczych zmian w definicji reklamy telewizyjnej, a w pozostałym zakresie, co najważniejsze, usankcjonuje praktykę nadawania pojedynczych spotów reklamowych w trakcie programów sportowych (w trakcie innych audycji będą one dopuszczone wyjątkowo). Definicję reklamy w radiu i telewizji w prawie polskim zawiera Ustawa o radiofonii i telewizji. Jest to każdy przekaz, nie pochodzący od nadawcy, zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei albo osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę, nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia (art. 4, pkt. 6). Definicja ta wskazuje przesłanki uznania danego komunikatu za reklamę (przekaz nie pochodzi od nadawcy, cel reklamy, odpłatny charakter). 19 Analogicznie do prezentowanych poprzednio regulacji określa czas emisji reklam, ograniczając go do 15%, a łącznie z telesprzedażą do 20% dziennego czasu nadawania programu oraz 12 minut w ciągu godziny (również 20%). Powiela także zapis o obowiązku wyodrębnienia reklam (art. 16 ust. 1) oraz o ich emisji w trakcie transmisji sportowych (art. 16a ust. 3). Konwencja o telewizji ponadgranicznej przewiduje ograniczenia przedmiotowe, analogiczne do dotyczących sponsoringu. Nie dopuszcza 19 Barta J., Markiewicz R., Matlak A. (red.): Prawo mediów. Warszawa reklamy wyrobów tytoniowych, leków i metod leczenia dostępnych jedynie z przepisu lekarza (art. 15 ust. 1 i 3). Zakazuje także reklamy wprowadzającej w błąd (art. 11 ust. 2), oddziałującej na podświadomość (reklama podprogowa) oraz ukrytej (art. 13 ust. 2 i 3). Zakazy te dotyczą także reklam emitowanych lub widocznych w trakcie transmisji sportowej. Kiedy realizator transmisji w sposób nieuzasadniony przebiegiem widowiska sportowego prezentuje długo jeden z banerów reklamowych, 20 takie zachowanie winno być uznane za reklamę ukrytą. Zakazane jest także wykorzystywanie w reklamie wizerunku lub głosu osób stale występujących w programach informacyjnych czy publicystycznych (art. 13 ust. 4). Dyrektywa telewizyjna przewiduje ograniczenia i zakazy reklamy analogiczne jak dla sponsorowania. Zakazana jest reklama telewizyjna papierosów oraz wyrobów tytoniowych (art. 13) oraz produktów leczniczych i zabiegów leczniczych dostępnych jedynie na receptę (art. 14). Ograniczenia dotyczą także reklamy napojów alkoholowych (art. 15) oraz reklamy skierowanej do małoletnich (art. 16). Zakazuje także kryptoreklamy oraz reklamy podprogowej (art. 10 ust. 3 i 4). Znaczących zmian w tym przedmiocie nie przewiduje projektowana dyrektywa audiowizualna. 20 Nowińska E.: Sponsoring, reklama widowisko sportowe [w:] Sport i media problemy prawne. Poznań 1997, s. 101.

12 122 W polskim prawie zakazy i ograniczenia reklamy w transmisji sportowej nie są analogiczne do tych dotyczących sponsoringu. Ustawa o radiofonii i telewizji zakazuje, w zakresie określonym odrębnymi ustawami, reklamy wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych, produktów imitujących wyroby tytoniowe lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu, napojów alkoholowych (oba ograniczenia w zbliżonym zakresie istnieją też dla sponsoringu), a także usług medycznych, produktów leczniczych oraz wideoloterii, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach itp. (podmioty prowadzące działalność w tym zakresie mogą być sponsorami transmisji sportowych). Wprowadza też ograniczenia odnośnie reklamy skierowanej do małoletnich (art. 16b ust. 2 pkt. 1-4) oraz zakazuje reklamy podprogowej (art. 16b ust. 2 pkt. 5) i ukrytej (art. 16c). Przewiduje zakazy związane z naruszeniem godności ludzkiej czy treściami dyskryminującymi ze względu na rasę, płeć lub narodowość itd. Podsumowanie Działalność medialna, czyli przygotowanie i rozpowszechnianie audycji (w najszerszym tego słowa znaczeniu), ma charakter przedsięwzięcia gospodarczego. Wymaga nakładów finansowych i przynosi zyski. Jej finansowanie, zwłaszcza w przypadku nadawców prywatnych, odbywa się głównie za pośrednictwem reklamy i sponsoringu. Prawo regulujące stosunki w tym obszarze jest dość młode. Ponieważ tempo rozwoju mediów jest ogromne (powstają wciąż nowe środki i formy przekazu informacji) oraz ze względu na kontekst społeczny systematycznym zmianom podlegać powinna regulacja prawna w tym zakresie. Sponsoring i reklama w transmisji sportowej to mały wycinek tego złożonego problemu. Wycinek jednak specyficzny. Audycje sportowe i relacje telewizyjne z imprez sportowych zawierają olbrzymi ładunek emocjonalny, niezwykle silnie angażują widzów, przez co zdolne są skutecznie promować różne postawy i zachowania, zwłaszcza wtedy, gdy widownię stanowią ludzie młodzi. Niech za przykład posłużą tu badania przeprowadzone w Indiach. Dowiodły one, że w 1996 roku, kiedy jednym ze sponsorów mistrzostw świata w krykiecie (dyscypliny wśród Hindusów niezwykle popularnej) została indyjska filia British American Tobacoo, spożycie tytoniu wśród młodych mieszkańców Indii wzrosło pięciokrotnie. 21 Z tych względów regulacje prawne dotyczące sponsoringu (np. regulacja sponsorowania pośredniego przez producentów napojów alkoholowych) i reklamy muszą być wyjątkowo precyzyjne i spełniać rolę parasola ochronnego dla widzów audycji. Normy prawne, dotyczące omawianej kwestii, odnajdujemy w międzynarodowych konwencjach, a także dyrektywach wspólnotowych. Polska, 21 Op. cit. Mika, s. 97.

ZASADY EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH, FILMÓW TELESPRZEDAŻY I AUDYCJI SPONSOROWANYCH NA ANTENACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A.

ZASADY EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH, FILMÓW TELESPRZEDAŻY I AUDYCJI SPONSOROWANYCH NA ANTENACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. Załącznik do Uchwały Nr. /2012 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia. 2012 r. ZASADY EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH, FILMÓW TELESPRZEDAŻY I AUDYCJI SPONSOROWANYCH NA ANTENACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. 1 Emisja filmów

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 12 października 2006 r., I CNP 41/06

Wyrok z dnia 12 października 2006 r., I CNP 41/06 Wyrok z dnia 12 października 2006 r., I CNP 41/06 Zadanie pytania prejudycjalnego Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości jest uzasadnione tylko wtedy, gdy w sprawie występują dostateczne wątpliwości

Bardziej szczegółowo

2012 (Legalis) 1 Szerzej: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz pod red. Prof. dr hab. B. Banaszaka, Warszawa

2012 (Legalis) 1 Szerzej: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz pod red. Prof. dr hab. B. Banaszaka, Warszawa Odpowiedź na apel o publiczne wyjaśnienie wątpliwości, jakie wiążą się z niektórymi zapisami zawartymi w uchwalonej przez Sejm 6 grudnia br. ustawie wprowadzającej istotne zmiany w funkcjonowaniu otwartych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografia Ograniczenia reklamy w systemie polityki alkoholowej

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografia Ograniczenia reklamy w systemie polityki alkoholowej Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XXIII Ograniczenia reklamy w systemie polityki alkoholowej... 1 1. Podstawowe zagadnienia reklamy w polskiej polityce alkoholowej... 1 1.1. Janusowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH, FILMÓW TELESPRZEDAŻY I WSKAZAŃ SPONSORSKICH W PROGRAMACH TVP S.A. Emisja filmów reklamowych i telesprzedaży

ZASADY EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH, FILMÓW TELESPRZEDAŻY I WSKAZAŃ SPONSORSKICH W PROGRAMACH TVP S.A. Emisja filmów reklamowych i telesprzedaży Załącznik do Uchwały Nr. /2015 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia. 2015 r. ZASADY EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH, FILMÓW TELESPRZEDAŻY I WSKAZAŃ SPONSORSKICH W PROGRAMACH TVP S.A. 1 Emisja filmów reklamowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o języku polskim

USTAWA z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o języku polskim Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o języku polskim Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 29, poz. 358. Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne

Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych Zgodnie z zasadą ulepszenia przepisów prawnych, dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych (AVMS) ma na celu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych Projekt z dnia 28.08.2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -

Bardziej szczegółowo

Handlowe przekazy audiowizualne

Handlowe przekazy audiowizualne Handlowe przekazy audiowizualne 1. Wstęp Szczegółowe przepisy regulujące działalność reklamową stanowiły istotną część dyrektywy O telewizji bez granic obejmując reguły jakościowe i ilościowe, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2007/65/WE o audiowizualnych usługach medialnych w świetle wybranych zagadnień prawa europejskiego i polskiego

DYREKTYWA 2007/65/WE o audiowizualnych usługach medialnych w świetle wybranych zagadnień prawa europejskiego i polskiego Warszawa DYREKTYWA 2007/65/WE o audiowizualnych usługach medialnych w świetle wybranych zagadnień prawa europejskiego i polskiego KONFERENCJA PIIT 2008 WARSZAWA Agata Ambroziewicz Wojciech Bialik Baker

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKI PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKI PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKI PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY Wersja z dnia 8.02.2011 r. Zatwierdzona na Ogólnym Zgromadzeniu ZP PPS w dniu 29.03.2011 r. Wytyczne przedstawione

Bardziej szczegółowo

REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH

REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH dr Piotr Rodziewicz adwokat REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH I. ZAKRES DOPUSZCZLANEJ INFORMACJI O ZAKŁADACH LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Cywilnoprawny charakter reklamy... 19 1. Reklama jako oświadczenie woli... 19 1.1. Pojęcie zakres oświadczenia woli... 19 1.2. Adresat i złożenie oświadczenia woli a adresat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Rozdział I Prawa pokrewne zagadnienia ogólne... 17 1. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony praw pokrewnych... 17 1.1. Konwencja rzymska z 1961 r.... 17 1.2. Porozumienie

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień bez Tytoniu

Światowy Dzień bez Tytoniu Światowy Dzień bez Tytoniu 31 maj 2013 Historia: Światowy Dzień bez Tytoniu został ustanowiony na konferencji Światowej Organizacji Zdrowia w 1988 roku w Madrycie Początkowo miał być obchodzony 7 kwietnia,

Bardziej szczegółowo

Regulacja audiowizualnych usług medialnych - wyzwania związane z nową dyrektywą

Regulacja audiowizualnych usług medialnych - wyzwania związane z nową dyrektywą Regulacja audiowizualnych usług medialnych - wyzwania związane z nową dyrektywą Małgorzata Pęk Wojciech Kołodziejczyk Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Część pierwsza Najważniejsze postanowienia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 13/2015. postanawia

DECYZJA NR 13/2015. postanawia PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji KRRiT-067/2015-decyzja nr 13/2015 Warszawa, 29 września 2015 r. TELEWIZJA POLSKA S.A. ul. J.P. Woronicza 17 00-999 Warszawa DECYZJA NR 13/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Legalne formy sponsoringu Małgorzata Zielińska

Legalne formy sponsoringu Małgorzata Zielińska Legalne formy sponsoringu Małgorzata Zielińska Trudności z dokładnym zdefiniowaniem i określeniem istoty sponsoringu mają swoje źródła w samej jego genezie oraz w fakcie, że ze względu na swoją pojęciową

Bardziej szczegółowo

Konstytucja: USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji

Konstytucja: USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji Konstytucja: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Art. 213. 1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

Bardziej szczegółowo

Stan prawny i stanowisko Kompanii Piwowarskiej w sprawie stosowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

Stan prawny i stanowisko Kompanii Piwowarskiej w sprawie stosowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Stan prawny i stanowisko Kompanii Piwowarskiej w sprawie stosowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dotyczących opłaty 10% od reklamy napojów alkoholowych Poznań,

Bardziej szczegółowo

ZASADY NADAWANIA REKLAM I AUDYCJI SPONSOROWANYCH W PROGRAMACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. I. Usługi emisji reklam i telesprzedaży.

ZASADY NADAWANIA REKLAM I AUDYCJI SPONSOROWANYCH W PROGRAMACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. I. Usługi emisji reklam i telesprzedaży. ZASADY NADAWANIA REKLAM I AUDYCJI SPONSOROWANYCH W PROGRAMACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. I. Usługi emisji reklam i telesprzedaży. 1. Telewizja Polska S.A. świadczy usługi reklamowe polegające na telewizyjnej

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik sponsora, czyli kilka uwag praktycznych dla sponsorów i producentów billboardów

Niezbędnik sponsora, czyli kilka uwag praktycznych dla sponsorów i producentów billboardów Niezbędnik sponsora, czyli kilka uwag praktycznych dla sponsorów i producentów billboardów CO TO JEST SPONSORING? Sponsoring telewizyjny to bezpośrednie lub pośrednie finansowanie lub współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Magdalena Krzyżanowska, Akademia Leona Koźmińskiego, Tomasz Nawrot, Jakubowski Pluta i Wspólnicy. Kancelaria Radców Prawnych

Magdalena Krzyżanowska, Akademia Leona Koźmińskiego, Tomasz Nawrot, Jakubowski Pluta i Wspólnicy. Kancelaria Radców Prawnych Magdalena Krzyżanowska, Akademia Leona Koźmińskiego, Tomasz Nawrot, Jakubowski Pluta i Wspólnicy. Kancelaria Radców Prawnych Legal context of marketing communication in the television and radio in Poland

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRODUKTEM. Prowadzący : mec. Piotr Grodzki

PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRODUKTEM. Prowadzący : mec. Piotr Grodzki PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRODUKTEM Prowadzący : mec. Piotr Grodzki Czym się będziemy zajmować? 1. Prawne ograniczenia zarządzania produktem 2. Własność przemysłowa 3. Zagadnienia prawne dotyczące promocji

Bardziej szczegółowo

i upodobań widzów Poprzez współfinansowanie ciekawych dla odbiorców programów, sponsor otrzymuje możliwość emisji billboardu sponsorskiego.

i upodobań widzów Poprzez współfinansowanie ciekawych dla odbiorców programów, sponsor otrzymuje możliwość emisji billboardu sponsorskiego. SPONSORING/ LOKOWANIE PRODUKTU Oferta ważna od 28 sierpnia 2016 r. ZALETY SPONSORINGU TELEWIZYJNEGO Działanie prestiżowe i prospołeczne na rzecz odbiorców To forma łączenia biznesu i upodobań widzów Umacnia

Bardziej szczegółowo

Audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim i europejskie

Audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim i europejskie Obowiązki nadawców Audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim i europejskie Audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim i europejskie Nadawcy telewizyjni (radiowi nie) muszą przeznaczyć 50% czasu

Bardziej szczegółowo

Godz. Pasmo Pr. Pn Wt Śr Czw Pt So N TVP OLSZTYN TVP OLSZTYN TVP OLSZTYN TVP OLSZTYN. TVP OLSZTYN 300 300 300 300 300 300 300 kulturalnymi/magazynem

Godz. Pasmo Pr. Pn Wt Śr Czw Pt So N TVP OLSZTYN TVP OLSZTYN TVP OLSZTYN TVP OLSZTYN. TVP OLSZTYN 300 300 300 300 300 300 300 kulturalnymi/magazynem Cennik emisji spotów reklamowych na antenie ważny od 3 czerwca 2013 roku Godz. Pasmo Pr. Pn Wt Śr Czw Pt So N 10:00 Przed Magazynem 10:15 Przed Magazynem - - - - - - 150 10:30 Przed Magazynem 10:45 Przed

Bardziej szczegółowo

2016-01-09. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (nowelizacja w 2000 r.)

2016-01-09. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (nowelizacja w 2000 r.) ogólne prawo reklamy, które dotyczy wszystkich wypowiedzi o charakterze reklamowym szczególne prawo reklamy, którego regulacje odnoszą się wyłącznie do wybranych produktów, grup lub sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. Ł ó d ź, d n i a 3 0. 0 8. 2012r I N F O R M A C J A z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi realizując program Prezesa

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta w Internecie

Ochrona konsumenta w Internecie Ochrona konsumenta w Internecie Ochrona konsumenta w Internecie UMOWY ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ Ochrona konsumentów w prawie polskim Polskie prawo chroni konsumentów w związku z umowami zawieranymi z przedsiębiorcami.

Bardziej szczegółowo

Jak się legalnie reklamować Prawne meandry reklamy LondonSAM, Kraków 2012

Jak się legalnie reklamować Prawne meandry reklamy LondonSAM, Kraków 2012 Jak się legalnie reklamować Prawne meandry reklamy LondonSAM, Kraków 2012 Cel szkolenia Szkolenie to w przejrzysty sposób pokazuje jak szeroko rozumiana działalność reklamowa jest regulowana przez przepisy

Bardziej szczegółowo

Zasady zawierania umów o emisje spotów reklamowych, sponsorowanie audycji i lokowanie produktu w Oddziałach Terenowych TVP S.A.

Zasady zawierania umów o emisje spotów reklamowych, sponsorowanie audycji i lokowanie produktu w Oddziałach Terenowych TVP S.A. Załącznik do Uchwały Nr 364/2013 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 17 lipca2013 r. Zasady zawierania umów o emisje spotów reklamowych, sponsorowanie audycji i lokowanie produktu w Oddziałach Terenowych TVP

Bardziej szczegółowo

KARTA ZASAD PRZYJMOWANIA DO EMISJI REKLAM ADRESOWANYCH DO DZIECI. Warszawa, czerwiec 2004 r

KARTA ZASAD PRZYJMOWANIA DO EMISJI REKLAM ADRESOWANYCH DO DZIECI. Warszawa, czerwiec 2004 r KARTA ZASAD PRZYJMOWANIA DO EMISJI REKLAM ADRESOWANYCH DO DZIECI Warszawa, czerwiec 2004 r WSTĘP CANAL+ CYFROWY Sp. z o.o. ( CANAL + CYFROWY ), nadawca programów telewizyjnych dla dzieci, dostrzega konieczność

Bardziej szczegółowo

TABELA ZBIEŻNOŚCI. Ustawa z dnia o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

TABELA ZBIEŻNOŚCI. Ustawa z dnia o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji ABELA ZBIEŻNOŚCI YUŁ PROJEKU: Ustawa z dnia o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji YUŁ WDRAŻANEGO AKU PRAWNEGO / WDRAŻANYCH AKÓW PRAWNYCH 1) : dyrektywa 2010/13/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z

Bardziej szczegółowo

ZASADY LOKOWANIA PRODUKTÓW W AUDYCJACH

ZASADY LOKOWANIA PRODUKTÓW W AUDYCJACH LOKOWANIE ZASADY LOKOWANIA PRODUKTÓW W AUDYCJACH Lokowanie produktu to przekaz handlowy polegający na przedstawieniu lub nawiązaniu do towaru, usługi lub ich znaku towarowego w taki sposób, że stanowią

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie piractwa intelektualnego w internecie. perspektywa znaków towarowych

Zwalczanie piractwa intelektualnego w internecie. perspektywa znaków towarowych Zwalczanie piractwa intelektualnego w internecie perspektywa znaków towarowych Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa mariusz@kondrat.pl Znaki wyróżniają Znaki komunikują Luksus, prestiż,

Bardziej szczegółowo

Promocja europejskiej produkcji audiowizualnej

Promocja europejskiej produkcji audiowizualnej 1. Wstęp Promocja europejskiej produkcji audiowizualnej W związku z poszerzeniem zakresu przedmiotowego dyrektywy, sprawa promocji europejskiej produkcji audiowizualnej, która do tej pory odnosiła się

Bardziej szczegółowo

Reklama i sponsoring. Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Reklama i sponsoring. Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Reklama i sponsoring Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia.. 2013 r. w sprawie listy ważnych wydarzeń

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia.. 2013 r. w sprawie listy ważnych wydarzeń ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia.. 2013 r. PROJEKT w sprawie listy ważnych wydarzeń Na podstawie art. 20b ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w 2011r.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w 2011r. I N F O R M A C J A Ł ó d ź, d n i a 16. 0 1. 2 0 1 2 r z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w 2011r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w ramach

Bardziej szczegółowo

Wspólne kontrole punktów sprzedaży alkoholu

Wspólne kontrole punktów sprzedaży alkoholu Wspólne kontrole punktów sprzedaży alkoholu 2016-04-11 Ta współpraca przynosi widoczne efekty. Wspólne działania Urzędu Miasta Krakowa, Policji i Straży Miejskiej doprowadziły do wzmożonych kontroli punktów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1993 Nr 7 poz. 34. USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1993 Nr 7 poz. 34. USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/44 Dz.U. 1993 Nr 7 poz. 34 USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, Nr 85, poz. 459, Nr 112, poz. 654,

Bardziej szczegółowo

Nagrania formy słownej - reklama

Nagrania formy słownej - reklama Nagrania formy słownej - reklama Technologia studyjna Bożena Kostek Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Multimedialnych l Plany dźwiękoweę bliski (pierwszy)

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Miejsce ochrony praw autorskich i pokrewnych w prawie Unii Europejskiej

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Miejsce ochrony praw autorskich i pokrewnych w prawie Unii Europejskiej Wstęp... XI Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Rozdział I. Miejsce ochrony praw autorskich i pokrewnych w prawie Unii Europejskiej... 1 1. Pojęcie i natura praw autorskich i pokrewnych... 1 I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1993 Nr 7 poz. 34 USTAWA. z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1993 Nr 7 poz. 34 USTAWA. z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 1993 Nr 7 poz. 34 USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, Nr 85,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 1)

USTAWA z dnia... 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 1) projekt 10.08.12 r. USTAWA z dnia... 2012 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 z późn.

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPRZEDAŻY w BIURZE REKLAMY ROTALCom

ZASADY SPRZEDAŻY w BIURZE REKLAMY ROTALCom ZASADY SPRZEDAŻY w BIURZE REKLAMY ROTALCom I Ogólne warunki współpracy z Reklamodawcą 1. Usługa emisji Reklam/Wskazań sponsorskich odbywa się na podstawie Zleceń podpisanych przez Reklamodawcę i ROTALCom.

Bardziej szczegółowo

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż Marketing sieciowy Marketing sieciowy zwany również marketingiem wielopoziomowym jest formą dystrybucji towarów i usług, która nie korzysta z tradycyjnych miejsc zakupu i powszechnej reklamy. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 7 poz. 34. USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 7 poz. 34. USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 Dz.U. 1993 Nr 7 poz. 34 USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, Nr 85,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 7 poz. 34. USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 7 poz. 34. USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 Dz.U. 1993 Nr 7 poz. 34 USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, Nr 85, poz. 459, Nr 112, poz. 654,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Opinia prawna w zakresie odpowiedzi na zapytanie dotyczące możliwości kontrolowania indywidualnej praktyki lekarskiej oraz grupowej praktyki lekarskiej bez powiadomienia o terminie rozpoczęcia kontroli

Bardziej szczegółowo

ZAINTERESOWANIE SPORTEM

ZAINTERESOWANIE SPORTEM OFERTA SPONSORSKA ZAINTERESOWANIE SPORTEM Sportem interesuje się ponad 70% respondentów, z czego 21% deklaruje duże zainteresowanie. Sportem interesują się częściej mężczyźni(84,8%) niż kobiety (58,8%).

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.11.43.226 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.85.459 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Zasady zawierania umów o emisje spotów reklamowych, sponsorowanie audycji

Zasady zawierania umów o emisje spotów reklamowych, sponsorowanie audycji Zasady zawierania umów o emisje spotów reklamowych, sponsorowanie audycji w TVP S.A. Oddział Katowice CZĘŚĆ I ZASADY OGÓLNE Zasady zawierania umów o emisje spotów reklamowych, sponsorowanie audycji i lokowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 2015 r. Poz. 1531 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zdrowiu publicznym. (druk nr 1057)

Opinia do ustawy o zdrowiu publicznym. (druk nr 1057) Warszawa, 22 września 2015 r. Opinia do ustawy o zdrowiu publicznym (druk nr 1057) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa zmierza do utworzenia mechanizmów pozwalających na osiągnięcie poprawy sytuacji zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

DECYZJE. uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, L 177/54 8.7.2015 DECYZJE DECYZJA KOMISJI (UE) 2015/1097 z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie zgodności z prawem Unii środków, które Dania planuje przyjąć zgodnie z art. 14 dyrektywy 2010/13/UE w sprawie

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 62/12 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 września 2012r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED SPAMEM

OCHRONA PRZED SPAMEM OCHRONA PRZED SPAMEM USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Podstawowe instrumenty ochrony przed spamem określone zostały w ustawie z 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Literatura... Wprowadzenie... 1

Spis treści. Wykaz skrótów... Literatura... Wprowadzenie... 1 Wykaz skrótów.............................................. Literatura.................................................. V XXI Wprowadzenie.............................................. 1 Część I. Reklama

Bardziej szczegółowo

tekst jednolity Dz.U. Nr 43 z 2011 r., poz. 226 wraz z późniejszymi zmianami (przepisy wg stanu na: 28.11.2013 r.)

tekst jednolity Dz.U. Nr 43 z 2011 r., poz. 226 wraz z późniejszymi zmianami (przepisy wg stanu na: 28.11.2013 r.) tekst jednolity Dz.U. Nr 43 z 2011 r., poz. 226 wraz z późniejszymi zmianami (przepisy wg stanu na: 28.11.2013 r.) USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group

SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group Styczeń 2007 Virtual advertising Reklama wirtualna w piłce nożnej SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group Al. Niepodległości 8a/8 61-875

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o radiofonii i telewizji. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 3) ułatwianie korzystania z oświaty, sportu i dorobku nauki;

USTAWA. o radiofonii i telewizji. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 3) ułatwianie korzystania z oświaty, sportu i dorobku nauki; Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 Dz.U. z 2011 r. Nr 85, poz. 459 Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 Dz.U. z 2011 r. Nr 153, poz. 903 Art. 1. 1. Zadaniem radiofonii i telewizji jest: 1) dostarczanie informacji;

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.1.2011 KOM(2010) 791 wersja ostateczna 2011/0001 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

W praktyce występują trudności związane z dokonaniem wyboru oraz właściwym określeniem wybranego wynagrodzenia przez zamawiających.

W praktyce występują trudności związane z dokonaniem wyboru oraz właściwym określeniem wybranego wynagrodzenia przez zamawiających. W praktyce występują trudności związane z dokonaniem wyboru oraz właściwym określeniem wybranego wynagrodzenia przez zamawiających. Wprowadzenie Na początek należy wskazać przepisy prawne odnoszące się

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lipca 2017 r. Poz. 1414 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1993 Nr 7 poz. 34 USTAWA. z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1993 Nr 7 poz. 34 USTAWA. z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1993 Nr 7 poz. 34 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1531, 1830. z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Współczynnik 0,35 0,55 0,70 0,90 0,95 1,00 1,20 1,40 1,50 2,00 Cena nabycia = cena podstawowa 30 ( wg cennika) x współczynnik (wg dł.

Współczynnik 0,35 0,55 0,70 0,90 0,95 1,00 1,20 1,40 1,50 2,00 Cena nabycia = cena podstawowa 30 ( wg cennika) x współczynnik (wg dł. UL. KOPISTO 6; 35-310 ; NIP: 521-04 -12-987, CENNIK EMISJI REKLAM 30. GODZ. PROGRAM MIEJSCE PASMO 07.45-08.25 TVP 08.45-08.57 TVP Cena podstawowa netto (PLN) pn.- pt. sobota niedz. przed/po Felieton/Odkrywanie

Bardziej szczegółowo

AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA AdBranch BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA Dlaczego radio? W roku 2014 na reklamodawcy z branży telekomunikacyjnej na reklamę w radio wydali blisko 150 mln złotych. Trzech największych reklamodawców to Orange,

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty prawa telekomunikacyjnego i audiowizualnego. Wprowadzenie do wykładu

Praktyczne aspekty prawa telekomunikacyjnego i audiowizualnego. Wprowadzenie do wykładu Praktyczne aspekty prawa telekomunikacyjnego i audiowizualnego Wprowadzenie do wykładu Dr Andrzej Nałęcz Dyżur: wtorek, 10.00-11.00 sala B409. Proszę śledzić ogłoszenia na mojej stronie wydziałowej tam

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROGRAMÓW SPONSORSKICH A CO TO JEST TO? A TO? PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

TWORZENIE PROGRAMÓW SPONSORSKICH A CO TO JEST TO? A TO? PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TWORZENIE PROGRAMÓW SPONSORSKICH DNI MARKETINGU SPORTOWEGO 2007 ANDRZEJ MIĘKUS CO TO JEST? Miejsca reklamowe w sezonie 2007/2008 Parkiet: Dwa koła podkoszowe o średnicy 360 cm (pole 2) 200.000 Cztery miejsca

Bardziej szczegółowo

Działanie prestiżowe i prospołeczne na rzecz odbiorców. Możliwość zaprezentowania nazwy lub marki oraz produktu w bb sponsorkim

Działanie prestiżowe i prospołeczne na rzecz odbiorców. Możliwość zaprezentowania nazwy lub marki oraz produktu w bb sponsorkim SPONSORING/ LOKOWANIE PRODUKTU Oferta ważna od 1 stycznia 2017r. ZALETY SPONSORINGU TELEWIZYJNEGO Działanie prestiżowe i prospołeczne na rzecz odbiorców Umocnienie świadomość marki sponsora wśród widzów

Bardziej szczegółowo

Informacja i reklama. Wpisany przez Jacek Bąk, Tomasz Kaczorowski

Informacja i reklama. Wpisany przez Jacek Bąk, Tomasz Kaczorowski Ustawa wymaga, by fundusz zagraniczny dokonał publikacji obligatoryjnych danych i informacji na terytorium RP. Nie jest jasne czy publikacja na stronie internetowej może zastąpić publikację papierową.

Bardziej szczegółowo

skierowanym do uczniów, nauczycieli, opiekunów oraz pracowników zajmujących się wyżywieniem dzieci i młodzieży

skierowanym do uczniów, nauczycieli, opiekunów oraz pracowników zajmujących się wyżywieniem dzieci i młodzieży programom Warszawa, kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ZSS/500/8/20 I 4/JZ (w odp. należy podać nr sprawy) Pan Jan Dworak Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw.

- o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-51-10 Druk nr 3812 Warszawa, 17 stycznia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

ZAI ZA NT N E T RESOWA SOW N A I N E SPORT

ZAI ZA NT N E T RESOWA SOW N A I N E SPORT OFERTA SPONSORSKA (ważna od 1 stycznia 2017 r.) ZAINTERESOWANIE SPORTEM Sportem interesuje się ponad 70% respondentów, z czego 21% deklaruje duże zainteresowanie. Sportem interesują się częściej mężczyźni(84,8%)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29.06.2012 r.

Warszawa, 29.06.2012 r. Warszawa, 29.06.2012 r. Dotyczy: konsultacji społecznych prowadzonych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na temat udostępniania programów telewizyjnych osobom z niesprawnością wzroku i/lub słuchu

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r.

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r. STANOWISKO (opinia) Komisji ds. wykonywania zawodu i etyki Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie dotyczące przedmiotu działalności kancelarii radcy prawnego oraz możliwości jednoczesnego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Akty prawne Publikatory, czasopisma Inne Słowo wstępne... 17

Spis treści. Wykaz skrótów Akty prawne Publikatory, czasopisma Inne Słowo wstępne... 17 Wykaz skrótów... 13 Akty prawne... 13 Publikatory, czasopisma... 13 Inne... 15 Słowo wstępne... 17 Część pierwsza Wprowadzenie do problematyki licencji na używanie znaku towarowego Zagadnienia ogólne i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH PRZEZ FASHION STUDIO RADIO POLSKA LIVE!

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH PRZEZ FASHION STUDIO RADIO POLSKA LIVE! OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH PRZEZ FASHION STUDIO RADIO POLSKA LIVE! Obowiązujące od dnia 1stycznia 2014 roku. Wszystkie umowy o świadczenie usług reklamowych realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Warszawa, 27 maja 2015 r. KRRiT-043/2015 - decyzja nr 8/2015

PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Warszawa, 27 maja 2015 r. KRRiT-043/2015 - decyzja nr 8/2015 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Warszawa, 27 maja 2015 r. KRRiT-043/2015 - decyzja nr 8/2015 HOBBY Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 10 05-120 Legionowo DECYZJA Nr 8/2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZAI ZA NT N E T RESOWA SOW N A I N E SPORT

ZAI ZA NT N E T RESOWA SOW N A I N E SPORT OFERTA SPONSORSKA (oferta ważna od 28.08.2016 r.) ZAINTERESOWANIE SPORTEM Sportem interesuje się ponad 70% respondentów, z czego 21% deklaruje duże zainteresowanie. Sportem interesują się częściej mężczyźni(84,8%)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych ROZPORZĄDZENIE 1) 2) MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów radio telewizja Internet publikacje książkowe ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU wideokasety filmy fonografia wysokonakładowa prasa płyty kasety dzienniki czasopisma serwisy agencyjne

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA. (oferta ważna od r.)

OFERTA SPONSORSKA. (oferta ważna od r.) OFERTA SPONSORSKA (oferta ważna od 1.05.2016 r.) ZALETY SPONSORINGU TELEWIZYJNEGO Sponsoring jest działaniem prestiżowym i prospołecznym na rzecz odbiorców - dzięki sponsorowi może powstać program czy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA NIESTACJONARNE EUROPEISTYKA I STOPNIA ROK AKAD. 2009/200 Nazwa przedmiotu: Ochrona własności Punkty ECTS: 2 intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-EN-OWI Język przedmiotu: polski

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty akcji promocyjnej oferty publicznej.

Prawne aspekty akcji promocyjnej oferty publicznej. Jarosław Nowacki Prawne aspekty akcji promocyjnej oferty publicznej. Przepisy regulujące prawne aspekty akcji promocyjnej oferty publicznej zawarte są w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 16.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 334/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/91/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 99 5818 Poz. 580 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 99 5818 Poz. 580 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 99 5818 Poz. 580 Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 i Nr 85, poz. 459) zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej,

POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej, POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej, NFOŚiGW Postanowienia wspólne Life+ W postanowieniach ogólnych umowy LIFE+, zawieranej miedzy Komisją Europejską a Beneficjentem, każdorazowo

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o mediach publicznych

Ustawa o mediach publicznych Media Publiczne - SCHEMAT ORGANIZACYJNY Ustawa o mediach publicznych Fundusz Mediów KOMITET ZASÓB KADROWY RADA MEDIÓW PUBLICZNYCH Projekt Komitetu Instytut Mediów Obywatelskiego Mediów TELEWIZJA RADIO

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Biuro Zarządu BZ/^572015

Biuro Zarządu BZ/^572015 Warszawa, dnia 10.11.2015 r. Biuro Zarządu BZ/^572015 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Własności Intelektualnej i Mediów ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00- i 071 Warszawa W

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Konferencja naukowa Jawność i ograniczenia jawności publicznych zasobów informacyjnych 20-22 października 2014 r. Anna Gos Departament Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

POMIAR GŁOŚNOŚCI AUDYCJI

POMIAR GŁOŚNOŚCI AUDYCJI POMIAR GŁOŚNOŚCI AUDYCJI październik-listopad 2014 Jakub Stadnik Media Inventions s.c. RAPORT Z POMIARU GŁOŚNOŚCI AUDYCJI Głośność zmierzono zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia KRRiT z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo