II. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE"

Transkrypt

1 II. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE 1. Pozycja transportu wodnego śródlądowego w programach rozwoju transportu w Polsce i jej wpływ na rozwój transportu wodnego śródlądowego Jednym z podstawowych celów polityki transportowej jest zrównoważony rozwój transportu, uwzględniający ekonomiczną efektywność, ekologiczną racjonalność i społeczną zasadność. Pod pojęciem ekologiczna racjonalność rozumieć należy wybór w procesie rozwoju transportu takich kierunków, które są mniej szkodliwe dla środowiska i które pozwolą na ograniczenie degradacyjnego wpływu transportu na środowisko. Konieczność proekologicznego rozwoju transportu wynika między innymi z przyjętych przez Polskę zobowiązań prawnych w tym zwłaszcza: Konstytucji RP... każdy zobowiązany jest do dbałości o stan środowiska...(art. 86), Polityki ekologicznej państwa (1991) i Uchwały Sejmu o sharmonizowaniu polityki transportowej z polityką ekologiczną ( ), ratyfikowanych międzynarodowych konwencji: o transgranicznym zanieczyszczeniu powietrza, o zmianie klimatu, o różnorodności biologicznej 1. Realizacja tych zobowiązań napotyka jednak w praktyce liczne ograniczenia. Problemy ochrony środowiska są często lekceważone lub zupełnie ignorowane i trzeba przyznać że niestety duża wina za takie podejście społeczeństwa spoczywa na niektórych działaczach, czy organizacjach ekologicznych. Organizowane przez nich głośne, lecz niestety niekiedy bardzo mało kompetentne protesty przeciwko każdej inwestycji, niejednokrotnie najbardziej agresywne w odniesieniu do inwestycji relatywnie najmniej szkodliwych dla środowiska spełniają co prawda swoją pozytywną rolę zmuszając inwestorów do szczególnej dbałości o środowiska na wszystkich etapach realizacji inwestycji, powodują jednak często zobojętnienie społeczeństwa na problemy środowiska i nie motywują do proekologicznych wyborów kierunków rozwoju gospodarczego. W efekcie w dotychczasowym rozwoju transportu w Polsce, trudno było doszukać się działań proekologicznych - przeciwnie wiele działań, zwłaszcza w latach tych sprzyjało kształtowaniu transportu w silnym stopniu degradującego środowisko: o dużej emisji 1 W. Grzywacz, K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski: Polska polityka transportowa. MTiGM, Warszawa

2 zanieczyszczeń powietrza, hałasu, stwarzającego wysokie zagrożenie bezpieczeństwa, terenochłonnego a na dodatek mało sprawnego i zawodnego. W kolejnych opracowaniach Ministerstwa Transportu (wcześniej Infrastruktury oraz Transportu i Gospodarki Morskiej), stanowiących podstawę do ubiegania się o współfinansowanie infrastruktury ze środków UE, pozycja transportu wodnego śródlądowego, najbardziej przyjaznej dla środowiska gałęzi transportu, budzi poważne zastrzeżenia: albo jest ona w ogóle pomijana (jak np. w strategii rozwoju transportu na lata , pomimo iż jednym, z głównych celów tej strategii jest zrównoważony rozwój transportu), albo jest ujmowana w sposób nie stwarzający szans rozwoju nowoczesnej gałęzi zdolnej konkurować na europejskim rynku transportowym nawet w bardzo ograniczonych, niszowych sferach działania. Na przykład w projekcie Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata żegluga śródlądowa co prawda została ujęta, ale: celem wszelkich działań jest powstrzymanie regresu żeglugi śródlądowej, a nie rozwój (jak w innych gałęziach transportu), który umożliwiłby konkurowanie z innymi gałęziami transportu, nakłady przeznaczone na tę gałąź są raczej symboliczne (1%) ogólnych nakładów; uzasadnieniem jest podobny udział tej gałęzi transportu w przewozach; taka polityka zmierza do utrwalania dotychczasowych nieprawidłowości, nie stwarza szans na nadrobienie wieloletnich inwestycyjnych zaległości w tej gałęzi oraz kształtowanie przyjaznej dla środowiska struktury gałęziowej systemów transportowych, w większości działań mających na celu rozwój nowoczesnych i ekologicznych gałęzi transportu jest ona po prostu pominięta, np. w działaniu 8.3 w priorytecie VIII; Rozwój inteligentnych systemów transportowych, choć rozwój inteligentnych systemów transportowych w tej gałęzi jest istotnym warunkiem sprostania współczesnym wymaganiom rynku transportowego, nie uwzględniono nowych sfer jej zastosowania, które mogą przyczynić się do złagodzenia wielu problemów transportowych (np. zaopatrzenia miast, komunikacji miejskiej) 2. W komunikacie Ministerstwa Transportu nr 45 z dnia r. dotyczącym konsultacji społecznych Narodowej Strategii Spójności na lata wśród długiej listy inwestycji priorytetowych nie ujęto żadnych projektów w transporcie wodnym 2 Szerzej na ten temat w punkcie III.1 i III.3 24

3 śródlądowym, a jedynie inwestycje drogowe, kolejowe i lotnicze na lata Stwarza to zagrożenie, że pomimo tego, iż spodziewany jest wzrost kwoty środków unijnych przeznaczonych na transport w PO Infrastruktura i Środowisko po raz kolejny ta gałąź transportu zostanie pominięta (lub w najlepszym razie potraktowana marginesowo). Skutki takiej polityki, która nie stwarza żadnych perspektyw rozwoju tej gałęzi transportu są widoczne w wielu problemach tej gałęzi transportu, takich jak na przykład: problem kadry, trudno bowiem młodzieży inwestować w zawód, który w Polsce jest coraz bardziej niepewny, starzenie się floty pomimo funkcjonowania Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego armatorzy w takiej sytuacji nie są skłonni angażować się w zakup nowej floty, która budowana jest w polskich stoczniach, niestety dla odbiorcy zagranicznego. Sytuacja transportu wodnego śródlądowego w Polsce jest nieporównywalna z szansami, jakie stwarzane są tej gałęzi w krajach UE inwestycje na drogach wodnych, przedstawione wcześniej inicjatywy, takie jak Naiades przekładają się na rozwój tej gałęzi w różnych, również porównywalnych z polskimi warunkach, pozwalający na wykorzystanie nisz rynkowych. W Polsce, w której w oficjalnych dokumentach Ministerstwa Transportu od lat nie są uwzględniane tendencje unijne w tym zakresie, w tej branży powstaje atmosfera zagrożenia i niepewności; trudno w tych warunkach oczekiwać rozwoju szkolnictwa, czy inwestowania w tabor. Pomimo pewnego postępu w zakresie uregulowań prawnych (nowa ustawa o żegludze śródlądowej, przyjęcie przez sejm "Programu dla Odry 2006") nadal tę gałąź transportu się w wielu przypadkach po prostu pomija. Na stronach internetowych Ministerstwa Transportu nie ma takiej gałęzi transportu, w wielu opracowaniach dotyczących transportu, gałąź ta jest nie jest uwzględniana, nawet w pracach dotyczących proekologicznych kierunków jego rozwoju. Tabela 2.1 Przewozy towarowe żeglugą śródlądową w Polsce w latach Wyszczególnienie Przewozy 9,8 9,3 10,4 10,2 7,7 7,9 8,7 9,6 w mln ton Praca przewozowa w mln tkm Średnia odległość przewozu 1 tony w 105,5 94,2 112,7 123,9 146,1 110, km Źródło: Roczniki Statystyczne GUS 25

4 Pomimo tej niesprzyjającej dla rozwoju żeglugi śródlądowej atmosfery i pogarszających się warunków nawigacyjnych, gałąź ta radzi sobie w Polsce, zadziwiająco dobrze: po okresie załamania w 2005 r. wzrosły przewozy zarówno ładunków jak i pasażerów (tabele 2.1.i 2.2.), polska żegluga śródlądowa odzyskała i umocniła swoją pozycję na rynkach międzynarodowych (rys.2.1.). Przewozy pasażerskie żeglugą śródlądową* w Polsce w latach Tabela 2.2. Wyszczególnienie Przewozy w tys. osób Praca przewozowa w mln pkm Średnia odległość przewozu 1 pasażera w km *wraz z żeglugą przybrzeżną Źródło: Roczniki Statystyczne GUS 7,3 20,7 20,5 25,6 22, Międzynarodowe Krajowe % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rys.2.1. Udział przewozów międzynarodowych i krajowych w ogólnych przewozach żeglugi śródlądowej w Polsce Źródło: opracowanie własne na podst.: Roczników Statystycznych GUS. Osiągnięte wyniki nie mogą być co prawda powodem do zadowolenia, jednak wskazują, że żegluga nie zamierza się poddać nawet w tak trudnych warunkach, w jakich przyszło jej funkcjonować w Polsce i stara się konkurować na rynkach międzynarodowych, na których realizuje ponad 50% przewozów liczonych w tonach. Trwała poprawa wymaga jednak radykalnej zmiany polskiej polityki transportowej w odniesieniu do tej gałęzi transportu. 26

5 2. Czynniki ograniczające rozwój przewozów (techniczne i organizacyjno-prawne) Główne bariery rozwoju transportu wodnego śródlądowego w Polsce wynikają przede wszystkim: ze stanu infrastruktury dróg wodnych, niejasnego poddziału kompetencji w zakresie dróg wodnych, trudnej sytuacji finansowej armatorów ograniczającej możliwości odnowienia floty rzecznej. Częste zmiany programów rozwoju śródlądowych dróg wodnych, brak konsekwencji w realizacji rozpoczętych już programów inwestycyjnych, niskie nakłady i brak koordynacji inwestycji spowodowały, iż pomimo licznych prac prowadzonych w różnych okresach na drogach wodnych, ich stan systematycznie pogarszał się. Statystyki wykazują wprawdzie 3659,1 km dróg wodnych żeglownych 3, jednak długość faktycznie eksploatowanych dróg wodnych drastycznie zmniejszyła się, zaś ich stan po kolejnych powodziach, zwłaszcza w 1997 i 1998 roku poważnie utrudnia żeglugę śródlądową. Śródlądowe drogi wodne mają bardzo zróżnicowane parametry. Drogi wodne o międzynarodowym znaczeniu powinny mieć parametry klas IV i V, zaś wszelkie inwestycje realizowane na drogach wodnych mają zapewniać przynajmniej parametry IV klasy, które pozwalają na eksploatację statków wielkości powyżej 1000 t. Tabela 2.3 Struktura śródlądowych dróg wodnych w Polsce według klas Rodzaj drogi Klasa Drogi Długość w km Udział w ogólnej długości dróg Ogółem % Drogi wodne O znaczeniu Ia 1126,4 29,% uznane za żeglowne regionalnym I b 892,9 23,4% II 1036,3 27,2% III 402,2 10,5% O znaczeniu IV 37,5 1% międzynarodowym Va 55 1,4% Vb 108,8 2,8% Pozostałe drogi wodne śródlądowe 153,9 4% Źródło: Opracowanie własne na podst.: Dz.U.2002, nr 77, poz Dz.U.2002, nr 77.poz

6 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych 4, dostosowującym klasyfikację polską do standardów międzynarodowych, obowiązujących w krajach UE wymagania stawiane drogom klasy IV i V spełnia około 5% ich długości (tabela 2.3). II 27,20% III 10,50% IV 1% Va 1,4% Drogi znaczeniu międzynarodowym Vb 2,8% Ib 23,40% Ia 29,00% Rys Struktura śródlądowych dróg wodnych według klas Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 2.3. Sieć ta to łącznie 205,9 km na ponad 3659,1 km dróg żeglownych. Obejmuje ona trzy niepołączone ze sobą, niewielkie odcinki Wisły (w tym najdłuższy Włocławek - Płock nieeksploatowany przez żeglugę, a pozostałe dwa, zlokalizowane w dwóch końcach Wisły - w tym oddany w 2003 roku do eksploatacji odcinek górnej Wisły) i ujściowe odcinki drogi wodnej Odry. Pewną pozytywną zmianę w zakresie infrastruktury dróg wodnych odnotować można na górnej Wiśle, gdzie w kwietniu 2003 roku ukończono trwającą 25 lat budowę stopnia wodnego Smolice. Tym samym zakończona została budowa 90 km kaskady górnej Wisły. Niestety inwestycji tej nie skoordynowano z przystosowaniem portów do nowych potrzeb Na pozostałych drogach wodnych panują gorsze warunki nawigacyjne. Na przykład, droga wodna Odra-Wisła, będąca elementem łączącym europejskie drogi wodne w relacji wschód-zachód ze względu na zbyt niskie parametry techniczne nie jest obecnie eksploatowana. 4 Dz.U.2002, nr 77, poz

7 Statki pasażerskie Barki holowane 4 Barki pchane* Barki motorowe* 2 93 Holowniki 3 9 Pchacze % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Do 5 lat 6-15 lat powyżej 25 Rys.2.3. Struktura wiekowa floty rzecznej w 2005 roku Źródło: opracowanie własne na podstawie; Transport wyniki działalności w 2005 r. GUS, Warszawa Zbyt mała pojemność zbiorników retencyjnych i niewystarczający stopień zagospodarowania dróg wodnych powodują, że nawet te niekorzystne dla żeglugi parametry nie są utrzymywane. W latach suchych głębokości spadają znacznie poniżej właściwych dla poszczególnych klas wartości, uniemożliwiając lub poważnie utrudniając żeglugę. W efekcie regionalne zarządy gospodarki wodnej często nie są w stanie realizować rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. o klasyfikacji dróg wodnych i nie zapewniają wymaganych rozporządzeniem głębokości. Uporządkowania wymaga przede wszystkim ścisłe określenie kompetencji w zakresie odpowiedzialności za stan dróg wodnych. Śródlądowe drogi wodne w Polsce należą do zakresu działania ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, któremu podlegają regionalne zarządy gospodarki wodnej (RZGW). Wykonują one zadania dotyczące zarządzania gospodarką wodną, a także związane z utrzymaniem wód stanowiących własność państwa oraz realizacją inwestycji gospodarki wodnej o znaczeniu ogólnokrajowym. Do zadań tych należy m.in. zapewnienie utrzymania w należytym stanie technicznym koryt rzek i potoków oraz istniejących budowli regulacyjnych. RZGW pobierają opłaty od armatorów za korzystanie z dróg i urządzeń wodnych. Wyłączenie z zakresu działania Ministra Transportu zagadnień śródlądowych dróg wodnych utrudnia prowadzenie spójnej polityki odnoszącej się do infrastruktury transportowej kraju oraz kształtowanie zrównoważonej struktury gałęziowej przewozów stosownie do wytycznych wspólnej polityki transportowej UE. 29

8 Realne perspektywy rozwojowe żeglugi śródlądowej są także determinowane trudną sytuacją finansową armatorów, która istotnie ogranicza możliwości prowadzonej przez przedsiębiorstwa żeglugowe polityki inwestycyjnej w odniesieniu do floty rzecznej. Większość floty jest zdekapitalizowana (rys.2.3), jej wiek przekracza znacznie normatywny okres użytkowania i choć statki spełniają warunki dopuszczenia do eksploatacji, to przystosowanie ich do tych wymagań jest coraz trudniejsze i bardziej kosztowne. Polityka nieustannych, kosztownych remontów nie zapewnia firmom przyszłości, jaką dawałaby wymiana starej, zdekapitalizowanej floty na nową, nowoczesną, przystosowaną do współczesnych wymagań żeglugi. Stan ilościowy floty zmniejszał się od lat (tabela 2.4), wycofywane bowiem były z eksploatacji te jednostki, dla których koszty remontu przekraczają możliwości firmy bądź nie znajdują uzasadnienia ekonomicznego. Zatrzymanie tej tendencji i pewien wzrost ilościowy w 2005 roku jest między innymi skutkiem uruchomienia Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego w Polsce. Tabela 2.4 Zmiany stanu floty rzecznej w Polsce (szt.) Wyszczególnienie Holowniki Pchacze Barki z własnym napędem Barki bez własnego napędu Statki pasażerskie Żegluga Śródlądowa w Polsce w latach GUS, Warszawa-Wrocław; Transport - Wyniki Działalności w GUS, Warszawa Jednak zmiany stanu ilościowego floty nie przełożyły się na poprawę struktury wiekowej. Potwierdziły się wcześniejsze przewidywania, że sam fundusz nie rozwiąże problemu floty, bowiem aby armatorzy chcieli skorzystać z preferencyjnych kredytów na zakup nowej floty, wymagającej dużego wkładu własnego, muszą być przekonani o korzystnych perspektywach rozwoju żeglugi śródlądowej, nie tylko w krajach UE, ale również w Polsce. Nie ma innego sposobu na zapewnienie ich o intencjach wspierania rozwoju transportu wodnego śródlądowego jak zdecydowane działania na rzecz poprawy infrastruktury dróg wodnych 5. 5 K.Wojewódzka-Król: Stan i perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce. MTiGM, Warszawa

9 Ogólną sytuację finansową przedsiębiorstw armatorskich pogarszają dodatkowo: konieczność ponoszenia opłat za korzystanie z dróg wodnych, niespełniających wymagań nowoczesnej drogi wodnej, brak, stosowanych w innych krajach, preferencji związanych z małymi kosztami zewnętrznymi (degradacyjnego wpływu na środowisko), zwłaszcza preferencyjnych cen na paliwo; armatorzy w Polsce są dodatkowo obciążani podatkiem od dróg kołowych zawartym w cenie paliwa, co jest sprzeczne z kierunkami europejskiej polityki transportowej (wspierającej gałęzie przyjazne dla środowiska, a także zmierzającej do upodmiotowienia kosztów zewnętrznych), zbyt wysokie podatki od gruntów i nieruchomości, zwłaszcza od gruntów i infrastruktury portowej, które w obecnych warunkach nie znajdują dostatecznego "zatrudnienia". Reasumując można stwierdzić, ze wszystkie problemy rozwoju transportu wodnego śródlądowego przedstawione w programie NAIADES występują w Polsce, ale w znacznie ostrzejszej formie, bowiem skala zaniedbań jest w polskim transporcie wodnym śródlądowym dużo większa niż w krajach Europy Zachodniej, które szanse na rozwiązanie problemów polityki transportowej dzięki rozwojowi żeglugi dostrzegły już wcześniej. 3. Kierunki zmian popytu na przewozy żeglugą śródlądową Rozwój transportu wodnego śródlądowego w krajach UE napotkał, jak wcześniej wspomniano, barierę w postaci niekorzystnych dla żeglugi zmian popytu na transport. Zmiany priorytetów w stylu i organizacji życia wpłynęły bowiem w konsekwencji na zmiany preferencji w zakresie struktury asortymentowej produkcji przemysłowej, a tym samym na perspektywy popytowe w odniesieniu do usług transportowych. W zakresie produkcji przemysłowej (a tym samym i wymiany towarowej) państw światowej czołówki gospodarczej, w tym krajów Unii Europejskiej obserwowany jest systematyczny wzrost udziału półproduktów i towarów wysoko przetworzonych i jednocześnie spadek udziału towarów masowych. Analizując tendencje zmian popytu na przewozy w Polsce można stwierdzić, że przedstawione wcześniej (rozdz.i.2) tendencje europejskie znajdują coraz wyraźniej swoje odzwierciedlenie również w naszych warunkach. Są to niestety, jak wykazano, zmiany niekorzystne dla transportu wodnego śródlądowego. Jednak w Polsce można zauważyć dwie grupy czynników, które sprzyjają powstawaniu popytu na przewozy drogami wodnymi śródlądowymi. Są to zwłaszcza: z jednej strony łagodniej przebiegające w naszych warunkach zmiany popytu, a tym: 31

10 relatywnie wysoki udział ładunków masowych w przewozach, zwłaszcza w relacjach do i portów morskich, większe odległości przewozu, zwłaszcza w tranzycie, ale również w przewozach krajowych, większe partie ładunkowe w relacjach z portami morskimi, związane ze wzrostem wielkości statków morskich, z drugiej strony są to różnego rodzaju ograniczenia w realizacji popytu na transport przez inne gałęzie transportu, w tym zwłaszcza: niedostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu samochodowego, powodujące kongestię na drogach, niedostosowanie infrastruktury kolejowej do współczesnych wymagań tej gałęzi transportu, ograniczające wielkość i wpływające na wydłużenie czasu transportu. Czynniki te powodują, że niezależnie od tendencji europejskich, które stymulują zmiany sfery zastosowania transportu wodnego śródlądowego również w Polsce, ciągle jeszcze relatywnie duże jest zapotrzebowanie na przewozy w tradycyjnej sferze zastosowania żeglugi śródlądowej przewozach ładunków masowych w relacjach z portami morskimi, ale także powstają nowe nisze rynkowe w rejonach, w których inne gałęzie transportu w wyniku problemów związanych w niedorozwojem infrastruktury stają się mało konkurencyjne. Ogółem przewozy ładunków w 2005 roku wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 7,4 %, a obroty portów morskich o 4,5% (rys.2.4). Przeładunek innych masowych w portach morskich 7% Przeładunki węgla i koksu w portach morskich 10,30% Obroty portów morskich 4,50% Przewozy ładunków w tonach 7,40% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% Rys.2.4. Wzrost przewozów ładunków i przeładunków w portach morskich w 2005 roku w stosunku do roku ubiegłego Źródło. Obliczenia własne na podst. Roczników Statystycznych GUS 32

11 Udział w ogólnych przeładunkach portów morskich ładunków podatnych do przewozu drogą wodną śródlądową, takich jak węgiel i koks, rudy, ropa naftowa i jej przetwory oraz inne masowe stanowił w 2005 roku prawie 66 %. W przewozach kolejowych i samochodowych udział tego typu ładunków, które ciążą również do żeglugi jest tez bardzo duży: 57% przewozów koleją stanowią mineralne paliwa stałe, 51% przewozów samochodami stanowią minerały surowe i przetworzone oraz materiału budowlane. Co prawda zgodnie z tendencjami europejskimi największy wzrost w 2005 roku odnotowano w portach morskich w przeładunkach kontenerów 18,%, co spowodowało wzrost udziału kontenerów w ogólnych przeładunkach drobnicy z 21,7% do 24,8% i ta tendencja będzie utrzymywała się w przyszłości, jednak jest to ładunek, który, ze względu na ograniczenia w innych gałęziach transportu, staje się bardzo szybko sferą zastosowania żeglugi śródlądowej 6. Szerzej zmiany popytu omówione zostaną w rozdziale dotyczącym nowych sfer zastosowania transportu wodnego śródlądowego. 33

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r.

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 5.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym

Bardziej szczegółowo

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Długość sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce w 2013 r. wyniosła 3655 km, z czego 2417 km

Bardziej szczegółowo

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE 1.Tendencje rozwoju żeglugi śródlądowej w krajach UE Do głównych, narastających wraz z rozwojem gospodarczym, dylematów europejskiej polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH

Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH 1. Ocena możliwości wykorzystania śródlądowych dróg wodnych w świetle

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku. Wrocław, 11 kwietnia 2016 r.

Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku. Wrocław, 11 kwietnia 2016 r. Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku Wrocław, 11 kwietnia 2016 r. Plan prezentacji Dlaczego potrzebujemy zmiany? Nasz cel i działania Co chcemy

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Wspólne polityki w sferze transportu i przemysłu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Dostęp do zawodu i rynku

Dostęp do zawodu i rynku ZMPD, maj, 2013 Dostęp do zawodu i rynku Analiza zdawalności egzaminu wg starych zasad do 4 grudnia 2011 Rodzaj egzaminu Poz. Neg. % KPO 8471 4397 65,8 MPO 7264 3144 69,8 KPR 55355 29878 64,9 MPR 37203

Bardziej szczegółowo

4.2. Transport samochodowy

4.2. Transport samochodowy 4.2. Transport samochodowy Ogólna charakterystyka rynku transportu samochodowego ładunków O miejscu i roli samochodowego transportu ładunków, w odniesieniu do pozostałych gałęzi transportu, świadczą wielkości

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Transport wyniki działalności w 2010 r.

Transport wyniki działalności w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS W sierpniu br. ukazała się kolejna edycja publikacji

Bardziej szczegółowo

Działalność żeglugi śródlądowej w rejonie ujścia Odry

Działalność żeglugi śródlądowej w rejonie ujścia Odry Działalność żeglugi śródlądowej w rejonie ujścia Odry Wzorem polityki transportowej krajów UE, dla których transport morski i żegluga śródlądowa są kluczowymi składnikami intermodalności, w rejonie ujścia

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie systemu infrastruktury transportowej

Funkcjonowanie systemu infrastruktury transportowej Europejski Kongres Finansowy Sopot, 23-25 maja 2012 roku Funkcjonowanie systemu infrastruktury transportowej Marek SITARZ Komitet Transportu PAN Politechnika Śląska Podstawowe cele transportu wg Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji.

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji. Wydarzenia 2014 27.01 podpisanie umowy nabycia od Stoczni Marynarki Wojennej S.A. części Nabrzeża Gościnnego, niezbędnej dla realizacji inwestycji pn.,,pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

1. Budowanie wiarygodnych podstaw funkcjonowania i rozwoju tej gałęzi transportu

1. Budowanie wiarygodnych podstaw funkcjonowania i rozwoju tej gałęzi transportu IV. SPOSOBY UMACNIANIA POZYCJI TRANSPORTU WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO W POLSCE JAKO ELEMENTU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU 1. Budowanie wiarygodnych podstaw funkcjonowania i rozwoju tej gałęzi transportu

Bardziej szczegółowo

Dolna Odra na styku morza i rzeki

Dolna Odra na styku morza i rzeki Vortrag (5) DIE SEEHÄFEN SZCZECIN-SWINOUJSCIE ALS BINDEGLIED ZWISCHEN OSTSEE UND ODER-REGION Grazyna Myczkowska, Szczecin Dolna Odra na styku morza i rzeki 43 ODRA JAKO GŁÓWNA OŚ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU ROZWOJU POLSKICH ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH

ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU ROZWOJU POLSKICH ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU ROZWOJU POLSKICH ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH KRZYSZTOF WOŚ WARSZAWA- 09 LUTY 2016R. CEL PROGRAMU Analiza obecnego stanu polskich śródlądowych dróg wodnych i na jej podstawie wskazanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w Polsce. Gdynia, 14 wrzesień 2012. Izabella Mitraszewska Koordynator ds. Inteligentnych Sysytemów Transportowych, ITS

Sytuacja w Polsce. Gdynia, 14 wrzesień 2012. Izabella Mitraszewska Koordynator ds. Inteligentnych Sysytemów Transportowych, ITS Sytuacja w Polsce Gdynia, 14 wrzesień 2012 Izabella Mitraszewska Koordynator ds. Inteligentnych Sysytemów Transportowych, ITS (c) IRU Academy 2012 Tematyka wystąpienia Rynek transportu drogowego rzeczy,

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno. RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r.

Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno. RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r. Ocena oddziaływania portów morskich w Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno gospodarczą w województwie pomorskim RAPORT KOŃCOWY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium, 19 grudnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011.

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Program prezentacji I. PRZEŁADUNKI II. FINANSE III. INWESTYCJE I. PRZEŁADUNKI Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach 1990 2010 (tys. ton) 18 000 17

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof.ndzw. AM Akademia Morska w Szczecinie 1 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Ogólne założenia polityki morskiej UE Strategia

Bardziej szczegółowo

Dostęp do zawodu i rynku

Dostęp do zawodu i rynku ZMPD, luty, 2013 Dostęp do zawodu i rynku Analiza zdawalności egzaminu wg starych zasad do 4 grudnia 2011 Rodzaj egzaminu Poz. Neg. % KPO 8471 4397 65,8 MPO 7264 3144 69,8 KPR 55355 29878 64,9 MPR 37203

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 28 października 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1672. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA TEASER INWESTYCYJNY PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA Przygotowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna GDAŃSK - MARZEC 2014 1 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA będący właścicielem

Bardziej szczegółowo

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Vortrag (9) LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Monika Forys, Szczecin OFERTA LOIGISTYCZNA PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE W ZAKRESIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ potencjał i rzeczywistość Dipl.

Bardziej szczegółowo

dr hab. Adam Przybyłowski Katedra Logistyki i Systemów Transportowych Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademia Morska w Gdyni

dr hab. Adam Przybyłowski Katedra Logistyki i Systemów Transportowych Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademia Morska w Gdyni dr hab. Adam Przybyłowski Katedra Logistyki i Systemów Transportowych Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademia Morska w Gdyni 1. Wprowadzenie 2. Zrównoważony rozwój transportu i spójność terytorialna

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie

Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie Współorganizator Warszawa, 28 maja 2012 Polityka klimatyczna a zrównoważony transport w miastach Andrzej Rajkiewicz, Edmund Wach Eltis+najważniejszy portal internetowy dotyczący mobilności w Europie Podstawy

Bardziej szczegółowo

Rola transportu drogowego w kreowaniu zrównoważonej gospodarki w Polsce

Rola transportu drogowego w kreowaniu zrównoważonej gospodarki w Polsce dr Urszula Motowidlak Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Zakład Logistyki Rola transportu drogowego w kreowaniu zrównoważonej gospodarki w Polsce Białowieża, 4-6 grudnia 2013 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r.

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. AGENDA MIEJSCE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU (SRT) W SYSTEMIE ZINTEGROWANYCH STRATEGII ROZWOJU KRAJU

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA TRANSPORT MORSKI 2009 Szczecin 14 maja 2009

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA TRANSPORT MORSKI 2009 Szczecin 14 maja 2009 1. DEKONIUNKTURA GOSPODARCZA 2. DIAGNOZA I PROGNOZA PRZEŁADUNKÓW W POLSKICH PORTACH MORSKICH 3. PROGRAM DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH W SFERZE ADMINISTRACYJNO-ZARZĄDCZEJ PORTÓW MORSKICH 4. PROGRAM DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki transportowej i przestrzennej na energochłonność gospodarki i transportu oraz emisję gazów cieplarnianych. Wojciech Suchorzewski

Wpływ polityki transportowej i przestrzennej na energochłonność gospodarki i transportu oraz emisję gazów cieplarnianych. Wojciech Suchorzewski Wpływ polityki transportowej i przestrzennej na energochłonność gospodarki i transportu oraz emisję gazów cieplarnianych Wojciech Suchorzewski KSZTAŁTOWANIE INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ ZGODNIE Z ZASADAMI

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Materiał na konferencję prasową w dniu 29 sierpnia 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna W sierpniu br. ukazała się kolejna edycja publikacji Transport wyniki

Bardziej szczegółowo

Seminarium informacyjno naukowe

Seminarium informacyjno naukowe Seminarium informacyjno naukowe Budownictwo na Lubelszczyźnie w statystyce perspektywy dla nauki Przemiany budownictwa ostatniej dekady w woj. lubelskim na tle kraju w świetle badań statystycznych Zofia

Bardziej szczegółowo

1. Typ projektów (A): transport morski: 1.1 Dodatkowe kryteria formalne dla wszystkich typów projektów (A):

1. Typ projektów (A): transport morski: 1.1 Dodatkowe kryteria formalne dla wszystkich typów projektów (A): Załącznik do Uchwały nr 25/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Badania i innowacje

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Truskolaski TRANSPORT A DYNAMIKA WZROSTU GOSPODARCZEGO W POŁUDNIOWO-WSCHODNICH KRAJACH BAŁTYCKICH

Tadeusz Truskolaski TRANSPORT A DYNAMIKA WZROSTU GOSPODARCZEGO W POŁUDNIOWO-WSCHODNICH KRAJACH BAŁTYCKICH Tadeusz Truskolaski TRANSPORT A DYNAMIKA WZROSTU GOSPODARCZEGO W POŁUDNIOWO-WSCHODNICH KRAJACH BAŁTYCKICH Białystok 2006 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ I WZROST GOSPODARCZY I JEGO ZWIĄZKI Z TRANSPORTEM W

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Redukcja emisji dwutlenku węgla a zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym

Redukcja emisji dwutlenku węgla a zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym Redukcja emisji dwutlenku węgla a zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym Warszawa, 23 lutego 2010 r. 1 Transport kolejowy przyjazny środowisku i zasadzie zrównowaŝonego rozwoju Jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości Efektywność w budownictwie czyli Wykorzystać szansę Maria Dreger Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości maria.dreger@rockwool.pl Rezerwy są wszędzie, ale uwaga na budynki - ponad 5 mln obiektów zużywających

Bardziej szczegółowo

Regietów, 20 stycznia 2010

Regietów, 20 stycznia 2010 OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2030 2030 Regietów, 20 stycznia 2010 PLAN PREZENTACJI Część I: Rola Strategii Rozwoju Transportu w planowaniu systemu transportowego

Bardziej szczegółowo

Polskie ciepłownictwo systemowe ad 2013

Polskie ciepłownictwo systemowe ad 2013 Polskie ciepłownictwo systemowe ad 2013 Stabilne podwaliny dla przyszłego porządku ciepłowniczego Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP Debata : Narodowa Mapa Ciepła - Warszawa 22 listopada 2013 Struktura

Bardziej szczegółowo

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy Seminarium Jakośd powietrza a ochrona klimatu synergia działao W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy dr inż. Andrzej Brzeziński 9 czerwca 2015 r Ministerstwo Środowiska WSTĘP 1) WSTĘP- STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Co to jest łączność? Rodzaje łączności. Co to jest transport? Rodzaje transportu. Wady i zalety

Bardziej szczegółowo

Warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej

Warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej Warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej Uwarunkowania transportu żeglugi śródlądowej na drogach wodnych w Polsce i poza granicami kraju Problemy polityki transportowej na Odrze

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa 2. Zrównoważony transport transgraniczny

Oś priorytetowa 2. Zrównoważony transport transgraniczny Oś priorytetowa 2. Zrównoważony transport transgraniczny Cel szczegółowy : Zwiększanie mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych Uzasadnienie: Transport jest jedną z najsłabszych

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO DYSKUSJI PANELOWEJ PROF. WOJCIECH SUCHORZEWSKI

WPROWADZENIE DO DYSKUSJI PANELOWEJ PROF. WOJCIECH SUCHORZEWSKI WPROWADZENIE DO DYSKUSJI PANELOWEJ PROF. WOJCIECH SUCHORZEWSKI Politechnika Warszawska Transport w miastach w polityce Temat miasta i transport we wszystkich dokumentach dot. polityki wybrane: UE: Biała

Bardziej szczegółowo

Ogółem 2479 100% powyżej 50 tys. mieszkańców 94 3,8% Od 20 do 50 tys. mieszkańców 245 9,9% od 5 do 20 tys. mieszkańców 1 520 61,3%

Ogółem 2479 100% powyżej 50 tys. mieszkańców 94 3,8% Od 20 do 50 tys. mieszkańców 245 9,9% od 5 do 20 tys. mieszkańców 1 520 61,3% PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY DEFINICJI PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO, ZAWARTYCH W PROJEKCIE USTAWY PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS BUDOWLANY Projekt z dnia 25 maja 2015

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Polski sektor lotniczy w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020

Polski sektor lotniczy w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 Polski sektor lotniczy w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 Perspektywa 2014-2020 nowa edycja Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) W perspektywie 2014-2020 w zakresie transportu lotniczego

Bardziej szczegółowo

Jak głęboko Urząd powinien ingerować w strukturę i politykę firmy w sytuacji, gdy konieczne jest przywrócenie konkurencji na rynku?

Jak głęboko Urząd powinien ingerować w strukturę i politykę firmy w sytuacji, gdy konieczne jest przywrócenie konkurencji na rynku? Jak głęboko Urząd powinien ingerować w strukturę i politykę firmy w sytuacji, gdy konieczne jest przywrócenie konkurencji na rynku? Marek Zaleśny Członek Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA I TRANSPORT SPECJALNY

SPEDYCJA I TRANSPORT SPECJALNY SPEDYCJA I TRANSPORT SPECJALNY WPROWADZENIE 2 Marcin Foltyński Instytut Logistyki i Magazynowania 6 x 1,5 godziny Zajęcia odbywają się zgodnie z planem Aktywność Kolokwium WPROWADZENIE 3 PYTANIA??? WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ

POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w 2007 roku 1.1. Całkowite obroty przeładunkowe (2000 2007) W 2007 roku polskie porty

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH CIEKŁYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wolumen ładunków masowych

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy energetyki

Kluczowe problemy energetyki Kluczowe problemy energetyki Aspekty ekologiczne Ryszard Sobański PROJEKT NR POIG.01.01.01-00-005/08 TYTUŁ PROJEKTU: Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

Maciej Matczak. Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość

Maciej Matczak. Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Maciej Matczak Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Marzec 2016 Polskie porty morskie w 2015 roku. Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Port Monitor to cykliczne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. FORMULARZ zgłoszenie. Konsultacje społeczne projektu

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. FORMULARZ zgłoszenie. Konsultacje społeczne projektu MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU FORMULARZ zgłoszenie Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Imię i nazwisko Instytucja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA ZARZĄDZANIE DZIAŁALNOŚCIĄ SPEDYCYJNĄ

SPEDYCJA ZARZĄDZANIE DZIAŁALNOŚCIĄ SPEDYCYJNĄ SPEDYCJA ZARZĄDZANIE DZIAŁALNOŚCIĄ SPEDYCYJNĄ Praca studentów 11.04. zajęcia odwołane 18.04. tematy 5, 6, 7 25.04. tematy 8, 9, 10 09.05. tematy 11, 1, 2 16.05. tematy 3, 4 23.05. koło 1. Spedycja ładunków

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 Szymon Puczyński Centrum Unijnych Projektów Transportowych październik 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Plan referatu Rozwój gospodarki. Główne problemy logistyki. Wielkość krajowego rynku usług logistycznych. Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Konferencja prasowa Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 Warszawa, 23 lipca

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1197. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw Art.

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura kolejowa w aglomeracjach wyzwanie dla spójnego systemu transportu. Warszawa, 17 czerwca 2011 r.

Infrastruktura kolejowa w aglomeracjach wyzwanie dla spójnego systemu transportu. Warszawa, 17 czerwca 2011 r. Infrastruktura kolejowa w aglomeracjach wyzwanie dla spójnego systemu transportu Warszawa, 17 czerwca 2011 r. Obecne umiejscowienie PKP PLK S.A. na rynku Urząd Transportu Kolejowego Wykonawcy robót, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1. redaktor naukowy Stanisław Krawczyk Książka stanowi połączenie dorobku pracowników uczelni politechnicznej, ekonomicznej oraz specjalizującej się w logistyce. Atutem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Zrównoważony rozwój w strategii woj. wielkopolskiego wprowadzenie do części warsztatowej Patrycja Romaniuk, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Poznań, 04.03.2013 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej Wstęp Rozdział 1. Geneza spedycji 1.1. Zarys historyczny działalności spedycyjnej 1.2. Rozwój spedycji i usług spedycyjnych w XIX i XX w. 1.3. Usługi spedycyjne w łańcuchu dostaw 1.4. Spedytor jako sprzedawca

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 02 TO/ZBwTM (II stopień)

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 02 TO/ZBwTM (II stopień) dr Adam Salomon Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 02 TO/ZBwTM (II stopień) ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TRANSPORTOWYMI program wykładu 02. Transport drogowy. ZST - wykłady 2 Praca przewozowa transportu

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Standardy ekologiczne i planistyczne w infrastrukturze kolejowej. Warszawa, 08 kwietnia 2009 r.

Standardy ekologiczne i planistyczne w infrastrukturze kolejowej. Warszawa, 08 kwietnia 2009 r. Standardy ekologiczne i planistyczne w infrastrukturze kolejowej Warszawa, 08 kwietnia 2009 r. TRANSPORT ZRÓWNOWA WNOWAśONY ONY Działania zmierzające do transportu zrównowaŝonego: 1) Wprowadzanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

25 lat działalności NFOŚiGW

25 lat działalności NFOŚiGW 25 lat działalności NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska powołany w okresie zmian ustrojowych w 1989

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji. Notatka Informacyjna. Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji. Notatka Informacyjna. Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012 Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Notatka Informacyjna Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012 Efektywność energetyczna

Bardziej szczegółowo

EFRR 129 517 902,00. Nośność wybudowanej/przebudowanej drogi (kn/oś) Całkowita długość nowych dróg (km) Długość wybudowanych dróg wojewódzkich (km)

EFRR 129 517 902,00. Nośność wybudowanej/przebudowanej drogi (kn/oś) Całkowita długość nowych dróg (km) Długość wybudowanych dróg wojewódzkich (km) 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 5. Nowoczesna komunikacja 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej

Bardziej szczegółowo

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1161/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2016 roku pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 1. Numer i nazwa osi

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Urząd Statystyczny w Katowicach Śląski Ośrodek Badań Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Przykładowy model zarządzania Partnerstwem na rzecz Inteligentnych Specjalizacji

Przykładowy model zarządzania Partnerstwem na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Przykładowy model zarządzania Partnerstwem na rzecz Inteligentnych Specjalizacji NA BAZIE DOŚWIADCZEŃ PARTNERSTWA SMART PORT & CITY dr Ernest Czermański, Uniwersytet Gdański e.czermanski@gmail.com KONSORCJUM

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH SŁOWO WSTĘPNE WSTĘP 1.PROCESY ZMIAN W LOKALIZACJI CENTRÓW GOSPODARCZYCH, KIERUNKÓW WYMIANY TOWAROWEJ I PRZEWOZÓW NA ŚWIECIE 1.1.Przewidywane kierunki zmian centrów gospodarki światowej 1.2.Kierunki i tendencje

Bardziej szczegółowo