REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG HOMECIERGE SP. Z O.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG HOMECIERGE SP. Z O.O."

Transkrypt

1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG HOMECIERGE SP. Z O.O.

2 1 Postanowienia ogólne 1. Homecierge sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 9/26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , zwana dalej Spółką prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług concierge (Usługi) obejmujących realizację zadań zleconych przez Klientów w ich interesie, na ich rzecz oraz w ich imieniu. Spółka podejmuje się realizacji zadań, które są zgodne z prawem oraz dobrymi obyczajami. Usługi wykonywane są przez pracowników Spółki, chyba, że charakter zleconych zadań wymaga wykonania ich przez kontrahentów Homecierge sp. z o.o. na zasadach określonych w Regulaminie. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki i reguły korzystania z usług świadczonych przez Spółkę na podstawie umowy zawartej z Klientem. Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 3. Klientem zgodnie z postanowieniami Regulaminu jest abonent posiadający umowę zawartą ze Spółką oraz wskazani przez niego użytkownicy. Spółka świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 4. Kontrahentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest każdy podmiot, z którego usług lub towarów korzysta Klient bezpośrednio lub za pośrednictwem Spółki w celu wykonania zleconych zadań. 2 Ogólne zasady korzystania z usług 1. Homecierge sp. z o.o. wykonuje usługo w ramach pakietu zadania zlecone przez Klienta, zarówno te mające codzienny charakter oraz te wymagające czasu i indywidualnego podejścia, na podstawie umowy abonamentowej o świadczenie usług. 2. Umowa abonamentowa może zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. 3. Po upływie terminu, na jaki umowa została zawarta, umowę traktuje się zawartą na czas nieoznaczony. 4. W przypadku rozwiązania przez Klienta umowy zawartej na czas oznaczony, przed końcem jej trwania, Klient jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości sumy abonamentów pozostałych do końca trwania umowy. 5. Umowę na czas nieoznaczony Klient może wypowiedzieć bez konsekwencji z miesięcznym okresem wypowiedzenia. 6. Spółka nie ogranicza ilości zadań możliwych do zlecenia przez jednego klienta w ramach pakietu. 7. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zleconego zadania w przypadku gdy jest ono niezgodne z obowiązującymi przepisami, ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami lub niemożliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od spółki. 8. Spółka zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia bez podania przyczyny 9. Spółka świadczy usługi na obszarze obejmującym Miasteczko Wilanów, a realizuje na obszarze 10 km od ww. miejsca, tj. od centrum Miasteczka Wilanów do skrzyżowania ulic Hlonda/Klimczaka z AL. Rzeczypospolitej. 10. Zlecenie przez Klienta zadania, które wykracza poza obszar działalności Spółki wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów dojazdów w wysokości określonej w umowie. 11. Lista usług świadczonych przez Spółkę w ramach pakietu zamieszona została w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 3 Uprawnieni do korzystania z usług 1. Uprawnionym do korzystania z usług świadczonych przez Spółkę jest abonent oraz wskazani przez niego użytkownicy. Abonent oraz użytkownicy muszą mieć ukończone 18 lat oraz zamieszkiwać ten sam lokal. 2. Abonent oraz użytkownicy abonenta z chwilą zawarcia umowy ze Spółką otrzymują kartę klienta, która służy do identyfikacji Klientów Spółki. 2

3 3. Uprawnienie do korzystania z usług ustaje z chwilą zakończenia umowy. 4 Pracownicy Homecierge sp. z o.o. 1. Usługi wykonywane są przez pracowników Spółki, którzy zostali odpowiednio przygotowani do realizacji powierzonych zadań zgodnie z zasadami przyjętymi przez Spółkę. 2. Pracownikiem może zostać osoba, która wyróżnia się wysoką kulturą osobistą oraz nie została prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz wobec której nie toczyło się postępowanie karne. 3. Pracownicy Spółki wykonują zlecone zadania od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 do 21 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 4. Każdy Klient ma równy dostęp do usług świadczonych przez Spółkę. Pracownik świadczy usługi na rzecz Klienta jedynie przez czas wymagany do realizacji zadania. 5. Pracownik w celu wykonania zadania zleconego przez Klienta ma prawo opuścić siedzibę Spółki. Zobowiązany jest w tym czasie pozostać w stałym kontakcie z Klientem za pośrednictwem telefonu komórkowego. 6. Charakter usług świadczonych przez Spółkę wymaga trybu pracy zmianowej, tym samym Spółka nie gwarantuje, aby Klient każdorazowo miał kontakt z tym samym pracownikiem. 5 Kontrahenci 1. Zlecone zadania, których pracownicy Spółki nie są w stanie wykonać samodzielnie są wykonywane przez kontrahentów, którzy są wybierani z uwagi, na jakość świadczonych usług. 2. Pracownik Spółki każdorazowo ocenia czy zlecone zadanie jest w stanie wykonać samodzielnie czy z uwagi na wymaganą specjalistyczną wiedzę, sprzęt, wymagane uprawnienia konieczne jest podjęcie współpracy z kontrahentem. 3. Na podstawie informacji przekazanych przez Klienta za pośrednictwem pracownika Spółki, kontrahent ustala cenę za wykonanie usługi. Realizacja zadania następuje w terminie odpowiadającym obu stronom. 4. W przypadku braku podjętej stałej współpracy Spółki z kontrahentem niezbędnym do wykonania zadania zleconego przez Klienta, Spółka przedstawia Klientowi listę podmiotów zdolnych wykonać oznaczoną usługę. 5. Jakość usług oraz towarów oferowanych przez kontrahentów podlega ciągłej ocenie Spółki. Wszelkie uwagi dotyczące kontrahentów Klient powinien zgłaszać pracownikowi Spółki w celu zachowania najwyższej jakości usług. 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez kontrahenta. Wszelkie roszczenia powinny być kierowane wobec kontrahenta. 7. Spółka nie ponosi winy w wyborze ani winy, jako zwierzchnik w odniesieniu do kontrahentów. 8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przez Klienta mienia należącego do kontrahenta. Zgodnie z umową zawartą między Klientem a kontrahentem, Klient ponosi wszelką odpowiedzialność z tego tytułu. 6 Partnerzy 1. Lista partnerów współpracujących ze Spółką dostępna jest na stronie internetowej 2. Współpraca z partnerami zapewnia Klientom Spółki zniżki od oferowanych towarów i usług. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Spółki. 3

4 7 Powstanie zobowiązania 1. Z chwilą zawarcia umowy abonamentowej o świadczenie usług powstaje zobowiązanie Klienta do zapłaty wynagrodzenia abonamentowego na rzecz Spółki. 2. Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych przez Spółkę na rzecz Klienta powstaje z chwilą ich poniesienia, chyba, że strony postanowiły inaczej. 3. Wynagrodzenie z tytułu sprzedaży towarów lub usług jest należne od chwili dostarczenia towaru lub zakończenia realizacji usługi. 8 Płatność za usługi i towary nabyte przez Homecierge sp. z o.o. 1. Wynagrodzenia abonamentowe jest płatne z góry do 5 dnia każdego miesiąca z pośrednictwem polecenia zapłaty wymiennie z formą przelewową. Brak środków uniemożliwiających pobranie płatności przez Spółkę w przypadku polecenia zapłaty w terminie skutkuje dodatkową opłatą w wysokości 5 zł za każdą następną próbę obciążenia rachunku bankowego Klienta, 2. Płatność wynagrodzenia abonamentowego za pośrednictwem innych form następuje z góry do 5 dnia każdego miesiąca. 3. Cennik usług świadczonych przez Spółkę zamieszczony jest na stronie internetowej. 4. Wartość towarów nabytych przez Spółkę na rzecz Klienta podlega całkowitemu zwrotowi na postawie przedstawionych faktur lub paragonów fiskalnych. 5. Wynagrodzenie na rzecz kontrahenta Klient uiszcza odrębnie. Klient ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zleconego zadania przez kontrahenta. O całkowitym szacunkowym koszcie usługi Klient zostanie poinformowany przed jej realizacją 9 Formy płatności 1. Polecenie zapłaty oraz przelew są podstawowymi formami na podstawie, których następuje rozliczenie płatności ze Spółką. Stosowane są przede wszystkim przy rozliczeniach z tytułu wynagrodzenia abonamentowego oraz z tytułu poniesionych kosztów stałych zleceń uzgodnionych z Klientem. 2. Rozliczenie kosztów jednorazowych, przede wszystkim zwrot kosztów z tytułu wydatków poniesionych przez Spółkę przy realizacji usług na rzecz Klienta, zwrotu kosztów z tytułu sprzedaży towarów lub usług, następuje na podstawie karty płatniczej. Wymiennie z kartą płatniczą rozliczenie ww. kosztów może nastąpić w formie gotówki. 3. W przypadku płatności przelewem należność winno się wysłać na następujący rachunek bankowy: Homecierge Sp. z o.o. ul. Sarmacka 9/ Warszawa ING Bank Śląski S.A. 10 Szczegółowe zasady korzystania z usług (Zakupy spożywcze, zakupy w aptece, inne zakupy) 1. Zakupy realizowane są we wszystkich punktach w promieniu 10 km od centrum Miasteczka Wilanów. 2. Realizowane są na podstawie listy zakupów, którą Klienci zgłaszają pracownikom Spółki za pośrednictwem e- maila, telefonicznie (w tym smsowo) lub osobiście. 3. Zakupy z dostawą do godziny 10 (śniadaniowe) powinny być zgłoszone maksymalnie do godziny 6 rano. 4

5 4. Zakupy z dostawą popołudniową winne być zgłoszone maksymalnie do godziny Lista zakupów powinna zawierać precyzyjne wskazanie towaru, tak, aby pracownik Spółki kupił produkt właściwy, który Klient zamawiał. 6. Podczas składania listy zakupów pracownikowi Spółki winna być przekazana informacja z najkorzystniejszą godziną ich dostawy z minimalnie 15 minutowym przedziałem czasowym. 7. Jeśli lista zakupów nie zawiera wskazania na punkt, w którym dany produkt ma być kupiony pracownik Spółki wybierze najdogodniejszy według jego oceny pod względem kosztowym. 8. Rozliczenie listy zakupów nastąpi po okazaniu Klientowi paragonów przy dostawie zakupów gotówką lub kartą płatniczą (pracownik Spółki każdorazowo przy sobie powinien mieć terminal płatniczy). (Wyprowadzanie psów) 1. Do wyprowadzenia psa Klient powinien zapewnić obrożę i smycz dla psa, a w przypadku ras dużych oraz powszechnie uznanych za groźne kaganiec. 2. Pracownik Spółki o wskazanych przez Klienta godzinach w czasie działania biura tj. od poniedziałku do soboty (z pominięciem dni ustawowo wolnych) w godzinach 7-21 z minimum godzinnym odstępem czasowym (od godziny podanej przez klienta) wyprowadza psa po najbliższych okolicach miejsca zamieszkania. 3. Pracownik Spółki realizując usługę pod nieobecność właścicieli psa musi uprzednio otrzymać klucz do mieszkania. Klucz jest zdeponowany w sejfie oraz oznaczony w taki sposób, który nie wskazywałby na zidentyfikowanie adresu i nazwiska Klienta. 4. W celu uniknięcia zatargów z innymi psami i z związaną z tym możliwością pogryzienia się pracownik stara unikać kontaktów psa Klienta z innymi psami. 5. Spacer trwa minimum 10 minut 6. W deszczowe dni Klient zobowiązany jest wskazać pracownikowi Spółki ręcznik lub inny materiał, którym mógłby wytrzeć psa po zakończonym spacerze. 7. Maksymalny czas spaceru dziennie w ramach pakietu to 30 minut. Jeżeli wymagane są dłuższe spacery, warunki odpłatności ustalane są z klientem indywidualnie. (Opieka nad mieszkaniem i zwierzętami podczas nieobecności) 1. Opieka nad mieszkaniem i zwierzętami podczas nieobecności Klientów jest sprawowana zgodnie z instrukcją udzieloną przez Klienta pracownikowi Spółki. 2. Instrukcja winna wskazywać wszystkie niezbędne informacje, na jakie ma zwrócić uwagę pracownik Spółki podczas opieki nad mieszkaniem np. częstotliwość, z jaką mają być podlewane kwiaty i specjalne wytyczne do ich podlewania jeśli takie występują. 3. Podczas opieki nad zwierzętami Klient powinien wskazać pracownikowi Spółki ilość razy w ciągu dnia, w której zwierzę powinno być nakarmione, miejsce, w którym znajduje się karma oraz inne niezbędne do opieki czynności i przybory. (Nadanie i odbiór paczek pocztowych/kurierskich) 1. Jedną z usług Spółki jest nadawanie listów i paczek pocztowych i kurierskich. 2. Klient informuje pracownika Spółki o potrzebie nadania przesyłki mailowo, telefonicznie, smsowo bądź osobiście. 3. Pracownik Spółki odbiera przesyłkę i nadaje w sposób określony przez Klienta. 4. Przy nadaniu odbiera potwierdzenie nadania i przekazuje Klientowi w trakcie rozliczenia. 5. Rozliczanie nadania przesyłek jest zgodne z cennikiem obowiązującym w Poczcie Polskiej oraz zgodne z cennikiem przesyłek firmy kurierskiej. 6. Odbiór przesyłek i listów poleconych z poczty możliwy jest tylko i wyłącznie za pomocą upoważnienia pocztowego. Druk upoważnienia Klient powinien przekazać osobiście na poczcie. W odpowiedzi na druk upoważnienia Klient otrzyma numer upoważnienia, który należy przekazać pracownikom Spółki. Dzięki temu numerowi pracownicy Spółki mogą odbierać wszystkie przesyłki Klientów z Urzędu Pocztowego. 7. Pracownik Spółki może odbierać przesyłki kurierskie w Państwa imieniu. Najprostszym sposobem, który umożliwi odbiór przesyłek kurierskich jest nadanie ich bezpośrednio do biura Homecierge tj. na ul. Sarmacką 9/26, Warszawa podając numer telefonu ( ). 8. Każda przesyłka odbierana przez pracownika Spółki jest dokładnie sprawdzana w celu identyfikacji ewentualnych uszkodzeń przesyłki. 5

6 9. Po odbiorze każdej przesyłki pracownik poinformuje o fakcie Klienta z prośbą o wskazanie optymalnej godziny dostawy przesyłki. O podanej przez Klienta godzinie pracownik przynosi odebraną przesyłkę. (Organizacja sprzątania mieszkań) 1. Spółka w swojej ofercie posiada usługę sprzątania mieszkań. 2. Sprzątania realizowane są przez pracownika Spółki. 3. Sprzątania mogą odbywać się cyklicznie (w cyklach cotygodniowych, codwutygodniowych, comiesięcznych) lub jednorazowo. 4. Odbywać mogą się od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych) w godzinach Sprzątania mieszkań mogą odbywać się pod nieobecność mieszkańców. Wówczas pracownik Spółki pełniący role Concierge posiadając klucze do mieszkania Klienta otwiera mieszkanie pracownikowi, który wykona usługę sprzątania. Po skończonej pracy pracownik Spółki, sprawdza jakość sprzątania oraz zamyka drzwi. 6. Po skończonej pracy pod nieobecność Klienta pracownik Spółki w mieszkaniu pozostawia potwierdzenie sprzątania, w którym wyszczególnione są godziny sprzątania oraz koszt każdorazowego sprzątania. 7. Sprzątanie jest rozliczane godzinowo. Przed rozpoczęciem sprzątania ustalany jest z Klientem przypuszczalny budżet czasowy potrzebny do realizacji sprzątania. Cena usługi uzależniona jest od rodzaju sprzątania. (Sprzedaż w imieniu klientów przedmiotów na Allegro, Gumtree i OLX) 1. Spółka w swojej ofercie posiada usługę wystawienia na allegro przdmiotów klientów i przeprowadzenia procesu sprzedaży. 2. Usługa obejmuje: a. Zrobienie zdjęć przedmiotów b. Wycenę (jeżeli nie wymaga specjalistycznej wiedzy na podstawie średnich cen na Allegro, lub zgodnie życzeniem klienta) c. Stworzenie opisów przedmiotów na potrzeby allegro d. Stworzenie aukcji e. Przeprowadzenie procesu sprzedaży (odpowiedzi na pytania osób zainteresowanych zakupem, wysyłka przedmiotów, rozliczenie transakcji z allegro w imieniu Klienta) 3. Przedmioty powinne być przygotowane przez Klienta do zrobienia zdjęć. (złożone, wyczyszczone, etc.) 4. Usługa przygotowania przedmiotu do sprzedaży jest dodatkowo płatna. Cena ustalana jest indywidualnie. 5. Spółka organizuje do 5 aukcji w miesiącu w ramach abonamrntu. 6. W przypadku sprzedaży przedmiotu Spółka pobiera 10% prowizji od kwoty, za którą przedmiot został sprzedany. 7. W przypadku chęci zorganizowania większej (niż 5) liczby aukcji w miesiącu, warunki prowizji i dodatkowych opłat ustalane są z Klientem indywidualnie. 8. Koszty wystawienia aukcji oraz prowizje za sprzedaż ponosi Klient, zgodnie z cennikiem allegro. 11 Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej. 2. Homecierge sp. z o.o. ma prawo dokonywać zmian w Regulaminie. Dokonane zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej. 3. O dokonanej zmianie Regulaminu Spółka zawiadamia Klienta poprzez udostępnienie informacji na stronie internetowej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając na wskazany przez Klienta adres Regulamin obejmujący wprowadzone zmiany. 4. Korzystanie z usług Spółki po dokonanej zmianie Regulaminu oznacza zgodę na wprowadzone zmiany. 6

7 Załącznik 1 Pakiety usług Usługa Pakiet Zakupowy Pakiet Sekretarski Pakiet Domowy Pomocnik Pakiet Concierge Dostawa artykułów spożywczych na śniadanie Dostawa gotowego śniadania z wilanowskiej restauracji Zakupy spożywcze w nieograniczonej ilości Zakup leków w aptece Zakup i koordynacja dostaw produktów kupionych w sklepach internetowych Wyprowadzanie psów Organizacja sprzątania mieszkań i domów Opieka nad zwierzętami innymi niż psy podczas nieobecności właścicieli Opieka nad mieszkaniem podczas nieobecności właścicieli Organizacja i koordynacja prac elektryka, hydraulika, złotej rączki Organizacja i koordynacja usług pralniczych, krawieckich, szewskich Organizacja usług informatycznych Organizacja jednorazowej lub stałej opieki nad dzieckiem Organizacja usług transportowych Organizacja i koordynacja usług serwisowych sprzętu AGD/RTV Organizacja i koordynacja napraw rowerów Organizacja usług mycia samochodu Przypominanie i organizacja przeglądów okresowych i gwarancyjnych samochodu Przypominanie i organizacja usług wymiany opon door to door Pomoc w organizacji imprez okolicznościowych Pomoc i koordynacja przy sprzedaży samochodu Pomoc w załatwianiu spraw w urzędach Wystawianie aukcji allegro na rzecz Klienta Nadawanie i odbiór korespondencji Organizacja usług holowania samochodów na terenie całego kraju Organizacja podróży Organizacja tłumaczeń na wszelkie języki Organizacja usług doradztwa podatkowego, księgowego, prawniczego i notarialnego Rezerwacja biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych Rezerwacja biletów do kina lub teatru Rezerwacja stolików w restauracji Rezerwacja terminów np. u lekarza, fryzjera, kosmetyczki Rezerwacja hoteli Przypominanie o spotkaniach i innych wydarzeniach Udzielanie informacji o wydarzeniach w mieście lub kraju Wyszukiwanie informacji na dany temat 7

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo