REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG HOMECIERGE SP. Z O.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG HOMECIERGE SP. Z O.O."

Transkrypt

1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG HOMECIERGE SP. Z O.O. 1

2 1 Postanowienia ogólne 1. Homecierge sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 9/26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , zwana dalej Spółką prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług concierge (Usługi) obejmujących realizację zadań zleconych przez Klientów w ich interesie, na ich rzecz oraz w ich imieniu.spółka podejmuje się realizacji zadań, które są zgodne z prawem oraz dobrymi obyczajami. Usługi wykonywane są przez pracowników Spółki, chyba że charakter zleconych zadań wymaga wykonania ich przez kontrahentów Homecierge sp. z o.o. na zasadach określonych w Regulaminie. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki i reguły korzystania z usług świadczonych przez Spółkę na podstawie umowy zawartej z Klientem. Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 3. Klientem zgodnie z postanowieniami Regulaminu jest abonent posiadający umowę zawartą ze Spółką oraz wskazani przez niego użytkownicy. Spółka świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 4. Kontrahentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest każdy podmiot, z którego usług lub towarówkorzysta Klient bezpośrednio lub za pośrednictwem Spółki w celu wykonania zleconych zadań. 2 Ogólne zasady korzystania z usług 1. Homecierge sp. z o.o. w ramach świadczonych usług wykonuje wszelkie zadania zlecone przez Klienta, zarówno te mające codzienny charakter oraz te wymagające czasu i indywidualnego podejścia, na podstawie umowy abonamentowej o świadczenie usług. 2. Umowa abonamentowa może zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. 3. Po upływie terminu na jaki umowa została zawarta, umowę traktuje się zawartą na czas nieoznaczony. 4. W przypadku rozwiązania przez Klienta umowy zawartej na czas oznaczony, przed końcem jej trwania, Klient jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości sumy abonamentów pozostałych do końca trwania umowy. 5. Umowę na czas nieoznaczony Klient może wypowiedzieć bez konsekwencji z miesięcznym okresem wypowiedzenia. 6. Spółka nie ogranicza ilości zadań możliwych do zlecenia przez jednego klienta. 7. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zleconego zadania w przypadku gdy jest ono niezgodne z obowiązującymi przepisami, ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami lub niemożliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od spółki. 8. Spółka zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia bez podania przyczyny 9. Spółka świadczy usługi na obszarze obejmującym Miasteczko Wilanów, a realizujena obszarze 10 km od ww. miejsca, tj. od centrum Miasteczka Wilanów do skrzyżowania ulic Hlonda/Klimczaka z AL. Rzeczypospolitej. 10. Zlecenie przez Klienta zadania, które wykracza poza obszar działalności Spółki wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów dojazdów w wysokości określonej w umowie. 11. Przykładowa lista usług świadczonych przez Spółkę zamieszona została w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 3 Uprawnieni do korzystania z usług 1. Uprawnionym do korzystania z usług świadczonych przez Spółkę jest abonent oraz wskazani przez niego użytkownicy. Użytkownicy muszą mieć ukończone 18 lat oraz zamieszkiwać ten sam lokal, co abonent. 2

3 2. Abonent oraz użytkownicy abonenta z chwilą zawarcia umowy ze Spółką otrzymują kartę klienta, która służy do identyfikacji Klientów Spółki. 3. Uprawnienie do korzystania z usług ustaje z chwilą zakończenia umowy. 4 Pracownicy Homecierge sp. z o.o. 1. Usługi wykonywane są przez pracowników Spółki, którzy zostali odpowiednio przygotowani do realizacji powierzonych zadań zgodnie z zasadami przyjętymi przez Spółkę. 2. Pracownikiem może zostać osoba, która wyróżnia się wysoką kulturą osobistą oraz nie została prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz wobec której nie toczyło się postępowanie karne. 3. Pracownicy Spółki wykonują zlecone zadania od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 do 21 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 4. Każdy Klient ma równy dostęp do usług świadczonych przez Spółkę. Pracownik świadczy usługi na rzecz Klienta jedynie przez czas wymagany do realizacji zadania. 5. Pracownik w celu wykonania zadania zleconego przez Klienta ma prawo opuścić siedzibę Spółki. Zobowiązany jest w tym czasie pozostać w stałym kontakcie z Klientem za pośrednictwem telefonu komórkowego. 6. Charakter usług świadczonych przez Spółkę wymaga trybu pracy zmianowej, tym samym Spółka nie gwarantuje, aby Klient każdorazowo miał kontakt z tym samym pracownikiem. 5 Kontrahenci 1. Zlecone zadania, których pracownicy Spółki nie są w stanie wykonać samodzielnie są wykonywane przez kontrahentów, którzy są wybierani z uwagi na jakość świadczonych usług. 2. Pracownik Spółki każdorazowo ocenia czy zlecone zadanie jest w stanie wykonać samodzielnie czy z uwagi na wymaganą specjalistyczną wiedzę, sprzęt, wymagane uprawnienia konieczne jest podjęcie współpracy z kontrahentem. 3. Na podstawie informacji przekazanych przez Klienta za pośrednictwem pracownika Spółki, kontrahent ustala cenę za wykonanie usługi.realizacja zadania następuje w terminie odpowiadającym obu stronom. 4. W przypadku braku podjętej stałej współpracy Spółki z kontrahentem niezbędnym do wykonania zadania zleconego przez Klienta, Spółka przedstawia Klientowi listę podmiotów zdolnych wykonać oznaczoną usługę. 5. Jakość usług oraz towarów oferowanych przez kontrahentów podlega ciągłej ocenie Spółki. Wszelkie uwagi dotyczące kontrahentów Klient powinien zgłaszać pracownikowi Spółki w celu zachowania najwyższej jakości usług. 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez kontrahenta. Wszelkie roszczenia powinny być kierowane wobec kontrahenta. 7. Spółka nie ponosi winy w wyborze ani winy jako zwierzchnik w odniesieniu do kontrahentów. 8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przez Klienta mienia należącego do kontrahenta. Zgodnie z umową zawartą między Klientem a kontrahentem, Klient ponosi wszelką odpowiedzialność z tego tytułu. 6 Partnerzy 1. Lista partnerów współpracujących ze Spółką dostępna jest na stronie internetowej 3

4 2. Współpraca z partnerami zapewnia Klientom Spółki zniżki od oferowanych towarów i usług. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Spółki. 7 Powstanie zobowiązania 1. Z chwilą zawarcia umowy abonamentowej o świadczenie usług powstaje zobowiązanie Klienta do zapłaty wynagrodzenia abonamentowego na rzecz Spółki. 2. Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych przez Spółkę na rzecz Klienta powstaje z chwilą ich poniesienia, chyba że strony postanowiły inaczej. 3. Wynagrodzenie z tytułu sprzedaży towarów lub usług jest należne od chwili dostarczenia towaru lub zakończenia realizacji usługi. 8 Płatność za usługi i towary nabyte przez Homeciergesp. z o.o. 1. Wynagrodzenia abonamentowejest płatne z góry do 5 dnia każdego miesiąca z pośrednictwem polecenia zapłaty. Brak środków uniemożliwiających pobranie płatności przez Spółkę w terminie skutkuje dodatkową opłatą w wysokości 5 zł za każdą następną próbę obciążenia rachunku bankowego Klienta, 2. Płatność wynagrodzenia abonamentowego za pośrednictwem innych form następuje z góry do 5 dnia każdego miesiąca. 3. Cennik usług świadczonych przez Spółkę zamieszczony jest na stronie internetowej. 4. Wartość towarów nabytych przez Spółkę na rzecz Klienta podlega całkowitemu zwrotowi na postawie przedstawionych faktur lub paragonów fiskalnych. 5. Wynagrodzenie na rzecz kontrahenta Klient uiszcza odrębnie. Klient ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zleconego zadania przez kontrahenta. O całkowitym szacunkowym koszcie usługi Klient zostanie poinformowany przed jej realizacją 9 Formy płatności 1. Polecenie zapłaty jest podstawową formą na podstawie, której następuje rozliczenie płatności ze Spółką. Stosowana jest przede wszystkim przy obciążeniu rachunku bankowego Klienta z tytułu wynagrodzenia abonamentowego oraz z tytułu poniesionych kosztów stałych zleceń uzgodnionych z Klientem. 2. Rozliczenie kosztów jednorazowych, przede wszystkim zwrot kosztów z tytułu wydatków poniesionych przez Spółkę przy realizacji usług na rzecz Klienta, zwrotu kosztów z tytułu sprzedaży towarów lub usług, następuje na podstawie karty płatniczej.wymiennie z kartą płatniczą rozliczenie ww. kosztów może nastąpić w formie gotówki. 3. Płatność za pośrednictwem przelewu może zostać zrealizowana po uprzednim ustaleniu terminów i warunków płatności pomiędzy Klientem a Spółką. 10 Szczegółowe zasady korzystania z usług (Zakupy spożywcze, zakupy w aptece, inne zakupy) 1. Zakupy realizowane są we wszystkich punktach w promieniu 10 km od centrum Miasteczka Wilanów. 2. Realizowane są na podstawie listy zakupów, którą Klienci zgłaszają pracownikom Spółki za pośrednictwem e- maila, telefonicznie (w tym smsowo) lub osobiście. 3. Zakupy z dostawą do godziny 13 powinny być zgłoszone maksymalnie do godziny 6 rano. 4. Zakupy z dostawą popołudniową winne być zgłoszone maksymalnie do godziny Lista zakupów powinna zawierać precyzyjne wskazanie towaru, tak aby pracownik Spółki kupił produkt właściwy, który Klient zamawiał. 4

5 6. Podczas składania listy zakupów pracownikowi Spółki winna być przekazana informacja z najkorzystniejszą godziną ich dostawy z minimalnie 15 minutowym przedziałem czasowym. 7. Jeśli lista zakupów nie zawiera wskazania na punkt, w którym dany produkt ma być kupiony pracownik Spółki wybierze najdogodniejszy według jego oceny pod względem kosztowym. 8. Rozliczenie listy zakupów nastąpi po okazaniu Klientowi paragonów przy dostawie zakupów gotówką lub kartą płatniczą (pracownik Spółki każdorazowo przy sobie powinien mieć terminal płatniczy). (Wyprowadzanie psów) 1. Do wyprowadzenia psa Klient powinien zapewnić obrożę i smycz dla psa, a w przypadku ras dużych oraz powszechnie uznanych za groźne kaganiec. 2. Pracownik Spółki o wskazanych przez Klienta godzinach w czasie działania biura tj. od poniedziałku do soboty (z pominięciem dni ustawowo wolnych) w godzinach 7-21 z minimum godzinnym odstępem czasowym (od godziny podanej przez klienta) wyprowadza psa po najbliższych okolicach miejsca zamieszkania. 3. Pracownik Spółki realizując usługę pod nieobecność właścicieli psa musi uprzednio otrzymać klucz do mieszkania. Klucz jest zdeponowany w sejfie oraz oznaczony w taki sposób, który nie wskazywałby na zidentyfikowanie adresu i nazwiska Klienta. 4. W celu uniknięcia zatargów z innymi psami i z związaną z tym możliwością pogryzienia się pracownik stara unikać kontaktów psa Klienta z innymi psami. 5. Spacer trwa minimum 15 minut 6. W deszczowe dni Klient zobowiązany jest wskazać pracownikowi Spółki ręcznik lub inny materiał, którym mógłby wytrzeć psa po zakończonym spacerze. (Opieka nad mieszkaniem i zwierzętami podczas nieobecności) 1. Opieka nad mieszkaniem i zwierzętami podczas nieobecności Klientów jest sprawowana zgodnie z instrukcją udzieloną przez Klienta pracownikowi Spółki. 2. Instrukcja winna wskazywać wszystkie niezbędne informacje na jakie ma zwrócić uwagę pracownik Spółki podczas opieki nad mieszkaniem np. częstotliwość z jaką mają być podlewane kwiaty i specjalne wytyczne do ich podlewania jeśli takie występują. 3. Podczas opieki nad zwierzętami Klient powinien wskazać pracownikowi Spółki ilość razy w ciągu dnia w której zwierzę powinno być nakarmione, miejsce w którym znajduje się karma oraz inne niezbędne do opieki czynności i przybory. (Nadanie i odbiór paczek pocztowych/kurierskich) 1. Jedną z usług Spółki jest nadawanie listów i paczek pocztowych i kurierskich. 2. Klient informuje pracownika Spółki o potrzebie nadania przesyłki mailowo, telefonicznie, smsowo bądź osobiście. 3. Pracownik Spółki odbiera przesyłkę i nadaje w sposób określony przez Klienta. 4. Przy nadaniu odbiera potwierdzenie nadania i przekazuje Klientowi w trakcie rozliczenia. 5. Rozliczanie nadania przesyłek jest zgodne z cennikiem obowiązującym w Poczcie Polskiej oraz zgodne z cennikiem przesyłek firmy kurierskiej. 6. Odbiór przesyłek i listów poleconych z poczty możliwy jest tylko i wyłącznie za pomocą upoważnienia pocztowego. Druk upoważnienia Klient powinien przekazać osobiście na poczcie. W odpowiedzi na druk upoważnienia Klient otrzyma numer upoważnienia, który należy przekazać pracownikom Spółki. Dzięki temu numerowi pracownicy Spółki mogą odbierać wszystkie przesyłki Klientów z Urzędu Pocztowego 7. Pracownik Spółki może odbierać przesyłki kurierskie w Państwa imieniu. Najprostszym sposobem, który umożliwi odbiór przesyłek kurierskich jest nadanie ich bezpośrednio do biura Homecierge tj. na ul. Sarmacką 9/26, Warszawa podając numer telefonu ( ). 8. Każda przesyłka odbierana przez pracownika Spółki jest dokładnie sprawdzana w celu identyfikacji ewentualnych uszkodzeń przesyłki. 9. Po odbiorze każdej przesyłki pracownik poinformuje o fakcie Klienta z prośbą o wskazanie optymalnej godziny dostawy przesyłki. O podanej przez Klienta godzinie pracownik przynosi odebraną przesyłkę. (Organizacja sprzątania mieszkań) 1. Spółka w swojej ofercie posiada usługę sprzątania mieszkań. 5

6 2. Sprzątania realizowane są przez pracownika Spółki. 3. Sprzątania mogą odbywać się cyklicznie (w cyklach co tygodniowych, co dwutygodniowych, co miesięcznych) lub jednorazowo. 4. Odbywać mogą się od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych) w godzinach Istnieją dwa rodzaje sprzątań: a. Z wykorzystaniem środków czystości Klienta (Klient udostępnia własne środki czystości niezbędne do sprzątania). b. Z wykorzystaniem środków czystości Spółki (Środki czystości oraz wszystkie sprzęty niezbędne do sprzątania mieszkania udostępniane są przez Spółkę). 6. Sprzątania mieszkań mogą odbywać się pod nieobecność mieszkańców. Wówczas pracownik Spółki pełniący role Concierge posiadając klucze do mieszkania Klienta otwiera mieszkanie pracownikowi, który wykona usługę sprzątania. Po skończonej pracy pracownik Spółki sprawdza jakość sprzątania oraz zamyka drzwi. 7. Dla zwiększenia bezpieczeństwa pracownicy wykonujący usługę sprzątania mają absolutny zakaz zabierania ze sobą do mieszkania Klientów toreb bądź reklamówek. Mieszkanie na czas sprzątania jest ponadto zamykane przez pracownika Spółki posiadającego klucze. 8. Po skończonej pracy pod nieobecność Klienta pracownik Spółki w mieszkaniu pozostawia potwierdzenie sprzątania, w którym wyszczególnione są godziny sprzątania oraz koszt każdorazowego sprzątania. 9. Sprzątanie jest rozliczane godzinowo. Przed rozpoczęciem sprzątania ustalany jest z Klientem przypuszczalny budżet czasowy potrzebny do realizacji sprzątania. Cena usługi uzależniona jest od rodzaju sprzątania. 11 Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej. 2. Homecierge sp. z o.o. ma prawo dokonywać zmian w Regulaminie. Dokonane zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej. 3. O dokonanej zmianie Regulaminu Spółka zawiadamia Klienta poprzez udostępnienie informacji na stronie internetowej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając na wskazany przez Klienta adres Regulamin obejmujący wprowadzone zmiany. 4. Korzystanie z usług Spółki po dokonanej zmianie Regulaminu oznacza zgodę na wprowadzone zmiany. 6

7 Załącznik 1. Przykładowa lista usług świadczonych przez Homecierge Sp. z o.o. 1. Zakupy, 2. Inne zakupy zgodne z życzeniem klienta, 3. Nadanie i odbiór paczek kurierskich, 4. Nadanie i odbiór paczek pocztowych, 5. Opieka nad mieszkaniem podczas nieobecności właścicieli, 6. Opieka nad zwierzętami podczas nieobecności właścicieli, 7. Organizacja i koordynacja elektryka, 8. Organizacja i koordynacja hydraulika, 9. Organizacja i koordynacja napraw samochodowych, 10. Organizacja i koordynacja prac złotej rączki, 11. Organizacja i koordynacja przeprowadzek, 12. Organizacja i koordynacja usług krawieckich, 13. Organizacja i koordynacja usług pralniczych, 14. Organizacja i koordynacja usług prania dywanów i tapicerek, 15. Organizacja i koordynacja usług szewskich, 16. Organizacja jednorazowej lub stałej opieki nad dzieckiem, 17. Organizacja podróży, 18. Organizacja przeglądów rejestracyjnych i gwarancyjnych samochodów, 19. Organizacja sezonowej wymiany opon, 20. Organizacja sprzątania mieszkao, 21. Organizacja tłumaczeo na wszelkie języki, 22. Organizacja usług doradztwa podatkowego, 23. Organizacja usług doradztwa prawniczego, 24. Organizacja usług holowania pojazdu na terenie całego kraju, 25. Organizacja usług informatycznych, 26. Organizacja usług mycia samochodu, 27. Organizacja usług naprawy rowerów, 28. Organizacja usług notarialnych, 29. Organizacja usług taxi, 30. Organizacja usług transportowych, 31. Organizacja wynajmu samochodów, 32. Organizacja zajęd fitness, 33. Pomoc w organizacji imprez okolicznościowych, 34. Pomoc w sprzedaży samochodu, 35. Pomoc w załatwianiu spraw w urzędach, 36. Przypominanie o różnych sprawach, 37. Rezerwacja biletów do kina lub teatru, 38. Rezerwacja hoteli, 39. Rezerwacja i zakup biletów komunikacyjnych (lotnicze, kolejowe, autobusowe), 40. Rezerwacja stolików w restauracji, 41. Rezerwacje terminów np. fryzjer, kosmetyczka, lekarz, dentysta itp., 42. Udzielanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w mieście lub w kraju, 43. Umawianie spotkao, 44. Wyprowadzanie psów, 45. Wystawianie aukcji allegro na rzecz Klienta, 46. Wyszukiwanie informacji na dany temat, 47. Zakup leków w aptece, 48. Zakup przedmiotów w sklepach internetowych, 49. Zakupy spożywcze. 7

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG HOMECIERGE SP. Z O.O.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG HOMECIERGE SP. Z O.O. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG HOMECIERGE SP. Z O.O. 1 Postanowienia ogólne 1. Homecierge sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 9/26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku

regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów o organizację

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-SYSTEM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-SYSTEM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-SYSTEM (Regulamin obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.) Sklep internetowy e-system znajdujący się pod adresem: www.sklep.e-system.com.pl prowadzony jest przez Marcina Ficka

Bardziej szczegółowo

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lasermax.pl/sklep prowadzony jest przez firmę LASERMAX Sp z o.o.

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lasermax.pl/sklep prowadzony jest przez firmę LASERMAX Sp z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY LASERMAX SP Z O.O. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lasermax.pl/sklep prowadzony jest przez firmę LASERMAX Sp z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ TK Telekom spółka z o. o. Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ TK Telekom spółka z o. o. Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ REGULAMIN ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ TK Telekom spółka z o. o. Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne DEFINICJE 1 Przez użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOADRUK.PL Z DNIA 19-12-2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOADRUK.PL Z DNIA 19-12-2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOADRUK.PL Z DNIA 19-12-2014 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę BOA DRUK Olga Baraniecka, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez ARCTOM JOLANTA URBAŃCZYK, TOMASZ URBAŃCZYK, GRZEGORZ URBAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl

Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 4. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ARTYKUŁ 4. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Regulamin sklepu internetowego z numizmatami Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z o.o. ARTYKUŁ 1. DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: MP1766 Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EMET-IMPEX.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EMET-IMPEX.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EMET-IMPEX.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Ramsat SA z siedzibą w Modlnicy, za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.njumobile.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MC-SKLEP.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MC-SKLEP.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MC-SKLEP.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NORAUTO.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NORAUTO.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NORAUTO.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE REGULAMIN Sklepu internetowego wypad.com.pl z dnia 25.12.2014 Sklep internetowy wypad.com.pl działający pod adresem http://www.wypad.com.pl jest serwisem prowadzonym przez: In & Out Katarzyna Trzcińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Łukasza Lepczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą YesSport

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez mybodie S.C. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.mybodie.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług OfficeSpot Ul. Niedziałkowskiego 28, Poznań Regon: 639714176 NIP: 951-144-80-19 od dnia 01.07.2010r.

Regulamin Świadczenia Usług OfficeSpot Ul. Niedziałkowskiego 28, Poznań Regon: 639714176 NIP: 951-144-80-19 od dnia 01.07.2010r. Regulamin Świadczenia Usług OfficeSpot Ul. Niedziałkowskiego 28, Poznań Regon: 639714176 NIP: 951-144-80-19 od dnia 01.07.2010r. 1. 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron a także zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Graczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Novella Jolanta

Bardziej szczegółowo