PERSPEKTYWY ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE W LATACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PERSPEKTYWY ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE W LATACH"

Transkrypt

1 Emilia Skupień 1, Emilia Kuciaba 2, Agnieszka Gąsior 3 Politechnika Wrocławska 1 Uniwersytet Szczeciński 2 Akademia Morska w Gdyni 3 PERSPEKTYWY ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE W LATACH W artykule przeprowadzono analizę dotyczącą wzrostu pracy przewozowej transportu wodnego śródlądowego w 28 krajach Unii Europejskiej w okresie od 1995 do 2014 roku. Zawarto informacje dotyczące kompetencji Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. Opisano także założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata z perspektywą do roku Słowa kluczowe: żegluga śródlądowa, polityka transportowa, transport towarowy. 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE Transport wodny śródlądowy stanowi najbardziej ekologiczną gałąź transportu, co jest szczególnie istotne w dobie obniżania emisji szkodliwych związków do atmosfery. Znajduje to odzwierciedlenie w zaleceniach wydawanych krajom członkowskim Unii Europejskiej. Kraje członkowskie powinny dążyć do optymalnego wykorzystania różnych gałęzi transportu, m.in. w celu minimalizowania negatywnego wpływu transportu na środowisko [1]. W krajach UE udział transportu wodnego śródlądowego zawiera się w granicach od 4 do 6% całości pracy transportowej [4]. W Polsce sieć dróg wodnych w znacznej mierze pokrywa się z głównymi kierunkami potoków ładunków, jednak obecnie transport wodny śródlądowy obsługuje jedynie około 0,4% przewozów krajowych, liczonych w tonach transportowanego ładunku [2]. Wynika to głównie z niezadowalającego stanu infrastruktury. Po II wojnie światowej, po przywróceniu żeglowności dróg wodnych, przewozy towarów żeglugą śródlądową w Polsce stopniowo rosły i w szczytowym czasie osiągały około 20 mln ton/rok. Jednak przez zaniedbania działań utrzymaniowych i znaczne pogorszenie się warunków nawigacyjnych od lat 80. obserwuje się drastyczny spadek przewozów transportem wodnym śródlądowym (rys. 1). Słaba kondycja polskiej żeglugi śródlądowej związana jest z brakiem prac utrzymaniowych na szlakach żeglugowych. Skutkuje to pogarszającymi się warunkami nawigacyjnymi, nawet na skanalizowanych odcinkach rzek i na kanałach.

2 112 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 97, grudzień 2016 Rys. 1. Dane statystyczne żeglugi śródlądowej w Polsce [12] Fig. 1. Statistical data: inland waterways in Poland [12] Polska posiada gęstą sieć dróg wodnych, jednak o niskich parametrach technicznych, stąd mają one charakter regionalny. Długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce wynosi 3347 km. W latach , na skutek zaniedbań w ich utrzymaniu i modernizacji, długość śródlądowych dróg wodnych uznanych za żeglowne zmniejszyła się o 650 km, przy czym największe zmiany nastąpiły od 2000 r., kiedy ich długość zmalała o 466 km [6]. Mimo to w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej długość dróg wodnych w Polsce jest znacząca. Dłuższą siecią charakteryzują się cztery kraje europejskie: Niemcy, Finlandia, Francja i Holandia [6]. Długość dróg wodnych w poszczególnych krajach zobrazowano na rysunku 2. Rys. 2. Długość żeglownych dróg wodnych w krajach UE w km [5] Fig. 2. The length of navigable waterways in the EU (km). Study based on [5] Polska posiada korzystne warunki naturalne do rozwoju żeglugi śródlądowej. Świadczy o tym relatywnie wysoki wskaźnik gęstości sieci dróg wodnych. Na 1000 km 2 powierzchni kraju przypada 11,6 km dróg żeglownych, co prze-

3 E. Skupień, E. Kuciaba, A. Gąsior, Perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce wyższa średnią dla UE, gdzie wskaźnik ten wynosi średnio 9,3 km/1000 km 2. Najwyższą gęstość sieci dróg wodnych mają: Holandia (121,6 km/1000 km 2 ), Belgia (50,2 km/1000 km 2 ), Finlandia (23,7 km/1000 km 2 ), Niemcy (18,6 km/1000 km 2 ), Węgry (15,5 km/1000 km 2 ) oraz Luksemburg (14,2 km/1000 km 2 ) [9]. Oprócz relatywnie dużej długości i gęstości sieci dróg wodnych śródlądowych w Polsce o ich atutach świadczy układ korzystny z punktu widzenia przebiegu ciągów ładunkowych, zwłaszcza w kierunku portów morskich oraz połączenie z drogami wodnymi Europy Zachodniej. Niestety, problemy rozwoju transportu wodnego śródlądowego w Polsce od lat są ignorowane, w efekcie czego zmniejsza się udział tej gałęzi transporu w obsłudze potrzeb przewozowych. 16 listopada 2015 r. powołano Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, urząd ministra objął Marek Gróbarczyk, a sekretarzem stanu odpowiedzialnym za żeglugę śródlądową został Jerzy Materna. Środowisko żeglugowe w Polsce oczekuje, że powołanie nowego ministerstwa przełamie regres żeglugi śródlądowej i wpłynie na ożywienie gospodarcze podmiotów związanych z tą gałęzią transportu. 2. TENDENCJE ROZWOJU TRANSPORTU WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO W EUROPIE Żegluga śródlądowa obsługuje potrzeby transportowe gospodarki i społeczeństwa w regionach UE, w których istnieją warunki naturalne i układ dróg wodnych umożliwiający jej sprawne funkcjonowanie. Przewozy te są skoncentrowane w dorzeczach największych europejskich rzek, w połączeniu z portami morskimi i centrami gospodarczymi. Odmienne znaczenie dróg wodnych w systemach transportowych poszczególnych krajów europejskich oraz zróżnicowane nakłady na ich rozwój sprawiają, że udział żeglugi śródlądowej w obsłudze potrzeb transportowych w poszczególnych krajach europejskich jest zróżnicowany i waha się od 0,1% w Polsce, Czechach i Wielkiej Brytanii do 44,2% w Holandii, 28,3% w Rumunii, 26,1% w Bułgarii, 15,6% w Belgii i 9,6% w Niemczech [10]. Rysunek 3 przedstawia podział gałęziowy pracy przewozowej w wybranych krajach UE w 2014 r. Dominacja Holandii, Belgii, Niemiec, Rumunii i Bułgarii w przewozach żeglugą śródlądową w Europie jest znacząca ze względu na ich położenie geograficzne w delcie Renu i Dunaju oraz połączenie z portami morskimi. Holandia i Niemcy są usytuowane w centrum europejskiej sieci dróg wodnych. Obsługa portów morskich w Holandii, Belgii i Niemczech stanowi jedną z podstawowych funkcji żeglugi śródlądowej w systemach transportowych tych krajów. Wysoki udział żeglugi śródlądowej w podziale gałęziowym rynku usług transportowych krajów zachodnioeuropejskich jest również podyktowany wysoką rangą, nadaną żegludze śródlądowej w systemie transportowym tych krajów.

4 114 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 97, grudzień 2016 Rys. 3. Podział gałęziowy pracy przewozowej w wybranych krajach UE w 2014 r. [3] Fig. 3. Division of transport work in selected EU countries in 2014 [3] W latach zaobserwowano tendencję spadku udziału żelgugi śródlądowej w podziale gałęziowym rynku transportowego UE28 (z 6,78 do 5,97%). Od 2010 r. obserwowany jest wzrost tego udziału do 6,6% w 2014 r. Jednocześnie w analizowanym okresie widoczny jest trend wzrostu pracy przewozowej transportu wodnego śródlądowego w krajach UE28 (ze 122 mld tkm w 1995 r. do 151,0 mld tkm w 2014 r.). Praca przewozowa w krajach UE28 w latach wzrosła o [3]: 23,5% w żegludze śródlądowej; 33,9% w transporcie samochodowym; 5,8% w transporcie kolejowym. Jak wynika z rysunku 4, praca przewozowa w transporcie wodnym śródlądowym w krajach europejskich w długim okresie utrzymuje się na wysokim poziomie. W latach wzrosła ona następująco [3]: 93,8% w Bułgarii; 77,6% w Rumunii; 50,8% na Węgrzech; 31,0% w Belgii; 16,3% w Holandii; 13,2% w Finlandii. W analizowanym okresie w Polsce nastąpił spadek wielkości pracy przewozowej o 966,4% (z 1,173 mld tkm w 2000 r. do 0,11 mld tkm w 2014 r.). Średnio w 28 krajach UE praca przewozowa transportu wodnego śródlądowego wzrosła w latach o 11,3%. W okresie wzrost ten wyniósł 21,3%.

5 E. Skupień, E. Kuciaba, A. Gąsior, Perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce Rys. 4. Dynamika pracy przewozowej transportu wodnego śródlądowego na tle jego udziału w podziale gałęziowym rynku usług transportowych w UE28 w latach [3] Fig. 4. The dynamics of work within inland waterway transport with its participation at market of transport services division in European Union among years [3] W przejściowych okresach notowano spadki wielkości pracy przewozowej, spowodowane niekorzystnymi warunkami naturalnymi oraz spadkiem koniunktury gospodarczej. Na rysunku 3 widoczny jest wyraźnie wpływ kryzysu gospodarczego na wielkość pracy przewozowej transportu wodnego śródlądowego w poszczególnych krajach w 2009 r. W kolejnych latach praca przewozowa transportu wodnego śródlądowego w 28 krajach UE utrzymywała się na poziomie przekraczającym wartości sprzed załamania koniunktury gospodarczej. Rola transportu wodnego śródlądowego w obsłudze potrzeb transportowych gospodarki UE jest zdeterminowana układem dróg wodnych oraz stanem ich zagospodarowania, a także poziomem rozwoju innych gałęzi transportu, zwłaszcza transportu kolejowego. 3. PODZIAŁ KOMPETENCJI PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA FUNKCJONOWANIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE Zły stan polskiej żeglugi śródlądowej jest przede wszystkim wynikiem braku środków na inwestycje i utrzymanie dróg wodnych i budowli hydrotechnicznych. Wynika to jednak pośrednio ze skomplikowanego podziału kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za poszczególne komponenty tej gałęzi transportu. Organem zarządzającym strategiami i planami związanymi z transportem wodnym śródlądowym jest obecnie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Podlegają mu Urzędy Żeglugi Śródlądowej, których zadaniem jest głównie wydawanie dokumentów statkom i ich załogom oraz dbałość o bezpie-

6 116 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 97, grudzień 2016 czeństwo na drogach wodnych. Ponadto temu Ministerstwu przydzielono kompetencje dotyczące: funkcjonowania oraz rozwoju śródlądowych dróg wodnych w zakresie żeglugi śródlądowej; ruchu wodnego w zakresie żeglugi śródlądowej; budowy oraz modernizacji śródlądowych dróg wodnych; współpracy międzynarodowej na wodach granicznych oraz ujętych w systemie międzynarodowych dróg wodnych w zakresie zadań należących do działu (żegluga śródlądowa) [7]. Główną trudnością jest rozdzielenie powyższych kompetencji od zarządcy infrastruktury dróg wodnych. Ministerstwo Środowiska, poprzez podległy mu Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i jego oddziały regionalne, odpowiada za: utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych, stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, obejmującą budowle oraz urządzenia wodne; budowę, modernizację oraz utrzymanie śródlądowych dróg wodnych; ochronę przeciwpowodziową, w tym budowę, modernizację oraz utrzymanie urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz koordynację przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa [7]. Ponadto nie bez znaczenia pozostaje fakt, że znaczna część polskich śródlądowych dróg wodnych wpisana jest w tzw. obszar Natura 2000, stanowiąc rezerwaty przyrody, co zdecydowanie komplikuje przeprowadzanie na tych terenach inwestycji. Mimo rozdziału kompetencji pomiędzy różne podmioty, w ostatnim czasie prowadzone są dyskusje zmierzające ku wspólnemu dążeniu do poprawy warunków nawigacyjnych na polskich drogach śródlądowych. 4. ZAŁOŻENIA ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE Możliwość wzrostu przewozów ładunków transportem śródlądowym w Polsce uzależniona jest od poprawy parametrów dróg wodnych. Najważniejszym celem rozwoju śródlądowych dróg wodnych jest modernizacja bądź budowa dróg wodnych o parametrach IV klasy drogi wodnej, a także spełnienie warunków dotyczących infrastruktury transportu wodnego dla transeuropejskiej sieci transportowej. Dnia 14 czerwca 2016 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę dotyczącą założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata z perspektywą do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej stworzyło cztery priorytety, które składają się z jedenastu zadań, aby uzyskać zamierzony cel, polegający na rozwoju żeglugi śródlądowej poprzez zmniejszenie wpływu transportu na środowisko naturalne. Pierwszym priorytetem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest osiągnięcie między-

7 E. Skupień, E. Kuciaba, A. Gąsior, Perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce narodowej klasy żeglowności i włączenie w europejską sieć dróg wodnych Odrzańskiej Drogi Wodnej E-30. Zamierzone zadania służące realizacji inwestycji obejmują [8]: usunięcie występujących wąskich gardeł; dostosowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej do parametrów drogi wodnej Va; budowę na terenie Polski brakującego odcinka połączenia Dunaj-Odra-Łaba; budowę Kanału Śląskiego. Drugim priorytetem jest uzyskanie znacznej poprawy warunków nawigacyjnych na drodze wodnej rzeki Wisły. Zadania dla tego priorytetu to [8]: zbudowanie na odcinku od Warszawy do Gdańska kaskady Wisły; zbudowanie stopnia wodnego w Niepołomicach, modernizacja górnej skanalizowanej Wisły. Kolejny priorytet zakłada połączenie Odry-Wisły-Zalewu Wiślanego oraz Warszawa-Brześć, tj. rozbudowę dróg wodnych E-70 oraz E-40. Dla tego priorytetu zaplanowano poniższe zadania [8]: przygotowanie do modernizacji międzynarodowej drogi wodnej Odra-Siła- Zalew Wiślany, droga wodna E-70; przygotowanie do budowy odcinka międzynarodowej drogi wodnej Wisła- Dniepr z Warszawy do Brześcia na terenie Polski, droga wodna E-40. Ostatnim zaplanowanym priorytetem jest rozwój partnerstwa oraz współpracy na rzecz śródlądowych dróg wodnych. Planowane zadania dla ostatniego priorytetu są następujące [8]: wdrożenie systemu usług informacji rzecznej (RIS); rozwój współpracy partnerstwa kolejowego na rzecz śródlądowych dróg wodnych; rozwój współpracy międzynarodowej na rzecz śródlądowych dróg wodnych Szacunkowy koszt planowanych inwestycji Szacunkowe koszty założonych planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata z perspektywą do 2030 roku wynoszą dla [8]: Odrzańskiej Drogi Wodnej z Kanałem Gliwickim oraz z połączeniem Odra- Dunaj 30,7 mld zł; dolnego oraz środkowego odcinka Wisły od Warszawy do Gdańska ok. 31,5 mld zł; Kanału Śląskiego ok. 11 mld zł; drogi wodnej Warszawa-Brześć do 25,5 mld zł.

8 118 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 97, grudzień Źródła finansowania Potencjalnymi źródłami finansowania, wskazanymi przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, będą środki pieniężne z [8]: Funduszu Spójności; Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Funduszu Łącząc Europę ; Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych; Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Funduszu Żeglugi Śródlądowej; budżetu państwa; wsparcia inwestorów; Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowało założenia dotyczące funkcjonowania Funduszu Rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych, opartego na bazie istniejącego już Funduszu Żeglugi Śródlądowej. Fundusz ten miałby stanowić podstawę finansowania inwestycji, które byłyby prowadzone na drogach wodnych. Budżet funduszu miałyby stanowić składki m.in. ze środków finansowanych z opłat za korzystanie z dróg wodnych, urządzeń wodnych oraz z zasobów budżetowych przeznaczonych dla rozwoju wodnych dróg śródlądowych, dotacji państwowych [8]. Planowane jest powołanie Komitetu Sterującego ds. Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych. Zadaniem komitetu będzie m.in. wsparcie ministerstwa w procesie tworzenia studiów wykonalności dla Odrzańskiej Drogi Wodnej, kaskady Dolnej Wisły od Warszawy do Gdańska, połączenia Koźle- Ostrawa (polskiej części Dunaj-Odra-Łaba) oraz Kanału Śląskiego [11]. Jednym z efektów modernizacji śródlądowych dróg wodnych ma być wzrost produkcji energii elektrycznej uzyskiwanej z elektrowni wodnych. Z danych za 2011 r. wynika, że osiem elektrowni wodnych na Wiśle, które mogłyby zostać wybudowane wraz z budową kaskady dolnej Wisły, może wytworzyć rocznie 4153 GWh (3 4% krajowej produkcji energii) [11]. Równocześnie rozpoczęty został proces ratyfikacji konwencji AGN. Działania te mają służyć wpisaniu polskich dróg wodnych do TEN-T w 2017 r. WNIOSKI Problemy rozwoju transportu wodnego śródlądowego w Polsce narastają na skutek zaniedbań związanych z modernizacją, utrzymaniem i rozbudową dróg wodnych, w których efekcie wzrasta niepewność przedsiębiorstw żeglugowych co do perspektyw rozwoju.

9 E. Skupień, E. Kuciaba, A. Gąsior, Perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce Z przedstawionej analizy tendencji wzrostu pracy przewozowej transportu wodnego śródlądowego w krajach UE28 wynika, że w Unii Europejskiej działania służące aktywizacji transportu wodnego śródlądowego w systemie transportowym przynoszą efekty. Dzieje się tak pomimo konieczności pokonania trudności związanych z tradycyjnym postrzeganiem żeglugi śródlądowej przez potencjalnych klientów, trudności w rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego, jak i problemów zatrudnienia i kwalifikacji załóg. Uchwalone w Polsce założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych na lata z perspektywą do roku 2030 tworzą perspektywę rozwoju żeglugi śródlądowej zgodnego z tendencjami europejskimi w zakresie zrównoważonego rozwoju transportu, stanowiąc szansę wzrostu efektywności społeczno-ekonomicznej systemu transportowego w Polsce. Planowane inwestycje mogą stać się impulsem wzrostu konkurencyjności portów rzecznych i portów morskich ujścia Odry i Wisły oraz aktywizacji regionów nadrzecznych. Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce zakładają realizację inwestycji ważnych dla ochrony przeciwpowodziowej, produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju żeglugi pasażerskiej i turystycznej. LITERATURA 1. Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, TRANS 102, Rada UE, Bruksela, 29 marca Duży Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa EU transport in figures. Statistical Pocketbook 2015, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2011 i Marktbeobachtung (2016), Europäische Binnenschifffahrt, Marktbeobachtung 2016, 5. Navigable inland waterways by carrying capacity of vessels, database. 6. Transport wyniki działalności w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa Ustawa z dnia 04 września 1997 r. o działach administracji rządowej (DzU z 2015 r., poz. 812, 1255, 1269, 1960). 8. Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata z perspektywą do roku 2030, Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, 14 czerwca Żegluga śródlądowa w Polsce w latach , Główny Urząd Statystyczny, Warszawa Źródła internetowe

10 120 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 97, grudzień 2016 PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INLAND NAVIGATION IN POLAND IN THE YEARS Summary The article presents the work growth analysis of inland waterway transport among 28 European Union countries within years 1995 to Moreover, the article includes information regarding the competences of The Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation and also describes presumptions of development plans for inland waterways in Poland between years , presumably even till Keywords: inland navigation, transport policy, cargo transportation.

Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu

Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu Bruksela, 16 marca 2017 r. Cel i priorytety Założeń do planów rozwoju śródlądowych

Bardziej szczegółowo

KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ

KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ Przemysław Daca Dyrektor Departamentu Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Lublin, 1 października 2016 r. ,,Założenia do planów

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU. Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś

ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU. Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś Plan prezentacji: 1. Ocena jakościowa śródlądowych dróg wodnych 2. Udział żeglugi śródlądowej w rynku usług

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku. Wrocław, 11 kwietnia 2016 r.

Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku. Wrocław, 11 kwietnia 2016 r. Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku Wrocław, 11 kwietnia 2016 r. Plan prezentacji Dlaczego potrzebujemy zmiany? Nasz cel i działania Co chcemy

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce

Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce Przemysław Daca Zastępca Dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Konferencja pt. Rzeki dla zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Długość sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce w 2013 r. wyniosła 3655 km, z czego 2417 km

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 5 września 2016 r.

Szczecin, 5 września 2016 r. Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030 - rola Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych - Wspólne posiedzenie

Bardziej szczegółowo

WISŁA JAKO ISTOTNY ELEMENT KORYTARZA TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC- POŁUDNIE. dr Tomasz Sowiński Związek Miast Nadwiślańskich

WISŁA JAKO ISTOTNY ELEMENT KORYTARZA TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC- POŁUDNIE. dr Tomasz Sowiński Związek Miast Nadwiślańskich Rada Gospodarki Wodnej Regionu Dolnej Wisły WISŁA JAKO ISTOTNY ELEMENT KORYTARZA TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC- POŁUDNIE dr Tomasz Sowiński Związek Miast Nadwiślańskich ZWIĄZEK MIAST NADWIŚLAŃSKICH Projektu Koncepcji

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU Anna Białas Motyl Przewozy ładunków transportem śródlądowym i praca przewozowa w krajach

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU ROZWOJU POLSKICH ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH

ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU ROZWOJU POLSKICH ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU ROZWOJU POLSKICH ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH KRZYSZTOF WOŚ WARSZAWA- 09 LUTY 2016R. CEL PROGRAMU Analiza obecnego stanu polskich śródlądowych dróg wodnych i na jej podstawie wskazanie

Bardziej szczegółowo

Śródlądowe drogi wodne w Regionie Wodnym Dolnej Wisły

Śródlądowe drogi wodne w Regionie Wodnym Dolnej Wisły IV Posiedzenie Rady Regionu Wodnego Dolnej Wisły Śródlądowe drogi wodne w Regionie Wodnym Dolnej Wisły Gdańsk 10 kwietnia 2013r. Regulacje krajowe odnośnie klasyfikacji dróg wodnych Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

Co chcemy zrobić? Ile to będzie kosztować?

Co chcemy zrobić? Ile to będzie kosztować? ZałoŜenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku Ministerstwo Rozwoju, 26 kwietnia 2016 r. P Slajd 1 PZ1 Poprawki na polecenie MInistra Materny:slajd

Bardziej szczegółowo

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej Projekty transportowe Polski Zachodniej Zielona Góra, 28 maja 2015 r. Odrzańska Droga Wodna Cel projektu: przywrócenie III klasy żeglowności zapewnienie głębokości 1,8 m przywrócenie i rozwój transportu

Bardziej szczegółowo

Ústi nad Labem Działania na rzecz żeglugi śródlądowej w Polsce

Ústi nad Labem Działania na rzecz żeglugi śródlądowej w Polsce Działania na rzecz żeglugi śródlądowej w Polsce 18 listopada 2015 r. - Expose Pani Premier Beaty Szydło Chcemy, by polskie rzeki stały się wielkimi drogami, po których będą płynąć pełne towarów barki.

Bardziej szczegółowo

Dolna Odra na styku morza i rzeki

Dolna Odra na styku morza i rzeki Vortrag (5) DIE SEEHÄFEN SZCZECIN-SWINOUJSCIE ALS BINDEGLIED ZWISCHEN OSTSEE UND ODER-REGION Grazyna Myczkowska, Szczecin Dolna Odra na styku morza i rzeki 43 ODRA JAKO GŁÓWNA OŚ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem

Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem Trendy na rynku przewozu towarów Wzrost transportochłonności w gospodarce

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70 Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 DEKLARACJA PROGRAMOWA STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO ROKU 2020 (2030) etap do 2020 priorytet Odrzańska

Bardziej szczegółowo

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Plan referatu Rozwój gospodarki. Główne problemy logistyki. Wielkość krajowego rynku usług logistycznych. Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Drogi wodne w Polsce szansą na rozwój cywilizacyjny regionów

Drogi wodne w Polsce szansą na rozwój cywilizacyjny regionów Drogi wodne w Polsce szansą na rozwój cywilizacyjny regionów W Polsce istnieje 2079 km dróg wodnych z czego jedynie 208 km (10%) spełnia kryteria IV klasy Ŝeglowności. Projektowane w Polsce międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

POLSKA 3.0 JEDYNY SPÓJNY PLAN ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

POLSKA 3.0 JEDYNY SPÓJNY PLAN ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI POLSKA 3.0 JEDYNY SPÓJNY PLAN ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI PW obliczu kończenia się tak dotychczasowo stymulujących środków europejskich w roku 2020, potrzebne jest świadome kształtowanie zmian strukturalnych

Bardziej szczegółowo

1. Budowanie wiarygodnych podstaw funkcjonowania i rozwoju tej gałęzi transportu

1. Budowanie wiarygodnych podstaw funkcjonowania i rozwoju tej gałęzi transportu IV. SPOSOBY UMACNIANIA POZYCJI TRANSPORTU WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO W POLSCE JAKO ELEMENTU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU 1. Budowanie wiarygodnych podstaw funkcjonowania i rozwoju tej gałęzi transportu

Bardziej szczegółowo

SZANSĄ DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

SZANSĄ DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ROZWÓJ SIECI TRANSPORTOWO-LOGISTYCZNEJ WOJEWÓDZTW DOLNEJ WISŁY REALIZACJA KORYTARZA VI ORAZ VIA WRAZ Z PORTEM WEWNĘTRZNYM DLA TRÓJMIASTA SZANSĄ DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2 SYSTEM TRANSPORTOWY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

Klastry jako element procesów rozwojowych żeglugi śródlądowej

Klastry jako element procesów rozwojowych żeglugi śródlądowej Klastry jako element procesów rozwojowych żeglugi śródlądowej Kanał Odra Dunaj Łaba: Szansa czy konieczność? Piotr Dwojacki Kędzierzyn-Koźle 18 listopada 2011 Tabor pływa w znacznej części poza granicami

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące funkcjonowania Funduszu rozwoju dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym

Założenia dotyczące funkcjonowania Funduszu rozwoju dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym Założenia dotyczące funkcjonowania Funduszu rozwoju dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym I. CEL i ZAKRES Celem powołania Funduszu rozwoju dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH

INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH Jan Kozłowski Marszałek Województwa Pomorskiego Kadyny 26 lipca 2008r. ŻEGLUGA W DELCIE WISŁY W LATACH 50 - TYCH XX WIEKU PROGRAM ROZWOJU DRÓG WODNYCH DELTY

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Vortrag (9) LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Monika Forys, Szczecin OFERTA LOIGISTYCZNA PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE W ZAKRESIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ potencjał i rzeczywistość Dipl.

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w gospodarce Polski

Transport drogowy w gospodarce Polski KOMSTA Henryk 1 DROŹDZIEL Paweł 2 CABAN Jacek 3 Transport drogowy w gospodarce Polski WSTĘP Transport należy do jednych z najdynamiczniej rozwijających się obszarów gospodarki Polski. Rozwój ten widać

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ DIFIN SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMIC TECHNIK LOGISTYK ZAWÓD NA TOPIE TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Radosław Kacperczyk AUSTRIA BELGIA CYPR DANIA ESTONIA FINLANDIA

Bardziej szczegółowo

Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski

Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski Sławomir Kopyść Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Tczew, 22.11.2016 r. Platforma multimodalna oparta o transport wodny, kolejowy, drogowy

Bardziej szczegółowo

DIALOG EKSPERTÓW UE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ODRY ORAZ JEJ POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM RZEK I KANAŁÓW

DIALOG EKSPERTÓW UE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ODRY ORAZ JEJ POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM RZEK I KANAŁÓW DIALOG EKSPERTÓW UE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ODRY ORAZ JEJ POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM RZEK I KANAŁÓW Dr inż. Zbigniew Sebastian Dolnośląska Izba Gospodarcza Unia Izb Łaby i Odry Bruksela 25 czerwca 2013 ODRA BRUKSELA

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Ekonomiczne perspektywy rozwoju Czechy i Niemcy od lat należą do strategicznych partnerów gospodarczych Polski. Na te kraje przypada

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju. śródlądowych dróg wodnych w Polsce

Kierunki rozwoju. śródlądowych dróg wodnych w Polsce Kierunki rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce prof. zw. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król dr Ryszard Rolbiecki Wzajemne dopasowanie wymiarów statków i dróg wodnych jest jednym z głównych czynników

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie systemu infrastruktury transportowej

Funkcjonowanie systemu infrastruktury transportowej Europejski Kongres Finansowy Sopot, 23-25 maja 2012 roku Funkcjonowanie systemu infrastruktury transportowej Marek SITARZ Komitet Transportu PAN Politechnika Śląska Podstawowe cele transportu wg Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RZEKA W BIZNESIE KORZYŚCI EKONOMICZNE ŻEGLOWNEJ RZEKI

RZEKA W BIZNESIE KORZYŚCI EKONOMICZNE ŻEGLOWNEJ RZEKI RZEKA W BIZNESIE KORZYŚCI EKONOMICZNE ŻEGLOWNEJ RZEKI Stanisław Wroński Pełnomocnik Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. dróg wodnych ZALETY TRANSPORTU WODNEGO PROJEKT EMMA Projekt EMMA Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ REFORMA GOSPODARKI WODNEJ Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 18 listopada 2014 r., Warszawa Zakres prezentacji: Ø Obecny system administrowania gospodarką wodną Ø Cele reformy

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Wspólne polityki w sferze transportu i przemysłu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej. Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej. Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle Proste historyczne rozwiązanie transportowe Odra w przekroju

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

Polski sektor lotniczy w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020

Polski sektor lotniczy w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 Polski sektor lotniczy w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 Perspektywa 2014-2020 nowa edycja Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) W perspektywie 2014-2020 w zakresie transportu lotniczego

Bardziej szczegółowo

4.2. Transport samochodowy

4.2. Transport samochodowy 4.2. Transport samochodowy Ogólna charakterystyka rynku transportu samochodowego ładunków O miejscu i roli samochodowego transportu ładunków, w odniesieniu do pozostałych gałęzi transportu, świadczą wielkości

Bardziej szczegółowo

II. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE

II. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE II. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE 1. Pozycja transportu wodnego śródlądowego w programach rozwoju transportu w Polsce i jej wpływ na rozwój transportu wodnego śródlądowego Jednym z podstawowych celów polityki

Bardziej szczegółowo

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r.

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 5.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Leszek Karwowski Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Senat RP, 1 lutego 2011 r.

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Leszek Karwowski Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Senat RP, 1 lutego 2011 r. Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Leszek Karwowski Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Senat RP, 1 lutego 2011 r. Zakres prezentacji 1. Cel nadrzędny gospodarowania wodami 2. Trendy rozwojowe

Bardziej szczegółowo

DIALOG EKSPERTÓW UE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ODRY ORAZ JEJ POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM RZEK I KANAŁÓW

DIALOG EKSPERTÓW UE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ODRY ORAZ JEJ POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM RZEK I KANAŁÓW DIALOG EKSPERTÓW UE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ODRY ORAZ JEJ POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM RZEK I KANAŁÓW Dr inż. Zbigniew Sebastian Dolnośląska Izba Gospodarcza Unia Izb Łaby i Odry Bruksela 25 czerwca 2013 ODRA BRUKSELA

Bardziej szczegółowo

DROGOWEGO W POLSCE W LATACH

DROGOWEGO W POLSCE W LATACH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 111 Transport 2016 Leszek Mindur DROGOWEGO W POLSCE W LATACH 2003 2014 Streszczenie: W artykule dokonano analizy rozwoju transportu samochodowego w Polsce po

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ręce na pokład! Śródlądowe drogi wodne szansą dla Europy i Polski.

Wszystkie ręce na pokład! Śródlądowe drogi wodne szansą dla Europy i Polski. Bruksela, 19 listopada 2012 r. Wszystkie ręce na pokład! Śródlądowe drogi wodne szansą dla Europy i Polski. Deklaracja Marszałków trzech województw w zakresie poprawy łączności w Europie i Polsce. 7 listopada

Bardziej szczegółowo

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Jan Raczyński Agata Pomykała Seminarium Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych, 13.09.2016 Warszawa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Perspektywy finansowania priorytetów Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do 2020 roku

Perspektywy finansowania priorytetów Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do 2020 roku Perspektywy finansowania priorytetów Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do 2020 roku Maciej Nowicki Pełnomocnik Zarządu Województwa Lubuskiego ds. Polityki Spójności Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

Wykład 02 Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty działalności transportowej dr Adam Salomon

Wykład 02 Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty działalności transportowej dr Adam Salomon Wykład 02 Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty działalności transportowej dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Czynniki produkcji w transporcie

Bardziej szczegółowo

Żegluga śródlądowa to ogromny potencjał i ważny element zrównoważonego rozwoju Polski! Zobaczmy go!?.

Żegluga śródlądowa to ogromny potencjał i ważny element zrównoważonego rozwoju Polski! Zobaczmy go!?. Żegluga śródlądowa to ogromny potencjał i ważny element zrównoważonego rozwoju Polski! Zobaczmy go!?. Jacek Błażejczyk - Kappa System Ekspert Regionalnych Związków Pracodawców Lewiatana Żegluga śródlądowa?

Bardziej szczegółowo

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Gdańsk, 31 marca 2017 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Warszawa, 10 października 2016 r.

Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Warszawa, 10 października 2016 r. Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Warszawa, 10 października 2016 r. Diagnoza stanu obecnego Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - WYZWANIA TRANSPORTOWE, ŚRODOWISKOWE

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

Współczesna Gospodarka

Współczesna Gospodarka Współczesna Gospodarka Contemporary Economy Vol. 5 Issue 2 (2014) 59-73 Electronic Scientific Journal ISSN 2082-677X www.wspolczesnagospodarka.pl CZY W POLSCE JEST POTRZEBNY TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY?

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Marta Sikora. drogi wodnej Wisła-Odra szansa dla gospodarki regionu., Bydgoszcz: BDW MARGRAFSEN s.c., 2009, s

Marta Sikora. drogi wodnej Wisła-Odra szansa dla gospodarki regionu., Bydgoszcz: BDW MARGRAFSEN s.c., 2009, s Marta Sikora Możliwości wykorzystania potencjału naturalnego Polski w obszarze żeglugi śródlądowej oraz perspektywy rozwoju dotychczas podjętych inicjatyw 1. Wprowadzenie Polityka Unii Europejskiej kładzie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.12.2014 r. COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Austrię, Belgię i Polskę do ratyfikowania lub przystąpienia do budapeszteńskiej konwencji

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU Według przepisów prawa UE i Polski inż. Bartłomiej Asztemborski basztemborski@kape.gov.pl dr inż. Ryszard Wnuk Zmień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie Rozwój

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W POLSCE

ROZWÓJ SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W POLSCE STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE, t. LXXXIII, 2011 PL ISSN 0081-6841 s. 323 333 Urszula MOTOWIDLAK* ROZWÓJ SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W POLSCE 1. Wprowadzenie Realizowana od prawie dwudziestu lat polityka transportowa

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof.ndzw. AM Akademia Morska w Szczecinie 1 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Ogólne założenia polityki morskiej UE Strategia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY (POPDOW)

PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY (POPDOW) REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY (POPDOW) (POPDOW) Komponent 1: Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry POPDOW ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Warszawa, 11.02.2013 Zmieniamy Polski Przemysł 1 Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Lp Transport samochodowy Kraj Praca [mln. tkm.] Udział w rynku UE [%] 1

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Odry, Łaby i Dunaju Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Wrocław, 24

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 17 grudnia 2014 r.

Wrocław, 17 grudnia 2014 r. Wrocław, 17 grudnia 2014 r. KONCEPCJA SYSTEMU MONITORINGU OPIS SYSTEMU ZAŁOŻENIA INSTYTUCJONALNE ZAKRES PRZEDMIOTOWY NARZĘDZIA MONITORINGU Przyjęta Uchwałą nr 6242/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kraków, 16 X 2012 r. Strategiczne podstawy podejmowanych działań sanacyjnych M a s t e r P l a n d l a t r a

Bardziej szczegółowo

PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim. dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański

PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim. dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański Instytut Morski, Gdańsk, 16.05.2007 Główna teza prezentacji PPP choć atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Odry i Ücker Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szczecin, 16 lutego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROGNOZY ROZWOJU SEKTORA ZAROBKOWEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO ŁADUNKÓW W POLSCE

WYBRANE PROGNOZY ROZWOJU SEKTORA ZAROBKOWEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO ŁADUNKÓW W POLSCE Marta Kadłubek Politechnika Częstochowska WYBRANE PROGNOZY ROZWOJU SEKTORA ZAROBKOWEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO ŁADUNKÓW W POLSCE Streszczenie: Prognozy struktury i popytu na zarobkowy transport samochodowy

Bardziej szczegółowo

Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika. DB Mobility Logistics AG

Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika. DB Mobility Logistics AG Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika DB Mobility Logistics AG DB Schenker Rail Polska S. A. Christian Schreyer Strategy Prezes Zarządu Transportation and Logistics (GSL) Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO?

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest kwestią wyboru pewnego modelu cywilizacyjnego. Skutki ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020

Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020 Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020 Realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020 Przy jedynie 7 procentowym zaangażowaniu dróg wodnych w transport towarów w Unii Europejskiej potrzebne

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce

Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce Konrad Gawłowski Z-ca Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Warszawa, 4 marca 2011 r. Historia linii dużych prędkości na świecie. Przykłady

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PODJĘTA NA SPOTKANIU W REGIONALNEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W KATOWICACH. w dniu 15. listopada 2012r. 1 Cel uchwały. 2 Gospodarka wodna

UCHWAŁA PODJĘTA NA SPOTKANIU W REGIONALNEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W KATOWICACH. w dniu 15. listopada 2012r. 1 Cel uchwały. 2 Gospodarka wodna UCHWAŁA PODJĘTA NA SPOTKANIU W REGIONALNEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W KATOWICACH w dniu 15. listopada 2012r. w sprawie podjęcia działań na rzecz stworzenia warunków do gospodarczego wykorzystania akwenów oraz

Bardziej szczegółowo

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 5 października 2009 r. (06.10) (OR. en) 14075/09 TRANS 373 MAR 136 AVIATION 156 ENV 634 ENER 320 IND 121 NOTA Od: Do: Nr wniosku Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kluczowe dla zrównoważonego rozwoju w perspektywie wdrażania RPO dla województwa mazowieckiego na lata

Zagadnienia kluczowe dla zrównoważonego rozwoju w perspektywie wdrażania RPO dla województwa mazowieckiego na lata Zagadnienia kluczowe dla zrównoważonego rozwoju w perspektywie wdrażania RPO dla województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 - analiza dokumentu Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Bardziej szczegółowo

Dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki

Dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki Dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki Długość linii kolejowych w UE = ok. 216 tys. km, Udział w transporcie ogółem (w % tkm) = ok. 17,8%, Przewozy ładunków= ok. 457 mld tkm/rok, Kraje o największym udziale

Bardziej szczegółowo

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Beneficjenci W programach transnarodowych (CE, BSR) zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne. W programie INTERREG

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH

Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH 1. Ocena możliwości wykorzystania śródlądowych dróg wodnych w świetle

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności Rozpoczynamy cykl prezentowania zapisów programów operacyjnych funduszy europejskich 20142020, poświęconych sektorowi usług publicznych, jakim jest szeroko rozumiany transport. Zajrzymy do programu krajowego

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego.

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego. Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego Kontrakt Terytorialny założenia Kontrakt Terytorialnyto umowa zawarta pomiędzy rządem a samorządem województwa, w której wskazane zostały cele

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA W KSZTAŁTOWANIU SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

POLITYKA TRANSPORTOWA W KSZTAŁTOWANIU SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Alina Lipińska-Słota Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach POLITYKA TRANSPORTOWA W KSZTAŁTOWANIU SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Wprowadzenie Jedną z podstawowych form regulacji systemów transportowych jest polityka

Bardziej szczegółowo

Tel/fax 071-329-18-93 Wrocław, dn. 2 lipca 2012 r. www.uzs.gov.pl ; e-mail urzad@wroc.uzs.gov.pl dyrektor@wroc.uzs.gov.pl

Tel/fax 071-329-18-93 Wrocław, dn. 2 lipca 2012 r. www.uzs.gov.pl ; e-mail urzad@wroc.uzs.gov.pl dyrektor@wroc.uzs.gov.pl Tel/fax 071-329-18-93 Wrocław, dn. 2 lipca 2012 r. www.uzs.gov.pl ; e-mail urzad@wroc.uzs.gov.pl dyrektor@wroc.uzs.gov.pl D Y R E K T O R URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w e W r o c ł a w i u ul. Kleczkowska

Bardziej szczegółowo

Seminarium informacyjno naukowe

Seminarium informacyjno naukowe Seminarium informacyjno naukowe Budownictwo na Lubelszczyźnie w statystyce perspektywy dla nauki Przemiany budownictwa ostatniej dekady w woj. lubelskim na tle kraju w świetle badań statystycznych Zofia

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W POLSCE. Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W POLSCE. Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W POLSCE Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 2 Długość linii kolejowych dużych prędkości eksploatowanych w krajach Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW. Interesariusze polityki klimatycznej UE - przegląd wybranych polityk państwowych

MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW. Interesariusze polityki klimatycznej UE - przegląd wybranych polityk państwowych MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW P o z n a ń 1 7. 0 4. 2 0 1 3 r. Interesariusze polityki klimatycznej UE - przegląd wybranych polityk państwowych Dania Strategia Energetyczna 2050 w 2050 r. Dania nie wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WZROST ZNACZENIA GOSPODARCZEGO ODRY PROGRAMY DZIAŁANIA NA TLE ZMIAN W GOSPODARCE

SZANSE NA WZROST ZNACZENIA GOSPODARCZEGO ODRY PROGRAMY DZIAŁANIA NA TLE ZMIAN W GOSPODARCE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 37, t. 3 Leszek Cybulski 1 Ewa Szostak 2 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu SZANSE NA WZROST ZNACZENIA GOSPODARCZEGO ODRY PROGRAMY DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo