PERSPEKTYWY ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE W LATACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PERSPEKTYWY ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE W LATACH"

Transkrypt

1 Emilia Skupień 1, Emilia Kuciaba 2, Agnieszka Gąsior 3 Politechnika Wrocławska 1 Uniwersytet Szczeciński 2 Akademia Morska w Gdyni 3 PERSPEKTYWY ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE W LATACH W artykule przeprowadzono analizę dotyczącą wzrostu pracy przewozowej transportu wodnego śródlądowego w 28 krajach Unii Europejskiej w okresie od 1995 do 2014 roku. Zawarto informacje dotyczące kompetencji Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. Opisano także założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata z perspektywą do roku Słowa kluczowe: żegluga śródlądowa, polityka transportowa, transport towarowy. 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE Transport wodny śródlądowy stanowi najbardziej ekologiczną gałąź transportu, co jest szczególnie istotne w dobie obniżania emisji szkodliwych związków do atmosfery. Znajduje to odzwierciedlenie w zaleceniach wydawanych krajom członkowskim Unii Europejskiej. Kraje członkowskie powinny dążyć do optymalnego wykorzystania różnych gałęzi transportu, m.in. w celu minimalizowania negatywnego wpływu transportu na środowisko [1]. W krajach UE udział transportu wodnego śródlądowego zawiera się w granicach od 4 do 6% całości pracy transportowej [4]. W Polsce sieć dróg wodnych w znacznej mierze pokrywa się z głównymi kierunkami potoków ładunków, jednak obecnie transport wodny śródlądowy obsługuje jedynie około 0,4% przewozów krajowych, liczonych w tonach transportowanego ładunku [2]. Wynika to głównie z niezadowalającego stanu infrastruktury. Po II wojnie światowej, po przywróceniu żeglowności dróg wodnych, przewozy towarów żeglugą śródlądową w Polsce stopniowo rosły i w szczytowym czasie osiągały około 20 mln ton/rok. Jednak przez zaniedbania działań utrzymaniowych i znaczne pogorszenie się warunków nawigacyjnych od lat 80. obserwuje się drastyczny spadek przewozów transportem wodnym śródlądowym (rys. 1). Słaba kondycja polskiej żeglugi śródlądowej związana jest z brakiem prac utrzymaniowych na szlakach żeglugowych. Skutkuje to pogarszającymi się warunkami nawigacyjnymi, nawet na skanalizowanych odcinkach rzek i na kanałach.

2 112 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 97, grudzień 2016 Rys. 1. Dane statystyczne żeglugi śródlądowej w Polsce [12] Fig. 1. Statistical data: inland waterways in Poland [12] Polska posiada gęstą sieć dróg wodnych, jednak o niskich parametrach technicznych, stąd mają one charakter regionalny. Długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce wynosi 3347 km. W latach , na skutek zaniedbań w ich utrzymaniu i modernizacji, długość śródlądowych dróg wodnych uznanych za żeglowne zmniejszyła się o 650 km, przy czym największe zmiany nastąpiły od 2000 r., kiedy ich długość zmalała o 466 km [6]. Mimo to w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej długość dróg wodnych w Polsce jest znacząca. Dłuższą siecią charakteryzują się cztery kraje europejskie: Niemcy, Finlandia, Francja i Holandia [6]. Długość dróg wodnych w poszczególnych krajach zobrazowano na rysunku 2. Rys. 2. Długość żeglownych dróg wodnych w krajach UE w km [5] Fig. 2. The length of navigable waterways in the EU (km). Study based on [5] Polska posiada korzystne warunki naturalne do rozwoju żeglugi śródlądowej. Świadczy o tym relatywnie wysoki wskaźnik gęstości sieci dróg wodnych. Na 1000 km 2 powierzchni kraju przypada 11,6 km dróg żeglownych, co prze-

3 E. Skupień, E. Kuciaba, A. Gąsior, Perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce wyższa średnią dla UE, gdzie wskaźnik ten wynosi średnio 9,3 km/1000 km 2. Najwyższą gęstość sieci dróg wodnych mają: Holandia (121,6 km/1000 km 2 ), Belgia (50,2 km/1000 km 2 ), Finlandia (23,7 km/1000 km 2 ), Niemcy (18,6 km/1000 km 2 ), Węgry (15,5 km/1000 km 2 ) oraz Luksemburg (14,2 km/1000 km 2 ) [9]. Oprócz relatywnie dużej długości i gęstości sieci dróg wodnych śródlądowych w Polsce o ich atutach świadczy układ korzystny z punktu widzenia przebiegu ciągów ładunkowych, zwłaszcza w kierunku portów morskich oraz połączenie z drogami wodnymi Europy Zachodniej. Niestety, problemy rozwoju transportu wodnego śródlądowego w Polsce od lat są ignorowane, w efekcie czego zmniejsza się udział tej gałęzi transporu w obsłudze potrzeb przewozowych. 16 listopada 2015 r. powołano Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, urząd ministra objął Marek Gróbarczyk, a sekretarzem stanu odpowiedzialnym za żeglugę śródlądową został Jerzy Materna. Środowisko żeglugowe w Polsce oczekuje, że powołanie nowego ministerstwa przełamie regres żeglugi śródlądowej i wpłynie na ożywienie gospodarcze podmiotów związanych z tą gałęzią transportu. 2. TENDENCJE ROZWOJU TRANSPORTU WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO W EUROPIE Żegluga śródlądowa obsługuje potrzeby transportowe gospodarki i społeczeństwa w regionach UE, w których istnieją warunki naturalne i układ dróg wodnych umożliwiający jej sprawne funkcjonowanie. Przewozy te są skoncentrowane w dorzeczach największych europejskich rzek, w połączeniu z portami morskimi i centrami gospodarczymi. Odmienne znaczenie dróg wodnych w systemach transportowych poszczególnych krajów europejskich oraz zróżnicowane nakłady na ich rozwój sprawiają, że udział żeglugi śródlądowej w obsłudze potrzeb transportowych w poszczególnych krajach europejskich jest zróżnicowany i waha się od 0,1% w Polsce, Czechach i Wielkiej Brytanii do 44,2% w Holandii, 28,3% w Rumunii, 26,1% w Bułgarii, 15,6% w Belgii i 9,6% w Niemczech [10]. Rysunek 3 przedstawia podział gałęziowy pracy przewozowej w wybranych krajach UE w 2014 r. Dominacja Holandii, Belgii, Niemiec, Rumunii i Bułgarii w przewozach żeglugą śródlądową w Europie jest znacząca ze względu na ich położenie geograficzne w delcie Renu i Dunaju oraz połączenie z portami morskimi. Holandia i Niemcy są usytuowane w centrum europejskiej sieci dróg wodnych. Obsługa portów morskich w Holandii, Belgii i Niemczech stanowi jedną z podstawowych funkcji żeglugi śródlądowej w systemach transportowych tych krajów. Wysoki udział żeglugi śródlądowej w podziale gałęziowym rynku usług transportowych krajów zachodnioeuropejskich jest również podyktowany wysoką rangą, nadaną żegludze śródlądowej w systemie transportowym tych krajów.

4 114 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 97, grudzień 2016 Rys. 3. Podział gałęziowy pracy przewozowej w wybranych krajach UE w 2014 r. [3] Fig. 3. Division of transport work in selected EU countries in 2014 [3] W latach zaobserwowano tendencję spadku udziału żelgugi śródlądowej w podziale gałęziowym rynku transportowego UE28 (z 6,78 do 5,97%). Od 2010 r. obserwowany jest wzrost tego udziału do 6,6% w 2014 r. Jednocześnie w analizowanym okresie widoczny jest trend wzrostu pracy przewozowej transportu wodnego śródlądowego w krajach UE28 (ze 122 mld tkm w 1995 r. do 151,0 mld tkm w 2014 r.). Praca przewozowa w krajach UE28 w latach wzrosła o [3]: 23,5% w żegludze śródlądowej; 33,9% w transporcie samochodowym; 5,8% w transporcie kolejowym. Jak wynika z rysunku 4, praca przewozowa w transporcie wodnym śródlądowym w krajach europejskich w długim okresie utrzymuje się na wysokim poziomie. W latach wzrosła ona następująco [3]: 93,8% w Bułgarii; 77,6% w Rumunii; 50,8% na Węgrzech; 31,0% w Belgii; 16,3% w Holandii; 13,2% w Finlandii. W analizowanym okresie w Polsce nastąpił spadek wielkości pracy przewozowej o 966,4% (z 1,173 mld tkm w 2000 r. do 0,11 mld tkm w 2014 r.). Średnio w 28 krajach UE praca przewozowa transportu wodnego śródlądowego wzrosła w latach o 11,3%. W okresie wzrost ten wyniósł 21,3%.

5 E. Skupień, E. Kuciaba, A. Gąsior, Perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce Rys. 4. Dynamika pracy przewozowej transportu wodnego śródlądowego na tle jego udziału w podziale gałęziowym rynku usług transportowych w UE28 w latach [3] Fig. 4. The dynamics of work within inland waterway transport with its participation at market of transport services division in European Union among years [3] W przejściowych okresach notowano spadki wielkości pracy przewozowej, spowodowane niekorzystnymi warunkami naturalnymi oraz spadkiem koniunktury gospodarczej. Na rysunku 3 widoczny jest wyraźnie wpływ kryzysu gospodarczego na wielkość pracy przewozowej transportu wodnego śródlądowego w poszczególnych krajach w 2009 r. W kolejnych latach praca przewozowa transportu wodnego śródlądowego w 28 krajach UE utrzymywała się na poziomie przekraczającym wartości sprzed załamania koniunktury gospodarczej. Rola transportu wodnego śródlądowego w obsłudze potrzeb transportowych gospodarki UE jest zdeterminowana układem dróg wodnych oraz stanem ich zagospodarowania, a także poziomem rozwoju innych gałęzi transportu, zwłaszcza transportu kolejowego. 3. PODZIAŁ KOMPETENCJI PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA FUNKCJONOWANIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE Zły stan polskiej żeglugi śródlądowej jest przede wszystkim wynikiem braku środków na inwestycje i utrzymanie dróg wodnych i budowli hydrotechnicznych. Wynika to jednak pośrednio ze skomplikowanego podziału kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za poszczególne komponenty tej gałęzi transportu. Organem zarządzającym strategiami i planami związanymi z transportem wodnym śródlądowym jest obecnie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Podlegają mu Urzędy Żeglugi Śródlądowej, których zadaniem jest głównie wydawanie dokumentów statkom i ich załogom oraz dbałość o bezpie-

6 116 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 97, grudzień 2016 czeństwo na drogach wodnych. Ponadto temu Ministerstwu przydzielono kompetencje dotyczące: funkcjonowania oraz rozwoju śródlądowych dróg wodnych w zakresie żeglugi śródlądowej; ruchu wodnego w zakresie żeglugi śródlądowej; budowy oraz modernizacji śródlądowych dróg wodnych; współpracy międzynarodowej na wodach granicznych oraz ujętych w systemie międzynarodowych dróg wodnych w zakresie zadań należących do działu (żegluga śródlądowa) [7]. Główną trudnością jest rozdzielenie powyższych kompetencji od zarządcy infrastruktury dróg wodnych. Ministerstwo Środowiska, poprzez podległy mu Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i jego oddziały regionalne, odpowiada za: utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych, stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, obejmującą budowle oraz urządzenia wodne; budowę, modernizację oraz utrzymanie śródlądowych dróg wodnych; ochronę przeciwpowodziową, w tym budowę, modernizację oraz utrzymanie urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz koordynację przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa [7]. Ponadto nie bez znaczenia pozostaje fakt, że znaczna część polskich śródlądowych dróg wodnych wpisana jest w tzw. obszar Natura 2000, stanowiąc rezerwaty przyrody, co zdecydowanie komplikuje przeprowadzanie na tych terenach inwestycji. Mimo rozdziału kompetencji pomiędzy różne podmioty, w ostatnim czasie prowadzone są dyskusje zmierzające ku wspólnemu dążeniu do poprawy warunków nawigacyjnych na polskich drogach śródlądowych. 4. ZAŁOŻENIA ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE Możliwość wzrostu przewozów ładunków transportem śródlądowym w Polsce uzależniona jest od poprawy parametrów dróg wodnych. Najważniejszym celem rozwoju śródlądowych dróg wodnych jest modernizacja bądź budowa dróg wodnych o parametrach IV klasy drogi wodnej, a także spełnienie warunków dotyczących infrastruktury transportu wodnego dla transeuropejskiej sieci transportowej. Dnia 14 czerwca 2016 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę dotyczącą założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata z perspektywą do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej stworzyło cztery priorytety, które składają się z jedenastu zadań, aby uzyskać zamierzony cel, polegający na rozwoju żeglugi śródlądowej poprzez zmniejszenie wpływu transportu na środowisko naturalne. Pierwszym priorytetem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest osiągnięcie między-

7 E. Skupień, E. Kuciaba, A. Gąsior, Perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce narodowej klasy żeglowności i włączenie w europejską sieć dróg wodnych Odrzańskiej Drogi Wodnej E-30. Zamierzone zadania służące realizacji inwestycji obejmują [8]: usunięcie występujących wąskich gardeł; dostosowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej do parametrów drogi wodnej Va; budowę na terenie Polski brakującego odcinka połączenia Dunaj-Odra-Łaba; budowę Kanału Śląskiego. Drugim priorytetem jest uzyskanie znacznej poprawy warunków nawigacyjnych na drodze wodnej rzeki Wisły. Zadania dla tego priorytetu to [8]: zbudowanie na odcinku od Warszawy do Gdańska kaskady Wisły; zbudowanie stopnia wodnego w Niepołomicach, modernizacja górnej skanalizowanej Wisły. Kolejny priorytet zakłada połączenie Odry-Wisły-Zalewu Wiślanego oraz Warszawa-Brześć, tj. rozbudowę dróg wodnych E-70 oraz E-40. Dla tego priorytetu zaplanowano poniższe zadania [8]: przygotowanie do modernizacji międzynarodowej drogi wodnej Odra-Siła- Zalew Wiślany, droga wodna E-70; przygotowanie do budowy odcinka międzynarodowej drogi wodnej Wisła- Dniepr z Warszawy do Brześcia na terenie Polski, droga wodna E-40. Ostatnim zaplanowanym priorytetem jest rozwój partnerstwa oraz współpracy na rzecz śródlądowych dróg wodnych. Planowane zadania dla ostatniego priorytetu są następujące [8]: wdrożenie systemu usług informacji rzecznej (RIS); rozwój współpracy partnerstwa kolejowego na rzecz śródlądowych dróg wodnych; rozwój współpracy międzynarodowej na rzecz śródlądowych dróg wodnych Szacunkowy koszt planowanych inwestycji Szacunkowe koszty założonych planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata z perspektywą do 2030 roku wynoszą dla [8]: Odrzańskiej Drogi Wodnej z Kanałem Gliwickim oraz z połączeniem Odra- Dunaj 30,7 mld zł; dolnego oraz środkowego odcinka Wisły od Warszawy do Gdańska ok. 31,5 mld zł; Kanału Śląskiego ok. 11 mld zł; drogi wodnej Warszawa-Brześć do 25,5 mld zł.

8 118 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 97, grudzień Źródła finansowania Potencjalnymi źródłami finansowania, wskazanymi przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, będą środki pieniężne z [8]: Funduszu Spójności; Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Funduszu Łącząc Europę ; Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych; Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Funduszu Żeglugi Śródlądowej; budżetu państwa; wsparcia inwestorów; Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowało założenia dotyczące funkcjonowania Funduszu Rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych, opartego na bazie istniejącego już Funduszu Żeglugi Śródlądowej. Fundusz ten miałby stanowić podstawę finansowania inwestycji, które byłyby prowadzone na drogach wodnych. Budżet funduszu miałyby stanowić składki m.in. ze środków finansowanych z opłat za korzystanie z dróg wodnych, urządzeń wodnych oraz z zasobów budżetowych przeznaczonych dla rozwoju wodnych dróg śródlądowych, dotacji państwowych [8]. Planowane jest powołanie Komitetu Sterującego ds. Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych. Zadaniem komitetu będzie m.in. wsparcie ministerstwa w procesie tworzenia studiów wykonalności dla Odrzańskiej Drogi Wodnej, kaskady Dolnej Wisły od Warszawy do Gdańska, połączenia Koźle- Ostrawa (polskiej części Dunaj-Odra-Łaba) oraz Kanału Śląskiego [11]. Jednym z efektów modernizacji śródlądowych dróg wodnych ma być wzrost produkcji energii elektrycznej uzyskiwanej z elektrowni wodnych. Z danych za 2011 r. wynika, że osiem elektrowni wodnych na Wiśle, które mogłyby zostać wybudowane wraz z budową kaskady dolnej Wisły, może wytworzyć rocznie 4153 GWh (3 4% krajowej produkcji energii) [11]. Równocześnie rozpoczęty został proces ratyfikacji konwencji AGN. Działania te mają służyć wpisaniu polskich dróg wodnych do TEN-T w 2017 r. WNIOSKI Problemy rozwoju transportu wodnego śródlądowego w Polsce narastają na skutek zaniedbań związanych z modernizacją, utrzymaniem i rozbudową dróg wodnych, w których efekcie wzrasta niepewność przedsiębiorstw żeglugowych co do perspektyw rozwoju.

9 E. Skupień, E. Kuciaba, A. Gąsior, Perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce Z przedstawionej analizy tendencji wzrostu pracy przewozowej transportu wodnego śródlądowego w krajach UE28 wynika, że w Unii Europejskiej działania służące aktywizacji transportu wodnego śródlądowego w systemie transportowym przynoszą efekty. Dzieje się tak pomimo konieczności pokonania trudności związanych z tradycyjnym postrzeganiem żeglugi śródlądowej przez potencjalnych klientów, trudności w rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego, jak i problemów zatrudnienia i kwalifikacji załóg. Uchwalone w Polsce założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych na lata z perspektywą do roku 2030 tworzą perspektywę rozwoju żeglugi śródlądowej zgodnego z tendencjami europejskimi w zakresie zrównoważonego rozwoju transportu, stanowiąc szansę wzrostu efektywności społeczno-ekonomicznej systemu transportowego w Polsce. Planowane inwestycje mogą stać się impulsem wzrostu konkurencyjności portów rzecznych i portów morskich ujścia Odry i Wisły oraz aktywizacji regionów nadrzecznych. Plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce zakładają realizację inwestycji ważnych dla ochrony przeciwpowodziowej, produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju żeglugi pasażerskiej i turystycznej. LITERATURA 1. Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, TRANS 102, Rada UE, Bruksela, 29 marca Duży Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa EU transport in figures. Statistical Pocketbook 2015, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2011 i Marktbeobachtung (2016), Europäische Binnenschifffahrt, Marktbeobachtung 2016, 5. Navigable inland waterways by carrying capacity of vessels, database. 6. Transport wyniki działalności w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa Ustawa z dnia 04 września 1997 r. o działach administracji rządowej (DzU z 2015 r., poz. 812, 1255, 1269, 1960). 8. Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata z perspektywą do roku 2030, Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, 14 czerwca Żegluga śródlądowa w Polsce w latach , Główny Urząd Statystyczny, Warszawa Źródła internetowe

10 120 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 97, grudzień 2016 PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INLAND NAVIGATION IN POLAND IN THE YEARS Summary The article presents the work growth analysis of inland waterway transport among 28 European Union countries within years 1995 to Moreover, the article includes information regarding the competences of The Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation and also describes presumptions of development plans for inland waterways in Poland between years , presumably even till Keywords: inland navigation, transport policy, cargo transportation.

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Długość sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce w 2013 r. wyniosła 3655 km, z czego 2417 km

Bardziej szczegółowo

WISŁA JAKO ISTOTNY ELEMENT KORYTARZA TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC- POŁUDNIE. dr Tomasz Sowiński Związek Miast Nadwiślańskich

WISŁA JAKO ISTOTNY ELEMENT KORYTARZA TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC- POŁUDNIE. dr Tomasz Sowiński Związek Miast Nadwiślańskich Rada Gospodarki Wodnej Regionu Dolnej Wisły WISŁA JAKO ISTOTNY ELEMENT KORYTARZA TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC- POŁUDNIE dr Tomasz Sowiński Związek Miast Nadwiślańskich ZWIĄZEK MIAST NADWIŚLAŃSKICH Projektu Koncepcji

Bardziej szczegółowo

Dolna Odra na styku morza i rzeki

Dolna Odra na styku morza i rzeki Vortrag (5) DIE SEEHÄFEN SZCZECIN-SWINOUJSCIE ALS BINDEGLIED ZWISCHEN OSTSEE UND ODER-REGION Grazyna Myczkowska, Szczecin Dolna Odra na styku morza i rzeki 43 ODRA JAKO GŁÓWNA OŚ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70 Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 DEKLARACJA PROGRAMOWA STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO ROKU 2020 (2030) etap do 2020 priorytet Odrzańska

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH

INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH Jan Kozłowski Marszałek Województwa Pomorskiego Kadyny 26 lipca 2008r. ŻEGLUGA W DELCIE WISŁY W LATACH 50 - TYCH XX WIEKU PROGRAM ROZWOJU DRÓG WODNYCH DELTY

Bardziej szczegółowo

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Plan referatu Rozwój gospodarki. Główne problemy logistyki. Wielkość krajowego rynku usług logistycznych. Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Vortrag (9) LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Monika Forys, Szczecin OFERTA LOIGISTYCZNA PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE W ZAKRESIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ potencjał i rzeczywistość Dipl.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Ekonomiczne perspektywy rozwoju Czechy i Niemcy od lat należą do strategicznych partnerów gospodarczych Polski. Na te kraje przypada

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ DIFIN SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMIC TECHNIK LOGISTYK ZAWÓD NA TOPIE TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Radosław Kacperczyk AUSTRIA BELGIA CYPR DANIA ESTONIA FINLANDIA

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Wspólne polityki w sferze transportu i przemysłu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju. śródlądowych dróg wodnych w Polsce

Kierunki rozwoju. śródlądowych dróg wodnych w Polsce Kierunki rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce prof. zw. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król dr Ryszard Rolbiecki Wzajemne dopasowanie wymiarów statków i dróg wodnych jest jednym z głównych czynników

Bardziej szczegółowo

Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020

Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020 Program Żegluga Śródlądowa 2015-2020 Realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020 Przy jedynie 7 procentowym zaangażowaniu dróg wodnych w transport towarów w Unii Europejskiej potrzebne

Bardziej szczegółowo

Żegluga śródlądowa to ogromny potencjał i ważny element zrównoważonego rozwoju Polski! Zobaczmy go!?.

Żegluga śródlądowa to ogromny potencjał i ważny element zrównoważonego rozwoju Polski! Zobaczmy go!?. Żegluga śródlądowa to ogromny potencjał i ważny element zrównoważonego rozwoju Polski! Zobaczmy go!?. Jacek Błażejczyk - Kappa System Ekspert Regionalnych Związków Pracodawców Lewiatana Żegluga śródlądowa?

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

II. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE

II. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE II. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE 1. Pozycja transportu wodnego śródlądowego w programach rozwoju transportu w Polsce i jej wpływ na rozwój transportu wodnego śródlądowego Jednym z podstawowych celów polityki

Bardziej szczegółowo

Współczesna Gospodarka

Współczesna Gospodarka Współczesna Gospodarka Contemporary Economy Vol. 5 Issue 2 (2014) 59-73 Electronic Scientific Journal ISSN 2082-677X www.wspolczesnagospodarka.pl CZY W POLSCE JEST POTRZEBNY TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY?

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH

Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH 1. Ocena możliwości wykorzystania śródlądowych dróg wodnych w świetle

Bardziej szczegółowo

Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika. DB Mobility Logistics AG

Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika. DB Mobility Logistics AG Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika DB Mobility Logistics AG DB Schenker Rail Polska S. A. Christian Schreyer Strategy Prezes Zarządu Transportation and Logistics (GSL) Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej

Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Odry i Ücker Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szczecin, 16 lutego

Bardziej szczegółowo

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE 1.Tendencje rozwoju żeglugi śródlądowej w krajach UE Do głównych, narastających wraz z rozwojem gospodarczym, dylematów europejskiej polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna, kierunki i uwarunkowania rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce

Analiza strategiczna, kierunki i uwarunkowania rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce Czesława CHRISTOWA 1, Maria CHRISTOWA-DOBROWOLSKA 2 Analiza strategiczna, kierunki i uwarunkowania rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce 1. WSTĘP Priorytetowe kierunki polityki transportowej UE w latach

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZGADNIENIA INZYNIERII ŚRODOWISKA

WYBRANE ZGADNIENIA INZYNIERII ŚRODOWISKA 1 KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA WYBRANE ZGADNIENIA INZYNIERII ŚRODOWISKA Znaczenie Odry dla gospodarki regionu, potrzeby inwestycyjne w aspekcie zachowania zasady zrównoważonego rozwoju. dr Bogdan Tomaszek

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO POLSKI, NIEMIEC I CZECH

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO POLSKI, NIEMIEC I CZECH Piotr SZCZĘSNY, Joanna RYMARZ BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO POLSKI, NIEMIEC I CZECH Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki analiz głównych wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego w trzech sąsiednich

Bardziej szczegółowo

HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO

HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO III EDYCJA KONFERENCJI NA TEMAT PERSPEKTYW ROZWOJU RYNKU LOGISTYKI I MAGAZYNÓW W AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ Inwestycje logistyczne na Śląsku: bodźce, szanse,

Bardziej szczegółowo

3.8 Odra główny korytarz ekologiczny obszaru i oś komunikacyjna obszaru pogranicza

3.8 Odra główny korytarz ekologiczny obszaru i oś komunikacyjna obszaru pogranicza 3.8 Odra główny korytarz ekologiczny obszaru i oś komunikacyjna obszaru pogranicza 1. Podstawy formułowania polityki przestrzennej 1.1. Opis obszaru działań Odrzańska Droga Wodna stanowi element ukształtowanego

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 DLACZEGO POTRZEBNA JEST DYSKUSJA? wyczerpywanie się stosowanych dotychczas źródeł energii problem ekologiczny (efekt cieplarniany)

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

1. Typ projektów (A): transport morski: 1.1 Dodatkowe kryteria formalne dla wszystkich typów projektów (A):

1. Typ projektów (A): transport morski: 1.1 Dodatkowe kryteria formalne dla wszystkich typów projektów (A): Załącznik do Uchwały nr 25/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU Według przepisów prawa UE i Polski inż. Bartłomiej Asztemborski basztemborski@kape.gov.pl dr inż. Ryszard Wnuk Zmień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie Rozwój

Bardziej szczegółowo

PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim. dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański

PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim. dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański Instytut Morski, Gdańsk, 16.05.2007 Główna teza prezentacji PPP choć atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości Budownictwo polskie w latach światowego kryzysu gospodarczego E l ż b i e t a St a r z y k R e n a t a Ko z i k 40 Świat Nieruchomości W latach 2006-2008, gdy amerykański kryzys finansowy przeradzał się

Bardziej szczegółowo

Stan infrastruktury w Polsce

Stan infrastruktury w Polsce Stan infrastruktury w Polsce jako czynnik ograniczający rozwój społeczno-gospodarczy dr Ryszard Rolbiecki Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Katedra Polityki Transportowej Istotna rola sieci transportowej

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Badania i innowacje

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Zrównoważony rozwój w strategii woj. wielkopolskiego wprowadzenie do części warsztatowej Patrycja Romaniuk, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Poznań, 04.03.2013 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

Program Bałtyk 2015-2020

Program Bałtyk 2015-2020 Program Bałtyk 2015-2020 Realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do Programu Bałtyk. Program stanowi platformę wymiany

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego. www.wzp.pl

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego. www.wzp.pl Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego Kontrakt terytorialny założenia Kontrakt terytorialny to umowa zawarta pomiędzy rządem a samorządem województwa, w której wskazane zostaną cele

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Opolska. obszar funkcjonalny Opola. Wspólnie osiągniemy więcej

Aglomeracja Opolska. obszar funkcjonalny Opola. Wspólnie osiągniemy więcej Aglomeracja Opolska obszar funkcjonalny Opola Wspólnie osiągniemy więcej Aglomeracja Opolska: płaszczyzna współpracy jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego powstała: we wrześniu 2012r.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE Magdalena Daszkowska POLSKIE PORTY MORSKIE Portem morskim nazywa się całokształt budowli, urządzeń inżynierskich, wspartych odpowiednimi systemami informatycznymi (technicznymi i zarządczymi); umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa. Kraków, 20 kwiecień 2012

Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa. Kraków, 20 kwiecień 2012 Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa Kraków, 20 kwiecień 2012 1 Projekt krajowy brutto na km2 Bank Światowy Reshaping Economic Geography 2 Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych Pakiet "Czysta Energia dla u" Europejska strategia dotycząca paliw alternatywnych i towarzyszącej im infrastruktury Warszawa, 15 kwietnia 2013 Katarzyna Drabicka, Policy Officer, European Commission, DG

Bardziej szczegółowo

3.2. Porty ujścia Odry

3.2. Porty ujścia Odry 3.2. Porty ujścia Odry 1. Podstawy formułowania polityki przestrzennej 1.1. Opis obszaru działań Portami ujścia Odry są Szczecin i Świnoujście, będące portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej,

Bardziej szczegółowo

Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013. Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A.

Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013. Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013 Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Projekty modernizacji linii kolejowych realizowane w latach 2004 2006 2 Projekty

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno. RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r.

Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno. RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r. Ocena oddziaływania portów morskich w Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno gospodarczą w województwie pomorskim RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Beneficjenci W programach transnarodowych (CE, BSR) zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne. W programie INTERREG

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) Katowice, 24 listopada 2014 r. Obszar programu Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo,

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki transportowej i przestrzennej na energochłonność gospodarki i transportu oraz emisję gazów cieplarnianych. Wojciech Suchorzewski

Wpływ polityki transportowej i przestrzennej na energochłonność gospodarki i transportu oraz emisję gazów cieplarnianych. Wojciech Suchorzewski Wpływ polityki transportowej i przestrzennej na energochłonność gospodarki i transportu oraz emisję gazów cieplarnianych Wojciech Suchorzewski KSZTAŁTOWANIE INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ ZGODNIE Z ZASADAMI

Bardziej szczegółowo

Propozycje ochrony zasobów wodnych w Polsce

Propozycje ochrony zasobów wodnych w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Propozycje ochrony zasobów wodnych w Polsce Lipiec 1992 Elżbieta Berkowska, Jacek Głowacki Informacja Nr 53 Polska

Bardziej szczegółowo

Transport wyniki działalności w 2010 r.

Transport wyniki działalności w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS W sierpniu br. ukazała się kolejna edycja publikacji

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik żeglugi śródlądowej 314[02]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik żeglugi śródlądowej 314[02]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 15 Strona 2 z 15 Strona 3 z 15 W pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie następujące elementy wykonane przez zdającego: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia wynikające z treści zadania

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ TRANSPORTU TOWAROWEGO DO I Z PORTÓW UE

UDZIAŁ TRANSPORTU TOWAROWEGO DO I Z PORTÓW UE DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI WEWNĘTRZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ DEPARTAMENT POLITYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI TRANSPORT I TURYSTYKA UDZIAŁ TRANSPORTU TOWAROWEGO DO I Z PORTÓW UE STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 5 października 2009 r. (06.10) (OR. en) 14075/09 TRANS 373 MAR 136 AVIATION 156 ENV 634 ENER 320 IND 121 NOTA Od: Do: Nr wniosku Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kraków, 16 X 2012 r. Strategiczne podstawy podejmowanych działań sanacyjnych M a s t e r P l a n d l a t r a

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DOCHODOWA ROLNICTWA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WCHODNIEJ THE INCOME SITUATION IN AGRICULTURE IN THE CEE COUNTRIES

SYTUACJA DOCHODOWA ROLNICTWA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WCHODNIEJ THE INCOME SITUATION IN AGRICULTURE IN THE CEE COUNTRIES Walenty Poczta 1 Anna Fabisiak 2 Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej Akademia Rolnicza w Poznaniu SYTUACJA DOCHODOWA ROLNICTWA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WCHODNIEJ THE INCOME SITUATION IN AGRICULTURE

Bardziej szczegółowo

Znowelizowana Transport European Network (sieć TEN)

Znowelizowana Transport European Network (sieć TEN) Łódź, dn. 04.03.2012r Znowelizowana Transport European Network (sieć TEN) 1. Nowa europejska mapa TEN W Europie w sieci TEN (Transport European Network) zaszły duże zmiany. Rewolucja obejmie trzy sektory:

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Arkadiusz Zgliński Zarząd Portu Morskiego Elbląg POŁOŻENIE PORTU I KIERUNKI TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 02 TO/ZBwTM (II stopień)

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 02 TO/ZBwTM (II stopień) dr Adam Salomon Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 02 TO/ZBwTM (II stopień) ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TRANSPORTOWYMI program wykładu 02. Transport drogowy. ZST - wykłady 2 Praca przewozowa transportu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI MASZYN POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Raport Serii SPRAWOZDANIA Nr SPR-74/2010

INSTYTUT KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI MASZYN POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Raport Serii SPRAWOZDANIA Nr SPR-74/2010 INSTYTUT KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI MASZYN POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Raport Serii SPRAWOZDANIA Nr SPR-74/2010 Analiza możliwości wykorzystania dla potrzeb transportu planowanego Kanału Śląskiego łączącego

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Poznań, 11.06.2010 r. Budowa nowych linii kolejowych o wysokich parametrach technicznych (prędkość maksymalna powyżej 300 km/h) jest dominującą tendencją

Bardziej szczegółowo

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO?

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest kwestią wyboru pewnego modelu cywilizacyjnego. Skutki ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury transportowej w Polsce na poziomie krajowym i samorządowym. Bruksela, 30 stycznia 2014r.

Rozwój infrastruktury transportowej w Polsce na poziomie krajowym i samorządowym. Bruksela, 30 stycznia 2014r. Rozwój infrastruktury transportowej w Polsce na poziomie krajowym i samorządowym Bruksela, 30 stycznia 2014r. DOKUMENT PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W STYCZNIU 2013 R. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce do roku 2020. Dr Marcin Pawęska Prezes CILT (UK) - Polska

Wyzwania rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce do roku 2020. Dr Marcin Pawęska Prezes CILT (UK) - Polska Wyzwania rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce do roku 2020 Dr Marcin Pawęska Prezes CILT (UK) - Polska Warszawa, 24.06.2013 Warszawa, 24.06.2013 Agenda Wyzwania rozwoju infrastruktury transportowej

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA W ZAKRESIE TRANSPORTU WODNEGO WYKONANA NA POTRZEBY STRATEGII ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

EKSPERTYZA W ZAKRESIE TRANSPORTU WODNEGO WYKONANA NA POTRZEBY STRATEGII ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO EKSPERTYZA W ZAKRESIE TRANSPORTU WODNEGO WYKONANA NA POTRZEBY STRATEGII ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Opracowanie: mgr inż. Andrzej Adamczyk Katowice, październik 2011 r. 1. Stan podsystemu

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r.

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w latach 2014 2023 1) FS/POIiŚ2014-2020 uzupełnienie i zakończenie inwestycji na ciągach, na

Bardziej szczegółowo

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 2 W układzie międzynarodowym region zachodniopomorski ma ważne tranzytowe znaczenie. Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w układzie: północ - południe,

Bardziej szczegółowo

Krystyna Wojewódzka-Król Ryszard Rolbiecki

Krystyna Wojewódzka-Król Ryszard Rolbiecki Krystyna Wojewódzka-Król Ryszard Rolbiecki MAPA ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH. DIAGNOZA STANU I MOŻIWOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE Sopot grudzień 2008 Źródło:opracowanie własne

Bardziej szczegółowo

Kolej Dużych Prędkości w Polsce realny i potrzebny projekt czy tylko marzenie?

Kolej Dużych Prędkości w Polsce realny i potrzebny projekt czy tylko marzenie? Kolej Dużych Prędkości w Polsce realny i potrzebny projekt czy tylko marzenie? Transeuropejska sieć transportowa TEN-T we wszystkich swoich wymiarach: drogowym, kolejowym, portów lotniczych, dróg śródlądowych

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku NewConnect. Kupiec S.A. Nazwa projektu Nazwa firmy Nazwisko prelegenta

Debiut na rynku NewConnect. Kupiec S.A. Nazwa projektu Nazwa firmy Nazwisko prelegenta Debiut na rynku NewConnect Kupiec S.A. Nazwa projektu Nazwa firmy Nazwisko prelegenta Historia spółki 2002 Rozpoczęcie działalności przez spółkę Kupiec Spółka Jawna zajmującą się przewozami polskiego eksportu

Bardziej szczegółowo

Z BIEGIEM RZEK, CZY POD PRĄD? stan prac nad Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii oraz Prawem Wodnym

Z BIEGIEM RZEK, CZY POD PRĄD? stan prac nad Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii oraz Prawem Wodnym Konferencja Z BIEGIEM RZEK, CZY POD PRĄD? stan prac nad Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii oraz Prawem Wodnym ZNACZENIE MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH W SYSTEMIE ENERGETYCZNYM KRAJU Poznań, dnia 28 maja

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU POLSKI DO 2020 ROKU (z perspektywą do 2030 roku)

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU POLSKI DO 2020 ROKU (z perspektywą do 2030 roku) Europejski Kongres Finansowy Sopot, 23-25 maja 2012 roku STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU POLSKI DO 2020 ROKU (z perspektywą do 2030 roku) Prof. dr hab. Jan Burnewicz, Uniwersytet Gdański MIEJSCE SRT W STRATEGII

Bardziej szczegółowo

4.2.3. Transport wodny

4.2.3. Transport wodny 4.2.3. Transport wodny 4.2.3.1. Transport drogą wodną Uwarunkowania zewnętrzne, a znaczenie ODW Droga wodna nie może być rozpatrywana jako wydzielony element z pewnej całości. Sama droga, jej parametry

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Przyroda i turystyka regionu pomorza i kujaw 3 Rewitalizacja drogi wodnej Wisła Odra

Bardziej szczegółowo

X. Źródła finansowania Programu ochrony środowiska

X. Źródła finansowania Programu ochrony środowiska X. Źródła finansowania Programu ochrony środowiska Realizacja większości zadań ujętych w Programie wymaga nakładów finansowych. Orientacyjne koszty ich wykonania przedstawione zostały w Tabeli 11, dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej 1 Cel badania Głównym celem badania jest określenie korzyści, jakie kraje UE15 osiągają

Bardziej szczegółowo

Administracja żeglugi śródlądowej w Polsce - rys historyczny

Administracja żeglugi śródlądowej w Polsce - rys historyczny Dr Jan Pyś Administracja żeglugi śródlądowej w Polsce - rys historyczny Administracja żeglugi śródlądowej obchodzi w bieżącym roku jubileusz 50-cio lecia. Od pół wieku istnieją urzędy, których zadaniem

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Lp. Nazwa projektu / zakres projektu* Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Społeczna rola sportu w kontekście polityki europejskiej. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko

Społeczna rola sportu w kontekście polityki europejskiej. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Społeczna rola sportu w kontekście polityki europejskiej Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Europejski Model Sportu struktura piramidy/ monopol federacji autonomia organizacji pozarządowych zasada finansowej

Bardziej szczegółowo

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska Departament Zasobów Wodnych Warszawa, 11-12 czerwca 2015 r. Dyrektywy istotne dla inwestycji wodnych

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.1.2010 KOM(2009)713 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Monitorowanie emisji CO 2 z nowych samochodów osobowych w UE:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY. Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie

KOMUNIKAT PRASOWY. Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie KOMUNIKAT PRASOWY Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie W Europie Zachodniej tylko co piąta faktura jest regulowana po terminie

Bardziej szczegółowo

Transport kolejowy z ITL Polska. Twój towar w dobrych rękach

Transport kolejowy z ITL Polska. Twój towar w dobrych rękach Transport kolejowy z ITL Polska Twój towar w dobrych rękach 2 Agenda Historia i struktura właścicielska Grupa Captrain w holdingu SNCF ITL Polska w liczbach Klienci i kierunki rozwoju Spółki Kontakt 3

Bardziej szczegółowo

Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku

Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku Nr 146 / 2013 22 11 13 INSTYTUT ZACHODNI im. Zygmunta Wojciechowskiego Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań Autor: Piotr Misztal Handel

Bardziej szczegółowo

Główne założenia i stan przygotowania

Główne założenia i stan przygotowania Program Współpracy Brandenburgia-Polska 2014-2020 Główne założenia i stan przygotowania Sulechów, 24 kwietnia 2015 r. 1 Obszar wsparcia Brandenburgia-Polska 2014-2020 Po stronie polskiej: całe woj. lubuskie

Bardziej szczegółowo

Rola transportu drogowego w kreowaniu zrównoważonej gospodarki w Polsce

Rola transportu drogowego w kreowaniu zrównoważonej gospodarki w Polsce dr Urszula Motowidlak Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Zakład Logistyki Rola transportu drogowego w kreowaniu zrównoważonej gospodarki w Polsce Białowieża, 4-6 grudnia 2013 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Seminarium informacyjno naukowe

Seminarium informacyjno naukowe Seminarium informacyjno naukowe Budownictwo na Lubelszczyźnie w statystyce perspektywy dla nauki Przemiany budownictwa ostatniej dekady w woj. lubelskim na tle kraju w świetle badań statystycznych Zofia

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r. DZIAŁALNOŚĆ ZAGRANICZNYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ W POLSCE ORAZ KRAJJOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ ZA GRANICĄ W 2010 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r. Autorzy: Przemysław Rodziewicz

Bardziej szczegółowo

Projekt modelu ubezpieczenia OC opracowany został na podstawie:

Projekt modelu ubezpieczenia OC opracowany został na podstawie: Sprostowanie dotyczące artykułu Centrum Zrównoważonego Transportu pyta czy drakońskie ubezpieczenia zlikwidują koleje lokalne i turystyczne w Polsce?, opublikowanego na stronie internetowej Fundacji PROKOLEJ

Bardziej szczegółowo