INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH"

Transkrypt

1 INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH Jan Kozłowski Marszałek Województwa Pomorskiego Kadyny 26 lipca 2008r.

2 ŻEGLUGA W DELCIE WISŁY W LATACH 50 - TYCH XX WIEKU

3

4 PROGRAM ROZWOJU DRÓG WODNYCH DELTY WISŁY I ZALEWU WIŚLANEGO w zakresie turystycznego ich wykorzystania) PRIORYTETY II. ROZWÓJ DRÓG WODNYCH DELTY WISŁY I ZALEWU WIŚLANEGO W ZAKRESIE TURYSTYCZNEGO ICH WYKORZYSTANIA Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej w zakresie budownictwa wodnego na szlakach wodnych Poprawa żeglowności i bezpieczeństwa szlaków wodnych Zwiększenie ruchu turystycznego poprzez stworzenie sytemu informacji turystyki wodnej II. AKTYWIZACJA GOSPODARCZA W OTOCZENIU SZLAKÓW WODNYCH DELTY WISŁY I ZALEWU WIŚLANEGO Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury poprawiającej i zwiększającej dostępność do obiektów i atrakcji turystycznych wokół szlaków wodnych Rozwój wyspecjalizowanych form turystyki i rekreacji, wykorzystujących walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe

5 SIEĆ DRÓG WODNYCH DELTY WISŁY I ZALEWU WIŚLANEGO

6 DOKUMENTY STRATEGICZNE Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2020 Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Pomorskiego Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego Program rewitalizacji gospodarczej obszaru Delty Wisły i Zalewu Wiślanego Program rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego

7 INFRASTRUKTURA ŻEGLARSKA

8 MOSTY ZWODZONE

9 PĘTLA ŻUŁAWSKA ROZWÓJ TURYSTYKI WODNEJ

10

11

12 ZAKRES WSPÓŁPRACY MDW E 70 współpracy z regionami spoza granic Polski leżącymi wzdłuż MDW E 70 współtworzenia międzyregionalnej polityki skoordynowanego wykorzystania potencjału MDW E 70 dla rozwoju gospodarczego usuwania barier nawigacyjnych rozwoju węzłów wodnych aktywizacji turystyki wodnej ochrony przeciwpowodziowej rozwoju żeglugi śródlądowej

13 MDW E 70 WSPÓLNA SPRAWA Zbigniew Ptak Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Kadyny 26 lipca 2008r.

14

15 CHARAKTERYSTYKA MDW E 70 MDW E-70, poprzez Odrę od Kanału Odra-Hawela do ujścia Warty, drogę wodną Odra-Wisła oraz Wisłę i Nogat lub Szkarpawę, Zalew Wiślany, łączy Berlin z Kaliningradem oraz przez sieć innych dróg wodnych Holandię z Rosją i Łotwą. Wyróżnić można tu następujące odcinki: - drogę wodną Odra-Wisła, w skład, której wchodzi: dolna Warta (68,2 km), Noteć wolnopł. (49,9 km), Noteć skanal. (137,3 km), Kanał Bydgoski (24,5 km), Brda skanal. (14,4 km), - dolna Wisła (na odcinku od Fordonu do ujścia Wisły) (170,2 km) - Nogat (62,0 km) (lub Szkarpawa (25,2km), - Zalew Wiślany.

16

17 ZAKRES WSPÓŁPRACY MDW E 70 współpracy z regionami spoza granic Polski leżącymi wzdłuż MDW E 70 współtworzenia międzyregionalnej polityki skoordynowanego wykorzystania potencjału MDW E 70 dla rozwoju gospodarczego usuwania barier nawigacyjnych rozwoju węzłów wodnych aktywizacji turystyki wodnej ochrony przeciwpowodziowej rozwoju żeglugi śródlądowej

18 PRODUKT TURYSTYCZNY - PĘTLA ŻUŁAWSKA oryginalna kompozycja różnych dóbr turystycznych (walorów i atrakcji) oraz przeróżnych usług umożliwiających ich turystyczne wykorzystanie w trakcie pobytu na terenie Żuław i Zalewu Wiślanego synergia pomiędzy wyjątkowym i zróżnicowanym środowiskiem przyrodniczym i dziedzictwem kulturowym, unikalnym w skali europejskiej wysokiej jakości oraz bezpieczna infrastruktura turystyczna w postaci portów i przystani żeglarskich oraz pomostów cumowniczych służącej zarówno aktywnemu uprawianiu sportów wodnych jak również innym formą turystyki kompleksowa i spójna oferta umożliwiająca skorzystanie z wielu usług trakcie pobytu na terenie Żuław i Zalewu Wiślanego ujednolicone rozwiązania w zakresie: identyfikacji wizualnej (logo, szata graficzna) informacja i promocja (strona internetowa, tablice informacyjne, materiały promocyjne i informacyjne, wydarzenia i imprezy cykliczne) przestrzenno-technicznym,

19 PROJEKT PĘTLA ŻUŁAWSKA ROZWÓJ TURYSTYKI WODNEJ Projekt Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej o wartości 83,6 mln złotych zakłada kompleksowy rozwój turystyki wodnej w obszarze Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. obejmuje: Budowę, rozbudowę infrastruktury turystycznej w zakresie budownictwa wodnego na szlakach wodnych (powstanie sieci portów i przystani wraz z odpowiednią infrastrukturą towarzyszącą) Poprawę żeglowności i bezpieczeństwa szlaków wodnych oznakowanie (tablice informacyjne) Reaktywację mostów zwodzonych System informacji i promocji turystyki wodnej

20 PĘTLA ŻUŁAWSKA ROZWÓJ TURYSTYKI WODNEJ KOSZT: 83, 1 mln zł LICZBA PARTNERÓW :18 ZAKRES: - 5 portów żeglarskich -10 przystani jachtowych - 7 pomostów cumowniczych - 4 przystanie żeglugi pasażerskiej - przebudowa 2 mostów na zwodzone -elektryfikacja śluzy -system informacji i promocji turystyki TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI: czerwiec 2009 grudzień 2011

21 PORT JACHTOWY W KRYNICY MORSKIEJ

22 ZAGOSPODAROWANIE DLA POTRZEB TURYSTYKI WODNEJ RZEKI ODRY I WARTY W WOJ. LUBUSKIM

23 NOTECKI SZLAK WODNY

24 BYDGOSKI WĘZEŁ WODNY

25 ZAGOSPODAROWANIE DLA POTRZEB TURYSTYKI WODNEJ RZEKI WISŁY W TORUNIU

26 ZACHODNIOPOMORSKI SZLAK ŻEGLARSKI

27 YACHT PORT ZELENOGRADSK (Rosja)

28 ROZWÓJ TURYSTYKI WODNEJ NA ZALEWIE KUROŃSKIM (Litwa)

29 PORT JACHTOWY W NERINDZE (Litwa)

30 RAPORT Zbigniew Ptak Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Kadyny 25 lipca 2008r.

31

32

33 INWESTOWANIE W OBSZARACH NATURA 2000 Generalnym wymogiem przepisów prawa unijnego, a w ślad za nim prawa polskiego, jest zakaz prowadzenia na obszarach Nie w ich sąsiedztwie działań, w tym w szczególności lokalizowania obiektów, których budowa lub wykorzystywanie mogłyby negatywnie wpływać na taki obszar Natura Od tej reguły są jednak pewne wyjątki występuje nadrzędny interes publiczny; brak jest rozsądnej alternatywy dla wybranego wariantu inwestycji; inwestor zapewni kompensację przyrodniczą.

34 PRIORYTETY INWESTYCYJNE NA MDW E 70 cz.1 Zgodnie kierunkami przedstawionymi w planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, prognozy rozwoju transportu wodnego śródlądowego przewidują do roku 2015 wzrost w skali kraju: przewozów towarowych do poziomu 20 mln ton rocznie przewozów pasażerskich do poziomu 2 mln osób rocznie.

35 PRIORYTETY INWESTYCYJNE NA MDW E 70 cz.2 Zasadniczym warunkiem rozwoju żeglugi śródlądowej jest modernizacja i rozbudowa śródlądowych dróg wodnych stanowiących jeden z komponentów gospodarki wodnej. Szczególne znaczenie dla prowadzenia transportu wodnego śródlądowego ma utrzymanie drogi wodnej o znaczeniu międzynarodowym E-70. Wprawdzie wymieniona droga wodna nie spełnia aktualnie wymogów międzynarodowych, tym niemniej podpisanie Europejskiego porozumienia o głównych śródlądowych drogach wodnych międzynarodowego znaczenia (AGN) tworzy podstawę prawną do projektowania i realizacji programów rozwoju tych śródlądowych dróg wodnych.

36 PRIORYTETY INWESTYCYJNE NA MDW E 70 cz.3 Obecnie stan techniczny rzek drogi wodnej E-70 na kierunku wschód zachód nie pozwala na prowadzenie żeglugi towarowej na większości jej odcinków, a żadna z pozostałych dróg wodnych przechodzących przez Polskę nie spełnia wymagań porozumienia AGN przewidującego, że drogi śródlądowe o znaczeniu międzynarodowym powinny mieć parametry co najmniej IV klasy, tzn. powinny być dostępne dla statków o ładowności 1500 ton, mieć głębokość tranzytową 2,80 m, szerokość 40 m, śluzy o wymiarach przynajmniej 120x12 m, minimalny prześwit pod mostami 5,25 m.

37 PRIORYTETY INWESTYCYJNE NA MDW E 70 cz.4 Dla dostosowania polskiego odcinka drogi wodnej E-70 do tych wymagań wystąpi potrzeba podjęcia wielu przedsięwzięć inwestycyjnych, mających na celu podniesienie omawianej drogi do IV klasy: Warta - Noteć - Kanał Bydgoski (droga wodna Odra-Wisła) od Kostrzyna do Bydgoszczy (obecnie klasa Ib i II), Wisła od Bydgoszczy do Białej Góry, ujście Nogatu (klasa II), Szkarpawa od Gdańskiej Głowy (Wisła) do Elbląga (klasa II).

38 PRIORYTETY INWESTYCYJNE NA MDW E 70 cz.5 Ze względu na szeroki zakres inwestycji oraz barierę wysokiej kapitałochłonności inwestycji hydrotechnicznych, uzyskanie parametrów określonych wymaganiami Umowy AGN na drodze wodnej E-70 w najbliższych latach wydaje się niemożliwe. Należy zatem położyć nacisk na przywrócenie możliwości żeglugi na drodze wodnej Odra-Wisła i zapewnienie przynajmniej II klasy na całej długości, umożliwiających żeglugę barkami o ładowności 500 ton (długość 57 m, szerokość 7,5 9,0 m, zanurzenie 1,6 m).

39 PRIORYTETY INWESTYCYJNE NA MDW E 70 NA ODCINKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO cz.6 Spośród 22 czynnych śluz na drodze wodnej Odra-Wisła, 1 śluza spełnia wymagania określone dla klasy IV, 13 śluz spełnia warunki dla klasy II, a 8 obiektów wymaga zwiększenia głębokości. Wszystkie obiekty inżynieryjne przebiegające ponad drogą wodną Odra-Wisła spełniają parametry określone dla II klasy. Na ogólną liczbę 58 przejść nadwodnych (z wyłączeniem linii energetycznych) 8 obiektów nie przewyższa swoimi parametrami wymagania określone dla klasy II, 31 obiektów dla klasy III oraz 19 obiektów dla klasy IV

40 PRIORYTETY INWESTYCYJNE NA MDW E 70 cz.7 Wąskie gardła na MDW E 70 Lp Rzeka km Miejscowość Obiekt Prześwit ponad WWŻ [m] do klasy III 1 Szkarpawa - Drewnica, Rybina mosty zwodzone brakuje przynajmniej: 2 Nogat 50,80 Kępki most drogowy 3,30 0,70 3 Brda 3,10 Bydgoszcz most kolejowy 3,26 0,74 4 Brda 5,40 Bydgoszcz most drogowy 3,24 0,76 5 Brda 12,40 Bydgoszcz kładka dla pieszych 3,79 0,21 6 Brda 12,84 Bydgoszcz most drogowy 3,96 0,04 7 Kanał Bydgoski 19,95 Prądy 3,85 0,15 8 Kanał Bydgoski 20,97 Osowa Góra 3,78 0,22 9 Noteć Dolna 170,38-3,40 0,60 most drogowy (śluza nr 5 Prądy) most drogowy (śluza nr 6 Osowa Góra) most kolejowy

41 Dziękuje za uwagę

Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce

Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce Opracowanie: Landbrand s.c. Ubumind sp.j. Opracowano na zlecenie: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Biuro Rozwoju Dróg Wodnych 80-810

Bardziej szczegółowo

miejska pracownia urbanistyczna w bydgoszczy

miejska pracownia urbanistyczna w bydgoszczy 2 miejska pracownia urbanistyczna w bydgoszczy 3 Gdy nie wiesz, do jakiego portu zmierzasz, pomyślne wiatry nie będą ci wiały. Seneka program rewitalizacji i rozwoju bydgoskiego węzła wodnego 4 Program

Bardziej szczegółowo

Analiza uwarunkowań inwestycyjnych Dolnej Wisły

Analiza uwarunkowań inwestycyjnych Dolnej Wisły Upgrading of Inland Waterway and Sea Ports WP4 Analiza uwarunkowań inwestycyjnych Dolnej Wisły Autorzy: Woś K., Wiśnicki B., Jędrzychowski K., Jędrzychowski H. Partner: Mazovia Development Agency Plc Miejsce&Data:

Bardziej szczegółowo

ELBLĄSKI OBSZAR FUNKCJONALNY

ELBLĄSKI OBSZAR FUNKCJONALNY ELBLĄSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Analiza Uwarunkowań Przestrzennych Opracowanie PHU Maxi Usługi Urbanistyczne Warszawa-Elbląg 2015 UWARUNKOWANIA spis treści: 1. Wprowadzenie... 8 1.1. Podstawa prawna powołania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO / ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH

STRATEGIA ROZWOJU ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO / ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH STRATEGIA ROZWOJU ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO / ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH Elbląg, czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 1. ZASIĘG GEOGRAFICZNY ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb

Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb 1 1. śegluga towarowa... 3 1.1 Przystosowanie całego polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 do wymogów II klasy Ŝeglowności...

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim str. 4-5. regionplus24.pl 1

Rozmowa z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim str. 4-5. regionplus24.pl 1 Rozmowa z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim str. 4-5 regionplus24.pl 1 2 regionplus24.pl MIĘDZYNARODOWY KONGRES EKOLOGII MIAST redaktor naczelny Rzeki dla regionów... 4 Piotr

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA WODNYCH DRÓG ŚRÓDLĄDOWYCH I PORTÓW MORSKICH. WP 4 Needs Assessment

MODERNIZACJA WODNYCH DRÓG ŚRÓDLĄDOWYCH I PORTÓW MORSKICH. WP 4 Needs Assessment MODERNIZACJA WODNYCH DRÓG ŚRÓDLĄDOWYCH I PORTÓW MORSKICH WP 4 Needs Assessment Opracowanie i badanie pilotażowe systemu wspomagającego żeglugę na odcinku Dolnej Wisły między Warszawą a Gdańskiem (droga

Bardziej szczegółowo

Pętla śuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I

Pętla śuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I Załącznik nr 6 SIWZ Pętla śuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I Strategia komunikacji i kreacji kampanii promocyjnej na potrzeby realizacji projektu - SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I ANALIZY - STRATEGIA... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

3.2. Porty ujścia Odry

3.2. Porty ujścia Odry 3.2. Porty ujścia Odry 1. Podstawy formułowania polityki przestrzennej 1.1. Opis obszaru działań Portami ujścia Odry są Szczecin i Świnoujście, będące portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej,

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce

Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce Część 1. Analiza funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego oraz turystyki wodnej w Polsce Klient: Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TURYSTYCZNEGO ROZWOJU AKWENÓW I TERENÓW NADWODNYCH SZCZECINA

PROGRAM TURYSTYCZNEGO ROZWOJU AKWENÓW I TERENÓW NADWODNYCH SZCZECINA PROGRAM TURYSTYCZNEGO ROZWOJU AKWENÓW I TERENÓW NADWODNYCH SZCZECINA opracował Zespół pod kierunkiem dr. Tomasza Studzienieckiego, w składzie: 1. Prof. dr hab. Barbara Marciszewska 2. Dr hab. Beata Meyer,

Bardziej szczegółowo

VI. PROPOZYCJE W ZAKRESIE OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO...96. 6.1. Charakterystyka usługi...96 6.2. Planowany system obsługi ruchu turystycznego...

VI. PROPOZYCJE W ZAKRESIE OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO...96. 6.1. Charakterystyka usługi...96 6.2. Planowany system obsługi ruchu turystycznego... SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...4 I. ISTOTA I TENDENCJE ROZWOJU TURYSTYKI WODNEJ W KRAJU I ZA GRANICĄ...5 II. STAN INFRASTRUKTURY RZECZNEJ JAK I ISTNIEJĄCE KONCEPCJE ROZWOJU TURYSTYKI WODNEJ PO STRONIE NIEMIECKIEJ...9

Bardziej szczegółowo

Strategia programowa. Opracowali:

Strategia programowa. Opracowali: Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć zagospodarowanie obszarów nadwodnych, koordynacja prac projektowych inŝ. Kasper Jędrzychowski charakterystyka stanu istniejącego dróg wodnych dr inŝ. Izabela

Bardziej szczegółowo

Wydawca: województwo zachodniopomorskie - RBGP WZ Nakład: 1000 egzemplarzy, nr ISBN: 978-83-931887-5-8. 2012 RBGP WZ Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: województwo zachodniopomorskie - RBGP WZ Nakład: 1000 egzemplarzy, nr ISBN: 978-83-931887-5-8. 2012 RBGP WZ Wszelkie prawa zastrzeżone OPRACOWANIE: DYREKTOR mgr inż. arch. Stanisław Dendewicz ZESPÓŁ Tomasz Zieliński Leszek Jastrzębski Małgorzata Oyarce-Yuzzelli Dorota Nowoświecka Michał Urbański Wydawca: województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Strategia programowa. Spis treści

Strategia programowa. Spis treści Spis treści 1 Podstawa opracowania... 6 1.1 Formalna:... 6 1.2 Prawna:... 6 1.3 Merytoryczna:... 8 1.3.1 Na szczeblu krajowym:... 8 1.3.2 Dla Województwa Pomorskiego:... 8 1.3.3 Dla Województwa Wielkopolskiego:...

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU... 11 3. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2011 ROKU... 21

Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU... 11 3. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2011 ROKU... 21 Spis treści 1. WSTĘP...3 1.1. Podstawa prawna opracowania...5 1.2. Forma realizacji zamówienia...5 1.3. Ogólna charakterystyka obszaru objętego programem...5 1.4. Koncepcja struktury programu...6 1.5.

Bardziej szczegółowo

3.9. Transgraniczne powiązania infrastrukturalne i komunikacyjne spójność i dostępność przestrzenna

3.9. Transgraniczne powiązania infrastrukturalne i komunikacyjne spójność i dostępność przestrzenna 3.9. Transgraniczne powiązania infrastrukturalne i komunikacyjne spójność i dostępność przestrzenna 1. Podstawy formułowania polityki przestrzennej 1.1. Opis obszaru działań Zachodnia granica województw

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF)

Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF) Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF) 2015 Członkowie Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasto

Bardziej szczegółowo

o ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

o ORGANIZACJA POZARZĄDOWA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU UNIJNY HIT DEKADY 2004-2014 PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI Część I PODSTAWOWE INFORMACJE O UCZESTNIKU KONKURSU 1. NAZWA PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO WNIOSEK GMINA MIASTA CZARNKÓW

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż Załącznik 1 do Uchwały nr 912/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na rok 2011. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie

Analiza potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie Upgrading of Inland Waterway and Sea Ports SWP 3.3.x Analiza potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie Report on the potential waterborne

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Małgorzatą Stawicką, dyrektor bydgoskiej Spółki Kapuściska regionplus24.pl str. 4-5 1

Rozmowa z Małgorzatą Stawicką, dyrektor bydgoskiej Spółki Kapuściska regionplus24.pl str. 4-5 1 Rozmowa z Małgorzatą Stawicką, dyrektor bydgoskiej Spółki Kapuściska regionplus24.pl str. 4-5 1 Menedżer trudnej epoki... 4 Dialog ma sens... 6 Kujawsko-pomorskie przewodniczy Konwentowi Marszałków...

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu (RPS T) projekt do konsultacji społecznych

Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu (RPS T) projekt do konsultacji społecznych Załącznik do Uchwały Nr 328/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu (RPS T) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ MODEL OPERATORSTWA

Załącznik nr 8 do SIWZ MODEL OPERATORSTWA Załącznik nr 8 do SIWZ MODEL OPERATORSTWA P Ę T L A Ż U Ł AW S K A GDAŃSK, LISTOPAD 2012 1 2 I. Ogólna charakterystyka Projektu Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I Ogólnym celem Projektu Pętla

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r.

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Diagnoza i analiza SWOT sektora transportu... 5 1.1. Tendencje

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KONTEKŚCIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

EKSPERTYZA DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KONTEKŚCIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Zdzisław Piasta EKSPERTYZA DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KONTEKŚCIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 917 SPIS TREŚCI A. Specyfika województwa świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo SZCZECIN 2013 r. Spis treści ANALIZA PROGRAMÓW I AKTÓW PRAWANYCH (KRAJOWE, UE)... 2 Część diagnostyczna - TEZY...

Bardziej szczegółowo