REGULAMIN SPRZEDAŻY RATALNEJ PROWADZONEJ PRZEZ AMWAY POLSKA SP. Z O.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SPRZEDAŻY RATALNEJ PROWADZONEJ PRZEZ AMWAY POLSKA SP. Z O.O."

Transkrypt

1 REGULAMIN SPRZEDAŻY RATALNEJ PROWADZONEJ PRZEZ AMWAY POLSKA SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Regulamin Sprzedaży Ratalnej ( Regulamin ) wybranych produktów spółki Amway Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 366a, Warszawa, Rzeczpospolita Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , Regon: ( Amway ). Niniejszy Regulamin wraz z Zamówieniem Sprzedaży Ratalnej, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu ( Zamówienie ), tworzą treść umowy o sprzedaż ratalną ( Umowa ) zawieranej - na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie - przez Amway z Przedsiębiorcami Amway oraz Stałymi Klientami Plus, współpracującymi z Amway i spełniającymi warunki określone w niniejszym Regulaminie ( Zamawiający ). 1. Amway prowadzi sprzedaż ratalną produktów wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu ( Produkty ) na rzecz Przedsiębiorców Amway oraz Stałych Klientów Plus, współpracujących z Amway, którzy osiągają stabilnie dobre wyniki ekonomiczne w ramach tej współpracy. 2. Ratalnego zakupu Produktów mogą dokonać wyłącznie Przedsiębiorcy Amway oraz Stali Klienci Plus współpracujący z Amway na podstawie ważnych umów o współpracę (Zamawiający), spełniający w momencie składania Zamówienia łącznie następujące warunki: a) staż współpracy z Amway - co najmniej 6 miesięcy od daty zarejestrowania umowy przez Amway, b) utrzymywanie osobistej Wartości Punktowej na poziomie minimum 100 WP przez co najmniej ostatnich 6 miesięcy (nie jest wymagane wobec kwalifikowanych Platynowych Przedsiębiorców Amway), c) prowadzenie działalności zgodnie z Kodeksem Etycznym i Zasadami Postępowania Amway, d) brak zobowiązań finansowych wobec Amway. 3. Zamawiający może nabyć w systemie ratalnym Produkty o takiej wartości, aby suma rat nie przekroczyła kwoty zł. 4. Warunkiem ratalnego zakupu Produktów jest zawarcie pomiędzy Amway a Zamawiającym Umowy sprzedaży na raty. 5. W celu zawarcia Umowy Zamawiający najpierw składa w Amway Zamówienie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, oraz załącza do niego aktualny zaakceptowany przez siebie Regulamin i kserokopię dowodu osobistego lub paszportu* (strony zawierające: serię i numer dokumentu, zdjęcie, adres i podpis). Złożenie Zamówienia traktowane jest jako złożenie przez Zamawiającego oferty zawarcia Umowy sprzedaży na raty zgodnie z treścią Zamówienia oraz załączonego Regulaminu. Następnie Amway - według własnego uznania - przyjmuje lub odmawia przyjęcia oferty zawarcia Umowy zawartej w Zamówieniu. Zamówienie wraz z Regulaminem i kserokopią dowodu osobistego lub paszportu* mogą być złożone w Amway osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej (na adres siedziby Amway podany powyżej), faksem (na numer ) lub pocztą elektroniczną ( Wzór Zamówienia oraz Regulamin są dostępne za pośrednictwem Internetu do pobrania pod adresem internetowym lub też w siedzibie Amway przy ul. Puławskiej 366a w Warszawie, a ich udostępnienie nie stanowi oferty zawarcia Umowy. Treść składanego Zamówienia oraz dołączanego do niego Regulaminu powinna odpowiadać treści Regulaminu oraz wzoru Zamówienia zamieszczonych na wspomnianej stronie oraz dostępnych w siedzibie Amway w dniu wysyłania Zamówienia do Amway. Zamówienie powinno być prawidłowo wypełnione przez Zamawiającego, a następnie zarówno Zamówienie jak i załączony do niego Regulamin powinny być podpisane przez Zamawiającego na każdej stronie. Zamówienie składane przez Stałego Klienta Plus lub Przedsiębiorcę Amway nie będącego Platynowym Przedsiębiorcą Amway przed jego złożeniem powinno być zaakceptowane przez Platynowego Przedsiębiorcę Amway Zamawiającego poprzez podanie jego imienia i nazwiska oraz złożenie jego podpisu na formularzu Zamówienia pod stosowną formułą akceptacji Zamówienia. 6. W terminie 7 dni od dnia otrzymania Zamówienia Amway rozpatrzy ofertę Zamawiającego zawartą w Zamówieniu i poinformuje Zamawiającego na piśmie (za pośrednictwem poczty lub faksem), za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres Zamawiającego podany w treści Zamówienia) lub telefonicznie o tym, czy jego oferta zawarta w Zamówieniu została przyjęta przez Amway. Amway zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty zawartej w Zamówieniu złożonym przez Zamawiającego i odmowy zawarcia Umowy, bez podania przyczyn. W przypadku przyjęcia przez Amway oferty Zamawiającego zawartej w Zamówieniu, Amway poinformuje Zamawiającego o wysokości i sposobie płatności rat ceny za Produkty objęte zaakceptowanym Zamówieniem, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz Załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu, oraz o terminie i miejscu odbioru Produktów. 7. W przypadku zaakceptowania przez Amway oferty Zamawiającego zawartej w Zamówieniu, Umowa między Amway a Zamawiającym, o treści wynikającej z Zamówienia oraz załączonego do niego Regulaminu, zostaje zawarta z chwilą przekazania Zamawiającemu informacji o przyjęciu oferty zawartej w Zamówieniu, w sposób przewidziany w 6 powyżej. Potwierdzeniem akceptacji oferty Zamawiającego przez Amway będzie dostarczenie mu Produktów przez Amway zgodnie z Zamówieniem. * nie dotyczy Platynowych Przedsiębiorców Amway str. 1

2 8. Zawierając Umowę zgodnie z powyższymi postanowieniami: 1. Amway zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność Produktów objętych przyjętym przez Amway Zamówieniem i wydać te Produkty Zamawiającemu niezwłocznie po zapłacie przez Zamawiającego pierwszej raty ceny za te Produkty; termin dostawy Produktów wskazany Zamawiającemu przez Amway przestaje być wiążący dla Amway, jeżeli w terminie tym Zamawiający nie zapłaci pierwszej raty ceny za Produkty w takim przypadku Amway może wstrzymać się z wydaniem Produktów Zamawiającemu; 2. Zamawiający zobowiązuje się: a) zapłacić pierwszą ratę ceny za Produkty przed odbiorem Produktów, a najpóźniej przy ich odbiorze, b) odebrać Produkty w terminie wskazanym przez Amway zgodnie z 6 powyżej lub maksymalnie w ciągu 7 dni po tym terminie, w miejscu wskazanym przez Amway zgodnie z 6 powyżej, c) zapłacić Amway pozostałą część wartości Produktów w 12 (dwunastu) ratach miesięcznych, płatnych do 25. dnia każdego miesiąca, począwszy od 25. dnia miesiąca następnego po miesiącu zawarcia Umowy, wpłatami na rachunek Amway wskazany w załączniku nr 2 do Regulaminu, ze wskazaniem tytułu wpłaty i numeru umowy Zamawiającego o współpracę z Amway. 9. Zabezpieczeniem zapłaty należności za Produkty sprzedawane w ramach sprzedaży ratalnej jest możliwość potrącenia należności za Produkty z wymagalnych premii i innych wymagalnych kwot należnych Zamawiającemu od Amway na podstawie oddzielnej umowy o współpracę zawartej z Amway. 10. Zasady ratalnej zapłaty należności przedstawiają się następująco: a) ceny Produktów w przypadku nabywania ich w systemie ratalnym są takie same jak przy sprzedaży gotówkowej (cennik Produktów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), b) przed odbiorem Produktów, a najpóźniej przy ich odbiorze Zamawiający wpłaca pierwszą ratę ich ceny w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, c) pozostała część ceny Produktów jest rozłożona na 12 równych rat, płatnych miesięcznie; wysokości rat za jedną sztukę każdego Produktu podano w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu; wysokość rat wynikająca z przyjętego przez Amway Zamówienia zostanie potwierdzona przez Amway wraz z informacją o przyjęciu oferty objętej Zamówieniem, d) w stosunku do wybranych Zamawiających Amway jest uprawniona, według własnego uznania, do obniżenia cen Produktów, lub do obniżenia wysokości lub liczby rat płatności za Produkty w przypadku gdy upusty cenowe przysługiwać będą danym Zamawiającym na podstawie odrębnych regulaminów lub promocji Amway. 11. Zasady spłaty rat ceny Produktów przedstawiają się następująco: a) Zamawiający jest zobowiązany wpłacać kolejne raty comiesięcznie na rachunek bankowy Amway wskazany w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu zawarcia Umowy, b) raty są wpłacane w wysokości wynikającej z treści Zamówienia oraz z treści Regulaminu, w szczególności jego Załącznika nr 2, c) jako datę dokonania wpłaty przyjmuje się datę jej wpływu na rachunek bankowy Amway, d) brak wpływu wymagalnej kwoty lub wpływ niepełnej kwoty do 25. dnia miesiąca powoduje rozpoczęcie w dniu następnym naliczania odsetek ustawowych za okres zwłoki w zapłacie, e) brak wpływu wymagalnej kwoty lub wpływ niepełnej kwoty do 25. dnia miesiąca uprawnia Amway do potrącenia takiej wymagalnej kwoty z najbliższej wymagalnej premii i/lub innych wymagalnych należności Zamawiającego, przysługujących mu na podstawie oddzielnej umowy o współpracę zawartej z Amway w zakresie, w jakim takie potrącenie jest możliwe; częściowe potrącenie nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku uiszczenia pozostałej należnej kwoty; f) na wniosek Zamawiającego Amway może wyrazić zgodę na potrącanie rat płatności ceny za Produkty z wymagalnych premii i innych wymagalnych należności Zamawiającego przysługujących mu na podstawie oddzielnej umowy o współpracę zawartej z Amway, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego wpłat na rachunek bankowy Amway; możliwość taka dotyczy wyłącznie tych Zamawiających, których każda miesięczna premia w okresie 6 miesięcy przed złożeniem Zamówienia przekracza kwotę miesięcznej raty ceny za Produkty wynikającej z Zamówienia; w przypadku zgody Amway na taki tryb dokonywania spłat rat ceny za Produkty, raty te są potrącane przy rozliczeniach miesięcznych, począwszy od rozliczenia za miesiąc następny po miesiącu, w którym została zawarta Umowa; w przypadku, gdy pełne potrącenie danej raty z inną należnością przysługującą Zamawiającemu od Amway nie będzie możliwe ze względu na wysokość raty przekraczającą wysokość należności podlegających potrąceniu, wówczas Amway wezwie Zamawiającego do uiszczenia pozostałej należnej części danej raty ceny za Produkty która nie mogła być potrącona przez Amway, a Zamawiający będzie zobowiązany do jej niezwłocznego uregulowania, nie później niż w terminie 7 dni od przekazania Zamawiającemu wspomnianego wezwania; str. 2

3 g) przedterminowa spłata raty nie powoduje zmiany terminu wymagalności spłat następnych rat, ani zmiany ich wysokości. 12. Wartość Punktowa (WP) i Wielkość Obrotowa (WO) za Produkty zakupione w systemie ratalnym zostaje naliczona Zamawiającemu przy przyjęciu i rejestracji przez Amway Zamówienia na Produkty. W przypadku niespłacenia pełnej należności za Produkty, WP i WO zostają odjęte Zamawiającemu, a Amway może dokonać zmiany wysokości premii Zamawiającego (przysługującej mu na podstawie oddzielnej umowy o współpracę zawartej z Amway) za miesiąc, w którym Produkty zostały zakupione. Jeżeli Amway otrzyma i zaakceptuje Zamówienie w jednym z ostatnich trzech dni roboczych miesiąca, to WP i WO za Produkty objęte Zamówieniem nie zostaną naliczone Zamawiającemu w tym samym miesiącu, lecz w miesiącu następnym. 13. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zwrotu Produktu zakupionego w systemie ratalnym (zgodnie z uprawnieniami do takiego zwrotu przysługującymi Zamawiającemu na podstawie jego oddzielnej umowy o współpracę z Amway), Amway zwraca Zamawiającemu sumę wpłaconych rat, włączając w to potrącenia dokonane z premii i innych należności (przysługujących mu na podstawie oddzielnej umowy o współpracę zawartej z Amway), pomniejszoną o naliczone i dotąd niespłacone odsetki ustawowe za okres zwłoki w zapłacie. W takim przypadku Wartość Punktowa (WP) i Wielkość Obrotowa (WO) naliczone za Produkty zgodnie z oddzielną umową o współpracę z Amway, zostaną odjęte Zamawiającemu. 14. W przypadku, gdy a) Zamawiający będzie w zwłoce w zapłacie co najmniej trzech rat ceny za Produkty, b) będący osobą trzecią właściciel Produktów, który zakupił je bezpośrednio od Zamawiającego, zwróci Amway Produkty realizując uprawnienia przyznane na podstawie oddzielnej umowy Zamawiającego o współpracę z Amway (w szczególności uprawnienia z tzw. gwarancji 100% satysfakcji klienta ), lub c) umowa Zamawiającego o współpracę z Amway zostanie rozwiązana, wówczas stanie się natychmiast wymagalna zapłata całej nie uiszczonej jeszcze przez Zamawiającego części ceny Produktów i Zamawiający zapłaci ją niezwłocznie na rzecz Amway, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. Jeżeli Zamawiający nie uiści wspomnianej wymagalnej należności za Produkty w terminie 14 dni od daty wezwania do zapłaty, wówczas Amway będzie miała prawo potrącić taką należność z najbliższej wymagalnej premii i/lub innych wymagalnych należności Zamawiającego, przysługujących mu na podstawie oddzielnej umowy o współpracę zawartej z Amway. 15. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy zawieranej przez Zamawiającego z Amway mogą być przenoszone na osoby trzecie wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony Umowy. W okresie do otrzymania przez Amway pełnej kwoty ceny Produktów Zamawiający nie ma prawa przekazać ani też obciążyć na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej uprawnień do premii za sponsorowanie przysługujących mu od Amway na podstawie oddzielnej umowy o współpracę. 16. Zamawiający zobowiązuje się do informowania Amway - w trakcie obowiązywania Umowy - o wszelkich zmianach mających wpływ na jej realizację, w szczególności o zmianach adresu zamieszkania Zamawiającego. 17. Amway zastrzega sobie prawo do zawieszenia, ograniczenia lub zakończenia sprzedaży Produktów w systemie ratalnym w dowolnym momencie. Nie będzie to miało jednak wpływu na Umowy sprzedaży ratalnej Produktów zawarte przed takim zawieszeniem, ograniczeniem lub zakończeniem. 18. Niniejszy Regulamin sprzedaży ratalnej prowadzonej przez Amway oraz Załączniki do niniejszego Regulaminu podlegają okresowym zmianom. Zmiany te nie dotyczą Umów zawartych przed wejściem zmian w życie. Aktualny tekst Regulaminu jest udostępniany osobom zainteresowanym w siedzibie Amway, a także na stronie internetowej 19. Wszelkie spory wynikające bądź związane z Umową zawartą między Zamawiającym a Amway będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia, będą rozstrzygane przez jednoosobowy skład Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, zgodnie z regulaminem tego Sądu. 20. W kwestiach nieuregulowanych w treści Umowy, na którą składa się treść Zamówienia oraz Regulaminu, zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy polskiego prawa. 21. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2012 r. str. 3

4 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SPRZEDAŻY RATALNEJ PROWADZONEJ PRZEZ AMWAY POLSKA SP. Z O.O. - ZAMÓWIENIE NA SPRZEDAŻ RATALNĄ (OFERTA ZAWARCIA UMOWY) Dane Zamawiającego: Nr umowy z Amway Nazwisko i imię Adres dostawy telefon Niniejsze Zamówienie składane przeze mnie opisanego powyżej i podpisanego poniżej Zamawiającego stanowi ofertę zawarcia przeze mnie Umowy ze spółką Amway Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 366a, Warszawa, Rzeczpospolita Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , Regon: ( Amway ) o sprzedaż ratalną produktów Amway wskazanych w niniejszym Zamówieniu. Podpisując każdą stronę niniejszego, należycie wypełnionego Zamówienia oraz załączonego Regulaminu Sprzedaży Ratalnej ( Regulamin ) składam Amway ofertę zawarcia Umowy o treści wynikającej wyłącznie z tych dwóch dokumentów, jednocześnie potwierdzając, że otrzymałem, zapoznałem się i w pełni akceptuję treść Regulaminu, przyjmuję warunki i zasady określone w Regulaminie i Zamówieniu oraz w przypadku przyjęcia niniejszej oferty przez Amway - zobowiązuję się do ich przestrzegania. Oświadczam również, że spełniam wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie, w szczególności spełniam wszystkie warunki, o których mowa w 2 Regulaminu. Niniejszym zamawiam następujące Produkty spośród Produktów opisanych w załączniku nr 1 do Regulaminu, w następującej ilości (należy oznaczyć krzyżykiem wybrane Produkty oraz ilość sztuk): Nr katalogowy Produkt Cena z VAT (zł) za 1 szt. Zamawiam W ilości sztuk icook - zestaw patelni o nieprzywierającej powłoce 1.011, icook - zestaw naczyń dla początkujących 2.145, icook - podstawowy zestaw naczyń 1.579, icook - średni zestaw naczyń 2.324, icook - rodzinny zestaw naczyń - mały 3.542, icook - rodzinny zestaw naczyń - duży 5.039,37 str. 4

5 icook - zestaw noży 1.160, icook - Wok 1.539, espring - system oczyszczania wody z zaworem instalowanym na istniejącą wylewkę kranu 3.279, espring - system oczyszczania wody z kranem 3.279,50 Zamawiając oznaczone powyżej Produkty w oznaczonej powyżej ilości składam ofertę kupna tych Produktów od Amway z płatnością w ratach, na zasadach określonych w niniejszym Zamówieniu oraz załączonym Regulaminie. Jednocześnie zobowiązuję się do uiszczenia całej ceny za wybrane Produkty, w łącznej wysokości wynikającej ze - wskazanych powyżej - rodzaju wybranych Produktów, ich jednostkowej ceny oraz ilości. Cena zostanie uiszczona przeze mnie zgodnie z Regulaminem, w ratach w wysokości wynikającej z rodzaju wybranych Produktów, z ich jednostkowej ilości oraz z wysokości miesięcznych rat jednostkowych za dany Produkt, wskazanej w załączniku nr 2 do Regulaminu. Czy należne raty ceny za Produkty mają być potrącane przez Amway z premii i innych należności przysługujących Zamawiającemu od Amway, na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w pkt. f) 11 Regulaminu? (dotyczy wyłącznie Przedsiębiorców Amway, których każda miesięczna premia w okresie 6 miesięcy przed złożeniem Zamówienia przekracza kwotę miesięcznej raty ceny za Produkty wynikającej z Zamówienia) TAK / NIE (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat wstawiając znak ) Proszę o dostawę Produktów objętych Zamówieniem w dniu (powinien to być termin pomiędzy 7 a 21 dniem od dnia dostarczenia Zamówienia do Amway). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości możliwość dostarczenia Produktów przez Amway w innym terminie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie, w szczególności w terminie, jaki zostanie mi wskazany przez Amway wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia. Składając niniejsze Zamówienie jednocześnie wyrażam zgodę na obciążenie mnie przez Amway opłatą manipulacyjną w kwocie brutto 25 złotych w przypadku wycofania przeze mnie niniejszego Zamówienia po jego złożeniu w Amway. Data: Podpis(y).. (Zamawiający) Niniejsze Zamówienie należy wypełnić, następnie należy podpisać Zamówienie oraz Regulamin na każdej stronie, a tak podpisane dokumenty wraz z kserokopią dowodu osobistego lub paszportu przesłać pocztą, za pośrednictwem firmy kurierskiej, pocztą elektroniczną lub faksem na adres, numer faksu lub adres poczty elektronicznej podane poniżej: Amway Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 366a, Warszawa, faks , Formuła akceptacji Zamówienia przez Platynowego Przedsiębiorcę Amway Zamawiającego: (dotyczy przypadków gdy Zamawiający nie jest Platynowym Przedsiębiorcą Amway) Akceptuję powyższe Zamówienie zgodnie z ostatnim zdaniem 5 Regulaminu Imię i nazwisko:... Podpis:... (Platynowy PA Zamawiającego) str. 5

6 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU SPRZEDAŻY RATALNEJ PROWADZONEJ PRZEZ AMWAY POLSKA SP. Z O.O. - PRODUKTY I CENY; RACHUNEK BANKOWY 1. Ceny produktów dostępnych w systemie ratalnym oraz kwoty rat dla poszczególnych produktów wynoszą: Nr katalogowy Produkt Cena z VAT (zł) za 1 szt. Pierwsza rata (zł) za 1 szt. Wysokość każdej z kolejnych 12 rat (zł) za 1 szt icook - zestaw patelni o nieprzywierającej powłoce 1.011,77 291,77 60, icook - zestaw naczyń dla początkujących 2.145,34 585,34 130, icook - podstawowy zestaw naczyń 1.579,94 379,94 100, icook - średni zestaw naczyń 2.324,93 644,93 140, icook - rodzinny zestaw naczyń - mały 3.542, ,12 210, icook - rodzinny zestaw naczyń - duży 5.039, ,37 300, icook - zestaw noży 1.160,98 320,98 70, icook Wok 1.539,96 339,96 100, espring - system oczyszczania wody z zaworem instalowanym na istniejącą wylewkę kranu 3.279,50 879,50 200, espring - system oczyszczania wody z kranem 3.279,50 879,50 200,00 2. Rachunek bankowy Amway Polska Sp. z o.o., na który powinny być uiszczane wszelkie płatności Zamawiającego wynikające z Umowy zawartej z Amway Polska Sp. z o.o. zgodnie z Regulaminem oraz Zamówieniem: BRE Bank S.A. O/Warszawa nr str. 6

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA POŻYCZKOBIORCY

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA POŻYCZKOBIORCY KOMISJA Socjalno - Bytowa WNIOSEK o udzielnie pożyczki z funduszu socjalnego Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach 1. Imię i nazwisko..., 2. Miejsce pracy..., 3. Miejsce zamieszkania..., 4. Telefon kontaktowy...

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin, określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez INPROGRESS, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług,

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 1 z 6 Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUKCJI 1. Postanowienia ogólne. GreenAgro Regulamin Regulamin Allegro Sklep 2. Zamówienia, transakcje, zawarcie umowy.

REGULAMIN AUKCJI 1. Postanowienia ogólne. GreenAgro Regulamin Regulamin Allegro Sklep 2. Zamówienia, transakcje, zawarcie umowy. REGULAMIN AUKCJI 1. Postanowienia ogólne. 1. Użytym w niniejszym Regulaminie definicjom, nadaje się następujące znaczenie: 1) GreenAgro GreenAgro S.A. z siedzibą w Katowicach (40-568) przy ul. Ligockiej

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDANCYJNEGO POLEĆ NAS

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDANCYJNEGO POLEĆ NAS REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDACYJNEGO POLEĆ NAS SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ARKA 1 Definicje 1. Program: promocja skierowana do aktualnych i potencjalnych Klientów organizatora, umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: ZAŁĄCZNIK nr 7 WZÓR UMOWY Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Ostrowskim Parkiem Przemysłowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II"

Regulamin konkursu Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" (zwany dalej: Konkursem ), organizowany

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MARKETING, PROMOCJA I HANDEL NA RYNKU UKRAINY I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH 26 27 marca 2014 r.

SKUTECZNY MARKETING, PROMOCJA I HANDEL NA RYNKU UKRAINY I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH 26 27 marca 2014 r. Formularz zgłoszeniowy Umowa SKUTECZNY MARKETING, PROMOCJA I HANDEL NA RYNKU UKRAINY I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH 26 27 marca 2014 r. Szkolenie dla przedsiębiorców sektora spożywczego zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP REGULAMIN PROMOCJI Super VIP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Super Vip. 1.2. Organizatorem Promocji jest Flügger Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu, UMOWA O DZIEŁO zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu, a Wykonawcą zwanymi dalej łącznie Stronami lub oddzielnie Stroną.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014 pomiędzy: zawarta w dniu 2014 r. Polskie Koleje Państwowe Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

Service4Pharma, ul. Grójecka 22/24/4, 02-301 Warszawa, tel.(22) 668 68 23, fax (22) 668 99 81

Service4Pharma, ul. Grójecka 22/24/4, 02-301 Warszawa, tel.(22) 668 68 23, fax (22) 668 99 81 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez APC Instytut Sp. z o.o. Informacje wstępne APC Instytut Sp. z o.o. ma siedzibę w Warszawie przy ul. Grójeckiej 22/24/4 i jest wpisana przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty

Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Regulamin promocji Skorzystaj z wygody firmowej karty Poznań, czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ROZDZIAŁ 2 NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 3 ROZDZIAŁ 3 REKLAMACJE 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul.bema 70, 01-225 Warszawa, posiadającym NIP: 527-245-71-53 oraz REGON: 000665840

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY 1. Konkursy organizowane są pod nazwą KONKURS NA DZIŚ

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt 1 Postanowienia ogólne I. Niniejszy dokument zawiera warunki sprzedaży rejsów morskich organizowanych przez firmę Skłodowscy Yachting

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu poleceń w Sumpto

Regulamin programu poleceń w Sumpto Regulamin programu poleceń w Sumpto I. 1. Definicje 1. Ilekroć w Regulaminie użyte zostają poniższe pojęcia pisane wielką literą, rozumie się przez nie: a) Organizator Sumpto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zyskuj z ekontem, zwana dalej Promocją, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nośniku reklamowym GOK w Kłomnicach będącym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postąpienie -kwota minimalnego podniesienia ceny zgłoszonej przez Uczestnika Licytacji dla przebicia dotychczasowej oferty.

REGULAMIN. Postąpienie -kwota minimalnego podniesienia ceny zgłoszonej przez Uczestnika Licytacji dla przebicia dotychczasowej oferty. Załącznik nr 1 do umowy o współpracy z dnia REGULAMIN I. Słownik pojęć Spółka Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach (kod pocztowy: 05-092), przy ulicy Kolejowej 75, wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych

OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39 zaprasza do składania zgłoszeń na zakup w trybie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa

Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Regulamin promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Poznań, marzec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu., pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Umowa Nr zawarta w dniu.... w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników: 1. mgr inż. Zbigniew Szepietowski - p. o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Restrukturyzujesz i fundusz udziałowy budujesz

Regulamin promocji. Restrukturyzujesz i fundusz udziałowy budujesz Regulamin promocji Restrukturyzujesz i fundusz udziałowy budujesz Niniejszy Regulamin określa cele, zasady i warunki uczestnictwa w Restrukturyzujesz i fundusz udziałowy budujesz zwanej dalej Promocją.

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki zakupu Urządzeń na raty (dalej Promocja ) dla:

1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki zakupu Urządzeń na raty (dalej Promocja ) dla: MAS/PDF03/1015 Regulamin sprzedaży ratalnej dla abonentów ofert Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II, Smart Plan LTE, Smart Plan LTE Wspólny, Orange FreeNet, Internet LTE dla domu, Inteligentny Dom

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy UMOWA nr.. zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18 Podwawelska Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Krakowie Telefoniczny System Zamówień Towarów w sklepie nr 18 (obszar obejmujacy usługę: al. Pokoju, ul. Zwycięstwa i ul. Świtezianki) Regulamin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2013 r.

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2013 r. Nr sprawy DZP/38/241-31/2013 Na wykonanie dostaw poniŝej 14 000 euro. Formularz oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 44 330

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR ZWiK/./../2013

U M O W A NR ZWiK/./../2013 U M O W A NR ZWiK/./../2013 sprzedaży energii elektrycznej wraz z bilansowaniem handlowym Niniejsza umowa zawarta w dniu. między: (1) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą (05-825) przy

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi z dnia 23.08.2013 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi z dnia 23.08.2013 r. ZARZĄDZENIE NR 12/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi z dnia 23.08.2013 r. w sprawie: zmian Załączników Nr 1, 1a w procedurze windykacyjnej należności za posiłki w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Załącznik nr 1 do Uchwały /2015 Zarządu BS w Kobierzycach z dnia 29.09.2015r Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego. I. Definicje Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego I. Definicje 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki promocji usług Hostovita sp. z o.o., w ramach Programu Partnerskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr.. Wzór umowy wykonawczej Umowa wykonawcza nr... zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja gwarantowana Dafi

Satysfakcja gwarantowana Dafi Satysfakcja gwarantowana Dafi 1 Cel Programu 1. Celem Programu jest zapewnienie nabywcom produktów uczestniczących w programie pełnego zadowolenia z decyzji o ich wybraniu. W przypadku braku satysfakcji

Bardziej szczegółowo

Do oferty należy załączyć: aktualny odpis koncesji na obrót paliwami ciekłymi (kserokopia).

Do oferty należy załączyć: aktualny odpis koncesji na obrót paliwami ciekłymi (kserokopia). PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, tel. 62/76 79 525, fax 62/ 76 79 506 NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI Gdańsk, dnia 26.06.2015r. Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk tel.: (58) 300-92-12, tel. komórkowy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 10 i 20 x 0% - RTV EURO AGD

Regulamin Promocji Kredyt 10 i 20 x 0% - RTV EURO AGD Regulamin Promocji Kredyt 10 i 20 x 0% - RTV EURO AGD 1. Definicje 1.1. Organizator- Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75009), 18, rue de Londres,Paris 75009, Francja,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu Wzór umowy nr... Zawarta w dniu...2016 r. w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział KRS do rejestru

Bardziej szczegółowo