REGULAMIN SPRZEDAŻY RATALNEJ PROWADZONEJ PRZEZ AMWAY POLSKA SP. Z O.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SPRZEDAŻY RATALNEJ PROWADZONEJ PRZEZ AMWAY POLSKA SP. Z O.O."

Transkrypt

1 REGULAMIN SPRZEDAŻY RATALNEJ PROWADZONEJ PRZEZ AMWAY POLSKA SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Regulamin Sprzedaży Ratalnej ( Regulamin ) wybranych produktów spółki Amway Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 366a, Warszawa, Rzeczpospolita Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , Regon: ( Amway ). Niniejszy Regulamin wraz z Zamówieniem Sprzedaży Ratalnej, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu ( Zamówienie ), tworzą treść umowy o sprzedaż ratalną ( Umowa ) zawieranej - na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie - przez Amway z Przedsiębiorcami Amway oraz Stałymi Klientami Plus, współpracującymi z Amway i spełniającymi warunki określone w niniejszym Regulaminie ( Zamawiający ). 1. Amway prowadzi sprzedaż ratalną produktów wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu ( Produkty ) na rzecz Przedsiębiorców Amway oraz Stałych Klientów Plus, współpracujących z Amway, którzy osiągają stabilnie dobre wyniki ekonomiczne w ramach tej współpracy. 2. Ratalnego zakupu Produktów mogą dokonać wyłącznie Przedsiębiorcy Amway oraz Stali Klienci Plus współpracujący z Amway na podstawie ważnych umów o współpracę (Zamawiający), spełniający w momencie składania Zamówienia łącznie następujące warunki: a) staż współpracy z Amway - co najmniej 6 miesięcy od daty zarejestrowania umowy przez Amway, b) utrzymywanie osobistej Wartości Punktowej na poziomie minimum 100 WP przez co najmniej ostatnich 6 miesięcy (nie jest wymagane wobec kwalifikowanych Platynowych Przedsiębiorców Amway), c) prowadzenie działalności zgodnie z Kodeksem Etycznym i Zasadami Postępowania Amway, d) brak zobowiązań finansowych wobec Amway. 3. Zamawiający może nabyć w systemie ratalnym Produkty o takiej wartości, aby suma rat nie przekroczyła kwoty zł. 4. Warunkiem ratalnego zakupu Produktów jest zawarcie pomiędzy Amway a Zamawiającym Umowy sprzedaży na raty. 5. W celu zawarcia Umowy Zamawiający najpierw składa w Amway Zamówienie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, oraz załącza do niego aktualny zaakceptowany przez siebie Regulamin i kserokopię dowodu osobistego lub paszportu* (strony zawierające: serię i numer dokumentu, zdjęcie, adres i podpis). Złożenie Zamówienia traktowane jest jako złożenie przez Zamawiającego oferty zawarcia Umowy sprzedaży na raty zgodnie z treścią Zamówienia oraz załączonego Regulaminu. Następnie Amway - według własnego uznania - przyjmuje lub odmawia przyjęcia oferty zawarcia Umowy zawartej w Zamówieniu. Zamówienie wraz z Regulaminem i kserokopią dowodu osobistego lub paszportu* mogą być złożone w Amway osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej (na adres siedziby Amway podany powyżej), faksem (na numer ) lub pocztą elektroniczną ( Wzór Zamówienia oraz Regulamin są dostępne za pośrednictwem Internetu do pobrania pod adresem internetowym lub też w siedzibie Amway przy ul. Puławskiej 366a w Warszawie, a ich udostępnienie nie stanowi oferty zawarcia Umowy. Treść składanego Zamówienia oraz dołączanego do niego Regulaminu powinna odpowiadać treści Regulaminu oraz wzoru Zamówienia zamieszczonych na wspomnianej stronie oraz dostępnych w siedzibie Amway w dniu wysyłania Zamówienia do Amway. Zamówienie powinno być prawidłowo wypełnione przez Zamawiającego, a następnie zarówno Zamówienie jak i załączony do niego Regulamin powinny być podpisane przez Zamawiającego na każdej stronie. Zamówienie składane przez Stałego Klienta Plus lub Przedsiębiorcę Amway nie będącego Platynowym Przedsiębiorcą Amway przed jego złożeniem powinno być zaakceptowane przez Platynowego Przedsiębiorcę Amway Zamawiającego poprzez podanie jego imienia i nazwiska oraz złożenie jego podpisu na formularzu Zamówienia pod stosowną formułą akceptacji Zamówienia. 6. W terminie 7 dni od dnia otrzymania Zamówienia Amway rozpatrzy ofertę Zamawiającego zawartą w Zamówieniu i poinformuje Zamawiającego na piśmie (za pośrednictwem poczty lub faksem), za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres Zamawiającego podany w treści Zamówienia) lub telefonicznie o tym, czy jego oferta zawarta w Zamówieniu została przyjęta przez Amway. Amway zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty zawartej w Zamówieniu złożonym przez Zamawiającego i odmowy zawarcia Umowy, bez podania przyczyn. W przypadku przyjęcia przez Amway oferty Zamawiającego zawartej w Zamówieniu, Amway poinformuje Zamawiającego o wysokości i sposobie płatności rat ceny za Produkty objęte zaakceptowanym Zamówieniem, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz Załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu, oraz o terminie i miejscu odbioru Produktów. 7. W przypadku zaakceptowania przez Amway oferty Zamawiającego zawartej w Zamówieniu, Umowa między Amway a Zamawiającym, o treści wynikającej z Zamówienia oraz załączonego do niego Regulaminu, zostaje zawarta z chwilą przekazania Zamawiającemu informacji o przyjęciu oferty zawartej w Zamówieniu, w sposób przewidziany w 6 powyżej. Potwierdzeniem akceptacji oferty Zamawiającego przez Amway będzie dostarczenie mu Produktów przez Amway zgodnie z Zamówieniem. * nie dotyczy Platynowych Przedsiębiorców Amway str. 1

2 8. Zawierając Umowę zgodnie z powyższymi postanowieniami: 1. Amway zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność Produktów objętych przyjętym przez Amway Zamówieniem i wydać te Produkty Zamawiającemu niezwłocznie po zapłacie przez Zamawiającego pierwszej raty ceny za te Produkty; termin dostawy Produktów wskazany Zamawiającemu przez Amway przestaje być wiążący dla Amway, jeżeli w terminie tym Zamawiający nie zapłaci pierwszej raty ceny za Produkty w takim przypadku Amway może wstrzymać się z wydaniem Produktów Zamawiającemu; 2. Zamawiający zobowiązuje się: a) zapłacić pierwszą ratę ceny za Produkty przed odbiorem Produktów, a najpóźniej przy ich odbiorze, b) odebrać Produkty w terminie wskazanym przez Amway zgodnie z 6 powyżej lub maksymalnie w ciągu 7 dni po tym terminie, w miejscu wskazanym przez Amway zgodnie z 6 powyżej, c) zapłacić Amway pozostałą część wartości Produktów w 12 (dwunastu) ratach miesięcznych, płatnych do 25. dnia każdego miesiąca, począwszy od 25. dnia miesiąca następnego po miesiącu zawarcia Umowy, wpłatami na rachunek Amway wskazany w załączniku nr 2 do Regulaminu, ze wskazaniem tytułu wpłaty i numeru umowy Zamawiającego o współpracę z Amway. 9. Zabezpieczeniem zapłaty należności za Produkty sprzedawane w ramach sprzedaży ratalnej jest możliwość potrącenia należności za Produkty z wymagalnych premii i innych wymagalnych kwot należnych Zamawiającemu od Amway na podstawie oddzielnej umowy o współpracę zawartej z Amway. 10. Zasady ratalnej zapłaty należności przedstawiają się następująco: a) ceny Produktów w przypadku nabywania ich w systemie ratalnym są takie same jak przy sprzedaży gotówkowej (cennik Produktów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), b) przed odbiorem Produktów, a najpóźniej przy ich odbiorze Zamawiający wpłaca pierwszą ratę ich ceny w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, c) pozostała część ceny Produktów jest rozłożona na 12 równych rat, płatnych miesięcznie; wysokości rat za jedną sztukę każdego Produktu podano w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu; wysokość rat wynikająca z przyjętego przez Amway Zamówienia zostanie potwierdzona przez Amway wraz z informacją o przyjęciu oferty objętej Zamówieniem, d) w stosunku do wybranych Zamawiających Amway jest uprawniona, według własnego uznania, do obniżenia cen Produktów, lub do obniżenia wysokości lub liczby rat płatności za Produkty w przypadku gdy upusty cenowe przysługiwać będą danym Zamawiającym na podstawie odrębnych regulaminów lub promocji Amway. 11. Zasady spłaty rat ceny Produktów przedstawiają się następująco: a) Zamawiający jest zobowiązany wpłacać kolejne raty comiesięcznie na rachunek bankowy Amway wskazany w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu zawarcia Umowy, b) raty są wpłacane w wysokości wynikającej z treści Zamówienia oraz z treści Regulaminu, w szczególności jego Załącznika nr 2, c) jako datę dokonania wpłaty przyjmuje się datę jej wpływu na rachunek bankowy Amway, d) brak wpływu wymagalnej kwoty lub wpływ niepełnej kwoty do 25. dnia miesiąca powoduje rozpoczęcie w dniu następnym naliczania odsetek ustawowych za okres zwłoki w zapłacie, e) brak wpływu wymagalnej kwoty lub wpływ niepełnej kwoty do 25. dnia miesiąca uprawnia Amway do potrącenia takiej wymagalnej kwoty z najbliższej wymagalnej premii i/lub innych wymagalnych należności Zamawiającego, przysługujących mu na podstawie oddzielnej umowy o współpracę zawartej z Amway w zakresie, w jakim takie potrącenie jest możliwe; częściowe potrącenie nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku uiszczenia pozostałej należnej kwoty; f) na wniosek Zamawiającego Amway może wyrazić zgodę na potrącanie rat płatności ceny za Produkty z wymagalnych premii i innych wymagalnych należności Zamawiającego przysługujących mu na podstawie oddzielnej umowy o współpracę zawartej z Amway, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego wpłat na rachunek bankowy Amway; możliwość taka dotyczy wyłącznie tych Zamawiających, których każda miesięczna premia w okresie 6 miesięcy przed złożeniem Zamówienia przekracza kwotę miesięcznej raty ceny za Produkty wynikającej z Zamówienia; w przypadku zgody Amway na taki tryb dokonywania spłat rat ceny za Produkty, raty te są potrącane przy rozliczeniach miesięcznych, począwszy od rozliczenia za miesiąc następny po miesiącu, w którym została zawarta Umowa; w przypadku, gdy pełne potrącenie danej raty z inną należnością przysługującą Zamawiającemu od Amway nie będzie możliwe ze względu na wysokość raty przekraczającą wysokość należności podlegających potrąceniu, wówczas Amway wezwie Zamawiającego do uiszczenia pozostałej należnej części danej raty ceny za Produkty która nie mogła być potrącona przez Amway, a Zamawiający będzie zobowiązany do jej niezwłocznego uregulowania, nie później niż w terminie 7 dni od przekazania Zamawiającemu wspomnianego wezwania; str. 2

3 g) przedterminowa spłata raty nie powoduje zmiany terminu wymagalności spłat następnych rat, ani zmiany ich wysokości. 12. Wartość Punktowa (WP) i Wielkość Obrotowa (WO) za Produkty zakupione w systemie ratalnym zostaje naliczona Zamawiającemu przy przyjęciu i rejestracji przez Amway Zamówienia na Produkty. W przypadku niespłacenia pełnej należności za Produkty, WP i WO zostają odjęte Zamawiającemu, a Amway może dokonać zmiany wysokości premii Zamawiającego (przysługującej mu na podstawie oddzielnej umowy o współpracę zawartej z Amway) za miesiąc, w którym Produkty zostały zakupione. Jeżeli Amway otrzyma i zaakceptuje Zamówienie w jednym z ostatnich trzech dni roboczych miesiąca, to WP i WO za Produkty objęte Zamówieniem nie zostaną naliczone Zamawiającemu w tym samym miesiącu, lecz w miesiącu następnym. 13. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zwrotu Produktu zakupionego w systemie ratalnym (zgodnie z uprawnieniami do takiego zwrotu przysługującymi Zamawiającemu na podstawie jego oddzielnej umowy o współpracę z Amway), Amway zwraca Zamawiającemu sumę wpłaconych rat, włączając w to potrącenia dokonane z premii i innych należności (przysługujących mu na podstawie oddzielnej umowy o współpracę zawartej z Amway), pomniejszoną o naliczone i dotąd niespłacone odsetki ustawowe za okres zwłoki w zapłacie. W takim przypadku Wartość Punktowa (WP) i Wielkość Obrotowa (WO) naliczone za Produkty zgodnie z oddzielną umową o współpracę z Amway, zostaną odjęte Zamawiającemu. 14. W przypadku, gdy a) Zamawiający będzie w zwłoce w zapłacie co najmniej trzech rat ceny za Produkty, b) będący osobą trzecią właściciel Produktów, który zakupił je bezpośrednio od Zamawiającego, zwróci Amway Produkty realizując uprawnienia przyznane na podstawie oddzielnej umowy Zamawiającego o współpracę z Amway (w szczególności uprawnienia z tzw. gwarancji 100% satysfakcji klienta ), lub c) umowa Zamawiającego o współpracę z Amway zostanie rozwiązana, wówczas stanie się natychmiast wymagalna zapłata całej nie uiszczonej jeszcze przez Zamawiającego części ceny Produktów i Zamawiający zapłaci ją niezwłocznie na rzecz Amway, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. Jeżeli Zamawiający nie uiści wspomnianej wymagalnej należności za Produkty w terminie 14 dni od daty wezwania do zapłaty, wówczas Amway będzie miała prawo potrącić taką należność z najbliższej wymagalnej premii i/lub innych wymagalnych należności Zamawiającego, przysługujących mu na podstawie oddzielnej umowy o współpracę zawartej z Amway. 15. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy zawieranej przez Zamawiającego z Amway mogą być przenoszone na osoby trzecie wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony Umowy. W okresie do otrzymania przez Amway pełnej kwoty ceny Produktów Zamawiający nie ma prawa przekazać ani też obciążyć na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej uprawnień do premii za sponsorowanie przysługujących mu od Amway na podstawie oddzielnej umowy o współpracę. 16. Zamawiający zobowiązuje się do informowania Amway - w trakcie obowiązywania Umowy - o wszelkich zmianach mających wpływ na jej realizację, w szczególności o zmianach adresu zamieszkania Zamawiającego. 17. Amway zastrzega sobie prawo do zawieszenia, ograniczenia lub zakończenia sprzedaży Produktów w systemie ratalnym w dowolnym momencie. Nie będzie to miało jednak wpływu na Umowy sprzedaży ratalnej Produktów zawarte przed takim zawieszeniem, ograniczeniem lub zakończeniem. 18. Niniejszy Regulamin sprzedaży ratalnej prowadzonej przez Amway oraz Załączniki do niniejszego Regulaminu podlegają okresowym zmianom. Zmiany te nie dotyczą Umów zawartych przed wejściem zmian w życie. Aktualny tekst Regulaminu jest udostępniany osobom zainteresowanym w siedzibie Amway, a także na stronie internetowej 19. Wszelkie spory wynikające bądź związane z Umową zawartą między Zamawiającym a Amway będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia, będą rozstrzygane przez jednoosobowy skład Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, zgodnie z regulaminem tego Sądu. 20. W kwestiach nieuregulowanych w treści Umowy, na którą składa się treść Zamówienia oraz Regulaminu, zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy polskiego prawa. 21. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2012 r. str. 3

4 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SPRZEDAŻY RATALNEJ PROWADZONEJ PRZEZ AMWAY POLSKA SP. Z O.O. - ZAMÓWIENIE NA SPRZEDAŻ RATALNĄ (OFERTA ZAWARCIA UMOWY) Dane Zamawiającego: Nr umowy z Amway Nazwisko i imię Adres dostawy telefon Niniejsze Zamówienie składane przeze mnie opisanego powyżej i podpisanego poniżej Zamawiającego stanowi ofertę zawarcia przeze mnie Umowy ze spółką Amway Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 366a, Warszawa, Rzeczpospolita Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , Regon: ( Amway ) o sprzedaż ratalną produktów Amway wskazanych w niniejszym Zamówieniu. Podpisując każdą stronę niniejszego, należycie wypełnionego Zamówienia oraz załączonego Regulaminu Sprzedaży Ratalnej ( Regulamin ) składam Amway ofertę zawarcia Umowy o treści wynikającej wyłącznie z tych dwóch dokumentów, jednocześnie potwierdzając, że otrzymałem, zapoznałem się i w pełni akceptuję treść Regulaminu, przyjmuję warunki i zasady określone w Regulaminie i Zamówieniu oraz w przypadku przyjęcia niniejszej oferty przez Amway - zobowiązuję się do ich przestrzegania. Oświadczam również, że spełniam wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie, w szczególności spełniam wszystkie warunki, o których mowa w 2 Regulaminu. Niniejszym zamawiam następujące Produkty spośród Produktów opisanych w załączniku nr 1 do Regulaminu, w następującej ilości (należy oznaczyć krzyżykiem wybrane Produkty oraz ilość sztuk): Nr katalogowy Produkt Cena z VAT (zł) za 1 szt. Zamawiam W ilości sztuk icook - zestaw patelni o nieprzywierającej powłoce 1.011, icook - zestaw naczyń dla początkujących 2.145, icook - podstawowy zestaw naczyń 1.579, icook - średni zestaw naczyń 2.324, icook - rodzinny zestaw naczyń - mały 3.542, icook - rodzinny zestaw naczyń - duży 5.039,37 str. 4

5 icook - zestaw noży 1.160, icook - Wok 1.539, espring - system oczyszczania wody z zaworem instalowanym na istniejącą wylewkę kranu 3.279, espring - system oczyszczania wody z kranem 3.279,50 Zamawiając oznaczone powyżej Produkty w oznaczonej powyżej ilości składam ofertę kupna tych Produktów od Amway z płatnością w ratach, na zasadach określonych w niniejszym Zamówieniu oraz załączonym Regulaminie. Jednocześnie zobowiązuję się do uiszczenia całej ceny za wybrane Produkty, w łącznej wysokości wynikającej ze - wskazanych powyżej - rodzaju wybranych Produktów, ich jednostkowej ceny oraz ilości. Cena zostanie uiszczona przeze mnie zgodnie z Regulaminem, w ratach w wysokości wynikającej z rodzaju wybranych Produktów, z ich jednostkowej ilości oraz z wysokości miesięcznych rat jednostkowych za dany Produkt, wskazanej w załączniku nr 2 do Regulaminu. Czy należne raty ceny za Produkty mają być potrącane przez Amway z premii i innych należności przysługujących Zamawiającemu od Amway, na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w pkt. f) 11 Regulaminu? (dotyczy wyłącznie Przedsiębiorców Amway, których każda miesięczna premia w okresie 6 miesięcy przed złożeniem Zamówienia przekracza kwotę miesięcznej raty ceny za Produkty wynikającej z Zamówienia) TAK / NIE (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat wstawiając znak ) Proszę o dostawę Produktów objętych Zamówieniem w dniu (powinien to być termin pomiędzy 7 a 21 dniem od dnia dostarczenia Zamówienia do Amway). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości możliwość dostarczenia Produktów przez Amway w innym terminie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie, w szczególności w terminie, jaki zostanie mi wskazany przez Amway wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia. Składając niniejsze Zamówienie jednocześnie wyrażam zgodę na obciążenie mnie przez Amway opłatą manipulacyjną w kwocie brutto 25 złotych w przypadku wycofania przeze mnie niniejszego Zamówienia po jego złożeniu w Amway. Data: Podpis(y).. (Zamawiający) Niniejsze Zamówienie należy wypełnić, następnie należy podpisać Zamówienie oraz Regulamin na każdej stronie, a tak podpisane dokumenty wraz z kserokopią dowodu osobistego lub paszportu przesłać pocztą, za pośrednictwem firmy kurierskiej, pocztą elektroniczną lub faksem na adres, numer faksu lub adres poczty elektronicznej podane poniżej: Amway Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 366a, Warszawa, faks , Formuła akceptacji Zamówienia przez Platynowego Przedsiębiorcę Amway Zamawiającego: (dotyczy przypadków gdy Zamawiający nie jest Platynowym Przedsiębiorcą Amway) Akceptuję powyższe Zamówienie zgodnie z ostatnim zdaniem 5 Regulaminu Imię i nazwisko:... Podpis:... (Platynowy PA Zamawiającego) str. 5

6 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU SPRZEDAŻY RATALNEJ PROWADZONEJ PRZEZ AMWAY POLSKA SP. Z O.O. - PRODUKTY I CENY; RACHUNEK BANKOWY 1. Ceny produktów dostępnych w systemie ratalnym oraz kwoty rat dla poszczególnych produktów wynoszą: Nr katalogowy Produkt Cena z VAT (zł) za 1 szt. Pierwsza rata (zł) za 1 szt. Wysokość każdej z kolejnych 12 rat (zł) za 1 szt icook - zestaw patelni o nieprzywierającej powłoce 1.011,77 291,77 60, icook - zestaw naczyń dla początkujących 2.145,34 585,34 130, icook - podstawowy zestaw naczyń 1.579,94 379,94 100, icook - średni zestaw naczyń 2.324,93 644,93 140, icook - rodzinny zestaw naczyń - mały 3.542, ,12 210, icook - rodzinny zestaw naczyń - duży 5.039, ,37 300, icook - zestaw noży 1.160,98 320,98 70, icook Wok 1.539,96 339,96 100, espring - system oczyszczania wody z zaworem instalowanym na istniejącą wylewkę kranu 3.279,50 879,50 200, espring - system oczyszczania wody z kranem 3.279,50 879,50 200,00 2. Rachunek bankowy Amway Polska Sp. z o.o., na który powinny być uiszczane wszelkie płatności Zamawiającego wynikające z Umowy zawartej z Amway Polska Sp. z o.o. zgodnie z Regulaminem oraz Zamówieniem: BRE Bank S.A. O/Warszawa nr str. 6

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA POŻYCZKOBIORCY

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA POŻYCZKOBIORCY KOMISJA Socjalno - Bytowa WNIOSEK o udzielnie pożyczki z funduszu socjalnego Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach 1. Imię i nazwisko..., 2. Miejsce pracy..., 3. Miejsce zamieszkania..., 4. Telefon kontaktowy...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin, określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez INPROGRESS, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług,

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej

Regulamin akcji promocyjnej Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Regulamin użyczenia pieczęci prewencyjnej, zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi użyczenia pieczęci prewencyjnej na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu, UMOWA O DZIEŁO zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu, a Wykonawcą zwanymi dalej łącznie Stronami lub oddzielnie Stroną.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa Klientów, zwanych dalej Uczestnikami, w Promocji Idealny Pakiet Firmowy, zwanej dalej Promocją.

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MARKETING, PROMOCJA I HANDEL NA RYNKU UKRAINY I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH 26 27 marca 2014 r.

SKUTECZNY MARKETING, PROMOCJA I HANDEL NA RYNKU UKRAINY I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH 26 27 marca 2014 r. Formularz zgłoszeniowy Umowa SKUTECZNY MARKETING, PROMOCJA I HANDEL NA RYNKU UKRAINY I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH 26 27 marca 2014 r. Szkolenie dla przedsiębiorców sektora spożywczego zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu sprzedaży premiowej Ykonto

Regulamin programu sprzedaży premiowej Ykonto Regulamin programu sprzedaży premiowej Ykonto 1 Postanowienia wstępne 1. Program sprzedaży premiowej Ykonto jest prowadzony przez Yfin Spółkę Akcyjną, z siedzibą przy ul. Granicznej 17a, 05-500 Jastrzębie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. 1. Przedmiot Regulaminu 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów Pożyczek zawieranych przez Internet pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Kraje bałtyckie procedury składania zamówień, dokonywania płatności i dostaw w czasie fazy 2

Kraje bałtyckie procedury składania zamówień, dokonywania płatności i dostaw w czasie fazy 2 Kraje bałtyckie procedury składania zamówień, dokonywania płatności i dostaw w czasie fazy 2 Metody składania zamówień Składanie zamówienia Z adresem dostawy w Polsce: za pośrednictwem strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia roku. 1. Postanowienia ogólne

Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia roku. 1. Postanowienia ogólne Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku 1. Postanowienia ogólne Sklep Internetowy działający pod adresem: www.paso-trading.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 1 z 6 Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin zamieszczania reklam w internetowym wydaniu Naszego Dziennika POSTANOWIENIA WSTĘPNE Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania do emisji reklam on-line w internetowym wydaniu dziennika Nasz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ. Zapytania cenowego

FORMULARZ. Zapytania cenowego FORMULARZ Zapytania cenowego 1. Data: 12.01.2017, znak sprawy: MOPS.DZP.322.III.1/2017 2. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni ( MOPS Gdynia ) Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI START

REGULAMIN PROMOCJI START REGULAMIN PROMOCJI START 1 Definicje Niżej wymienione pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco: 1) Formularz informacyjny oznacza formularz informacyjny dotyczący, o którym mowa w art. 14

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali. S.M. ELSAM w Warszawie.

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali. S.M. ELSAM w Warszawie. Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali Rozdział I. Podstawy prawne: S.M. ELSAM w Warszawie. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze t.j. 2016 poz.22, Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży wysyłkowej. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sprzedaży wysyłkowej. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sprzedaży wysyłkowej Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 1 Postanowienia ogólne 1. Sprzedaż wysyłkowa prowadzona jest przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 REGULAMIN KART UPOMINKOWYCH I KODÓW RABATOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 2 REGULAMIN KART UPOMINKOWYCH I KODÓW RABATOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 2 REGULAMIN KART UPOMINKOWYCH I KODÓW RABATOWYCH 1. NABYWANIE KART UPOMINKOWYCH 1.1. Karty Upominkowe są emitowane przez Administratora. 1.2. Użytkownik może nabyć od Administratora Kartę

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***]

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w Jaśle, w dniu. r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy :

PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul. Skłodowskiej 5/7, NIP: 532-16-43-282, REGON:

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUKCJI 1. Postanowienia ogólne. GreenAgro Regulamin Regulamin Allegro Sklep 2. Zamówienia, transakcje, zawarcie umowy.

REGULAMIN AUKCJI 1. Postanowienia ogólne. GreenAgro Regulamin Regulamin Allegro Sklep 2. Zamówienia, transakcje, zawarcie umowy. REGULAMIN AUKCJI 1. Postanowienia ogólne. 1. Użytym w niniejszym Regulaminie definicjom, nadaje się następujące znaczenie: 1) GreenAgro GreenAgro S.A. z siedzibą w Katowicach (40-568) przy ul. Ligockiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI START

REGULAMIN PROMOCJI START REGULAMIN PROMOCJI START 1 Definicje Niżej wymienione pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco: 1) Formularz informacyjny oznacza formularz informacyjny dotyczący, o którym mowa w art. 14

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II"

Regulamin konkursu Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" (zwany dalej: Konkursem ), organizowany

Bardziej szczegółowo

Service4Pharma, ul. Grójecka 22/24/4, 02-301 Warszawa, tel.(22) 668 68 23, fax (22) 668 99 81

Service4Pharma, ul. Grójecka 22/24/4, 02-301 Warszawa, tel.(22) 668 68 23, fax (22) 668 99 81 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez APC Instytut Sp. z o.o. Informacje wstępne APC Instytut Sp. z o.o. ma siedzibę w Warszawie przy ul. Grójeckiej 22/24/4 i jest wpisana przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA Nr ATZ/17

Wzór umowy UMOWA Nr ATZ/17 Wzór umowy UMOWA Nr ATZ/17 Załącznik nr 3 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.) pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zyskuj z ekontem, zwana dalej Promocją, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard

Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Regulamin promocji Spakuj się na wakacje z kartą MasterCard Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDANCYJNEGO POLEĆ NAS

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDANCYJNEGO POLEĆ NAS REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDACYJNEGO POLEĆ NAS SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ARKA 1 Definicje 1. Program: promocja skierowana do aktualnych i potencjalnych Klientów organizatora, umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej. PAPIER TOALETOWY SOFTELLA A'8 BIAŁY 2W za 1zł. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Akcji Promocyjnej. PAPIER TOALETOWY SOFTELLA A'8 BIAŁY 2W za 1zł. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Akcji Promocyjnej PAPIER TOALETOWY SOFTELLA A'8 BIAŁY 2W za 1zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej PAPIER TOALETOWY SOFTELLA A'8 BIAŁY 2W za 1zł (dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LINGEA.PL (obowiązujący od dnia 29 czerwca 2016 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy LINGEA, działający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014 pomiędzy: zawarta w dniu 2014 r. Polskie Koleje Państwowe Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postąpienie -kwota minimalnego podniesienia ceny zgłoszonej przez Uczestnika Licytacji dla przebicia dotychczasowej oferty.

REGULAMIN. Postąpienie -kwota minimalnego podniesienia ceny zgłoszonej przez Uczestnika Licytacji dla przebicia dotychczasowej oferty. Załącznik nr 1 do umowy o współpracy z dnia REGULAMIN I. Słownik pojęć Spółka Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach (kod pocztowy: 05-092), przy ulicy Kolejowej 75, wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr TT/01/2016 Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, Elbląg

Umowa Nr TT/01/2016 Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, Elbląg Umowa Nr TT/01/016 zawarta w dniu, pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, 8-300 Elbląg, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych

OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39 zaprasza do składania zgłoszeń na zakup w trybie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

2D, NIP , REGON

2D, NIP , REGON UMOWA Nr.../PB/2017 zawarta w dniu... pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 08-530 Dęblin ul. Towarowa 2D, NIP 716-25-15-927, REGON 432311323, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy BRIT, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.brit.pl, prowadzony przez firmę NetRom s.c. Zbigniew Kunert, Roman Nahlik,

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych)

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. sprzedaży

UMOWA nr.. sprzedaży Po zmianie 06.09.2016r. Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i 3 ust.3 ) UMOWA nr.. sprzedaży Zawarta w dniu 2016 r. w Wołowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul.bema 70, 01-225 Warszawa, posiadającym NIP: 527-245-71-53 oraz REGON: 000665840

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu Wzór umowy nr... Zawarta w dniu...2016 r. w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział KRS do rejestru

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo